Tài liệu Giới thiệu chung về tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng việt nam – vinaconex

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I Giíi thiÖu chung vÒ Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam – VINACONEX I- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kû 80 thÕ kû XX, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam r¬i vµo khñng ho¶ng, tû lÖ thÊt nghiÖp cao. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thÊt nghiÖp, Nhµ n-íc ®· hîp t¸c víi c¸c n-íc §«ng ¢u vµ Liªn X«, ®-a ng-êi lao ®éng ViÖt Nam sang c¸c n-íc ®ã lµm viÖc. Trong bèi c¶nh ®ã, vµo n¨m 1982 Bé X©y Dùng ®· chñ tr-¬ng ®-a c¸c ®¬n vÞ thi c«ng x©y dùng ®i lµm viÖc ë n-íc ngoµi. Víi chñ tr-¬ng ®ã, tæ chøc thi c«ng x©y dùng ®Çu tiªn cña ViÖt Nam ë n-íc ngoµi ®-îc thµnh lËp ë Askhabat thuéc n-íc Céng hoµ Tu«cmªnia, Liªn X« cò. Sau ®ã c¸c ®¬n vÞ thi c«ng x©y dùng kh¸c ®-îc thµnh lËp ë mét lo¹t c¸c n-íc Liªn X«, Bulgaria, TiÖp Kh¾c, Algeria, Irag vµ mét sè n-íc §«ng ¢u kh¸c. Sau ®ã 3 n¨m, n¨m 1985 sè ng-êi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc ë c¸c c«ng ty x©y dùng ë n-íc ngoµi ®· t¨ng lªn rÊt nhanh. T¹i Algeria cã h¬n 1200 CBCN t¹i Bulgaria cã trªn 3500 CBCN thuéc 6 c«ng ty, t¹i Liªn X« cã h¬n 1500 CBCN lµm viÖc t¹i c«ng ty VINAVLASTROL, t¹i I rag cã gÇn 6000 CBCN thuéc 4 c«ng ty. Víi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn rÊt nhanh cña c¸c c«ng ty x©y dùng ë n-íc ngoµi, th¸ng 3 n¨m 1988 Bé X©y Dùng ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban qu¶n lý Hîp t¸c lao ®éng vµ x©y dùng n-íc ngoµi. Vµ sau ®ã ®Ó phï hîp víi c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô ®-îc giao, víi viÖc chuyÓn h¼n sang ho¹t ®éng kinh doanh, h¹ch to¸n kinh tÕ, Bé X©y Dùng ra quyÕt ®Þnh sè 1118/BXD-TCL§ 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngµy 27/09/1988 chuyÓn Ban qu¶n lý Hîp t¸c lao ®éng vµ x©y dùng n-íc ngoµi thµnh c«ng ty DÞch vô vµ x©y dùng n-íc ngoµi, tªn giao dÞch quèc tÕ lµ VINACONEX. §Õn n¨m 1990, sè l-îng CBCN ë n-íc ngoµi ®· lªn tíi 13000 ng-êi, lµm viÖc trong 15 c«ng ty vµ xÝ nghiÖp x©y dùng. Thêi gian nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 90 t×nh h×nh chÝnh trÞ thÕ giíi cã nh÷ng biÕn ®éng to lín. Liªn X« vµ c¸c n-íc §«ng ¢u sôp ®æ vµ chiÕn tranh I rag x¶y ra ®· lµm cho VINACONEX mÊt hÕt thÞ tr-êng ë n-íc ngoµi. §¹i bé phËn lùc l-îng lao ®éng x©y dùng cña VINACONEX ë n-íc ngoµi ph¶i rót vÒ n-íc. §óng vµo thêi kú ®ã nÒn kinh tÕ n-íc ta chuyÓn h¼n sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, phÇn lín c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp x©y dùng kh«ng cßn nhËn ®-îc kÕ ho¹ch Nhµ n-íc giao, kh«ng cßn ®-îc Nhµ n-íc bao cÊp nh- tr-íc n÷a. Hµng ngh×n c¸n bé c«ng nh©n x©y dùng ph¶i tù lo s¶n xuÊt, tù kiÕm viÖc lµm, më thªm nghÒ phô vµ mét phÇn kh«ng Ýt ®· ph¶i nghØ viÖc chÕ ®é. Do kh«ng cßn ®-îc bao cÊp nªn ®¹i bé phËn lao ®éng tõ n-íc ngoµi håi h-¬ng kh«ng ®-îc tiÕp nhËn trë l¹i ®¬n vÞ cò. Tr-íc t×nh h×nh ®ã, ngµy 10/08/1991 Bé X©y Dùng ra quyÕt ®Þnh sè 432/BXD-TCL§ chuyÓn c«ng ty DÞch vô vµ x©y dùng n-íc ngoµi thµnh Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam – VINACONEX. Tæng c«ng ty VINACONEX lóc ®ã cã nhiÖm vô thu n¹p hÕt sè lao ®éng tõ n-íc ngoµi trë vÒ. §Ó lµm ®-îc viÖc nµy, VINACONEX ®· xin thµnh lËp 4 c«ng ty. L·nh ®¹o 4 c«ng ty nµy chÝnh lµ nh÷ng c¸n bé qu¶n lý, nh÷ng gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc c¸c c«ng ty x©y dùng ë n-íc ngoµi trë vÒ n-íc. Cïng víi lùc l-îng c¸c kü s- x©y dùng, c¸c c«ng nh©n kü thuËt cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ cã ®ñ ë c¸c ngµnh nghÒ, c¸c c«ng ty míi thµnh lËp ®· cã ®-îc mét nguån nh©n lùc dåi dµo. Tuy nhiªn c¶ 4 c«ng ty nµy ®Òu cã mét ®Æc 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®iÓm næi bËt ®ã lµ kh«ng cã xe m¸y thiÕt bÞ, c«ng cô thi c«ng, kh«ng ®-îc cÊp vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng, kh«ng ®-îc cÊp trô së lµm viÖc. Tr-íc t×nh h×nh ®ã, Tæng c«ng ty võa gÊp rót æn ®Þnh tæ chøc võa ®Èy m¹nh ho¹t ®éng x©y l¾p, kinh