Tài liệu Giới thiệu chung về công ty thương mại lâm sản hà nội

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ®Ó ®-¬ng ®Çu víi m«i tr-êng ho¹t ®éng kinh doanh lu«n thay ®æi, mét doanh nghiÖp muèn kinh doanh thµnh c«ng th× cÇn ph¶i cã kh¶ n¨ng thÝch øng mäi t×nh huèng. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c chñ doanh nghiÖp ph¶i cã kh¶ n¨ng qu¶n trÞ, biÕt qu¶n lý mäi vÊn ®Ò x¶y ra. Trong doanh nghiÖp, biÕt c¸ch tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp, tæ chøc s¶n xuÊt thiÕt kÕ s¶n phÈm cho thÝch øng víi sù thay ®æi cña thÞ tr-êng, t¹o ra sù tÝn nhiÖm trong doanh nghiÖp vµ uy tÝn cho kh¸ch hµng, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn th-¬ng tr-êng. §©y chÝnh lµ vÊn ®Ò trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp. C«ng ty Th-¬ng M¹i L©m S¶n Hµ néi cã tªn giao dÞch quèc tÕ: VINAFOR Hµ néi. Trô së giao dÞch chÝnh cña C«ng ty: 67, Ng« Th× NhËm, Hai Bµ Tr-ng,Hµ Néi . 1 PhÇn i: 1. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty th-¬ng m¹i l©m s¶n Hµ Néi. C«ng ty l©m s¶n Hµ Néi lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 133/TCL§ ngµy 15/03/1993 cña bé l©m nghiÖp d-íi sù chØ ®¹o cña tæng c«ng ty l©m s¶n ViÖt Nam vµ mang tªn: C«ng ty kinh doanh l©m s¶n Hµ Néi. Sau khi cã sù s¸t nhËp cña bé l©m nghiÖp, bé n«ng nghiÖp, bé thuû lîi thµnh bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, doanh nghiÖp tiÕp tôc ho¹t ®éng víi tªn lµ trung t©m th-¬ng m¹i l©m s¶n Hµ Néi d-íi quyÕt ®Þnh sè 384/NN-TCCB/Q§ ngµy 28/12/1995 cña bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n vµ trùc thuéc tæng c«ng ty l©m nghiÖp. Uû ban kÕ ho¹ch thµnh phè Hµ Néi cÊp giÊy phÐp chøng nhËn kinh doanh cho doanh nghiÖp ngµy 16/01/1996 víi sè vèn ban ®Çu 1.139.540.000 ® bao gåm vèn cè ®Þnh 427.917.000® vµ vèn l-u ®éng 532.585.000®, doanh nghiÖp ®-îc quyÒn tham gia c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc l©m, n«ng, h¶i s¶n, chÕ biÕn gç, dÞch vô vËt t-, kÜ thuËt ®êi sèng. §Ó phï hîp víi t×nh h×nh míi, t¨ng c-êng tù chñ còng nh- ®a d¹ng ho¸ kinh doanh, ngµy 21/08/1998 Q§/BNN/TCCB cña Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, doanh nghiÖp ®-îc ®æi tªn thµnh c«ng ty th-¬ng m¹i l©m s¶n Hµ Néi. Vµ ®-îc phÐp tham gia c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, vµ kinh doanh thªm nhiÒu ngµnh kh¸c nh- vËt liÖu x©y dùng, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, vµ hµng tiªu dïng vµ vÉn chÞu sù l·nh ®¹o cña c¬ quan cÊp trªn trùc tiÕp: Tæng c«ng ty l©m s¶n ViÖt Nam trô së giao dÞch chÝnh cña c«ng ty: 67 Ng« Th× NhËm-Hai Bµ Tr-ng- Hµ Néi. Tªn giao dÞch quèc tÕ VINAFOR Hµ Néi. 2. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty: S¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty th-¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi. 2 S¬ ®å 1: Gi¸m §èc Phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Cöa hµng l©m s¶n 13 Hoµ M· Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh XÝ nghiÖp kinh doanh chÕ biÕn vµ b¶o qu¶ l©m s¶n Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh XÝ nghiÖp b¶o qu¶n l©m s¶n Hµ Néi XÝ nghiÖp xuÊt nhËp khÈu vµ b¶o qu¶n l©m s¶n MiÒn Nam Phßng xuÊt nhËp khÈu 2 chi nh¸nh t¹i B¾c Ninh vµ Qu¶ng Ninh 2.1 Bé m¸y qu¶n lý: C«ng ty ¸p dông chÕ ®é mét thñ tr-ëng. Bé m¸y qu¶n lý cÊp cao cña C«ng ty bao gåm mét gi¸m ®èc, hai phã gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban trùc thuéc. Nh- vËy, ng-êi qu¶n lý cao nhÊt lµ gi¸m ®èc, sö dông tÊt c¶ c¸c ph-¬ng ph¸p kinh tÕ, hµnh chÝnh, tæ chøc... ®Ó ®iÒu khiÓn qu¶n lý C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña C«ng ty. Theo m« h×nh trªn ta thÊy: + Gi¸m ®èc C«ng ty: Lµ ng-êi ®iÒu hµnh qu¶n lý chung, gi÷ vÞ trÝ quan träng nhÊt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn vÒ ho¹t ®éng, qu¶n lý cña C«ng ty tr-íc ph¸p luËt. + C¸c phã Gi¸m ®èc: Lµ ng-êi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc,®-îc tæng C«ng ty bæ nhiÖm vµ b·i nhiÖm, mçi phã Gi¸m ®èc C«ng ty ®-îc ph©n c«ng phô tr¸ch mét sè mÆt c«ng t¸c do Gi¸m ®èc C«ng ty giao. Cã mét phã Gi¸m ®èc th-êng trùc ®Ó thay thÕ ®iÒu hµnh C«ng ty khi Gi¸m ®èc v¾ng mÆt. 