Tài liệu Giới thiệu chung về quỹ tín dụng nhân dân trung ương

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn më ®Çu §Êt ®ai cã vai trß nÒn t¶ng cho mäi ho¹t ®éng ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi, nã lµ t liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt, lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §Êt ®ai nãi chung vµ ®Êt ®« thÞ nãi riªng do diÖn tÝch cã h¹n, hiÖn nay trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ sÏ kÌm theo ®« thÞ ho¸ diÔn ra m¹nh c¸c ®« thÞ ph¸t triÓn ngµy cµng më réng. Cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®« thÞ, nhu cÇu sö dông ®Êt ®« thÞ ngµy cµng t¨ng do nhu cÇu vÒ: x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, khu d©n c ®« thÞ, x©y dùng c¬ së kinh tÕ, khu c«ng nghiÖp ...ViÖc sö dông ®Êt mét c¸ch tiÕt kiÖm hîp lý cã hiÖu qu¶ lµ mét yªu cÇu hµng ®Çu, v× vËy viÖc qui ho¹ch sö dông ®Êt ®« thÞ lµ viÖc cÊp thiÕt ph¶i thùc hiÖn. H¬n thÕ n÷a, qui ho¹ch t¹i c¸c khu vùc cò cña ®« thÞ th«ng qua ho¹t ®éng ph¸ bá, di chuyÓn, c¶i t¹o, n©ng cÊp ®Ó c¶i biÕn kÕt cÊu sö dông ®Êt ®« thÞ lµm cho bé mÆt kiÕn tróc ®« thÞ ngµy cµng v¨n minh- hiÖn ®¹i – v¨n ho¸ mang ®Ëm b¶n s¾c d©n téc, ®ßi hái ph¶i cã qui ho¹ch hîp lý cã hiÖu qu¶. §« thÞ lµ bé mÆt chÝnh dÓ ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña x· héi, v× vËy qui ho¹ch sö dông ®Êt ®« thÞ ra ®êi gióp cho viÖc sö dông, qu¶n lý ®Êt ®ai ®« thÞ ®i vµo nÒ nÕp, qui ho¹ch ®Ò ra nh÷ng ph¬ng ¸n, m« h×nh...®îc thùc hiÖn trong t¬ng lai ®Ó sö dông nguån lùc tiÕt kiÖm hîp lý cã hiÖu qu¶ ph¸t triÓn mét c¸ch c©n ®èi phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc c¶ trong tríc m¾t vµ l©u dµi. §Ò tµi: Mét sè vÊn ®Ò vÒ qui ho¹ch sö dông ®Êt ë ®« thÞ viÖt nam vµ gi¶i ph¸p §îc sù chØ b¶o híng dÉn cña thÇy NguyÔn H÷u §oµn – ThÇy gi¸o bé m«n Qu¶n lý ®« thÞ, em ®· hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy ! 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I C¬ së khoa häc cña viÖc quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ®« thÞ . I. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i ®Êt ®« thÞ. 1. Kh¸i niÖm: §Êt ®ai lµ tµi nguyªn quèc gia v« cïng quÝ gi¸, lµ t liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt, lµ thµnh phÇn quan träng hµng ®Çu cña m«i trêng sèng, lµ ®Þa bµn ph©n bè c¸c khu ®Êt ®ai d©n c x©y dùng c¸c c¬ së kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi, an ninh quèc phßng. Theo luËt ®Êt ®ai 1993 vµ ®iÒu I nghÞ ®Þnh 88/cp ngµy 17/8/1994 cña chÝnh phñ qu¶n lÝ ®Êt ®ai ®« thÞ "§Êt ®« thÞ lµ ®Êt néi thµnh, néi thÞ x· thÞ trÊn ®îc x©y dùng nhµ ë, trô së c¬ quan, tæ chøc, c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, c¬ së h¹ tÇng phôc vô c«ng céng, an ninh quèc phßng vµ c¸c môc ®Ých kh¸c. §Êt ngo¹i thµnh ngo¹i thÞ x· ®· ®îc quy ho¹ch do c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®Ó ph¸t triÓn ®« thÞ còng lµ ®Êt ®« thÞ vµ ®îc sö dông nh ®Êt ®« thÞ." Khi x¸c ®Þnh ®Êt ®ai theo ranh giíi hµnh chÝnh th× ®Êt ®« thÞ bao gåm néi thµnh, néi thÞ mét c¸ch h÷u c¬ vÒ chøc n¨ng c¬ së h¹ tÇng vµ c¬ cÊu kh«ng gian qui ho¹ch ®« thÞ, c¸c vïng ®Êt sÏ ®îc ®« thÞ ho¸ n»m trong ph¹m vi ranh giíi qui ho¹ch x©y dùng ®« thÞ ®· ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. VËy ®Êt ®ai ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña loµi ngêi. Cïng víi c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn- kinh tÕ- x· héi kh¸c ®Êt ®ai lµ mét trong nh÷ng c¬ së quan träng nhÊt ®Ó h×nh thµnh vïng kinh tÕ cña c¶ níc nh»m khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng tù nhiªn- kinh tÕ- x· héi cña mçi vïng ®Êt níc. §Êt ®« thÞ theo nghÜa hÑp lµ sù biÕn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp thµnh ®Êt sö dông c«ng nghiÖp, th¬ng nghiÖp, giao th«ng, v¨n ho¸… Theo h×nh thøc ph¸t triÓn ®Êt cña khu vùc míi ngoµi ra cßn c¶i t¹o khu vùc ®Êt cò. §Êt cuÈ khu vùc mèi më réng diÖn tÝch sö dông ®Êt ®« thÞ lµ ®Ó gia t¨ng cung cÊp kinh tÕ cña ®Êt ®« thÞ ®« thÞ . Néi dung cña nã gåm hai mÆt: Mét lµ tiÕn hµnh trng dông ®Êt, chuyÓn ph¬ng híng sö dông ®Êt tõ ®Êt n«ng 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 l©m nghiÖp thµnh ®Êt chuyªn dïng ®Ó ph¸t triÓn ®« thÞ. Hai lµ, tiÕn hµnh ®Çu t x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kÜ thuËt ®Ó chuyÓn ®Êt n«ng l©m trë thµnh ®Êt ®« thÞ . Ph¸t triÓn ®Êt cña khu vùc cò lµ mét con ®êng chñ yÕu kh¸c ®Ó t¨ng cung cÊp kinh tÕ cña ®Êt ®« thÞ . Néi dung c¬ b¶n cña nã lµ th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ph¸ bá, di chuyÓn vµ c¶i t¹o, n©ng cÊp ®Ó c¶i biÕn kÕt cÊu sö dông ®Êt c¸c khu vùc cò nh»m n©ng cao tr×nh ®é tËp trung, tiÕt kiÖm trong viÖc sö dông ®Êt ®« thÞ . C¬ së ®Çu tiªn cña dù ¸n ph¸t triÓn ®« thÞ lµ qui ho¹ch chi tiÕt sö dông mÆt b»ng ®Êt ®ai nhÊt ®Þnh ®Ó ph¸t triÓn ®« thÞ. Trong ®ã, x¸c dÞnh ®Þa giíi vµ môc ®Ých sö dông cña mÆt b»ng ®Êt ®ai v¹ch m¹ng líi ®êng x¸, ph©n chia mÆt b»ng ®Êt ®ai thµnh nh÷ng l« ®Êt ®Ò ra yªu cÇu vÒ qui ho¹ch vµ kiÕn tróc ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®ã. 1.1 §Æc ®iÓm: §Æc ®iÓm cña ®Êt ®ai lµ tÝnh cè h÷u, t liÖu s¶n xuÊt g¾n víi ho¹t ®éng cña con ngêi nhng ®Êt ®« thÞ cã nh÷ng ®Æc trng chñ yÕu ®Ó ph©n biÖt víi c¸c lo¹i ®Êt kh¸c: - Cã nguån gèc tõ ®Êt tù nhiªn hoÆc ®Êt n«ng nghiÖp ®îc trang bÞ c¬ së h¹ tÇng c«ng céng khi chuyÓn môc ®Ých sö dông . -ViÖc sö dông ®Êt ®« thÞ ph¶i c¨n cø vµo qui ho¹ch vµ dù ¸n ®Çu t ®îc phª duyÖt. - Khi ngêi sö dông ®Êt cã yªu cÇu chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®ang sö dông th× ph¶i ®îc UBND tØnh thµnh phè cho phÐp. - Tõng l« ®Êt trong ®« thÞ cã vÞ trÝ cè ®Þnh, mçi vÞ trÝ cã ®Æc thï riªng kh«ng gièng víi bÊt k× vÞ trÝ nµo. - Ngoµi ra ®Êt ®« thÞ còng lµ tµi s¶n ®Æc biÖt cã gi¸ trÞ cao h¬n so víi c¸c lo¹i ®Êt kh¸c bëi vÞ trÝ vµ c¬ së h¹ tÇng trªn ®Êt. - Cã sù mÊt c©n ®èi gi÷a cung vµ cÇu, do qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ diÔn ra nhanh chãng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµm cho d©n sè ®« thÞ t¨ng nhanh (vÒ c¬ häc) cÇu t¨ng nhanh nhng cung bÞ h¹n chÕ mÊt c©n ®èi. Nã lµ c«ng cô cho viÖc thùc hiÖn vµ qu¶n lý sö dông ®Êt mét c¸ch khoa häc cña nhµ níc, bëi v× khi thùc hiÖn qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai nh»m 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phôc vô cho nhu cÇu sö dông ®Êt ®ai vµ quyÒn lîi cña toµn x· héi gãp phÇn gi¶i quyÕt tèt c¸c mèi quan hÖ trong qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®Ó sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ b¶o vÖ ®Êt vµ n©ng cao hiÖu qu¶. 