Tài liệu Giới thiệu chung về ngân hàng tmcp kỹ thương

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua ®Êt níc ta cã nh÷ng chuyÓn biÕn to lín khi mµ c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng thùc sù ®· vµ ®ang chiÕm dÇn vÞ thÕ trong tõng ®¬n vÞ doanh nghiÖp kÓ c¶ nhµ níc lÉn t nh©n. ChÝnh v× vËy trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng ngµy nay, c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng c¹nh tranh víi nhau gay g¾t vµ quyÕt liÖt. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh cho m×nh mét chiÕn lîc kinh doanh phï hîp, nÕu kh«ng sÏ ch¾c ch¾n thÊt b¹i trong kinh doanh. V× vËy muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi c¸c doanh nghiÖp ph¶i dùa vµo ®îc nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng, biÕt ®îc c¸c rñi ro vµ ph¬ng híng gi¶i quyÕtdtrªn con ®êng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp… §Ó lµm ®îc nh÷ng ®iÒu trªn th× chØ cã mét chiÕn lîc kinh doanh phï hîp nh»m triÖt ®Ó tËn dông nh÷ng c¬ héi kinh doanh, h¹n chÕ tèi thiÒu c¸c nguy c¬, tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Do vËy, chiÕn lîc kinh doanh kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi mçi tæ chøc kinh tÕ vµ nã cã mét ý nghÜa sèng cßn ®èi víi sù ph¸t triÓn vµ thµnh c«ng cña mçi tæ chøc kinh tÕ. Lµ mét c«ng ty cã lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn l©u dµi, tõ c¬ chÕ bao cÊp ®Õn c¬ chÕ thÞ trêng nh hiÖn nay. Nhng lµ c«ng ty ph¸t triÓn v÷ng m¹nh dÇn vµ tõ mét doanh nghiÖp nhá ®i ®Õn thµnh c«ng nh hiªn nay lµ t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn, t«i thÊy ®îc vai trß quan träng cña c«ng t¸c x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Do ®ã sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng lµ mét sù cÇn thiÕt cho t¬ng lai cña doanh nghiÖp trªn con ®êng ph¸t triÓn bÒn v÷ng. ChÝnh v× vËy t«i chän ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh lµ: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh t¹i c«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn giai ®o¹n 2005-2010” Chuyªn ®Ò nµy gåm 3 phÇn: PhÇn I: C¬ së lý luËn vÒ x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh vµ sù cÇn thiÕt x©y dùng chiÕn lîc ë c«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn. PhÇn II: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh cña c«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn. PhÇn III: §Þnh híng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh cña c«ng ty. §Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy t«i ®· nhËn ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña Ths. NguyÔn ThÞ Hoa vµ c¸c c« chó ë phßng kÕ ho¹ch c«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn. Song do 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn ch¾c ch¾n bµi viÕt cña t«i cßn nhiÒu thiÕu sãt. KÝnh mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña gi¸o viªn híng dÉn vµ c« chó trong c«ng ty gióp ®ì ®Ó bµi viÕt cña t«i ®îc hoµn chØnh h¬n. ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh vµ sù cÇn thiÕt x©y dùng chiÕn lîc ë c«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn I. ChiÕn lîc kinh doanh 1. Kh¸i niÖm ThuËt ng÷ chiÕn lîc cã nhiÒu ®Þnh nghÜa kh¸c nhau nhng thêng ®îc hiÓu chung lµ nh÷ng quyÕt ®Þnh, nh÷ng hµnh ®éng hoÆc nh÷ng kÕ ho¹ch liªn kÕt víi nhau ®îc thiÕt kÕ ®Ó ®Ò ra vµ thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña tæ chøc. ChiÕn lîc lµ tËp hîp nh÷ng quyÕt ®Þnh vµ hµnh ®éng híng môc tiªu ®Ó c¸c n¨ng lùc vµ nguån lùc cña tæ chøc ®¸p øng ®îc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc tõ bªn ngoµi. C¸c chiÕn lîc ®îc ®a ra cÇn ph¶i gióp cho tæ chøc ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra. Tuy nhiªn, viÖc x©y dùng vµ quyÕt ®Þnh chiÕn lîc híng môc tiªu lµ cha ®ñ. ChiÕn lîc cßn ®a ra nh÷ng hµnh ®éng híng môc tiªu-nh÷ng ho¹t ®éng ®Ó thùc hiÖn chiÕn lîc. Nãi c¸ch kh¸c, chiÕn lîc cña tæ chøc kh«ng chØ bao gåm nh÷ng g× tæ chøc muèn thùc hiÖn, mµ cßn c¸nh thøc thùc hiÖn 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nh÷ng viÖc ®ã. Mét hµnh ®éng riªng lÎ, ®¬n gi¶n còng kh«ng ph¶i lµ chiÕn lîc. ChiÕn lîc lµ mét lo¹t c¸c hµnh ®éng vµ quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn nhau, chiÕn lîc cña tæ chøc cÇn ®îc x©y dùng sao cho nã cÇn ph¶i tÝnh ®Õn nh÷ng ®iÓm m¹nh c¬ b¶n cña m×nh vµ nh÷ng c¬ héi, th¸ch thøc cña m«i trêng. 2. §Æc trng ChiÕn lîc mang tÝnh ®Æc trng chung nhÊt, nã ph¶n ¸nh b¶n chÊt cña chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ cã nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n nhÊt lµ: - ChiÕn lîc mang tÝnh ®Þnh híng: v× chiÕn lîc ®îc x©y dùng cho thêi kú tõ 5 n¨m trë lªn, nªn nã mang tÝnh ®Þnh híng ®Ó cho c¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¬n thùc hiÖn nh kÕ ho¹ch hµng n¨m… - ChiÕn lîc lu«n tËp trung quan ®iÓm lín vµo c¸c cÊp l·nh ®¹o trong doanh nghiÖp: chiÕn lîc ®îc x©y dùng trªn c¬ së lµ ý kiÕn quan ®iÓm cña c¸c cÊp l·nh ®¹o, do ®ã nã thÓ hiÖn híng ®i quyÕt ®Þnh cña cÊp l·nh ®¹o. - ChiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc ph¶n ¸nh nh mét qu¸ tr×nh liªn tôc tõ x©y dùng ®Õn thùc hiÖn, ®¸nh gi¸ kiÓm tra, ®iÒu chØnh … t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®Ò ra - ChiÕn lîc kinh doanh