Tài liệu Giới thiệu chung về công ty tnhh quanon

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 207 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH QUANON
PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH QUANON Tên giao dịch: QUANON Tên viết tắt : QUANON Đăng ký kinh doanh số: Mã số thuế: 502043000025 ngày 29/07/2008 1100789848 Địa chỉ : Lô H05 A KCN Long Hậu, Cần Giộc, Long An. Tel / Fax : 0838734165 / 37818789 I. CHÖÙC NAÊNG VAØ NHIEÄM VUÏ 1. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån Coâng ty TNHH QUANON ñöôïc hình thaønh theo quyeát ñònh 165/QÑ/UBND Tænh Long An, kyù ngaøy 29/07/2008 vôùi chöùc naêng laøm hàng may nhập khẩu & hàng may hợp đđồng gia công . Coâng ty TNHH Quanon laø moät ñôn vò cô sôû coù tö caùch phaùp nhaân, haïch toaùn kinh teá ñoäc laäp, coù taøi khoaûn taïi ngaân haøng vaø ñöôïc söû duïng con daáu rieâng theo ñuùng theå thöùc quy ñònh. Công ty TNHH Quanon đƣợc hình thành trên cơ sở hợp nhất do công ty cổ phần Long Hậu cho phép và đƣợc bắt đầu hoạt đông từ tháng 7 năm 2008 với nhiệm vụ chính tổ chức sản xuất may mặc xuất khẩu ra nƣớc ngoài & gia công trong ngoài nƣớc. Thành tích đạt được Năm 2008 khu công nghiệp Long Hậu triển khai tổ chức cho công ty TNHH Quanon với diện tích cao nhất là 2535 m2 Hình thöùc sôû höõu voán : hieän nay voán ñieàu leä cuûa coâng ty laø 15 tyû, 100%vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. 2. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï : (đã đăng ký và đƣợc phép kinh doanh)  Sản xuất kinh doanh dịch vụ hàng may mặc, may gia công .  Dịch vụ may mặc hàng hoá, xuất khẩu sang các nƣớc Châu Âu  Các dịch vụ và kinh doanh khác : nhận gia công các mặt hàng may mặc trong & ngoài nƣớc.  Các sản phẩm và dịch vụ của Công ty: (Hiện có) Sản phẩm: SVTT : Vũ Thị Thanh kế toán CPSX và TÍ NH GIÁ THÀ NH SP Page 1  Vải .  Máy móc ngành may  Lò hơi  Máy phát điện  Máy cắt vải  Và Nguyên phụ liệu khác liên quan tới ngành may Dịch vụ:  Nhập khẩu  .Xuất khẩu II. CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY VAØ BOÄ MAÙY QUAÛN LYÙ CUÛA COÂNG TY A. CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY 1. Veà chaát löôïng saûn phaåm Với phƣơng châm “Không ngừng nâng cao giá trị cảm nhận của sản phẩm và dịch vụ với khách hàng” công ty cam kết: Chính sách 1: Công ty phấn đấu thoã mãn 100% yêu cầu của khách hàng về hàng hoá và dịch vụ của công ty. Chính sách 2: Không ngừng nâng cao giá trị cảm nhận của khách hàng bằng cách nâng cao giá trị kỹ thuật, giá trị thẩm mỹ, giá trị xã hội và hiệu quả kinh tế cho khách hàng về mọi sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của công ty. “SỰ CẢM NHẬN CỦA QUÍ KHÁCH HÀNG LÀ TIÊU CHUẨN VÀNG CỦA CHÚNG TÔI” Liên tục cải tiến hệ thống nhằm nâng cao chất lƣợng sản phẩm và môi trƣờng làm việc, làm đúng ngay từ đầu để giảm thiếu sót, tiến tới không còn sản phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn Quản lý chất lƣợng ISO 9001 : 2000. 2. Chính saùch ñoái vôùi caùn boä coâng nhaân vieân : Laø chính saùch coù taàm quan troïng haøng ñaàu, laø coâng cuï, laø ñoäng löïc chuû yeáu, vöøa laø ñieàu kieän, vöøa laø muïc tieâu cuûa phaùt trieån doanh nghieäp . -Cheá ñoä ñaõi ngoä gaén thu nhaäp vớiù keát quûa coâng taùc vaø lao ñoäng, gaén cheá ñoä thu nhaäp với coâng taùc thi ñua, coù thu nhaäp caù nhaân vaø thu nhaâp taäp theå, coù thu nhaäp phaàn cöùng vaø thu nhaäp phaàn meàm, coù thöôûng vaø phaït, coù cheá ñoä khuyeán khích saùng taïo, vuøng saâu vuøng xa, thaâm nieân vaø trình ñoä chuyeân moân -Ñeà cao tinh thaàn kyû luaät töï giaùc, phaùt ñoäng vaø chaêm lo phong traøo xaây döïng taäp theå lao ñoäng maåu möïc trong toaøn coâng ty . -Taïo moâi tröôøng , cô cheá , hình thöùc ñeå phaùt trieãn , thaêng tieán veà chính trò , veà trình ñoä , veà caáp baäc ngheà nghieäp. -Quan taâm toå chöùc caùc hoaït ñoäng ñaùp öùng caùc nhu caàu tinh thaàn cho CBCNV nhö : tham quan , nghó maùt , vaên hoaù vaên ngheä , theå duïc theå thao , xaây döïng caùc cheá ñoä thaêm SVTT : Vũ Thị Thanh kế toán CPSX và TÍ NH GIÁ THÀ NH SP Page 2 beänh , ma chay , cöôùi hoûi , toå chöùc sinh nhaät cho CBCNV…xaây döïng vaên hoaù doanh nghieäp . 3. Chính saùch khoa hoïc kyõ thuaät vaø coâng ngheä : Laø yeáu toá ñoøn baåy cuûa kinh doanh, laø ñieàu kieän, laø giaûi phaùp trung taâm cuûa nhieàu vaán ñeà khoâng chæ trong saûn xuaát maø coøn ôû trong lónh vöïc kinh teá vaø quan heä xaõ hoäi nhaát laø vôí khách hàng. -Laäp keá hoaïch nghieân cöùu vaø öùng duïng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới cho taát caû caùc lónh vöïc hang may mặc, kinh doanh caùc ngaønh haøng vaø trong coâng taùc quaûn lyù . -Trong lónh vöïc may toå chöùc xaây döïng vaø trieãn khai coâng taùc ñieàu tra cô baûn ñeå tìm thêm những công ty khác để trao đổi hợp tác làm ăn & phấn đấu tiến tới thêm nữa và tƣơng lai tiến tới tất cả các khu vực trên thế giới. -Xaây döïng quy trình kyõ thuaät may mặc, quy trình sản xuất may caùc quy trình quaûn lyù kinh doanh. -Xaây döïng heä thoáng ñònh möùc, ñònh chuaå n coù caên cöù khoa hoïc vaø thöïc tieãn theo chuyeân moân nghieäp vuï cuûa töøng phoøng, töøng ñôn vò boä phaän vaø trình laõnh ñaïo duyeät tröôùc khi thi haønh . 