3 . C«ng viÖc cña phã Gi¸m ®èc hµnh chÝnh bao gåm: Qu¶n lý, chØ ®¹o c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n. . C«ng t¸c b¶o vÖ an ninh qu©n sù, phßng ch¸y ch÷a ch¸y. . Phô tr¸ch ®êi sèng sinh ho¹t cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. . Ra quyÕt ®Þnh khen th-ëng kû luËt. .Chñ ®éng t×m kiÕm hîp ®ång .C«ng viÖc cña phã Gi¸m ®èc kinh doanh bao gåm: . ChØ ®¹o chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh. . Kh¶o s¸t thÞ tr-êng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. . T×m kiÕm b¹n hµng, giao dÞch kinh doanh. . Ra c¸c quyÕt ®Þnh mua b¸n, trao ®æi, xuÊt nhËp khÈu. + Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: Gåm n¨m ng-êi, cã chøc n¨ng thùc hiÖn, gi¸m s¸t b»ng tiÒn th«ng qua ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t- c¬ së vËt chÊt, qu¶n lý tµi s¶n, vËt t-, tiÒn vèn cña C«ng ty d-íi sù l·nh ®¹o cña kÕ to¸n tr-ëng C«ng ty. Gióp viÖc cho kÕ to¸n tr-ëng lµ cã mét phã phßng kÕ to¸n, c¸c kÕ to¸n viªn cã nhiÖm vô hoµn thµnh c«ng viÖc ®-îc giao, ®ång thêi phèi hîp víi c¸c nh©n viªn kÕ to¸n d-íi c¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh. + Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: Gåm t¸m ng-êi, cã nhiÖm vô tham m-u cho Gi¸m ®èc tæng hîp kÕ ho¹ch toµn diÖn cña C«ng ty nh-: KÕ ho¹ch l-u chuyÓn hµng ho¸, thèng kª tæng hîp sè liÖu thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch ®Ò, gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o. Thùc hiÖn hîp ®ång trùc tiÕp mua b¸n víi kh¸ch hµng, b¸n bu«n trùc tiÕp, t×m hiÓu më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ cho C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh tr-íc Gi¸m ®èc vµ phã Gi¸m ®èc kinh doanh. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Gåm m-êi ng-êi lµ bé phËn tham m-u vÒ c«ng t¸c tæ chøc kinh doanh, qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn chØ ®¹o nghiÖp vô xuèng c¸c xÝ nghiÖp,®¬n vÞ, kho t¹o thµnh mét sù chØ ®¹o h-íng 4 dÉn khÐp kÝn, ®ång bé vµ toµn diÖn tÊt c¶ c¸c mÆt c«ng t¸c cña ®¬n vÞ khi cÇn thiÕt. + Phßng xuÊt nhËp khÈu: Gåm bèn ng-êi cã mét tr-ëng phßng vµ c¸c nh©n viªn cã nhiÖm vô chuyªn ®i t×m hiÓu, khai th¸c nh÷ng thÞ tr-êng cã nhiÒu lîi nhuËn cho C«ng ty. Ho¹ch ®Þnh tõng nhiÖm vô cô thÓ vÒ møc ®Çu t-, thu mua vµ tiªu thô hµng ho¸ cho mçi thÞ tr-êng t-¬ng øng ®ång thêi thóc ®Èy viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ sang c¸c n-íc. 2.2 C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: §¬n vÞ 1: Cöa hµng l©m s¶n 13, Hoµ M·, Hµ Néi. §¬n vÞ 2: XÝ nghiÖp kinh doanh chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n l©m s¶n. §¬n vÞ 3: XÝ nghiÖp b¶o qu¶n n«ng l©m s¶n Hµ Néi. §¬n vÞ 4: XÝ nghiÖp xuÊt nhËp khÈu vµ b¶o qu¶n n«ng l©m s¶n MiÒn Nam. §¬n vÞ 5:Chi nh¸nh c«ng ty t¹i B¾c Ninh vµ Qu¶ng Ninh. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trªn ®Òu cã mét c¬ cÊu tæ chøc riªng nh- mét ®¬n vÞ kinh doanh ®éc lËp, tù chÞu tr¸ch nhiÖm ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh tr-íc gi¸m ®èc c«ng ty. Gi÷a c¸c phßng chøc n¨ng vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau trong phèi kÕt hîp c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nh»m thu ®-îc lîi nhuËn cao. 3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty C«ng ty cã chøc n¨ng sau. - Kinh doanh xuÊt nhËp c¸c mÆt n«ng, l©m, h¶i s¶n, s¶n phÈm thñ c«ng mÜ nghÖ. - Kinh doanh nhËp khÈu c¸c lo¹i hµng l©m s¶n, vËt t- phôc vô s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, s¶n xuÊt l©m nghiÖp, vËt liÖu x©y dùng, trang trÝ néi thÊt, hµng tiªu dïng. - S¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i thuèc l©m s¶n... Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn cã nhiÖm vô t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, ®¶m b¶o cuéc sèng cho ng-êi lao ®éng 5 trong c«ng ty kinh doanh cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vèn do nhµ n-íc cÊp, kinh doanh trong khu«n khæ ph¸p luËt, hoµn thµnh ®Çy ®ñ nghÜa vô cña mét doanh nghiÖp còng nh- hoµnh thµnh tèt nhiÖm vô kh¸c cña tæng c«ng ty nhµ n-íc giao. 4. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh cña c«ng ty. Ngµnh kinh doanh chÝnh cña c«ng ty lµ c¸c s¶n phÈm cña l©m nghiÖp MÆt hµng kinh doanh chÝnh cña c«ng ty: gç, c¸c s¶n phÈm gç, vËt t- vµ hµng tiªu dïng. Ngoµi ra, c«ng ty cßn tham gia kinh doanh c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp, h¶i s¶n vµ c¸c ph-¬ng thøc b¶o qu¶n l©m s¶n... 5. Ph-¬ng thøc tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty - C«ng ty tham gia c¶ hai ho¹t ®éng kinh doanh: Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu Kinh doanh néi ®Þa Theo c¸ch nh×n kh¸c, c«ng ty tham gia c¶ hai ph-¬ng thøc kinh doanh lµ b¸n bu«n b¸n lÎ. §iÒu nµy lµ rÔ hiÓu bëi trong chñ tr-¬ng më réng tù do, tù chñ kinh doanh hiÖn nay, còng nh- sù ra ®êi cña luËt doanh nghiÖp n¨m 99, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay ®Òu ¸p dông ®Çy ®ñ c¸c ph-¬ng thøc ho¹t ®éng kinh doanh thu l·i tõng ®ång mét. Tuy nhiªn ph-¬ng thøc b¸n bu«n cña c«ng ty lµ chÝnh mµ ®ang ®-îc ¸p dông. 6. ThÞ tr-êng tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty. §èi víi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu th× thÞ tr-êng ®· ®-îc khai th¸c cña c«ng ty lµ mét sè n-íc §«ng Nam ¸, Trung Quèc, §µi Loan, Singapo, Lµo vµ c«ng ty ®ang cã kÕ ho¹ch më réng thÞ tr-êng cña m×nh sang c¸c khu vùc míi nh- Hµn Quèc, NhËt B¶n, T©y ¢u, B¾c MÜ... 6 §èi víi kinh doanh néi ®Þa th× còng nh- phÇn lín c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i kh¸c trªn toµn quèc, c«ng ty tham gia cung cÊp hµng ho¸ cho tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng cã nhu cÇu vÒ mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn, c«ng ty s¸c ®Þnh tËp trung vµo mét sè khu vùc träng ®iÓm t¹i Hµ Néi, Qu¶ng Ninh, B¾c Ninh, Tp.HCM... 7. ChiÕn l-îc kinh doanh cña c«ng ty. - C«ng ty x¸c ®Þnh kinh doanh lµ ho¹t ®éng l©u dµi lªn lu«n më réng t×m kiÕm thÞ tr-êng tiªu thô hµng ho¸ trong vµ ngoµi n-íc, thµnh lËp thªm c¸c chi nh¸nh t¹i c¸c ®Þa ph-¬ng chøa ®ùng nhiÒu c¬ héi nh»m n©ng cao viÖc khai th¸c thÞ tr-êng, më réng kinh doanh còng nh- kh«ng ngõng hoµn thiÖn n¨ng lùc kinh doanh cho chÝnh b¶n th©n c«ng ty. - Sù n©ng cÊp vµ thµnh lËp liªn tôc hai xÝ nghiÖp, hai chi nh¸nh cña c«ng ty trong n¨m 98 vµ 99 chøng tá mét chiÕn l-îc kinh doanh dµi h¹n cña c«ng ty vµ kÕ ho¹ch khai th¸c, vµ t×m kiÕm thÞ tr-êng mét c¸ch khèc liÖt triÖt ®Ó nh»m thu lîi nhuËn cao. 7 PhÇn II Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm Nh- ®· tr×nh bµy ë trªn: C«ng ty Th-¬ng M¹i L©m S¶n Hµ Néi gåm cã 6 ®¬n vÞ thµnh viªn kinh doanh nhiÒu ngµnh nghÒ kh¸c nhau. Trong ®ã riªng khèi v¨n phßng C«ng ty chuyªn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ bao qu¸t toµn bé mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ kh«ng tham gia trùc tiÕp s¶n xuÊt nªn c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña v¨n phßng lµ kh«ng cã. Trong 6 ®¬n vÞ thµnh viªn cã 3 ®¬n vÞ trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh cßn 3 ®¬n vÞ th× kinh doanh th-¬ng m¹i dÞch vô. Víi h×nh thøc nh- trªn cho nªn quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ë mçi ®¬n vÞ cã nhiÒu kh¸c biÖt nh-, hµng méc, chÕ biÕn b¶o qu¶n n«ng l©m s¶n. Sau ®©y lµ quy tr×nh s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ vÒ mÆt hµng méc néi thÊt. 1. S¬ ®å c«ng nghÖ s¶n xuÊt hµng méc: 8 Gç c¸c lo¹i Bé phËn n¶y mùc vµ lÊy nÒn cho tõng mÆt hµng Bé phËn xÎ ra tõng mÆt hµng Bé phËn léng lç vµ vanh nh÷ng mÆt hµng cÇn thiÕt Bé phËn trµ, bµo Bé phËn ®ôc, tr¹m,kÎ vÏ Bé phËn l¾p gi¸p Bé phËn ®¸nh giÊy gi¸p Bé phËn phun s¬n S¬ ®å 2 9 2. M« t¶ c«ng nghÖ s¶n xuÊt hµng méc. §Ó s¶n xuÊt ®-îc mét bé bµn ghÕ, hay mét chiÕc tñ... th× cÇn nh÷ng vÊn ®Ò sau: Nguån nguyªn liÖu gåm cã gç c¸c lo¹i ( lµ cao cÊp, b×nh th-êng, trung b×nh) ®Ó lµm ra nh÷ng mÆt hµng kh¸c nhau. C«ng cô gåm c¸c lo¹i m¸y. Kh©u ®Çu tiªn c¸c lo¹i gç nµy nh÷ng ng-êi lµm hµng ph¶i ph©n ra thµnh tõng lo¹i gç kh¸c nhau vµ phï hîp víi tõng mÆt hµng ®Ó cã gi¸ trÞ sau ®ã lÊy mùc cho tõng lo¹i mÆt hµng, xong c«ng ®o¹n nµy ®-a xuèng cho bé phËn xÎ ®Ó sÎ ra c¸c mÆt hµng ®· ®Þnh. HÕt c«ng ®o¹n nµy tiÕp tôc ®-a xuèng bé phËn léng lç vµ vanh nh÷ng s¶n phÈm cÇn thiÕt theo yªu cÇu, ®Ó t¹o kiÓu d¸ng