Tài liệu . giới thiệu khái quát về khách sạn thái nguyên

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Lêi më ®Çu. ...................................................................................................4 ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung........................................5 I. §Çu t ph¸t triÓn trong doanh nghiÖp...............................................................5 1. Kh¸i niÖm ®Çu t vµ ®Çu t ph¸t triÓn..............................................................5 2. §Çu t ph¸t triÓn trong doanh nghiÖp............................................................6 3. Néi dung ®Çu t trong doanh nghiÖp..............................................................7 3.1. §Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh.............................................................7 3.2. §Çu t vµo tµi s¶n lu ®éng.............................................................9 3.3 §Çu t vµo nguån nh©n lùc.............................................................9 3.4. §Çu t ph¸t triÓn Maketing..........................................................10 4. Vai trß ®Çu t trong doanh nghiÖp ...............................................................11 II. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ......................................................................12 1. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh................................................12 2. Vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng..........................................................................................13 3. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn viÖc n©ng cao HQ SXKD trong DN.....................15 3.1.Nhãm c¸c nh©n tè kh¸ch quan...................................................16 3.2. C¸c nh©n tè chñ quan:...............................................................17 III. HiÖu qu¶ ®Çu t trong doanh nghiÖp..............................................................18 1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t.................................18 2. HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t............................19 2.1. HiÖu qu¶ tµi chÝnh cña ho¹t ®éng ®Çu t.....................................19 2.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn................................................................23 2.3. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng........................................................24 2. 4. Nhãm c¸c chØ tiªu xÐt vÒ mÆt hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi..............24 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ®Çu t n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD cña c«ng ty...............................................................................28 I. Tæng quan vÒ c«ng VLXD & XNK Hång Hµ................................................28 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ nhiÖm vô cña c«ng ty............................28 2. M« h×nh tæ chøc cña c«ng ty vµ nhiÖm vô cô thÓ.........................................30 2.1. M« h×nh tæ chøc cña c«ng ty......................................................30 2.2. NhiÖm vô cô thÓ.........................................................................31 II. Kh¸i qu¸t chung vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty...................34 III. T×nh h×nh ®Çu t n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty VLXD & XNK Hång Hµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.................................................39 1. C¸c dù ¸n ®Çu t giai ®o¹n 2002 – 2004....................................................39 2. Vèn ®Çu t giai ®o¹n 2002 – 2004.............................................................43 3. C¸c néi dung ®Çu t cña c«ng ty..................................................................44 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.1. §Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh...........................................................45 3.2. §Çu t vµo tµi s¶n lu ®éng...........................................................49 3.3. §Çu t vµo nguån nh©n lùc..........................................................50 3.4. §Çu t cho c«ng t¸c Marketting..................................................52 IV. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t.................................................................................54 1. HiÖu qu¶ tµi chÝnh cña ho¹t ®éng ®Çu t......................................................54 2. HiÖu qu¶ sö dông vèn................................................................................55 2.1. HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh....................................................56 2.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng...................................................56 2.3. HiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh..............................................57 3. HiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi............................................................................58 3.1. Sè lao ®éng cã viÖc lµm ............................................................58 3.2. Sè lao ®éng cã viÖc lµm trªn mét ®ång vèn ®Çu t......................58 3.3. N©ng cao thu nhËp cña lao ®éng trong c«ng ty.........................59 4. T¸c ®éng cña ®Çu t trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh........59 4.1. HiÖu qu¶ kinh tÕ.........................................................................59 4.2. Møc sinh lêi b×nh qu©n trªn mét lao ®éng.................................60 4.3. N¨ng suÊt lao ®éng....................................................................61 5. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc...........................................................................63 6. Tån t¹i vµ nguyªn nh©n..............................................................................67 Ch¬ng III: Mét sè Gi¶i ph¸p ®Çu t n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty VLXD & XNK Hång Hµ trong nh÷ng n¨m tíi...........................70 I. Môc tiªu vµ ph¬ng híng ph¸t triÓn cña c«ng ty.............................................70 1. Môc tiªu....................................................................................................70 2. Ph¬ng híng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty giai ®o¹n 2005 -2008............71 2.1 Nhu cÇu vèn kinh doanh.............................................................71 2.2. ChiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh...................................................72 3. ChÝnh s¸ch ®Çu t cña c«ng ty......................................................................72 4. ChiÕn lîc ®Çu t ®æi míi n©ng cao c«ng nghÖ..............................................73 II. C¸c gi¶i ph¸p ®Çu t n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty VLXD & XNH Hång Hµ................................................................................74 1. §Çu t cho c«ng t¸c Marketing....................................................................74 1.1. Thµnh lËp phßng Marketting......................................................74 1.2. T¨ng cêng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng...................................75 2. §Çu t cho m¸y mãc thiÕt bÞ........................................................................77 3. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn.................................................................81 4. N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c sö dông lao ®éng............................................83 4.1. Thùc hiÖn ®µo t¹o vµ t¸i ®µo t¹o cho ngêi lao ®éng..................83 4.2 N©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng.....................84 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4.3. KhuyÕn khÝch, thóc ®Èy ngêi lao ®éng.......................................84 5. N©ng cao chÊt lîng bé m¸y qu¶n lý...........................................................85 5.1 N©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý chuyªn m«n nghiÖp vô trong c«ng ty...............................86 5.2 T¨ng cêng phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban vµ c¸c bé phËn trong c«ng ty...............................................................................................86 6. N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t.................................87 6.1 VÒ c«ng t¸c tæ chøc.....................................................................87 6.2 C¸c bíc tiÕn hµnh.......................................................................87 7. T¨ng cêng liªn kÕt kinh tÕ..........................................................................89 KÕt luËn .................................................................................................91 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu. Doanh nghiÖp nhµ níc lµ tÕ bµo kinh tÕ cña mét quèc gia, ho¹t ®éng kinh doanh b×nh ®¼ng víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c trong khu«n khæ quy ®Þnh cña nhµ níc th«ng qua hÖ thèng ph¸p luËt ®îc quy ®Þnh. NhiÖm vô chÝnh cña doanh nghiÖp lµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c môc ®Ých kinh tÕ, x· héi vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn theo quy luËt ph¸t triÓn kinh tÕ cã ®Þnh híng cña chÕ ®é chÝnh trÞ x· héi cña nhµ níc, trªn c¬ së vËt chÊt nguån vèn cña nhµ níc. Díi thêi bao cÊp doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng theo c¬ chÕ mÖnh lÖnh s¶n xuÊt kinh doanh theo kÕ ho¹ch tËp trung. ViÖc sö dông nguån vèn vµ n¨ng lùc thiÕt bÞ ®Òu ®îc nhµ níc bao cÊp. ChuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng nhiÒn thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn. Sù c¹nh tranh gay g¾t ®· t¸c ®éng ngîc trë l¹i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc lµm kh«ng Ýt doanh nghiÖp lóng tóng gÆp nhiÒu khã kh¨n.Sù bao cÊp cña nhµ níc kh«ng cßn, viÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ bao cÊp sang kinh doanh vµ tù ph¸t triÓn c¹nh tranh ®· lµm cho kh«ng Ýt doanh nghiÖp nhµ níc ph¶i tù nh×n nhËn l¹i m×nh, lÞch sö vµ thùc tr¹ng lµ nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cÇn sím gi¶i quyÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ nø¬c. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë c«ng ty VLXD & XNK Hång Hµ nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ®Çu t trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó nhanh chãng tho¸t ra ®îc nh÷ng khã kh¨n vµ sím ®i vµo æn ®Þnh hoµ nhËp, em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi : “§Çu t n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty VLXD & XNK Hång Hµ” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp. ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung. I. §Çu t ph¸t triÓn trong doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm ®Çu t vµ ®Çu t ph¸t triÓn. §Çu t nãi chung lµ sù hi sinh c¸c nguån lùc ë hiÖn t¹i ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nµo ®ã nh»m thu vÒ c¸c kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trong t¬ng lai lín h¬n c¸c nguån lùc ®· bá ra ®Ó thu ®îc kÕt qu¶ ®ã.Nh vËy, môc tiªu cña mäi c«ng cuéc ®Çu t lµ ®¹t ®îc c¸c kÕt qu¶ lín h¬n so víi nh÷ng hi sinh vÒ nguån lùc mµ ngêi ®Çu t ph¶i g¸nh chÞu khi tiÕn hµnh ®Çu t. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nguån lùc ph¶i hi sinh lµ tiÒn, lµ tµi nguyªn thiªn nhiªn, lµ søc lao ®éng vµ trÝ tuÖ. KÕt qu¶ thu ®îc cã thÓ lµ sù t¨ng thªm c¸c tµi s¶n tµi chÝnh, c¸c tµi s¶n vËt chÊt, tµi s¶n trÝ tuÖ vµ nguån nh©n lùc cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó lµm viÖc cã n¨ng suÊt trong nÒn s¶n xuÊt x· héi. Lo¹i ®Çu t ®em l¹i c¸c kÕt qu¶ kh«ng chØ ngêi ®Çu t mµ c¶ nÒn kinh tÕ x· héi ®îc thô hëng kh«ng chØ trùc tiÕp lµm t¨ng tµi s¶n cña ngêi chñ ®Çu t mµ c¶ cña nÒn kinh tÕ chÝnh lµ ®Çu t ph¸t triÓn. Cßn c¸c lo¹i ®Çu t chØ trùc tiÕp lµm t¨ng tµi s¶n chÝnh cña ngêi ®Çu t, t¸c ®éng gi¸n tiÕp ®Õn lµm t¨ng tµi s¶n cña nÒn kinh tÕ th«ng qua sù ®ãng gãp tµi chÝnh, tÝch luü cña c¸c ho¹t ®éng ®Çu t nµy cho ®Çu t ph¸t triÓn, cung cÊp vèn cho ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn vµ thóc ®Èy qu¸ tr×nh lu th«ng ph©n phèi c¸c s¶n phÈm do c¸c kÕt qu¶ cña ®Çu t ph¸t triÓn t¹o ra, ®ã lµ ®Çu t tµi chÝnh vµ ®Çu t th¬ng m¹i. §Çu t ph¸t triÓn: Lµ lo¹i ®Çu t trong ®ã ngêi cã tiÒn bá ra ®Ó x©y dùng, söa ch÷a nhµ xëng vµ c¸c kÕt cÊu h¹ tÇng, mua s¾m trang thiÕt bÞ vµ l¾p ®Æt trªn nÒn bÖ, còng nh båi dìng, ®µo t¹o nguån nh©n lùc, thùc hiÖn c¸c chi phÝ thêng xuyªn g¾n liÒn víi c¸c ho¹t ®éng cña c¸c ho¹t ®éng tµi s¶n nµy nh»m duy tr× n¨ng lùc cho nÒn kinh tÕ x· héi. §Çu t tµi chÝnh: lµ lo¹i ®Çu t trong ®ã ngêi cã tiÒn bá ra cho vay hoÆc mua c¸c lo¹i chøng chØ cã l·i suÊt ®Þnh tríc hoÆc l·i suÊt tuú thuéc vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ph¸t hµnh. §Çu t tµi s¶n tµi chÝnh ( ®Çu t tµi chÝnh) kh«ng t¹o ra tµi s¶n míi cho nÒn kinh tÕ mµ chØ lµm t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n tµi chÝnh cña tæ chøc vµ c¸ nh©n ®Çu t. Víi sù ho¹t ®éng cña h×nh thøc ®Çu t tµi chÝnh, vèn bá ra ®Çu t ®îc lu©n chuyÓn mét c¸ch dÔ dµng. Do vËy ®©y lµ mét nguån cung cÊp vèn quan träng cho ®Çu t ph¸t triÓn. §Çu t th¬ng m¹i: lµ lo¹i ®Çu t trong ®ã ngêi cã tiÒn bá ra ®Ó mua hµng ho¸ vµ sau ®ã b¸n víi gi¸ cao h¬n nh»m thu lîi do chªnh lÖch gi¸ khi mua vµ khi b¸n. Lo¹i ®Çu t nµy còng kh«ng t¹o ra tµi s¶n míi cho nÒn kinh tÕ, mµ nã chØ lµm t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n tµi chÝnh cho nhµ ®Çu t trong qu¸ tr×nh mua ®i b¸n l¹i, chuyÓn giao quyÒn së h÷u hµng ho¸ gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua. Tuy nhiªn ®Çu t th¬ng m¹i cã t¸c dông thóc ®Èy qu¸ tr×nh lu th«ng cña c¶i vËt chÊt do ®Çu t ph¸t triÓn t¹o ra, tõ ®ã thóc ®Èy ®Çu t ph¸t triÓn. §Çu t ph¸t triÓn, ®Çu t tµi chÝnh vµ ®Çu t th¬ng m¹i lµ ba lo¹i ®Çu t lu«n tån t¹i vµ cã quan hÖ t¬ng hç víi nhau. §Çu t ph¸t triÓn t¹o tiÒn ®Ò ®Ó t¨ng tÝch luü, ph¸t triÓn ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh vµ ®Çu t th¬ng m¹i. Ngîc l¹i ®Çu t tµi chÝnh vµ ®Çu t th¬ng m¹i l¹i hç trî vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng cêng ®Çu t ph¸t triÓn. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. §Çu t ph¸t triÓn trong doanh nghiÖp. §èi víi c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô ®Çu t ph¸t triÓn chÝnh lµ qu¸ tr×nh t¹o dùng c¬ së vËt chÊt- kü thuËt cho s¶n xuÊt kinh doanh nh x©y dùng nhµ xëng, cÊu tróc h¹ tÇng, mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ m¸y mãc trªn nÒn bÖ, tiÕn hµnh c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n vµ thùc hiÖn c¸c chi phÝ kh¸c g¾n liÒn víi sù ho¹t ®éng trong mét chu ky cña c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt võa t¹o ra. C¸c ho¹t ®éng nµy chÝnh lµ ho¹t ®éng ®Çu t ®èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh dÞch vô ®ang tån t¹i: sau mét thêi gian ho¹t ®éng, c¸c c¬ së vËt chÊt- kü thuËt cña c¸c c¬ së nµy hao mßn, h háng. §Ó duy tr× ®îc sù ho¹t ®éng b×nh thêng cÇn ®Þnh k× tiÕn hµnh söa ch÷a lín hoÆc thay míi c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®· h háng ®Ó thÝch øng víi ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng míi cña sù ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt míi thay thÕ cho c¸c trang thiÕt bÞ cò ®· lçi thêi. §Çu t ph¸t triÓn trong doanh nghiÖp cßn cÇn ®Õn c¸c yÕu tè vÒ con ngêi( vÒ lùc lîng lao ®éng) nh vÒ sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng sÏ quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng. §Çu t cho ph¸t triÓn thÞ trêng còng lµ h×nh thøc ®Çu t quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp hiÖn nay nh vÒ s¶n phÈm míi, ®Çu t nghiªn cøu thÞ trêng, ®Çu t n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. 3. Néi dung ®Çu t trong doanh nghiÖp. 3.1. §Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh. Tµi s¶n cè ®Þnh: Lµ t liÖu lao ®éng, lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt song kh«ng ph¶i c¸c t liÖu lao ®éng ®Òu lµ TSC§. Th«ng thêng mét TSC§ ph¶i tho¶ m·n ®ång thêi ba ®iÒu kiÖn: +Tham gia trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp víi t c¸ch lµ t liÖu lao ®éng. + Cã thêi h¹n sö dông dµi thêng lµ tõ 1 n¨m trë lªn. + Cã gi¸ trÞ lín ®¹t ®Õn mét møc ®é nhÊt ®Þnh, tiªu chuÈn nµy phô thuéc vµo quy ®Þnh cña mçi quèc gia trong tõng thêi k× nhÊt ®Þnh, ë ViÖt Nam gi¸ trÞ TSC§ > 5 triÖu ®ång. VËy TSC§ lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng cã gÝa trÞ lín, thêi gian sö dông l©u dµi vµ tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt. Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh TSC§ bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cña nã chuyÓn tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi÷ nguyªn ®îc h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu cho ®Õn lóc háng. TSC§ trong doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i, cã lo¹i cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ nh nhµ cöa, m¸y mãc thiÕt bÞ nhng cã lo¹i kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ mµ thÓ hiÖn mét lîng gi¸ trÞ ®· ®îc ®Çu t chi tr¶, mçi lo¹i ®Òu cã yªu cÇu qu¶n lý 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh¸c nhau, cã vai trß kh¸c nhau. Vai trß cña TSC§ vµ tèc ®é t¨ng TSC§ trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ quyÕt ®Þnh yªu cÇu vµ nhiÖm vô ngµy cµng cao cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông TSC§. §Çu t x©y dùng, mua s¾m( ®Çu t t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh) cña doanh nghiÖp ®îc xem lµ ®Çu t dµi h¹n vµ viÖc ®Çu t nµy cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong t¬ng lai. Cã thÓ ph©n biÖt néi dung cña ®Çu t vµo TSC§ theo 2 gãc ®é. - §Çu t vµo TSC§ qua mua s¾m trùc tiÕp. §ã chÝnh lµ viÖc doanh nghiÖp bá vèn mua l¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®· cã s½n ®Ó tiÕp tôc sö dông vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ cña nã. H×nh thøc nµy chñ yÕu ®îc sö dông ë c¸c níc ph¸t triÓn th«ng qua s¸p nhËp vµ th«n tÝnh. Víi h×nh thøc nµy th× doanh nghiÖp sÏ chØ ph¶i bá ra mét kho¶n vèn võa ph¶i( Ýt h¬n so víi ®Çu t míi) nh vËy doanh nghiÖp cã thÓ tiÕt kiÖm ®îc mét kho¶n chi phÝ vµ dµnh nã cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c. - §Çu t x©y dùng c¬ b¶n. §©y lµ viÖc rÊt quan träng hay nãi c¸ch kh¸c, ®Ó tiÕn hµnh ®îc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× doanh nghiÖp b¾t buéc ph¶i bá mét lîng vèn ®Ó ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, kh«ng chØ doanh nghiÖp mµ bÊt kú tæ chøc nµo muèn tån t¹i vµ ho¹t ®éng ph¶i ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, lîng vèn nµy chiÕm tû lÖ kh¸ lín. §Ó ®¸nh gi¸ hÕt néi dung cña ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n ta xÐt trªn 2 gãc ®é: + §Çu t x©y dùng hÖ thèng nhµ xëng, c«ng tr×nh. §èi víi mét doanh nghiÖp mµ nãi th× ®©y lµ yÕu tè c¨n b¶n ban ®Çu cã thÓ tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh . Tríc hÕt ta xÐt doanh nghiÖp kinh doanh trªn lÜnh vùc c«ng nghiÖp: §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm th× ph¶i cã n¬i, ®Þa ®iÓm( nhµ xëng) ®Ó chøa c¸c dông cô hµnh ho¸, m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Ó giao dÞch. §èi víi doanh nghiÖp x©y dùng th× ®©y võa lµ c«ng viÖc võa lµ s¶n phÈm cña hä vµ hä sÏ chuyÓn giao b¸n l¹i cho ngêi kh¸c… VËy tãm l¹i, ®Çu t cho viÖc x©y dùng nhµ xëng, trô së, c¬ quan…lµ ®Çu t b¾t buéc ban ®Çu, bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng ph¶i bá mét kho¶n vèn ®Ó tiÕn hµnh x©y dùng c¬ së vËt chÊt ban ®Çu. H¬n n÷a khi më réng s¶n xuÊt kinh doanh th× ®Çu t thªm vµo x©y dùng c¬ b¶n lµ ®iÒu hiÓn nhiªn. + §Çu t vµo m¸y mãc thiÕt bÞ. Cã nhµ xëng råi, muèn s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm ph¶i mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, hay