4. Chính saùch thoâng tin vaø xaây döïng vaên hoùa doanh nghieäp : Coù vai troø ñònh höơùng nhaän thöùc tö töôûng, hình thaønh dö luaän, phaûn aùnh tình hình SXKD, truyeàn ñaït meänh leänh chæ huy vaø ñaùp öùng nhu caàu ñöôïc thoâng tin ñeå tham gia laøm chuû vaø saùng taïo cuûa taäp theå cán bộ công nhân viên. Vì vaäy thoâng tin laø phöông tieän , laø coâng cuï then choát cuûa quaûn lyù vaø laø moâi tröôøng soáng vaø saùng taïo cuûa taäp theå. -Xaây döïng cheá ñoä kieåm tra coù toå chöùc khoa hoïc, phoái hôïp nhòp nhaøng caùc loaïi hình kieåm tra cuûa laõnh ñaïo, kieåm tra cuûa phoøng chuyeân moân, kieåm tra cuûa löïc löôïng chuyeân traùch laø Phoøng thanh tra phaùp cheá vaø ñoäi kieåm soaùt cô ñoäng vaø töï kieåm tra cuûa töøng boâ phaän, töøng CBCNV. -Töøng böôùc naâng cao chaát löôïng buoåi hôïp cuûa coâng ty theo ñònh kì haøng quyù -Toå chöùc toát vieäc mua baùo, toå chöùc nôi ñoïc baùo coâng coäng, thaønh laäp tuû saùch coâng ty ñeå phuïc vuï nhu caàu taäp theå . 5. Giaûi phaùp veà ñaûm baûo voán kinh doanh: Trong ñieàu kieän voán chuû sôû höõu ñaàu tö vaøo taøi saûn coá ñònh cao chieám 70% vôùi gaàn 7 tyû ñoàng , do vaäy voàn löu ñoäng chæ coøn laïi 3 tyû ñoàng khoâng ñuû ñaùp öùng nhu caàu voán kinh doanh do ñoù caàn öu tieân söû duïng voán löu ñoäng cho vieäc kinh doanh may mặc ñeå chuû ñoäng kinh doanh coøn caùc nhu caàu voán löu ñoäng cho caùc ngaønh kinh doanh khaùc nhö : kinh doanh hang hoa gia cong khai thaùc khaû naêng lieân keát ñeå ñaùp öùng nhu caàu voán kinh doanh. 6. Giaûi phaùp kinh doanh toång hôïp: Kinh doanh toång hôïp bao goàm caùc hoaït ñoäng SXKD ngoaøi ngaønh kinh doanh chính laø may mặc,nhöng do ñieàu kieän saûn xuaát kinh doanh coøn coù khoù khaên nhö : thieáu saûn löôïng , giaù caû tieâu thuï thaáp , hieäu quûa coøn baáp beânh neân SXKD toång hôïp trôû thaønh nguoàn lôïi nhuaän chuû yeáu cuûa coâng ty. SVTT : Vũ Thị Thanh kế toán CPSX và TÍ NH GIÁ THÀ NH SP Page 3 Nhöõng hoaït ñoäng SXKD toång hôïp trong giai ñoaïn tröôùc maét laø kinh doanh dòch vuï xuất nhập khẩu sang các nƣớc Chau Au tiếp tục tìm them các công ty khác để khác phục hiệu quả kinh doanh con thiếu sót , khu vöïc thò tröôøng la trọng điểm. B.CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC VAØ QUAÛN LYÙ COÂNG TY 1. Cô caáu toå chöùc: Boä maùy cuûa coâng ty ñöôïc toå chöùc theo nguyeân taéc tröïc tuyeán vaø tham möu . Tổng Giám Đốc laø cô quan coù quyeàn löïc cao nhaát, coù quyeàn quyeát ñònh taát caû caùc khaâu, caùc phoøng ban trong coâng ty. Giaùm Ñoác laø ngöôøi laõnh ñaïo cao nhaát tröïc thuoäc TGĐ . Dƣới quyeàn haïn cuûa Tổng Giaùm Ñoác coù Giaùm Ñoác, Quản Đốc vaø caùc Phoøng vuï – Ñôn vò töông ñöông . Hieän nay ôû Coâng ty coù: 200 nhaân viên. Trong đó : - Hôïp ñoàng ngaén haïn: 10 ngƣời - Hôïp ñoàng daøi haïn: 190 ngöôøi. Trong ñoù:  Nam: 25 ngƣời  Nöõ: 175 ngƣời  Trình ñoä ñaïi hoïc: 3 ngöôøi.  Trung caáp: 3 ngöôøi.  Coâng nhaân kyû thuaät: 15ngöôøi.  Lao ñoäng phoå thoâng: 179 ngƣời 2. Sơ đồ tổ chức của công ty SVTT : Vũ Thị Thanh kế toán CPSX và TÍ NH GIÁ THÀ NH SP Page 4 TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC PHÒNG QUẢN ĐỐC PHÒNG PHÒNG NHÂN SỰ XNK PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG ĐƠN HÀNG PHÒNG KHO LINE 1 LINE 2 TRỢ LÝ 1 TỔ CẮT PHÒNG MẪU LINE 3 LINE 4 ỦI KCS TRỢ LÝ 2 LINE 5 BAO BÌ 3. Chức năng – nhiệm vụ SVTT : Vũ Thị Thanh kế toán CPSX và TÍ NH GIÁ THÀ NH SP Page 5 3.1. Giám đốc Công ty Tổ chức thực hiện các quyết định của TGĐ về kế hoạch kinh doanh và phƣơng án đầu tƣ của Công ty; - Có quyền quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động tác nghiệp hàng ngày của Công ty; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh quản lý trong Công ty thuộc thẩm quyền; - Xây dựng và trình TGĐ kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, hàng năm, chiến lƣợc phát triển, cạnh tranh, khai thác các nguồn lực của Công ty; - Xây dựng và trình TGĐ phê duyệt biên chế bộ máy công ty và phƣơng án tổ chức, thành lập hoặc giải thể đối với các đơn vị trực thuộc; - Ký các Hợp đồng kinh tế theo sự phân cấp cụ thể đƣợc TGĐ phê duyệt, ký các báo cáo, văn bản, hợp đồng lao động, các chứng từ khác của Công ty theo thẩm quyền; quyết định giá mua, giá bán sản phẩm, dịch vụ, các biện pháp tuyên truyền quản cáo, tiếp thị, các biện pháp khuyến khích mở rộng sản xuất – kinh doanh; 3.2. Đại diện lãnh đạo về chất lượng Chỉ đạo xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000; - Kiểm tra hoặc xem xét sổ tay chất lƣợng, các Thủ tục và một số quy định có liên quan đến các đơn vị trong Công ty; - Duyệt kế hoạch và chỉ đạo hoạt động đánh giá, báo cáo đánh giá chất lƣợng nội bộ; - Duyệt chƣơng trình, kế hoạch đào tạo thuộc phạm vi hệ thống bảo đảm chất lƣợng; - Tham mƣu điều hành các cuộc họp xem xét của Ban lãnh đạo để đánh giá hiệu quả và không ngừng cải