cho mÆt hµng theo ý muèn. TiÕp theo ®-a xuèng bé phËn trµ bµo, ®Ó lµm cho bÒ mÆt, c¸c c¹nh ®-îc nh½n t¹o cho mÆt hµng tr¬n chu. TiÕp bé phËn nµy ®-a xuèng bé phËn ®ôc tr¹m kÎ vÏ ®Ó t¹o ra nh÷ng kiÓu d¸ng, mÉu m· theo yªu cÇu. TiÕp ®-a xuèng bé phËn l¾p gi¸p ®Ó hoµn thiÖn nh÷ng mÆt hµng cÇn thiÕt ®· ®Þnh. TiÕp ®-a xuèng bé phËn ®¸nh giÊy gi¸p ®Ó lµm cho bé phËn nh½n bãng mÆt hµng theo yªu cÇu, b-íc hoµn thiÖn tiÕp theo lµ bé phËn phun s¬n. Tãm l¹i: §Ó hoµn thiÖn mét s¶n phÈm theo ý muèn vµ yªu cÇu ®Ò ra th×, tÊt c¶ c¸c bé phËn nµy ph¶i ®-îc liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau theo mét m¾t xÝch cã nhvËy hÖ thèng s¶n xuÊt míi ®-îc ®¶m b¶o liªn tôc vµ s¶n phÈm míi ®-îc tèt vµ ngµy cµng hoµn thiÖn tèt h¬n, víi mÉu m·, kiÓu d¸ng ®a d¹ng phong phó. §¸p øng ®-îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng mong muèn. 10 PhÇn III Ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty I Ph©n tÝch dù b¸o m«i tr-êng: C¸c yÕu tè kinh tÕ cã ¶nh h-ëng lín ®Õn c¸c C«ng ty. V× c¸c yÕu tè nµy t-¬ng ®èi réng nªn C«ng ty cÇn cã chän läc ®Ó nhËn biÕt ®-îc c¸c t¸c ®éng cô thÓ, trùc tiÕp nhÊt. 1. Ph©n tÝch vµ dù b¸o m«i tr-êng kinh tÕ quèc d©n. a. Tû lÖ l·i suÊt gi÷ VN§ vµ USD: Tõ n¨m 1999, thùc hiÖn chñ tr-¬ng kÝch cÇu, khuyÕn khÝch ®Çu t- lªn chÝnh phñ liªn tôc h¹ l·i suÊt ®ång ViÖt Nam, khi ®ã l·i suÊt USD trªn thÞ tr-êng quèc tÕ liªn tôc t¨ng dÉn tíi l·i suÊt USD trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam còng buéc ph¶i t¨ng theo vµ cã lóc l·i suÊt hai ®ång tiÒn VN§ vµ USD c©n b»ng nhau. KÕt qu¶ lµ cã sù chuyÓn dÞch tõ ®ång ViÖt Nam sang ®ång USD thÓ hiÖn ë c¸c hiÖn t-îng: C¸c doanh nghiÖp kh«ng muèn vay USD mµ chuyÓn sang vay ®ång ViÖt Nam. D©n cvµ c¶ c¸c doanh nghiÖp kh«ng muèn chuyÓn ®æi USD sang ®ång ViÖt Nam, ng-îc l¹i muèn göi USD trªn tµi kho¶n. §iÒu ®ã lµm cho nhu cÇu USD t¨ng lªn vµ cung vÒ USD ®· gi¶m ®i. ThÞ tr-êng ViÖt Nam cã mét ®Æc ®iÓm lín mang tÝnh truyÒn thèng lµ chuéng USD. §iÒu tÊt yÕu x¶y ra la ngo¹i tÖ ®-îc göi vµo ng©n hµng d-íi d¹ng tiÒn göi vµ Ýt ®-îc chuyÓn ®æi ra VN§. Dù b¸o: VÒ c¬ b¶n sÏ kh«ng cã sù mÊt c©n ®èi vÒ ngo¹i tÖ trong nh÷ng th¸ng cuèi n¨m 2002 diÔn biÕn tû gi¸ hiÖn nay sÏ cã lîi cho nhµ xuÊt khÈu vµ h¹n chÕ nhËp khÈu, t¹o ®iÒu kiÖn c¶i thiÖn h¬n c¸n c©n th-¬ng m¹i Quèc gia, ®iÒu chØnh cung cÇu ngo¹i tÖ. YÕu tè n÷a lµ l·i suÊt ®ang cã chiÒu h-íng thay ®æi cã lîi cho VN§ v× nhu cÇu vèn VN§ ®ang t¨ng vµo nh÷ng th¸ng cuèi n¨m. C«ng ty ®Æc biÖt lµ khèi v¨n phßng C«ng ty chuyªn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nªn viÖc tû gi¸ ngo¹i tÖ t¨ng cao, tû lÖ l·i suÊt cña ®ång USD cao lµm cho nhu 11 cÇu USD t¨ng vµ cung l¹i gi¶m lµm cho viÖc nhËp khÈu cña C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. MÆc dï, trong nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m C«ng ty ®· chó träng nhiÒu tíi c«ng t¸c xuÊt khÈu nh-ng viÖc thiÕu USD ®Ó nhËp khÈu còng lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n ®èi víi C«ng ty.Thªm vµo ®ã tû gi¸ gi÷a USD vµ VN ngµy cµng lín khiÕn cho hµng ho¸ nhËp khÈu cã gi¸ cao khiÕn ng-êi tiªu thô s¶n phÈm,.c¹nh tranh víi nh÷ng doanh nghiÖp trong n-íc vµ doanh nghiÖp ®Çu t- n-íc ngoµi lµ rÊt khã kh¨n. b. Gi¸ c¶ thÞ tr-êng vµ l¹m ph¸t: Víi c¸c møc gi¸ t¨ng gi¸ tiªu dïng chØ cã 0,3% trong mét th¸ng n¨m 2002 vµ 0,4% th¸ng 2, ®ã lµ nh÷ng møc t¨ng thÊp ch-a tõng cã, Ýt nhÊt lµ trong vßng t¸m n¨m theo sè liÖu thèng kª vµ chØ sè gi¸ tiªu dïng. Tæng møc l¹m ph¸t cña giai ®o¹n cËn tÕt vµ tÕt nguyªn ®¸n míi chØ cã 0,7% ch-a b»ng tæng møc l¹m ph¸t 0,8% b×nh qu©n hai th¸ng céng l¹i. Tæng møc l¹m ph¸t thÊp nhÊt trong cïng k× cña n¨m thÊp nhÊt: n¨m 2001 lµ 2% n¨m 1997 lµ 2,6% n¨m 1996 lµ 3,4%. N¨m 1993 vµ n¨m 2000 ®Òu lµ 3,6%, n¨m 1999 lµ 3,8%. Nh÷ng n¨m cßn l¹i cao h¬n rÊt nhiÒu, n¨m 1991 kû lôc lµ 23%. N¨m 1991 møc l¹m ph¸t trong hai th¸ng ®Çu n¨m Ýt nhÊt còng b»ng 34,1% tæng møc l¹m ph¸t cña n¨m. n¨m 1996 cao nhÊt chiÕm 75,6%, n¨m 2000 l¹m ph¸t hai th¸ng ®Çu n¨m lµ 2%, nh-ng c¶ n¨m gi¶m ph¸t lµ 0,6%. VËy nh×n vµo thùc tÕ l¹m ph¸t trong hai th¸ng ®Çu n¨m lu«n t¨ng rÊt cao gi÷ vai trß lµ bï cho gi¶m ph¸t trong nhiÒu th¸ng tiÕp theo nh- trong n¨m n¨m trë l¹i ®©y, ®Æc biÖt lµ n¨m 2000,2001. nh-ng gi¸ c¶ tiªu dïng hai th¸ng ®Çu n¨m t¨ng thÊp, nhvËy lµ kh¶ n¨ng bï lµ kh«ng ®¸ng kÓ c¸c chØ sè kinh tÕ x· héi n¨m 2002 theo dù b¸o cña viÖn. - Tû gi¸ hèi ®o¸i danh nghÜa (VN§/USD) mÊt gi¸ 3%. - Tû gi¸ hèi ®o¸i h÷u hiÖu hiÖn thùc mÊt gi¸ 2%. - NhÞp t¨ng tr-ëng kinh tÕ cña c¸c ®èi t¸c quan träng t¨ng kho¶ng 3,5%. - XuÊt khÈu dÇn dÇn æn ®Þnh nh- n¨m 2001. - §Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi t¨ng 20%. - §Çu t- nhµ n-íc t¨ng 5%. Møc t¨ng GDP lµ 7,3%. 