Tài liệu Giới thiệu chung về công ty thhh 1 thành viên cơ khí hà nội

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi Më §Çu Nh- chóng ta ®· biÕt, hiÖn nay xu thÕ chung trªn thÕ giíi lµ xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. ChÝnh v× vËy mµ c¸c n-íc ®Òu ph¶i më cöa nÒn kinh tÕ ®Ó cã thÓ theo kÞp c¸c n-íc trong khu vùc vµ trªn toµn thÕ giíi. Vµ ë n-íc ta còng vËy, nÒn kinh tÕ ë n-íc ta lµ nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n-íc. ChÝnh v× vËy mµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp dï lín hay nhá, khi ®· tham gia thÞ tr-êng ®Ò ph¶i chÞu sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n-íc vµ mét sù c¹nh tranh khèc liÖt kh«ng chØ víi c¸c doanh nghiÖp trong n-íc mµ cßn cã c¶ c¸c tËp ®oµn kinh tÕ lín trªn thÕ giíi. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh, th«ng qua c¸c biÖn ph¸p nh¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt c«ng nghÖ míi, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ¸p dông ®ång bé c¸c chØ tiªu chÊt l-îng... §Ó cã thÓ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña thÞ tr-êng trong n-íc vµ quèc tÕ. Vµ C«ng ty TNHHNN mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi còng kh«ng ph¶i lµ mét ngo¹i lÖ. §-îc thµnh lËp n¨m 1958 , qua h¬n 40 n¨m ho¹t ®éng tuy gÆp nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch nh-ng c«ng ty vÉn ®÷ng v÷ng vµ cung cÊp cho x· héi nh÷ng s¶n phÈm mòi nhän cña ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, gi÷ v÷ng vÞ trÝ lµ mét trung t©m c¬ khÝ ViÖt Nam. Víi sù h-íng dÉn cña c« gi¸o th¹c sü NguyÔn ThÞ Hoµi Dung víi nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o thu ®-îc trong qu¸ tr×nh thùc tËp gÇn ®©y, em ®· hoµn thµnh b¶n kh¶o s¸t tæng hîp vÒ C«ng ty TNHHNN 1 thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi, mét doanh nghiÖp thuéc Bé C«ng NghiÖp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o th¹c sü NguyÔn ThÞ Hoµi Dung ®· tËn t×nh chØ b¶o vµ ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó, anh chÞ phßng tæ chøc c«ng ty TNHHNN 1 thµnh viªn ®· gióp ®ì tËn t×nh, chu ®¸o trong qu¸ tr×nh em thùc tËp vµ viÕt b¸o c¸o tæng hîp nµy. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty THHH 1 thµnh viªn c¬ khÝ hµ néi I. Th«ng tin chung vÒ c«ng ty. Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Hà Nội Hanoi Mechanical Limited Company. 1. Tªn C«ng ty - Tªn tiÕng viÖt: C«ng ty TNHHNN 1 thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi -Tªn tiÕng Anh: Hameco Mechanical Limited Company. 2. H×nh thøc ph¸p lý: C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n-íc mét thµnh viªn. 3. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh: +S¶n xuÊt c¸c lo¹i m¸y c¬ khÝ c«ng cô. +§µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n ngµnh chÕ t¹o m¸y. +Nghiªn cøu ph¸t triÓn c«ng nghÖ. +Kinh doanh c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn s¶n phÈm cña c«ng ty. 4. §Þa chØ liªn l¹c 74 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân -Hà Nội. Điện thoại: (844) 8584416 - 8584354 - 8584475. Fax: (844) 8583268 Email: hameco@hn.vnn.vn Website: http://www.hameco.com.vn/ 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña c«ng nghiÖp chÕ t¹o ®èi víi c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt n-íc, ngµy 62/11/1955 §¶ng vµ ChÝnh Phñ ®· quyÕt ®Þnh cho x©y dùng mét xÝ nghiÖp c¬ khÝ hiÖn ®¹i do Liªn