x¸c ®Þnh râ ph¹m vi c¹nh tranh cña doanh nghiÖp: ®Æc ®iÓm nµy ®ã lµ x¸c ®Þnh râ ph¹m vi kinh doanh cña doanh nghiÖp. §©y lµ bíc ®i quan träng cña doanh nghiÖp trong ph©n tÝch m«i trêng kinh doanh, ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh, ph©n bæ nguån qu¶n trÞ danh môc ®Çu t. Râ rµng mèi quan t©m lín nhÊt trong viÖc h×nh thµnh chiÕn lîc chÝnh lµ viÖc x¸c ®Þnh râ lÜnh vùc kinh doanh nµo mµ doanh nghiÖp cã dù ®Þnh tham gia, nã ®ßi hái c¸c nhµ lËp ®Þnh chiÕn lîc ph¶i chØ râ ®îc vÊn ®Ò nh tû lÖ t¨ng trëng tèi ®a, ®a d¹ng hãa vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®Çu t 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh vµ quy tr×nh x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh 1. C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn chiÕn lîc kinh doanh 1.1 M«i trêng vÜ m« a. C¸c yÕu tè kinh tÕ : C¸c yÕu tè kinh tÕ lµ nh©n tè ¶nh hëng rÊt lín ®Õn c¸c doanh nghiÖp vµ còng lµ nh©n tè vËn ®éng kh«ng ngõng. Sù vËn ®éng thêng xuyªn kh«ng ngõng cña nã lu«n chøa ®ùng c¶ c¬ héi lÉn th¸ch thøc cho c¸c doanh nghiÖp. - Tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ : t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp nãi riªng. Nã lµm thay ®æi nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng, quy m« cña thÞ trêng tiªu thô, ¶nh hëng ®Õn c¸n c©n cung cÇu s¶n phÈm. L·i xuÊt : lµ yÕu tè t¸c ®éng ®Õn xu thÕ tiÕt kiÖm vµ ®Çu t, nã lµm cho nhu cÇu ®Çu t t¨ng hay gi¶m, kÝch thÝch hoÆc h¹n chÕ vµo ®Çu t më réng s¶n xuÊt. Tû gi¸ hèi ®o¸i : c¸n c©n thanh to¸n tû gi¸ hèi ®o¸i ¶nh hëng ®Õn thÞ trêng vµ quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cña doanh nghiÖp vµ ®«i khi dÉn ®Õn thay ®æi kinh tÕ nãi chung. Tû lÖ l¹m ph¸t : ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng dù ®o¸n cña c¸c nhµ ®Çu t. Khi l¹m ph¸t lªn cao th× dù ®o¸n sÏ trë n©n khã kh¨n h¬n, ®Çu t mang nhiÒu rñi ro h¬n. Do ®ã ®Çu t gi¶m s¶n lîng gi¶m vµ t¸c ®éng tíi c¹nh tranh trong ngµnh. Tû lÖ thÊt nghiÖp : tû lÖ thÊt nghiÖp trong ngµnh cao ®iÒu ®ã chøng tá s¶n phÈm c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng kÐm, tû lÖ ®Çu t vµo ®æi míi c«ng nghÖ vµ s¶n phÈm thÊp. b. YÕu tè chÝnh trÞ ph¸p luËt : bao gåm c¸c hÖ thèng quan ®iÓm, chÝnh s¸ch quy chÕ, luËt lÖ vµ thñ tôc. Nã ¶nh ®Õn sù tån t¹i vµph¸t triÓn cña ngµnh, ®Õn tr¹ng th¸i kinh tÕ do ®ã nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ngµnh. c. YÕu tè v¨n hãa x· héi: lµ nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi. YÕu tè kü thuËt c«ng nghÖ : víi tèc ®é ph¸t triÓn nh vò b·o cña c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt, vßng ®êi c«ng nghÖ ngµy cµng ng¾n l¹i. Sù ra ®êi cña c«ng nghÖ míi sÏ hñy ho¹i c¸c c«ng nghÖ cò, lµm t¨ng u thÕ, s¶n phÈm sÏ ®îc hoµn thiÖn h¬n, gi¸ s¶n 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÈm trë nªn rÎ h¬n vµ còng cã thÓ lµm xuÊt hiÖn thÞ trêng míi. C¸c doanh nghiÖp t¨ng cêng kh¶ n¨ng khai th¸c vµ nghiªn cøu c«ng nghÖ míi. d. YÕu tè tù nhiªn : nh©n tè tù nhiªn lµ nguån cung cÊp ®Çu vµo cho nhiÒu ngµnh s¶n xuÊt, nã lµ nh©n tè Ýt biÕn ®éng nhÊt. Tuy nhiªn trong nh÷ng thËp kû gÇn ®©y m«i trêng tù nhiªn ®ang bÞ xuèng cÊp mét c¸ch nghiªm träng ®iÒu ®ã ¶nh hëng ®Õn sù vËn ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. e. Xu híng quèc tÕ hãa : trong bèi c¶nh hiÖn nay xu híng quèc tÕ hãa ngµy cµng ph¸t triÓn, sù giao lu trao ®æi hµng hãa ngµy cµng thuËn lîi h¬n. Nã còng lµ mét m«i trêng ®Ó c¸c doanh nghiÖp thö søc cña m×nh trªn thÞ trêng quèc tÕ, vµ nã còng lµ c¬ héi vµ th¸ch thøc cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn. 1.2 M«i trêng ngµnh. Lµ m«i trêng g¾n liÒn víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, c¸c yÕu tè cña m«i trêng t¸c nghiÖp sÏ quyÕt ®Þnh m«i trêng ®Çu t, cêng ®é c¹nh vµ møc lîi nhuËn trong ngµnh. Theo gi¸o s Michael Porter th× bèi c¶nh cña m«i trêng t¸c nghiÖp chÞu ¶nh hëng cña n¨m ¸p lùc c¹nh tranh. a. §èi thñ tiÒm tµng Lµ nh÷ng c«ng ty hiÖn cha tham gia c¹nh tranh trong ngµnh nhng cã kh¶ n¨ng sÏ th©m nhËp vµo ngµnh. Sù xuÊt hiÖn cña c¸c ®èi thñ nµy sÏ lµm t¨ng cêng ®é c¹nh tranh vµ gi¶m lîi nhuËn trong ngµnh. NÕu rµo c¶n th©m nhËp lín sÏ lµm gi¶m kh¶ n¨ng th©m nhËp vµ ngîc l¹i. Theo Joe Ban cã ba rµo c¶n chÝnh c¶n trë sù th©m nhËp lµ: - Sù trung thµnh cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty - Lîi thÕ tuyÖt ®èi vÒ chi phÝ - Lîi thÕ kinh tÕ theo quy m« NÕu doanh nghiÖp cã chiÕn lîc nh»m n©ng cao c¸c rµo c¶n th©m nhËp ngµnh th× sÏ h¹n chÕ nguy c¬ th©m nhËp tõ c¸c ®èi thñ tiÒm tµng. b. §èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i C¸c ®èi thñ c¹nh tranh lµ ¸p lùc thêng xuyªn vµ ®e däa trùc tiÕp ®Õn c¸c c«ng ty. Sù c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty hiÖn cã trong ngµnh ngµy cµng t¨ng th× cµng ¶nh h ëng tíi lîi nhuËn, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. V× chÝnh sù c¹nh tranh nµy buéc c«ng ty ph¶i t¨ng cêng chi phÝ ®Çu t nh»m kh¸c biÖt hãa s¶n phÈm, tiÕp cËn thÞ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trêng hoÆc gi¶m gi¸ thµnh. Cêng ®é c¹nh tranh trong ngµnh phô thuéc vµo c¸c yÕu tè sau : Sè lîng vµ kh¶ n¨ng cña c«ng ty trong ngµnh: quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt vµ cêng ®é c¹nh tranh trong ngµnh. Trong mét ngµnh cã sè lîng