Tài liệu Giới thiệu chung về quản trị chiến lược

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I. Giíi thiÖu chung vÒ qu¶n trÞ chiÕn l-îc 1. Môc tiªu cña viÖc qu¶n trÞ chiÕn l-îc Môc tiªu cña qu¶n trÞ chiÕn l-îc lµ cung cÊp sù am hiÓu mmét c¸ch t-êng tËn vÒ nh÷ng kÜ thuËt vµ kÜ n¨ng ph©n tÝch cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh vµ khai th¸c chiÕn l-îc mét c¸ch thµnh c«ng. 2. C¸c ph-¬ng ph¸p tiÕp cËn vÒ chiÕn l-îc C¸ch tiÕp cËn truyÒn thèng Theo tõ ®iÓn v¨n ho¸ Mü th× ë khÝa c¹nh qu©n sù, chiÕn l-îc ®Þnh nghÜa nh- sau:ChiÕn l-îc lµ khoa häc vµ nghÖ thuËt chØ huy qu©n sù,®-îc øng dông ®Ó thiÕt lËp kÕ ho¹ch tæng thÓ vµ tiÕn hµnh nh÷ng chiÕn dÞch cã quy m« lín. Theo Alfred Chandler (Harvarrd University) th× chiÕn l-îc lµ viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n dµi h¹n cña mét doanh nghiÖp vµ thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh hµnh ®éng cïng víi viÖc ph©n bæ c¸c nguån lùc cÇn thiÕt ®Î ®¹t ®-îc môc tiªu Êy. C¸ch tiÕp cËn hiÖn ®¹i ChiÕn l-îc cña c«ng ty cã thÓ do chÝnh nh÷ng ng-êi c«ng nh©n cña c«ng ty ®Ò cö, thËm chÝ kh«ng cã kÕ ho¹ch tõ tr-íc. 3. Quy tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l-îc Qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l-îc cã thÓ chia nhá thµnh n¨m bé phËn kh¸c biÖt lµ: * ThiÕt kÕ nhiÖm vô vµ môc tiªu cña c«ng ty * Ph©n tÝch m«i tr-êng c¹nh tranh bªn ngoµi cña c«ng ty ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng c¬ héi vµ nh÷ng ®e däa ®èi víi c«ng ty. * Ph©n tÝch m«i tr-êng ho¹t ®éng trong néi bé c«ng ty ®Ó x¸c ®Þnh ®-îc thÕ m¹nh vµ diÓm yÕu cña c«ng ty * Lùa chän chiÕn l-îc dùa vµo ®iÓm m¹nh cña c«ng ty vµ kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm ®Ó cã thÓ khai th¸c ®-îc nh÷ng c¬ héi, ®ång thêi v-ît qua nh÷ng th¸ch thøc bªn ngoµi * Thùc thi chiÕn l-îc 3.1.NhiÖm vô vµ môc tiªu cña chiÕn l-îc NhiÖm vô vµ môc tiªu cña chiÕn l-îc lµ t¹o ra ng÷ c¶nh ®Ó h×nh thµnh nªn chiÕn l-îc dù 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Þnh vµ ®-a ra c¸c tiªu thøc ®Ó ®¸nh gi¸ chiÕn l-îc ®ét biÕn. NhiÖm vô cña chiÕn l-îc nªu râ lÝ do t¹i sao c«ng ty tån t¹i vµ c«ng ty ph¶i lµm nh÷ng g×? Môc ®Ých cña chiÕn l-îc chØ râ nh÷ng g× c«ng ty hi väng sÏ ®¹t ®-îc ë dµi h¹n vµ trung h¹n. 3.2.Ph©n tÝch bªn ngoµi Môc tiªu cña ph©n tÝch bªn ngoµi lµ x¸c ®Þnh nh÷ng c¬ héi vµ nh÷ng ®e do¹ mang tÝnh chiÕn l-îc trong m«i tr-êng ho¹t ®éng cña c«ng ty. Ph©n tÝch m«i tr-êng ngµnh lµ viÖc ®¸nh gi¸ cÊu chóc c¹nh tranh trong lÜnh vùc ®ã. 3.3.Ph©n tÝch néi bé §©y lµ thµnh phÇn thø ba cña qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l-îc, dïng ®Ó t×m ra thÕ m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña c«ng ty. Lµm thÕ nµo ®Ó c«ng ty ®¹t ®-îc c¸c lîi thÕ Êy? Vai trß cña c¸c nguån lùc, kh¶ n¨ng vµ ®Æc ®iÓm riªng biÖt( thÕ m¹nh ®éc chiªu) cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ duy tr× -u thÕ cña m×nh. 3.4. C¸c kiÓu chiÕn l-îc * ChiÕn l-îc ë ph¹m vi chøc n¨ng(function-level strategy): Lîi thÕ c¹nh tranh b¾t nguån tõ kh¶ n¨ng cña c«ng ty ®¹t ®-îc sù -u tréi vÒ hiÖu qu¶, chÊt l-îng, ®æi míi vµ ®¸p øng kh¸ch hµng. ¬ cÊp ®é chøc n¨ng,chiÕn l-îc lµ ®Þnh h-íng trùc tiÕp nh»m hoµn thiÖn tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng chøc n¨ng trong c«ng ty, ch¼ng h¹n nh- c¸c chøc n¨ng s¶n xuÊt, marketing, qu¶n lÝ nguyªn vËt liÖu, R&D vµ qu¶n lÝ nh©n lùc. * ChiÕn l-îc ë ph¹m vi kinh doanh(business-level strategy): ë cÊp ®é nµy chiÕn l-îc chøa ®ùng chñ ®Ò c¹nh tranh tæng thÓ mµ c«ng ty nhÊn m¹nh, c¸ch thøc c«ng ty ®Þnh vÞ m×nh trªn thÞ tr-êng.Qua ®ã xem l¹i lîi thÕ c¹nh tranh vµ c¸c chiÕn l-îc ®Þnh vÞ kh¸c nhau ®Ó cã thÓ øng dông ®-îc trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c nhau. * ChiÕn l-îc c«ng ty(corporate strategy): ë cÊp ®é nµy, chiÕn l-îc lµ ®Ó tr° lêi c©u hái: “ Chóng ta nªn cã mÆt ë trong ngµnh nµo ®Ó cã thÓ tèi ®a ho¸ ®-îc kh¶ n¨ng sinh lîi nhuËn dµi h¹n cña c«ng ty. 3.5 Thùc thi chiÕn l-îc Cã bèn giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh thùc thi chiÕn l-îc: 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * ThiÕt kÕ c¬ cÊu tæ chøc phï hîp: ThiÕt kÕ tæ chøc bé m¸y gåm viÖc ph©n bæ nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn quyÕt ®Þnh trong c«ng ty. * ThiÕt kÕ hÖ thèng gi¸m s¸t: Lùa chän c¸c ph-¬ng thøc kiÓm s¸t theo thÞ tr-êng vµ s¶n phÈm; c¸c biÖn ph¸p hµnh chÝnh vµ gi¸m s¸t th«ng qua kiÓu v¨n ho¸ cña c«ng ty.Mét c«ng ty cÇn quyÕt ®Þnh xem lo¹i h×nh khen th-ëng vµ khuyÕn khÝch nµo cÇn ®-îc thiÕt lËp cho mäi thµnh viªn. * T-¬ng thÝch chiÕn l-îc víi c¬ cÊu tæ chøc gi¸m s¸t do c¸c chiÕn l-îc vµ m«i tr-êng kh¸c nhau ®ßi hái c¸c c«ng ty cÇn cã c¬ cÊu tæ chøc vµ hÖ thèng gi¸m s¸t kh¸c nhau phï hîp tõng ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cña c«ng ty còng nh- c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr-êng xung quanh. * §æi míi vµ ®iÒu chØnh m©u thuÉn, tham väng quyÒn lùc. 3.6. Chu tr×nh cña th«ng tin ph¶n håi Chu tr×nh cña th«ng tin ph¶n håi trong h×nh 1 cho ta thÊy qu¶n trÞ chiÕn l-îc lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc. Th«ng tin ph¶n håi cã thÓ cho th¸y c¸c môc tiªu chiÕn l-îc lµ cã tÝnh kh¶ thi nh-ng qóa tr×nh thùc hiÖn l¹i qu¸ kÐm. H×nh 1: S¬ ®å quy tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l-îc Sø mÖnh vµ môc tiªu M«i tr-êng bªn trong Lùa chän chiÕn l-îc SWOT M«i tr-êng bªn ngoµi ChiÕn l-îc cÊp c«ng ty ChiÕn l-îc cÊp chøc n¨ng ChiÕn l-îc kinh doanh ChiÕn l-îc toµn cÇu ThiÕt kÕ c¬ cÊu tæ chøc Thùchiªn nh÷ng thay ®æi cã tÝnh chiÕn l-îc Lµm t-¬ng thÝch gi÷a c¬ cÊu tæ chøc vµ gi¸m s¸t 3 ThiÕt kÕ hÖ thèng kiÓm so¸t chiÕn l-îc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. M« h×nh