Tài liệu Giới thiệu ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn – hà nội

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I ®Æc ®iÓm m¹ng m¸y tÝnh Intranet vµ m¹ng extranet 1.1 Kh¸i niÖm m¹ng tÝnh M¹ng m¸y tÝnh lµ mét hÖ thèng c¸c m¸y tÝnh ®îc liªn kÕt víi nhau môc tiªu nh»m chia sÎ tµi nguyªn trªn m¹ng vµ liªn hÖ gi÷a c¸c chñ thÓ lµm viÖc trªn m¹ng Internet :liªn hÖ nhiÒu m¹ng víi nhau theo nhiÒu tiªu chuÈn kh¸c nhau ®Æc ®iÓm cña mang Intranet & extranet : M¹ng Intranet lµ m¹ng m¸y tÝnh côc bé dµnh cho c¸c doanh nghiÖp liªn kÕt víi kh¸ch hµng theo tiªu chuÈn cña Internet .c¸c doanh nghiÖp sö dông m¹ng ®Ó qu¶n lý trong néi bé doanh nghiÖp vµ liªn kÕt víi bªn ngoµI Extranet lµ m¹ng m¸y tÝnh mµ nã liªn kÕt nh÷ng m¹ng Intranet cña nh÷ng ®èi t¸c kinh doanh th«ng qua Internet Ngoµi ra cßn cã c¸c ®Þnh nghÜa kh¸c vÒ Intranet vµ extranet nh sau: Web) Intranet lµ web (kho th«ng tin d÷ liÖu ®iÖn tö) sö dông néi bé (Internal Intranet lµ mét m¹ng sö dông néi bé nh LAN hay WAN thùc hiÖn ®îc c¸c øng dông, nãi c¸ch kh¸c c¸c dÞch vô cña Internet, chñ yÕu lµ dÞch vô Web víi giao thøc truyÒn siªu v¨n b¶n – http(HyperText Transfer Protocol) vµ dÞch vô truyÒn File (FTP), E-Mail v.v.. Intranet lµ c«ng nghÖ cña Internet triÓn khai sau bøc têng löa t¹o nªn n¨ng suÊt lµm viÖc cho c¸c c«ng ty. C¸c tæ chøc trªn thÕ giíi ®· t×m ra ®îc mét ph¬ng ph¸p ®Ó t¨ng cêng th«ng tin trong néi bé còng nh víi bªn ngoµi sö dông c«ng nghÖ Web trong mét hÖ thèng d÷ liÖu th«ng tin kiÓu míi gäi lµ Intranet. Intranet lµ mét m¹ng néi bé theo kiÓu Internet ®îc sö dông nh mét “m¹ng ¶o c¸ nh©n” hiÖu qu¶ nhÊt (VPN-Virtual Private Network). Intranet lµ sù më réng míi cña c«ng nghÖ Internet cung cÊp kh¶ n¨ng chia sÎ th«ng tin trong néi bé cña mét tæ chøc. Cã nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa nhng thùc chÊt Intranet lµ mét m¹ng néi bé ®Ó c¸c nh©n viªn trong mét c«ng ty hay mét tæ chøc x©y dùng vµ chia sÎ th«ng tin chøa trªn c¸c c¬ së d÷ liÖu riªng theo ph¬ng ph¸p cña WorldWideWeb cña Internet, cã nghÜa lµ sö dông ng«n ng÷ ph¸t triÓn siªu 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 v¨n b¶n – HTML(HyperText Markup Language), giao thøc truyÒn siªu v¨n b¶n HTTP vµ giao thøc TCP/IP. TÝnh chÊt quan träng cña Intranet lµ ph¶i cã kÕ ho¹ch ®Ó b¶o vÖ th«ng tin néi bé, kh«ng cho phÐp nh÷ng ngêi kh«ng ®îc phÐp truy nhËp c¬ së d÷ liÖu cña m×nh. Cã nhiÒu c¸ch ng¨n chÆn nh dïng mËt khÈu, c¸c biÖn ph¸p m· ho¸ hay bøc têng löa (nhng bøc têng löa rÊt khã ng¨n chÆn “ngêi nhµ”). Mét biÖn ph¸p b¶o vÖ h÷u hiÖu truyÒn thèng lµ chÝnh s¸ch vµ hÖ thèng quyÕt ®Þnh cho ai ®îc vµo lÜnh vùc d÷ liÖu nµo. Extranet lµ m¹ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp thùc chÊt sù trao ®æi qua m¹ng thùc chÊt lµ qu¸ tr×nh kinh doanh th¬ng m¹i ®iªn tö nã mang ®Çy ®ñ nh÷ng øng dông cña m¹ng toµn cÇu Internet mÆt kh¾c m¹ng extranet cßn cã hÖ thèng b¶o mËt nh÷ng th«ng tin néi bé cña m¹ng 1.2 cÊu tróc m¹ng Intranet : Tõ c¸c ®Þnh nghÜa chóng ta thÊy r»ng: Intranet lµ mét m¹ng líi sö dông néi bé, nã cã thÓ lµ mét m¹ng côc bé LAN hay cã thÓ lµ mét m¹ng diÖn réng WAN. Intranet cã thÓ chØ dïng ®Ó chia sÎ th«ng tin néi bé trong mét tæ chøc b»ng c¸c Web néi bé nhng còng cã thÓ nèi víi c¸c Web ngoµi trªn Internet ®Ó sö dông nh÷ng th«ng tin chung. Tõ c¸c ®Þnh nghÜa chóng ta thÊy r»ng : Do yªu cÇu thùc tÕ nh vËy nªn cÊu tróc cña Intranet cã c¸c kiÓu sau : 1) Intranet lµ mét m¹ng sö dông néi bé kÕt nèi trªn c¬ së cña m¹ng viÔn th«ng. NÕu mét tæ chøc nhá trong mét toµ nhµ cã thÓ chØ dïng LAN. NÕu tæ chøc lín cã c¸c chi nh¸nh, v¨n phßng trªn c¶ níc hay quèc tÕ dïng m¹ng diÖn r«ng WAN kÕt nèi trªn c¬ së cña m¹ng viÔn th«ng, thuª kªnh riªng v.v.. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H×nh vÏ 1. Intranet diÖn réng WAN dïng thuª kªnh riªng. 2) Intranet sö dông ph¬ng tiÖn truyÒn dÉn chung Internet. Thùc tÕ mét sè tæ chøc lín nh Digital, Microsoft cã c¸c v¨n phßng chi nh¸nh trªn kh¾p thÕ giíi hä cã thÓ dïng m¹ng viÔn th«ng, thuª kªnh riªng ®Ó kÕt nèi m¹ng Intranet, nhng nh vËy gi¸ rÊt cao mµ hiÖu qu¶ thÊp. Do vËy ngêi ta ®· tËn dông m¹ng Internet nh mét ph¬ng tiÖn truyÒn dÉn chung cho hai c¸ch sö dông. KiÓu sö dông tËp thÓ : Mét m¹ng cho nhiÒu ngêi sö dông (h×nh vÏ 2). KiÓu sö dông c¸ nh©n : ChØ mét m¸y tÝnh cho mét c¸ nh©n, hay mét tËp thÓ nhá dïng chung ë c¸ch xa c¬ quan, trung t©m.(h×nh vÏ 3) §Ó Intranet lµ mét m¹ng néi bé kÕt nèi trªn ph¹m vi toµn cÇu sö dông m«i trêng truyÒn dÉn chung trªn Internet ngêi ta ph¶i sö dông mét kü thuËt míi, mét phÇn mÒm míi gäi lµ “t¹o ®êng hÇm” (Tunnelling) mµ ý nghÜa vËt lý t¬ng tù nh ®êng tµu ®iÖn ngÇm riªng ch¹y díi m¹ng líi giao th«ng c«ng céng cña mét thµnh phè. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H×nh vÏ 2 : Intranet dïng chung víi m«i trêng truyÒn dÉn Internet (®êng h H×nh vÏ 3. Intranet dïng c¸ nh©n víi m«i trêng truyÒn dÉn Internet (§êng hÇm c¸ nh©n) Tuy nhiªn ®Ó b¶o vÖ ®îc c¸c th«ng tin néi bé trong mäi trêng hîp cÇn cã bøc têng löa ph¬ng thøc lµm viÖc kiÓu kh¸ch chñ vµ c¸c biÖn ph¸p m· ho¸ ®Ó kiÓm so¸t c¸c ®èi tîng truy nhËp víi c¸ch lµm viÖc nh : Khi mét tr¹m ®Çu cuèi (Workstation) t¹i mét chi nh¸nh sö dông phÇn mÒm t¹o ®êng hÇm kh¸ch (Client tunnelling software) göi yªu cÇu truy nhËp tíi m¸y chñ (Server) cã phÇn mÒm t¹o ®êng hÇm chñ (tunnelling server software) ë trung t©m hay ë phÝa ®Çu xa qua m¹ng Internet. Trong m¸y chñ nµy ®· cã danh s¸ch c¸c tr¹m ®Çu cuèi ®îc phÐp truy nhËp, nÕu kiÓm tra 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®óng danh s¸ch, m¸y chñ cho phÐp kiÕn t¹o mét ®êng hÇm vµ sö dông c¸c biÖn ph¸p m· ho¸ ®Ó kiÓm so¸t, m¸y chñ göi l¹i cho tr¹m ®Çu cuèi kia mét ®Þa chØ Internet néi bé (IP address) ®Ó lµm c¬ së kÕt nèi, ®Þa chØ nµy chØ sö dông trong m¹ng m¸y chñ. Khi cuéc nèi (hay ®êng hÇm qua Internet) thiÕt lËp ®· ®îc x¸c nhËn lµ ®óng, kh¸ch hµng ë tr¹m ®Çu cuèi cã thÓ truy nhËp vµo m¹ng m¸y chñ ®Ó trao ®æi th«ng tin. Nh vËy thùc chÊt lµ t¹o ra mét sù kÕt nèi t¬ng ®¬ng víi m¹ng ¶o c¸ nh©n ( VPN – Virtual Private Network). M¸y chñ kiÓm tra tÊt c¶ c¸c cuéc truy nhËp vµo, x¸c nhËn ®óng tríc khi cho phÐp kiÕn t¹o ®êng hÇm. Ngoµi ra, gãi d÷ liÖu IP (Internet Protocol Datagram) sö dông trong m¹ng m¸y chñ còng ®· ®îc m· ho¸ b»ng nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau vµ sau ®ã míi lång vµo bªn trong gãi d÷ liÖu TCP/IP kh¸c ®Ó truyÒn ®i trªn Internet, do vËy d÷ liÖu truyÒn cho nhau qua Internet ®îc b¶o vÖ an toµn. Ch¬ng II: Nh÷ng øng dông vµ vai trß cña m¹ng In1tranet vµ extranet trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh II.1 øng dông m¹ng intranet trong néi bé doanh nghiÖp §Ó t×m hiÓu nhng øng dông cña m¹ng Intranet vµ m¹ng extranet ta t×m hiÓu nh÷ng øng dông trong néi doanh nghiÖp vµ nh÷ng øng dông vµ vai trß cña nã qua viÖc liªn kÕt víi bªn ngoµi Nh÷ng øng dông chñ yÕu ho¹t ®éng qua m¹ng lµ qu¸ tr×nh kinh doanh vµ ho¹t ®éng th«ng qua h×nh thøc chñ yÕu ®ã lµ c¸c ho¹t ®éng cña th¬ng m¹i ®iÖn tö nhøng øng dông cña m¹ng Intranet vµ extranet hÇu hÕt ®Òu th«ng qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña th¬ng m¹i ®iÖn tö . Vai trß vµ øng dông cña m¹ng Intranet cã ý nghÜa rÊt to lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp còng nh c¸c kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh øng dông cña m¹ng m¸y tÝnh Intranet trong c¸c doanh nghiÖp trong néi bé c¸c doanh nghiÖp bao gåm nh÷ng øng dông sau: øng