tiến Quản lý chất lƣợng. - Chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa nhằm bảo đảm QLCL theo ISO 9001:2000 luôn luôn đƣợc duy trì và không ngừng cải tiến. - Quan hệ với các tổ chức bên ngoài : Tƣ vấn, Tổ chức đánh giá chứng nhận để trao đổi và giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý chất lƣợng 3.3. Phòng Kinh doanh và Tổ chức hành chính a. Chức năng : - Tham mƣu cho giám đốc về công tác dịch vụ và kinh doanh của công ty - Tổ chức nhân sự, lao động & tiền lƣơng - Quản trị hành chánh : văn thƣ, tiếp tân, bảo vệ, bếp ăn và cơ sở hạ tầng - Hỗ trợ các đơn vị khác trong công ty thực hiện các vấn đề có liên quan đến hành chánh tổ chức b. Nhiệm vụ : A/ Tổ chức hành chánh: - Tổ chức tuyển dụng – đào tạo và điều phối nhân sự trong công ty - Quản lý hồ sơ lao động, đào tạo - Thực hiện các chính sách đối với ngƣời lao động - Quản lý các trang thiết bị văn phòng SVTT : Vũ Thị Thanh kế toán CPSX và TÍ NH GIÁ THÀ NH SP Page 6 - Thực hiện nghiệp vụ văn thƣ lƣu trữ - Thực hiện nghiệp vụ tiếp tân, trực tổng đài - Phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động - Quản lý bếp ăn - Quản lý, điều phối đội xe công tác - Tổ chức vệ sinh, chăm sóc môi trƣờng khuôn viên trong công ty - Thực hiện các công tác cơ sở hạ tầng : sửa chữa văn phòng, nhà xƣởng, duy tu, bảo trì - Xây dựng, quản lý tủ sách phục vụ CBCNV trong Công ty. B/ Bảo vệ: 1)- Có nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn tài sản của Công ty, không để xảy ra mất mát. Giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực Công ty và các công trƣờng xây dựng do Công ty quản lý. Góp phần bảo vệ an ninh trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn địa phƣơng. 2)- Nghiên cứu, đề xuất tổ chức bộ máy bảo vệ, tự vệ, công tác nghĩa vụ quân sự, phòng chống cháy nổ (PCCN) trong Công ty. 3)- Hƣớng dẫn và kiểm tra, các đơn vị trong việc chấp hành các quy định, nội quy về công tác bảo vệ; kiểm tra thƣờng xuyên hệ thống đèn chiếu sáng, đèn bảo vệ, hàng rào, các cổng ra vào trong toàn khu vực công ty. 4)- Thƣờng xuyên kiểm soát và nắm chắc tình hình an ninh trật tự trong Công ty để kịp thời báo cáo Giám đốc. Xây dựng và thực hiện nội quy bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ bí mật Công ty. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác bảo vệ, cũng nhƣ xây dựng các quy định liên quan đến công tác bảo vệ theo đúng pháp luật. 5)- Xây dựng và phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tại Công ty. Phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật, các tổ chức quần chúng trong Công ty tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nƣớc trong lĩnh vực trật tự an ninh, quốc phòng nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho CBCNV. Hƣớng dẫn các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong Công ty và Khu quản lý vận hành sửa chữa. 6)- Trực tiếp tổ chức kiểm soát ngƣời vào, ra Công ty. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và hƣớng dẫn nghiệp vụ của Công an khu công nghiệp để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những hành vi phạm pháp; xác minh, giải quyết các vụ việc xảy ra có liên quan đến công tác bảo vệ, kịp thời đề xuất với Giám đốc các biện pháp xử lý. 7)- Khi có vụ việc xảy ra nhƣ cháy, nổ, tai nạn, gây rối trật tự công cộng trong Công ty, phòng cùng với đơn vị nơi xảy ra vụ việc thực hiện đồng thời việc tổ chức bảo vệ hiện trƣờng, cấp cứu nạn nhân, bắt ngƣời phạm tội quả tang và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất. 8)- Là đầu mối trong việc tham gia, phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, 9)- Lập và tổng hợp kế hoạch mua sắm các phƣơng tiện dụng cụ PCCN hằng quý, hằng năm trình Giám đốc phê duyệt. Trang bị các phƣơng tiện dụng cụ PCCN đầy đủ, kịp thời theo kế hoạch và đột xuất. Thực hiện các quy định của Nhà nƣớc, của Tổng công ty về công tác PCCC, giữ gìn trật tự công cộng và quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại. 11)- Phối hợp với các đơn vị thực hiện và kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh quốc phòng và công tác phòng chống bão lụt SVTT : Vũ Thị Thanh kế toán CPSX và TÍ NH GIÁ THÀ NH SP Page 7 c. Quyền hạn : - Quyền điều hành nguồn lực - Quyền yêu cầu tạm ngƣng thực hiện các công việc có liên quan đến sự không phù hợp trong phạm vi quản lý hay các hoạt động không phù hợp với chức năng nhiệm vụ đƣợc giao - Quyền thay mặt công ty quan hệ với các cơ quan chức năng hữu quan về các công tác quản trị hành chánh, lao động – xã hội - Đề xuất khen thƣởng, kỷ luật, nâng – hạ lƣơng, đề bạt - Tham gia đóng góp ý kiến, khắc phục – phòng ngừa, cải tiến quản lý chất lƣợng . - Quyền quyết định, điều hành quản lý các bộ phận có liên quan theo quyết định uỷ quyền của giám đốc công ty. 3.4. Phòng Kế toán - Thống kê a. Chức năng : - Phòng Kế toán thống kê (KTTK) là đơn vị có chức năng tham mƣu, giúp việc cho Giám đốc về công tác quản lý và đầu tƣ tài chính, quản lý giá trị tài sản và thực hiện công tác hạch toán kế toán và