ph©n tÝch qu¶n trÞ chiÕn l-îc cña M.Porter Theo m« h×nh ph©n tÝch chiÕn l-îc cña M.Porter th× ®èi víi mét doanh nghiÖp, dï ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµo th× còng ph¶I chÞu søc Ðp tõ n¨m thÕ lùc: + C¸c ®èi thñ tiÒm n¨ng + Ng-êi cung øng + Ng-êi mua + S¶n phÈm thay thÕ + C¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong néi bé ngµnh H×nh 2: M« h×nh n¨m lùc l-îng cña M.Porter C¸c ®èi thñ tiÒm n¨ng Nguy c¬ ®e do¹ tõ nh÷ng ng-êi míi vµo cuéc QuyÒn lùc th-¬ng l-îng QuyÒn lùc C¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong ngµnh th-¬ng l-îng Ng-êi mua Ng-êi cung øng cña ng-êi Cuéc c¹nh tranh gi÷a c¸c ®èi thñ cung øng cña ng-êi mua Nguy c¬ ®e do¹ tõ c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô thay thÕ S¶n phÈm thay thÕ Toµn bé n¨m lùc l-îng c¹nh tranh nµy kÕt hîp víi nhau x¸c ®Þnh c-êng ®é c¹nh tranh vµ møc lîi nhuËn cña ngµnh. VÝ dô: Mét c«ng ty thËm chÝ ngay c¶ khi cã mét vÞ trÝ m¹nh 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trªn thÞ tr-êng cña ngµnh vµ kh«ng cã nguy c¬ vÒ c¸c ®èi thñ nhËp cuéc còng chØ kiÕm ®-îc møc lîi nhuËn thÊp nÕu nã ph¶I ®èi ®Çu víi c¶ ®èi thñ thay thÕ cã gi¸ rÎ vµ siªu m¹nh.Tr-êng hîp nÕu nh- kh«ng cã c¶ ®èi thñ thay thÕ vµ lèi vµo bÞ ®ãng kÝn ®èi víi c¸c ®èi thñ míi th× mét cuéc c¹nh tranh khèc liÖt gi÷a c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn thêi còng sÏ h¹n chÕ tiÒm n¨ng lîi nhuËn. Tr-êng hîp cuéc c¹nh tranh lªn tíi cùc ®IÓm lµ tr-êng hîp mµ c¸c nhµ kinh tÕ hay dÉn ra: cã c¹nh tranh hoµn h¶o trong néi bé ngµnh, lèi vµo cho c¸c ®èi thñ míi lµ tù do, c¸c c«ng ty ®ang tån t¹i th× kh«ng cã mét quyÒn lùc nµo trong c¸c cuéc ®µm ph¸n, tho¶ thuËn víi ng-êi cung øng còng nh- víi kh¸ch hµng, sù c¹nh tranh lµ kh«ng kiÒm chÕ næi v× hµng lo¹t c«ng ty vµ c¸c s¶n phÈ tÊt c¶ ®Òu tùa nh- nhau. Sau ®©y, chóng ta sÏ lÇn l-ît xem xÐt tõng lùc l-îng ¶nh h-ëng tíi c-êng ®é c¹nh tranh trong ngµnh: 1. Mèi ®e do¹ cña ®èi thñ míi c¹nh tranh §èi thñ míi tham gia kinh doanh trong ngµnh còng cã thÓ lµ yÕu tè lµm gi¶m lîi nhuËn cña c«ng ty do hä ®-a vµo khai th¸c c¸c n¨ng lùc s¶n xuÊt míi,víi sù mong muèn sÏ chiÕm lÜnh mét thÞ phÇn nµo ®ã vµ th-êng lµ nh÷ng nguån lùc to lín. Gi¸ b¸n cã thÓ bÞ kÐo xuèng hoÆc chi phÝ cña cÊc c«ng ty ®i tr-íc sÏ bÞ t¨ng lªn, tÊt yÕu dÉn ®Õn kÕt qu¶ lµ gi¶m bít lîi nhuËn. C¸c c«ng ty ®a d¹ng ho¸ lîi nhuËn cña m×nh th«ng qua viÖc x©m nhËp vµo mét ngµnh tõ nh÷ng thÞ tr-êng kh¸c th-êng sö dông c¸c nguån lùc cña hä t¹o ra mét cuéc c¶i tæ. Sù x©m nhËp vµo mét ngµnh, víi ý ®Þnh x©y dùng mét vÞ trÝ trªn thÞ tr-êng kiÓu ®ã cã lÏ lÇn l-ît ®-îc coi nh- mét sù nhËp cuéc cña ®èi thñ míi mÆc dï kh«ng cã mét thùc thÓ nµo hoµn toµn míi ®-îc t¹o ra. Kh«ng ph¶I bao giê h·ng còng gÆp ph¶i ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn míi, trong nguy c¬ ®èi thñ míi nhËp cuéc vµo ngµnh võa chÞu ¶nh h-ëng ®ång thêi còng cã ¶nh h-ëng tíi chiÕn l-îc cña c«ng ty. Bªn c¹nh nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c, viÖc b¶o vÖ vÞ thÕ c¹nh tranh cña h·ng b»ng viÖc t¹o ra nhiÒu hµng rµo hîp ph¸p ng¨n c¶n sù x©m nhËp tõ bªn ngoµi hoÆc sù ph¶n øng kh«n khÐo cña c¸c doang nghiÖp kh¸c ®ang c¹nh tranh sÏ lµm gi¶m bít mèi hiÓm ho¹ do doang nghiÖp míi x©m nhËp g©y ra. 2. C-êng ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c ®èi thñ hiÖn t¹i Sù hiÓu biÕt vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã mmét ý nghÜa quan träng trong viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc v× c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nhau sÏ quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt vµ møc ®é ganh ®ua hoÆc thñ thuËt giµnh lîi thÕ trong ngµnh nh- c¹nh tranh vÒ gi¸, c¸c cuéc chiÕn vÒ qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm vµ t¨ng c-êng phôc vô kh¸ch hµng hoÆc b¶o hµnh…C¸c c«ng ty cÇn ph¶I ph©n tÝch tõng ®èi thñ c¹nh tranh ®Æc biÖt lµ nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp ®Ó tr¶ lêi c©u hái: “ Chóng ta sÏ ®èi ®Çu víi ai trong ng¯nh v¯ ®èi ®Çu nh­ thÕ n¯o?”, “ LÜnh vùc nµo chóng ta nªn tr¸nh v× ph¶n øng cña ®èi thñ c¹nh tranh sÏ rÊt quyÕt liÖt hoÆc liÒu lÜnh 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trong khi chóng ta ch­a ®ñ thùc lùc?”. Cã bèn thanh phÇn c¬ b°n trong viÖc ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh:C¸c môc tiªu t-¬ng lai, t×nh h×nh hiÖn taÞ, c¸c nhËn ®Þnh, nh÷ng n¨ng lùc tiÒm tµng. HiÓu râ ®-îc bèn thµnh phÇn nµy sÏ cho phÐp dù ®o¸n cã c¨n cø vÒ danh môc c¸c ph¶n øng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong viÖc ho¹ch ®inh chiÕn l-îc. 3. Kh¸ch hµng Kh¸ch hµng lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi trong m«i tr-êng c¹nh tranh. Kh¸ch hµng t¸c ®éng tíi doanh nghiÖp thÓ hiÖn mèi t-¬ng quan vÒ thÕ lùc nÕu nghiªng vÒ phÝa nµo th× cã lîi cho phÝa ®ã. C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i lµm chñ mèi t-¬ng quan nµy, thiÕt lËp ®-îc mèi quan hÖ v¬Ý kh¸ch hµng ®Ó gi÷ kh¸ch hµng (th«ng qua sè l-îng, chÊt l-îng, gi¸ c¶ , ®iÒu kiÖn giao nhËn vµ dÞch vô sau b¸n hµng). Kh¸ch hµng cã -u thÕ cã thÓ lµm cho lîi nhuËn cña ngµnh gi¶m b»ng c¸ch Ðp gi¸ xuèng hoÆc ®ßi hái chÊt l-îng cao h¬n vµ ph¶i lµm nhiÒu c«ng viÖc dÞch vô h¬n. Kh¸ch hµng th-êng g©y søc Ðp cho doanh nghiÖp trong c¸c t×nh huèng sau: + Trong c¸c hîp ®ång víi kh¸ch hµng, doanh nghiÖp kh«ng cã ®IÒu kho¶n rµng buéc, kh«ng cã tiÒn ®Æt cäc. + Khi kh¸ch hµng cã thu nhËp thÊp t¹o ra ¸p lùc ph¶I gi¶m chi tiªu mua b¸n cña m×nh + Kh¸ch hµng cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ nhu cÇu gi¸ c¶ trªn thÞ tr-êng… th× hä cã quyÒn mÆc c¶ vµ mua s¸t gi¸ h¬n + Nh÷ng s¶n phÈm mµ kh¸ch hµng cÇn