dông lËp lÞch lµm viÖc cña c¸c phßng ban Trong lÜnh vùc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp Th tÝn ®iÖn tö trong néi bé doanh nghiÖp C¸c øng dông c«ng viÖc nãi chung C¸c sù kiÖn cña c«ng ty:truyÒn göi c¸c th«ng tin khÈn cÊp tíi nh©nviªn Mua s¾m ,b¸n hµng b¸o c¸o hµng n¨m 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Giíi thiÖu s¶n phÈm .tiÕp thÞ Qu¶n lý tån kho,vËt t XuÊt b¶n trùc tuyÕn trªn web c¸c tµi liÖu cña c«ng ty Néi quy an toµn cña c«ng ty B¶o vÖ an ninh bøc têng löa M¹ng Intranet kh«ng chØ cã nh÷ng øng dông trong néi bé doanh nghiÖp mµ nã cßn cã t¸c dông to lín trong viÖc liªn kÕt víi kh¸ch hµng vµ b¹n hµng ,c¸c ®èi t¸c kinh doanh ®ång thêi còng cã ®Çy ®ñ nh÷ng øng dông cña m¹ng Internet .Nã thay ®æi c¨n b¶n p¬ng thøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh÷ng øng dông to lín th«ng qua h×nh thøc kinh doanh th¬ng m¹i ®iÖn tö bao gåm nh÷ng øng dông sau : Th tÝn ®iÖn tö Thanh to¸n ®iÖn tö Trao ®æi d÷ liÖu ®iÖn tö Göi sè ho¸ c¸c d÷ liÖu B¸n hµng ho¸ h÷u h×nh Giao dÞch th¬ng m¹i ®iÖn tö §Ó liªn kÕt víi c¸c kh¸ch hµng vµ c¸c ®èi t¸c kinh doanh c¸c doanh nghiÖp dïng m¹ng Intranet cã mét trang web ®éng giíi thiÖu vµ cËp nhËt c¸c th«ng tin cña c«ng ty c¸c kh¸ch hµng muèn t×m hiÓu truy nhËp vµo trang web cña c«ng ty th«ng qua website c¸c doanh nghiÖp qu¶ng c¸o s¶n phÈm vµ giíi thiÖu vÒ c«ng ty ®ång thêi c«ng ty còng tiÕn hµnh tiÕp thÞ nh»m híng tíi c¸c ®èi tîng mµ c«ng ty mong muèn .§Ó n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ vµ t¨ng cêng tÝnh liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp c¸c m¹ng Intranet ph¸t triÓn thµnh m¹ng Extranet .extranet lµ sù kÕt nèi cña c¸c m¹ng Intranet nã t¨ng cêng tÝnh hiÖu qu¶ gi÷a c¸c ®èi t¸c vµ b¹n hµng trong trao ®æi d÷ liÖu th«ng tin . §Ó hiÓu ®îc nh÷ng øng dông trong néi bé doanh nghiÖp ta t×m hiÓu mét c¸ch têng tËn h¬n vÒ nh÷ng øng dông ®ã . Trong néi bé doanh nghiÖp :m¹ng Intranet liªn kÕt c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp mét c¸ch gÇn gòi chÆt chÏ h¬n lµm cho c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp c¶m thÊy g¾n bã thiÕt tha víi doanh nghiÖp ®ã lµ ®éng lùc gióp hä g¾ng søc phÊn ®Êu vµ lµm viÖc cho doanh nghiÖp 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Th«ng qua m¹ng m¸y tÝnh Intranet doanh nghiÖp lËp lÞch lµm viÖc cô thÓ cña c¸c phßng ban ,dÔ dµng kiÓm tra kiÓm so¸t c¸c th«ng tin ®îc göi tíi c¸c phßng ban th«ng qua hÖ thèng m¸y tÝnh tr¸nh ®îc sö dông c¸c v¨n b¶n rêm rµ lÞch lµmviÖc râ rµng gióp c¸c bé phËn lµm ®óng chøc n¨ng c«ng viÖc ®îc ®Iªu hµnh mét c¸ch khoa häc kh«ng bÞ chång chÐo .lÞch lµm viÖc tõ nhµ qu¶n lý ®îc chuyÓn tíi c¸c m¸y cña c¸c phßng ban ,tíi ngêi qu¶n lý trùc tiÕp s¶n xuÊt ®¶m b¶o mäi ngêi ®îc cung cÊp ®Çy ®ñ vÒ lÞch tr×nh lµm viÖc Trong øng dông c«ng viÖc : Th«ng qua m¹ng Intranet cña doanh nghiÖp ,doanh nghiÖp sö dông c¸c ch¬ng tr×nh qu¶n lý nh©n sù ,qu¶n lý tiÒn l¬ng , qu¶n lý tµi chÝnh ,qu¶n lý vËt t hÖ thèng kÕ to¸n cña doanh nghiÖp .. : nhê sö dông hÖ thèng m¹ng doanh nghiÖp tin häc ho¸ nh÷ng nh÷ng qu¸ tr×nh qu¶n lý nhÊn sù ,tiÒn l¬ng,vµ hÖ thèng kÕ to¸n,qu¶n lý tµi chÝnh ,qu¶n lý vËt t .Qu¸ tr×nh qu¶n lý nh©n sù nh©n sù b¾ng hÖ thèng m¹ng gióp doanh nghiÖp dÔ dµng bè trÝ vµ ®iÒu chØnh nh©n sù trong doanh nghiÖp mét c¸ch hîp lý nh÷ng th«ng tin vÒ sù thay ®æi nh©n sù lu«n ®îc kiÓm so¸t chÆt chÏ .HÖ thèng qu¶n lý l¬ng th«ng qua m¹ng néi bé gióp doanh nghiÖp tÝnh to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c nh÷ng ®ãng gãp cña c¸c thµnh viªn ®Ó cã hÖ thèng thanh to¸n l¬ng mét c¸ch tho¶ ®¸ng vµ kÞp thêi gióp cho c¸c thµnh viªn an t©m hoµn thµnh c«ng viÖc cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt .HÖ thèngkÕ to¸n gióp c¸c nh©n viªn kÕ to¸n gi¶m bít khèi lîng tÝnh to¸n vµ tÝnh to¸n mét c¸ch ®¬n gi¶n ,sè lîng ®îc thèng nhÊt trong toµn bé c«ng ty gióp cho c«ng ty dÔ dµng qu¶n lý c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n.HÖ thèng qu¶n lý tµi chÝnh cña doanh nghiÖp gióp doanh nghiÖp qu¶n lý ng©n s¸ch cña m×nh mét c¸ch ®¶m b¶o ®iÒu tiÕt vÒ vèn ®Çu t ,chi tiªu ng©n s¸ch mét c¸ch tèi u ®Ó ®em l¹i lîi Ých mong muèn cho doanh nghiÖp .Th«ng qua hÖ thèng m¹ng x©y dùng hÖ thèng xö lý ®¬n hµng cho ng¬i cung cÊp hµng còng nh kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh nhÊt vµ thuËn lîi nhÊt cho c¶ doanh nghiÖp còng nh c¸c bªn ®èi t¸c C¸c sù kiÖn cña c«ng ty nhanh chãng ®îc cËp nhËt gióp cho c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp cã ®îc nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ kÞp thêi vµ chÝnh x¸c ®em l¹i lîi Ých cho c«ng ty còng nh c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp VD: Doanh nghªp ra quyÕt ®Þnh tuyÓn dông cho mét chøc vô trëng phßng mét phßng chøc n¨ng míi th«ng tin ®îc cËp nhËt qua m¹ng tíi tÊt c¶c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp qu¸ tr×nh tuyÓn chän th«ng qua c¸c bµi test vÒ t©m lý còng nh tr×nh ®é vµ c¸c s¸ng kiÕn gióp cho c¸c nh©n viªn dÔ dµng tham gia mét c¸ch nhanh nhÊt mµ kh«ng cÇn th«ng qua c¸c c«ng v¨n kh«ng mÊt nhiÒu thêi gian vµ ¶nh hëng tíi c«ng viÖc cña c«ng ty hoÆc cã nh÷ng cã nh÷ng ®iÒu chØnh vÒ nh©n sù ,dù kiÕn c«ng viÖc th«ng qua m¹ng nh©n viªn trong c«ng ty nhanh chãng biÕt biÕt ®îc th«ng tin vµ sù kiÖn cña c«ng ty m×nh .Doanh nghiÖp khi cÇn cã thÓ göi c¸c th«ng tin khÈn cÊp tíi c¸c nh©n viªn cña m×nh 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc th«ng qua m¹ng Intranet cña m×nh doanh nghiÖp cã thÓ xóc tiÕn qu¸ tr×nh ®µo t¹o th«ng hÖ thèng m¹ng cho c¸c nh©n viªn cña m×nh nh»m n©ng cao tay nghÒ còng nh tÇm hiÓu biÕt vÒ qu¶n lý th«ng qua nh÷ng ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ®îc mua cµi ®Æt trªn hÖ thèng m¹ng cña c«ng ty còng nh ®îc cËp nhËt vµo m¹ng .øng dông nµy lµm gi¶m bít chi phÝ ®µo t¹o m¾t kh¸c gióp cho ngêi hoc dÔ dµng bè trÝ thêi gian phï hîp cho qu¸ tr×nh häc tËp mµ kh«ng ¶nh hëng tíi c«ng viÖc . Sö dông m¹ng côc bé trong doanh nghiÖp gióp cho doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh qu¶n lý hµng ho¸ cña m×nh lîng xuÊt nhËp ®îc kiÓm so¸t thêng xuyªn vµlu«n ®îc cËp nhËt .Th«ng qua hÖ thèng qu¶n lý vËt t c¸n bé qu¶n lýlu«n n¾m v÷ng lîng tån kho hoÆc thiÕu hôt theo kÕ ho¹ch gióp c¸n bé ®iÒu hµnh qu¶n lý ra nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ tiÕn ®é c«ng viÖc mét c¸ch hîp lý vµ khoa häc Th«ng qua m¹ng néi bé doanh nghiÖp khuyÕn khÝch c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp ®a ra nh÷ng s¸ng kiÕn trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh . II.2 Nh÷ng øng dông chung khi sö dông hÖ thèng m¹ng intranet vµ extranet liªn kªt víi m¹ng internet Ngoµi nh÷ng øng dông to lín trong néi bé doanh nghiÖp nhng øng dông quan träng vµ to lín nhÊt cu¶ m¹ng Intranet ®ãlµ qu¸ tr×nh c¶i tiÕn kinh doanh cña doanh nghiÖp th«ng qua ho¹t ®éng th¬ng m¹i ®iÖn tö qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh th«ng qua hÖ thèng m¹ng th«ng qua trang web cña doanh nghiÖp liªn kÕt víi bªn ngoµi Nh÷ng øng dông cña m¹ng Intranet th«ng qua hÖ th«ng qua hÖ thèng th¬ng m¹i ®iÖn tö: +Th tÝn ®iÖn tö : Th«ng qua hÖ thèng th tÝn ®iÖn tö c¸c doanh nghiÖp dÔ dµng liªn hÖ trao ®æi víi b¹n hµng .c¸c ®èi t¸c (ngêi tiªu thô ,doanh nghiÖp ,c¸c c¬ quan chÝnh phñ )sö dông hßm th ®iÖn tö ®Ó göi th cho nhau mét c¸ch trùc tuyÕn th«ng qua m¹ng gäi lµ th tÝn ®iÖntö (electronic mail,hay gäi t¾t lµ e-mail ).