doanh trong n-íc… V× vËy trong giai ®o¹n tõ 1992 ®Õn 1994 c¸c lÜnh vùc chñ yÕu cña Tæng c«ng ty lµ x©y l¾p, xuÊt khÈu lao ®éng vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Ph¸t huy nh÷ng thuËn lîi cña Tæng c«ng ty: cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ cao, ®-îc tuyÓn chän kü ®Ó ®-a ra n-íc ngoµi lµm viÖc, ®-îc tiÕp xóc víi c«ng nghÖ tiªn tiÕn quèc tÕ cïng víi sù n¨ng ®éng, nh¹y bÐn tiÕp xóc thÞ tr-êng míi, tõ n¨m 1990 Tæng c«ng ty ®· ký ®-îc nhiÒu hîp ®ång x©y dùng c«ng nghiÖp vµ d©n dông lín trong ph¹m vi c¶ n-íc, ®-a mét lùc l-îng lín kü svµ c«ng nh©n ra n-íc ngoµi lµm viÖc, ®Èy m¹nh xuÊt nhËp khÈu vËt t--xe m¸y-thiÕt bÞ, gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr-ëng vµ tÝch lòy cña ®¬n vÞ. B-íc sang n¨m 1995, Tæng c«ng ty ®· ®¹t ®-îc doanh thu trªn 1000 tû ®ång, ®ãng gãp cho Ng©n s¸ch Nhµ n-íc trªn 49 tû ®ång vµ trë thµnh mét trong sè nh÷ng doanh nghiÖp thµnh ®¹t cña ViÖt Nam. Còng trong n¨m, 1995 Tæng c«ng ty cã nhiÒu thay ®æi lín: c«ng t¸c tæ chøc vµ x©y dùng lùc l-îng ®-îc cñng cè vµ t¨ng c-êng thªm mét b-íc. Trªn c¬ së nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè 90/TTg cña Thñ t-íng ChÝnh phñ vÒ viÖc s¾p xÕp c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc, Bé X©y Dùng ®· cã quyÕt ®Þnh sè 275/BXD-TCL§ ngµy 15/04/1995 chuyÓn mét sè doanh nghiÖp trùc thu«c Bé X©y Dùng sang trùc thuéc Tæng c«ng ty VINACONEX gåm: XÝ nghiÖp liªn hîp x©y dùng sè 1, sè 2, c¸c c«ng ty x©y dùng sè 5, sè 8, sè 9. TÊt cµ 5 ®¬n vÞ víi tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ®-îc bæ sung lµ 5261 ng-êi. HÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn míi ®Òu cã bÒ dµy lÞch sö tõ 20 ®Õn 25 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn. Tuy 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhiªn khi gia nhËp Tæng c«ng ty, c¸c ®¬n vÞ nµy còng ®ang trong t×nh tr¹ng rÊt khã kh¨n: xe m¸y thiÕt bÞ thi c«ng ®· rÖu r·, sè ng-êi kh«ng ®ñ viÖc lµm qu¸ lín. TiÕp ®ã, thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ n-íc quy m« cÊp tæng c«ng ty, Bé X©y Dùng ®-îc uû quyÒn cña Thñ t-íng ChÝnh phñ ®· cã quyÕt ®Þnh sè 992/BXD-TCL§ ngµy 20/11/1995 vÒ viÖc thµnh lËp l¹i Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam – VINACONEX víi chøc n¨ng nhiÖm vô lín h¬n. §Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô míi ®-îc giao, Tæng c«ng ty ®· huy ®éng mäi nguån lùc hiÖn cã, t¨ng c-êng n¨ng lùc tiÕp thÞ, tham gia ®Êu thÇu vµ thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng quy m« lín trong c¶ n-íc, ®ång thêi ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu xe m¸y, thiÕt bÞ, vËt t-, më réng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c cã hiÖu qu¶, Tæng c«ng ty ®· ®Çu tnhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng hiÖn ®¹i phï hîp víi c«ng nghÖ míi, kü thuËt míi cã hiÖu qu¶ cao nh»m t¨ng tû träng c¬ giíi ho¸ trong ngµnh x©y dùng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, chÊt l-îng s¶n phÈm. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Tæng c«ng ty ®· ®¹t ®-îc doanh sè vµ thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc nh- sau: §¬n vÞ: Tû ®ång. N¨m Doanh sè thùc hiÖn Nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc 1995 1000 49 1996 1245 67 1997 1766 70.7 1998 1780 70.1 1999 1948 70 2000 2321 74.5 2001 2709 75 2002 3189 45.66 2003 4053 52.5 Tæng c«ng ty còng hÕt søc quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng ®éi ngò kü s-, kü thuËt, c¸n bé qu¶n lý, chuyªn viªn giái ë tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc, ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ cao víi kü thuËt chuyªn s©u. §Õn nay Tæng c«ng ty ®· cã ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n cã tr×nh ®é giái ®Ó thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh n-íc, c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, c¸c c«ng tr×nh cÇu c¶ng, ®-êng giao th«ng… ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ m¸y xi m¨ng, ho¸ chÊt, c¬ khÝ… thi c«ng tr-ît c¸c Silo, èng khãi cao, thi c«ng xö lý nÒn