c«ng ty lín vµ kh¶ n¨ng t¬ng ®¬ng nhau, sù c¹nh tranh cã xu híng c¹nh tranh diÔn ra khèc liÖt vµ nghiªng vÒ chiÕn tranh gi¸ c¶ h¬n nhiÒu. Trong mét sè trêng hîp cã Ýt c«ng ty cã kh¶ n¨ng chi phèi thÞ trêng, c¸c c«ng ty nµy thêng cã xu híng liªn kÕt víi nhau ®Ó khèng chÕ thÞ trêng, c¸c c«ng ty yÕu thÕ thêng ph¶i tu©n theo luËt cña c¸c c«ng ty lín ®Ò ra. Nhu cÇu thÞ trêng: nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty t¸c ®éng rÊt lín ®Õn cêng ®é c¹nh tranh. Khi c¸c nhu cÇu s¶n phÈm cã xu híng t¨ng, c¸c c«ng ty sÏ dÔ dµng b¶o vÖ thÞ phÇn hay më réng thÞ phÇn cña m×nh trªn thÞ trêng, tÝnh chÊt c¹nh tranh sÏ kÐm gay g¾t h¬n. Khi nhu cÇu thÞ trêng cã xu híng gi¶m xuèng, c¸c c«ng ty muèn b¶o vÖ thÞ phÇn vµ ph¸t triÓn thÞ trêng th× tÊt yÕu sÏ tham gia vµo cuéc chiÕn víi nhiÒu c«ng ty h¬n. Rµo c¶n rót lui: chi phÝ ngµy cµng cao, doanh nghiÖp cµng khã ra khái ngµnh, do ®ã doanh nghiÖp sÏ quyÕt t©m ®Ó tån t¹i. §iÒu ®ã cµng lµm cho cêng ®é c¹nh tranh ngµy cµng t¨ng, ®Æc biÖt vµ víi nh÷ng ngµnh ®ang ë giai ®o¹n chÝn muåi hay suy tho¸i. Vµ ngîc l¹i rµo c¶n rót lui thÊp, møc c¹nh tranh trong ngµnh cã xu híng gi¶m. Ngoµi c¸c rµo c¶n chÝnh cßn cã c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi cêng ®é c¹nh tranh nh: tÝnh kh¸c biÖt hãa cña c¸c s¶n phÈm trong ngµnh, chi phÝ cè ®Þnh… c. Nhµ cung cÊp Nhµ cung cÊp cã thÓ g©y ¸p lùc cho c«ng ty th«ng qua yªu cÇu t¨ng gi¸ hoÆc gi¶m chÊt lîng c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho c«ng ty. Nã trùc tiÕp ¶nh hëng ®Õn gi¸ thµnh, chÊt lîng s¶n phÈm cña c«ng ty, do ®ã nã t¸c ®éng tíi ph¶n øng cña kh¸ch hµng. Khi ®ã ta xem xÐt c¸c yÕu tè díi ®©y ®Ó ®¸nh gi¸ ¸p lùc cña nhµ cung cÊp lµ: Nhµ cung cÊp cã tËp trung hay kh«ng, nÕu nhµ cung cÊp mµ tËp trung th× ¸p lùc víi doanh nghiÖp sÏ t¨ng lªn vµ ngîc l¹i. LiÖu doanh nghiÖp trong ngµnh cã t×m ®îc s¶n phÈm thay thÕ hay kh«ng. Khi doanh nghiÖp t×m ®îc s¶n phÈm thay thÕ sÏ lµm gi¶m ¸p lùc cña nhµ cung cÊp. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chi phÝ chuyÓn ®æi nhµ cung cÊp, nÕu chi phÝ chuyÓn ®æi thÊp sÏ t¹o c¬ héi cho doanh nghiÖp t×m ®îc nhµ cung cÊp kh¸c sÏ t¹o ®îc ¸p lùc ®èi víi nhµ cung cÊp hay nãi kh¸c h¬n lµ ¸p lùc ®èi víi doanh nghiÖp sÏ gi¶m ®i. Kh¶ n¨ng héi nhËp däc ngîc chiÒu trong ngµnh. Khi doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng héi nhËp tèt th× sù g¾n kÕt trong ngµnh t¹o cho doanh nghiÖp thÕ m¹nh vÒ s¶n xuÊt s¶n phÈm gi¶m ®îc ¸p lùc tõ nhµ cung cÊp. d. Kh¸ch hµng ¸p lùc tõ phÝa kh¸ch hµng xuÊt ph¸t chÝnh tõ sù mÆc c¶ cña kh¸ch hµng. Kh¶ n¨ng mÆc c¶ thÓ hiÖn chñ yÕu díi hai d¹ng, ®ã lµ kh¶ n¨ng ®ßi gi¶m gi¸ vµ kh¶ n¨ng ®ßi n©ng cao chÊt lîng. Kh¶ n¨ng mÆc c¶ cña ngêi d©n t¨ng dÉn ®Õn doanh nghiÖp kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng tån t¹i trong ngµnh, vµ nÕu ®¸p øng th× lîi nhuËn sÏ gi¶m, ¸p lùc nµy sÏ t¨ng nÕu s¶n phÈm nµy Ýt cã tÝnh kh¸c biÖt hãa, kh¸ch hµng mua víi sè lîng lín, lîng kh¸ch hµng Ýt, ngêi mua cã ®Çy ®ñ th«ng tin… Vµ ®Ó n©ng cao møc lîi nhuËn t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh th× doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t ®îc c¸c th«ng tin sau: - Kh¸ch hµng cã tËp trung hay kh«ng. - Doanh nghiÖp trong ngµnh cã ph¶i lµ nhµ cung cÊp chÝnh - Møc ®é thñy chung cña kh¸ch hµng - Chi phÝ chuyÓn ®æi e. Kh¶ n¨ng héi nhËp däc ngîc chiÒu S¶n phÈm thay thÕ Lµ nh÷ng s¶n phÈm kh¸c nhau nhng ®¸p øng cïng mét nhu cÇu tiªu dïng. Sù xuÊt hiÖn cña s¶n phÈm thay thÕ t¹o nguy c¬ c¹nh tranh vÒ gi¸ vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Nh÷ng s¶n phÈm thay thÕ ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu sau : - Lµ s¶n phÈm ®¸p øng cïng nhu cÇu víi s¶n phÈm hiÖn t¹i cña ngµnh. - Cã thÓ xuÊt hiÖn trong néi bé doanh nghiÖp. 1.3 M«i trêng néi bé cña doanh nghiÖp Kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp lµ yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh xem doanh nghiÖp cã thÓ lµm g×, chiÕn lîc cña doanh nghiÖp cã thµnh c«ng hay kh«ng, cã ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi cña chiÕn lîc, khi x©y dùng chóng ta ph¶i ®¸nh gi¸ ®îc thùc tr¹ng, x¸c ®Þnh ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu qua ®ã x¸c ®Þnh ®îc n¨ng lùc ph©n biÖt lîi thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®îc nh÷ng yªu cÇu trªn chÝnh lµ ph©n tÝch néi bé cña doanh nghiÖp. Ph©n tÝch néi bé kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc ph©n tÝch ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña doanh nghiÖp mµ nã ®ßi hái cã sù so s¸nh víi ®èi thñ c¹nh tranh, so s¸nh vÞ trÝ lý tëng víi ®ßi hái cña m«i trêng vµ ngµnh. Qu¸ tr×nh ph©n tÝch néi bé cña doanh nghiÖp ®îc thÓ hiÖn qua c¸c mÆt sau:(H×nh 1) H×nh 1: M«i trêng néi bé doanh nghiÖp Tµi chÝnh Nh©n sù V¨n hãa vµ bé m¸y S¶n xuÊt maketting a. Ph©n tÝch chuçi gi¸ trÞ cña tæ chøc. (H×nh 2) Chuçi gi¸ trÞ lµ tæng hîp c¸c ho¹t ®éngcña doanh nghiÖp nh»m lµm t¨ng gi¸ trÞ. Chuçi gi¸ trÞ cña tæ chøc cÊu thµnh tõ hai ho¹t ®éng: C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu( ho¹t ®éng t¸c nghiÖp) vµ c¸c ho¹t ®éng hç trî( ho¹t ®éng chøc n¨ng) Ho¹t ®éng chñ yÕu: lµ c¸c ho¹t ®éng g¾n liÒn víi s¶n phÈm vµ dÞch vô vña doanh nghiÖp. §ã lµ c¸c ho¹t ®éng thu mua, qu¶n lý c¸c yÕu tè ®Çu