thống kê của Công ty. b. Nhiệm vụ: A)- Thực hiện công tác hạch toán kế toán và thống kê: - Lập đầy đủ sổ sách theo hệ thống kế toán và thống kê tổng hợp cho mọi hoạt động của công ty. - Ghi chép và xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tƣợng, nội dung công việc kế toán đúng chế độ và chuẩn mực kế toán do Nhà nƣớc quy định. - Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi và các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán. - Phân tích thông tin, số liệu kế toán, số liệu thống kê để tham mƣu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu về quản trị và quyết định về kinh tế, tài chính của công ty. - Cung cấp thông tin, số liệu kế toán và thống kê theo quy định của pháp luật. - Thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán, thống kê; lập và gửi báo cáo tài chính, thống kê tháng, quý, năm đúng biểu mẫu, thời gian quy định; chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số liệu, tài liệu đó. - Quản lý trên sổ sách tài sản của công ty, giám sát và trực tiếp tham gia công tác kiểm kê hàng năm hoặc khi có yêu cầu, nhằm xác định đúng và đầy đủ toàn bộ giá trị thực tế tài sản của công ty; đề xuất biện pháp xử lý khi có sự chênh lệch giữa sổ kế toán và thực tế theo đúng quy định của chế độ quản lý vốn và tài sản doanh nghiệp. - Chủ trì tổng hợp các chứng từ có liên quan để lập hồ sơ quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nƣớc của công ty theo đúng quy định. - Thực hiện công khai tài chính và bảo mật số liệu kế toán của công ty theo quy định. - Thực hiện công tác tài chính: - Thực hiện thủ tục để đƣợc cấp vốn hoặc vay vốn cho hoạt động của công ty. SVTT : Vũ Thị Thanh kế toán CPSX và TÍ NH GIÁ THÀ NH SP Page 8 - Kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế tài chính, thống kê của công ty định kỳ 6 tháng và cả năm. - Thực hiện công tác thu chi tài chính; hƣớng dẫn cho các đơn vị trong công ty thực hiện đúng các nguyên tắc, thủ tục tài chính kế toán. - Lập kế hoạch tài chính và giá thành hàng năm vào đầu tháng 10 của năm trƣớc trên cơ sở kế hoạch sản xuất đã đƣợc cung cấp. - Xây dựng chiến lƣợc tài chính dài hạn nhằm bảo toàn và phát triển vốn điều lệ. - Lập quy chế quản lý tài chính của công ty trên cơ sở quy chế quản lý tài chính của Chủ sở hữu và của Bộ tài chính; Triển khai thực hiện và giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế này trong toàn công ty. - Thực hiện các dự án đầu tƣ về tài chính. B/ Các công tác khác: - Phối hợp với các đơn vị trong công tác xây dựng các định mức, tiêu chuẩn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; tham gia xây dựng kế hoạch mua sắm phụ tùng, vật tƣ, tài sản hằng năm của công ty. - Chủ trì trong việc quản lý, lƣu trữ vận hành các hợp đồng kinh tế của Công ty; quản lý các loại bảo lãnh của nhà thầu; lập thủ tục thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế đã hoàn tất. - Tham gia thực hiện công tác quản lý dự án và công tác đấu thầu khi có yêu cầu. - Phối hợp với các đoàn thể trong công tác học tập chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, cùng nhau thực hiện nếp sống văn minh trong đơn vị. Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tích cực giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc và trong cuộc sống. - Quản lý và sử dụng có hiệu quả nhân lực, vật lực và tài liệu đƣợc giao. - Thực hiện các công tác khác do Giám đốc công ty giao. c. Quyền hạn: - Ký các văn bản gửi trong nội bộ công ty hoặc các cơ quan theo quy định của Giám đốc công ty. - Trực tiếp làm việc với các đơn vị trong và ngoài công ty để tham mƣu cho Giám đốc công ty giải quyết những vấn đề có liên quan đến tài chính, kế toán, thống kê và giá cả. - Đề nghị tổ chức các cuộc họp để phổ biến và hƣớng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định về kế toán, tài chính, thống kê và thanh quyết toán - Kiến nghị tới Giám đốc không chấp nhận thanh toán đối với những khoản chi không phù hợp với chế độ hiện hành. - Đề xuất phƣơng án tài chính đối với các dự án đầu tƣ và từ chối phƣơng án tài chính nếu không đạt hiệu quả. - Tham gia nhận xét, đánh giá các đơn vị trong công ty về việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính và các hoạt động khác liên quan đến tài chính. - Yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp số liệu cần thiết để phục vụ cho công tác quyết toán, lập kế hoạch cũng nhƣ các báo cáo khác. - Xét và đề nghị công ty nâng bậc lƣơng, khen thƣởng, kỷ luật cho các cán bộ, nhân viên của Phòng theo đúng quy định của nhà nƣớc và của công ty. 3.5. Phòng Kỹ Thuật sản xuất a. Chức năng : SVTT : Vũ Thị Thanh kế toán CPSX và TÍ NH GIÁ THÀ NH SP Page 9 - Tham mƣu cho giám đốc về lĩnh vực hoạt đông sản xuất và kỹ thuật của công ty nhằm phục vụ công tác tổ chức sản xuất may mặc.. b. Nhiệm vụ : - Lập kế hoạch hoạt động sản xuất kỹ thuật hàng năm của công ty bao gồm. + Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các mô hình trình diễn hàng năm + Triển khai ứng dụng các biện pháp kỹ thuật ra các vùng sản xuất của công ty. + Xây dựng quy trình kỹ thuật và triển khai tập huấn cho công nhân sản xuất. + Tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất và tổng kết kỹ thuật hàng năm của công ty. + Quản lý và theo dõi hoạt đông của tổ trƣởng sản xuất . + Quản lý và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất và kỹ thuật của các nhân viên trong sản xuất . c. Quyền hạn : - Đƣợc quyền xử lý các công việc trong phạm vi hoạt đông sản xuất và kỹ thuật của công ty. - Nắm bắt kịp thời các phát sinh và đề xuất lãnh đạo giải quyết. - Đề xuất khen thƣởng và xử phạt nhân viên trong phạm vi kỹ thuật sản xuất . 