1.2 Ph©n lo¹i: 1.2.1 Ngµy 17/8/1994 chÝnh phñ ®· ra nghÞ ®Þnh 88 CP qui ®Þnh vÒ ®Êt ®« thÞ dùa trªn ®iÒu 55 luËt §Êt ®ai. C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông chñ yÕu th× ®Êt ®« thÞ ®îc ph©n thµnh c¸c lo¹i sau : §Êt n«ng ng nghiÖp ®« thÞ gåm diÖn tÝch hå nu«i trång thuû s¶n, khu vùc trång c©y xanh, trång hoa, c©y c¶nh, c¸c phè vên, . . . §Êt chuyªn dïng: X©y dùng trêng häc, bÖnh viÖn c¸c c«nh tr×nh v¨n ho¸ vui ch¬i gi¶i trÝ, c¸c c«ng së vµ khu vîc hµnh chÝnh, c¬ sæ s¶n xuÊt kinh doanh, trung t©m th¬ng m¹i . . . §Êt ë bao gåm c¶ diÖn tÝch ®Êt dïng ®Ó x©y dùng nhµ, c¸c tr¬ng tr×nh phôc vô sinh ho¹t vµ kh«ng gian theo quy ®Þnh vÒ thiÕt kÕ vµ x©y dùng nhµ ë. §Êt giµnh cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c«ng céng: §êng giao th«ng, nhµ ga, bÕn b·i, ®êng d©y ®iÖn, th«ng tin liªn l¹c, c«ng tr×nh cÊp tho¸t níc. §Êt dïng vµo môc ®Ých an ninh quèc phßng, c¸c c¬ quan ngo¹i giao vµ c¸c khu vùc hµnh chÝnh ®Æc biÖt. §Êt cha ®îc sö dông lµ ®Êt ®îc quy ho¹ch ®Ó ph¸t triÓn ®« thÞ nhng cha sö dông. Khi lËp kÕ ho¹ch thiÕt kÕ ®Êt ®ai x©y dùng ®« thÞ ngêi ta ph¶i c¨n cø vµo dù kiÕn quy m« d©n sè ®« thÞ ®Ó tÝnh quy m« diÖn tÝch mçi lo¹i theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ sau : C¸c lo¹i ®Êt §Êt c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp §Êt kho tµng §Êt c¸c khu ë §Êt trung t©m ®« thÞ – khu ®« thÞ §Êt c©y xanh §Êt giao th«ng Tæng céng ®Êt cã chøc n¨ng ®« thÞ 4 DiÖn tÝch b×nh qu©n (m2/ngêi) C¬ cÊu (%) 10 – 12 2–3 40 – 50 3–5 15-22 10-13 80-100 10 – 12 2–3 46 – 50 3–5 15-22 12-14 100 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.2 C¨n cø vµo môc ®Ých qui ho¹ch x©y dùng ®« thÞ ®Êt ®« thÞ bao gåm - §Êt d©n dông: Bao gåm ®Êt ®Ó x©y dùng c¸c khu nhµ ë, c¸c khu trung t©m phôc vô c«ng céng, c©y xanh, giao th«ng, c¬ së h¹ tÇng kÜ thuËt. - §Êt ngoµi khu d©n dông bao gåm ®Êt x©y dùng khu c«ng nghiÖp kho tµng, c¸c trung t©m chuyªn nghµnh, an ninh quèc phßng, c¬ quan ngoµi ®« thÞ vµ c¸c lo¹i ®Êt kh¸c. 1.2.3. C¨n cø vµo nghÜa vô tµi chÝnh cña ngêi sö dông ®Êt tuú theo môc ®Ých sö dông gåm: - Giao ®Êt sö dông cã thêi h¹n: §Êt cho thuª, chñ yÕu ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh - Giao ®Êt kh«ng thêi h¹n: Giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt vµ giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt. 1.3 Môc ®Ých cña viÖc ®¸nh gi¸ ®Êt ®« thÞ ViÖc ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n ®Êt ®« thÞ lµ cÇn thiÕt kh¸ch quan vµ lµ mét ®ßi hái cÊp b¸ch. Trong ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n, nhµ níc lµ ngêi ®¹i diÖn quyÒn së h÷u ®ã cµng ®Æt ra tÝnh cÊp b¸ch h¬n ®Ó tr¸nh sö dông tuú tiÖn, l·ng phÝ. Môc ®Ých cña viÖc ®¸nh gi¸ ®Êt ®« thÞ lµ nh»m: - Lµm c¬ së cho viÖc qui ho¹ch l©u dµi ®Êt ®« thÞ vµ sù ph¸t triÓn ®« thÞ, ®ång thêi b¶o ®¶m kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®« thÞ hîp lý trong tõng thêi kú vµ hµng n¨m. - Lµm c¬ së cho viÖc tÝnh gi¸ ®Êt ®Ó giao quyÒn cho c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n sö dông ®Êt theo ®óng môc ®Ých. ®ång thêi lµm c¬ së cho viÖc tÝnh gi¸ thuª ®Êt kÓ c¶ cho ngêi níc ngoµi thuª. - Lµ mét ph¬ng ph¸p h÷u hiÖu gióp cho viÖc qu¶n lý ®Êt ®« thÞ mét c¸ch khoa häc vµ chÆt chÏ. 2. Vai trß cña ®Êt ®« thÞ: Theo híng ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn cã sù qu¶n lý cña nhµ níc vµ sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc th× c¸c ®« thÞ sÏ trong thµnh c¸c trung t©m c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i vµ c¸c lo¹i dÞch vô kh¸c, lµ ®Çu mèi giao th«ng, quan hÖ kinh tÕ quan träng, gi÷a c¸c vïng c¸c 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Þa ph¬ng trong c¶ níc. §Êt ®ai lµ nÒn t¶ng cña mäi quan hÖ ®ã, nã tham gia vµo tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña ®êi sèng kinh tÕ- x· héi . §ã lµ vai trß chung cña ®Êt ®ai nhng khi ®îc qui ®Þnh lµ ®« thÞ th× gi¸ trÞ cña nã ®îc t¨ng lªn nhiÒu lÇn bëi vai trß cña ®« thÞ ®èi víi cuéc sèng vµ bªn c¹nh ®ã cÇu ®« thÞ cã xu híng ngµy cµng t¨ng do qui m« vµ tèc ®é t¨ng nhanh chãng cña qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸, mµ ®Êt ®ai lµ tµi nguyªn cã h¹n, do ®ã ®Êt ®« thÞ cã vai trß quan träng ®èi víi ®êi sèng kinh tÕ-x· héi. Ngoµi ra ®Êt ®« thÞ cßn lµm tho¶ m·n nhu cÇu ®Ó më réng s¶n xuÊt, lËp v¨n phßng giao dÞch, trung t©m t vÊn, cöa hµng dÞch vô ...Víi vai trß lµ t liÖu s¶n xuÊt kh«ng thÓ thiÕu ®îc, ®Êt lu«n cã mÆt trong c¸c ý tëng kinh doanh cña mäi nhµ kinh doanh. II. Qui ho¹ch ®« thÞ. 1. Kh¸i niÖm Qui ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ cßn ®îc gäi lµ qui ho¹ch tæng thÓ x©y dùng ®« thÞ. Nã x¸c ®Þnh ph¬ng híng nhiÖm vô c¶i t¹o vµ x©y dùng ®« thÞ vÒ ph¸t triÓn kh«ng gian, c¬ së h¹ tÇng vµ t¹o lËp m«i trêng sèng thÝch hîp. 2.Vai trß cña qui ho¹ch ®« thÞ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Vai trß cña c«ng t¸c qui ho¹ch x©y dùng ®« thÞ ®èi víi sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt níc. V¨n kiÖn ®¹i héi IX ®· nªn râ: “Ph¸t huy vai trß cña trung t©m hµnh chÝnh, kinh tÕ, v¨n ho¸, trªn toµn vïng vµ ®Þa ph¬ng, ®i nhanh trong qu¸ tr×nh CNH-H§H ph¸t triÓn m¹nh c«ng nghiÖp dÞch vô, ®i ®Çu trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc. T¹o vµnh ®ai n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i ë c¸c thµnh phè lín. Qui ho¹ch m¹ng líi ®« thÞ víi mét sè Ýt thµnh phè lín, nhiÒu thµnh phè võa vµ nhá ph©n bæ hîp lý gi÷a c¸c vïng, chó träng ®« thÞ ë miÒn nói. HiÖn ®¹i ho¸ c¸c thµnh phè lín, thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ n«ng th«n. Kh«ng tËp chung qu¸ nhiÒu c¬ së c«ng nghiÖp vµ d©n c vµo c¸c ®« thÞ lín. Kh¾c phôc t×nh tr¹ng ïn t¾c giao th«ng vµ « nhiÔm m«i trêng. Trong qu¸ tr×nh ®æi míi, chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng chøc n¨ng nhiÖm vô qui ho¹ch ®« thÞ cÇn ®îc më réng: + qui ho¹ch ®« thÞ x¸c ®Þnh nh÷ng chØ sè vÒ kh«ng gian kiÕn tróc lµm c¬ së cho viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n sö dông ®Êt , ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, c¶i t¹o x©y dùng ®« thÞ míi. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + qui ho¹ch ®« thÞ lµ c«ng cô kh«ng chØ ®Ó thùc hiÖn mµ cßn híng dÉn ®Çu t ph¸t triÓn ®« thÞ trªn c¬ së ph¶n ¸nh ®óng chÝnh x¸c kinh tÕ x· héi vµ xu híng ph¸t triÓn thùc tÕ. + qui ho¹ch ®« thÞ cã t¸c dông kÝch thÝch hÖ thèng c¬ chÕ b¶o ®¶m cung cÊp ®Çy ®ñ, bÒn v÷ng vµ qu¶n lý tèt c¬ së h¹ tÇng vµ dÞch vô c«ng céng, trªn c¬ së th¬ng m¹i ho¸ c¸c dÞch vô nµy. + qui ho¹ch ®« thÞ gióp qu¶n lý cã hiÖu qu¶ viÖc sö dông, ®iÒu chØnh, mua b¸n vµ ®Çu t ph¸t triÓn ®Êt ®ai cho mäi môc ®Ých x©y dùng ®« thÞ. Nh vËy qui ho¹ch ®« thÞ cã nhiÒu chøc n¨ng mµ chøc n¨ng t¹o lËp kh«ng gian kiÕn tróc chØ lµ mét chøc n¨ng mang tÝnh vËt thÓ. Cßn nh÷ng chøc n¨ng kh¸c mang tÝnh kinh tÕ- x· héi réng lín. ChÝnh nh÷ng chøc n¨ng phi vËt thÓ nµy míi lµ linh hån quyÕt ®Þnh chiÒu híng ph¸t triÓn ®« thÞ mµ kiÕn tróc lµ h×nh th¸i biÓu hiÖn bªn ngoµi. 3. C¬ së chi phèi c¸ch lµm qui ho¹ch ®« thÞ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Nh÷ng c¬ së chi phèi c¸ch lµm qui ho¹ch ®« thÞ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng kh¸c h¼n víi nÒn t¶ng cña ph¬ng ph¸p lµm qui ho¹ch theo kiÓu cò (cña Liªn X«) tríc ®©y: + Vèn ®Çu t cho ph¸t triÓn ®« thÞ kh«ng chØ cña nhµ níc mµ cßn cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, ®Æc biÖt lµ cña t nh©n. Víi ®êng lèi më cöa vµ héi nhËp quèc tÕ th× vèn cña t nh©n níc ngoµi sÏ chiÕm tØ träng rÊt lín vèn cña t nh©n trong níc còng ngµy cµng t¨ng. + LuËt ®Êt ®ai cho phÐp t nh©n ®îc mua b¸n chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt vµ nhµ níc kh«ng cßn lµ chñ ®Êt duy nhÊt trong ®« thÞ nh tríc ®©y. + ViÖc cung cÊp c¬ së h¹ tÇng c¸c dÞch vô tæ chøc thùc hiÖn thi c«ng x©y dùng ®« thÞ còng kh«ng ph¶i chØ do nh÷ng doanh nghiÖp nhµ níc ®¶m nhËn mµ khu vùc t nh©n ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng vµ n¨ng ®éng h¬n. * TiÕn tr×nh CNH-H§H ë ViÖt Nam cµng nhanh th× c«ng t¸c qui ho¹ch x©y dùng ®« thÞ cµng ®ãng vai trß quan träng, bëi lÏ c«ng t¸c qui ho¹ch bao giê còng ®i tríc mét bíc, nã ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn kh«ng gian kinh tÕ cña mét ®Þa ph¬ng, mét vïng vµ nã vÏ lªn bøc tranh toµn c¶nh cho ®Êt níc. Ph¸t triÓn ®« thÞ ë níc ta hiÖn nay lµ mét trong nh÷ng vÊn 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Ò träng t©m quyÕt ®Þnh sù ®i lªn cña ®Êt níc. V× vËy, vÊn ®Ò ®Æt ra cho c«ng t¸c qui ho¹ch x©y dùng ®« thÞ lµ ph¶i cã chiÕn lîc khung quèc gia vÒ ®« thÞ, ph¶i x©y dùng luËt lÖ ®Ó t¹o cho c¸c ®« thÞ vµ khu d©n c thùc hiÖn theo qui ho¹ch. H¬n n÷a, viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ b¾t ®Çu tõ chiÕn lîc ®Õn qui ho¹ch, råi cô thÓ ho¾bng kÕ ho¹ch 5 n¨m vµ hµng n¨m. III. C¬ së qui ho¹ch sö dông ®Êt ®« thÞ . 1. C¬ së: 1.1 Kh¸i niÖm. Qui ho¹ch sö dông ®Êt ®« thÞ lµ viÖc bè trÝ, s¾p xÕp ®Êt ®ai ®« thÞ, lµ hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ kÜ thuËt, lµ c¸c ph¬ng ¸n khai th¸c sö dông triÖt ®Ó nguån tµi nguyªn ®Êt ®ai ®« thÞ ®Ó tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu míi cña con ngêi, x· héi phôc vô tèt nhÊt cho chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc. Trong kinh tÕ ®« thÞ, møc ®é hîp lý cña viÖc tæ chøc sö dông ®Êt ®« thÞ t¸c ®éng ®Õn tØ suÊt sö dông ®Êt, tØ suÊt sinh s¶n ®Êt vµ hiÖu suÊt lao ®éng. V× vËy tæ chøc sö dông hîp lÝ ®Êt ®« thÞ lµ vÊn ®Ò h¹t nh©n cña qui ho¹ch sö dông ®Êt ®« thÞ. Xoay quanh h¹t nh©n nµy, nhiÖm vô chñ yÕu cña viÖc sö dông ®Êt ®« thÞ lµ ph©n phèi hîp lÝ quÜ ®Êt ®« thÞ vµ ®iÒu chØnh kÕt cÊu sö dông ®Êt ®« thÞ theo yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ®« thÞ. Qui ho¹ch sö dông ®Êt ®« thÞ bao gåm qui ho¹ch tæng thÓ sö dông ®Êt ®« thÞ, qui ho¹ch chi tiÕt sö dông ®Êt ®« thÞ cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp. Qui ho¹ch tæng thÓ qui ®Þnh môc tiªu, ph¬ng híng vÇ khung c¬ b¶n cuÈ viÖc sö dông ®Êt ®« thÞ. Qui ho¹ch chi tiÕt lµ bé phËn cÊu thµnh h÷u c¬ cña qui ho¹ch tæng thÓ sö dông ®Êt ®« thÞ, lµ sù biÓu hiÖn cô thÓ cña viÖc sö dông ®Êt ®« thÞ cña c¸c nghµnh, c¸c tiÓu khu, qui ho¹ch sö dông ®Êt cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp lµ c¬ së vi m« cuÈ qui ho¹ch tæng thÓ cña sö dông ®Êt ®« thÞ. 1.2 C¬ së h×nh thµnh sö dông ®Êt ®ai ®« thÞ . Trong thùc tÕ cña qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ hiÖn nay x¸c ®Þnh vÒ mËt ®é th× d©n sè ®« thÞ t¨ng nhanh gÊp nhiÒu lÇn so víi sù më réng cña ®« thÞ ®· lµm cho cung cÇu mÊt c©n ®èi. Vµ cßn do ®Êt ®ai lµ ®Þa bµn khu d©n c, x©y dùng c¸c c¬ së kinh tÕ, v¨n ho¸- x· héi, an ninh quèc phßng lµ thµnh phÇn kh«ng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thÓ thiÕu, kh«ng thÓ thay thÕ.Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ hiªn nay vÊn ®Ò sö dông ®Êt ®ßi hái ph¶i hîp lÝ cã hiÖu qu¶ ®óng môc ®Ých tiÕt kiÖm kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn m«i trêng, ®i ®óng híng phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ®« thÞ. Tõ nh÷ng lÝ do trªn, cho thÊy vÇn ®Ò qui ho¹ch sö dông ®Êt ®« thÞ mang ý nghÜa cÊp thiÕt kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi . 1.3 Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña viÖc x©y dùng qui ho¹ch sö dông ®Êt ®« thÞ Nguyªn t¾c ph©n c«ng khu vùc: c¨n cø vµo tÝnh chÊt tù nhiªn vµ vÞ trÝ ®Þa lÝ cuÈ kho¶nh ®Êt ®Ó ph¬ng híng vµ ph¬ng thøc sö dông mçi kho¶nh ®Êt ®ã, ®¶m b¶o ph¸t huy u thÕ tuyÖt ®èi vµ t¬ng ®èi cña nã nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña viÖc sö dông ®Êt ®« thÞ. Nguyªn t¾c lùa chän vÞ trÝ khu vùc: trong mét thêi k× nhÊt ®Þnh, qui m« sö dông ®Êt ®« thÞ cÇn duy tr× tØ lÖ hîp lÝ víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ nh©n khÈu cña ®« thÞ ®¶m b¶o ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ lín trong viÖc sö dông ®Êt ®« thÞ. Nguyªn t¾c hiÖu quÈ tæng hîp: trong qu¸ tr×nh x©y dùng qui ho¹ch sö dông ®Êt ®« thÞ, ®ång thêi víi viÑc d¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ, cÇn coi träng hiÖu qu¶ sinh th¸i vµ hiÖu quÈ x· héi. 1.4 Vai trß. Theo ®iÒu2 N§ 91/CP vµ ®iÒu12 N§ 88/CP ngµy 17/8/1994: §« thÞ ph¶i ®îc x©y dùng ph¸t triÓn theo qui ho¹ch vµ c¸c qui ®Þnh cuÈ ph¸p luËt nh»m phôc vô cho môc tiªu chÝnh tri- kinh tÕ- x· héi vµ an ninh quèc phßng. ViÖc qu¶n lÝ sö dông ®Êt ®« thÞ ph¶i theo ®óng qui ho¹ch x©y dùng ®« thÞ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. TÇm quan träng cña c«ng t¸c qui ho¹ch ®îc thÓ hiÖn râ trong viÖc ph¸t triÓn ®« thÞ lÇ c«ng t¸c kh«ng thÓ thiÕu trong qu¶n lÝ vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë cña ®Êt níc. ViÖc lËp qui ho¹ch sö dông ®Êt cã ý nghÜa kh«ng chØ ë giai ®o¹n tríc m¾t mµ c¶ l©u dµi, lµ ®Þnh híng viÖc sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn l·nh thæ, tr¸nh t×nh tr¹ng chång chÐo trong qui ho¹ch, x¸c lËp sù æn ®Þnh vÒ mÆt ph¸p lÝ cho 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c«ng t¸c qu¶n lÝ nhµ níc vÒ ®Êt ®ai, lµm c¬ së tiÐn hµnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, ®¸p øng cho nhu cÇu ®Êt ®ai ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ®Êt níc. 2. Môc tiªu, c¨n cø. 2.1 Môc tiªu qui ho¹ch sö dông ®Êt lµ sö dông ®Êt ®ai ®« thÞ tèt nhÊt víi ®å ¸n qui ho¹ch sö dông ®Êt ®« thÞ: Môc tiªu hiÖu qu¶: th«ng qua viÖc qui ho¹ch ®Ó sö dông ®Êt ®ai vÇ nguån lùc mét c¸ch hiÖu qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ phï hîp víi chiÕn lîc ph¸t triÓn vµ ®îc x· héi chÊp nhËn. Môc tiªu c«ng b»ng: thùc hiÖn sö dông ®Êt nh t¸i ®Þnh c, ph©n phèi ®Êt ®ai ®Ó lµm gi¶m sù kh«ng c«ng b»ng, sù sai lÖch trong sö dông ®Êt ®ai ®« thÞ. Môc tiªu kh¸c ph¶i t¨ng c¬ng tham gia cña d©n trong viÖc quyÕt ®Þnh qui ho¹ch sö dông ®Êt ®« thÞ, ®iÒu ®ã cã thÓ thùc hiÖn ë tõng giai ®o¹n kh¸c nhau cña qu¸ tr×nh qui ho¹ch. Qui ho¹ch sö dông ®Êt ®« thÞ gióp gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn ®Êt ®ai b»ng viÖc c«ng khai c¸c quyÕt ®Þnh sö dông ®Êt ®ai ®« thÞ. 2.2 C¨n cø ViÖc qui ho¹ch sö dông ®Êt ®« thÞ cÇn x¸c ®Þnh nh÷ng ®èi tîng cÇn nghiªn cøu, nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh vµ hiªu qu¶ quyÕt ®Þnh ®Õn mäi ho¹t ®éng kinh tÕ- kÜ thuËt vµ x· héi xÏ s¶y ra trªn khu ®Êt. * Yªó tè kh¸ch quan: mèi quan hÖ gi÷a khu ®Êt víi m«i tr¬ng xung quanh: -§iÒu kiÖn ®Þa lÝ vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn: lµ yÕu tè t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn qui ho¹ch sö dông ®Êt vµ qui ho¹ch ®« thÞ v× nã lµ søc m¹nh vµ lîi thÕ cña vïng trong qui ho¹ch ph¶i dùa vµo ®iÒu kiÖn ®Þa lÝ ®Ó ph©n bè c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng cña ®« thÞ cho phï hîp, ®ång thêi sö dông hîp lÝ hiÖu qu¶ nguån tµi nguyªn s½n cã( khÝ hËu, ®ia h×nh, ®Þa chÊt, thuû v¨n, ...) T×nh h×nh sö dông ®Êt: nã g¾n liÒn víi t×nh tr¹ng ph¸p lÝ vµ ®êi sèng hiÖn t¹i cña d©n c. Khi qui ho¹ch do tÝnh chÊt tæng thÓ ®ßi hái sù thay ®æi nhÊt ®Þnh vÒ vÞ trÝ môc ®Ých sö dông ®Êt do vËy ¶nh hëng ®Õn ®êi sèng d©n c. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T×nh h×nh quÜ ®Êt hiÖn cã: hiÖn nay níc ta cã kho¶ng 600 ®« thÞ trong ®ã cã 4 ®« thÞ trùc thuéc trung ¬ng, 84 thµnh phè, thÞ x· trùc thuéc tØnh vµ trªn 500 thÞ trÊn víi tæng diÖn tÝch ®Êt ®ai ®« thÞ kho¶ng 100413 ha chiÕm 0,35% ®Êt tù nhiªn so víi n¨m 1994 chiÕm tØ lÖ 0,2% (S=63300) vµ dù kiÕn ®Õn n¨m 2020 sÏ chiÕm 1,4% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn cña c¶ níc. CÇn ph¶i bè trÝ diÖn tÝch nh thÕ nµo ®èi víi tõng lo¹i ®Êt ®« thÞ, bè trÝ s¾p xÕp ®Æt nã ë ®©u cho hîp lÝ ®Ó phï hîp víi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tríc m¾t vµ l©u dµi. HÖ thèng c¬ së vËt chÊt h¹ tÇng: nghiªn cøu nh»m ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng thùc tÕ cña nh÷ng ch¬ng tr×nh, c¬ së vËt chÊt hiÖn cã ®Ó cã thÓ bæ xung, c¶i t¹o, söa ch÷a hoÆc x¸c ®Þnh ®Òn bï qui ho¹ch gi¶i phãng mÆt b»ng. T×nh h×nh d©n c vµ tèc ®é t¨ng trëng d©n sè ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn qui ho¹ch ®« thÞ v× d©n c ®« thÞ lµ ®èi tîng sö dông ®Êt nhiÒu nhÊt. Ngoµi x©y dùng nhµ ë, ®« thÞ cßn ph¶i cã nh÷ng c«ng tr×nh c«ng céng, giao th«ng gi¶i trÝ ... phôc vô ®êi sèng d©n c. * Nh÷ng ho¹t ®éng kinh tÕ kÜ thuËt- x· héi . - Kinh tÕ vµ t¨ng trëng kinh tÕ lµ ®éng lùc thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ dùa vµo chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi an ninh quèc phßng cña ®Êt níc trong tõng thêi k× ®Ó lËp nªn nh÷ng vïng dµnh cho c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i