vµo,ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ ho¹t ®éng marketting b¸n hµng, vµ c¸c dÞch vô sau b¸n hµng. C¸c ho¹t ®éng nµy ®îc ®¸nh gi¸ xem nã gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm s¶n phÈm tháa m·n tèt nhÊt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng hay kh«ng?. C¸c ho¹t ®éng nµy cµng tiÕt kiÖm, n©ng cao chÊt lîng tháa m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng th× chuçi gi¸ trÞ cña c«ng ty ngµy cµng ®îc ®¸nh gi¸ cao, vµ c«ng ty cã lîi thÕ trong c¹nh tranh. Ho¹t ®éng hç trî: bªn c¹nh c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu g¾n liÒn víi s¶n xuÊt vµ dÞch vô cña c«ng ty c¸c ho¹t ®éng hç trî cßn t¸c ®éng mét c¸ch gi¸n tiÕp tíi s¶n phÈm vµ dÞch vô. C¸c ho¹t ®éng hç trî gióp cho c¸c ho¹t ®éng cña chóng ta ®ang nãi tíi chÝnh lµ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ nh©n sù, ph¸t triÓn c«ng nghÖ, tµi chÝnh kÕ to¸n, kiÓm so¸t qu¶n lý. H×nh 2: S¬ ®å chuçi gi¸ trÞ Ho¹t Ban gi¸m ®èc ®éng Qu¶n trÞ nh©n lùc hç Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn 8 Tµi chÝnh, kÕ to¸n, kiÓm so¸t vµ qu¶n lý Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trî §Çu vµo Mua s¶n xuÊt Cung øng Marketing DÞch b¸n hµng vô §Çu ra b. Ph©n tÝch tµi chÝnh Thùc tr¹ng tµi chÝnh, c¸c chØ sè tµi chÝnh lµ sù ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ n¨ng lùc tµi chÝnh cña tæ chøc. T×nh tr¹ng tµi chÝnh cña c«ng ty ph¶n ¸nh kh«ng nh÷ng n¨ng lùc ho¹t ®éng cña c«ng ty trong qu¸ khø mµ cßn ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong t¬ng lai. C¸c chØ sè tµi chÝnh thêng ®îc quan t©m khi thùc hiÖn c¸c ph©n tÝch tµi chÝnh trong x©y dùng chiÕn lîc bao gåm: * C¸c chØ sè lu©n chuyÓn vÒ tµi chÝnh: ®ã lµ chØ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi: Tæng TSL§ Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi= ---------------Nî ng¾n h¹n Trong ®ã: - Tµi s¶n lu ®éng: gåm tiÒn, c¸c chøng kho¸n dÔ chuyÓn nhîng, c¸c kho¶n dù tr÷ ph¶i thu vµ dù tr÷ tån kho. - Nî ng¾n h¹n: thêng bao gåm c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n tõ ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ngêi cung cÊp c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c … TSL§ - tån kho Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = ----------------------------Nî ng¾n h¹n * C¸c chØ sè ®ßn bÈy. ChØ sè nµy biÓu thÞ rñi ro tµi chÝnh cña c«ng ty. Nã cho thÊy tû lÖ tµi s¶n ®îc tµi trî b»ng vèn nî. Vèn nî ChØ sè nî= --------------Tæng vèn ChØ sè nµy kh«ng ®îc qu¸ cao v× nh vËy nã sÏ t¹o nhiÒu rñi ro khi kh«ng tr¶ nî dÔ dÉn ®Õn ph¸ s¶n. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * ChØ sè ho¹t ®éng ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty. Doanh thu thuÇn Vßng quay cña toµn bé vèn= -----------------------Tæng vèn Doanh thu thuÇn Vßng quay cña vèn lu ®éng= -----------------------Vèn lu ®éng * ChØ sè ph¶n ¸nh n¨ng lùc lîi nhuËn. Lîi nhuËn rßng ROA= ------------------------Tæng vèn kinh doanh c. Ph©n tÝch v¨n hãa tæ chøc vµ danh tiÕng. V¨n hãa tæ chøc ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng trong sù h×nh thµnh cña tæ chøc. Mçi c«ng ty cÇn lµm cho c¸c thµnh viªn cña m×nh thÊu hiÓu ®îc môc tiªu vµ quan ®iÓm hµnh ®éng cña c«ng ty m×nh. §iÒu ®ã sÏ thóc ®Èy c¸c thµnh viªn trong c«ng ty phÊn ®Êu ®¹t ®îc môc tiªu chung ®Ò ra cña c«ng ty. Danh tiÕng cña c«ng ty còng gãp phÇn lµm quan träng vµo viÖc thùc hiÖn thµnh c«ng môc tiªu cña c«ng ty. Danh tiÕng lµ mét d¹ng gi¸ trÞ v« h×nh mµ c«ng ty ®· h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi cña m×nh. Mét c«ng ty cã danh tiÕng trªn thÞ trêng sÏ dÔ dµng tiÕp cËn thÞ trêng míi, c¸c s¶n phÈm dÔ dµng ®îc chÊp nhËn h¬n. d. Ph©n tÝch nguån lùc cña doanh nghiÖp. NÕu nh trong thêi kú ®Çu cña cuéc c¸ch m¹ng ngêi ta nhÊn m¹nh ®Õn vai trß cña m¸y mãc thiÕt bÞ th× trong thêi ®¹i ngµy nay chiÕn lîc ph¸t triÓn nguån lùc ®îc xem nh lµ mét môc tiªu cøu c¸nh cho sù ph¸t triÓn cña mçi quèc gia nãi chung vµ cña mçi doanh nghiÖp nãi riªng. Nguån nh©n lùc vµ ph¬ng ph¸p qu¶n lý nã trë thµnh khoa häc vµ nghÖ thuËt gióp doanh nghiÖp thµnh c«ng trªn th¬ng trêng. VËy xem xÐt nguån nh©n lùc cÇn ®¸nh gi¸ theo møc ®é nµo? M« h×nh díi ®©y(h×nh3) cã thÓ kh¸i qu¸t ®îc toµn bé chøc n¨ng cña nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp. H×nh 3: Nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TuyÓn chän Qu¶n trÞ nh©n lùc §µo t¹o Bè trÝ nh©n lùc L¬ng bæng Ch¨m sãc t¹o ®éng lùc T¹o mèi quan hÖ f. Ph©n tÝch ho¹t ®éng marketting Marketing lµ ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu cho mçi doanh nghiÖp v× häat ®éng nµy nã cho nh÷ng ngêi tiªu dïng biÕt ®Õn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp vµ chÊt lîng s¶n phÈm ®ã nh thÕ nµo. Do vËy marketting lµ bé phËn kh«ng thÓ thiÕu khi x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp nã gióp cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn ®i lªn cïng víi xu híng cña sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Sù thµnh c«ng chØ ®Õn víi doanh nghiÖp khi doanh nghiÖp n¾m b¾t ®îc nhu cÇu kh¸ch hµng vµ ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu ®ã. g. Tæng kÕt néi bé c«ng ty vµ so s¸nh c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Sau khi ph©n tÝch n¨ng lùc néi bé cña doanh nghiÖp, c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc sÏ thùc hiÖn so s¸nh cã ý nghÜa. §ã lµ c¸c so s¸nh ph¶n øng sù ph¸t triÓn cña nã trong mèi t¬ng quan víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong ngµnh. §îc thùc hiÖn theo ba híng c¬ b¶n: So s¸nh theo thêi gian: ®ã lµ viÖc so s¸nh c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng thêi kú kh¸c nhau g¾n liÒn víi bèi c¶nh lÞch sö cña nã. So s¸nh chuÈn mùc cña ngµnh: thùc hiÖn c¸c so s¸nh bÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty ®èi víi c¸c chuÈn mùc trong ngµnh vµ c¸c c¹nh tranh chñ yÕu. Nã cho thÊy c«ng ty ®øng ë vÞ trÝ nµo trong ngµnh. NhËn d¹ng c¸c yÕu tè thµnh c«ng cèt lâi cña ngµnh: ®ã lµ mét vµi nh©n tè t¸c ®éng quan träng ®Õn thµnh c«ng cña c«ng ty trong ngµnh. 