X« viÖn trî, lµm nßng cèt cho ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o m¸y c«ng cô cung cÊp cho tÊt c¶ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ. §ã lµ nhµ m¸y c¬ khÝ Hµ Néi, tiÒn th©n cña C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ngµy nay, ®-îc khëi c«ng x©y dùng trªn khu ®¸t réng 51000 m2 thuéc x· Nh©n ChÝnh, nay thuéc quËn Thanh Xu©n Hµ Néi. Sau gÇn 3 n¨m x©y dùng, ngµy 12/4/1958 nhµ m¸y c¬ khÝ Hµ Néi ®· ®-îc kh¸nh thµnh vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng, ®¸nh dÊu sù ra ®êi ®øa con ®Çu lßng cña ngµnh c¬ khÝ. XuÊt ph¸t ®iÓm víi 582 c¸n bé c«ng nh©n viªn, trong ®ã cã 200 ng-êi chuyÓn tõ qu©n ®éi sang, ®-îc tæ chøc bè trÝ thµnh 6 ph©n x-ëng vµ 9 phßng ban gåm x-ëng méc, x-ëng ®óc, x-ëng rÌn, x-ëng l¾p r¸p, x-ëng c¬ khÝ, x-ëng dông cô, phßng kü thuËt, phßng kiÓm tra kü thuËt, phßng c¬ ®iÖn, phßng kÕ ho¹ch, phßng tµi vô, phßng cung cÊp, phßng c¸n bé vµ lao ®éng, phßng b¶o vÖ vµ phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ. Cho ®Õn nay tr¶i qua 48 n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thµnh, C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ®· v-ît qua rÊt nhiÒu khã kh¨n, gian khæ vµ còng gÆt h¸i ®-îc nhiÒu thµnh tÝch to lín, Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cã thÓ tãm t¾t qua c¸c giai ®o¹n. 1. Giai ®o¹n 1958-1965. §©y ®-îc coi lµ giai ®o¹n ®¹t nÒn mãng cho sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nhµ m¸y sau nµy. Víi nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt vµ chÕ t¹o c¸c m¸y c¾t gät kim lo¹i nh- m¸y khoan, tiÖn, bµo.. víi s¶n l-îng tõ 900-1000 c¸i/ n¨m. Giai ®o¹n nµy do míi thµnh lËp, tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn non kÐm, tay nghÒ ch-a cao, kinh nghiÖm thùc tÕ ch-a nhiÒu dÉn tíi viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh gÆp nhiÒu khã kh¨n. Song b»ng tinh thÇn v-ît khã vµ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lßng nhiÖt t×nh lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ m¸y ®· thùc hiÖn th¾ng lîi kÕ ho¹hc 5 n¨m. N¨m 1965:KÕt thóc kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt, c«ng ty ®· cã sù tiÕn bé v-ît bËc so víi n¨m 1958. Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng t¨ng 8 lÇn, s¶n phÈm chÝnh lµ m¸y c«ng cô t¨ng 122% so víi n¨m kÕ ho¹ch. §Õn thêi gian nµy c¬ khÝ Hµ Néi ®· s¶n xuÊt 3353 m¸y c«ng cô c¸c lo¹i phôc vô cho nÒn kinh tÕ trong n-íc. 2. Giai ®o¹n 1966-1975. §©y lµ giai ®o¹n c¶ n-íc thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø 2. §©y còng lµ thêi ký ®Õ quèc Mü tiÕn hµnh chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c. NhiÖm vô cña nh¯ m¸y lóc n¯y l¯ “ võa s°n xuÊt, võa chiÕn ®Êu” chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña Mü. Trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n chung cña ®Êt n-íc, nhµ m¸y ph¶i s¬ t¸n ®Õn 30 ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. MÆc dï vËy, nhµ m¸y vÉn hoµn thµnh nhiÖm vô ®Ò ra s¶n xuÊt m¸y c«ng cô K125, B665, T630, EV250… vµ s¶n xuÊt b¬m x¨ng ®Ìn gåm, èng phãng ho¶ tiÔn C36 phôc vô cho kh¸ng chiÕn. 