nãi mét c¸ch kh¸c doanh nghiÖp muèn më réng thªm s¶n xuÊt còng cÇn mua thªm m¸y mãc thiÕt bÞ, sau mét thêi gian sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ cò 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 bÞ háng, khÊu hao hÕt, m¸y mãc bÞ hao mßn h÷u h×nh th× ®Òu ph¶i tiÕn hµnh bá chi phÝ ®Ó söa ch÷a mua s¾m míi. TÊt c¶ nh÷ng néi dung ®ã ®Òu ®îc hiÓu lµ ®Çu t vµo m¸y mãc thiÕt bÞ. Nh vËy ë bÊt cø giai ®o¹n nµo doanh nghiÖp còng cÇn h×nh thµnh mét kho¶n quü ®Ó chi dïng cho viÖc söa ch÷a, mua s¾m, thay ®æi m¸y mãc thiÕt bÞ. Kho¶n quü nµy cã thÓ lµ quü khÊu hao hoÆc quü dù phßng. C¸c doanh nghiÖp kinh doanh trªn lÜnh vùc kh¸c nhau th× sö dông c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸c nhau, nhng dï ho¹t ®éng trªn bÊt kú lÜnh vùc s¶n xuÊt nµo th× ®Çu t vµo m¸y mãc thiÕt bÞ lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n cña s¶n xuÊt. 3.2. §Çu t vµo tµi s¶n lu ®éng. TSL§ : Lµ h×nh th¸i hiÖn vËt cña nh÷ng ®èi tîng lao ®éng chØ tham gia vµo chu kú s¶n xuÊt, ®Õn chu kú s¶n xuÊt sau l¹i ph¶i dïng ®èi tîng lao ®éng kh¸c. Gi¸ trÞ cña chóng ®îc chuyÓn dÞch toµn bé mét lÇn vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm. TSL§ bao gåm: + TSL§ s¶n xuÊt: Lµ nh÷ng TSL§ dïng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh nh÷ng vËt t dù tr÷ cho qóa tr×nh s¶n xuÊt( nguyªn, nhiªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô…) nh÷ng vËt t ®ang trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt( s¶n phÈm dë dang, b¸n thµnh phÈm…). + Tµi s¶n lu th«ng: Lµ nh÷ng TSL§ dïng trong qu¸ tr×nh lu th«ng nh nh÷ng vËt t dù tr÷ cho qu¸ tr×nh lu th«ng( thµnh phÈm, hµng göi b¸n…), nh÷ng vËt t ®ang trong qu¸ tr×nh lu th«ng( tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng…). + TSL§ tµi chÝnh: Lµ c¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n( trong mét n¨m hay mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh) nh: ®Çu t ng¾n h¹n, liªn doanh ng¾n h¹n, ®Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt- kinh doanh, c¸c lo¹i TSL§ trªn lu«n vËn ®éng, thay thÕ, chuyÓn ho¸ lÉn nhau nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt- kinh doanh ®îc tiÕn hµnh liªn tôc. 3.3 §Çu t vµo nguån nh©n lùc. Nguån nh©n lùc ®îc hiÓu lµ nguån lùc con ngêi, lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng nhÊt cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Nguån nh©n lùc ®îc hiÓu trªn hai khÝa c¹nh. Mét lµ: Nguån nh©n lùc lµ toµn bé søc lao ®éng vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña lùc lîng lao ®éng x· héi. Hai lµ: Nguån nh©n lùc lµ søc lao ®éng, tr×nh ®é, ý thøc cña tõng c¸ nh©n vµ mèi quan hÖ qua l¹i gi÷a c¸c c¸ nh©n. MÆt thø hai nãi lªn chÊt lîng cña nguån nh©n lùc vµ ngµy cµng ®îc chó träng quan t©m h¬n. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nguån nh©n lùc cã vai trß v« cïng quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp . NÕu thiÕu nguån nh©n lùc hoÆc nguån nh©n lùc kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu th× ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp sÏ bÞ ngõng trÖ, ¶nh hëng lín ®Õn sù ph¸t triÓn. Nguån nh©n lùc ®ang lµ vÊn ®Ò rÊt ®îc quan t©m t¹i c¸c doanh nghiÖp . Tríc tiªn, ®Çu t ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ ®Çu t n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc: ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ vµ tinh gi¶m ®éi ngò lao ®éng. H×nh thøc ®µo t¹o rÊt phong phó, nhng chñ yÕu lµ h×nh thøc ®µo t¹o ng¾n h¹n ®Ó kÞp thêi phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . §ång thêi h×nh thøc ®µo t¹o dµi h¹n( h¬n 12 th¸ng) ®ang ngµy cµng t¨ng, doanh nghiÖp ngµy cµng quan t©m ®Õn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc mét c¸ch toµn diÖn. 3.4. §Çu t ph¸t triÓn Maketing. Mét c«ng ty s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao mµ kh«ng thÓ ph©n phèi hay ®a chóng ra thÞ trêng ®Ó b¸n vµ thu lîi nhuËn th× kh«ng thÓ tån t¹i ®îc. Bëi vËy, Maketing(MKT) lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®èi víi doanh nghiÖp . MKT cã thÓ ®Þnh nghÜa lµ mét hÖ thèng c¸c h×nh thøc kinh doanh ®Ó ho¹ch ®Þnh, ®Þnh gi¸ chiªu m¹i vµ ph©n phèi hµng ho¸ hay dÞch vô nh»m thu lîi nhuËn tõ thÞ trêng, thÞ trêng nµy bao gåm c¶ kh¸ch hµng c«ng nghiÖp, hé tiªu dïng hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai. Trong sù nghiÖp kinh doanh cña mäi doanh nghiÖp trªn thÞ trêng th× MKT lµ vÊn ®Ò ®Æc biÖt ®îc chó träng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam th× nã cµng quan träng h¬n, bëi ViÖt Nam lµ thµnh viªn cña khu vùc kinh tÕ ph¸t triÓn n¨ng ®éng nhÊt thÕ giíi( khu vùc ®«ng nam ¸) h¬n n÷a trong t¬ng lai kh«ng xa ASEAN sÏ tõng bíc tiÕn tíi thµnh thÞ trêng thèng nhÊt, hµng hãa cña c¸c quèc gia trong khèi sÏ lu th«ng bu«n b¸n trªn thÞ trêng ViÖt Nam.ChÝnh v× thÕ, viÖc ®Èy nhanh c¸c ho¹t ®éng MKT trong giai ®o¹n hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, v× hµng ho¸ cña chóng ta sÏ bÞ c¹nh tranh gay g¾t ngay trªn thÞ trêng nhµ, c¸c doanh nghiÖp trong níc sÏ kh«ng cßn ®îc b¶o vÖ b»ng hµng rµo thuÕ quan nh tríc. 4. Vai trß ®Çu t trong doanh nghiÖp . §Çu t quyÕt ®Þnh sù ra ®êi, tån t¹i, më réng t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp . §Ó t¹o dùng c¬ së vËt chÊt- kü thuËt cho sù ra ®êi cña bÊt kú c¬ së nµo ®Òu cÇn ph¶i x©y dùng nhµ xëng, cÊu tróc h¹ tÇng, mua s¾m l¾p ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ trªn nÒn bÖ, tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n vµ thùc hiÖn 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¸c chi phÝ g¾n liÒn víi sù ho¹t ®éng trong mét chu kú cña c¸c c¬ së vËt chÊt – kü thuËt võa ®îc t¹o ra. C¸c ho¹t ®éng nµy chÝnh lµ ho¹t ®éng ®Çu t. §èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô ®ang tån t¹i, sau mét thêi gian ho¹t ®éng, c¬ së vËt chÊt – kü thuËt cña c¸c c¬ së nµy hao mßn, h háng. §Ó duy tr× ®îc sù ho¹t ®éng b×nh thêng cÇn ®Þnh kú tiÕn hµnh söa ch÷a lín hoÆc thay thÕ míi c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®· h háng, hao mßn hoÆc ®æi míi ®Ó thÝch øng víi ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng míi cña sù ph¸t triÓn khoa häc – kü thuËt vµ nhu cÇu tiªu dïng cña nÒn s¶n xuÊt x· héi, mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ míi thay thÕ cho c¸c trang thiÕt bÞ cò ®· lçi thêi, còng cã nghÜa lµ ph¶i ®Çu t. §Çu t ph¸t triÓn trong doanh nghiÖp còng t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm t¨ng n¨ng lùc c¹nh tranh vµ lµ c¬ së ®Ó h¹ gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh do ®Çu t mang l¹i lµ møc ®é ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô vµ n©ng cao ®êi sèng cña ngêi lao ®éng trong c¸c c¬ së