12 L¹m ph¸t cña ViÖt nam ë møc 4,8%, c¸n c©n th-¬ng m¹i th©m hôt ë møc 1,4% GDP. Theo dù th¶o chiÕn l-îc n¨m 2000-2010 GDP t¨ng nªn gÊp hai vµo n¨m 2010 th«ng qua t¨ng tr-ëng kinh tÕ hµng n¨m ®¹t trªn 7%, ®Çu t- t¨ng 30% GDP, xuÊt khÈu t¨ng gÊp hai lÇn tèc ®é t¨ng GDP tû träng n«ng nghiÖp trong GDP gi¶m tõ 25% xuèng cßn 16%-17%. Trong b¸o c¸o dù th¶o, chÝnh phñ x¸c ®Þnh: to¹ m«i tr-êng hç trî cho doanh nghiÖp, chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ n«ng th«n, n©ng cao n¨ng lùc con ng-êi, cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c dÞch vô c¬ së h¹ tÇng, c¶i thiÖn chÊt l-îng m«i tr-êng vµ x©y dùng khu«n khæ ®iÒu hµnh quèc gia hiÖn ®¹i. HiÖn nay tØ lÖ ®Çu t- lµ 23% mµ tõ nay ®Õn 2010 t¨ng 30%, ®iÒu nµy cho thÊy ®-îc kh¶ n¨ng t¨ng tr-ëng kinh tÕ cña ViÖt Nam lµ rÊt lín, tuy r»ng bªn c¹nh ®ã cßn nhiÒu th¸ch thøc. Trong m-êi n¨m qua, lÜnh vùc tµi chÝnh tiÒn tÖ ®· gãp phÇn duy tr× æn ®Þnh m«i tr-êng kinh tÕ tµi chÝnh vÜ m«, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, tµi chÝnh tiÒn tÖ còng béc lé ra nh÷ng yÕu kÐm: m«i tr-êng vµ thÞ tr-êng tµi chÝnh tiÒn tÖ ch-a thùc sù hÊp dÉn ®Çu t- vµo giao l-u vèn. Ph©n bæ sö dông c¸c nguån lùc tµi chÝnh cßn nhiÒu bÊt hîp lý. HiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc tµi chÝnh thÊp... Môc tiªu x©y dùng chiÕn l-îc tµi chÝnh tiÒn tÖ quèc gia trong m-êi n¨m tíi: TÝch luü néi bé nÒn kinh tÕ n¨m 2005 ®¹t 27% GDP, n¨m 2010 ®¹t trªn 30% GDP. Trong ®ã, tiÕt kiÖm trong khu vùc d©n t¨ng trung b×nh 10%/n¨m, chiÕm tû träng 19%-20%. Tæng ®Çu t- x· héi t¨ng 19%-22%, chiÕm 30%-32% GDP. Duy tr× quy m« thu ng©n s¸ch 20%-22% GDP tæng ph-¬ng tiÖn thanh to¸n b×nh qu©n t¨ng 15%-20%/n¨m, ®Õn n¨m 2010 t¨ng gÊp 4,1-6,2 lÇn so víi n¨m 2000, tæng tÝn dông ®¹t 40%-50% GDP, thÞ tr-êng vèn (cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu) ®¹t kho¶ng 3%-5%GDP. ThÞ tr-êng th-¬ng m¹i n¨m 1999 lµ 1,9%, n¨m 2000 lµ 3,5% t¨ng 1,9% n¨m 2001 lµ 4,1% t¨ng 0,6% so víi n¨m 2000, xu h-íng t¨ng tr-ëng nµy cã nhiÒu thuËn lîi cho viÖc më réng kinh doanh nh-ng còng lµ th¸ch thøc víi chi nh¸nh v× kh¶ 13 n¨ng c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ sÏ m¹nh h¬n vµ chi nh¸nh sÏ ph¶i lµ ®èi mÆt víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ngµy cµng t¨ng. c. Quan hÖ giao l-u quèc tÕ: HiÖn nay, ViÖt Nam ®ang më cöa quan hÖ víi tÊt c¶ c¸c n-íc trªn thÕ giíi kh«ng ph©n biÖt chÕ ®é chÝnh trÞ, chñng téc, mÇu da, thùc hiÖn hîp t¸c ®«i bªn cïng cã lîi. ViÖc më cöa ®· t¹o nhiÒu thuËn lîi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, thÞ tr-êng còng nh- nguån hµng ®-îc më réng, c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu c¬ héi lùa chän b¹n hµng ®Ó kinh doanh. §iÒu nµy cã t¹o thuËn lîi cho doanh nghiÖp nh-ng nã còng t¹o ra nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh víi C«ng ty. 2. Ph©n tÝch m«i tr-êng ngµnh: Sù c¹nh tranh cña nh÷ng ®èi thñ tiÒm Èn. C¸c ®èi thñ míi tham gia trong ngµnh cã thÓ lµ yÕu tè lµm gi¶m lîi nhuËn cña C«ng ty do hä ®-a vµo khai th¸c c¸c n¨ng lùc s¶n xuÊt míi víi mong muèn giµnh ®-îc mét phÇn thÞ tr-êng. Do vËy nh÷ng C«ng ty ®ang ho¹t ®éng t×m mäi c¸ch ®Ó cã thÓ h¹n chÕ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn muèn nhÈy vµo lÜnh vùc kinh doanh cña hä. V× hiÓn nhiªn lµ nhiÒu C«ng ty nh¶y vµo kinh doanh trong mét ngµnh th× nã sÏ trë nªn khã kh¨n h¬n ®èi víi c¸c c«ng ty ®ang ho¹t ®éng trong ngµnh ®ã. V× vËy, ®Ó ®¶m b¶o vÞ trÝ c¹nh tranh cña m×nh C«ng ty th-êng quan t©m ®Õn viÖc duy tr× hµng rµo hîp ph¸p ng¨n c¶n sù x©m nhËp tõ bªn ngoµi. II Ho¹t ®éng chiÕn l-îc ph¸t triÓn. 1. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh tõ n¨m 1998-2001. Lµ mét C«ng ty ®-îc thµnh lËp, ho¹t ®éng theo nghÞ quyÕt 153/TCL§ vµ chÝnh thøc ho¹t ®éng vµo ngµy 15-3-1993. Còng nh- c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c, C«ng ty thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n cña thêi kú ®Çu giai ®o¹n më cöa cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cïng tån t¹i, cïng ho¹t ®éng vµ chÞu sù qu¶n lý cña nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, m«i tr-êng kinh doanh cã nhiÒu thay ®æi c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. 14 Cïng víi sù phÊn ®Êu lç lùc cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, ®-îc sù chØ ®¹o quan t©m ®óng h-íng cña l·nh ®¹o, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cña C«ng ty ®-îc duy tr× víi møc t¨ng tr-ëng kh¸. Thu nhËp, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®-îc ®¶m b¶o. Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu hµng n¨m cã møc t¨ng tr-ëng kh¸. B¶ng 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tõ n¨m 1998-2001 ChØ tiªu   1998 1999 2000 2001 Tæng kim ng¹ch(USD) 1173997 1800000 2000000 1062347 - XuÊt khÈu 318647 200000 750000 - NhËp khÈu 855349 1600000 1250000 1033700 12345 50050 40494 Tæng doanh ®ång) thu (triÖu 10546 28647 - Hµng méc 3100 3200 5005 10500 - Hµng tiªu dïng 1350 1438 31345 660 - Gç c¸c lo¹i 4862 6000 6200 26984 - Thuèc chèng mèi mät 386 432 500 900 - Hµng kh¸c 848 1275 7000 1150  Nép ng©n s¸ch (triÖu ®ång) 1456 1662 3187 2251  Lîi nhuËn (triÖu ®ång) 112 125 178 400  Thu nhËp b×nh qu©n/th¸ng 780000® 8533000® 900000® 950000® VÊn ®Ò ®Çu t- ph¸t triÓn s¶n xuÊt: Ngay tõ khi thµnh lËp C«ng ty, l·nh ®¹o C«ng ty ®· cã sù chØ ®¹o ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong viÖc x¸c ®Þnh, x©y dùng quan ®iÓm ®Þnh h-íng chiÕn l-îc. Mét trong nh÷ng ®Þnh h-íng ®ã lµ ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Çu t- vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, g¾n ho¹t ®éng th-¬ng m¹i víi s¶n xuÊt, h¹n chÕ rñi ro vµ æn ®Þnh nhiÖm vô, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Ngay c¶ trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu còng ph¶i võa kinh doanh ®a d¹ng võa nghiªn cøu chän ra mét vµi mÆt 15 hµng chuyªn doanh, chñ lùc ®Ó tham gia ngay vµo viÖc ®Çu t- t¹o vïng hµng ho¸ n«ng l©m s¶n xuÊt khÈu cã n¨ng suÊt, chÊt l-îng cao, t¹o thÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh, l©u dµi. Mét sè dù ¸n ®Çu t- ®· hoµn thµnh, b¾t ®Çu s¶n xuÊt kinh doanh. B-íc ®Çu ®· t¹o ra nguån hµng mÉu m·, kiÓu d¸ng chÊt l-îng tung ra thÞ tr-êng trong n-íc vµ xuÊt khÈu ra mét sè n-íc víi møc doanh sè vµi tr¨m triÖu ®Õn hµng tû ®ång/n¨m. Tãm l¹i: Tæng kÕt kÕt qu¶ lao ®éng kinh doanh C«ng ty tõ n¨m1998-2001 lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc, t¨ng tr-ëng víi møc kh¸. Sau bèn n¨m kÕt qu¶ thu ®-îc ®· t¨ng gÊp hai lÇn doanh thu, kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu t¨ng 1,4 lÇn. B×nh qu©n hµng n¨m C«ng ty ®ãng gãp cho ng©n s¸ch hµng tû ®ång, ®¶m b¶o møc thu nhËp cho lao ®éng vµ c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®ång thêi t¹o thªm hµng ngµn viÖc lµm cho x· héi. T¹o ®µ rót ng¾n dÇn xuÊt khÈu víi s¶n xuÊt, th«ng qua viÖc t¹o ra c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn n«ng l©m s¶n cã chÊt l-îng cao, ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. Gãp phÇn chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ngµnh, gãp phÇn thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. 2 . Mét sè quan ®iÓm ®Þnh h-íng. §Ó thùc hiÖn tèt vai trß dÉn d¾t, chñ ®¹o cña C«ng ty nhµ n-íc trong thêi k× qu¸ ®é, ®a thµnh phÇn hiÖn nay, C«ng ty lu«n qu¸n triÖt quan ®iÓm phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt vai trß nßng cèt, ®i ®Çu trong viÖc xuÊt nhËp khÈu ngµnh hµng kinh doanh cña m×nh phôc vô nhu cÇu trong n-íc vµ xuÊt khÈu. §ång thêi lÊy hiÖu qu¶ lµm tiªu trÝ ®Ó ph¸t triÓn. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng kh«ng chØ ®¬n thuÇn vÒ mÆt kinh tÕ, mµ cßn bao hµm c¶ hiÖu qu¶ vÒ mÆt x· héi. Gãp phÇn thùc hiÖn thµnh c«ng c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc mµ §¶ng vµ nhµ n-íc ®Ò ra. Cô thÓ lµ:  §-a c«ng t¸c xuÊt khÈu lªn hµng ®Çu, tËp trung ph¸t triÓn g¾n xuÊt khÈu víi s¶n xuÊt, tiÕp tôc ph¸t triÓn thÞ tr-êng xuÊt khÈu æn ®Þnh vµ thÞ tr-êng trong n-íc.  Chó träng c«ng t¸c ®Çu t- ph¸t triÓn s¶n xuÊt: §Çu t- ph¶i tÝnh to¸n kÜ l-ìng tÝnh kh¶ thi vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n. §ång thêi chó träng tÝnh ®ång bé 16 cña dù ¸n trªn mäi lÜnh vùc nhÊt lµ thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm còng nhvïng nguyªn liÖu cho dù ¸n. 3 . Môc tiªu ph¸t triÓn: PhÊn ®Êu trong n¨m n¨m tíi x©y dùng C«ng ty thµnh mét C«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ngµnh hµng n«ng l©m s¶n m¹nh cña quèc gia. Cã c¸c c¬ së chÕ biÕn n«ng l©m s¶n víi c«ng nghÖ cao ®ñ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. Gåm c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®ñ m¹nh, cã s¶n phÈm xuÊt khÈu æn ®Þnh trªn ph¹m vi c¶ ba vïng l·nh thæ. Cô thÓ hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch chÝnh nhsau. B¶ng 2: Mét sè chØ tiªu kÕ ho¹ch chñ yÕu DiÔn gi¶i 1. Tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu (triÖu USD) N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 2500000 2700000 3000000 3500000 1300000 1500000 1700000 2000000 1200000 1200000 1300000 1500000 Tæng DT (triÖu ®ång) 55642 58720 60450 62325 Lîi nhuËn (triÖu ®ång) 133 138 141 150 Nép ng©n s¸ch (triÖu ®ång) 2500 2864 3115 3425 Thu nhËp b×nh qu©n/th¸ng 1000000® 1100000® 1250000® 1350000® XuÊt khÈu NhËp khÈu 3.1 C«ng t¸c ®Çu t-: TËp trung ®Çu t- chÕ biÕn hµng n«ng l©m s¶n phôc vô xuÊt khÈu, x©y dùng ®Çu t- vïng cung cÊp nguyªn liÖu l©m s¶n cã n¨ng suÊt, chÊt l-îng cao cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ chÕ biÕn xuÊt khÈu, ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng thÕ giíi. 3.2 VÒ s¶n xuÊt kinh doanh néi ®Þa: 17 Duy tr× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô phôc vô c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ néi ®Þa, kh«ng ngõng t¨ng doanh thu, ®¶m b¶o viÖc lµm, æn ®Þnh thu nhËp vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng-êi lao ®éng. 3.3 VÒ c«ng t¸c cæ phÇn ho¸: Song song víi thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty tiÕp tôc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ c¸c ®¬n vÞ xÝ nghiÖp thµnh viªn cña m×nh theo ®óng tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ nhµ n-íc ®Æt ra. 4 §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu ®Ò ra C«ng ty ®· ®Ò ra mét sè biÖn ph¸p thùc hiÖn nhsau: §Ó thùc hiÖn c¸c chØ tiªu trªn, khi triÓn khai x©y dùng, thùc hiÖn chiÕn l-îc ph¸t triÓn C«ng ty vµ tõng ®¬n vÞ thµnh viªn cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé vÒ ®Çu t-, thÞ tr-êng ®µo t¹o c¸n bé t-¬ng xøng môc tiªu vµ nhiÖm vô. TËp trung mét sè gi¶i ph¸p träng t©m sau: a. C«ng t¸c thÞ tr-êng: TËp trung ph¸t triÓn thÞ tr-êng, coi thÞ tr-êng lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t-. Cñng cè, ph¸t huy c¸c thÞ tr-êng truyÒn thèng vµ tÝch cùc më réng thÞ tr-êng míi nh-: NhËt, Hµn Quèc, T©y ¢u, B¾c MÜ... §¶m b¶o duy tr× vµ t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng tiªu dïng, hµng méc, gç c¸c lo¹i, hµng kh¸c. §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu, ph©n ®o¹n thÞ tr-êng x¸c ®Þnh tiÒm n¨ng x©y dùng ®Þnh h-íng ph¸t triÓn s¶n phÈm, thÞ tr-êng cho c¸c ®¬n vÞ. Thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm, thÞ tr-êng mét c¸ch qui m« vµ hÖ thèng. Nghiªn cøu thµnh lËp bé phËn nghiªn cøu ph¸t triÓn mang tÝnh chuyªn m«n cao. TËp trung x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l-îc ph¸t triÓn thÞ tr-êng, chiÕn l-îc ®Çu t- cña C«ng ty trong ®iÒu kiÖn khu vùc vµ quèc tÕ. Phèi hîp c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ tr-êng gi÷a C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, ®Çu t- tµi chÝnh, nh©n sù cã n¨ng lùc ®Ó x©y dùng ph¸t triÓn thÞ tr-êng. 18 X©y dùng Web side cña C«ng ty, c¸c thµnh viªn, c¸c mÆt hµng chiÕn l-îc cña C«ng ty. b. TiÕp tôc triÓn khai c¸c dù ¸n ®· ®-îc phª duyÖt vµ nghiªn cøu triÓn khai c¸c dù ¸n míi chÕ biÕn ngµnh hµng