3. Giai ®o¹n 1976-1989. Sau khi gi¶i phãng miÒn Nam, thèng nhÊt ®Êt n-íc, nhiÖm vô cña nhµ m¸y lóc nµy lµ kh«i phôc s¶n xuÊt, cïng c¶ n-íc x©y dùng chñ nghi· x· héi. Trong giai ®o¹n nµy nhµ m¸y liªn tôc thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c kÕ ho¹ch 5 n¨m ( 1975-1980; 1980-1985). N¨m 1978 lµ n¨m b¶n lÒ cña kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø 2, nhµ m¸y ®· ®¹t ®-îc gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng t¨ng 11,67%, gi¸ trÞ s¶n phÈm chñ yÕu t¨ng 16,47% víi nh÷ng thµnh tÝch ®ã nhµ m¸y ®-îc ChÝnh phñ trao tÆng cê thi ®ua xuÊt s¾c. §Õn n¨m 1980, nhµ m¸y ®æi tªn thµnh nhµ m¸y chÕ t¹o c«ng cô sè 1. Giai ®o¹n nµy c¶ n-íc chuyÓn sang c¬ chÕ míi, mÆc dï cßn nhiÒu khã kh¨n nh-ng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· nªu cao tinh thÇn ®oµn kÕt, v-ît khã ®Ó hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô cña Bé c¬ khÝ giao cho vµ ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tÝch trong s¶n xuÊt kinh doanh. Víi nh÷ng thµnh 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tÝch ®ã, C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ®· ®-îc Nhµ n-íc tÆng th-ëng hu©n ch-¬ng ®éc lËp h¹ng hai. 4. Giai ®o¹n 1990-1994. §©y lµ giai ®o¹n hÕt søc khã kh¨n ®èi víi c«ng ty. Sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý ®· ®¹t nhµ m¸y tr-íc nh÷ng thö th¸ch míi gay go vµ phøc t¹p, b¾t buéc ban l·nh ®¹o c«ng ty cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i cã nh÷ng b-íc ®i v÷ng ch¾c vµ ®óng h-íng. Víi giµn m¸y thiÕt bÞ cò kü vµ c«ng nghÖ l¹c hËu, s¶n phÈm manh món ®¬n chiÕc, sè l-îng lao ®éng gi¶m tõ 3000 xuèng cßn 2000 ng-êi. Bªn c¹nh ®ã t×nh h×nh c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr-êng ®· ®Èy c«ng ty vµo t×nh tr¹n hÕt søc khã kh¨n. ThÕ nh-ng c«ng ty ®· t×m cho m×nh nh÷ng gi¶i ph¸p vµ h-íng ®i ®óng ®¾n, dÇn dÇn v-ît qua khã kh¨n vµ ph¸t triÓn ®i lªn. N¨m 1994 lµ n¨m ®Çu tiªn kÓ tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, c«ng ty hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ cã l·i, thµnh c«ng nµy cã ý nghÜa to lín ®èi víi toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, lµ b-íc ®Çu tù khẳng ®Þnh m×nh trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh thÞ tr-êng. 5 . Giai ®o¹n 1995 ®Õn nay. Víi sù quan t©m cña Bé c«ng nghiÖp vµ Tæng c«ng ty m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, viÖc tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty dÇn ®i vµo æn ®Þnh, ®· tõng b-íc chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm thiÕt bÞ cho nhµ m¸y ®-êng, nhµ m¸y giÊy, c¸c tr¹m trén bª t«ng tù ®éng…míi ®©y lµ mét sè m¸y c«ng cô lµm theo ®¬n ®Æt hµng cña thÞ tr-ëng Mü. N¨m 1995, c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ®· liªn doanh víi c«ng ty SHIROKI (NhËt B¶n) thµnh lËp c«ng ty liªn doanh VINA-SHIROKI vÒ s¶n xuÊt khu«n mÉu. Còng trong n¨m nµy nhµ m¸y ®· ®æi tªn thµnh C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi víi nghµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ s¶n xuÊt kinh doanh vËt t- thiÕt bÞ, c¸c dÞch vô kü thuËt c«ng nghiÖp. §Ó më réng thÞ tr-êng còng nh- t¨ng søc c¹nh tranh, c«ng ty ®· cö nhiÒu ®oµn tham gia vµ thùc tËp t¹i n-íc ngoµi 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®ång thêi ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh»m s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ thÞ tr-êng. §Õn 28/10/2004 theo quyÕt ®Þnh sè 89/2004/Q§-BCN c«ng ty ®· ®æi tªn thµnh c«ng ty TNHH Nhµ n-íc 1 thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi ( gäi t¾t lµ C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi). PhÇn 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty TNHH nhµ n-íc mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi I. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu cña c«ng ty. 1.§Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm. C«ng ty TNHH mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi hiÖn ®ang s¶n xuÊt vµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc: -S¶n phÈm truyÒn thèng: C¸c lo¹i m¸y tiÖn v¹n n¨ng T18A, T14L, T360Ax3000, T630x1500, m¸y bµo ngang B365, m¸y khoan cÇn K525, m¸y khoan bµn K612, m¸y tiÖn ch-¬ng tr×nh hiÓn thÞ sè T18CNC, m¸y tiÖn sø chuyªn dïng CNC -X-ëng ®óc thÐp víi s¶n l-îng 6000 tÊn/n¨m. -X-ëng ®óc gang víi s¶n l-îng 6000 tÊn/n¨m. -ThÐp c¸n x©y dùng c¸c lo¹i s¶n l-îng 5000tÊn/n¨m. -ChÕ t¹o vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vµ phô tïng phôc vô cho c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n nh-: + §iÖn lùc ( c¸c tr¹m thuû ®iÖn cã c«ng suÊt tõ 20- 150KvA; c¸c b¬m dÇu FO). + Xi m¨ng ( m¸y nghiÒn, lß quay, lß ®øng, lß ghi…cho c¸c nhµ m¸y cã c«ng suÊt tõ 4 v¹n ®Õn 2 triÖu tÊn/n¨m). +§-êng mÝa (nåi nÊu liªn tôc, nåi nÊu ®-êng, tr¹m bèc h¬i, l« Ðp, b¨ng t¶i… cho c¸c nhµ m¸y cã c«ng suÊt tõ 500-8000 tÊn mÝa c©y/ ngµy). 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +Thuû lîi ( c¸c b¬m cã c«ng suÊt tõ 8000-36000 m3 /h, ¸p lùc cét n-íc tõ 410,5m). +Giao th«ng vËn t¶i, dÇu khÝ, khai th¸c má, l©m s¶n, chÕ biÕn cao su, s¶n xuÊt bét giÊy… -S¶n xuÊt vµ chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm phi tiªu chuÈn víi s¶n l-îng 3000 tÊn/n¨m (®-êng kÝnh tíi 6m, dµi tíi 12m). - Ngoµi ra c«ng ty cßn nhËn c¸c dÞch vô d¹ng b¶o hµnh, ®¹i tu, söa ch÷a, cung cÊp phô tïng thay thÕ, t- vÊn b¶o qu¶n, b¶o tr×, t- vÊn kü thuËt vµ mäi dÞch vô mµ kh¸ch hµng yªu cÇu liªn quan ®Õn s¶n phÈm cña c«ng ty. - Giíi thiÖu mét sè mÆt hµng chñ yÕu mµ c«ng ty ®· s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt: ThiÕt bÞ t¹i nhµ m¸y ®-êng NghÖAn Tate & Lyle Thiết bị nồi nấu đường,t¹i C«ng ty Liªn doanh MÝa đường Nghệ An Tate & Lyle Thiết bị nhà m¸y đường T©y Ninh do Hameco cung cấp 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lắp ráp thiết bị tại nhà máy đường Tây Ninh Các loại phụ tùng Các loại phụ tùng Các loại phụ tùng M¸y khoan 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các loại phụ tùng M¸y tiÖn M¸y khoan K352 2.§Æc ®iÓm vÒ thÞ tr-êng vµ kh¸ch hµng chÝnh -S¶n xuÊt theo nhu cÇu cña thÞ tr-êng vµ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng cña kÕ ho¹ch. ThÞ tr-êng cña c«ng ty kh«ng chØ bao gåm thÞ tr-êng trong n-íc mµ M¸y khoan B612 cßn cã thÞ tr-êng vµ b¹n hµng ë n-íc ngoµi: B¶ng 1: B¹n hµng, ®èi t¸c chÝnh n-íc ngoµi cña C«ng ty (1): STT Tªn Quèc Gia 1 ASOMA §an M¹ch S¶n phÈm b¸nh r¨ng, b¸nh xÝch c¸c lo¹i 2 TAAG Losangeles 3 TËp ®oµn BON GIOA NNI Machinary USA Italy 9 LÜnh vùc hîp t¸c M¸y c«ng cô c¸c lo¹i Hép sè m¸y c¬ khÝ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4 DANIENI Italy ThiÕt bÞ m¸y mãc d©y chuyÒn c¸n thÐp 5 SAMYONG Intek Co., Ltd Hµn Quèc S¶n phÈm ®óc 6 ALMAATA toolpiant FAM 7 8 9 10 11 ATLANTIC internationnal PTE TËp ®oµn mÝa MITRPHON TËp ®oµn Bounbon GE machine Liªn X« cò CHLB §øc GULF Singapore M¸y c«ng cô ThiÕt bÞ m¸y mãc khÝ n©ng h¹ Phô tïng m¸y c«ng cô ®-êng Th¸i Lan TB m¸y mãc nhµ m¸y ®-êng Ph¸p nhµ m¸y ®-êng Canada ThiÕt bÞ m¸y mãc söa ch÷a thiÕt bÞ ®iÖn *C«ng ty cßn cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ vµ chÕ t¹o thiÕt bÞ cho c¸c kh¸ch hµng