§©y lµ mét thø th«ng tin ë d¹ng “phi cÊu tróc “ (unstructured form),nghÜa lµ th«ng tin kh«ng tu©n theo mét cÊu tróc ®· tho¶ thuËn tríc (lµ ®iÒu kh¸c víi trao ®æi d÷ liÖu ) th tÝn ®iÖn tö gióp cho c¸c doanh nghiÖp liªn hÖ víi b¹n hµng mét c¸ch nhanh nhÊt tíi nhiÒu ®«Ý tîng cïng mét lóc ®ång thêi doanh nghiÖp còng nhËn ®îc th«ng tin tõ c¸c ®èi t¸c còng nh ý kiÕn ph¶n håi tõ kh¸ch hµng gióp cho doanh nghiÖp cã nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt trong chiÕn lîc kinh doanh cña m×nh +Thanh to¸n ®iÖn tö (electronic payment)lµ thanh to¸n tiÒn th«ng qua th«ng ®iÖp tö ,thay cho viÖc giao tay tiÒn mÆt ,viÖc tr¶ l¬ng b»ng c¸ch chuyÓn tiÒn trùc tiÕpvµo tµi kho¶n ,tr¶ tiÒn mua hµng b»ng thÎ mua hµng ,thÎ 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tÝn dông .vv®· quen thuéc bÊy l©u nay thùc chÊt ®Òu lµ thanh to¸n ®iÖn tö .Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn cña th¬ng m¹i ®iÖn tö thanh to¸n ®iÖn tö ®· chuyÓn sang c¸c lÜnh vùc míi ®¸ng ®Ò cËp lµ : Trao ®æi d÷ liÖu ®iÖn tö tµi chÝnh (financial Electronic Data Interchange gäi t¾t lµ FEDI)chuyªn phôc phô cho viÖc thanh to¸n ®iÖn tö gi÷a c¸c c«ng ty giao dÞch b»ng ®iÖn tö . TiÒn mÆt Internet (Internet Cash)lµ tiÒn mÆt ®îc mua tõ mét n¬i ph¸t hµnh (ng©n s¸ch hoÆc mét tæ chøc tÝn dông )sau ®ã ®îc chuyÓn ®æi tù do sang c¸c ®ång tiÒn kh¸c th«ng qua intrenet ,¸p dông c¶ trong ph¹m vi mét níc còng nh c¸c quèc gia; tÊt c¶ ®Òu ®îc thùc hiÖn b»ng kü thuËt sè ho¸ v× tiÒn mÆt nµy cã tªn gäi lµ “tiÒn mÆt sè ho¸ “(digital cash ),céng nghÖ ®Æc thï chuyªn phôc vô môc ®Ých nµy cã tªn gäi lµ “m· ho¸ c«ng khai /bÝmËt”(public /private Key Cryptography).TiÒn mÆt Internet ®îc ngêi mua hµng mua b»ng ®ång néi tÖ råi dïng cho Internet ®Ó chuyÓn cho ngêi bµn hµng. Thanh to¸n b»ng tiÒn luËt Internet ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn nhanh, v× cã hµng lo¹t u ®iÓm næi bËt Cã thÓ dïng cho thanh to¸n nh÷ng mãn hµng gi¸ trÞ nhá, thËm chÝ tr¶ tiÒn mua b¸o (v× giao dÞch mua hµng vµ chuyÓn tiÒn rÊt thÊp). Kh«ng ®ßi hái ph¶i cã mét quy chÕ ®îc tho¶ thuËn tõ tríc, cã thÓ tiÕn hµnh gi÷a hai con ngêi hoÆc hai c«ng ty bÊt kú ,c¸c thanh to¸n lµ v« danh . TiÒn mÆt nhËn ®îc ®¶m b¶olµ tiÒn thËt tr¸nh ®îc nguy c¬ tiÒn gi¶ . Tói tiÒn ®iÖn tö (electronic purse)cßn ®îcgäi lµ “vÝ ®iÖn tö “)nãi ®¬n gi¶n lµ n¬i ®Ó tiÒn mÆt Internet mµ chñ yÕu lµ thÎ kh«n minh (smart casd), cßn cã tªn gäi lµ thÎ gi÷ tiÒn: stored value)®îc tr¶ cho bÊt cø ai ®äc thÎ ®ã ,kü thuËt cña tói tiÒn ®ã kü thuËt cña tói tiÒn ®iÖn tö vÒ c¬ b¶n lµ kü thuËt “m· ho¸ c«ng khai bÝ mËt” t¬ng tù nh ký thuËt ¸p dông cho “tiÒn mÆt Internet” ThÎ kh«n minh “smart card” (cßn gäi lµ thÎ th«ng minh) nh×n bÒ ngoµi t¬ng tù nh thÎ tÝn dông nhng ë mÆt sau cña thÎ nµy thayv× cho d¶i tõ l¹i lµ mét chÝp m¸y tÝnh ®iÖn tö cã mét bé nhí nhá ®Ó lu tr÷ tiÒn sè ho¸ tiÒn Êy chØ ®îc chi tr¶ khi ngêi sö dông vµ th«ng ®iÖp (vÝ dô x¸c nhËn thanh to¸n ho¸ ®¬n )®îc x¸c nhËn lµ ®óng . Th«ng qua nh÷ng kü thuËt trªn doanh nghiÖp tiÕn hµnh tiÕn hµnh thanh to¸n th«ng qua hÖ thèng m¹ng mét c¸ch thuËn tiÖn vµ nhanh chãng võa ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc kinh doanh . +Trao ®æi d÷ liÖu ®iÖn tö (electronic data interchange gäi t¾t lµ FDI)vµ viÖc trao ®æi c¸c d÷ liÖu díi d¹ng “cã cÊu tróc” (structured form) tõ m¸y tÝnh 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®iÖn tö nµy sang m¸y tÝnh ®iÖn tö kh¸c, gi÷a c¸c C«ng ty hay tæ chøc ®· tho¶ thuËn bu«n b¸n víi nhau theo c¸ch nµy mét c¸ch tù ®éng mµ kh«ngcÇn cã sù can thiÖp cña con ngêi (gäi lµ d÷ liÖu cã cÊu tróc, v× c¸c bªn ®èi t¸c ph¶i tho¶ thuËn tõ tríc khu«n d¹ng cÊu tróc cña c¸c th«ng tin). Uû ban Liªn hîp quèc vÒ LuËt th¬ng m¹i quèc tÕ (UNCITRAL) ®· ®Þnh nghÜa ph¸p lý sau ®©y: “Trao ®æi