s¶n xuÊt ,kinh doanh ®Þnh vÞ trªn c¬ së tÊt c¶ nguån lùc mµ c¬ së ®· sö dông(®· ®Çu t) so víi c¸c kú kh¸c hoÆc so víi ®Þnh møc chung. C¸c kÕt qu¶ do ho¹t ®éng ®Çu t mang l¹i cho mçi c¬ së doanh nghiÖp lµ rÊt ®a d¹ng vµ lµ ®iÒu tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh thùc hiªn ®Çu t .C¸c kÕt qu¶ ®ã cã thÓ lµ lîi nhuËn ,lµ møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng,lµ sè s¶n phÈm ®îc b¸n ra, lµ sù më réng thÞ phÇn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng s¶n phÈm cña m×nh nhng qui tô l¹i lµ lîi nhuËn.Muèn vËy ngay tõ ®Çu khi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh th× doanh nghiÖp ph¶i cã kÕ ho¹ch ®Çu t hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. Trong thêi kú dµi th× doanh nghiÖp ph¶i cã chiÕn lîc ®Çu t trong dµi h¹n vµ ®¸p øng ®óng nhu cÇu ®Çu t cña c¸c n¨m .Viªc x¸c ®Þnh ®óng nhu cÇu ®Çu t sÏ tr¸nh ®¬c t×nh tr¹ng l·ng phÝ ,®Çu t sai tõ ®ã hiÖu qu¶ ®Çu t ®îc n©ng cao .c¸c nguån lùc bá ra sÏ ph¸t huy hÕt hiÖu qu¶ cña m×nh ,hiÖu qu¶ cña mét ®¬n vÞ nguån vèn sÏ t¨ng cao,gi¶m ®îc chi phÝ ë møc thÊp nhÊt, thêi gian thu håi vèn lµ thÊp nhÊt mµ doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn. II. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh . 1. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi. §©y lµ hai mÆt cã mèi quan hÖ mËt thiÕt cña hiÖu qu¶ kinh doanh. chÝnh viÖc khan hiÕm nguån lùc vµ viÖc sö dông chóng cã tÝnh chÊt c¹nh tranh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi, ®Æt ra yªu cÇu ph¶i khai th¸c, tËn dông triÖt ®Ó vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc. §Ó ®¹t ®îc 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 môc tiªu kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i chó träng c¸c ®iÒu kiÖn néi tai, ph¸t huy n¨ng lùc, hiÖu lùc cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mäi chi phÝ. V× vËy, yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ tèi thiÓu, hay lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ nhÊt ®Þnh hoÆc ngîc l¹i ®¹t kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh víi chi phÝ tèi thiÓu. Chi phÝ ë ®©y ®îc hiÓu theo nghÜa réng lµ chi phÝ t¹o ra nguån lùc vµ chi phÝ sö dông nguån lùc, ®ång thêi ph¶i bao gåm c¶ chi phÝ c¬ h«i. Chi phÝ c¬ héi lµ gi¸ trÞ cña viÖc lùa chän tèt nhÊt ®· bÞ bá qua hay lµ gi¸ trÞ cña sù hi sinh c«ng viÖc kinh doanh kh¸c ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh nµy. Chi phÝ c¬ héi ph¶i ®îc bæ sung vµo chi phÝ kÕ to¸n vµ ph¶i lo¹i ra khái lîi nhuËn kÕ to¸n ®Ó thÊy ®îc lîi Ých kinh tÕ thùc. C¸ch tÝnh nh vËy sÏ khuyÕn khÝch c¸c nhµ kinh doanh lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh tèt nhÊt, c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ h¬n. 2. Vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n g¾n m×nh víi thÞ trêng, nhÊt lµ trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay ®Æt c¸c doanh nghiÖp trong sù c¹nh tranh gay g¾t lÉn nhau. Do ®ã ®Ó tån t¹i ®îc trong c¬ chÕ thÞ trêng c¹nh tranh hiÖn nay ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n. §Ó thÊy ®îc vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng tríc hÕt ta ph¶i nghiªn cøu c¬ chÕ thÞ trêng vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng. ThÞ trêng lµ n¬i diÔn ra qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸. Nã tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan kh«ng phô thuéc vµo mét ý kiÕn chñ quan nµo. Bëi v× thÞ trêng ra ®êi vµ ph¸t triÓn g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Ngoµi ra thÞ trêng cßn cã mét vai trß quan träng trong viÖc ®iÒu tiÕt vµ lu th«ng hµng ho¸. Th«ng qua ®ã c¸c doanh nghiÖp cã thÓ nhËn biÕt ®îc sù ph©n phèi c¸c nguån lùc th«ng qua hÖ thèng gi¸ c¶ trªn thÞ trêng. Trªn thÞ trêng lu«n tån t¹i c¸c quy luËt vËn ®éng cña hµng ho¸, gi¸ c¶, tiÒn tÖ ….nh c¸c quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt thÆng d, quy luËt gi¸ c¶, quy luËt c¹nh tranh…..c¸c quy luËt nµy t¹o thµnh hÖ thèng nhÊt vµ hÖ thèng nµy chÝnh lµ c¬ chÕ thÞ trêng. Nh vËy c¬ chÕ thÞ trêng ®îc h×nh thµnh bëi sù t¸c ®éng tæng hîp trong s¶n xuÊt vµ trong lu th«ng hµng ho¸ trªn trÞ trêng.Th«ng qua c¸c quan hÖ mua b¸n hµng ho¸, dÞch vô trªn thÞ trêng nã t¸c ®éng ®Õn viÖc ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt, tiªu dïng, ®Çu t vµ tõ ®ã lµm thay ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm, c¬ cÊu ngµnh. Nãi c¸ch kh¸c c¬ chÕ thÞ trêng ®iÒu tiÕt qu¸ tr×nh ph©n phèi l¹i c¸c nguån lùc trong s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®¸p øng nhu cÇu x· héi mét c¸ch tèi u nhÊt. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tãm l¹i, víi sù vËn ®éng ®a d¹ng, phøc t¹p cña c¬ chÕ thÞ trêng dÉn ®Õn sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp, gãp phÇn thóc ®Èy sù tiÕn bé cña c¸c doanh nghiÖp c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Tuy nhiªn ®Ó t¹o ra ®îc sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh cho m×nh mét ph¬ng thøc ho¹t ®éng riªng, x©y dùng c¸c chiÕn lîc, c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh mét c¸ch phï hîp vµ cã hiÖu qu¶. Cô thÓ lµ doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh cho m×nh mét c¬ chÕ ho¹t ®éng trªn c¶ hai thÞ trêng ®Çu vµo vµ ®Çu ra ®Ó t¹o ®îc mét kÕt qu¶ cao nhÊt vµ kÕt qu¶ nµy kh«ng ngõng ph¸t triÓn n©ng cao c¶ vÒ mÆt chÊt vµ mÆt lîng. Nh vËy trong c¬ chÕ thÞ trêng, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cã mét vai trß v« cïng quan träng, nã ®îc thÓ hiÖn th«ng qua: Thø nhÊt: N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ c¬ së c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh bëi sù cã mÆt cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, mµ hiÖu qu¶ kinh doanh l¹i lµ nh©n tè trùc tiÕp ®¶m b¶o sù tån t¹i nµy, ®ång thêi môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ lu«n tån t¹i vµ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c. Do ®ã viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay. Do yªu cÇu cña sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp ®ßi hái nguån thu nhËp cña doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng t¨ng lªn. Nhng trong ®iÒu kiÖn nguån vèn vµ c¸c yÕu tè kü thuËt còng nh c¸c yÕu tè kh¸c cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chØ thay ®æi trong khu«n khæ nhÊt ®Þnh th× ®Ó t¨ng lîi nhuËn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Nh vËy, hiÖu qña kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc quan träng trong viÖc®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Mét c¸ch nh×n kh¸c sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh bëi sù t¹o ra hµng ho¸, cña c¶i vËt chÊt vµ dÞch vô phôc vô cho nhu cÇu