3.6. Phòng Kinh doanh tổng hợp và sản xuất : a. Chức năng : - Tham mƣu cho giám đốc trong công tác kinh doanh tổng hợp bao gồm: vật tƣ, kinh doanh quần áo may mặc, kinh doanh hàng tồn kho , sản xuất & tái chế những quần áo bị hƣ của công ty. b. Nhiệm vụ : - Thực hiện công tác kinh doanh theo kế hoạch dƣói sự chỉ đạo của Giám đốc công ty - Xây dựng phƣơng án và triển khai kinh doanh các ngành hàng.. - Xây dựng phƣơng án và triển khai công tác sản xuất may mặc.. - Lập hợp đồng và thực hiện các hợp đồng kinh tế về mua bán quần áo tồn , vải tồn ,các sản phẩm khác của công ty. c. Quyền hạn : - Thực hiện theo các hợp đồng đã đƣợc ký kết giữa công ty và đối tác. - Đề xuất xử lý phát sinh trong việc kinh doanh và sản xuất sản phẩm.. - Đề xuất khen thƣởng và xử phạt nhân viên trong phòng. 3.7. Phòng Kế hoạch đầu tư : a. Chức năng : - Tham mƣu giúp việc cho lãnh đạo công ty về công tác kế hoạch tổng hợp công ty, công tác đầu tƣ vật tƣ cho sản xuất, hợp đồng sản xuất bán vải với công nhân, quản lý thu mua, vận chuyển vải hàng năm của công ty. - Tham mƣu cho lãnh đạo công ty trong việc quản lý hoạt động nghiệp vụ và tài chính của nhân viên . (ngoài lĩnh vực kế toán và sản xuất). SVTT : Vũ Thị Thanh kế toán CPSX và TÍ NH GIÁ THÀ NH SP Page 10 b. Nhiệm vụ : - Lập kế hoạch SXKD hàng năm của công ty. - Lập kế hoạch và tổ chức cung ứng đầu tƣ sản xuất may mặc . - Xây dựng và triển khai phƣơng án thu mua vải hàng năm. - Tổ chức vận chuyển vải từ các nhà máy khác về sản xuất quần áo . - Theo dõi tình hình hoạt động nghiệp vụ (ngoài hoạt động kế toán & sản xuất) đồng thời theo dõi sản lƣợng, năng suất hàng năm của công nhân sản xuất . - Theo dõi tổng hợp quá trình ký hợp đồng, thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng với khách hàng gia công . - Theo dõi quá trình đầu tƣ và ký hợp đồng với công ty qua các năm. - Báo cáo tổng hợp tình hình SXKD theo định kỳ cho lãnh đạo công ty và cơ quan chủ quản. c. Quyền hạn : - Đƣợc quyền xử lý các công việc trong lĩnh vực đƣợc lãnh đạo phân công. - Đề xuất khen thƣởng, xử phạt cho công nhân sản xuất và nhân viên trong phòng. - Tham gia ý kiến trong các công việc liên quan. 3.8. Phòng Thanh tra pháp chế : a. Chức năng : Phòng Thanh tra Pháp chế (TTPC) là đơn vị có chức năng tham mƣu, giúp việc cho Giám đốc trong quản lý, điều hành công tác thanh tra, pháp chế trong Công ty theo đúng pháp luật nhà nƣớc, quy định của công ty đạt hiệu quả cao. b. Nhiệm vụ và quyền hạn :  Nhiệm vụ : A)- Thanh tra: 1)- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trình Giám đốc Công ty phê duyệt và chủ trì triển khai thực hiện. 2)- Tổ chức kiểm tra công nhân sản xuất và mọi đối tƣợng CBCNV công ty trong việc thực hiện chủ trƣơng chính sách và qui định của Công ty. 3)- Thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực đầu tƣ ,thu mua và thu nợ quần áo. 4)-Thực hiện các biện pháp để thu hồi nợ tồn của khách hàng . 5) Phối hợp với địa phƣơng và nhân viên trong việc triển khai ngăn chặn việc mua bán vải hay quần áo trái phép. 6)- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (quý, năm) về công tác thanh tra và kết quả mỗi cuộc thanh tra, giải quyết khiếu tố với Giám đốc Công ty 7)- Phát hiện những tồn tại, yếu kém trong quản lý, những phát sinh trong thực tế sản xuất Đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh. B)- Pháp chế: 1)- Công tác tham gia tố tụng: SVTT : Vũ Thị Thanh kế toán CPSX và TÍ NH GIÁ THÀ NH SP Page 11 - Thừa lệnh Giám đốc tham gia vào quá trình tố tụng trƣớc các cơ quan tòa án, trọng tài kinh tế để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty. - Trực tiếp đại diện cho Công ty tiến hành các hoạt động thu thập chứng cứ, xử lý thông tin, nghiên cứu tài liệu liên quan đến vụ việc và tham gia tố tụng nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty theo sự uỷ quyền của Giám đốc. 2)- Công tác phổ biến pháp luật: - Thƣờng xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho toàn thể CBCNV Công ty theo kế hoạch, chỉ đạo của Công ty. - Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, trực tiếp hƣớng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các đơn vị trong Công ty. C)- Công tác khác: 1)- Phối hợp với các đoàn thể trong công tác học tập chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, cùng nhau thực hiện nếp sống văn minh trong đơn vị. Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tích cực giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc và trong cuộc sống. 2)- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nhân lực, vật lực và tài liệu đƣợc giao. 3)- Thực hiện các công tác khác do Giám đốc công ty giao.  Quyền hạn: A)- Thanh tra: 1) Kiểm tra và xác minh công nợ đầu tƣ thực tế trong sản xuất. 1)- Kiến nghị tạm đình chỉ việc thi hành quyết định kỷ luật hoặc thuyên chuyển công tác của Giám đốc công ty đối với CBCNV đang khiếu tố, ngƣời đang cộng tác với tổ chức thanh tra hoặc đang là đối tƣợng thanh tra, nếu xét thấy việc thi hành quyết định đó gây trở ngại cho việc tiến hành thanh tra. 2)- Kiến nghị tạm đình chỉ công tác đối với CBCNV cố ý gây cản trở công việc thanh tra hoặc không thực hiện các quy định, yêu cầu, kiến nghị, quyết định về thanh tra. 3)- Đƣợc tham gia các cuộc họp với cán bộ, lãnh đạo Công ty có liên quan đến công tác thanh tra. 4)- Thẩm vấn các công nhân sản xuất và CBCNV khác để tìm hiểu thêm về những vụ việc bất thƣờng có liên quan đến quá trình SXKD của Công ty. 5)- Thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành chính sách, các quy chế, quy định của các đơn vị trong Công ty. B) Pháp chế: - Ký các văn bản gửi trong nội bộ Công ty hoặc các cơ quan theo quy định của Giám đốc Công ty. III .TOÅ CHÖÙC SAÛN XUAÁT 1. Quy trình coâng ngheä: SVTT : Vũ Thị Thanh kế toán CPSX và TÍ NH GIÁ THÀ NH SP Page 12 VẢI ĐI SƠ ĐỒ SẢN XUẤT GỌT SẠCH CẮT THÀNH PHẨM KCS ĐÓNG GÓI XUẤT BÁN 2. Cô caáu toå chöùc saûn xuaát : Vải : laø NVL ñöôïc thu mua veà , sau ñoù ñöôïc phòng kỹ thuật đi định mức và phòng mẫu đi sơ đồ rập ,đƣa xuống tổ cắt để cắt ->thành bán thành phẩm và đƣa lên chuyền sản xuất -> sang (QC) kiểm tra chất lƣơng -> đóng gói -> cùng thành phẩm -> xuất bán . - Nguyên phụ liệu đƣợc gắn trên cổ áo và bên hông sƣờn của áo. IV .TOÅ CHÖÙC KEÁ TOAÙN TAÏI DOANH NGHIEÄP : 1. Toå chöùc coâng taùc keá toaùn SVTT : Vũ Thị Thanh kế toán CPSX và TÍ NH GIÁ THÀ NH SP Page 13 Hình thöùc keá toaùn : Chöùng töø ghi soå CHÖÙNG TÖØ GOÁC CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ SOÅ QUÕY SOÅ ÑAÊNG KYÙ CTGSỔ SOÅ KEÁ TOAÙN CHI TIEÁT SOÅ CAÙI BAÛNG CAÂN ÑOÁI SPS CAÙC TK BAÛNG TOÅNG HÔÏP SOÁ LIEÄU CHI TIEÁT BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Chuù giaûi : Ghi haøng ngaøy : Ghi cuoái thaùng : Quan heä ñoái chieáu :  Giaûi thích trình töï ghi cheùp Haøng ngaøy nhaân vieân keá toaùn phuï traùch töøng phaàn caên cöù vaøo chöùng töø goác ñaõ ñöôïc kieåm tra hôïp leä , keá toaùn ghi caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh vaøo Chöùng töø ghi soå , Soå quyõ , Soå keá toaùn chi tieát . Sau ñoù caên cöù vaøo Chöùng töø ghi soå ñeå ghi vaøo Soå caùi , Soå ñaêng kyù chöùng töø ghi soå . Ñoàng thôøi caên cöù vaøo Soå keá toaùn chi tieát laäp Baûng toång hôïp soá lieäu chi tieát . Cuoái thaùng : - Caên cöù vaøo Soå caùi laäp Baûng caân ñoái phaùt sinh caùc taøi khoaûn . - Ñoái chieáu soá lieäu treân Baûng caân ñoái soá phaùt sinh caùc taøi khoaûn vôùi Soå chöùng töø ghi soå vaø Baûng toång hôïp soá lieäu chi tieát vôùi Soå caùi ñeå laäp Baùo caùo taøi chính. SVTT : Vũ Thị Thanh kế toán CPSX và TÍ NH GIÁ THÀ NH SP Page 14 2. Toå chöùc boä maùy keá toaùn : SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY KEÁ TOAÙN CUÛA COÂNG TY KẾ TOÁN TRƢỞNG KẾ TOÁN THU _ CHI KẾ TOÁN TIỀN QUỸ KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG 2.1. Keá toaùn thoáng keâ phoøng Kinh doanh sản xuất : Coù nhieän vuï haïch toaùn moïi nghieäp phaùt sinh töø khaâu chöùng töø ban ñaàu ñeán khaâu cuoái - Laäp chöùng töø ban ñaàu vaø vaøo caùc soå cuûa kinh doanh sản xuất, Kinh doanh dòch vuï gia công - Laäp chöùng töø haïch toaùn giaù thaønh vaøo caùc soå cuûa xöôûng saûn xuaát - Laäp phieáu nhaäp xuaát kho cho kinh doanh sản xuất, nguyeân vaät lieäu vaø thaønh phaåm cuûa Xöôûng. - Theo doõi nhaäp xuaát haøng may mặc vaø thaønh phaåm gia công quần áo - Theo doõi coâng nôï phaûi traû phaûi thu cuûa kinh doanh sản xuất, kinh doanh dòch vuï gia công. - Kyù duyeät chöùng töø ban ñaàu vaø laøm caùc khoaûn thanh toaùn cuûa phoøng kinh doanh sản xuất - Theo doõi chi phí saûn xuaát phaùt sinh cuûa phan xöôûng vaø theo doõi nhaäp xuaát toàn saûn phaåm. - Thoâng keâ taát caû moïi nghieäp vuï phaùt sinh cuûa phoøng kinh doanh sản xuất SVTT : Vũ Thị Thanh kế toán CPSX và TÍ NH GIÁ THÀ NH SP Page 15 - Haïch toaùn laõi loã cho taát caû caùc hoaït ñoäng kinh doanh thuoäc phoøng kinh doanh sản xuất quaûn lyù 2.2. Keá toaùn thoáng keâ phoøng kyõ thuaät - Theo doõi nguoàn kinh phí caáp treân caáp - Duyeät hoà sô kinh phí - Keát chuyeån kinh phí - Kyù duyeät chöùng töø baøn ñaàu vaø laøm thanh toaùn - Thoáng keâ moïi nghieäp vuï phaùt sinh cuûa phoøng kyõ thuaät 2.3. Keá toaùn thoáng keâ phoøng keá toaùn th ống kê - Laøm thanh toaùn cuûa caùc khoaûn chi phí cuûa chi phí quaûn lyù doanh nghieäp - Laøm thoáng keâ caùc nghieäp vuï phaùt sinh cuûa phoøng keá toaùn thoáng keâ 2.4. Keá toaùn thoáng keâ phoøng toå chöùc haønh chính vaø kinh doanh kho - Tính