Tài liệu Giới thiệu cnptnt

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 188 |
  • Lượt tải: 6
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

Giới thiệu CNPTNT
Khoa c«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n I/ NghÒ: Hµn 1/ Tr×nh ®é vµ thêi gian ®µo t¹o: Tr×nh ®é * Cao ®¼ng nghÒ - §èi t-îng tuyÓn sinh: Tèt nghiÖp THPT * Trung cÊp nghÒ: Hµn - §èi t-îng tuyÓn sinh: + Tèt nghiÖp THPT + Tèt nghiÖp THCS * S¬ cÊp nghÒ Thêi gian ®µo t¹o Tæng sè M«n häc/M«dun - 30-36 th¸ng 35 - 18 - 24 th¸ng - 30-36 th¸ng (12 th¸ng 28 32 Häc v¨n ho¸; 18 tháng) - 3 - 6 th¸ng 6 3/ C¸c M«n häc/ M«dun. Mã MH, MĐ I MH01 MH02 MH03 MH04 MH05 MH06 II II.1 MH07 MH08 MH09 MH10 MH11 MH12 II.2 MĐ13 MĐ14 MĐ15 MĐ16 MĐ17 MĐ18 MĐ19 Tªn M«n häc/M«dun Các môn học chung Chính trị Pháp luật Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng Tin học Ngoại ngữ Các môn học, mô-đun đào tạo nghề Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở Vẽ kỹ thuật cơ khí Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật Vật liệu cơ khí Cơ kỹ thuật Kỹ thuật điện - Điện tử công nghiệp Kỹ thuật An toàn và Bảo hộ lao động Các môn học, mô đun chuyên môn nghề Chế tạo phôi hàn Gá lắp kết cấu hàn Hàn điện cơ bản Hàn điện nâng cao Hàn khí Hàn MIG, MAG cơ bản Hàn MIG, MAG nâng cao Thêi gian ®µo t¹o Thêi gian ®µo t¹o Tr×nh ®é Cao đẳng Tr×nh ®é Trung cÊp (giê) 450 90 30 60 75 75 120 3305 300 75 45 45 60 45 30 3005 160 60 240 200 60 120 120 (giê) 210 30 15 30 45 30 60 2340 300 75 45 45 60 45 30 2040 160 60 240 200 60 120 120 MĐ20 MĐ21 MĐ22 MĐ23 MĐ24 MĐ25 MĐ26 MĐ27 MĐ28 MĐ29 MĐ30 MH31 MĐ32 MĐ33 MĐ34 MĐ35 MĐ36 Hàn TIG Hàn vảy Hàn thép các bon trung bình vµ thép các bon cao Hàn ống Hàn đắp Thực tập sản xuất Hàn tiếp xúc (hàn điện trở) Hàn tự động dưới lớp thuốc b¶o vÖ Cắt kim loại tấm bằng Ôxy – khí cháy, Hồ quang Plasma trên máy cắt CNC Robot hàn Chế tạo phôi hàn trên các loại máy gập, uốn, đột dập Tổ chức quản lý sản xuất Hàn ống chất lượng cao Hàn bình chịu áp lực cao Kiểm tra chất lượng mối hàn Tính toán kết cấu hàn Thực tập tốt nghiệp 80 60 80 60 60 60 80 60 280 230 115 120 80 60 280 230 115 120 120 120 40 150 150 120 80 180 4/ C¸c M«n häc/ M«dun. S¬ cÊp nghÒ: Mã MH, MĐ 1 MH01 MH02 MH03 MH04 2 MĐ01 MĐ02 Tªn M«n häc/M«dun Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở Vẽ kỹ thuật cơ khí Vật liệu cơ khí Kỹ thuật An toàn và Bảo hộ lao động §iÖn kü thuËt Môn học, mô đun chuyªn m ô n nghề Hàn điện cơ bản. Hàn điện n©ng cao. 5/ Kü n¨ng ®¹t ®-îc sau khi häc a/ §èi víi tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ: Thêi gian ®µo t¹o (giê) 120 45 25 30 20 320 180 140 + Hàn các mối hàn và kết cấu hàn phức tạp chế tạo