d÷ liÖu ®iÖn tö (EDI) lµ viÖc chuyÓn giao th«ng tin tõ m¸y tÝnh ®iÖn tö nµy sang m¸y tÝnh ®iÖn tö kh¸c b»ng ph¬ng tiÖn ®iÖn tö mµ sö dông mét tiªu chuÈn ®· ®îc tho¶ thuËn ®Ó cÊu tróc th«ng tin”. EDI ngµy cµng ®îc sö dông réng r·i trªn b×nh diÖn toµn cÇu, chñ yÕu phôc vô cho mua vµ ph©n phèi hµng (göi ®¬n hµng, c¸c x¸c nhËn, c¸c tµi liÖu göi hµng, ho¸ ®¬n v.v.. ), nhng còng dïng c¶ cho c¸c môc ®Ých kh¸c n÷a nh thanh to¸n tiÒn kh¸m bÖnh, trao ®æi c¸c kÕt qu¶ xÐt nghiÖm v.v.... EDI chñ yÕu ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c m¹ng ngo¹i bé (extranet) vµ thêng ®îc gäi tªn lµ “th¬ng m¹i vâng m¹ng” (net - commerce). Còng cã c¶ h×nh thøc “EDI hçn hîp” (hybrid EDI) dïng cho trêng hîp chØ cã mét bªn ®èi t¸c dïng EDI, cßn bªn kia th× vÉn dïng c¸c ph¬ng thøc th«ng thêng (nh Fax, th tÝn qua bu ®iÖn..). EDI ®îc ¸p dông tõ tríc khi cã Internet, khi Êy, ngêi ta dïng “m¹ng gi¸ trÞ gia t¨ng” (Value Added network: VAN) ®Ó liªn kÕt c¸c ®èi t¸c EDI víi nhau; cèt lâi cña VAN lµ mét hÖ thèng th tÝn ®iÖn tö cho phÐp c¸c m¸y tÝnh ®iÖn tö liªn l¹c ®îc víi nhau, vµ ho¹t ®éng nh mét ph¬ng tiÖn lu tr÷ vµ t×m gäi; khi nèi vµo VAN, mét doanh nghiÖp sÏ cã thÓ liªn l¹c víi nhiÒu ngh×n m¸y tÝnh ®iÖn tö n»m ë nhiÒu tr¨m thµnh phè trªn kh¾p thÕ giíi. Nay EDI chñ yÕu ®îc thùc hiÖn th«ng qua Internet. §Ó phôc vô cho bu«n b¸n vâng m¹c gi÷a c¸c doanh nghiÖp (EDI) nay xuÊt hiÖn kh¸i niÖm vÒ “m¹ng ¶o mËt” (virtual private network,còng nãi “m¹ng ¶o riªng”)lµ m¹ng riªng gi÷a hai c«ng ty nhng ®îc thiÕt lËp trªn web .M¹ng ¶o mËt (hay m¹ng ¶o riªng )®i liÒn víi kh¸i niÖm “v¸ch löa” (hay firewall hay “v¸ch c¶n” )lµ c«ng cô phÇn mÒn cã t¸c dông nh mét v¸ch b¶o vÖ th«ng tin gi÷a c¸c ®èi t¸c riªng lÎ . Th¬ng m¹i ®iÖn tö qua biªn giíi (Cross-border electronic commerce)vÒ b¶n chÊt lµ trao ®æi d÷ liÖu (FDI)gi÷a c¸c doanh nghiÖp mµ ®îc thùc hiÖn gi÷a c¸c quèc gia kh¸c nhau ,víi néi dung kh¸c nhau : 1)Giao dÞch kÕt mèi 2)§Æt hµng 3)Giao dÞch göi hµng 4)Thanh to¸n +Giao göi sè ho¸ d÷ liÖu 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Dung lîng (content)lµ c¸c hµng ho¸ mµ ngêi ta cÇn ®Õn lµ néi dung cña nã (hay nãi c¸ch kh¸c chÝnh lµ néi dung lµ hµng ho¸ )mµ b¶n th©n vËt mang néi dung vËt ;vÝ dô :tin tøc ,s¸ch b¸o,nh¹c ,phim c¸c ch¬ng tr×nh ph¸t thanh truyÒn h×nh c¸c ch¬ng tr×nh phÇn mÒn ,c¸c ý kiÕn t vÊn .. Tríc ®©y dung lîng ®îc giao díi d¹ng hiÖn vËt b»ng c¸ch ®a vµo ®Üa ,in vµo s¸ch b¸o v¨n b¶n chuyÓn ®Õn ®iÓm ph©n phèi ®Ó ngêi sö dông muavµ nhËn trùc tiÕp .Ngµy nay dung liÖu ®îc sè ho¸ vµ göi theo m¹ng gäi lµ “göi sè ho¸”(digital delivery )HiÖn t¹i d©n chóng vµ c¸c doanh nghiÖp sö dông internet /web ®Ó thu nhËn tin tøc vµ th«ng tin vµ lµm c«ng cô phôc vô cho lîi Ých cña m×nh +B¸n lÎ hµng ho¸ h÷u h×nh : ë mét sè níc internet b¾t ®Çu trë thµnh c«ng cô ®Ó c¹nh tranh b¸n lÎ hµng ho¸ h÷u h×nh .TËn dông tÝnh n¨ng tèi u cña m«i trêng web ngêi ta x©y dùng trªn m¹ng c¸c “cöa hµng ¶o” ®Ó thùc hiÖn b¸n hµng .Ngêi sö dông internet /web t×m trang web cña cöa hµng xem hµng hãa hiÖn thÞ trªn mµn h×nh ,x¸c nhËn mua vµ tr¶ tiÒn b»ng thanh to¸n ®iÖn tö .Lóc ®Çu viÖc mua b¸n nh vËy cßn ë d¹ng s¬ khai ngêi mua chän hµng råi ®Æt hµng th«ng qua mÉu ®¬n (form) còng ®Æt ngay trªn web.Nhng còng cã trêng hîp muèn lùa chän gi÷a nhiÒu lo¹i hµng hãa ë c¸c trang web kh¸c nhau (cña cïng mét cöa hµng )th× hµng ho¸ miªu t¶ n»m ë mét trang kh¸c ,®¬n ®Æt hµng l¹i n»m ë mét trang kh¸c g©y ra phiÒn to¸i §Ó kh¾c phôc c¸c h·ng ®a ra phÇn mÒn míi gäi lµ “xe mua hµng” mµ trªn mµn h×nh còng cã d¹ng t¬ng tù nh giá mua hµng hay xe mua hµng thËt mµ ngêi mua thêng dïng khi vµo siªu thÞ xe hoÆc giá ®i theo ngêi mua tõ trang web nµy ®Õn trang web kh¸c ®Ó chän hµng khi ngêi