toaùn vaø thanh toaùn caùc khoaûn veà tieàn löông cuûa coâng nhaân saûn xuaát vaø caùn boä CNV toaøn coâng ty . Tính caùc khoaûn trích noäp nhö : BHXH , BHYT , KPCÑ, BHTN . - Theo doõi caùc khoaûn phaûi thu cuûa hang gia công bên ngoài - Taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh cuûa dòch vuï gia công bên ngoài - Haïch toaùn laõi loã cuûa kinh doanh gia công - Duyeät chöùng töø ban ñaàu vaø laøm thanh toaùn cho phoøng toå chöùc haønh chính vaø kinh doanh gia công 2.5. Keá toaùn thoâng keâ phoøng keá hoaïch ñaàu tö - Theo doõi vaät tö ñaàu tö gia công - Theo doõi coâng nôï phaûi thu vaø phaûi traû cuûa phoøng keá hoaïch ñaàu tö - Theo doõi nhaäp xuaát nguyeân lieäu - Kyù duyeät chöùng töø ban ñaàu vaø laøm thanh toaùn cho phoøng keá hoaïch ñaàu tö 2.6. Thuû quõy Quaûn lyù tieàn maët taïi quõy cuûa coâng ty, chòu söï chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa keá toaùn tröôûng. Coù nhieäm vuï thu chi vaø baûo quaûn tieàn maët ñaày ñuû vaø chính xaùc . 2.7. Keá toaùn tröôûng ty - Ñieàu haønh moïi coâng vieäc keá toaùn cuûa coâng ty, theo doõi tình hình taøi chính cuûa coâng - Toång hôïp toaøn boä tình hình haïch toaùn keá toaùn theo thaùng, quùy, naêm. Ngoaøi ra coøn nghieân cöùu xaùc ñònh caùc ñoái töôïng haïch toaùn chi phí saûn xuaát vaø ñoái töôïng tính gía thaønh saûn phaåm , töø ñoù xaùc ñònh phöông phaùp tính gía thaøn h phuø hôïp vôùi quy trình coâng ngheä , ñaëc ñieåm vaø toå chöùc saûn xuaát , laäp baùo caùo veà tính gía thaønh saûn phaåm . SVTT : Vũ Thị Thanh kế toán CPSX và TÍ NH GIÁ THÀ NH SP Page 16 - Kieåm tra laïi taát caû caùc nghieäp vuï maø keá toaùn chi tieát ôû caùc phoøng ban haïch toaùn vaø toång hôïp laäp baùo caùo cho toaøn coâng ty V. THUAÄN LÔÏI – KHOÙ KHAÊN – HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN 1. Thuaän lôïi: Ñöôïc söï quan taâm cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc taïo moïi ñieàu kieän cho nganh may mặc phaùt trieån maïnh meõ .Giaù quần áo trong nhöõng naêm tôùi seõ taêng do nhieàu nhaân toá taùc ñoäng :Trong naêm 2006 hoaëc 2007 seõ keát thuùc voøng ñaøm phaùn Doha cuûa WTO theo ñoù caùc nöôùc phaùt trieãn seõ phaûi caét giaûm trôï caáp noâng nghieäp trong ñoù coù maët haøng vaûi nhôø ñoù gia vaûi treân thò tröôøng quoác teá seõ taêng . WTO xoaù boû cheá ñoä haïn nghaïch haøng deät may laøm cho nhu caàu veà vaûi treân thò tröôøng theá giôùi taêng . Vieät nam gia nhaäp WTO laøm gia taêng xuaát khaåu haø ng deät may laøm cho caàu veà vaûi ôû thò tröôøng trong nöôùc taêng , ñoàng thờùi do giaûm thueá suaát nhaäp khaåu laøm giaûm gía caùc maët haøng may mặc caïnh tranh vôùi nhau, lam cho caïnh tranh cuûa nganh may seõ taêng leân . Vieäc coâng ty TNHH Quanon ra ñôøi vaø gaén lieàn vôùi khaû naêng hôïp taùc chaët cheõ vaø hieäu quả hôn vôùi caùc ñoái taùc chieán löôïc laø Coâng ty may mặc Vieät Namï . Ñaëc bieät laø söï hôïp nhaát toå chức thöïc söï mang laïi cho coâng ty moät thuaän lôïi coù yù nghóa quyeát ñònh ñoái vôùi söï phaùt trieån laâu daøi vaø hieäu quûa cuûa SXKD nganh may . 2. Khoù khaên: Trong ngaén haïn quần áo tieâu thuï trong nöôùc seõ giaûm neáu Nhaø nöôùc aùp duïng nguyeân taéc ñoái xöû quoác gia , theo ñoù seõ taêng thueá suaát VAT töø 5% hieän nay leân 10% ngang baèng vôùi thueá suaát VAT nhaäp khaåu . Trong khi ñoù chi phí saûn xuaát quần áo laïi taêng do giaù mua nguyeân phụ lieäu töø 5.500 ñoàng leân .6000 ñoàng/kg taïo ra aùp löïc lôùn phaûi giaûm gía thaønh saûn xuaát . Thieáu lao ñoäng ñeå sản xuất vaø kỹ năng laø moät hieän traïng ngaøy caøng gia taêng do nhieàu lao ñoäng chuyeån sang laøm coâng nhaân ôû caùc khu coâng nghieäp khac , do ñoù vôùi quy trình sản xuất hieän nay toán qua nhieàu coâng lao ñoäng laø khoâng thích hôïp vôùi yeâu caàu naâng cao söùc caïnh tranh cho ngaành may . Söùc caïnh tranh cuûa ngàanh may coøn yeáu coøn do chi phí saûn xuaát cao , naêng suaát coøn thaáp , neân hieäu quûa kinh teá cho sản xuất chöa coù söùc thuyeát phuïc so vôùi nganh may khaùc. Söï bieán ñoäng thaát thöôøng cuûa thôøi tieát laøm gia taêng ñoä ruûi ro cho ngöôøi xuất khẩu hàng , cho nguoàn nguyeân lieäu cuûa coâng ty vaø cho vieäc thu hoài nôï ñaàu tö cho khach hang , laøm taêng chi phí nguyeân lieäu , thaäm chí maát voán. 3. Höôùng phaùt trieån : 3.1. Muïc tieâu chieán löôïc: a)Saûn xuaát kinh doanh coù hieäu quûa , ñuû thuaän lôïi chia cho coå ñoâng töø 8-12% naêm , ñoùng ñuû thueá cho Nhaø Nöôùc , coù tích luyõ ñeå phaùt trieån saûn xuaát . b)Töøng böôùc caûi thieän vaø naâng cao ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cho ñoäi nguõ CBCNV ñaït möùc töø trung bình ñeán kha ùso vôùi maët baèng chung cuûa xaõ hoäi . SVTT : Vũ Thị Thanh kế toán CPSX và TÍ NH GIÁ THÀ NH SP Page 17 c)Xaây döïng coâng ty maïnh veà toå chöùc, gioûi veà nghieäp vuï, phaùt trieån thöông hieäu COTTDONA coù tính caïnh tranh cao. 3.2. Chieán löôïc thöïc hieän muïc tieâu: - Chieán löôïc “Vöôn leân” chæ ra chieàu höôùng haønh ñoäng trong quaù trình thöïc hieän muïc tieâu, chaám döùt theá phoøng thuû, duy trì ñeå tieán sang theá tieán coâng phaùt trieån , vöôït leân veà quy moâ, saûn löôïng, thi phaàn, toác ñoä taêng tröôûng coù yù nghiaõ quyeát ñònh , noå löïc vöoät baäc ñeà cao söùc saùng taïo, daùm nghó, daùm laøm, daùm chòu traùch nhieäm vaø laøm coù hieäu quûa, phaûi ñaàu tö cao, chaáp nhaän ruûi ro, nhöng phaûi tính toaùn caån thaän, vöøa söùc, quyeát toaùn kòp thôøi, khoâng ngaïi khoù, ngaïi khoå . - Chieán löôïc “Ñoaøn keát” chæ ra söùc maïnh , ñieàu kieän , ñoäng löïc cô baûn nhaát ñeå thöïc hieän muïc tieâu - Chieán löôïc “Naâng cao gía trò caûm nhaän” chæ ra con ñöôøng ñeå ñaït tôùi muïc tieâu .