từ các vật liệu thường dùng trong công nghiệp và dân dụng bằng các phương pháp hàn thủ công, bán tự động và tự động đạt yêu cầu kỹ thuật, theo quy trình hoàn chỉnh, đảm bảo tính thẩm mỹ, tiết kiệm và an toàn. + Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe; có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn. b/ §èi víi tr×nh ®é trung cÊp nghÒ: + Hàn các mối hàn và kết cấu hàn thông dụng chế tạo từ các vật liệu thường dùng trong công nghiệp và dân dụng bằng các phương pháp hàn thủ công, bán tự động và tự động đạt yêu cầu kỹ thuật, theo quy trình hoàn chỉnh, tiết kiệm và an toàn. + Có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe; có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn. c/ §èi víi tr×nh ®é s¬ cÊp nghÒ: + Hàn các mối hàn và kết cấu hàn ®¬n gi¶n chế tạo từ các vật liệu thường dùng trong công nghiệp và dân dụng bằng các phương pháp hàn thủ công, đạt yêu cầu kỹ thuật theo quy trình hoàn chỉnh, đảm bảo tính thẩm mỹ, tiết kiệm và an toàn. 6/ VÞ trÝ, kh¶ n¨ng lµm viÖc sau khi tèt nghiÖp: - Sau khi tèt nghiÖp cã thÓ lµm viÖc t¹i c¸c tæng c«ng ty chÕ t¹o c¬ khÝ vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng .... - Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn - Cã thÓ lµm viÖc ë c¸c n-íc cã nhu cÇu vÒ nguån nh©n lùc xuÊt khÈu lao ®éng. (Hµn Quèc, Ar©pXªót, NhËt B¶n vµ c¸c n-íc §«ng ¢u...) 7/ §-îc thùc tËp trªn c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i: - M¸y R«B«t hµn - M¸y hµn TIG - M¸y hµn MAG - M¸y hµn hå quang ®Þªn mét chiÒu - M¸y hµn hå quang ®Þªn xoay chiÒu - M¸y hµn hå tiÕp xóc - Mµy hµn tù ®éng d-íi líp thuèc - M¸y c¾t ph«i tÊm thuû lùc - M¸y c¾t kim loại tấm bằng Ôxy – khí cháy, Hồ quang Plasma trên máy cắt CNC - M¸y phôi hàn trên các loại máy gập, uốn, đột dập cnc - M¸y c¾t Plasma II/ NghÒ: Cắt gọt kim loại 1/ Tr×nh ®é vµ thêi gian ®µo t¹o: Tr×nh ®é Thêi gian ®µo t¹o Tæng sè M«n * Cao ®¼ng nghÒ - §èi t-îng tuyÓn sinh: Tèt nghiÖp THPT * Trung cÊp nghÒ: - §èi t-îng tuyÓn sinh: + Tèt nghiÖp THPT + Tèt nghiÖp THCS * S¬ cÊp nghÒ häc/M«dun - 30-36 th¸ng 35 - 18 - 24 th¸ng - 30-36 th¸ng (12 th¸ng 28 32 Häc v¨n ho¸; 18 tháng häc nghÒ) 6 - 3 - 6 th¸ng 3/ C¸c M«n häc/ M«dun. Cao ®¼ng nghÒ : Mã MH, MĐ I MH 01 MH 02 MH 03 MH 04 MH 05 MH 06 MH 07 II II.1 MH 08 MH 09 MH 10 MH 11 MH 12 MH 13 MH 14 II.2 MĐ 15 MĐ 16 MĐ 17 MĐ 18 MĐ 19 MĐ 20 Tªn M«n häc/M«dun Thêi gian ®µo t¹o Tr×nh ®é Cao đẳng (giê) Các môn học chung Giáo dục quốc phòng Giáo dục thể chất Pháp luật Chính trị Tin học Ngoại ngữ 1 Ngoại ngữ 2 Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở Điện kỹ thuật Cơ kỹ thuật Vật liệu cơ khí Dung sai lắp ghép và đo lường Vẽ kỹ thuật 1 Vẽ kỹ thuật 2 (Acad) Tổ chức và quản lý sản xuất Các môn học, mô đun chuyên môn nghề Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động Nhập nghề Cắt gọt kim loại Gia công nguội cơ bản Tiện cơ bản. Tiện trục dài không dùng giá đỡ Tiện kết hợp 450 75 60 30 90 75 60 60 2640 340 45 75 45 45 45 45 40 2300 30 30 80 140 80 80 Thêi gian ®µo t¹o Tr×nh ®é Trung cÊp (giê) 210 45 30 15 30 30 60 2340 300 45 75 45 45 45 45 2040 30 30 80 140 80 80 MĐ 21 MĐ 22 MĐ 23 MĐ 24 MĐ 25 MĐ 26 MĐ 27 MĐ 28 MĐ 29 MĐ 30 MĐ 31 MĐ 32 MĐ 33 MĐ 34 MĐ 35 MĐ 36 MĐ 37 MĐ 38 MĐ 39 MĐ 40 MĐ 41 MĐ 42 MĐ 43 MĐ 44 MĐ 45 Tiện lỗ Tiện côn Tiện ren tam giác Tiện ren truyền động Tiện định hình Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp Gia công trên máy tiện CNC Bào mặt phẳng Bào rãnh, bào góc Phay mặt phẳng Phay rãnh, phay góc Phay bánh răng, thanh răng Gia công trên máy mài phẳng Gia công trên máy mài tròn Tiện nâng cao Bào nâng cao Phay nâng cao Tính toán truyền động của một số cụm truyền động Thiết kế quy trình công nghệ Gia công trên máy phay CNC Mài định hình Doa lỗ trên máy dao vạn năng Nâng cao hiệu quả công việc Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy tiện CNC Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy phay CNC Tổng số giờ 95 80 100 100 85 110 150 80 85 75 80 70 70 70 120 120 120 125 95 80 100 100 85 110 150 80 85 75 80 70 70 70 125 145 75 145 75 90 90 40 40 155 155 3750 2550 4/ C¸c M«n häc/ M«dun. S¬ cÊp nghÒ: Mã MH, MĐ 1 MH1 Tªn M«n häc/M«dun Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở Vật liệu cơ khí Thêi gian ®µo t¹o (giê) 90 15 MH2 MH3 MH4 II.2 MĐ5 MĐ6 MĐ7 MĐ8 MĐ9 MĐ10 Dung sai lắp ghép và đo lường Vẽ Kỹ thuật Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao đồng Các môn học, môđun chuyên môn nghề Tiện cơ bản Tiện trục dài không dùng giá đỡ Tiện kết hợp Tiện lỗ Tiện côn Tiện ren tam giác Tổng số giờ 15 45 15 360 140 50 20 50 50 50 450 5/ Kỹ năng đạt được sau khi học a/ §èi víi tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ: * Kỹ năng. - Thực hiện các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. - Sử dụng thành thạo các dụng cụ cắt cầm tay như : Đục, giũa các mặt phẳng, khoan lỗ, cắt ren bằng bàn ren, ta rô, cưa tay. - Sử dụng thành thạo các loại máy tiện vạn năng, máy phay, máy bào xọc, máy mài tròn ngoài, máy mài phẳng, máy mài hai đá, máy doa, máy khoan bàn. - Phát hiện và sửa chữa được các sai hỏng thông thường của máy, đồ gá và vật gia công. - Thiết kế và chế tạo được chi tiết, thiết bị cơ khí đơn giản - Chế tạo và mài được các dụng cụ cắt đơn giản. - Tiện được các chi tiết có mặt trụ trơn, bậc, mặt côn, ren tam giác, ren truyền động các hệ ngoài và trong; tiện