mua t×m thÊy mãn hµng võa ý th× Ên phÝm “bá vµo giá /xe” c¸c giá xe tù ®éng tÝnh tiÒn (kÓ c¶ thuÕ ,cíc vËn chuyÓn )®Ó thanh to¸n víi kh¸ch hµng mua .Ngµy nay c¸c phÇn mÒm míi h¬n n÷a cho phÐp ngêi mua giao tiÕp tho¶i m¸i h¬n n÷a víi cöa hµng vµ hµng hãa ..V× hµng ho¸ lµ h÷u h×nh nªn tÊt yÕu sau ®ã cöa hµng ph¶i dïng c¸c ph¬ng tiÖn göi hµng truyÒn thèng ®Ó ®a hµng ®Õn tay kh¸ch ®iÒu quan träng nhÊt lµ kh¸ch hµng cã thÓ mua hµng t¹i nhµ mµ kh«ng cÇn ®i ®Õn cöa hµng +Qu¶ng c¸o vµ tiÕp thÞ th«ng website: Th«ng qua trang web cña m×nh trªn m¹ng c¸c h·ng tiÕn hµnh c¸c h×nh thøc giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh c¸c h×nh thøc mÉu m· ,c¸c tÝnh n¨ng cña s¶n phÈm cña m×nh hay nh÷ng tÝnh n¨ng c¶i tiÕn vÒ h×nh thøc dÞch vô mµ c¸c h·ng cung cÊp .Khi x©y dùng trang qu¶ng c¸o c¸c nhµ qu¶n lý cña c¸c h·ng ®· nghiªn cøu nh÷ng s¶n phÈm vµ dÞch vô cung cÊp môc ®Ých phôc vô nh÷ng ®èi tîng nµo ®Ó x©y dùng cã søc thu hót vµ l«i kÐo c¸c kh¸ch hµng truy nhËp vµo trang web cña h·ng nh»m t¨ng cêng tÝnh c¹nh tranh vµ qu¶ng b¸ réng r·i s¶n phÈm vµ dÞch vô cña m×nh tíi kh¸ch hµng . 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II.3Vai trß vµ l¬i Ých cña m¹ng intranet vµ extranet ®èi víi doanh nghiÖp M¹ng intranet vµ extranet ®em l¹i nh÷ng lîi Ých tiÒm tµng gióp c¸c doanh nghiÖp thu ®îc nh÷ng th«nh tin phong phó vÒ thÞ trêng vµ ®èi t¸c ,gi¶m chi phÝ tiÕp thÞ vµ giao dÞch rót ng¾n chu tr×nh thêi gian s¶n xuÊt t¹o dùng vµ cñng cè quan hÖ b¹n hµng ,gióp tËo ®iÒu kiÖn dµnh thªm ph¬ng tiÖn cho më réng quy m« vµ c«ng nghÕ s¶n xuÊt vµ trªn quan ®iÓm chiÕn lîc gióp cho mét níc sím chuyÓn sang kinh tÕ sè ho¸ nh mét xu híng tÊt yÕu t¹o c¬ së cho nh÷ng bíc tiÕn vît bËc trong ph¸t triÓn kinh tÕ Nh÷ng vai trß vµ lîi Ých to lín bao qu¸t vµ tiÒm tµng thÓ hiÖn ë mét sè mÆt sau ®©y 1)N¾m ®îc th«ng tin phong phó Th«ng qua hÖ thèng m¹ng (®Æc biÖt lµ sö dông intranet /web)tríc hÕt gióp cho c¸c doanh nghiÖp n¾m ®îc nh÷ng th«ng tin phong phó vÒ kinh tÕ th¬ng m¹i (cã thÓ gäi chung lµ th«ng tin thÞ trêng )nhê ®ã cã thÓ x©y dùng ®îc chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh thÝch hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thÞ trêng quèc tÕ .§iÒu nµy ®Æc biÖt cã ý nghÜa víi c¸c doanh nghiÖp trong chiÕn lîc vµ t¹o ®éng lùc ph¸t triÓn doanh nghiÖp 2)Gi¶m chÝ phÝ s¶n xuÊt : HÖ thèng m¹ng gióp do¹nh nghiÖp gi¶m chÝ phÝ s¶n xuÊt tríc hÕt lµ chÝ phÝ v¨n phßng .C¸c vÆn phßng kh«ng giÊy tê (paperless office)chiÕm diÖn tÝch nhá h¬n nhiÒu ,chi phÝ t×m kiÕm chuyÓn giao tµi liÖu gi¶m nhiÒu lÇn (trong ®ã kh©u in Ên hÇu nh lµ bá h¼n )th«ng qua hÖ thèng m¹ng néi bé cña doanh nghiÖp lµm gi¶m ®¸ng kÓ chi phÝ s¶n xuÊt ,chÕ biÕn ,ph©n phèi kho b·i vµ kh«i phôc nh÷ng th«ng tin trªn giÊy tê .Cho phÐp gi¶m chi phÝ lu kho vµ chi phÝ qu¶n lý b»ng c¸ch khuyÕn khÝch c¸c c¸ch thøc qu¶n lý d©y truyÒn cung cÊp kiÓu kÐo.Trong mét hÖ thèng kÐo b¾t ®Çu tõ c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng vµ sö c¸ch thøc s¶n xuÊt “võa ®óng lóc”.Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kiÓu kÐo nµy cho khuyÕn khÝch viÖc s¶n xuÊt theo yªu cÇu kh¸ch hµng nh÷ng s¶n phÈm vµ dÞch vô ®¾t tiÒn viÖc s¶n xuÊt ®em l¹i lîi thÕ c¹nh tranh cho c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô ®ã rót ng¾n ®îc thêi gian kÓ tõ lóc bá vèn ra s¶n xuÊt kinh doanh cho ®Õn lóc b¸n ®îc s¶n phÈm vµ dÞch vô ®Ó thu håi vèn . 