Ñoái töôïng chính cuûa coâng ty laø công nhan vôùi khaùch haøng .Giaù trò caûm nhaän laø giaù trò toaøn dieän vaät chaát vaø tinh thaàn , gía trò kinh teá , gía trò kyõ thuaät vaø giaù trò xaõ hoäi, quan heä thaân thieän .Ñeà cao vai troø coâng taùc Maketting . PHẦ N II LYÙ LUAÄN CHUNG VEÀ HAÏCH TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM I. KHAÙI NIEÄM, PHAÂN LOAÏI VEÀ ÑOÁI TÖÔÏNG TAÄP HÔÏP CHI PHÍ VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM : 1. Khaùi nieäm vaø keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát : 1.1. Khaùi nieäm SVTT : Vũ Thị Thanh kế toán CPSX và TÍ NH GIÁ THÀ NH SP Page 18 Chi phí saûn xuaát cuûa doanh nghieäp laø bieåu hieän baèng tieàn toaøn boä hao phí veà lao ñoäng soáng vaø lao ñoäng vaät hoaù ñaõ phaùt sinh cho hoaït ñoäng saûn xuaát trong moät thôøi kyø nhaát ñònh. 1.2. Phaân loaïi chi phí a. Phaân loaïi chi phí theo noäi dung kinh teá cuûa chi phí: Goàm caùc yeáu toá chi phí sau : - Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp - Chi phí nhaân coâng - Chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh (KHTSCÑ) - Chi phí dòch vuï mua ngoaøi - Chi phí baèng tieàn khaùc b. Phaân loaïi chi phí theo coâng duïng kinh teá vaø ñòa ñieåm phaùt sinh goàm caùc khoaûn muïc chi phí sau: - Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp - Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp - Chi phí saûn xuaát chung c. Phaân loaïi chi phí theo quan heä vôùi quaù trình saûn xuaát Chi phí saûn xuaát ñöôïc chia thaønh chi phí tröïc tieáp vaø chi phí giaùn tieáp Chi phí tröïc tieáp laø nhöõng chi phí töï baûn thaân chuùng coù theå chuyeån cho moät saûn phaåm hay moät ñoái töôïng naøo ñoù. Chi phí giaùn tieáp laø nhöõn g chi phí chung phaûi phaân boå. 2. Khái nieäm veà giaù thaønh vaø phöông phaùp tính giaù thaønh cuûa saûn phaåm 2.1. Khaùi nieäm Giaù thaønh saûn xuaát laø bieåu hieän baèng tieàn nhöõng hao phí cuûa doanh nghieäp ñeå saûn xuaát ra saûn phaåm hoaëc lao vuï hoaøn thaønh. SVTT : Vũ Thị Thanh kế toán CPSX và TÍ NH GIÁ THÀ NH SP Page 19 Giaù thaønh saûn phaåm ñöôïc tính toaùn xaùc ñònh theo töøng loaïi saûn phaåm, dòch vuï cuï theå hoaøn thaønh. Vaø chæ tính cho nhöõng saûn phaåm ñaõ hoaøn thaønh toaøn boä quy trình saûn xuaát, töùc laø thaønh phaåm hoaëc hoaøn thaønh moät soá giai ñoaïn coâng ngheä saûn xuaát nhaát ñònh töùc laø nöûa thaønh phaåm. 2.2. Phaân loaïi giaù thaønh saûn xuaát saûn phaåm Ñeå phuïc vuï coâng taùc keá toaùn keá hoaïch hoaù, coâng taùc haïch toaùn vaø quaûn lyù caàn phaân bieät caùc loaïi giaù thaønh sau ñaây: - Giaù thaønh keá hoaïch: Laø bieåu hieän baèng ñoàng tieàn toång soá chi phí tính theo ñònh möùc kinh teá vaø döï đoaùn caàn thieát ñeå cheá taïo ra moät ñôn vò saûn phaåm trong kyø keá hoaïch. Giaù thaønh keá hoaïch ñöôïc tính toaùn tröôùc khi baét ñaàu saûn xuaát cuûa kyø keá hoaïch. - Giaù thaønh ñònh möùc: Ñöôïc xaây döïng treân cô sôû xaùc ñònh caùc ñònh möùc chi phí hieän haønh trong ñieàu kieän cuï theå cuûa doanh nghieäp trong kyø keá hoaïch. Giaù thaønh ñònh möùc cuõng ñöôïc tính toaùn tröôùc khi baét ñaàu saûn xuaát saûn phaåm vaø luoân thay ñoåi cho phuø hôïp vôùi söï thay ñoåi cuûa ñònh möùc chi phí trong quaù trình thöïc hieän keá hoaïch giaù thaønh. - Giaù thaønh thöïc teá: Laø giaù thaønh ñöôïc xaùc ñònh sau khi hoaøn thaønh vieäc cheá taïo ra saûn phaåm caên cöù vaøo giaù trò thöïc teá phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát. 3. Moái quan heä chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm Chi phí saûn xuaát chæ tính nhöõng chi phí saûn xuaát phaùt sinh thöïc teá trong moät kyø nhaát ñònh (thaùng, quyù, naêm) khoâng tính ñeán chi phí ñoù lieân quan ñeán moät soá saûn phaåm ñaõ hoaøn thaønh hay chöa. Giaù thaønh saûn phaåm laø giôùi haïn soá chi phí saûn xuaát lieân quan ñeán khoái löôïng saûn phaåm, dòch vuï hoaøn thaønh. Chi phí saûn xuaát tính trong moät kyø, coøn giaù thaønh saûn phaåm lieân quan ñeán chi phí saûn xuaát cuûa kyø tröôùc chuyeån sang, chi phí phaùt sinh kyø naøy vaø soá chi phí naøy chuyeån sang kyø sau. Veà baûn chaát kinh teá thì chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn xuaát ñeàu laø nhöõng hao phí vaät chaát nhöng chuùng khaùc nhau veà löôïng tieâu hao. Chi phí saûn xuaát khoâng gaén vôùi khoái SVTT : Vũ Thị Thanh kế toán CPSX và TÍ NH GIÁ THÀ NH SP Page 20
- Xem thêm -