cña x· héi ®ång thêi t¹o ra sù tÝch luü cho x· héi. §Ó thùc hiÖn ®îc nh vËy th× mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i v¬n lªn ®Ó ®¶m b¶o thu nhËp ®ñ bï ®¾p chi phÝ bá ra vµ cã l·i trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Cã nh vËy míi ®¸p øng ®îc nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ. Vµ nh vËy chóng ta buéc ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh mét c¸ch liªn tôc trong mäi kh©u cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh nh lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu. Tuy nhiªn, sù tån t¹i míi chØ lµ yªu cÇu mang tÝnh chÊt gi¶n ®¬n cßn sù ph¸t triÓn vµ më réng cña doanh nghiÖp míi lµ yªu cÇu quan träng. Bëi v× sù tån t¹i cña doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i ®i kÌm víi sù ph¸t triÓn më réng cña doanh nghiÖp, ®ßi hái ph¶i cã sù tÝch luü ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng theo ®óng quy luËt ph¸t triÓn. Nh vËy ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng doanh 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghiªp, môc tiªu lóc nµy kh«ng cßn lµ ®ñ bï ®¾p chi phÝ bá ra ®Ó ph¸t triÓn qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n mµ ph¶i ®¶m b¶o cã tÝch luü ®¸p øng nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt më réng, phï hîp víi quy luËt kh¸ch quan vµ mét lÇn n÷a n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®îc nhÊn m¹nh. Thø hai, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ nh©n tè thóc ®Èy sù c¹nh tranh vµ tiÕn bé trong kinh doanh. ChÝnh viÖc thóc ®Èy sù c¹nh tranh yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m tßi, ®Çu t t¹o nªn sù tiÕn bé trong kinh doanh. ChÊp nhËn c¬ chÕ thÞ trêng lµ chÊp nhËn sù c¹nh tranh. Trong khi thÞ trêng ngµy cµng ph¸t triÓn th× c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng gay g¾t vµ khèc liÖt h¬n. Sù c¹nh tranh lóc nµy kh«ng cßn lµ c¹nh tranh vÒ mÆt hµng mµ c¹nh tranh c¶ vÒ chÊt lîng, gi¸ c¶ vµ c¸c yÕu tè kh¸c. Trong khi môc tiªu chung cña c¸c doanh nghiÖp ®Òu lµ ph¸t triÓn th× c¹nh tranh lµ yÕu tè lµm c¸c doanh nghiÖp m¹nh lªn nhng ngîc l¹i còng cã thÓ lµm c¸c doanh nghiÖp kh«ng tån t¹i ®îc trªn thÞ trêng. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu lµ tån t¹i vµ ph¸t triÓn më réng th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Do ®ã doanh nghiÖp ph¶i cã hµng ho¸ dÞch vô chÊt lîng tèt, gÝa c¶ hîp lý. MÆt kh¸c, hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m gi¸ thµnh t¨ng khèi lîng hµng ho¸ b¸n, chÊt lîng kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn n©ng cao…. Thø ba, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ nh©n tè c¬ b¶n t¹o ra sù th¾ng lîi cho doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng trªn thÞ trêng. Muèn t¹o ra sù th¾ng lîi trong c¹nh tranh ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. ChÝnh sù n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ con ®êng n©ng cao søc c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng tån t¹i, ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. 3. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn viÖc n©ng cao HQ SXKD trong DN N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp lµ yªu cÇu quan träng vµ lµ môc tiªu hµng ®Çu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp chÞu sù t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu nh©n tè ¶nh hëng kh¸c nhau. §Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ n©ng cao ®ßi hái ph¶i cã c¸c quyÕt ®Þnh chiÕn lù¬c vµ quyÕt s¸ch ®óng trong qu¸ tr×nh lùa chän c¸c c¬ héi hÊp dÉn còng nh tæ chøc, qu¶n lý vµ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng kinh doanh cÇn ph¶i nghiªn cøu mét c¸ch toµn diÖn vµ hÖ thèng c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cã thÓ ®îc chia lµm hai nhãm ®ã lµ nhãm c¸c nh©n tè ¶nh hëng bªn ngoµi doanh nghiÖp ( nh©n tè kh¸ch 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 quan) vµ nhãm c¸c nh©n tè ¶nh hëng bªn trong doanh nghiÖp ( nh©n tè chñ quan) . 3.1.Nhãm c¸c nh©n tè kh¸ch quan. 3.1.1 C¸c nh©n tè ¶nh hëng thuéc m«i trêng kinh doanh. C¸c yÕu tè thuéc m«i trêng kinh doanh lµ c¸c yÕu tè kh¸ch quan mµ doanh nghiÖp kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®îc. Nh©n tè m«i trêng kinh doanh bao gåm nhiÒu nh©n tè nh lµ: ®èi thñ c¹nh tranh, thÞ trêng, c¬ cÊu ngµnh,t Ëp qu¸n d©n c vµ møc ®é thu nhËp b×nh qu©n d©n c,mèi quan hÖ vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng,nh©n tè thêi tiÕt khÝ hËu mïa vô, nh©n tè tµi nguyªn thiªn nhiªn, yÕu tè vÞ trÝ ®Þa lý. 3.1.2. M«i trêng chÝnh trÞ- ph¸p luËt: C¸c yÕu tè thuéc m«i trêng chÝnh trÞ-ph¸p luËt chi phèi m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sù æn ®Þnh chÝnh trÞ ®îc x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng tiÒn ®Ò quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.Sù thay ®æi cña m«i trêng chÝnh trÞ cã thÓ ¶nh hëng cã lîi cho mét nhãm doanh nghiÖp nµy nhng l¹i k×m h·m sù ph¸t triÓn nhãm doanh nghiÖp kh¸c hoÆc ngîc l¹i. HÖ thèng ph¸p luËt hoµn thiÖn, kh«ng thiªn vÞ lµ mét trong nh÷ng tiÒn ®Ò ngoµi kinh tÕ cña doanh nghiÖp. M«i trêng nµy nã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn hiªô qu¶ kinh doanh cu¶ doanh nghiÖp. Bëi v× m«i trêng ph¸p luËt ¶nh hëng ®Õn mÆt hµng s¶n xuÊt, ngµnh nghÒ, ph¬ng thøc kinh doanh… cña doanh nghiÖp. 3.2. C¸c nh©n tè chñ quan: C¸c nh©n tè chñ quan trong doanh nghiÖp chÝnh lµ thÓ hiÖn tiÒm lùc cña mét doanh nghiÖp. C¬ héi, chiÕn lîc kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp lu«n phô thuéc chÆt chÏ vµo c¸c yÕu tè ph¶n ¸nh tiÒm lùc cña mét doanh nghiÖp cô thÓ. TiÒm lùc cña mét doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ bÊt biÕn cã thÓ ph¸t triÓn m¹nh lªn hay yÕu ®i, cã thÓ thay ®æi toµn bé hay bé phËn. ChÝnh v× vËy trong qu¸ tr×nh kinh doanh c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i chó ý tíi c¸c nh©n tè nµy nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp h¬n n÷a. 3.2.1. Nh©n tè vèn: §©y lµ mét nh©n tè tæng hîp ph¶n ¸nh søc m¹nh cña doanh nghiÖp th«ng qua khèi lîng (nguån) vèn mµ doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vµo kinh doanh, kh¶ n¨ng ph©n phèi, ®Çu t cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn, kh¶ n¨ng qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn kinh doanh. YÕu tè vèn lµ yÕu tè chñ chèt quyÕt ®Þnh ®Õn qui m« cña doanh nghiÖp vµ qui m« cã c¬ héi cã thÓ khai th¸c. Nã ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp lµ sù ®¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cua doanh nghiÖp trong kinh doanh . 