mua th-êng ®¹t tiªu chuÈn hoÆc kh«ng ®-îc ph©n ho¸, do vËy quyÒn l-¹ chän cña kh¸ch hµng cµng lín + Kh¸ch hµng ®-îc tËp trung ho¸ hoÆc mua mét sè l-îng lín so víi toµn bé doanh thu cña ngµnh th× khi ®ã hä sÏ cã quyÒn nhÊt ®Þnh vÒ gi¸ c¶ + C¸c s¶n phÈm mµ hk¸ch hµng muaph¶n ¸nh mét tØ lÖ ®¸ng kªtrong chi phÝ cña ng-êi mua. NÕu s¶n phÈm chiÕm mät tØ träng lín trong chi phÝ cña ng-êi mua th× gi¸ c¶ lµ mét vÊn ®Ò quan träng ®«Ý víi kh¸ch hang ®ã. Do ®ã hä sÏ chon mua lo¹i s¶n phÈm mµ hä cho r»ng cã lîi nhÊt 4. Nhµ cung øng §ã lµ nh÷ng nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ, tiÒn vèn, lao ®éng. Nh÷ng ng-êi cung øng th-êng t×m c¸ch g©y søc Ðp ®èi víi doanh nghiÖp trong nh÷ng t×nh huèng sau: + Hä ®éc quyÒn cung cÊp vËt t6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Khi c¸c vËt t- ®-îc cung cÊp kh«ng cã kh¶ n¨ng thay thÕ + Khi kh«ng cã ®IÒu kho¶n rµng buéc hoÆc ®Æt cäc trong c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· kÝ kÕt, hä sÏ tuú tiÖn cung cÊp cho doanh nghiÖp hoÆc cung cÊp kh«ng ®óng víi yªu cÇu. + Khi vËt t- ®ã lµ vËt t- quyÕt ®Þnh quan träng trong s¶n xuÊt kinh doanh th× hä sÏ t×m c¸ch Ðp chóng ta + Trong t×nh huèng khi hä cã kh¶ n¨ng khÐp kÝ s¶n xuÊt V× vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i thiÕt lËp mèi quan hÖ l©u dµI víi c¸c nhµ cung øng ®Ó hä cung cÊp ®óng chñng lo¹i, chÊt l-îng, tiÕn ®é víi møc gi¸ hîp lÝ ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt æn ®Þnh, liªn tôc. Nh-ng nÕu nh- chØ lµm nh- vËy th× doanh nghiÖp l¹i bÞ phô thuéc vµo hä. Do ®ã cÇn ph¶I ®-a ra c¸c biÖn ph¸p rµng buéc nhµ cung øng vËt t- ®Ó dï muèn hay kh«ng th× hä còng ph¶I ®¸p øng ®óng yªu cÇu cña doanh nghiÖp. §ång thêi doanh nghiÖp còng cÇn ph¶I h¹n chÕ søc Ðp cña hä b»ng c¸ch kh«ng bao giê ®Ó hä ®éc quyÒn cung c©ps vËt t- cho m×nh, Ýt nhÊt th× còng ph¶I kiÕm ®-îc tõ hai nhµ cung øng trë lªn, nªu kh«ng doanh nghiÖp sÏ ph¶i bÞ phô thuéc hoµn toµn. 5. S¶n phÈm thay thÕ C¸c doanh nghiÖp trong mét ngµnh cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh kh¸c b»ng c¸ch s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm thay thÕ. S¶n phÈm thay thÕ lµ s¶n phÈm kh¸c lo¹i nh-ng cã thÓ thay thÕ nhu cÇu t-¬ng tù cña kh¸ch hµng víi nh÷ng ®Æc tr-ng riªng biÖt. S¶n phÈm thay thÕ ®Æt ra mét giíi h¹n vÒ gi¸ mµ doanh nghiÖp cÇn ph¶I xem xÐt trong qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc s¶n phÈm cña m×nh. Chóng ta co thÎ thÊy mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong mét ngµnh kinh doanh co c¸c rµo c¶n x©m nh¹p cao, mùc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp hiÖn cã lµ rÊt thÊp, kh«ng cã c¸c s¶n phÈm thay thÕ, thÕ lùc k¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp yÕu. Ng-îc l¹i, mét doanh nghiÖp kinh doanh trong mét ngµnh cã c¸c rµo c¶n x©m nhËp thÊp, c-êng ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp hiÖn cã lµ rÊt cao, cã mét sè s¶n phÈm thay thÕ, thÕ lùc k¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp m¹nh th× rÊt khã cã thÓ tån t¹i chø ch-a nãi g× ®Õn viÖc kinh doanh cã l·i. C¸c nhµ qu¶n lÝ cÇn ph¶i ph©n tÝch vµ n¾m ®-îc mét c¸ch chi tiÕt c¸c thÕ lùc trong m«i tr-êng c¹nh tranh cña m×nh ®Ó tõ ®ã t×m ®-îc mét h-íng ®i ®óng cho doanh nghiÖp. I. Giíi thiªu chung vÒ C«ng ty kho¸ Minh Khai 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Nhµ m¸y kho¸ Minh Khai lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t- c¸ch ph¸p nh©n vµ chÞu sù qu¶n lÝ trùc tiÕp cña Tæng c«ng ty C¬ 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khÝ_X©y dùng, Bé x©y dùng ®-îc thµnh lËp chÝnh thøc theo quyÕt ®Þnh sè 516/BKT ngµy 5/5/1972 cña Bé tr-ëng Bé kiÕn tróc, nay lµ Bé x©y dùng. Trô së giao dÞch ®Æt t¹i 125D Minh Khai QuËn Hai Bµ Tr-ng, Hµ Néi. Giai ®o¹n ®Çu khi míi b¾t tay vµo s¶n xuÊt, c¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña Nhµ m¸y gåm c¸c lo¹i kho¸, b¶n lÒ, ke cöa, chèt, mãc giã… Tuy nhiªn, do d©y truyÒn s¶n xuÊt vµ m¸y mãc thiÕt bÞ ban ®Çu chñ yÕu do n-íc b¹n Ba Lan giup ®ì nªn s¶n phÈm lµm ra khoong tiªu thô ®-îc v× kh«ng phï hîp víi thÞ hiÕu nhu cÇu vµ ®iÒu kiÖn ViÖt Nam. Tr-íc t×nh h×nh nµy, tõ n¨m 1975, c¸n bé c«ng nh©n viªn võa s¶n xuÊt võa b¾t tay vµo nghiªn cøu thiÕt kÕ, c¶i tiÕn l¹i mÉu m· sao cho phï hîp nhu c©u tiªu dïng trong n-íc. §©y chÝnh lµ thµnh c«ng b-íc ®Çu nhµ m¸y ®¹t ®-îc trong thêi gian ®Çu ®i vµo s¶n xuÊt. §Õn n¨m 1980, Nhµ m¸y ®· ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nh- s¶n xuÊt thªm cöa hoa, cöa xªp, giµn gi¸o thÐp…nh»m môc ®Ých t¨ng doanh sè, n©ng cao ®êi sèng cho ng-êi lao ®éng. Thêi k× nµy, Nhµ m¸y chñ ch-¬ng chó tränh vµo hai vÊn ®Ò lín: - N©ng cao chÊt l-îng cña nh÷ng s¶n phÈm ®· xuÊt khÈu ho¸ nh- c¸c lo¹i kho¸, b¶n lÒ, c¸c clem«n…cho c¸c n-íc nh- CuBa, Lµo, Céng Hoµ Liªn Bang §øc… - Nghiªn cøu chÕ t¹o bi nghiÒn cho c«ng nghiÖp xi m¨ng vµ c¸c phô tïng kh¸c. Trong thêi k× tõ 1973-1988, Nhµ m¸y s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch ®-îc giao, vËt t- chñ yÕu ®-îc Nhµ n-íc cung øng, s¶n phÈm lµm ra lu«n cã ®Þa chØ tiªu thô, c«ng nh©n kh«ng ph¶i nghØ viÖc v× lÝ do thiÕu viÖc lµm. §Ó lµm ®-îc ®iÒu nµy, Nhµ m¸y ®· t×m mäi biÖn ph¸p, khai th¸c mäi kh¶ n¨ng, tiÕp xóc vµ lµm quen dÇn víi kinh tÕ thÞ tr-êng. Cô thÓ, Nhµ m¸y ®·: + TÝch cùc t×m kiÕm c«ng ¨n viÖc lµm b»ng c¸ch ®i chµo hµng, kÝ hîp ®ång trùc tiÕp víi c¸c c¬ së x©y dùng, tæ chøc vµ c¸c c¸ nh©n cã nhu cÇu thu mua, tiªu dïng s¶n phÈm cña C«ng ty; + Khai th¸c mäi nguån, mäi kh¶ n¨ng ®¶m b¶o ®ñ vËt t- cho s¶n xuÊt liªn tôc; + Tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña Nhµ m¸y trªn c¸c ph-¬ng tien th«ng tin ®¹i chóng vµ tham gia c¸c cuéc triÓn l·m nh»m giíi