chi tiết lệch tâm chi tiết định hình và các chi tiết có hình dáng không cân xứng với gá lắp phức tạp. - Phay được các dạng mặt phẳng, góc, rãnh, bánh răng trụ răng thẳng, bánh răng trụ răng nghiêng, thanh răng và mặt định hình. - Bào, xọc được các dạng mặt phẳng, góc, rãnh, bánh răng trụ răng thẳng, thanh răng và mặt định hình. - Mài được các loại rãnh, mặt phẳng, mặt định hình, mặt trụ và mặt côn trong, ngoài, mài các loại dụng cụ cắt. - Doa được lỗ trụ, lỗ bậc, cắt rãnh định hình trên máy doa vạn năng. - Lập chương trình gia công, vận hành và điều chỉnh được máy tiện CNC, máy Phay CNC. - Dự đoán được các dạng sai hỏng khi gia công và biện pháp khắc phục. - Có đủ khả năng tham gia vào các vị trí công việc như: trực tiếp sản xuất, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng sản xuất, quản đốc phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí hoặc có thể tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn. b/ §èi víi tr×nh ®é trung cÊp nghÒ: * Kỹ năng. - Thực hiện các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. - Sử dụng thành thạo các dụng cụ cắt cầm tay như : Đục, giũa các mặt phẳng, khoan lỗ, cắt ren bằng bàn ren, ta rô, cưa tay. - Sử dụng thành thạo các loại máy tiện vạn năng, máy phay, máy bào xọc, máy mài tròn ngoài, máy mài phẳng, máy mài hai đá, máy doa, máy khoan bàn. - Phát hiện và sửa chữa được các sai hỏng thông thường của máy, đồ gá và vật gia công. - Chế tạo và mài được các dụng cụ cắt đơn giản. - Tiện được các chi tiết có mặt trụ trơn, bậc, mặt côn, ren tam giác, ren truyền động các hệ ngoài và trong; tiện chi tiết lệch tâm chi tiết định hình và các chi tiết có hình dáng không cân xứng với gá lắp phức tạp. - Phay được các dạng mặt phẳng, góc, rãnh, bánh răng trụ răng thẳng, bánh răng trụ răng nghiêng, thanh răng và mặt định hình. - Bào, xọc được các dạng mặt phẳng, góc, rãnh, bánh răng trụ răng thẳng, thanh răng và mặt định hình. - Mài được các loại rãnh, mặt phẳng, mặt định hình, mặt trụ và mặt côn trong, ngoài, mài các loại dụng cụ cắt. - Doa được lỗ trụ, lỗ bậc, cắt rãnh định hình trên máy doa vạn năng. - Lập chương trình gia công, vận hành và điều chỉnh được máy tiện CNC, máy Phay CNC. - Dự đoán được các dạng sai hỏng khi gia công và biện pháp khắc phục. c/ §èi víi tr×nh ®é s¬ cÊp nghÒ: Đọc và phân tích được các bản vẽ chế tạo đơn giản, có kiến thức về dung sai đo lường, sử dụng thành thạo các thiết bị đo lường cơ khí, các máy công cụ vạn năng để gia công chi tiết máy theo bản vẽ đạt yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo thời gian. 6/ VÞ trÝ, kh¶ n¨ng lµm viÖc sau khi tèt nghiÖp: - Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp chế tạo máy, các phân xưởng cơ khí trong các nhà máy chế biến thực phẩm, phân đạm, xi măng,…các nhà máy chế tạo và lắp ráp Ôtô, xe máy và thiết bị công nghiệp. - Có thể làm việc trong các nhà máy chế tạo khuôn mẫu, sử dụng hệ thống máy CNC hiện đại trong khu vực. - Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn - Có đủ khả năng tham gia vào các vị trí công việc như: trực tiếp sản xuất, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng sản xuất, quản đốc phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí hoặc có thể tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn - Cã thÓ lµm viÖc ë c¸c n-íc cã nhu cÇu vÒ nguån nh©n lùc xuÊt khÈu lao ®éng. (Hµn Quèc, Ar©pXªót, NhËt B¶n vµ c¸c n-íc §«ng ¢u...) 7/ §-îc thùc tËp trªn c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i: - Hệ thống các máy cắt gọt cơ bản: Phay, tiện, bào, mài ( mài hai đá, mài tròn, mài phẳng), khoan, công nghệ châu âu, nhật bản và các nước trong khu vực. - Hệ thống CAD/CAM/CNC lập trình điều khiển bằng hệ thống máy tính: + Trung tâm phay CNC + Trung tâm Tiện CNC + Máy cắt dây CNC +Máy mài dao cụ CNC + Hệ thống các phần mềm lập trình hiện đại trên thế giới: Mastercam X3….X5, phần mềm Catia, Phần mềm Autocad, Iventor, solidwok… + Hệ thống máy tính với công nghệ 3C hiện đại…………… III/ NghÒ: §iÖn - N-íc 1/ Tr×nh ®é vµ thêi gian ®µo t¹o: Tr×nh ®é * Trung cÊp nghÒ: §iÖn -N-íc - §èi t-îng tuyÓn sinh: Thêi gian ®µo t¹o Tæng sè M«n häc/M«dun + Tèt nghiÖp THPT + Tèt nghiÖp THCS * S¬ cÊp nghÒ - 18 - 24 th¸ng - 12 th¸ng häc v¨n ho¸ - 18 - 24 th¸ng häc nghÒ - 3 th¸ng 29 29 10 2/ C¸c M«n häc/ M«dun nghÒ Tªn M«n häc/M«dun Thêi gian ®µo t¹o Thêi gian ®µo t¹o Tr×nh ®é Trung cÊp Tr×nh ®é S¬ cÊp (giê) (giê) C¸c m«n häc chung MH1 ChÝnh trÞ 30 MH 2 Ph¸p luËt 15 MH 3 Gi¸o dôc thÓ chÊt 30 MH 4 Gi¸o dôc quèc phßng 45 MH 5 Tin häc 30 MH 6 Ngo¹i ng÷ 60 C¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ C¸c m«n häc c¬ së MH 7 VÏ kü thuËt 75 MH 8 C¬ kü thuËt 45 MH 9 §iÖn kü thuËt 45 MH 10 VËt liÖu 45 MH 11 Thuû lùc 30 MH 12 Tæ chøc vµ qu¶n lý s¶n xuÊt MH 13 An toµn lao ®éng 45 15 15 30 15 30 C¸c m«®un liªn quan M§ 1 Thùc tËp Nguéi c¬ b¶n 80 M§ 2 Thùc tËp Hµn c¬ b¶n 80 M§ 3 Thùc tËp NÒ c¬ b¶n 80 M§ 4 Thùc tËp §iÖn c¬ b¶n 80 C¸c m«®un ®µo t¹o nghÒ M§ 5 Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ hÖ thèng cÊp tho¸t n-íc 8 6 M§ 6 L¾p ®Æt ®-êng èng, thiÕt bÞ cÊp n-íc trong nhµ 222 180 M§ 7 L¾p ®Æt ®-êng èng, thiÕt bÞ tho¸t n-íc trong nhµ 220 M§ 8 L¾p ®Æt ®-êng èng, thiÕt bÞ cÊp n-íc ngoµi nhµ 97 M§ 9 L¾p ®Æt ®-êng èng, thiÕt bÞ tho¸t n-íc ngoµi nhµ 92 M§ 10 L¾p ®Æt ®ång hå ®o n-íc 89 M§ 11 L¾p ®Æt ®-êng èng c«ng nghÖ 87 M§ 