dÞch vô, khu chÕ suÊt ...Bè trÝ mét c¸ch hîp lÝ nh»m sö dông hiÖu qu¶ nhÊt tiÒm n¨ng kinh tÕ vµ bo¶ vÖ ®îc trËt tù x· héi, an ninh quèc gia. - V¨n ho¸ x· héi lµ yÕu tè cña x· héi nãi chung vµ cña ®« thÞ nãi riªng. Nã g¾n liÒn víi c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, lÞch sö t«n gi¸o ph¶n ¶nh ®êi sèng nh©n d©n ®« thÞ. ViÖc qui ho¹ch ph¶i chó ý ®Õn vÊn ®Ò nµy ®Ó lµm sao phï hîp víi nhu cÇu v¨n ho¸ tÝn ngìng cña d©n c vµ cã thÓ qui ho¹ch ngµnh dÞch vô du lÞch cã hiªu qu¶ dùa trªn yÕu tè v¨n ho¸ nµy. Ph¶i c¨n cø vµo yªu cÇu b¶o vÖ m«i trêng, yªu cÇu b¶o vÖ t«n t¹o di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ danh lam th¾ng c¶nh. * Môc tiªu cña ®å ¸n lµ c¨n cø quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh qui ho¹ch sö dông ®Êt nh»m lµm râ ®îc nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n cña c¸c « ®Êt ®Õn cÊp ®¬n vÞ ë, phï hîp víi c¸c dù b¸o cña tæng thÓ cho khu vùc. - §Þnh møc sö dông ®Êt ch tõng môc dÝch sö dông trong ®« thÞ lµ mét c¨n cø kh«ng thÓ thiÕu. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Qui ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ trong ®ã cã qui ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn ®« thÞ nã quyÕt ®Þnh môc tiªu, ph¬ng híng c¬ b¶n cña viÖc sö dông ®Êt ®« thÞ vµ qui ho¹ch chi tiÕt lµ biÖn ph¸p cÊu thµnh h÷u c¬ cña qui ho¹ch tæng thÓ lµ biÓu hiÖn cô thÓ cña viÖc sö dông ®Êt ®« thÞ. - KÕt qu¶ thùc hiÖn qui ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt k× tríc nã còng ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn qui ho¹ch lÇn sau. Tõ ®©y rót ra ®îc nh÷ng kinh nghiÖm quÝ b¸u ®Ó lµm qui ho¹ch, h¬n n÷a l¹i n¾m ®îc hiÖn tr¹ng nªn viÖc qui ho¹ch ®îc thùc hiÖn rÔ dµng h¬n. 2.3 NhiÖm vô cña qui ho¹ch chi tiÕt sö dông ®Êt Bè côc c¸c khu chøc n¨ng, c¬ cÊu sö dông ®Êt: c¸c lo¹i ®Êt , th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh h×ng thøc ph©n bè, vÞ trÝ, danh giíi tõng khu ®Êt hoÆc l« ®Êt theo tÝnh chÊt, chøc n¨ng sö dông ®Êt vµ quyÒn sö dông ®Êt víi c¸c ®Êt x©y dùng nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng céng, khu c©y xanh, ®êng giao th«ng. 3. Néi dung cña qui ho¹ch sö dông ®Êt ®« thÞ. 3.1 ViÖc khoanh ®Þnh c¸c lo¹i ®Êt ®îc thùc hiÖn nh sau : §Ó tiÕn hµnh qui ho¹ch, cÇn x¸c ®Þnh nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh vµ ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn mäi ho¹t ®éng kinh tÕ-x· héi-kÜ thuËt sÏ s¶y ra trªn khu ®Êt. §iÒu tra nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ hiÖn tr¹ng cña khu ®Êt lµ yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña qui ho¹ch chi tiÕt. viÖc chuÈn bÞ kÜ thuËt th«ng tin vÒ khu ®Êt lµ c¬ së cña toµn bé mäi gi¶i ph¸p qui ho¹ch ®îc nghiªn cøu. C«ng t¸c nµy bao gåm ®iÒu tra c¸c yÕu tè mang tÝnh qui m« vïng liªn quan ®Õn khu ®Êt, c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ, kÜ thuËt, d©n c, x· héi...cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc khai th¸c, sö dông ®Êt khu vùc dù kiÕn qui ho¹ch: - §iÒu kiÖn tù nhiªn cña khu vùc: khÝ hËu, ®Þa h×nh, thêi tiÕt, ®Þa chÊt, thuû v¨n, nh÷ng ®Æc trng cña c¶nh quan khu vùc... - C¸c ®iÒu kiÖn hiÖn tr¹ng vÒ sö dông ®Êt ®îc ®¸nh gi¸ víi c¸c vÊn ®Ò: qui ho¹ch sö dông c¸c khu ®Êt, l« ®Êt vµ qui m«, diÖn tÝch khu ®Êt cÇn thèng kª, x¸c ®Þnh qui m«, tÝnh chÊt, tØ lÖ vµ t¬ng quan gi÷a c¸c lo¹i ®Êt trªn. - HiÖn tr¹ng vÒ d©n c, x· héi ®Ó nh»m x¸c ®Þnh híng qui ho¹ch vµ ®Çu t c«ng tr×nh trong khu ®Êt qui ho¹ch, cÇn nghiªn cøu vÒ chñ thÓ sö dông, ®iÒu kiÖn sèng, lµm viÖc trong c¸c c«ng tr×nh sÏ ®îc x©y dùng trªn kkhu ®Êt vÒ: sè ngêi c tró, c¬ cÊu hé, sè lao ®éng, c¬ cÊu d©n c vµ t×nh h×nh ®êi sèng kinh tÕ cña d©n c (møc sèng, thu nhËp b×nh qu©n, kh¶ n¨ng t×m viÖc lµm...). - Ngoµi ra cÇn nghiªn cøu thªm vÒ hiÖn tr¹ng c¸c lo¹i h×nh së h÷u sö dông ®Êt ®ai, c¸c bÊt ®éng s¶n vµ kh¶ n¨ng chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, nhµ, bÊt ®éng s¶n ®ã. Nghiªn cøu hÖ thèng dÞch vô cã trong khu ®Êt (v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ, du lÞch, c«ng tr×nh th¬ng m¹i, dÞch vô,...). 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §iÒu tra, nghiªn cøu, ph©n tÝch, tæng hîp nh÷ng yÕu tè trªn nh»m ®Ênh gi¸ tiÒm n¨ng ®Êt ®ai t¹o c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng ph¬ng ¸n, gi¶i ph¸p kü thuËt ®óng ®¾n t¹o ra hiÖu qu¶ cña ®å ¸n qui ho¹ch. X¸c ®Þnh ph¬ng híng, môc tiªu sö dông ®Êt trong thêi h¹n qui ho¹ch: X¸c ®Þnh chøc n¨ng sö dông ®Êt (khu vùc x©y dùng, khu vùc cÊm x©y dùng), gi÷ nguyªn chøc n¨ng x©y dùng, ®Êt cÇn thay ®æi chøc n¨ng sö dông, dÊt ph¸t triÓn më réng, khu ®Êt cÇn ph¸ rì c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc ®· cã, ®Êt c¸c c«ng tr×nh c¶i t¹o vµ b¶o tån. * Ph©n bè quÜ ®Êt cho c¸c nhu cÇu vÒ: - C¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt: c«ng nghiÖp nÆng, c«ng nghiÖp chÕ biÕn, thñ c«ng nghiÖp... - §Êt dµnh cho c¸c c«ng r×nh c«ng céng: dÞch vô th¬ng m¹i, gi¸o dôc, y tÕ, hµnh chÝnh... - §Êt nhµ ë: nhµ chung c, biÖt thù, nhµ ë theo l«, ghÐp hé,.... - §Êt c«ng tr×nh h¹ tÇng kÜ thuËt: giao th«ng, ®iÖn, níc,.. - §Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt: qu©n sù, ngo¹i giao, tÝn ngìng,... - Ngoµi ra cßn chó ý ®Õn ®Êt dù tr÷ ph¸t triÓn, ®Êt n«ng-l©m-ngh nghiÖp, ®Êt hoang ho¸ kh«ng x©y dùng ®îc. §Ò suÊt c¸c biÖn ph¸p sö dông ®Êt, b¶o vÖ c¶i t¹o ®Êt vµ b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i. §©y lµ mét néi dung quan träng ®Ó nh»m ®a qui ho¹ch vµo thùc tiÔn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt, võa b¶o vÖ c¶i t¹o ®îc ®Êt l¹i võa b¶o vÖ ®îc m«i trêng sinh th¸i. 3.2 Trong thêi k× nÕu cã sù thay ®æi vÒ môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi th× ®iÒu chØnh viÖc khoanh ®Þnh c¸c lo¹i ®Êt cho