2. M« h×nh x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh : 2.1 Quy tr×nh x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh ViÖc x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh kh«ng thÓ lµm mét c¸ch tïy tiÖn, nã ®ßi hái ph¶i cã mét ph¬ng ph¸p khoa häc, tr¶i qua c¸c bíc cô thÓ theo mét tr×nh tù 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhÊt ®Þnh. Th«ng thêng khi x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh th× cã n¨m bíc(theo s¬ ®å 4) S¬ ®å 4: M« h×nh quy tr×nh x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh Ph©n tÝch m«i trêng kinh doanh Ph©n tÝch néi bé doanh nghiÖp X¸c ®Þnh nhiÖm vô vµ môc tiªu Lùa chän ph¬ng ¸n chiÕn lîc QuyÕt ®Þnh chiÕn lîc 2.2 X¸c ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô vµ môc tiªu cña x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh a. Chøc n¨ng, nhiÖm vô Chøc n¨ng nhiÖm vô lµ “ mÖnh ®Ò cè ®Þnh vÒ môc ®Ých cña doanh nghiÖp, ph©n biÖt doanh nghiÖp víi c¸c h·ng t¬ng tù kh¸c” MÖnh ®Ò ®ã ®îc gäi lµ mÖnh ®Ò vÒ c¸c nguyªn t¾c kinh doanh, môc tiªu triÕt lý, vµ quan ®iÓm cña c«ng ty. Néi dung cña chøc n¨ng nhiÖm vô cßn ph¶i: X¸c ®Þnh râ hiÖn t×nh cña tæ chøc vµ tæ chøc muèn trë thµnh nh thÕ nµo trong t¬ng lai. - Ph©n biÖt tæ chøc víi mét tæ chøc kh¸c. - Lµ khu«n khæ ®¸nh gi¸ hiÖn thêi còng nh trong t¬ng lai. b. Môc tiªu cña chiÕn lîc ThuËt ng÷ “ môc tiªu” ®îc dïng ®Ó chØ c¸c tiªu chÝ hoÆc kÕt qu¶ cô thÓ cña doanh nghiÖp cÇn ®¹t ®îc khi thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh. Th«ng thêng trong chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp chia thµnh hai môc tiªu dµi h¹n vµ ng¾n h¹n. Môc tiªu dµi h¹n thêng ®îc Ên ®Þnh theo c¸c lÜnh vùc sau. Møc lîi nhuËn: lµ môc tiªu sèng cßn cña doanh nghiÖp, møc lîi nhuËn thêng ph¶i ®¶m b¶o cho sù vËn hµnh cña ho¹t ®éng t¸i s¶n xuÊt hay më réng kinh doanh. Lµ môc tiªu quan träng vµ cÇn cè g¾ng ®¹t ®îc cña doanh nghiÖp vµ nã ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨ng suÊt: thÓ hiÖn sù quan t©m cña doanh nghiÖp trong vÊn ®Ò gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt hay c¶i tiÕn thiÕt bÞ, con ngêi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. VÞ thÕ c¹nh tranh: ®Ó lµ mét doanh nghiÖp v÷ng m¹nh th× ph¶i cã vÞ thÕ trªn thÞ trêng, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao víi c¸c doanh nghiÖp tæ chøc s¶n xuÊt kh¸c. Muèn vËy doanh nghiÖp kh«ng ph¶i mét lóc mµ t¹o ®îc vÞ thÕ c¹nh tranh cho m×nh mµ ph¶i cã mét thêi gian vµ chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh cô l©u dµi. Ph¸t triÓn viÖc lµm, quan hÖ néi bé, tr¸ch nhiÖm x· héi,vÞ thÕ c«ng nghÖ: lµ nh÷ng môc tiªu dµi h¹n ®Ó t¹o sù thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn ®i lªn cña doanh nghiÖp, do ®ã doanh nghiÖp ph¶i cã híng ®i ngay tõ lóc ®Çu. Môc tiªu ng¾n h¹n cña c«ng ty lµ. T¨ng doanh thu: thÞ trêng lu«n vËn ®éng vµ biÕn ®æi mµ doanh thu cña doanh nghiÖp biÕn ®æi theo thÞ trêng. Do vËy t¨ng doanh thu ph¶i tïy vµo ®iÒu kiÖn thÝch hîp ®Ó ®Æt ra môc tiªu sao cho ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt cho doanh nghiÖp. T¨ng nguån vèn ®Çu t, më réng m¹ng líi tiªu thô, gi¶m gi¸ thµnh: lµ nh÷ng ho¹t ®éng nh»m ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu ®ßi hái cña nguån cÇu. Do vËy nã lµ môc tiªu cÊp thiÕt ®Ó t¹o ra sù lín m¹nh cña doanh nghiÖp, lµm t¨ng lîng hµng hãa tiªu thô ®îc. Môc tiªu ph¶i x©y dùng mét c¸ch ®óng ®¾n v× cã mét ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong viÖc ®a ra c¸c chiÕn lîc kinh doanh. Th«ng thêng môc tiªu ph¶i ®¸p øng tiªu thøc sau: tÝnh cô thÓ cña môc tiªu, tÝnh linh ho¹t cña môc tiªu, tÝnh ®Þnh lîng cña môc tiªu, tÝnh kh¶ thi cña môc tiªu, tÝnh nhÊt qu¸n cña môc tiªu. 2.3 Ph©n tÝch vµ lùa chän ph¬ng ¸n chiÕn lîc. a. C¨n cø ®Ó x©y dùng chiÕn lîc. C¨n cø vµo kh¸ch hµng, ®èi thñ c¹nh tranh ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn sù tån t¹i cña c«ng ty. Víi môc tiªu tháa m·n nhu cÇu kh¸ch hµng mét c¸ch tèi ®a, h¹n chÕ ®èi thñ c¹nh tranh mét c¸ch tèt nhÊt vµ t¹o lîi thÕ c¹nh tranh vît tréi cho chÝnh m×nh. C¨n cø vµo kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp lµ mét yÕu tè ¶nh hëng rÊt lín ®Õn viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu vµ ¶nh hëng trong viÖc x©y dùng chiÕn lîc cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña môc tiªu lùa chän trong chiÕn lîc. HÖ thèng môc tiªu cµng ph¶i x©y dùng hÕt kh¶ n¨ng hiÖn cã nhng kh«ng vît ra ngoµi kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp. b. C¸c