thiÖu, ®-a s¶n phÈm tiÕp øng trùc tiÕp víi thÞ tr-êng; + TiÕn hµnh më mét sè ®¹i lÝ b¸n s¶n phÈm cña Nhµ m¸y ë Hµ Néi vµ mét sè tØnh l©n cËn; + Gi÷ v÷ng vµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm cña Nhµ m¸y, g©y dùng ®-îc uty tÝn trªn thÞ tr-êng vµ niÒm tin cña ng-êi tiªu dïng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thùc hiÖn nghÞ ®Þnh 388/ H§BT cña Chñ tÞch héi ®ång Bé tr-ëng, Nhµ m¸y ®· chó träng vµo viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc. ViÖc quan t©m tíi chÊt l-îng, kÜ thuËt, mÜ thuËt cña s¶n phÈm ®-îc ®-a lªn hµng ®Çu. Song song víi nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng, trong thêi k× nµy Nhµ m¸y còng ®· ®-a ra thÞ tr-êng nhiÒu s¶n phÈm víi mÉu m· phong phó vµ c¶i tiÕn tiÖn lîi h¬n. Ngµy 5/5/1993, Bé tr-ëng Bé x©y dùng kÝ quyÕt ®Þnh 163/BXD-TCL§ thµnh lËp doanh nghiÖp víi tªn gäi: “ Nh¯ m¸y kho¸ Minh Khai” trùc thuéc Liªn hiÖp c¸c XÝ nghiÖp C¬ khÝ X©y dùng, Bé X©y dùng. Ngµy 20/11/1995, Nhµ m¸y kho¸ Minh Khai ®-îc ®æi tªn thµnh C«ng ty kho¸ Minh Khai theo quyÕt ®Þnh sè 993/BXD-TCL§ cña Bé tr-ëng Bé X©y dùng vµ trë thµnh ®¬n vÞ trùc thuéc cña Tæng C«ng ty C¬ khÝ X©y dùng( tªn gäi míi cña Liªn hîp c¸c XÝ nghiÖp C¬ khÝ X©y dùng ) ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc: + S¶n xuÊt thiÕt bÞ, m¸y mãc phôc vô cho ngµnh x©y dùng; + Sn¶ xuÊt phô tïng, phô kiÖn b»ng kim lo¹i; + Kinh doanh c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ x©y dùng. S¶n phÈm cña C«ng ty chñ yÕu phôc vô cho ngµnh x©y dùng víi c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng nh- c¸c lo¹i kho¸, ke, chèt, b¶n lÒ… Tíi nay, sau gÇn 30 n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty ®· ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ: Lµ ®¬n vÞ qu¶n lÝ giái cña ngµnh trong nhiÒu n¨m, s¶n phÈm cña C«ng ty giµnh ®-îc nhiÒu huy ch-¬ng vµng t¹i c¸c héi chî quèc tÕ hµng c«ng nghiÖp ViÖt Nam. S¶n phÈm cña C«ng ty ®· t×m ®-îc chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng néi ®Þa, ®-îc ng-êi tiªu dïng tÝn nhiÖm, ®Æc biÖt lµ t¹i c¸c tØnh phÝa B¾c. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty C«ng ty kho¸ Minh Khai lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc cã t- c¸ch ph¸p nh©n, ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tiÕn hµnh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n-íc. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty lµ x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng ®· ®¨ng kÝ vµ ®-îc nhµ n-íc th«ng qua theo nh- quyÕt ®Þnh thµnh lËp C«ng ty nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña ng-êi tiªu dïng. C«ng ty ph¶i ®¶m b¶o sö dông cã hiÖu qu¶ ®ång vèn do Nhµ n-íc cÊp ®ång thêi ph¶i tù t¹o ra c¸c nguån vèn tichs luü hay huy ®éng nh»m ®¶m b¶o ®Çu t- më réng s¶n xuÊt, ®æi 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 míi trang thiÕt bÞ, c¶i tiÕn kÜ thuËt vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô nép thuÕ cho Nhµ n-íc, phÊn ®Êu thùc hiÖn chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng cao. C«ng ty cã nghÜa vô ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c«ng nh©n viªn, båi d-ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ còng nh- tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸c c«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé v¨n phßng, thùc hiÖn tèt viÖc ph©n phèi thu nhËp, ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng, chÝnh x¸c, lµm nhiÒu h-ëng nhiÒu, lµm Ýt h-ëng Ýt, thùc hiÖn viÖc trÝch nép c¸c kho¶n quü phóc lîi, b¶o hiÓm x· héi, y tÕ… C«ng ty cã nhiÖm vô lµm tèt c«ng t¸c b¶o vÖ vµ an toµn lao ®éng, trËt tù x· héi, b¶o vÖ m«i tr-êng lµm viÖc trong vµ ngoµi C«ng ty, b¶o vÖ tµi s¶n x· héi, lµm trßn nghÜa vô quèc phßng, ®ång thêi thùc hiÖn tèt c«ng t¸c phßng ch¸y, ch÷a ch¸y. §Èy m¹nhh ®Çu t- më réng c«ng suÊt, ®æi míi trang thiÕt bÞ, ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc kÜ thuËt vµo trong s¶n xuÊt nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l-îng s¶n phÈm, ®æi míi mÉu m·, kiÓu d¸ng cho phï hîp víi nhu cÇu, thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng, ®-a ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng d¹t hiÖu qu¶ cao. §øng tr-íc nh÷ng muc tiªu ®-îc ®Æt ra vµ giao phã, C«ng ty ®· tù m×nh v-¬n lªn m¹nh mÏ trong viÖc c¶i tiÕn c«ng nghÖ, kÜ thuËt, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lÝ kinh tÕ nh»m ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n ®Ó xøng ®¸ng víi vai trß cña thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lÝ cña Nhµ n-íc ë tÇm vÜ m«. 3. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Bé m¸y qu¶n lÝ cña C«ng ty ®-îc tæ chøc theo hÖ trùc tuyÕn, thùc hiÖn chÕ ®é mét thñ tr-ëng, Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng-êi cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt, chÞu tr¸ch nhiÖm mäi mÆt víi nhµ n-íc vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, ngoµi ra Gi¸m ®èc C«ng ty cßn trùc tiÕp phô tr¸ch Phßng Tæ chøc, Hµnh chÝnh, KÕ ho¹ch, Cung tiªu, Marketing, Tµi chÝnh-KÕ to¸n. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc lµ hai Phã gi¸m ®èc, mét phô tr¸ch vÒ s¶n xuÊt, mét phô tr¸ch vÒ kÜ thuËt. C«ng ty cãn cã mét KÕ to¸n tr-ëng thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c qu¶n lÝ tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n cña C«ng ty cïng mét sè phßng ban chøc n¨ng. HiÖn t¹i, c¬ cÊu bé may tæ ch-c qu¶n lÝ cña C«ng ty gåm mét sè phßng ban chøc n¨ng sau: + Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh: Cã chøc n¨ng tham m-u cho Gi¸m §èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bbé, qu¶n lÝ hµnh chinh vµ qu¶n trÞ. Cô thÓ: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Nghiªn cøu x©y dùng hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc cña C«ng ty; - S¾p xÕp nh©n sù vÒ sè l-îng, tr×nh ®é nghiÖp vô, chuyªn m«n, kÜ thuËt…; - X©y dùng c¸c ®Þnh møc lao ®éng kÕ ho¹ch, quü l-¬ng, c¸c quy chÕ qu¶n lÝ vµ sö dông lao ®éng, tæ chøc kÝ kÕt c¸c hîp ®ång lao ®éng, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ lao ®éng, tiÒn l-¬ng, b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc; - Thùc hiªn c¸c nghÜa vô qu¶n trÞ, lÔ t©n, vµ c¸c c«ng t¸c v¨n th-, hµnh chÝnh kh¸c. + Phßng Kü thuËt: Chøc n¨ng chñ yÕu cña bé phËn nµy lµ qu¶n lÝ c«ng t¸c kü thuËt s¶n xuÊt trong toµn C«ng ty . nhiÖm vô cô thÓ lµ: - Nghiªn cøu chÕ t¹o vµ thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm khu«n mÉu, nghiªn cøu øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, x©y dùng chiÕn l-îc s¶n phÈm cña C«ng ty; - X©y dùng vµ qu¶n lÝ c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, tiªu chuÈn, chÊt l-îng s¶n phÈm, quy c¸ch mÆt hµng. Tæ chøc qu¶n lÝ vµ ®¸nh gi¸ c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, kiÓm tra x¸c ®Þnh tr×nh ®é tay nghÒ cho c«ng nh©n viªn trong C«ng ty; - LËp kÕ ho¹ch ®Çu t- trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt,kÕ ho¹ch söa ch÷a, tu bæ m¸y mãc trong toµn C«ng ty. + Phßng KÕ to¸n-Tµi chÝnh: Tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c qu¶n lÝ, huy ®éng vµ sö dông vèn, c«ng t¸c qu¶n lÝ h¹ch to¸n cña C«ng ty, kiÓm tra vµ gi¸m s¸t toµn bé ho¹t ®éng tæ chøc – kÕ to¸n trong toµn C«ng ty. NhiÖm vô cô thÓ lµ: - X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tæ chøc thùc hiÖn viÖc huy ®éng c¸c nguån vèn phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh; - Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n trong C«ng ty theo s¾c lÖnh vÒ kÕ to¸n thèng kª do Nhµ n-íc ban hµnh; - Gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ – tµi chÝnh , c¸c hîp ®ång kinh tÕ vÒ gi¸ b¸n s¶n phÈm; - Thùc hiªn c«ng t¸c thanh to¸n trong néi bé c¸c ®èi t¸c cã quan hÖ kinh tÕ víi C«ng ty. + Phßng KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm: Chøc n¨ng chÝnh cña bé phËn nµy lµ tæ chøc kiÓm tra chÊt l-îng c¸c s¶n phÈm tr-íc khi nhËp kho, chuÈn bÞ ®-a ®i tiªu thô… KiÓm tra gi¸m s¸t viÖc qu¶n lÝ, chÊp hµnh c¸c tiªu chuÈn chÊt l-îng trong toµn C«ng ty. +Phßng Marketing: Tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh thÞ tr-êng: gi¸ c¶, vËt t-, s¶n phÈm liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ph¶n ¸nh ®-îc nhu 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cÇu thÞ tr-êng vÒ c¸c s¶n phÈm t-¬ng tù vµ c¸c s¶n phÈm mµ C«ng ty cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, ®Ò xuÊt c¸c ph-¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm, tæ chøc tiªu thô vµ thu håi víi hiÖu qu¶, c«ng nî cao nhÊt, ®Ò xuÊt c¸c ph-¬ng ¸n tiªu thô b»ng mäi h×nh thøc, tæ chøc thùc hiÖn khi ®-îc l·nh ®¹o th«ng qua. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 H×nh 3: S¬ ®å tæ chøc qu¶n lÝ cña C«ng ty kho¸ Minh Khai Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc s¶n xuÊt Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Tr¹m y tÕ Phã Gi¸m ®èc kü thuËt Phßng kü thuËt B¶o vÖ Ph©n x-ëng 1 Phßng kÕ to¸n Phßng kÕ ho¹ch cung tiªu Ph©n x-ëng 2 Phßng kiÓm tra clsp Phßng marketing Ph©n x-ëng 3 Ph©n x-ëng 4 + Phßng KÕ ho¹ch Cung tiªu: Bé phËn nµy cã chøc n¨ng tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®¶m b¶o vËt t- cho s¶n xuÊt. Cô thÓ: - Thùc hiªn c«ng t¸c cung øng vµ thu mua cho s¶n xuÊt – kinh doanh, tæ chøc dù tr÷ vËt t-, b¶o qu¶n kho tµng vËt t-, s¶n phÈm; - Gi¸m s¸t kiÓm tra møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch thu nua, t¹o nguån hµng; - Tham m-u x©y dùng ph-¬ng tiªn, c¬ së kho tµng, gian hµng. + Bé phËn b¶o vÖ: Cã chøc n¨ng nhiÖm vô lµ b¶o vÖ an cho toµn bé tµi s¶n cña C«ng ty. X©y dùng kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p b¶o vÖ, tæ chøc c«ng t¸c d©n qu©n tù vÖ vµ phßng chay, ch÷a ch¸y cña C«ng ty. + Tr¹m y tÕ: cã nhiÖm vô ch¨m lo søc khoÎ cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn, tæ chøc kÕ ho¹ch kh¸m ch÷a bÖnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ con em, theo dâi bÑnh nghÒ nghiÖp vµ thùc hiÖn gi¶i quyÕt viÖc nghØ èm cho ng-êi lao ®éng, tham gia chØ ®¹o c«ng t¸c vÖ sinh m«i tr-êng, c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. + C¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt: HiÖn nay, C«ng ty kho¸ Minh Khai cã 4 ph©n x-ëng s¶n 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xuÊt chÝnh thøc: - Ph©n x-ëng c¬ khÝ:Cã nhiÖm vô t¹o ph«i ban ®Çu nh- dËp ®Þnh h×nh c¸c khu«n mÉu (ke kho¸..). §èi víi c¸c s¶n phÈm ®¬n gi¶n Ýt c«ng ®o¹n th× ph©n x-ëng c¬ khÝ cßn thùc hiªn gia c«ng theo ®¬n ®Æt hµng( giµn gi¸o, cöa hoa, cöa xÕp…). - Ph©n x-ëng ®iÖn c¬: ChÞu tr¸ch nhiÖm söa ch÷a th-êng xuyªn, trung ®¹i tu n¸y mãc thiÕt bÞ trong C«ng ty c¶ vÒ phÇn c¬ vµ phÇn ®iÖn, ®¶m b¶o cho c¸c ph©n x-ëng kh¸c ho¹t ®éng liªn tôc, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n bëi c¸c nguyªn nh©n m¸y mãc thiÕt bÞ hay ®-êng ®iÖn. - Ph©n x-ëng l¾p r¸p: Cã nhiÖm vô l¾p r¸p toµn bé c¸c lo¹i kho¸ tõ c¸c bé phËn chi tiÕt ®Õn hoµn thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh. - Ph©n x-ëng m¹: NhiÖm vô chñ yÕu lµ m¹ quai kho¸, ke, b¶n lÒ, chèt cöa. C¸c ph©n x-ëng nµy chÞu sù qu¶n lÝ trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc th«ng qua c¸c qu¶n ®èc ph©n x-ëng. 4. S¶n phÈm vµ thÞ tr-êng cña C«ng ty 4.1. S¶n phÈm cña C«ng ty Theo quyÕt ®Þnh sè 993/ Bé x©y dùng cho phÐp thµh lËp c«ng ty th× ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh cña C«ng ty lµ: + S¶n xuÊt c¸c lo¹i khãa, hµng tiÓu ngò kim phôc vô ngµnh x©y dùng vµ tiªu dïng + S¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kÕt cÊu thÐp vµ thiÕt bÞ x©y dùng Theo ®ã, trong thêi gian võa qua, c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng cña C«ng ty ®-îc chia thµnh 6 nhãm s¶n phÈm chÝnh, ®ã lµ: -Kho¸ c¸c lo¹i, gåm 15 kiÓu kh¸c nhau: MK 10, MK 10E, MK 10C, MK 14E… -Ke c¸c lo¹i theo 7 kÝch cì vµ chñng lo¹i( ke 120, ke 160…) -B¶n lÒ ( gåm 6 lo¹i) -Chèt cöa ( gåm 6 lo¹i) -Clem«n gåm 4 lo¹i: MK 23AS, MK 12A, Clem«n cã kho¸… -Dµn gi¸o, èng chèng cho x©y dùng Ngoµi ra, hiÖn nay C«ng ty cßn t×m c¸ch ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cña m×nh nh»m tËn dông n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ t¨ng doanh thu, phôc vô cho viÖc më réng quy m« s¶n xuÊt. §Æc biÖt, 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Ó më réng thÞ tr-êng, C«ng ty ®· b¾t ®Çu s¶n xuÊt c¸c phô kiÖn cho s¶n xuÊt cöa nhùa, tñ nhùa thay thÕ cho ®å gç trong x©y dùng. Ngoµi c¸c hîp ®ång do C«ng ty tù t×m kiÕm, C«ng ty cßn tham gia s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng do Tæng C«ng ty giao. §ã lµ c¸c mÆt hµng kÕt cÊu thÐp cho c¸c c«ng tr×nh lín trong n-íc nh- c«ng tr×nh Nhµ m¸y xi m¨ng Nghi S¬n Thanh Ho¸, Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i II, Nhµ m¸y kÝnh næi B¾c Ninh…Trong hai n¨m võa qua, doanh thu vÒ c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng th-êng chiÕm kho¶ng 65% - 70% tæng doanh thu, cßn l¹i lµ doanh thu tõ c¸c s¶n phÈm kÕt cÊu c¬ khÝ kh¸c. 4.2 ThÞ tr-êng tiªu thô chÝnh cña C«ng ty Tr-íc ®©y, trong thêi k× bao cÊp, C«ng ty kh«ng bao giê ph¶i tÝnh ®Õn chuyÖn t×m thÞ tr-êng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh, C«ng ty lu«n s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch Nhµ n-íc giao phã. Sau khi Nhµ n-íc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, C«ng ty ®· ph¶i nç lùc kh«ng ngõng trong viÖc gi÷ mèi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng cò vµ t×m kiÕm thªm b¹n hµng míi. Trong n-íc, thÞ tr-êng tiªu thô chÝnh cña C«ng ty lµ c¸c C«ng tr×nh x©y dùng, c¸c Nhµ m¸y, c¸c Khu C«ng nghiÖp, Khu ChÕ xuÊt, c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã nhu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm cña C«ng ty… Bªn c¹nh thÞ tr-êng trong n-íc, C«ng ty ®· dÇn th©m nhËp vµo thÞ tr-êng quèc tÕ. S¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®-îc nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi biÕt ®Õn. Ngoµi c¸c b¹n hµng cò nh- Cu Ba, Lµo, §øc,… C«ng ty ®· b¾t tay thªm víi nhiÒu b¹n hµng kh¸c trªn thÕ giíi nh- Italia, Hungary…®iÒu nµy ®· khuyÕn khÝch C«ng ty kh«ng ngõng c¶i tiÕn kü thuËt, hoµn thiÖn c«ng nghÖ, d©y truyÒn trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt, thay ®æi mÉu m·, kiÓu d¸ng sao cho ngµy mét ®Ñp h¬n, bÒn h¬n, rÎ h¬n…®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu ngµy mét cao cña ng-êi tiªu dïng. 5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Trong thêi k× qu¸ ®é, C«ng ty kho¸ Minh Khai còng nh- c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc kh¸c, lu«n ë trong t×nh tr¹ng thiÕu nguån vèn ho¹t ®éng kinh doanh, trang thiÕt bÞ m¸y mãc, d©y truyÒn c«ng nghÖ l¹c hËu cò kÜ…MÆc dï vËy, víi sù cè g¾ng nç lùc kh«ng ngõng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, C«ng ty ®· ngµy mét ®i lªn, kh«ng ngõng lín m¹nh, më réng quy m« s¶n xuÊt c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. kh«ng chØ dõng l¹i ë ®ã, C«ng ty cßn lu«n chó träng vµo viÖc ®Èy m¹nh c«ng t¸c c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, ®iÒu nµy khiÕn cho s¶n phÈm cña C«ng ty ®· dÇn cã ®-îc chç ®øng riªng trªn thÞ tr-êng, ®-îc ng-êi tiªu dïng biÕt ®Õn vµ tin t-ëng ngµy mét nhiÒu. D-íi ®©y lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong vµi n¨m trë l¹i ®©y: BiÓu 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty kho¸ Minh Khai 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 T T ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 1998 1999 2000 1 Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng Tr ®ång 11.883 12.551 12.671 2 Doanh thu Tr ®ång 14.007 15.121 15.574 3 ThuÕ doanh thu Tr ®ång 211 258 258 4 Lîi nhuËn thùc hiÖn Tr ®ång 289 291 345 5 Sè ng-êi lao ®éng Ng-êi 355 342 347 6 Thu nhËp b×nh qu©n/ng-êi Tr ®ång 0,62 0,64 0,68 7 Vèn kinh doanh Tr ®ång 3.988 4.001 4.039 8 Vèn cè ®Þnh Tr ®ång 2.395 2.474 2.512 9 Vèn l-u ®éng Tr ®ång 1.593 1.527 1.527 ( Nguån: phßng kÕ to¸n tµi chÝnh ) II. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña C«ng ty kho¸ Minh Khai trong thêi gian qua 1.Ph©n tÝch m«i tr-êng ho¹t ®éng cña C«ng ty 1.1 C¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn ViÖt Nam hiÖn nay lµ mét thÞ tr-êng hÊp dÉn ®èi víi kh«ng Ýt nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi. C¸c nhµ doanh nghiÖp tõ nhiÒu què gia trªn thÕ giíi ®· b¾t ®Çu tÝnh ®Õn ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh ®Çu t- cu¶ m×nh. C¸c khu c«ng nghiÖp, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cã gi¸ trÞ lín kh«ng ngõng t¨ng lªn vÒ sè l-îng trong thêi gian qua. §iÒu nµy tÊt yÕu dÉn dÕn nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty ngµy mét lín, høa hÑn nhiÒu c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp chuÈn bÞ tham gia vµo thÞ tr-êng. Ngo¹i trõ mét sè s¶n phÈm ®ßi hái ®Ó s¶n xuÊt ®-îc cÇn ph¶i cã c¶ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mét gi©y truyÒn c«ng nghÖ hiªn ®¹i, ®a phÇn s¶n phÈm cña c«ng ty ®Òu kh«ng ®ßi hái nhiÒu vÒ yÕu tè khoa häc kü thuËt ( b¶n lÒ, ke, chèt, clem«n…). Bªn c¹nh ®ã, vèn ®Ó ®Çu tcho