n«ng l©m s¶n cã ®ñ ®iÒu kiÖn. §Èy nhanh c¸c dù ¸n ®ã, ®Æc biÖt quan t©m ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu cho c¸c dù ¸n. C¸c chñ ®Çu t- ph¶i quan t©m bè trÝ ®ñ c¸n bé tham gia cïng ban chØ ®¹o ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu ®Ó ®¶m b¶o ®ñ vïng nguyªn liÖu khi c¸c dù ¸n b-íc vµo kinh doanh, thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Çu t- ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. G¾n ®Çu t- víi thÞ tr-êng, ®Çu t-, ®¸p øng ®-îc nhu cÇu thÞ tr-êng, chØ ®Çu t- vµo nh÷ng ngµnh hµng mµ thÞ tr-êng ®ang cã nhu cÇu cao cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong t-¬ng lai. c.T¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh. Dµ so¸t ph©n tÝch vµ sö lý røt ®iÓm c«ng nî, lµm lµnh m¹nh t×nh h×nh tµi chÝnh c¸c ®¬n vÞ. T¨ng c-êng qu¶n lý tµi chÝnh c¸c dù ¸n thuéc qu¶n lý cña C«ng ty. T¨ng c-êng c«ng t¸c b¶o toµn vèn ®èi víi vèn vay cã b¶o l·nh cña C«ng ty. HiÖn ®¹i ho¸ 100% c«ng t¸c ho¹ch to¸n kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. d. TiÕp tôc hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý C«ng ty: §¶m b¶o thùc hiÖn tèt vai trß qu¶n lý cña C«ng ty ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, t¨ng c-êng tÝnh kû c-¬ng, ph¸p luËt vµ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm ®èi víi tõng ®¬n vÞ thµnh viªn vµ c¸c nh©n gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn tiÕp tôc nghiªn cøu vµ ban hµnh c¬ chÕ phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, nh»m n©ng cao søc m¹nh tæng hîp cña toµn C«ng ty. e. TiÕn hµnh ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô giái, cã tr×nh ®é tin häc, ngo¹i ng÷ tèt, sö dông th«ng th¹o c¸c hÖ thèng th«ng tin ph¶i x©y dùng ®éi ngò c¸n bé nguån ®Ó chuÈn bÞ c¸c líp c¸n bé kÕ cËn, ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc ph¶i cã hÖ thèng vµ thùc hiÖn lu©n chuyÓn c¸c bé. Chó träng 19 c«ng t¸c tæ chøc vµ ®µo t¹o båi d-ìng c¸n bé. X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o dµi h¹n vµ ng¾n h¹n phï hîp víi yªu cÇu c«ng t¸c tõng thêi kú ph¸t triÓn cña C«ng ty. ®¶m b¶o cã ®ñ lùc l-îng c¸n bé cã tr×nh ®é cao, phï hîp ®¸p øng yªu cÇu cña tiÕn tr×nh héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi. f. T¨ng c-êng sù l·nh ®¹o cña tæ chøc ®¶ng trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. g. TriÓn khai thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong C«ng ty. h. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thi ®ua khen th-ëng, t«n vinh c¸c tËp thÓ c¸ nh©n cã thµnh tÝch tèt, ph¸t huy tèt vai trß cña c«ng t¸c khen th-ëng ®Ó cã thÓ trë thµnh mét ®éng lùc thùc sù cho s¶n xuÊt kinh doanh. PhÇn IV. Qu¶n trÞ nh©n lùc cña doanh nghiÖp. Trong sù ph¸t triÓn lùc l-îng s¶n xuÊt nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû hai m-¬i ®· ®em l¹i nh÷ng viÔn c¶nh to lín thóc ®Èy tiÕn ®é khoa häc kÜ thuËt, t¹o kh¶ n¨ng khai th¸c toµn diÖn tiÒm n¨ng, thÓ lùc vµ trÝ lùc cña con ng-êi. Ngµy nay ë c¸c n-íc ph¸t triÓn ng-êi ta ph¶i thõa nhËn vai trß ngµy cµng cao cña yÕu tè con ng-êi trong s¶n xuÊt còng nh- trong môc tiªu ho¹t ®éng x· héi. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng “Kh«ng mét ho³t ®éng n¯o câ tæ chøc mang l³i hiÖu qu° nÕu thiÕu qu°n trÞ nh©n lùc”. Th«ng th­êng qu°n trÞ nh©n lùc l¯ nguyªn nh©n cða th¯nh c«ng hay thÊt b³i trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Môc tiªu c¬ b¶n cña bÊt k× tæ chøc nµo còng lµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc ®Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých cña tæ chøc m×nh. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i bÊt kú tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng nhËn thøc râ ®-îc vÊn ®Ò nµy, cã n¬i cßn ch-a ®Æt vÊn ®Ò thµnh mét chÝnh s¸ch, mét biÖn ph¸p ®Ó cã kÕ ho¹ch trong s¶n xuÊt kinh doanh v× vËy mµ th-êng hay bÞ ®éng gÆp ®©u lµm ®ã, ch¹y theo t×nh h×nh sù viÖc. VÊn ®Ò l·nh ®¹o ®· quan t©m, tæ chøc bé phËn chøc n¨ng tham m-u nh-ng cßn do v-íng m¾c nhiÒu khã kh¨n nh- tµi chÝnh, nguån lùc... Nªn vÉn cßn cã nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ph¶i xem xÐt. 20
- Xem thêm -