ph¬ng ¸n chiÕn lîc 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt qu¶ cña c¸c bíc trªn lµ h×nh thøc nhiÒu ph¬ng ¸n chiÕn lîc kh¸c nhau. NhiÖm vô tiÕp theo lµ doanh nghiÖp ph¶i lùa chän mét ph¬ng ¸n kh¶ thi nhÊt, hîp lý nhÊt. Viªc lùa chän ph¬ng ¸n lµ mét qóa tr×nh xem xÐt, ®¸nh gi¸ ph¬ng ¸n nh»m ®a ra mét ph¬ng ¸n chiÕn lîc tèi u. Thø nhÊt: chiÕn lîc t¨ng trëng tËp trung(h×nh 5). Theo ®uæi chiÕn lîc nµy, c¸c chiÕn lîc cña c«ng ty ®Æt träng t©m vµo viÖc c¶i tiÕn s¶n phÈm hoÆc thÞ trêng kh«ng cã sù thay ®æi c¸c yÕu tè kh¸c. C«ng ty cè g¾ng khai th¸c mäi c¬ héi cã ®îc vÒ s¶n phÈm hiÖn cã hoÆc thÞ trêng ®ang ho¹t ®éng. H×nh 5: B¶ng thay ®æi chiÕn lîc tËp trung S¶n phÈm ThÞ trêng Ngµnh CÊp ®é C«ng nghÖ ngµnh HiÖn ®ang HiÖn t¹i HiÖn t¹i Míi HiÖn t¹i s¶n xuÊt ChiÕn lîc t¨ng trëng tËp trung cho phÐp c«ng ty dån søc lùc vµo c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng së trêng cña m×nh, khai th¸c c¸c ®iÓm m¹nh næi bËt ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh. Tuy nhiªn, chiÕn lîc ph¸t triÓn tËp trung l¹i bá lì c¬ héi bµnh tríng thÞ trêng, kh«ng tËn dông hÕt nh÷ng tÝnh n¨ng næi bËt cña m×nh n¾m b¾t c¸c c¬ héi ph¸t triÓn ngµnh nghÒ kh¸c. Thø hai: chiÕn lîc t¨ng trëng héi nhËp(H×nh 6). C«ng ty trong trêng hîp theo ®uæi chiÕn lîc nµy sÏ t×m biÖn ph¸p ®Ó tù ®¶m nhËn kh©u s¶n xuÊt c¸c yÕu tè ®Çu vµo hay tiªu thô s¶n phÈm. Thùc hiÖn chiÕn lîc t¨ng trëng héi nhËp, c«ng ty cã thÓ héi nhËp vÒ phÝa tríc( ngîc chiÒu) hay héi nhËp vÒ phÝa sau (thuËn chiÒu) héi nhËp toµn bé hay héi nhËp néi bé hay héi nhËp ra bªn ngoµi B¶ng 6: B¶ng thay ®æi chiÕn lîc t¨ng trëng héi nhËp S¶n phÈm ThÞ trêng Ngµnh CÊp ®é ngµnh C«ng nghÖ HiÖn ®ang HiÖn t¹i HiÖn t¹i Míi HiÖn t¹i s¶n xuÊt ChiÕn lîc t¨ng trëng héi nhËp gióp c«ng ty tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¶m c¸c chi phÝ vÒ thÞ trêng, kiÓm so¸t chÊt lîng tèt h¬n, tËn dông tèi ®a c¸c s¬ héi kinh doanh vµ chñ ®éng trong viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh. chiÕn l14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 îc nµy cã thÓ ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng n¾m b¾t ®îc c¸c c¬ héi phï hîp víi môc tiªu l©u dµi cña doanh nghiÖp. Thø ba: chiÕn lîc t¨ng trëng b»ng ®a d¹ng hãa. C«ng ty theo ®uæi chiÕn lîc ®a d¹ng hãa thùc hiªn c¸c biÖn ph¸p nh»m ph¸t triÓn s¶n phÈm míi vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng míi t¨ng hiÖu qu¶ lao ®éng cña c«ng ty. C«ng ty cã thÓ thùc hiÖn chiÕn lîc ®a d¹ng hãa ®ång t©m s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm cã mèi quan hÖ vÒ mÆt c«ng nghÖ víi c¸c s¶n phÈm hiÖn ®ang s¶n xuÊt hoÆc ®a d¹ng hãa tæ hîp s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm hoµn toµn míi kh«ng cã mèi liªn quan g× ®Õn nhau vÒ mÆt c«ng nghÖ víi c¸c s¶n phÈm hiÖn hµnh. ChiÕn lîc ®a d¹ng hãa tËn dông tèi ®a nguån lùc tµi chÝnh thÆng d, t¹o lîi thÕ c¹nh tranh míi, h¹n chÕ rñi ro… Nh÷ng chiÕn l îc ®a d¹ng hãa còng ®ßi hái c«ng ty ph¶i n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý, tÝnh to¸n kü lìng lîi Ých vµ chi phÝ cho viÖc ph¸t triÓn nµy. Thø t: chiÕn lîc c¾t gi¶m. Lµ cÇn thiÕt khi c«ng ty s¾p xÕp l¹i nh©n lùc nh»m phôc vô cho mét giai ®o¹n míi. ChiÕn lîc nµy ®îc thùc hiÖn khi ngµnh nghÒ kinh doanh c«ng ty theo ®uæi kh«ng cßn triÓn väng ph¸t triÓn l©u dµi, nÒn kinh tÕ kh«ng æn ®Þnh hoÆc xuÊt hiÖn c¸c c¬ héi míi ®¸ng gi¸ h¬n nhiÒu, chiÕn lîc nµy nh»m gi¶m chi phÝ vµ thu håi vèn ®Çu t. Thø n¨m: chiÕn lîc hçn hîp. Mét c«ng ty trong cïng mét thêi kú cã thÓ cïng mét lóc theo ®uæi nhiÒu chiÕn lîc kh¸c nhau. C«ng ty cã thÓ ®Çu m¹nh ph¸t triÓn mét lÜnh vùc nµo ®ã hoÆc c¾t gi¶m chi phÝ ë c¸c lÜnh vùc kh¸c, c¸c ho¹t ®éng ®ã ®Òu nh»m thùc hiÖn thµnh c«ng môc tiªu tæng qu¸t mµ c«ng ty ®Ò ra. ViÖc lùa chän chiÕn lîc nµo trong sè c¸c chiÕn lîc trªn lµ phô thuéc vµo kh¶ n¨ng cña c«ng ty vµ ®iÒu khiÖn m«i trêng cã liªn quan. 2.4 Thùc hiªn chiÕn lîc TriÓn khai thùc hiÖn chiÕn lîc ®a chiÕn lîc cña c«ng ty ¸p dông vµo trong thùc tiÔn. Néi dung bao gåm: - So¸t xÐt l¹i c¸c môc tiªu chiÕn lîc - X©y dùng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty ChØ ®¹o thùc hiÖn chiÕn lîc VËn hµnh hÖ thèng th«ng tin, hÖ thèng th«ng tin gióp cho viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc mét c¸chth«ng suèt. Th«ng tin phæ biÕn cho c¸c bé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn chiÕn lîc vµ nhuÖm vô cña mçi bé phËn sù phèi hîp cña c¸c bé phËn nh thÕ nµo. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Th«ng tin tõ m«i trêng néi bé doanh nghiÖp ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn chiÕn lîc cho bé m¸y qu¶n lý chiÕn lîc. X©y dùng vµ triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp, c¸c ch¬ng tr×nh vµ dù ¸n cña chiÕn lîc. Tæ chøc vµ vËn hµnh c¸c quü: thùc chÊt lµ ph©n bæ, sö dông, qu¶n lý sè lao ®éng tµi nguyªn vµ thêi gian. Phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn: Ph¶i cã kÕ ho¹ch c¬ chÕ phèi hîp mét c¸ch cô thÓ. T¹o mét m«i trêng v¨n hãa hç trî cho thùc hiÖn chiÕn lîc. 2.5 KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn chiÕn lîc §Ó kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh ph¸t triÓn doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ cÇn ph¶i kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ theo nh÷ng néi dung nµo ? Do giai ®o¹n x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn lîc cã tÝnh kh¸c nhau nªn ph¶i ¸p dông nhiÒu h×nh thøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kh¸c nhau phï hîp víi ®èi tîng cÇn kiÓm tra vµ nã xuÊt ph¸t tõ chiÕn lîc còng nh kÕ ho¹ch ph¸t triÓn doanh nghiÖp. H×nh thøc kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ thùc hiÖn chiÕn lîc gåm nh÷ng néi dung sau ®©y: - ChiÕn lîc cã phï hîp víi m«i trêng kinh doanh hay kh«ng? - ChiÕn lîc ®Ò ra cã thÝch øng víi m«i trêng kinh doanh hay kh«ng? C¸c kh¶ n¨ng dù phßng cã thÓ x¶y ra khi thùc hiÖn chiÕn lîc vµ kh¶ n¨ng chÞu ®ùng. - C¸c kh¶ n¨ng dù phßng thay thÕ. Bªn c¹nh ®ã kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ m«i trêng cßn ph¶i xem xÐt c¸c nh©n tè bªn ngoµi, c¸c nh©n tè bªn trong trong thêi ®iÓm kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ vµ møc ®é t¸c ®éng ®Õn hÖ thèng môc tiªu cña chiÕn lîc. Khi kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ m«i trêng bªn trong ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña doanh nghiÖp. II. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¶i x©y dùng vµ hoµn thiÖn chiÕn lîc kinh doanh ®èi víi c«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn. 1. Vai trß cña chiÕn lîc kinh doanh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. §Æc ®iÓm cña m«i trêng kinh doanh cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhng còng ®Æt c¸c doanh nghiÖp tríc thö th¸ch míi. Nã buéc c¸c doanh nghiÖp nÕu muèn tån t¹i ph¶i t×m ra ph¬ng ph¸p míi vµ cã hiÖu qu¶ h¬n trong chiÕn lîc ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. §ã chÝnh lµ qu¶n trÞ chiÕn lîc, trong ®ã 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chiÕn lîc chÝnh lµ nÒn t¶ng c¬ b¶n cña ph¬ng ph¸p qu¶n lý nay. Trong m«i trêng kinh doanh hiÖn ®¹i, chiÕn lîc ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Vai trß ®ã ®îc thÓ hiÖn: - ChiÕn lîc lµ c«ng cô cô thÓ tæng hîp c¸c môc tiªu dµi h¹n cña tæ chøc doanh nghiÖp - ChiÕn lîc g¾n liÒn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn ng¾n h¹n trong bèi c¶nh dµi h¹n - ChiÕn lîc gãp phÇn ®¶m b¶o viÖc thèng nhÊt ho¸, ®ång ®iÖu ho¸ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, tæ chøc - ChiÕn lîc gióp c¸c doanh nghiÖp tæ chø n¾m b¾t ®îc c¬ héi thÞ trêng vµ t¹o lîi thÕ c¹nh tranh trªn th¬ng trêng. Nh÷ng vai trß cña chiÕn lîc ®· kh¼ng ®Þnh sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña chiÕn lîc trong ho¹t ®éng qu¶n trÞ nãi chung vµ ho¹t ®éng kinh doanh nãi riªng trong mét nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i. V× thÕ viÖc tiÕp cËn vµ x©y dùng chiÕn lîc lµ mét vÊn ®Ò rÊt cÇn thiÕt hiÖn nay ®èi víi mét c«ng ty. 2. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¶i x©y dùng chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh ®èi víi c«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn. LÞch sö vËn ®éng cña qu¸ tr×nh kinh doanh ®ßi hái c¸c c«ng ty ph¶i x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh cho m×nh. Sù thµnh c«ng trong kinh doanh cña c«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn ®îc thÓ hiÖn râ khi c¬ chÕ thay ®æi vµ ®Æc biÖt h¬n khi c«ng ty ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ISO9001 vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh vµ qu¶n lý cña c«ng ty. NÒn c«ng nghiÖp th«ng tin ngµy cµng ph¸t triÓn, ®ßi hái c¸c c«ng ty ph¶i n¾m b¾t chÝnh x¸c th«ng tin trong kinh doanh ®Ó lËp chiÕn lîc kinh doanh ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao nhÊt trong kinh doanh, chiÕn lîc gióp cho doanh nghiÖp thÊy râ môc ®Ých vµ híng ®i cña m×nh. Cã híng ®i môc ®Ých l·nh ®¹o cña doanh nghiÖp sÏ dÔ dµng h¬n trong viÖc x©y dùng vµ triÓn khai kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, gióp cho doanh nghiÖp biÕt ®îc m×nh ®ang ®i ®Õn ®©u vµ chÆng ®êng nµo m×nh cÇn ph¶i ®i tiÕp. MÆc dï c«ng ty ®· cã ®îc c«ng nghÖ hµng ®Çu cña Thôy Sü nhng MÆt khoa häc ngµy cµng ph¸t triÓn do ®ã c«ng ty cÇn x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh ®Ó n¾m b¾t ®îc nh÷ng c«ng nghÖ míi nhÊt n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm tháa m·n tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh trªn thÞ trêng. LÞch sö ®· chøng minh c¸c c«ng ty cã chiÕn lîc kinh doanh thêng thµnh c«ng h¬n c¸c c«ng ty kh«ng cã c«ng ty kinh doanh. Bëi v× chiÕn lîc kinh doanh lµ híng tíi t17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¬ng lai x¸c ®Þnh nh÷ng c¬ héi th¸ch thøc trong t¬ng lai ®Ó tõ ®ã ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n giµnh ®îc thÕ chñ ®éng h¬n C«ng ty cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh níc ngoµi vµ trong níc rÊt m¹nh, trong ®ã ®Æc biÖt lµ Trung Quèc ®èi ®Çu víi nh÷ng th¸ch thøc nh v©þ do ®ã c«ng ty cÇn ph¶i cã chiÕn lîc kinh doanh cô thÓ th× míi cã thÓ c¹nh tranh ®îc. C¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái m«i trêng kinh doanh lu«n biÕn ®æi. Sù biÕn ®æi cña m«i trêng t¹o cho doanh nghiÖp nh÷ng nguy c¬ míi, ®Æc biÖt lµ nh÷ng c¬ héi nguy c¬ bÊt ngê khi m«i trêng kinh doanh biÕn ®æi nhanh vµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c nhµ doanh nghiÖp lµ ph¶i lµm sao ®Ó tËn dông ®îc c¬ héi vµ h¹n chÕ ®îc nh÷ng nguy c¬ ®ã. Tháa m·n nhu cÇu kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt vµ phôc vô tèt nhÊt lu«n lµ môc tiªu mµ doanh nghiÖp ®a ra trong chiÕn lîc kinh doanh cña m×nh. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ch¬ng II: ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh cña c«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn. I. Tæng quan vÒ c«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn. C«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn lµ thµnh viªn cña Tæng C«ng ty ThiÕt bÞ kü thuËt ®iÖn thuéc bé c«ng nghiÖp. C«ng ty lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp theo nguyªn t¾c l·i hëng lç chÞu. Tõ mét ph©n xëng cña Nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ cò, ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 1983 Bé c¬ khÝ vµ luyÖn kim ®· ra quyÕt ®Þnh sè 176/Q§/BCK-LK thµnh lËp “Nhµ m¸y chÕ t¹o ThiÕt BÞ §o §iÖn”. KÓ tõ ®ã, mét ®¬n vÞ chuyªn s¶n xuÊt m¸y ph¸t ®iÖn vµ thiÕt bÞ ®o ®iÖn phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng ®· ra ®êi. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cã thÓ chia ra lµm bèn giai ®o¹n chÝnh nh sau: Giai ®o¹n 1(1983-1986): TËp trung sù l·nh ®¹o cña ®¶ng bé lµ tiÕp nhËn chia t¸ch c¸n bé, CNV vÒ tµi s¶n, trªn c¬ së ®ã s¾p xÕp, tæ chøc qu¶n lý. Sù cè g¾ng ®Ó ®a c«ng ty vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm chñ yÕu ®· ®¹t ®îc lóc nµy lµ: Tæ m¸y ph¸t ®iÖn cã c«ng suÊt 200kw, 100kw,5kw,2kw, c«ng t¬ ®iÖn mét pha,m¸y biÕn dßng ®o lêng h¹ thÕ, ®ång hå ®iÖn volmÐt, ampemÐt, tÇn sè kÕ l¸ rung,m¸y chØnh lu m¹, m¸y n¹p ¾c quy, qu¹t bµn 32kw. KÕt qu¶ ®¹t ®îc vît møc kÕ ho¹ch nhµ níc giao, cô thÓ ë c¸c chØ tiªu sau: N¨m1983 kÕ ho¹ch s¶n xuÊt chÝnh ®¹t 102%, s¶n phÈm phô ®¹t 148.38%, lîi nhuËn thc hiÖn ®¹t 138%. N¨m1984 hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®¹t 112,48% N¨m1985 hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®¹t 117% Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi 1983-1986 lµ 450-600 ®ång/ngêi /th¸ng Giai ®o¹n 2(1986-1991): Lµ giai ®o¹n cã b¾t ®Çu cã sù biÕn ®æi lín trong nÒn kinh tÕ khi mµ nÒn kinh tÕ bao cÊp cã nhiÒu sai sãt. Vµ sù biÕn ®æi nÒn kinh tÕ bao giê b¾t ®Çu còng cã nhiÒu khã kh¨n. Do vËy tËp trung sù l·nh ®¹o cña ®¶ng bé vÒ nhËn thøc ®æi míi, “§æi míi t duy kinh tÕ “theo tinh thÇn ®¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®Õn c¸c ®¶ng viªn vµ CNV. ChuyÓn dÞch tû träng c¬ cÊu vÒ s¶n phÈm tËp trung lµ c¸c s¶n phÈm ®o lêng ®iÖn, chiÕm tû lÖ lín h¬n 50% gi¸ trÞ s¶n lîng hµng ho¸. §a d¹ng hãa s¶n phÈm ,s÷a ch÷a c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ ®iÖn cã ®é phøc t¹p cao, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt phô, chÕ t¹o s¶n phÈm míi c«ng t¬ ®iÖn ba pha, tæ m¸y ph¸t ®iÖn 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 14kw ,m¸y biÕn dßng ®o lêng h¹ thÕh×nh xuyÕn,c¶i tiÕn kÕt cÊu ®ång hå v«lmÐt, ampemÐt. XuÊt khÈu theo hîp ®ång víi Liªn X« vµ giao hµng vµo ®Çu n¨m 1989 víi sè lîng 3100 c¸i t¨ng trëng 1989 ®¹t 113,75%vµ n¨m1990 ®¹t lµ139,12% Víi tinh thÇn ®æi míi, t duy tõ ph¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh hµnh chÝnh quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ tù chñ s¶n xuÊt hµng ho¸ g¾n bã víi thÞ trêng, nhµ níc qu¶n lý theo híng XHCN. §· ®îc qu¸n triÖt trong s¶n xuÊt kinh doanh còng nh trong ®¶ng bé, c¸n bé c«ng nh©n viªn. Giai ®o¹n 3( 1991-1994): Tõ t duy ®æi míi kinh tÕ tù chñ vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña §¶ng, nhµ níc ®· ®i vµo hµnh ®éng cña hÖ thèng chÝnh trÞ c«ng ty T×nh h×nh trong nh÷ng n¨m nµy, nh÷ng s¶n phÈm m¸y ph¸t c¸c lo¹i chiÕm tû träng lín vÒ gi¸ trÞ tæng s¶n lîng gi¶m m¹nh vÒ nhu cÇu, c¸c lo¹i s¶n phÈm ®o lêng ®iÖn yªu cÇu t¨ng, nhng gÆp ph¶i sù c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i tõ nhiÒu nguån vµo ViÖt Nam víi sè lîng lín, gi¸ thÊp. V× vËy s¶n phÈm cña nhµ m¸y cã lóc tån kho, c«ng nh©n thiÕu viÖc lµm, ph¶i gi¶m gi¸ b¸n. Bªn c¹nh ®ã nhiÖm vô träng t©m cña nhµ m¸y theo híng s¶n xuÊt chi tiÕt, côm chi tiÕt cña c¸c s¶n phÈm chÝnh thay thÕ nhËp khÈu, bµn liªn doanh víi níc ngoµi, më thªm ho¹t ®éng kinh doanh nhµ kh¸ch t¹o ngo¹i tÖ m¹nh. N¨m 1993 ®Õn 1994 ®· ký kÕt ®îc hîp ®ång cã gÝa trÞ kinh tÕ tõ 2 tû ®Õn 19 tû ®ång. N©ng cÊp chÝnh x¸c c¸c s¶n phÈm c«ng t¬ ®iÖn 1 pha, 3pha, m¸y biÕn dßng ®o lêng h¹ thÕ. s¶n xuÊt m¸y biÕn dßng, m¸y biÕn ¸p ®o lêng trung thÕ tõ 6 kv ®Õn 35 kv. §Çu t hÖ thèng thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn b»ng ch¬ng tr×nh ®iÖn tö. KÕt qña tæng s¶n lîng ®¹t 124,9%(1992) KÕt qu¶ tæng s¶n lîng ®¹t 144%(1993) Doanh thu 1992 ®¹t 163,38% Doanh thu n¨m 1993 ®¹t 171% Nép ng©n s¸ch 1992 ®¹t 137,34% Nép ng©n s¸ch 1993®¹t 160% Giai ®o¹n 4 : (1994®Õn nay ) tiÕp tôc ph¸t huy néi lùc tõ nh÷ng kÕt qu¶, hiÖu qu¶ ®· ®Çu t c¸c nguån lùc nh kiÕn thøc, kü n¨ng, kinh nghiÖm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn … Trong xu thÕ hîp t¸c ho¸, th¸ng 1 n¨m 1995 c«ng ty ®· ký hîp ®ång hîp t¸c chuyÓn giao c«ng nghÖ víi h·ng Land & Gyr cña Thuþ Sü. Hîp ®ång gióp c«ng ty mua m¸y mãc, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ cña h·ng b¹n vµ h·ng b¹n sÏ døng ra lµm trung gian xuÊt khÈu s¶n phÈm cña c«ng ty. ViÖc ký hîp ®ång nµy ®· gióp cho s¶n phÈm 20
- Xem thêm -