phï hîp. Khi ®· cã sù thay ®æi qu¸ lín kh«ng cßn phu hîp víi thùc tÕ vÒ tÝnh kinh tÕ-x· héi-kÜ thuËt th× viÖc ®iÒu chØnh l¹i viÖc khoanh ®Þnh c¸c lo¹i ®Êt lµ mét viÖc lµm tÊt yÕu cÇn thùc hiÖn ngay. 3.3 Sau khi ®iÒu chØnh viÖc khoanh ®Þnh c¸c lo¹i ®Êt cho phï hîp th× nhµ qui ho¹ch ph¶i ®a ra c¸c gi¶i ph¸p tiÕp theo thùc hiÖn phÇn qui ho¹ch sö dông ®Êt ®Ó cho c«ng t¸c qui ho¹ch ®îc liªn tôc ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ®« thÞ. 4. C¸c bíc tiÕn hµnh x©y dùng qui ho¹ch : Bíc ı :Thu thËp c¸c yªu cÇu qui ho¹ch vÒ: thùc tr¹ng vÒ quÜ ®Êt cña khu vùc hoÆc ®« thÞ cÇn qui ho¹ch, ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi vµ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, qua ®ã ®¸nh gi¸ ®îc tiÒm n¨ng cña ®Êt ®ai. Ph©n tÝch c¸c th«ng tin nhËn ®îc tõ ®ã kÕt hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi khu vùc ®« thÞ, ph¬ng híng sö dông ®Êt trong thêi h¹n qui ho¹ch nh÷ng th«ng tin vÒ u tiªn khi qui ho¹ch mµ c¬ quan nhµ níc cung cÊp ®a ra yªu cÇu tríc khi qui ho¹ch. Bíc 2: B»ng kiÕn thøc chuyªn m«n ph©n tÝch c¸c th«ng sè trªn dùa vµo c¸c ®iÒu kiÖn nµy ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p sö dông ®Êt, b¶o vÖ c¶i t¹o ®Êt 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vµ b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i sao cho hîp lý nhÊt vµ hiÖu qu¶ nhÊt. §a ra nh÷ng yÕu tè cña b¶n dù ¸n cho khu vùc ®« thÞ: + Mét ph¸c th¶o s¬ ®å quy ho¹ch. + Mét ch¬ng tr×nh tæng qu¸t cho viÖc thùc thi ph¬ng ¸n. + Mét lÞch tr×nh tiÕn ®é cña c¸c c«ng ®o¹n chñ yÕu. + Mét íc lîng tæng thÓ vÒ v¨n ho¸- x· héi, trong ®ã nãi râ ®èi víi tõng nhãm d©n c liªn quan, nh÷ng thuËn lîi cã thÓ ®îc hëng vµ nh÷ng bÊt lîi cã thÓ ph¶i chÞu. + Mét b¶n dù to¸n chÝnh x¸c c¸c ph¬ng tiÖn vËt chÊt, tµi chÝnh vµ nh©n lùc sÏ cÇn ph¶i huy ®éng, bëi v× dù to¸n nµy cã thÓ sai kh¸c nhiÒu tuú theo tõng khu vùc ®« thÞ, tù m×nh thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh nµy hay thuª ngêi kh¸c. + Mét b¶n kÕt to¸n íc lîng vª tµi chÝnh gióp ta; mét mÆt lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cã thÓ ®îc tiÕn hµnh, vµ mÆt kh¸c thÊy râ ®©u lµ nh÷ng hÖ qu¶ t¬ng lai ®èi víi nguån thu, chi cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh ®Þa ph¬ng vµ cña c¸c c¬ quan c«ng céng liªn quan. Bíc 3: C¸c ph¬ng ¸n ®a ra th¶o luËn vµ ®i ®Õn lùa chän. ë ®©y c¸c chuyªn gia vµ c¸n bé cã hiÓu biÕt vÒ quy ho¹ch cïng tham gia lùa chän tõ nh÷ng ph¬ng ¸n ®· ®a ra. §å ¸n quy ho¹ch chi tiÕt sö dông ®Êt ®îc lËp ë hai møc ®é kh¸c nhau: + §èi víi khu ®Êt cã diÖn tÝch trªn 200 ha, ¸p dông b¶n ®å tû lÖ 1/2000 ®Õn 1/5000 nh»m cô thÓ ho¸ vµ lµm chÝnh x¸c quy ®Þnh cña ®å ¸n quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ vÒ qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai. ViÖc c¶i t¹o vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, ®Þnh híng vÒ kiÕn tróc vµ b¶o vÖ c¶nh quan thiªn nhiªn cho mçi khu ®Êt cã quy m« 4 – 20 ha. + §èi víi khu ®Êt tõ 20 ®Õn 200 ha, ¸p dông bÈn ®å 1/1000 ®Õn 1/2000 nh»m cô thÓ ho¸ lµm chÝnh x¸c quy ®Þnh cña ®å ¸n quy ho¹ch chung vµ ®å ¸n chi tiÕt sö dông ®Êt cã liªn quan, ®ång thêi x¸c ®Þnh râ môc tiªu, chÕ ®é qu¶n lý sö ®ông ®Êt c¸c yªu cÇu vÒ bè côc quy ho¹ch-kiÕn tróc, c¸c c¬ së h¹ tÇng, c¸c chØ tiªu kinh tÕ-kü thuËt, vÒ sinh m«i trêng... cho tõng khu ®Êt dµnh ®Ó x©y dùng c¸c côm c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh. + §å ¸n quy ho¹ch chia l«: ®îc lËp cho khu ®Êt cã diÖn tÝch díi 20 ha trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ b¶n ®å ®Þa h×nh cã tû lÖ 1/200 ®Õn 1/500, nh»m quy ®Þnh chÕ ®é qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai vµ c¸c yªu cÇu c¶i t¹o hoÆc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh t¹i tõng l« ®Êt. ( c¸c b¶n ®å ®Êt sö dông ®Ó lËp c¸c ®å ¸n quy ho¹ch chi tiÕt ph¶i ®¶m b¶o râ rµng, chÝnh x¸c ph¶n ¸nh néi dung cËp nhËt vÒ ®Þa h×nh vµ thùc tr¹ng khu ®Êt). Bíc 4: Khi ®· cã ®îc ph¬ng ¸n quy ho¹ch, c¬ quan chøc n¨ng ph¶i ®a ®å ¸n ra lÊy ý kiÕn cña céng ®ång. Céng ®ång nh©n d©n tham gia gãp ý kiÕn thªm vµo ®å ¸n quy ho¹ch ®Ó hoµn thiÖn ®å ¸n, ®i s¸t víi thùc tÕ h¬n, th«ng qua céng ®ång viÖc thùc thi quy ho¹ch sÏ ®îc dÔ dµng h¬n. Bíc 5: thÈm ®Þnh l¹i ®å ¸n ®Ó kh¼ng ®Þnh tÝnh kinh tÕ-kü thuËt-x· héi cña ®å ¸n. Tr×nh tù vµ thñ tôc thÈm tra phª duyÖt gåm: + Nép hå s¬ tr×nh duyÖt t¹i c¬ quan thÈm tra. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Xin thÈm vÊn ý kiÕn c¸c c¬ quan hoÆc ®¬n vÞ tæ chøc cã liªn quan. + C¬ quan cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh, kiÓm tra vµ lËp b¸o c¸o thÈm ®Þnh. + Tæ chøc héi nghÞ thÈm ®Þnh. + Ra th«ng b¸o ý kiÕn kÕt luËn cña Chñ tÞch Héi ®ång thÈm tra. + Hoµn chØnh hå s¬ (nÕu cã). + Tr×nh c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh phª duyÖt. Bíc 6: C¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®å ¸n ®· ®îc lùa chän tõ c¸c chuyªn gia. Hå s¬ xÐt duyÖt gåm: + Tê tr×nh cña UBND vµ NghÞ quyÕt cña H§ND cïng cÊp th«ng qua vÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai. + B¸o c¸o thuyÕt minh quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai. + B¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®ai, b¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai vµ c¸c b¶n ®å chuyªn ®Ò kh¸c. Bíc 7: Thùc hiÖn quy ho¹ch: ph¬ng híng môc tiªu sö dông ®Êt, ph©n bè quü ®Êt cho c¸c nhu cÇu, c¸c gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn quy ho¹ch ë trªn ®em triÓn khai vµ thùc tiÔn. Bíc 8: Trong qu¸ tr×nh thøc hiÖn quy ho¹ch ®îc duyÖt, cÇn ph¶i theo dâi cËp nhËt qu¸ tr×nh diÔn biÕn ®Ó cã quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh cho phï hîp víi thùc tiÔn. NhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn vµ theo dâi quy ho¹ch gåm: + §iÒu tra thu thËp c¸c th«ng tin, tµi liÖu ph©n tÝch sö lý ®Ó rót ra khuynh híng ph¸t triÓn. + Theo dâi c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng theo quy ho¹ch vµ c¸c ®iÒu chØnh côc bé nÕu cã. + Tæng hîp x©y dùng nhiÖm vô ®iÒu chØnh thiÕt kÕ quy ho¹ch, tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt quy ho¹ch xem xÐt quyÕt ®Þnh. + LËp hå s¬ quy ho¹ch ®iÒu chØnh. + Tr×nh duyÖt quy ho¹ch lªn c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó quyÕt ®Þnh. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II thùc tr¹ng quy ho¹ch sö dông ®Êt ®« thÞ I. C¬ së ph¸p lý: Nh÷ng v¨n b¶n ph¸p qui vÒ c«ng t¸c qui ho¹ch sö dông ®Êt ®« thÞ. §Êt ®ai lµ vÊn ®Ò rÊt lín, rÊt quan träng kh«ng nh÷ng trong kinh tÕ mµ cßn c¶ trong chÝnh trÞ, x· héi. §¶ng vµ nhµ níc lu«n quan t©m ®Õn vÊn ®Ò ®Êt ®ai, ®· ®Ò ra chñ ch¬ng chÝnh s¸ch liªn tôc ®æi míi vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò do thùc tiÔn ®Æt ra vµ lµm cho hiÖu qu¶ sö dông ®Êt ngµy cµng cao, c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Êt ®ai ngµy cµng ®îc t¨ng cêng. Qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai nãi chung ®· ®îc ph¸p luËt ghi nhËn lµ mét chÕ ®é qu¶n lÝ sö dông ®Êt ®ai, ®· nhËn ra ®îc vai trß quan träng cña c¸c ®« thÞ trong toµn bé ®êi sèng kinh tÕ chÝnh trÞ v¨n ho¸ cña ®Êt níc. - LuËt ®Êt ®ai míi n¨m 1993 ®· qui ®Þnh vÒ qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai thÓ hiÖn nguyªn t¾c nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lÝ toµn bé ®Êt ®ai theo qui ho¹ch vµ theo ph¸p luËt: + §iÒu13 x¸c ®Þnh viÖc lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai lµ mét nghÜa vô cña nhµ níc. + §iÒu16, 17, 18 quy ®Þnh vÒ c¬ chÕ xÐt duyÖt qui ho¹ch sö dông ®Êt vµ néi dung qui ho¹ch sö dông ®Êt . +§iÒu 19 lµ c¨n cø b¾t buéc ®Ó nhµ níc giao ®Êt hoÆc thu håi ®Êt(®iÒu 26,27,28) - Sau khi luËt ®Êt ®ai ®îc ban hµnh nh÷ng yªu cÇu vµ néi dung c¸c qui ho¹ch ®« thÞ, trong ®ã qui ho¹ch ®« thÞ lµ mét néi dung cña qui ho¹ch x©y dùng ®« thÞ gãp phÇn cô thÓ ho¸ chiÕn lîc æn ®Þnh ph¸t triÓn ®« thÞ ®¹t hiÖu qu¶ cao vÒ kinh tÕ –x· héi vµ b¶o vÖ m«i trêng Sau ®ã nghÞ dÞnh 60/cp 5/7/94 cña chÝnh phñ vÒ quyÒn sö dông nhµ vµ quyÒn sö dông dÊt ®« thÞ ®îc ba hµnh . Ngµy 17/8/94 chÝnh phñ ban hµnh nghÞ ®Þnh sè 88/cp qui ®Þnh qu¶n lý sö dông ®Êt ®« thÞ. Mét trong nh÷ng néi dung cña nghÞ ®Þnh lµ cô thÓ ho¸ vai trß cña qui ho¹ch ®« thÞ (trong ®ã cã qui ho¹ch sö dông ®Êt ®« thÞ ) trong 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®« thÞ. §iÒu 3,6 qui ®Þnh viÖc x¸c ®Þnh ®Êt ngo¹i thµnh, ngo¹i thÞ sÏ trë thµnh ®Êt ®« thÞ ®Ó qu¶n lý nh ®Êt ®« thÞ, viÖc giao ®Êt ®« thÞ ph¶i c¨n cø vµo qui ho¹ch sö dông ®Êt ®« thÞ .Vµ ®iÒu 14 qui ®Þnh viÖc qui ho¹ch sö dông ®Êt ®« thÞ cho giai ®o¹n 5-10 n¨m vµ hµng n¨m. §iÒu 26 qui ®Þnh viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng trªn ®Êt ®« thÞ ®îc nhµ níc giao ph¶i ®óng qui ho¹ch x©y dùng ®Êt ®« thÞ Cïng víi nghÞ ®Þnh 88, ngµy 17/8/94 chÝnh phñ ban hµnh nghÞ ®Þnh 91/cp vÒ ®iÒu lÖ qu¶n lý qui ho¹ch ®« thÞ: +Ban hµnh c¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý,qui ho¹ch ®« thÞ +LËp vµ xÕt duyÖt c¸c ®Ò ¸n x©y dùng ®« thÞ +Qu¶n lý viÖc c¶i t¹o vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®« thÞ theo kÕ ho¹ch ®· ®îc duyÖt +Qu¶n lý viÖc sö dông khai th¸c c¸c c¬ së h¹ tÇng, kiÕn thiÕt ®« thÞ +Gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp, thanh tra sö lý vi ph¹m nh÷ng qui ®Þnh vÒ qu¶n lý ®« thÞ Nh×n chung, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt so¹n th¶o vµ ban hµnh trong thêi gian qua ®Òu tËp trung vµo bèn môc tiªu chñ yÕu: ®æi míi viÖc lËp vµ xÐt duyÖt ®« thÞ, l¹p l¹i kØ c¬ng trong qu¶n lý ®Êt ®ai vµ sö dông trong ®« thÞ, t¨ng nguån thu chÝnh ®Ó t¹o nguån lùc ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ tõ quÜ nhµ vµ quÜ ®Êt, c¶i cach thñ tôc hµnh chÝnh trong lÜnh vùc cÊp ®Êt vµ cÊp phÐp x©y dùng Vµ v¨n b¶n míi nhÊt lµ luËt ®Êt ®ai söa ®æi bæ xung ®îc quèc héi kho¸ X th«ng qua ngµy 29/6/01 trong ®ã c«ng t¸c qui ho¹ch ®îc söa ®æi. +§iÒu 16 vÒ lËp qui ho¹ch ,kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ®îc söa ®æi kh«ng giao cho c¸c bé ,ngµnh lËp qui ho¹ch ,kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cho riªng ngµnh m×nh mµ ph¶i g¾n víi qui ho¹ch ,kÕ ho¹ch tæng thÓ. +§iÒu 18: Quèc héi xÐt duyÖt qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai dµi h¹n vµ xÐt duyÖt kÕ hoach sö dông ®Êt ®ai trong c¶ níc 5 n¨m mét lÇn ph¶i häp víi kÕ ho¹ch 5 n¨m cña nhµ níc do chÝnh phñ tr×nh. ChÝnh phñ xÐt duyÖt qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai 5 n¨m cña UBND TØnh, thµnh phè thuéc Trung ¦¬ng 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trªn c¬ së h×nh thµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p qui nhµ níc vÒ qui ho¹ch x©y dùng ®« thÞ, viÖc lËp, xÐt duyÖt c¸c ®å ¸n qui ho¹ch x©y dùng ®« thÞ trong thêi gian qua ®· thùc hiÖn nhanh vµ cã chÊt lîng h¬n nhiÒu nh÷ng n¨m tríc, bíc ®Çu ®¸p øng ®îc yªu cÇu c¶i t¹o vµ x©y dùng ®« thÞ. Qui ho¹ch vµ ph¸p luËt ®· thùc sù trë thµnh c«ng cô quan träng ®¶m b¶o viÖc ph¸t triÓn cña ®« thÞ cã trËt tù vµ nÒ nÕp. T¹i c¸c ®Þa ph¬ng, chÝch quyÒn ®« thÞ c¸c cÊp ®· ph¸t huy t¸c dông vµ vai trß trong viÖc lËp trËt tù kû c¬ng, thu hót c¸c nguån lùc vµo môc tiªu ph¸t triÓn ®« thÞ vµ thùc hiÖn c¸c c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh. II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qui ho¹ch sö dông ®Êt ®« thÞ. §« thÞ níc ta ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn g¾n liÒn víi c¸c giai ®o¹n lÞch sö cña ®Êt níc. C¸c ®« thÞ ph¸t triÓn c¶ vÒ qui m« vµ sè l¬ng nhng do hËu qu¶ nÆng nÒ cña chiÕn tranh, cña chÝnh s¸ch thiÕu ®ång bé vÒ kinh tÕ x· héi, c¸c ®« thÞ ®ang trong t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. HiÖn nay, c¶ níc cã 646 ®« thÞ trong ®ã cã 4 thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng, 82 thµnh phè thÞ x· thuéc tØnh , 560 thÞ trÊn. VÒ ph©n lo¹i ®« thÞ cã 2 thµnh phè lo¹i I, cã 11 thµnh phè lo¹i II, 13 thµnh phè lo¹i III, 60 thÞ x· lo¹i IV vµ 560 thÞ trÊn lo¹i V. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lËp qui ho¹ch x©y dùng ®« thÞ bíc ®Çu ®îc ®æi míi, phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lÝ cña nhµ níc. Tr×nh tù, thñ tôc lËp qui ho¹ch x©y dùng ®« thÞ tríc ®©y rÊt phiÒn hµ gåm 5 dù ¸n: LuËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt, tæng mÆt b»ng, qui ho¹ch x©y dùng dît ®Çu, qui ho¹ch chi tiÕt tØ lÖ 1/1000 – 1/2000 vµ dù ¸n qui ho¹ch x©y dùng tØ lÖ 1/500. Nay ®· ®îc c¶i tiÕn rót l¹i chØ cßn 2 lo¹i dù ¸n lµ qui ho¹ch chung vµ qui ho¹ch chi tiÕt C¸c ph¬ng ph¸p thiÕt kÕ qui ho¹ch ®· ®îc dÇn ®æi míi, ®Æc biÖt lµ nh÷ng qui ho¹ch chi tiÕt bíc ®Çu ®· thu ®îc kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Trong ®ã qui ®Þnh néi dung ph©n khu râ rµng bao gåm c¸c khu cÊm x©y dùng, khu cho phÐp tån t¹i c¶i t¹o vµ khu ph¸t triÓn. Trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu qu¶n lÝ cô thÓ ®oãi víi tõng khu ®Êt (hÖ sè sö dông ®Êt, giíi h¹n ®Êt x©y dùng, c¶nh quan, sù phï hîp gi÷a c¸c m¹ng líi h¹ tÇng kü thuËt chung. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Tån t¹i bÊt cËp c¬ chÕ cò cña ph¬ng ph¸p qui ho¹ch ®« thÞ trong ®iÒu kiÖn chØ cã kinh tÕ nhµ níc: Nh÷ng ®Æc trng c¬ chÕ cò: (kh«ng cã m©u thuÉn vÒ quyÒn lîi) ®¬n gi¶n trong ®iÒu hµnh, trong viÖc kÕt hîp gi÷a c¸c kh©u, c¸c cÊp c¸c nghµnh, c¸c lÜnh vùc.... Do chØ cã mét thµnh phÇn kinh tÕ, mét quyÒn së h÷u vµ mét kÕ ho¹ch chung cña nhµ níc mµ cã thÓ t¸ch rêi qui ho¹ch bè trÝ kh«ng gian ra khái c¸c mèi liªn hÖ vÒ kinh tÕ x· héi (nh cÊp vèn, ®Çu t, qu¶n lÝ vËn hµnh ...) ®Ó nghiªn cøu ®éc lËp, sau ®ã r¸p nèi l¹i mµ kh«ng mÊy khã kh¨n. Tõ ph¬ng ph¸p qui ho¹ch ®« thÞ ®ã dÉn ®Õn nh÷ng ®iÓm sau : Qui ho¹ch theo nghµnh chuyªn m«n lµ chÝnh (kiÕn tróc) Qui ho¹ch vËt thÓ lµ chÝnh( thiÕt kÕ, bè trÝ c¸c c«ng tr×nh kh«ng gian) Qui ho¹ch nh»m ®¹t môc tiªu kÕ ho¹ch nhµ níc lµ chÝnh, Ýt quan t©m nghiªn cøu t¸c ®éng tæng hîp cña c¸c néi dung phi vËt thÓ, c¸c xu thÕ ph¸t triÓn bªn ngoµi vµ c¬ chÕ vËn ®éng bªn trong cña ®« thÞ. C¸c ®å ¸n qui ho¹ch mang nÆng tÝnh lÝ thuyÕt Ýt tÝnh kh¶ thi ph¶n ¸nh ý muèn chñ quan cña nhµ níc vµ kiÕn tróc s nhiÒu h¬n lµ qui luËt ph¸t triÓn kh¸ch quan. * §æi míi ph¬ng ph¸p qui ho¹ch ®« thÞ cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng lµ yªu cÇu cÊp b¸ch: Qui ho¹ch ®« thÞ ®îc tiÕn hµnh réng r·i ë miÒn b¾c níc ta tõ cuèi nh÷ng n¨m 50. TÝnh ®Õn nay ®· gÇn nöa thÕ kØ tr«i qua, kho¶ng thêi gian nµy dµi gÊp ®«i thêi gian thiÕt kÕ qui ho¹ch chung 20-25 n¨m, qu¸ ®ñ ®Ó kiÖm tÝnh kh¶ thi cña hÇu hÕt c¸c b¶n ®å qui ho¹ch ®« thÞ ®· lµm. C¸c b¶n ®å nµy (tøc qui ho¹ch chung) v¹ch ra mét c¸ch cô thÓ nh÷ng môc tiªu ph¸t triÓn trong 20-25 n¨m vÒ qui m« d©n sè, sö dông ®Êt, c¸c khu chøc n¨ng, c¬ së h¹ tÇng, c©y xanh, m«i trêng... vµ qui ®Þnh c¶ nh÷ng c«ng tr×nh vµ tuyÕn kÜ thuËt sÏ ®îc x©y dùng trong ®« thÞ. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ, c¸c ®« thÞ kh«ng ph¸t triÓn theo nh÷ng môc tiªu vµ sù s¾p sÕp ®îc v¹ch ra s½n trong b¶n ®å qui ho¹ch, mµ l¹i ph¸t triÓn tuú theo c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ- x· héi, c¸c nguån ®Çu t, c¸c xu híng t¸c ®éng ®Æc biÖt lµ c¸c xu híng chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ trêng vµ tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sù yÕu kÐm cña viÖc sö dông ®Êt ®« thÞ ®îc biÓu hiÖn kh¸ râ nÐt ë kÕt cÊu sö dông vµ bè côc kh«ng gian sö dông ®Êt ®« thÞ cßn nhiÒu bÊt hîp lý. Trong tæng diÖn tÝch ®Êt ®« thÞ, ®Êt ®µnh cho c¸c ho¹t ®éng c«ng th¬ng chiÕm tØ lÖ h¬i cao thêng 25%, diÖn tÝch ®Êt ë, ®Êt giao th«ng, ®Êt c©y xanh thÊp. T¹i phÇn lín c¸c ®« thÞ níc ta hiÖn nay, diÖn tÝch ë kho¶ng 1820m2/ngêi diÖn tÝch ®Êt giao th«ng kho¶ng 2-3 m2/ngêi, c©y xanh lµ 1,5 m2/ngêi. §· ®Õn lóc kh«ng thÓ cø ®iÒu chØnh m·i c¸c qui ho¹ch ®îc duyÖt mµ ph¶i ®æi míi quan niÖm, c¸ch tiÕp cËn vµ qui tr×nh lµm qui ho¹ch ®« thÞ cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng vµ tiÕn tr×nh héi nhËp. Tøc lµ kh«ng chØ thay ®æi mÉu m· cña s¶n phÈm mµ lµ thay ®æi chÝnh c«ng nghÖ lµm ra s¶n phÈm ®ã. ViÖc ph¸t triÓn ®« thÞ ë níc ta ®· thiÕu thèng nhÊt mµ thªm vµo ®ã nªn t×nh tr¹ng sö dông ®Êt ®« thÞ hiÖn nay kh«ng theo qui ho¹ch ®ang lµ vÊn ®Ò næi cém phæ biÕn t¹i c¸c ®« thÞ, do thiÕu qui ho¹ch vµ sö dông kh«ng theo qui ho¹ch nªn viÖc sö dông ®Êt hiÖn nay ®ang thÓ hiÖn nhiÒu bÊt hîp lý c¶ vÒ bè trÝ kh«ng gian, ®Þa ®iÓm vµ lîi Ých mang l¹i trong viÖc ph©n bè nguån lùc. T×nh tr¹ng tuú tiÖn trong viÖc chuyÓn ®Êt kh¸c sang ®Êt ®« thÞ ®ang diÔn ra. Do ¸p lùc ®« thÞ ho¸ nhiÒu diÖn tÝch ®Êt ®Æc biÖt lµ ®Êt trång lóa ven ®« thÞ, ven ®êng giao th«ng lín chuyÓn thµnh ®Êt x©y dùng nhµ cöa, qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ trµn lan kh«ng theo híng dÉn kh«ng theo qui ho¹ch, tr¸i ph¸p luËt lµm gi¶m hµng v¹n ha lóa g©y nguy c¬ mÊt an toµn l¬ng thùc. C¸c hiÖn tîng tuú tiÖn trong viÖc cÊp ®Êt, chän ®Þa ®iÓn x©y dùng, còng nh x¸c ®Þnh mèc giíi quan träng nh chØ giíi ®êng ®á, chØ giíi x©y dùng vµ h×nh thøc kiÕn tróc mµ qui ho¹ch ®· nghiªn cøc do c«ng t¸c thÈm ®Þnh c¸c ®å ¸n qui ho¹ch thêng kÐo dµi vµ thiÕu kÕ ho¹ch. HiÖu qu¶ sö dông ®Êt cßn thÊp: t×nh tr¹ng lÊn chiÕm ®Êt c«ng ë ®« thÞ dang diÔn ra phæ biÕn (lÊn chiÕm vØa hÌ, ®Êt trong hµnh lang an toµn, b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng,... Trong thùc tÕ mét sè ®¬n vÞ cßn xem nhÑ c«ng t¸c qui ho¹ch, n¨ng lùc c¸n bé qui ho¹ch cßn thÊp kÐm cha ®îc ®oµ t¹o mét c¸ch ®Çy ®ñ ®Ó cã 20
- Xem thêm -