mét c¬ së s¶n xuÊt gia c«ng c¸c s¶n phÈm kim khÝ kh«ng lín l¾m, thêi gian quay vßng vèn l¹i kh«ng l©u, do ®ã, “ r¯o c°n nhËp cuéc” thÊp céng víi lîi nhuËn b×nh qu©n cao ®ang t¹o ra mét søc Ðp rÊt m¹nh tõ phÝa c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn. §iÒu nµy ®ßi hái C«ng ty ph°i cè g¾ng t¹o dùng ®­îc mét c¸i g× ®ã “riªng” trong s°n phÈm cñ m×nh, ®ång thêi kh«ng ngõng nghiªn cøu c¶i tiÕn mÉu m· vµ chÊt l-îng s¶n phÈm. 1.2 C¸c ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp Nãi ®Õn ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp cña C«ng ty kho¸ Minh Khai th× kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn mét ®èi thñ cã thÓ coi l¯ “truyÒn kiÕp”: C«ng ty kho¸ ViÖt TiÖp. §©y còng lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng l©u n¨m trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kho¸ vµ c¸c mÆt hµng tiÓu ngò kim. §-îc sù tµi trî cña n-íc b¹n TiÖp Kh¾c, C«ng ty khãa ViÖt TiÖp tõng lµ mét c¸i tªn quen thuéc cña ng-êi tiªu dïng khi cã nhu cÇu vÒ s¶n phÈm kho¸. Qu¶ thùc kho¸ ViÖt TiÖp lµ mét lo¹i s¶n phÈm kh¸ bÒn vµ ®Ñp, ®¸p øng tèt nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng, ®Æc biÖt lµ trªn thÞ tr-êng MiÒn B¾c. tuy nhiªn, trong kho¶ng 5-10 n¨m trë l¹i ®©y, C«ng ty kho¸ ViÖt TiÖp ®· dÇn ®Ó mÊt ®i thÕ m¹nh cña m×nh vÒ s¶n phÈm kho¸. Nguyªn nh©n lµ do C«ng ty ®· kh«ng kÞp cËp nhËt, ®æi míi trang thiÕt bÞ m¸y mãc, c¶i tiÕn mÉu m· vµ chÊt l-îng cho phï hîp víi sù thay ®æi cña thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng. ThÞ tr-êng dÇn mÊt ®i vµ theo ®ã, uy tÝn cña s¶n phÈm kho¸ viÖt TiÖp còng kh«ng cßn ®-îc t«t ®Ñp nh- tr-íc n÷a. MÆc dï vËy, C«ng ty kho¸ ViÖt TiÖp vÉn ®-îc xem lµ mét ®ãi thñ nÆng kÝ vµ lu«n g©y xøc Ðp c¹nh tranh gay g¾t víi s¶n phÈm cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng, ®Æc biÖt lµ trªn thÞ tr-êng MiÒn B¾c. Ngoµi C«ng ty kho¸ ViÖt TiÖp ®-îc coi lµ ®èi thñ chÝnh th× hiÖn nay, trªn thÞ tr-êng còng xuÊt hiÖn kh¸ nhiÒu c¸c c¬ së s¶n xuÊt chuyªn gia c«ng vµ chÕ t¹o c¸c lo¹i kho¸, lµm giµn gi¸o, cèp pha, cöa hoa, cöa xÕp…Nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt nµy tuy quy m« chØ dõng l¹i ë møc ®é võa vµ nhá nh-ng v× sè l-îng rÊt nhiÒu nªn còng ®· chiÕm lÜnh mÊt mét phÇn thÞ tr-êng ®¸ng kÓ cña C«ng ty. Tuy nhiªn, mét ®iÒu cã thÓ yªn t©m lµ vÞ cã quy m«, l-îng vèn võa vµ nhá nªn c¸c c¬ së s¶n xuÊt nµy kh«ng cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó th©m gia c¸c c«ng tr×nh lín, ®ßi hái vèn ®Çu t- nhiÒu vµ thêi gian thu håi vèn l©u. Bªn c¹nh c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc vµ t- nh©n lµm ¨n ch©n chÝnh th× còng cßn ph¶i kÓ ®Õn mét d¹ng ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c kh¸ phæ biÕn hiÖn nay, ®ã lµ n¹n bu«n lËu. C¸c s¶n phÈm kho¸, b¶n lÒ, chèt cöa, … nhËp lËu tõ Trung Quèc tuy cã chÊt l-îng kh«ng cao b»ng s¶n phÈm kho¸ Minh Khai nh-ng v× lµ hµng nhËp lËu nªn gi¸ thµnh rÊt rÎ vµ qu¶ thùc ®iÒu nµy ®· t¹o kh«ng Ýt khã kh¨n cho kh«ng chØ riªng C«ng ty kho¸ Minh Khai mµ cßn ®èi víi 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¶ c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n ch©n chÝnh kh¸c trong viÖc chiÕm lÜnh vµ më réng thÞ tr-êng. 1.3 Søc Ðp tõ phÝa kh¸ch hµng Kh¸ch hµng chñ yÕu t×m ®Õn s¶n phÈm cña C«ng ty lµ c¸c doanh nghiÖp , c¸c tæ chøc x· héi, c¸c hé gia ®×nh cã nhu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm cña C«ng ty trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, l¾p m¸y, ®¶m b¶o an ninh… TÝnh ®a d¹ng cña kh¸ch hµng t¹o ra nh÷ng søc Ðp kh¸c nhau tíi C«ng ty nh-: C¸c Doanh nghiÖp Nhµ n-íc lu«n ®Æt yªu cÇu vÒ chÊt l-îng, sù æn ®Þnh, ®é bÒn cña s¶n phÈm lªn hµng ®Çu; c¸c Doanh nghiÖp t- nh©n th× th-êng so s¸nh gi÷a chi phÝ vµ hiÖu qu¶ vµ tÊt nhiªn hä còng kh«ng thÓ kh«ng quan t©m tíi ®é bÒn cña s¶n phÈm; c¸c kh¸ch hµng lµ hé gia ®×nh th× tuú theo yªu cÇu nh-ng hÇu hÕt hä ®Òu muèn s¶n phÈm mµ hä bá tiÒn ra mua ®em l¹i cho hä sù tiÖn lîi trong sö dông, ®é an toµn cao vµ cã gi¸ thµnh rÎ. MÆt kh¸c, v× s¶n phÈm cña C«ng ty lµ c¸c lo¹i kho¸, c¸c «ng cô, ph-¬ng tiÖn phôc vô cho ngµnh x©y dùng nªnc¸c kh¸ch hµng t×m ®Õn víi C«ng ty nÕu lµ c¸c doanh nghiÖp th× hä lu«n mua s¶n phÈm víi sè l-îng nhiÒu, v× vËy, søc Ðp cña hé vÒ gi¸ c¶ bao giê còng lín. Hä lu«n t×m mäi lÝ do ®Ó ®ßi hái d-îc chiÕt khÊu, gi¶m gi¸, ®«i khi , hä cßn ®em c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty ra nh»m g©y søc Ðp buéc C«ng ty ph¶i h¹ gi¸ thµnh nÕu nh- kh«ng muèn mÊt b¹n hµng. Ng-îc l¹i, víi kh¸ch hµng lµ c¸c hé gia ®×nh c¸ thÓ th× ®a phÇn hä chØ mua hµng víi sè l-îng ®¬n chiÕc, do vËy hä khã cã thÓ t¹o ra ®-îc mét chót s-c Ðp nµo lªn gi¸ b¸n s¶n phÈm cña C«ng ty. Tuy nhiªn, nãi nh- vËy kh«ng cã nghÜa lµ C«ng ty kh«ng cÇn ph¶i quan t©m tíi ®èi t-îng nµy mµ ng-îc l¹i, cÇn ph¶i lu«n th¨m dß nhu cÇu thùc tÕ, c¶m nh©n thùc tÕ cña lo¹i kh¸ch hµng nµy vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty bëi lÏ, hä lµ lùc l-îng quÇn chóng, hä cã thÓ t¹o nªn d- luËn xÊu, còng nh- t¹o nªn uy tÝn tèt cho c«ng ty… Ngoµi nh÷ng yªu cÇu vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt l-îng, mét nh©n tã mµ kh¸ch hµng lu«n quan t©m tíi mµ nh÷ng nhµ qu¶n lÝ ph¶i tÝnh ®Õn lµ dÞch vô sau b¸n hµng, thêi h¹nh b¶o hµnh vµ th¬× gian söa ch÷a khi cã sù cè x¶y ra. Kh¸ch hµng sÏ lu«n an t©m khi mµ hä thÊy s¶n phÈm ®-îc b¶o hµnh dµi h¹n, C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm vµ hÕt m×nh trong viÖc kh¾c phôc hËu qu¶ khi cã sù cè kh«ng may x¶y ra; nÕu ®¸p øng ®-îc yªu xÇu nµy, ch¾c h¼n C«ng ty sÏ cã ®-îc mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng. 1.4 Søc Ðp tõ phÝa nhµ cung cÊp Lµ mét C«ng ty cã quy