mãng, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n-íc, hÖ thèng cÊp tho¸t n-íc, x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c c«ng tr×nh daan dông cã yªu cÇu kü-mü thuËt cao. VÒ thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông nh- Trung t©m Th-¬ng m¹i Trµng TiÒn, c¸c nhµ ë cao tÇng (17, 24, 34 tÇng), Tæng c«ng ty ®· ¸p dông c«ng nghÖ thi c«ng míi, c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p trùc thuéc Tæng c«ng ty cã thÓ b¶o ®¶m thi c«ng xong mét ®ît tÇng sµn tõ 10-12 ngµy. C¸c tæ chøc t-v §Çu t- – Kh¶o s¸t – Quy ho¹ch – ThiÕt kÕ còng kh«ng ngõng ph¸t triÓn n©ng cao n¨ng lùc cïng víi sù tr-ëng thµnh cña c¸c tæ chøc thi c«ng x©y l¾p t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó Tæng c«ng ty v-¬n tíi lµm Tæng thÇu tõ quy ho¹ch, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ ®Õn thi c«ng c¸c dù ¸n khu c«ng nghiÖp, khu ®« thÞ lín víi nhµ ë cao tÇng. VÒ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, tõ sù tÝch luü kinh nghiÖm th«ng qua thùc tÕ ®iÒu hµnh thi c«ng x©y dùng mét sè c«ng tr×nh lín nh-: nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n, xi m¨ng Bót S¬n, xi m¨ng Chinh Fong H¶i Phßng, xi m¨ng Hoµng Mai, xi m¨ng Nghi s¬n, nhµ m¸y ph©n ®¹m Hµ B¾c, nhµ m¸y Coca-Cola… Tæng c«ng ty ®· cã thÓ lµm Tæng thÇu c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp quy m« lín, kü thuËt phøc t¹p, vµ ®Æc biÖt lµ nh÷ng c«ng tr×nh vÒ x©y dùng cÊp tho¸t n-íc, Tæng c«ng ty ®ang chiÕm thÞ phÇn trong n-íc trªn 70%. Ngoµi së tr-êng thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp l¬n, Tæng c«ng ty ®· v-¬n tíi lµm chñ cpg thi c«ng cÇu vµ ®-êng, Tæng c«ng ty ®· vµ ®ang x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nh-: Quèc lé 5, cÇu Quý Cao, cÇu v-ît R4 Nam §Þnh, c¸c cÇu trªn ®-êng Hå ChÝ Minh gãi thÇu CT08 – NghÖ An, cÇu Bµn Th¹ch – Phó Yªn, cÇu Bßng L¹ng – Hµ Nam… Trong lÜnh vùc thi c«ng x©y l¾p, Tæng c«ng ty lu«n coi träng viÖc øng dông tiÕn bé kü thuËt, c«ng nghÖ míi, t¨ng c-êng hîp t¸c víi c¸c tæ chøc n-íc ngoµi. Tæng c«ng ty ®· v-¬n lªn lµm chñ vµ chiÕm lÜnh thÞ tr-êng vÒ: c«ng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghÖ thi c«ng tr-ît nhµ ë cao tÇng; c«ng nghÖ x©y dùng nhµ ë b»ng kÕt cÊu dÇm, sµn øng suÊt tr-íc; c«ng nghÖ thi c«ng cÇu, ®-êng b»ng ph-¬ng ph¸p míi nh- thi c«ng ®óc hÉng, tr-ît; c«ng nghÖ x©y dùng c¸c tr¹m xö lý vµ cÊp n-íc quy m« hîp lý ®Ó gi¶i quyÕt n-íc s¹ch n«ng th«n… ViÖc ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ ®Ó lµm t¨ng hµm l-îng trÝ tuÖ trong s¶n phÈm, b¶o ®¶m tiÕn ®é, chÊt l-îng, an toµn lao ®éng, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm…®· gãp phÇn hoµn thµnh nhiÖm vô, n©ng cao hiÖu qu¶, uy tÝn cña nhµ thÇu VINACONEX trong x©y l¾p. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, Tæng c«ng ty ®· më réng quan hÖ liªn doanh, hîp doanh víi c¸c nhµ thÇu x©y dùng lín, víi c¸c h·ng kinh doanh n-íc ngoµi, víi c¸c c¬ së nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt ph¸t triÓn ë trong n-íc. §Õn nay ®· vµ ®ang triÓn khai ho¹t ®éng cña c¸c liªn doanh vÒ x©y dùng nh-: - C«ng ty liªn doanh VINATA – liªn doanh gi÷a VINACONEX vµ tËp ®oµn TAISEI (NhËt B¶n). - C«ng ty liªn doanh VINALEIGHTON – liªn doanh gi÷a VINACONEX vµ c«ng ty LEIGHTON ASIA Co.ltd (óc – Hång K«ng). - Hîp doanh TV16 J/o gi÷a VINACONEX, tËp ®oµn TAISEI vµ Tæng c«ng ty B¹ch §»ng. - Hîp doanh VIKOWA gi÷a VINACONEX vµ KOLON Hµn Quèc x©y dùng dù ¸n n-íc 1A Hµ Néi. C¸c liªn doanh, hîp doanh nµy ®· thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh lín nh- nhµ m¸y xi m¨ng Chinh Fong H¶i Phßng, Tæ hîp c«ng tr×nh Sø quan Australia t¹i Hµ Néi, c«ng tr×nh Sµi Gßn Metropoliten Tower ë thµnh phè Hå ChÝ Minh, nhµ m¸y thÐp Vinakyoei, nhµ m¸y l¾p r¸p «t« Mitshubishi, nhµ m¸y l¾p r¸p «t« 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Dahatsu, Nh¹c viÖn thµnh phè Hå ChÝ Minh, c«ng tr×nh Gunze, Vinatstar, Vindaco, thi c«ng ®-êng 5 Hµ Néi – H¶i Phßng, N-íc 1A Hµ Néi… Ngoµi ra Tæng c«ng ty còng ®· thiÕt lËp c¸c liªn doanh vÒ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nh-: liªn doanh VINAROSE víi BØ vÒ x©y dùng nhµ ë cao tÇng, s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn bª t«ng dù øng lùc, tæng ®¹i lý cña nhiÒu h·ng vµ c«ng ty n-íc ngoµi nh- Electrolux (Thôy §iÓn), SCT (Th¸i Lan), Sixty-two (§µi Loan), Sam Sung (Hµn Quèc); §Çu t- vµo c¸c c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nh- C«ng ty cæ phÇn VINACONEX 6, C«ng ty cæ phÇn VINACONEX 7, C«ng ty cæ phÇn B-u ®iÖn, C«ng ty TNHH Plaza Trµng TiÒn, Kh¸ch s¹n cæ phÇn Suèi M¬. Th«ng qua ca ho¹t ®éng liªn doanh, liªn kÕt, ®Çu t- vèn vµo c¸c c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty TNHH, Tæng c«ng ty ngµy cµng hoµ nhËp vµo c¸c thÞ tr-êng x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu quèc tÕ, vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng XHCN, ®µo t¹o ®-îc mét ®éi ngò kü s- vµ c¸n bé th«ng th¹o nghiÖp vô cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷, cã kinh nghiÖm qu¶n lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt theo c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ tiªn tiÕn. VÒ lÜnh vùc ®Çu t-, Tæng c«ng ty ®· vµ ®ang triÓn khai c¸c dù ¸n nh- BOT, BT, BO vÒ cÊp n-íc cho khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt, khu c«ng nghÖ cao Hoµ L¹c, khu c«ng nghiÖp vµ khu ®« thÞ Nghi S¬n – Thanh Ho¸, c¸c dù ¸n khu ®« thÞ míi Trung Hoµ - Nh©n ChÝnh Hµ Néi, dù ¸n Plaza Trµng TiÒn Hµ Néi…b»ng néi lùc cña chÝnh doanh nghiÖp. VÒ x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng theo tiªu chuÈn ISO 9001-2000 c¬ së h¹ tÇng cho c«ng t¸c qu¶n lý, Tæng c«ng ty ®· triÓn khai ë Tæng c«ng ty vµ 6 ®¬n vÞ thµnh viªn vµ ®· ®-îc cÊp chøng chØ ISO 90012000. Bèn n¨m liÒn 1997, 1998, 1999, 2000 Tæng c«ng ty ®-îc Thñ t-íng ChÝnh phñ tÆng cê thi ®ua xuÊt s¾c. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Õn nay, Tæng c«ng ty VINACONEX ®· trë thµnh mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®a ngµnh nghÒ, ®a s¶n phÈm thuéc nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau nh-: x©y l¾p, xuÊt nhËp khÈu, xuÊt khÈu lao ®éng, §Çu t- dù ¸n vµ kinh doanh; dÞch vô kh¸ch s¹n, du lÞch l÷ hµnh,… ho¹t ®éng ë c¶ trong vµ ngoµi n-íc, trë thµnh mét Tæng c«ng ty m¹nh cña Bé X©y Dùng. II- C¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña Tæng c«ng ty VINACONEX Theo quyÕt ®Þnh cña Bé tr-ëng Bé X©y Dùng sè 1898/Q§-BXD c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam VINACONEX bao gåm: 1. NhËn thÇu, tæng thÇu thi c«ng x©y l¾p vµ hoµn thiÖn c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, s©n bay, bÕn c¶ng, thuû lîi, ®-êng hÇm (giao th«ng, thuû lîi), v¨n ho¸ thÓ thao, vui ch¬i gi¶i trÝ, du lÞch, kh¸ch s¹n, c«ng së, tr-êng häc, bÖnh viÖn, cÊp n-íc, tho¸t n-íc, b-u ®iÖn, c«ng tr×nh thuû ®iÖn, nhiÖt ®iÖn, phong ®iÖn, ®iÖn nguyªn tö, ®-êng d©y vµ tr¹m biÕn thÕ ®iÖn ®Õn 500 KV, c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng; khu d©n c-, khu ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ cao; nhËn thÇu thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ë n-íc ngoµi; 2. T- vÊn, tæng thÇu t- vÊn ®Çu t- vµ x©y dùng c¸c dù ¸n ®Çu t- x©y dùng c¸c lo¹i h×nh c«ng tr×nh nªu ë môc 1, bao gåm: lËp dù ¸n ®Çu t-, t- vÊn ®Êu thÇu, t- vÊn gi¸m s¸t, vµ qu¶n lý dù ¸n, t- vÊn thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi vµ thiÕt bÞ tù ®éng ho¸; kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n, ®o ®¹c c«ng tr×nh, thÝ nghiÖm; thiÕt kÕ, thÈm tra dù ¸n ®Çu t-, thÈm tra ®Ò ¸n thiÕt kÕ, thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n; kiÓm ®Þnh chÊt l-îng c«ng tr×nh vµ c¸c dÞch vô t- vÊn kh¸c; 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. §Çu t- kinh doanh ph¸t triÓn nhµ vµ h¹ tÇng ®« thÞ, khu d©n c-, khu kinh tÕ míi, khu c«ng nghÖ cao, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp, kinh doanh dÞch vô nhµ nghØ vµ kh¸ch s¹n, du lÞch l÷ hµnh, vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch, dÞch vô cho c¸c c¸ nh©n vµ c¸c tæ chøc n-íc ngoµi thuª nhµ; khai th¸c kinh doanh n-íc s¹ch, n¨ng l-îng, ®iªn; 4. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt t-, m¸y mãc, thiÕt bÞ, phô tïng, t- liÖu s¶n xuÊt, t- liÖu tiªu dung, nguyªn phô liÖu s¶n xuÊt, tiªu dïng, d©y chuyÒn c«ng nghÖ-tù ®éng ho¸, vËt liÖu x©y dùng, hµng thñ c«ng mü nghÖ, hµng n«ng l©m thuû s¶n, hµng tiªu dung, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, xe g¾n m¸y; lµm ®¹i lý tiªu thô cho c¸c h·ng trong vµ ngoµi n-íc c¸c mÆt hµng phôc vô s¶n xuÊt vµ tiªu dïng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 5. Nghiªn cøu øng dông chuyÓn giao c«ng nghÖ míi, thiÕt bÞ tù ®éng ho¸ phôc vô cho x©y dùng, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®« thÞ; chÕ t¹o, l¾p ®Æt, söa ch÷a, b¶o d-ìng c¸c thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ tù ®éng ho¸; 6. §-a lao ®éng vµ chuyªn giao ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n-íc ngoµi; 7. Khai th¸c, s¶n xuÊt, chÕ biÕn, kinh doanh c¸c lo¹i cÊu kiÖn vµ vËt liÖu x©y dùng bao gåm: ®¸, c¸t, sái, g¹ch, ngãi, xi m¨ng, kÝnh, tÊm lîp, nhùa ®-êng vµ c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c dung trong x©y dùng vµ trang trÝ néi ngo¹i thÊt; 8. Thùc hiÖn c¸c dÞch vô kh¸c nh-: cung cÊp, l¾p ®Æt, söa ch÷a, b¶o hµnh ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, ®iÖn l¹nh, thiÕt bÞ phßng chèng ch¸y næ, thang m¸y; kinh doanh, dÞch vô giao nhËn vµ vËn chuyÓn hµng ho¸, c¸c lo¹i cÊu kiÖn 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 siªu tr-êng, siªu träng, vËt liÖu x©y dùng…; ®¹i lý b¸n vÐ m¸y bay cho c¸c h·ng trong vµ ngoµi n-íc. III- C¸c nhiÖm vô chÝnh cña Tæng c«ng ty VINACONEX Lµ mét Tæng c«ng ty hµng ®Çu cña Bé X©y Dùng, Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam cã c¸c nhiÖm vô chÝnh sau ®©y: 1. Thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu x©y dùng theo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh X©y dùng cña Nhµ n-íc, bao gåm c¸c lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu lao ®éng, vËt t-, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ x©y dùng; thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, b-u ®iÖn, nÒn mãng vµ c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, c¸c c«ng tr×nh ®-êng d©y, tr¹m biÕn thÕ ®iÖn; kinh doanh ph¸t triÓn nhµ; kinh doanh kh¸ch s¹n, du lÞch; t- vÊn ®Çu t- vµ x©y dùng; s¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng vµ c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; liªn danh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n-íc vµ n-íc ngoµi phï hîp víi luËt ph¸p vµ chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc. 2. NhËn vµ sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn do Nhµ n-íc giao bao gåm c¶ phÇn vèn ®Çu t- vµo doanh nghiÖp kh¸c; nhËn vµ sö dông hiÖu qu¶ tµi nguyªn, ®Êt ®ai vµ c¸c nguån lùc kh¸c do Nhµ n-íc giao ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh vµ nh÷ng nhiÖm vô kh¸c ®-îc giao. 3. Tæ chøc, qu¶n lý c«ng t¸c nghiªn cøu, øng dông tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµ c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d-ìng c¸n bé, c«ng nh©n trong Tæng c«ng ty. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 IV- C¬ cÊu tæ chøc cña Tæng c«ng ty VINACONEX vµ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña mçi bé phËn 1. Héi §ång Qu¶n TrÞ Tæng c«ng ty - QuyÕt ®Þnh c¸c chñ tr-¬ng cña Tæng c«ng ty - Xem xÐt vµ phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Çu t- ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña toµn Tæng c«ng ty. - Xem xÐt phª duyÖt: + C¸c dù ¸n ®Çu t-. + ThiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n. + KÕ ho¹ch ®Êu thÇu, hå s¬ mêi thÇu vµ kÕt qu¶ ®Êu thÇu. + QuyÕt to¸n vèn ®Çu t-. - Riªng dù ¸n nhãm A th× cÊp phª duyÖt vµ Thñ t-íng ChÝnh phñ vµ Bé X©y Dùng (khi ®-îc uû quyÒn). - ChØ ®¹o toµn Tæng c«ng ty thùc hiÖn ®Çu t-. - Thanh tra c«ng t¸c ®Çu t- cña toµn Tæng c«ng ty. 2. Héi ®ång t- vÊn ®Çu t- Héi ®ång t- vÊn ®Çu t- bao gåm: thµnh viªn H§QT, c¸c Phã tæng gi¸m ®èc, ®¹i diÖn th-êng vô §¶ng uû, C«ng ®oµn Tæng c«ng ty, kÕ to¸n tr-ëng, c¸c tr-ëng phßng §Çu t-, KÕ ho¹ch, Ph¸p chÕ, vµ c¸c