12 L¾p ®Æt m¸y b¬m cÊp tho¸t n-íc 95 M§ 13 Tr¹m b¬m cÊp – tho¸t n-íc 9 9 M§ 14 VËn hµnh c«ng tr×nh xö lý n-íc cÊp 107 30 M§ 15 VËn hµnh c«ng tr×nh xö lý n-íc th¶i 110 M§ 16 Thùc tËp s¶n xuÊt Tæng sè giê 100 40 329 2295 455 3/ Kü n¨ng ®¹t ®-îc sau khi häc a/ §èi víi tr×nh ®é trung cÊp nghÒ: - Lùa chän ®óng vµ sö dông thµnh th¹o c¸c dông cô, ®å nghÒ thñ c«ng, dông cô ®o kiÓm ,c¸c m¸y mãc vµ thiÕt bÞ th-êng dïng trong thi c«ng, l¾p ®Æt vµ vËn hµnh hÖ thèng cÊp tho¸t n-íc. - Ph¸t hiÖn ®-îc c¸c sù cè th-êng gÆp vµ cã thÓ xö lý sù cè ®¬n gi¶n; - Lµm ®-îc c¸c c«ng viÖc nguéi, nÒ, hµn th-êng gÆp trong thi c«ng l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp tho¸t n-íc. - VËn hµnh ®óng quy tr×nh c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh xö lý n-íc nh-: BÓ trén, bÓ ph¶n øng, bÓ l¾ng, bÓ läc, c«ng tr×nh thu, tr¹m b¬m cÊp 1, tr¹m b¬m cÊp 2, ho¸ chÊt khö trïng ... - L¾p ®Æt ®-îc ®-êng èng vµ thiÕt bÞ cÊp tho¸t n-íc trong nhµ. - L¾p ®Æt ®-îc ®-êng èng vµ thiÕt bÞ cÊp tho¸t n-íc ngoµi nhµ. - L¾p ®Æt ®-îc c¸c lo¹i ®ång hå ®o n-íc. - L¾p ®Æt ®-îc c¸c lo¹i m¸y b¬m n-íc. b/ §èi víi tr×nh ®é s¬ cÊp nghÒ: - Lùa chän ®óng vµ sö dông ®-îc c¸c dông cô, ®å nghÒ thñ c«ng, dông cô ®o kiÓm, c¸c m¸y mãc vµ thiÕt bÞ th-êng dïng trong thi c«ng, l¾p ®Æt vµ vËn hµnh hÖ thèng cÊp tho¸t n-íc. - VËn hµnh ®óng quy tr×nh c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh xö lý n-íc nh-: BÓ trén, bÓ ph¶n øng, bÓ l¾ng, bÓ läc, c«ng tr×nh thu, tr¹m b¬m cÊp 1, tr¹m b¬m cÊp 2, ho¸ chÊt khö trïng ... - L¾p ®Æt ®-îc ®-êng èng, thiÕt bÞ cÊp tho¸t n-íc trong nhµ vµ c¸c lo¹i ®ång hå ®o n-íc. - Ph¸t hiÖn ®-îc c¸c sù cè th-êng gÆp vµ cã thÓ xö lý sù cè ®¬n gi¶n; 5/ VÞ trÝ, kh¶ n¨ng lµm viÖc sau khi tèt nghiÖp: - Sau khi tèt nghiÖp cã thÓ lµm viÖc t¹i c¸c tæng c«ng ty x©y dùng vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông. - Cã thÓ lµm viÖc ë c¸c n-íc cã nhu cÇu vÒ nguån nh©n lùc xuÊt khÈu lao ®éng. (Hµn Quèc, Ar©pXªót, NhËt B¶n vµ c¸c n-íc §«ng ¢u...) - Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn - Có đủ khả năng tham gia vào các vị trí công việc như: Trực tiếp sản xuất, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng sản xuất, quản đốc phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí hoặc có thể tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn. 6/ §-îc thùc tËp trªn c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i: - C¸c m« h×nh thùc tËp vÒ ®iÖn trªn c¸c bµn ®a n¨ng; - M¸y ren èng; - M¸y uèn èng; - M¸y hµn èng nhùa nhiÖt; - ThiÕt bÞ hµn èng ®ång; - ThiÕt bÞ hµn èng thÐp ®en; - M« h×nh xö lý n-íc ngÇm; - M« h×nh xö lý n-íc th¶i khu c«ng nghiÖp ®iÒu khiÓn PLC.
- Xem thêm -