3)Gi¶m chi phÝ b¸n hµng vµ tiÕp thÞ Sö dông m¹ng intranet vµ extrnet gióp c¸c doanh nghiÖp gi¶m thÊp chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ tiÕp thÞ .B»ng ph¬ng tiÖn internet /web mét nh©n viªn b¸n hµng cã thÓ giao dÞch ®îc víi rÊt nhiÒu kh¸ch hµng catalogue ®iÖn tö (electronic catalogue) trªn web phong phó h¬n nhiÒu vµ thêng xuyªn cËp nhËt so víi catalogue in Ên chØ cã khu«n khæ giíi h¹n vµ lu«n lu«n lçi thêi .Th«ng qua trang web c¸c doanh nghiÖp cã thÓ cã nh÷ng cöa hµng ¶o trªn 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 m¹ng vµ cã c¸c h×nh thøc tiÕp thÞ hÊp dÉn võa gi¶m chÝ phÝ mµ th«ng tin vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp l¹i ®îc qu¶ng b¸ réng r·i vµ ®Õn ®îc nhiÒu ®èi tîng 4)Gi¶m chi phÝ giao dÞch Th«ng qua internet /web gióp ngêi tiªu thô vµ c¸c doanh nghiÖp gi¶m ®¸ng kÓ chi phi giao dÞch(giao dÞch ®îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh tõ qu¶ng c¸o tiÕp xóc ban ®Çu ®Õn giao dÞch ®Æt hµng ,giao dÞch giao hµng giao dÞch thanh to¸n ) Thêi gian giao dÞch qua internet chØ b»ng chØ b»ng 7%giao dÞch qua fax vµ b»ng 0.5 phÇn ngh×n thêi gian giao dÞch qua bu ®iÖn chÝ phÝ giao dÞch qua internet chØ b»ng kho¶ng 5%chi phÝ giao dÞch qua fax hay qua bu ®iÖn chuyÓn ph¸t nhanh chi phi thanh to¸n ®iÖn tö qua internet chØ b»ng 10%20%chÝ phÝ thanh to¸n th«ng thêng .Giao dÞch nhanh chãng lµm cho th«ng tinhµng ho¸ tiÕp cËn kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh nhÊt cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi c¹nh tranh vµ bu«n b¸n .Ngoµi ra viÖc giao dÞch nhanh chãng sím n¾m b¾t ®îc nhu cÇu ®Ó ®iÒu chØnh t¨ng gi¶m sè lîng vµ thêi gian hµng lu kho kÞp thay ®æi ph¬ng ¸n b¸m s¸t ®îc nhu cÇu thÞ trêng . 5)Më réng thiÕt lËp vµ cñng cè quan hÖ ®èi t¸c : Th«ng qua hÖ thèng intranet vµ extranet c¸c doanh nghiÖp sÏ më réng thi trêng trong vµ ngoµi níc ®ång thêi còng t¹o ®iÒu kiÖn thiÕt lËp vµ còng cè mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh tè tham gia vµo qu¸ tr×nh th¬ng m¹i (nhÊt lµ dïng internet /web )c¸c thµnh tè tham gia (ngêi tiªu thô ,doanh nghiÖp c¸c c¬ quan chÝnh phñ )cã thÓ giao tiÕp trùc tiÕp vµliªn tôcvíi nhau (liªn l¹c “trùc tuyÕn”) gÇn nh kh«ng cã kho¶ng c¸ch ®Þa lý vµ thêi gian n÷a nhê ®ã mµ sù hîp t¸c lÉn sù qu¶n lý ®Òu ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch nhanh chãng vµ liªn tôc c¸c b¹n hµng míi ,c¸c c¬ héi kinh doanhmíi ®îcph¸t hiÖn nhanh chãng trªn b×nh diÖn toµn khu vùc toµn thÕ giíi vµ cã nhiÒu c¬ héi ®Ó lùa chän h¬n 6)T¨ng cêng tÝnh hiÖu qu¶ cña m¹ng intranet trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp : §Ó t¨ng cêng tÝnh hiÖu qu¶ cña m¹ng intranet c¸c doanh nghiÖp cã quan hÖ lµ b¹n hµng hay ®èi t¸c trong lµm ¨n liªn kÕt c¸c m¹ng intranet cña m×nh l¹i víi nhau thµnh m¹ng extranet ®Ó dÔ dµng trao ®æi d÷ liÖu th«ng tin m¹ng extranet mang ®Çy ®ñ nhòng vai trß vµ øng dông cña m¹ng intranet ®ång thêicßn t¨ng cêng ®îc nh÷ng øng dông thuËn lîi h¬n trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh. M¹ng extranet kh«ng nh÷ng mang ®Çy ®ñ nh÷ng øng dông cña internet mµ cßn gióp cho c¸c doanh nghiÖp gÆp nhiÒu thuËn lîi trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh n©ng cao lîi nhuËn tuy nhiªn gi÷a c¸c doanh nghiÖp vÉn cã sù b¶o mËt th«ng tin ®¶m b¶o mang tÝnh an toµn th«ng tin ,tµi liÖu cho doanh nghiÖp cña m×nh th«ng qua mét hÖ thèng b¶o ®¶m .HÖ thång b¶o ®¶m nµy 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cho phÐp ngêi trong doanh nghiÖp truy nhËp dÔ dµng ®Õn th«ng tin cÇn thiÕt nhng hÖ thèng ng¨n kh«ng cho nh÷ng truy nhËp tr¸i phÐp ®Ó hiÓu hÖ thèng b¶o mËt nµy ta xem xÐt bøc têng löa fire wall 7)HÖ thèng b¶o vÖ bøc têng löa (fire wall) Ngµy nay víi xu thÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña hÖ thång m¹ng th«ng tin sù truy nhËp vµo c¸c th«ng tin tµi liÖu trªn m¹ng ngµy cµng nhiªï víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau .Sù b¶o mËt lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt cña c¸c doanh nghiÖp 14
- Xem thêm -