phßng ban kh¸c cã liªn quan ®Õn dù ¸n, Thñ tr-ëng ®¬n vÞ tr×nh dù ¸n ®Çu t-, Mét sè chuyªn viªn kinh tÕ, kü thuËt cña Tæng c«ng ty (®-îc mêi khi cÇn thiÕt), 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn gia kinh tÕ, kü thuËt ngoµi Tæng c«ng ty (®-îc mêi khi cã yªu cÇu cña tõng dù ¸n cô thÓ). - Héi ®ång t- vÊn ®Çu t- cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt vµ tham gia ý kiÕn b»ng v¨n b¶n ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t- sau khi dù ¸n ®ã ®-îc H§QT ®ång ý chñ tr-¬ng ®Çu t- ®Ó H§QT Tæng c«ng ty xem xÐt quyÕt ®Þnh ®Çu t-. - Néi dung xem xÐt nh- sau: + Xem xÐt dù ¸n ®Çu t- cã phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ quy ho¹ch, l·nh thæ, khai th¸c tµi nguyªn kho¸ng s¶n; + Xem xÐt c¸c vÊn ®Ò kü thuËt cña dù ¸n vÒ c«ng nghÖ, quy m« s¶n xuÊt, ph-¬ng ¸n kiÕn tróc, quy chuÈn x©y dùng; + Xem xÐt dù ¸n cã phï hîp vÒ sö dông ®Êt ®ai, m«i tr-êng vµ bo¶ vÖ sinh th¸i, phßng chèng ch¸y næ , an toµn lao ®éng vµ vÊn ®Ò x· héi kh¸c; + Xem xÐt vÒ vÊn ®Ò thÞ tr-êng, gi¸ c¶, tiÕp thÞ nguån cung øng nh©n lùc, nguyªn nhiªn vËt liÖu vµ vÊn ®Ò kinh tÕ cña dù ¸n; - Riªng ®èi víi dù ¸n tõ 500 triÖu trë xuèng th× phßng §Çu t- tr×nh dù ¸n lªn H§QT phª duyÖt kh«ng cÇn xin ý kiÕn cña Héi ®ång t- vÊn ®Çu t-. 3. Ban Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty - §Ò xuÊt c¸c chñ tr-¬ng ®Çu t- cña toµn Tæng c«ng ty. B¸o c¸o chñ tr-¬ng ®Çu t- vµ kÕ ho¹ch ®Çu t- ng¾n h¹n vµ dµi h¹n tr-íc Héi ®ång qu¶n trÞ. - X©y dùng ®Ó tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Çu t- ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña toµn Tæng c«ng ty. - Xem xÐt c¸c dù ¸n ®Çu t- tr-íc khi tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh ®Çu t-. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - §Ò xuÊt vÒ néi dung dù ¸n, kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh vµ tÝnh kh¶ thi cho c¸c dù ¸n ®Çu t-. - Tæ chøc chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t- ®· ®-îc Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vÒ ®Çu tvµ x©y dùng. - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t c«ng t¸c thùc hiÖn ®Çu t- cña toµn Tæng c«ng ty. - quyÕt ®Þnh giao nhiÖm vô cho c¸c ®¬n vÞ thay mÆt Tæng c«ng ty lµm Chñ ®Çu t- thùc hiÖn c¸c dù ¸n hoÆc thi c«ng c«ng tr×nh vµ c¸c quyÕt ®Þnh tæ chøc thùc hiÖn ®Çu t- theo thÈm quyÒn. - Ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ. - Ký vµ phª duyÖt thanh quyÕt to¸n c¸c dù ¸n ®Çu t- (trõ tæng quyÕt to¸n). 4. Phßng §Çu ta. C«ng t¸c kÕ ho¹ch: - LËp kÕ ho¹ch ®Çu t-, dù kiÕn c¸c nguån vèn ®Çu t- hµng n¨m cña Tæng c«ng ty. - Th-êng xuyªn b¸o c¸o tiÕn ®é, t×nh h×nh chuÈn bÞ ®Çu t- vµ thùc hiÖn ®Çu t- c¸c Dù ¸n cho l·nh ®¹o Tæng c«ng ty vµ c¸c c¬ quan Nhµ n-íc kh¸c theo quy ®Þnh. - Tæng hîp chung t×nh h×nh ®Çu t- cña Tæng c«ng ty. b. C«ng t¸c tham m-u: - Chñ ®éng ®Ò xuÊt c¸c ý t-ëng ®Çu t- míi, b¸o c¸o lªn L·nh ®¹o Tæng c«ng ty. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - §Ò xuÊt gãp ý c¸c chñ tr-¬ng, chiÕn l-îc ®Çu t- cña Tæng c«ng ty. - §Ò xuÊt c¸c quy tr×nh thùc hiÖn, ph-¬ng ph¸p thùc hiÖn c«ng t¸c ®Çu tcña Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. - Th-êng xuyªn nghiªn cøu vµ cËp nhËt nh÷ng quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vÒ ®Çu t- ®Ó phôc vô c«ng t¸c ®Çu t- cña Tæng c«ng ty. - Gãp ý kiÕn c¸c v¨n b¶n ®Çu t- cña Nhµ n-íc khi ®-îc yªu cÇu. c. C«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t-: - Lµ ®Çu mèi qu¶n lý c¸c Dù ¸n ®Çu t- x©y dùng, Dù ¸n ®Çu t- chiÒu s©u... cña toµn Tæng c«ng ty. - Theo dâi vµ phèi hîp víi Ban qu¶n lý cña c¸c Dù ¸n do Tæng c«ng ty trùc tiÕp lµ Chñ ®Çu t- nh÷ng viÖc thùc hiÖn ®Çu t- tõ kh©u lËp chuÈn bÞ ®Çu t- ®Õn kh©u hoµn thµnh ®-a Dù ¸n vµo khai th¸c sö dông. - Theo dâi, hç trî, h-íng dÉn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong viÖc thùc hiÖn ®Çu t- c¸c Dù ¸n theo ®óng quy ®Þnh qu¶n lý ®Çu t- vµ x©y dùng còng nh- Quy tr×nh ®Çu t- cña Tæng c«ng ty ban hµnh. - TËp hîp ý kiÕn so¹n th¶o c¸c quy chÕ, quy tr×nh cña Tæng c«ng ty phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t- cña Tæng c«ng ty. - ®Ò xuÊt ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t-, theo dâi t×nh h×nh ®Çu t- cña Tæng c«ng ty. - CËp nhËt vµ cung cÊp ®Çy ®ñ, h-íng dÉn kÞp thêi c¸c quy ®Þnh ®Çu t- míi cña Nhµ n-íc ®Õn c¸c ®¬nvÞ thµnh viªn trong Tæng c«ng ty lµm c¬ së thùc hiÖn. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Qu¶n lý hå s¬, tµi liÖu, d÷ liÖu liªn quan ®Õn c«ng t¸c ®Çu t- cña Tæng c«ng ty. d. C«ng t¸c thùc hiÖn: - §èi víi c¸c Dù ¸n ®Çu t- thuéc nhãm A vµ B: TiÕp nhËn c¸c dù kiÕn, chñ tr-¬ng cña L·nh ®¹o Tæng c«ng ty, nghiªn cøu sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t-, quy m« ®Çu t-, xem xÐt kh¶ n¨ng huy ®éng c¸c nguån vèn... ®Ó tham m-u cho Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty cã kÕt luËn quyÕt ®Þnh chñ tr-¬ng ®Çu t- (th«ng qua c¸c sè liÖu ph©n tÝch kinh tÕ, ý kiÕn chuyªn gia...). - khi cã chñ tr-¬ng ®Çu t- th× tiÕn hµnh ®iÒu tra kh¶o s¸t vµ lËp kÕ ho¹ch ®Çu t- vµ b¸o c¸o tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty. - TiÕn hµnh xin ý kiÕn cña Héi ®ång t- vÊn ®Çu t- vÒ dù ¸n. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t- míi d-íi 500 triÖu sau khi cã ®ång ý chñ tr-¬ng ®Çu t- cña Héi ®ång qu¶n trÞ, phßng §Çu t- Tæng c«ng ty sÏ trùc tiÕp xin ý kiÕn l·nh ®¹o Tæng c«ng ty phª duyÖt B¸o c¸o ®Çu t- mµ kh«ng cÇn xin ý kiÕn cña Héi ®ång t- vÊn ®Çu t-. - Sau khi cã quyÕt ®Þnh ®Çu t- cña L·nh ®¹o Tæng c«ng ty th× tuú theo quy m« ®Çu t- mµ tiÕn hµnh hai b-íc Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ Nghiªn cøu kh¶ thi, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña Quy chÕ ®Çu t- vµ x©y dùng. - LËp Dù ¸n: + Tù tæ chøc lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi c¸c Dù ¸n do Tæng c«ng ty lµm Chñ ®Çu t- trong ®iÒu kiÖn cho phÐp vÒ nh©n sù vµ c¬ së vËt chÊt. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Xin ý kiÕn chØ ®¹o cña L·nh ®¹o Tæng c«ng ty trong viÖc thuª chuyªn gia phèi hîp hoÆc thuª tæ chøc t- vÊn cã chuyªn m«n lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ kh¶ thi c¸c Dù ¸n do Tæng c«ng ty lµm chñ ®Çu t- trong tr-êng hîp kh«ng tù tæ chøc thùc hiÖn ®-îc. + H-íng dÉn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn lËp hoÆc thuª lËp B¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ kh¶ thi cho c¸c Dù ¸n ®Çu t- cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty. - ThÈm ®Þnh: + ThÈm ®Þnh hoÆc xin ý kiÕn L·nh ®¹o Tæng c«ng ty ®Ó thuª thÈm ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c thñ tôc tr×nh duyÖt B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi c¸c Dù ¸n ®Çu t- cña Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo quy ®Þnh cña Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t- x©y dùng vµ Quy tr×nh ®Çu t- cña Tæng c«ng ty, phï hîp víi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt vÒ ®Çu t- x©y dùng. + Lµm ®Çu mèi cho viÖc lËp vµ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt, tæng dù to¸n cña c¸c Dù ¸n ®Çu t- cña Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. + Lªn kÕ ho¹ch vµ ®Ò xuÊt nh©n sù cã n¨ng lùc, chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thµnh lËp bé phËn thÈm ®Þnh c¸c Dù ¸n ®Çu t- trùc thuéc phßng §Çu t-. - Phª duyÖt: + §èi víi c¸c Dù ¸n thuéc nhãm A, phßng §Çu t- ph¶i chuÈn bÞ tê tr×nh lªn Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty ®Ó Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ ký tr×nh c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh phª duyÖt vµ sau khi Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ tr×nh th× hoµn thiÖn hå s¬ Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi hoÆc 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nghiªn cøu kh¶ thi lªn cÊp cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. Tuú theo t×nh h×nh thùc tÕ c«ng viÖc phßng §Çu t- cã thÓ b¸o c¸o L·nh ®¹o Tæng c«ng ty xin ý kiÕn chØ ®¹o ®Ó thµnh lËp ban chuÈn bÞ Dù ¸n (hoÆc Ban Qu¶n lý Dù ¸n), Ban sÏ thùc hiÖn nhiÖm vô theo sù ph©n c«ng cña l·nh ®¹o Tæng c«ng ty theo Quy chÕ ho¹t ®éng cña Ban. + §èi víi c¸c Dù ¸n thuéc