m« võa, chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i kho¸, mÆt hµng phôc vô cho x©y dùng nh- giµn gi¸o, cét chèng ®¬n kiÓu ý, cét chèng MK500, chèt cèp pha F10, m¸y phæ quang,khung l-íi ng¨n phßng, contener, bé läc bôi, v× kÌo héi tr-êng Ba §×nh…nªn C«ng ty p¬h¶i sö dông mét l-îng vËt t- t-¬ng ®èi lín. Cã hµng ngh×n lo¹i vËt t- kh¸c nhau ®-îc sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh-: 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + ThÐp l¸ c¸c lo¹i: 1,5 * 1000 * 2000 + ThÐp trßn c¸c lo¹i: Phi 12 * 5800 + ThÐp tÊm c¸c lo¹i + §ång thanh c©y Phi 12 * 4000 + Nh«m, Inox, Gang + C¸c chi tiÕt cña kho¸ nh-: th©n, lâi quai, bi, lß xo, ph«i ch×a.. + C¸c lo¹i vËt t- kh¸c nh-: Niken, Cr«m, A xÝt c¸c lo¹i, x¨ng dÇu, than cñi, c¸t sái vµ c¸c lo¹i ho¸ chÊt kh¸c… Trong sè ®ã, cã mét sè lo¹i vËt t- rÊt khan hiÕm, hoÆc trong n-íc kh«ng tù s¶n xuÊt ®-îc hoÆc s¶n xuÊt ®-îc nh-ng chÊt l-îng kh«ng cao…vµ ph¶i nhËp ngo¹i nh-: ThÐp l¸ cña Nga, thÐp trßn Phi 128 * 5800, ®ång thanh c©y Phi 12 * 4000 cña §µi Loan…ChÝnh v× vËy, ®«i lóc C«ng ty bÞ lÖ thuéc kh¸ nhiÒu vµo c¸c nhµ cung øng, bÞ hä Ðp gi¸, giao hµng chËm hoÆc kh«ng ®óng víi quy c¸ch, phÈm chÊt ®· ®¨ng kÝ, tho¶ thuËn trong hîp ®ång…§iÒu nµy ®«i lóc ®· g©y ¶nh h-ëng kh¸ nhiÒu tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, khiÕn C«ng ty kh«ng thÓ giao hµng ®óng k× h¹n cho kh¸ch hµng, chÊt l-îng s¶n phÈm lµm ra kh«ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng hoÆc nÆng nÒ h¬n n÷a lµ C«ng ty ph¶i tù m×nh ®¬n ph-¬ng chÊm døt hîp ®ång vµ ph¶i chÞu båi th-êng thiÖt h¹i. Tuy nhiªn, ®ã chØ lµ sè Ýt. §iÒu ®¸ng mõng lµ ®a phÇn c¸c doanh nghiÖp cung cÊp s¶n phÈm cña m×nh cho C«ng ty ®Òu lµm ¨n ®øng ®¾n vµ kh¸ cã uy tÝn trªn thÞ tr-êng. HÇu hÕt hä ®Òu lµ c¸c doanh nghiÖp trong n-íc, chÝnh v× vËy ®· phÇn nµo gi¶m bít ®i sù lÖ thuéc cña C«ng ty vµo c¸c nhµ cung øng. Søc Ðp nµy giê ®©y ®ang ngµy mét gi¶m bëi chÊt l-îng hµng ho¸ néi ®Þa ®ang ngµy ®-îc n©ng cao, ®ång thêi, C«ng ty còng ®· vµ ®ang t×m kiÕm thªm c¸c nhµ cung øng kh¸c cã uy tÝn trªn thÞ tr-êng quèc tÕ nh»m h¹n chÕ tèi ®a sù lÖ thuéc cña m×nh vµo c¸c nhµ cung øng. 1.5 Sù ®e do¹ tõ s¶n phÈm thay thÕ Nãi chung, xÐt trªn thÞ tr-êng th× l-îng s¶n phÈm cã thÓ dïng ®Ó thay thÕ cho s¶n phÈm cña C«ng ty kh«ng nhiÒu. ChÝnh v× vËy, søc Ðp tõ phÝa c¸c s¶n phÈm thay thÕ tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ kh«ng ®¸ng kÓ. 2. Ph©n tÝch m«i tr-êng vÜ m« Tr¹ng th¸i m«i tr-êng kinh tÕ vÜ m« lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh chÝnh vµ trë thµnh søc m¹nh cña nÒn kinh tÕ. Nã t¸c ®éng trùc tiÕp vµo kh¶ n¨ng cña C«ng ty trong viÖc t×m kiÕm vµ 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 s¸ng t¹o lîi nhuËn. ThuËn lîi rÊt lín cho C«ng ty kho¸ Minh Khai lµ m«i tr-êng vÜ m« ë ViÖt Nam rÊt æn ®Þnh. Tèc ®é t¨ng tr-ëng hµng n¨m ë ViÖt Nam cao h¬n c¸c quèc gia kh¸c trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. N¨m 1999, tæng s¶n phÈm quèc néi cña ViÖt nam t¨ng 5,8%; N¨m 2000 t¨ng kho¶ng 6,75 . §iÒu nµy t¹o ra c¬ héi kinh doanh cho nhiÒu doanh nghiÖp còng nh- lµm gi¶m bít ¸p lùc c¹nh tranh cho c¸c C«ng ty ho¹t ®éng trong ngµnh. MÆt kh¸c, §¶ng vµ ChÝnh phñ Viªt Nam chñ ch-¬ng thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®æi míi chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ theo h-íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc; më cöa vµ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. §Ó lµm ®-îc ®iÒu nµy, ®ßi hái cÇn ph¶i x©y dùng ®-îc mét nÒn mãng c¬ së h¹ tÇng ®ång bé vµ v÷ng ch¾c. ChÝnh ®iÒu nµy t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc ph¸t triÓn cña ngµnh x©y dùng nãi chung vµ ngµnh c¬ khÝ x©y dùng nãi riªng, trong ®ã cã C«ng ty kho¸ Minh Khai. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi ®ã còng cßn kh«ng it nh÷ng khã kh¨n mµ C«ng ty ®ang ph¶i ®èi diÖn. Tr-íc tiªn lµ nh÷ng chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc nh- thuÕ, chÕ ®é ®·i ngé, -u ®·i …cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp, x©y dùng. Sau ®ã lµ sù mÊt gi¸ cña tiÒn ViÖt Nam so víi ®ång ®«la MÜ khiÕn cho gi¸ c¸c nguyªn vËt liÖu t¨ng lªn mét c¸ch nhang chãng lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty t¨ng theo, t¹o trë ng¹i cho qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. Tãm l¹i, viÖc ®¸nh gi¸ vµ n¾m v÷ng nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi cña m«i tr-êng vÜ m« sÏ gióp cho c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc x¸c ®Þnh ®-îc nh÷ng thÕ m¹nh vµ ®iÓm yÕu tõ ®ã t×m ra c¸c c¬ héi kinh doanh còng nh- l-êng tr-íc ®-îc nh÷ng nguy c¬ cã thÓ gÆp ph¶i trong viÖc x©y dùng mét chiÕn l-îc ph¸t triÓn l©u dµi vµ æn ®Þnh. Tuy nhiªn, yÕu tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét C«ng ty chÝnh lµ co ph¸t huy ®-îc søc m¹nh néi lùc cña chÝnh m×nh hay kh«ng? 3. Ph©n tÝch néi bé C«ng ty Qu¸ tr×nh ph©n tÝch néi bé cña mét doanh nghiÖp sÏ gióp ta x¸c ®Þnh ®-îc ®iÓm m¹nh, diÓm yÕu cña C«ng ty trong tõng lÜnh vùc cô thÓ dùa trªn c¬ së x¸c ®Þnh ®óng lîi thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 3.1 §iÓm m¹nh cña C«ng ty Tr-íc tiªn ph¶i nãi ®Õn mét nh©n tè v« cïng quan träng mµ C«ng ty kho¸ Minh Khai cã ®-îc lµ uy tÝn trªn thÞ tr-êng – mét tµi s¶n v« gi¸ gióp C«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Cã ®-îc uy tÝn nµy lµ do C«ng ty ®· lu«n chó träng ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm vµ dÞch vô sau b¸n hµng. S¶n phÈm cña C«ng ty kh¸ ®a d¹ng vµ phong phó, cÇn kh¸ nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau trong khi dï chÊt l-îng cña bÊt k× nguyªn vËt liÖu nµo kh«ng tèt còng ¶nh 20
- Xem thêm -