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.2.2. Nh©n tè con ngêi: Trong kinh doanh con ngêi lµ yÕu tè quan träng hµng ®Çu ®Ó ®¶m b¶o thµnh c«ng .ChÝnh con ngêi víi n¨ng lùc thùc sù cña hä míi lùa chän ®óng ®îc c¬ héi vµ sö dông c¸c nguån lùc khai th¸c mµ hä ®· cã vµ sÏ cã : vèn, tµi s¶n, kü thuËt, c«ng nghÖ…mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó khai th¸c . Nh©n tè con ngêi ®îc ®Æt ë vÞ trÝ hµng ®Çu trªn c¶ vèn vµ tµi s¶n ,quyÕt ®Þnh søc m¹nh cña mét doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 3.2.3 Nh©n tè tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ. Tr×nh ®é kü thuËt ,c«ng nghÖ tiªn tiÕn cho phÐp doanh nghiÖp chñ ®éng n©ng cao chÊt lîng hµng ho¸ ,n¨ng suÊt lao ®éng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm . C¸c yÕu tè nµy t¸c ®éng hÇu hÕt ®Õn c¸c mÆt vÒ s¶n phÈm nh : gi¸ c¶ s¶n phÈm, søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm…Nhê vËy doanh nghiÖp cã thÓ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh ,t¨ng vßng quay cña vèn lu ®éng, t¨ng lîi nhuËn ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng cña doanh nghiÖp. Ngîc l¹i víi tr×nh ®é c«ng nghÖ thÊp th× kh«ng nh÷ng gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp mµ cßn gi¶m lîi nhuËn,k×m h·m sù ph¸t triÓn. Nãi tãm l¹i,nh©n tè tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ cho phÐp doanh nghiÖp n©ng cao n¨ng suÊt chÊt lîng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nhê ®ã mµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh,t¨ng vßng quay cña vèn ,t¨ng lîi nhuËn tõ ®ã t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh. 3.2.4. Nh©n tè tæ chøc qu¶n lý: Nh©n tè nµy lµ sù biÓu hiÖn cña tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt, nã ®¶m b¶o cho tÝnh tèi u trong tæ chøc d©y chuyÒn s¶n xuÊt, cho phÐp doanh nghiÖp khai th¸c tíi møc tèi ®a c¸c yÕu tè c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Ngoµi ra nã cßn thÓ hiÖn sù phï hîp vÒ c¬ cÊu bé m¸y kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cô thÓ lµ, nã biÓu hiÖn tr×nh ®é phèi hîp cña c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp trªn c¬ së t¬ng hç lÉn nhau dÉn ®Õn viÖc sö dông c¸c nguån lùc ®Çu vµo tèi u nhÊt. Nh©n tè nµy cho phÐp doanh nghiÖp sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm c¸c yÕu tè vËt chÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ,gióp l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®Ò ra nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh x¸c vµ kÞp thêi ,t¹o ra nh÷ng ®éng lùc to lín ®Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn ,n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3.2.5. Nh©n tè vÒ vËn dông c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ: Nh©n tè nµy cho phÐp doanh nghiÖp khai th¸c tíi møc tèi ®a tiÒm n¨ng vÒ lao ®éng,t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi ngêi ,mäi kh©u vµ bé phËn ph¸t huy ®Çy ®ñ quyÒn chñ ®éng s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III. HiÖu qu¶ ®Çu t trong doanh nghiÖp. 1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t. HiÖu qu¶ ®Çu t lµ ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn quan hÖ so s¸nh gi÷a c¸c kÕt qu¶ kinh tÕ – x· héi ®¹t ®îc cña ho¹t ®éng ®Çu t víi c¸c chi phÝ ph¶i bá ra ®Ó cã c¸c kÕt qu¶ ®ã trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. §Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ nghiªn cøu kinh tÕ, c¸c nhµ kinh tÕ ®· ph©n lo¹i hiÖu qu¶ ®Çu t theo c¸c tiªu thøc sau ®©y: - Theo lÜnh vùc ho¹t ®éng cña x· héi cã hiÖu qu¶ kinh tÕ, hiÖu qu¶ kü thuËt, hiÖu qu¶ x· héi, hiÖu qu¶ quèc phßng. - Theo ph¹m vi t¸c dông cña hiÖu qu¶, cã hiÖu qu¶ ®Çu t cña tõng dù ¸n, tõng doanh nghiÖp, tõng ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. - Theo ph¹m vi lîi Ých cã hiÖu qu¶ tµi chÝnhvµ hiÖu qu¶ kinh tÐ x· héi. HiÖu qu¶ tµi chÝnh hay ®îc gäi lµ hiÖu qu¶ h¹ch to¸n kinh tÕ lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ ®îc xem xÐt trong ph¹m vi mét doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña ho¹t ®éng ®Çu t lµ hiÖu qu¶ tæng hîp ®îc xem xÐt trªn ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ. - Theo møc ®é ph¸t sinh trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp cã hiÖu qu¶ trùc tiÕp vµ hiÖu qu¶ gi¸n tiÕp. - Theo c¸ch tÝnh to¸n, cã hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi vµ t¬ng ®èi. HiÖu qu¶ tuyÖt ®èi ®îc tÝnh b»ng hiÖu sè gi÷a kÕt qu¶ vµ chi phÝ,hiÖu qu¶ t¬ng ®èi ®îc tÝnh b»ng tû sè gi÷a kÕt qu¶ vµ chi phÝ. 2. HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t. 2.1. HiÖu qu¶ tµi chÝnh cña ho¹t ®éng ®Çu t. HiÖu qu¶ tµi chÝnh ( Etc) cña ho¹t ®éng ®Çu t lµ møc ®é ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô vµ n©ng cao ®êi sèng cña ngêi lao ®éng trong c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh dÞch vô trªn c¬ së sè vèn ®Çu t mµ c¬ së ®· sö dông so víi c¸c kú kh¸c, c¸c c¬ së kh¸c hoÆc so víi ®Þnh møc chung. Chóng ta cã thÓ biÓu diÔn kh¸i niÖm nµy th«ng qua c«ng thøc sau ®©y: Etc = Etc ®îc coi lµ cã hiÖu qu¶ khi Etc > Etc0 Etc0 : ChØ tiªu hiÖu qu¶ tµi chÝnh ®Þnh møc, hoÆc cña c¸c kú kh¸c mµ c¬ së ®· ®¹t ®îc chän lµm c¬ së so s¸nh, hoÆc cña ®¬n vÞ kh¸c ®· ®¹t tiªu chuÈn hiÖu qu¶. Do ®ã, ®Ó ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña ho¹t ®éng ®Çu t ngêi ta ph¶i sö dông mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu. Mçi chØ tiªu ph¶n ¸nh mét khÝa c¹nh cña hiÖu qu¶ vµ ®îc sö dông trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. Trong ®ã, chØ tiªu biÓu hiÖn b»ng tiÒn ®îc sö dông réng r·i. Tuy nhiªn, tiÒn cã gi¸ trÞ thay ®æi theo thêi gian 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nªn khi sö dông c¸c chØ tiªu tÝnh b»ng tiÒn, ph¶i b¶o ®¶m tÝnh so s¸nh vÒ mÆt gi¸ trÞ theo thêi gian víi viÖc sö dông tØ suÊt “ r ” ®îc x¸c ®Þnh tïy thuéc vµo c¸c nguån vèn huy ®éng. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña ho¹t ®éng ®Çu t nh sau:  §èi víi dù ¸n ®Çu t. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n gåm cã: - ChØ tiªu lîi nhuËn thuÇn, thu nhËp thuÇn cña dù ¸n. §©y lµ c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi cña dù ¸n ®Çu t. ChØ tiªu lîi nhuËn thuÇn tÝnh cho tõng n¨m cña ®êi dù ¸n, ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng trong tõng n¨m cña ®êi dù ¸n. ChØ tiªu thu nhËp thuÇn ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña toµn bé c«ng cuéc ®Çu t ( quy m« l·i cña c¶ ®êi dù ¸n). C¸c chØ tiªu nµy cã thÓ tÝnh chuyÓn vÒ mÆt b»ng thêi gian hiÖn t¹i hoÆc t¬ng lai. - ChØ tiªu tØ suÊt sinh lêi cña vèn ®Çu t (cßn gäi lµ hÖ sè thu håi vèn ®Çu t) ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc lîi nhuËn thu ®îc tõng n¨m RRi  wipv I vo trªn mét ®¬n vÞ vèn ®Çu t vµ møc thu nhËp thuÇn tÝnh cho mét ®¬n vÞ vèn ®Çu t ( npv  NPV I vo .) Trong ®ã : Ivo : vèn ®Çu t t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i ( Dù ¸n b¾t ®Çu ho¹t ®éng). Wipv : lîi nhuËn thuÇn n¨m i tÝnh chuyÓn vÒ thêi ®iÓm hiÖn t¹i. NPV: thu nhËp thuÇn tÝnh chuyÓn vÒ thêi ®iÓm hiÖn t¹i. - ChØ tiªu tØ suÊt sinh lêi vèn tù cã ( rE ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc lîi nhuËn thuÇn tõng n¨m tÝnh trªn mét ®¬n vÞ vèn tù cã b×nh qu©n cña n¨m ®ã. rE  Wi Ei Trong ®ã: rE : tØ suÊt sinh lêi vèn tù cã n¨m i. i : vèn tù cã b×nh qu©n n¨m i. Wi: Lîi nhuËn thuÇn n¨m i. NÕu tÝnh cho c¶ ®êi dù ¸n (npv E) chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc thu nhËp thuÇn cña c¶ ®êi dù ¸n tÝnh cho 1 ®¬n vÞ vèn tù cã b×nh qu©n n¨m cña c¶ ®êi dù ¸n. Ei npvE  NPV E pv - ChØ tiªu tØ sè lîi Ých – chi phÝ kÝ hiÖu (B/C). 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tØ sè gi÷a lîi Ých thu ®îc víi chi phÝ ph¶i bá ra, dù ¸n cã hiÖu qu¶ khi B/C >= 1, dù ¸n kh«ng cã hiÖu qu¶ khi B/C <1. - ChØ tiªu thêi gian thu håi vèn ®Çu t kÝ hiÖu T. ChØ tiªu nµy cho biÕt thêi gian mµ dù ¸n cÇn ho¹t ®éng ®Ó thu håi vèn ®Çu t ®· bá ra tõ lîi nhuËn vµ khÊu hao thu ®îc hµng n¨m. Dù ¸n cã hiÖu qu¶ khi T<=tuæi thä cña dù ¸n hoÆc T <= T ®Þnh møc. Thêi gian thu håi vèn cµng ng¾n th× hiÖu qu¶ cña dù ¸n cµng cao. - ChØ tiªu hÖ sè hoµn vèn néi bé (IRR) HÖ sè hoµn vèn néi bé lµ møc l·i suÊt nÕu dïng nã lµm tû suÊt chiÕt khÊu ®Ó tÝnh chuyÓn c¸c kho¶n thu chi cña dù ¸n vÒ mÆt b»ng thêi gian hiÖn t¹i th× tæng thu c©n b»ng víi tæng chi. Dù ¸n cã hiÖu qu¶ khi IRR >= r giíi h¹n. Dù ¸n kh«ng cã hiÖu qu¶ khi IRR < r giíi h¹n. Tû suÊt giíi h¹n ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo c¸c nguån vèn huy ®éng cña dù ¸n. Ch¼ng h¹n dù ¸n ®Çu t vay vèn ®Çu t, tû suÊt giíi h¹n lµ møc l·i suÊt vay; nÕu sö dông vèn tù cã ®Ó ®Çu t, tû suÊt giíi h¹n lµ møc chi phÝ c¬ héi cña vèn; nÕu huy ®éng vèn tõ nhiÒu nguån, tû suÊt giíi h¹n lµ møc l·i suÊt b×nh qu©n tõ c¸c nguån huy ®éng…. - ChØ tiªu ®iÓm hoµ vèn. §iÓm hoµ vèn lµ ®iÓm mµ t¹i ®ã doanh thu võa ®ñ ®Ó trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ ph¶i bá ra. §iÓm hoµ vèn ®îc biÓu hiÖn b»ng chØ tiªu hiÖn v©t( s¶n lîng t¹i ®iÓm hoµ vèn) vµ chØ tiªu gi¸ trÞ ( doanh thu t¹i ®iÓm hoµ vèn). NÕu s¶n lîng hoÆc doanh thu cña c¶ ®êi dù ¸n lín h¬n s¶n lîng hoÆc doanh thu hoµ vèn th× dù ¸n cã l·i( cã hiÖu qu¶) vµ ngîc l¹i, nÕu nhá h¬n dù ¸n bÞ lç ( kh«ng cã hiÖu qu¶). §iÓm hoµ vèn cµng nhá cµng tèt, møc ®é an toµn cña dù ¸n cµng cao, thêi gian thu håi vèn cµng ng¾n.  §èi víi doanh nghiÖp : C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña ®Çu t ®îc tÝnh nh sau: - Tû suÊt sinh lêi vèn ®Çu t: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh: Møc lîi nhuËn thu ®îc tõng n¨m trªn 1 ®¬n vÞ vèn ®Çu t Wipv RRi  I v0 Møc thu nhËp thuÇn thu ®îc tÝnh cho 1 ®¬n vÞ vèn ®Çu t. npv  NPV I v0 Ivo: Vèn ®Çu t t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i Wipv: Lîi nhuËn thuÇn n¨m i tÝnh chuyÓn vÒ thêi ®iÓm hiÖn t¹i 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 W pv : Lîi nhuËn thuÇn b×nh qu©n n¨m cña k× nghiªn cøu tÝnh theo mÆt b»ng hiÖn t¹i cña c¸c dù ¸n ho¹t ®éng trong k×. HiÖu qu¶ tµi chÝnh cña tµi s¶n cè ®Þnh, doanh thu, lîi nhuËn. H TSCD   gi¸ trÞ TSC§ huy déng trong ki`  V§ T thùc hiÖn trong ki` ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®ång vèn ®Çu t bá ra trong kú sÏ cã bao nhiªu ®ång gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh. H DT   gi¸ trÞ DT t¨ng thª m trong ki`  V§ T thùc hiÖn trong ki` ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®ång vèn ®Çu t trong kú bá ra sÏ thu vÒ ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu t¨ng thªm. ChØ tiªu nµy cµng lín cµng tèt. H LN   gi¸ trÞ lîi nhuËn t¨ng thª m trong ki`  V§ T thùc hiÖn trong ki` ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®ång vèn ®Çu t trong kú bá ra sÏ cã bao nhiªu ®ång lîi nhuËn t¨ng thªm. 2.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn ngêi ta thêng sö dông c¸c chØ tiªu sau: Sè vßng quay cña toµn bé vèn kinh doanh vµ sè ngµy cña mét vßng quay. + Sè vßng quay cña toµn bé vèn kinh doanh (n). n= n : Cµng lín th× hiÖu qu¶ sö dông vèn cµng cao. + Sè ngµy cña mét vßng quay (s). S= ChØ tiªu nµy cho thÊy sè ngµy c«ng cÇn thiÕt ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ thu ®îc toµn bé vèn kinh doanh. S cµng nhá cµng tèt. - HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng. + Doanh lîi vèn lu ®éng. DVL§ = DVL§ : Doanh lîi vèn lu ®éng. VLD : Vèn lu ®éng b×nh qu©n cña doanh nghiÖp. ChØ tiªu nµy cho biÕt víi mét ®ång vèn lu ®éng doanh nghiÖp t¹o ra mÊy ®ång lîi nhuËn. - HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cho ta biÕt kh¶ n¨ng khai th¸c vµ sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp . DVCD = DVCD : Doanh lîi vèn cè ®Þnh. TSC§ : gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú cña doanh nghiÖp . ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®ång vèn cè ®Þnh t¹o ra ®îc mÊy ®ång lîi nhuËn. DVC§ cµng cao chøng tá doanh nghiÖp sö dông tµi s¶n cµng cã hiÖu qu¶. 2.3. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Lao ®éng lµ yÕu tè ®Çu vµo c¬ b¶n cña s¶n xuÊt, hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ chung cña toµn doanh nghiÖp . C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng bao gåm: + Søc sinh lêi b×nh qu©n cña lao ®éng. bq = bq : Lîi nhuËn b×nh qu©n mét lao ®éng. L : Sè lao ®éng b×nh qu©n trong kú. + N¨ng suÊt lao ®éng. W= W : N¨ng suÊt ®¬n vÞ lao ®éng. Q : S¶n lîng s¶n xuÊt ra. L : Sè lao ®éng b×nh qu©n trong kú hoÆc tæng thêi gian lao ®éng. 2. 4. Nhãm c¸c chØ tiªu xÐt vÒ mÆt hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc, mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã cã ho¹t ®éng ®Çu t ph¶i ®îc xem xÐt tõ hai gãc ®é, ngêi ®Çu t vµ nÒn kinh tÕ. Trªn gãc ®é ngêi ®Çu t lµ c¸c doanh nghiÖp, môc ®Ých cô thÓ cã nhiÒu, nhng quy tô l¹i lµ lîi nhuËn. Kh¶ n¨ng sinh lîi cña dù ¸n lµ thíc ®o chñ yÕu quyÕt ®Þnh sù chÊp nhËn mét viÖc lµm m¹o hiÓm cña nhµ ®Çu t. Kh¶ n¨ng sinh lîi cµng cao th× cµng hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i mäi ho¹t ®éng ®Çu t cã kh¶ n¨ng sinh lêi ®Òu t¹o ra nh÷ng ¶nh hëng tèt ®Ñp ®èi víi nÒn kinh tÕ vµ x· héi. Do ®ã, trªn gãc ®é qu¶n lý vÜ m« ph¶i xem xÐt mÆt kinh tÕ x· héi cña ®Çu t, xem xÐt nh÷ng lîi Ých kinh tÕ x· héi do thùc hiÖn ®Çu t ®em l¹i. §iÒu nµy gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh ®Ó ®îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn chÊp nhËn cho phÐp ®Çu t, c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh quèc tÕ, c¸c c¬ quan viÖn trî song ph¬ng vµ ®a ph¬ng tµi trî cho ho¹t ®éng ®Çu t. 20
- Xem thêm -