nhãm B vµ C (theo ph©n cÊp do Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty phª duyÖt), phßng §Çu t- ph¶i chuÈn bÞ quyÕt ®Þnh ®Çu ttheo c¸c néi dung ®· ®-îc quy ®Þnh trong Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t- vµ x©y dùng lÊy ý kiÕn cña Héi ®ång t- vÊn ®Çu t- vµo sæ nghÞ quyÕt ®Çu t- lµm c¨n cø cho Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt. + Lµm ®Çu mèi cho viÖc phª duyÖt B¸o c¸o Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, Nghiªn cøu kh¶ thi; thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n c¸c Dù ¸n ®Çu t- cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. - Chñ tr× tæ chøc c¸c buæi b¸o c¸o thÈm ®Þnh, phª duyÖt Dù ¸n ®Çu t- cña Tæng c«ng ty. - Chñ tr× c¸c cuéc héi th¶o, héi nghÞ, mêi c¸c chuyªn gia cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc ®Çu t- nh»m n©ng cao kiÕn thøc ®Çu t- cña c¸n bé Tæng c«ng ty, thóc ®Èy tiÕn tr×nh ®Çu t- cña Tæng c«ng ty. - Chñ ®éng liªn hÖ mêi c¸c chuyªn gia cã kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh triÓn khai c¸c Dù ¸n ®Çu t- nÕu thÊy cÇn thiÕt. - Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c khi ®-îc ph©n c«ng. e. QuyÒn h¹n cña phßng §Çu t-: 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chñ ®éng ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o Tæng c«ng ty nh÷ng s¸ng kiÕn, biÖn ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty. - §-îc sö dông ®óng môc ®Ých vµ ®óng quy ®Þnh ®èi víi c¸c chi phÝ cÇn thiÕt vµ c¸c trang thiÕt bÞ cña Tæng c«ng ty ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc. - §-îc quyÒn gãp ý vµo c¸c viÖc gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña c¸c Phßng ban kh¸c vÒ ®Çu t- khi thÊy cã dÊu hiÖu tr¸i ph¸p luËt hoÆc cã ¶nh h-ëng tíi ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. - Cã quyÒn b¸o c¸o Tæng c«ng ty kh«ng thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô ®-îc giao, khi nhiÖm vô Êy ®-îc coi lµ tr¸i ph¸p luËt, vi ph¹m chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc. - Cã quyÒn ®Ò nghÞ phßng ban kh¸c gióp ®ì phèi hîp gi¶i quyÕt c«ng viÖc. ViÖc ®Ò nghÞ ph¶i ®-îc ghi b»ng v¨n b¶n hoÆc gÆp trùc tiÕp. - S¾p xÕp, ph©n c«ng viÖc ®èi víi c¸c nh©n viªn trong néi bé phßng m×nh theo kh¶ n¨ng tõng ng-êi, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ c«ng viÖc. f. Tr¸ch nhiÖm cña Phßng §Çu t-: - Phôc tïng vµ chÊp hµnh chØ ®¹o cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc Tæng c«ng ty trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®-îc giao. - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña phßng tr-íc l·nh ®¹o Tæng c«ng ty. - ChÞu tr¸ch nhiÖm phæ biÕn trong néi bé Phßng ®èi víi nh÷ng quy ®Þnh, quy chÕ, th«ng b¸o cña Tæng c«ng ty vµ Nhµ n-íc, chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh nµy. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C¸n bé, c«ng nh©n viªn trong phßng cã tr¸ch nhiÖm båi th-êng thiÖt h¹i cho Tæng c«ng ty nÕu cè ý g©y thiÖt h¹i cho Tæng c«ng ty theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Nép ®Çy ®ñ b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ ho¹t ®éng cña phßng theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o Tæng c«ng ty. 5. V¨n phßng - ChÞu tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn c¸c c«ng v¨n cña cung cÊp ®¬n vÞ tr×nh lªn Héi ®ång qu¶n trÞ. - KÞp thêi bè trÝ c¸c ph-¬ng tiÖn ®i l¹i, lµm viÖc khi ca phßng, ban trùc thuéc Tæng c«ng ty cÇn ®i thùc ®Þa cña dù ¸n. - Phèi hîp víi phßng §Çu t- hoÆc c¸c phßng ban chøc n¨ng cña Tæng c«ng ty ®Ó bè trÝ phßng häp vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho cuéc häp vÒ c¸c dù ¸n cña Tæng c«ng ty. - C¸c c«ng viÖc kh¸c khi ®-îc ph©n c«ng. 6. Phßng tæ chøc - lao ®éng - Phèi hîp víi phßng §Çu t- Tæng c«ng ty tr×nh Tæng gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban qu¶n lý ®èi víi c¸c dù ¸n do Tæng c«ng ty trùc tiÕp lµ Chñ ®Çu t-. - Tæ chøc tuyÓn chän vµ s¾p xÕp nh©n sù cho Ban qu¶n lý vµ c¸c dù ¸n ®Çu t- ®i vµo vËn hµnh s¶n xuÊt. - C¸c c«ng viÖc kh¸c khi ®-îc ph©n c«ng. 20
- Xem thêm -