chÝnh trong n-íc nh- sau: (1): Trang web của c«ng ty Hameco.com.vn phÇn thÞ tr-êng vµ kh¸ch hµng. -C¸c nhµ m¸y mÝa ®-êng trong c¶ n-íc ( NAT&L-NghÖ An, Bourbon T©y Ninh, Lam S¬n, Qu¶ng Ng·i…) +C¸c nhµ m¸y giÊy trong c¶ n-íc ( §ång Nai, B·i B»ng, §µ N½ng…) + C¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn ( Hoµ B×nh, Yaly, NËm N¸, Phó Ninh, ViÖt L©mTh¸c Thuý, VÞ Xuyªn- B¾c Quang, B¹ch M·, TriÖu H¶i…). + C¸c nhµ m¸y Xi m¨ng trong c¶ n-íc ( Hoµng Th¹ch, BØm S¬n, Bót S¬n…) + C¸c c«ng ty dÇu khÝ ( Vietso- Petro…) +C¸c c«ng ty võa vµ nhá kh¸c. 3. §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ: -S¬ ®å 1: quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thÐp (2) 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thái Ph«i ®óc C¾t thµnh tõng thái Phï hîp tiªu chuÈn (B¸n thµnh phÈm) Tiªu thô KCS NhËp kho thµnh phÈm Nung c¸n §Ó kh«ng ngõng v-¬n lªn chiÕm lÜnh thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc, C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t- míi c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ho¸ x-ëng ®óc víi d©y truyÒn thiÕt bÞ ®óc gan vµ thÐp cã chÊt l-îng cao víi s¶n l-îng mçi d©y truyÒn lµ 600 tÊn/n¨m. C«ng ty cßn x©y dùng x-ëng c¬ khÝ chÝnh x¸c, trung t©m øng dông c«ng nghÖ tù ®éng (2): Trang web cña c«ng ty Hameco.com.vn phÇn c«ng nghÖ s¶n xuÊt *Sơ đồ 2: Quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm m¸y c«ng cô(3) Phèi ngÉu Lµm MÉu sè Lµm NÊu NÊu Gia c«ng c¬ khÝ 11 Rãt Lµm C¾t ruét Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NhËp kho L¾p r¸p Tiªu thô Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt lo¹i s¶n phÈm thÐp c¸n ë trªn cho ta thÊy: S¶n phÈm cña c«ng ty muèn h×nh thµnh ph¶i tr¶i qua rÊt nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau. Do ®ã, chÊt l-îng s¶n phÈm phô thuéc vµo nhiÒu giai ®o¹n, chØ cÇn háng ë mét giai ®o¹n nµo ®ã cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ s¶n phÈm sÏ kh«ng hoµn thµnh ®-îc, lµm chËm tiÕn ®é s¶n xuÊt, t¨ng chi phÝ thùc hiÖn. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã sÏ ¶nh h-ëng ®Õn khèi l-îng s¶n phÈm tiªu thô cña c«ng ty, C«ng ty khã cã kh¶ n¨ng th©m nhËp, më réng thÞ tr-êng míi, lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. 4.§Æc ®iÓm vÒ c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ: 4.1. D©y chuyÒn ®óc chÊt l-îng cao 12000 T/N¨m. * S¶n l-îng vµ c¸c d¹ng s¶n phÈm: S¶n l-îng cña c¶ d©ychuyÒn lµ 12000 tÊn/n¨m ®-îc ph©n bæ nh- sau: (3): Trang web cña c«ng ty Hameco.com.vn phÇn c«ng nghÖ s¶n xuÊt -Gang ®óc:7500 tÊn/n¨m, khèi l-îng lín nhÊt cña ph«i 15000kg, bao gåm: + 1000 tÊn/ n¨m: c¸c vËt ®óc gang cã khèi l-îng  20kg, kÝch th-íc bao lín nhÊt cña vËt ®óc: 350 x 450 x cao 200 mm, ®óc theo ph-¬ng ph¸p c¸t bentonit t-¬i. - ThÐp ®óc: 4500 tÊn/ n¨m ®-îc ®óc theo ph-¬ng ph¸p Furan, khèi l-îng vËt ®óc lín nhÊt lµ 7000 kg. * C¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt: - C«ng nghÖ nÊu luyÖn: NÊu gang t¹i mÆt b»ng ph©n x-ëng Gang b»ng lß c¶m øng trung tÇn ®Ó cung cÊp gang láng cho d©y chuyÒn ®óc khu«n c¸t t-¬i 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµ d©y chuyÒn furan, dïng hai lß: mét cÆp lß 2 tÊn/mÎ vµ mét cÆp lß 0.5 tÊn/ mÎ. * HiÖn nay ®· l¾p ®Æt vµ ®-a vµo sö dông hÖ thèng lß nÊu luyÖn hiÖn ®¹i t¹i ph©n x-ëng Gang. ThiÕt bÞ ho¹t ®éng tèt. ChÊt l-îng s¶n phÈm cao. §· s¶n xuÊt cung cÊp s¶n phÈm cho c«ng ty TNHH mét thµnh viªn C¬ khÝ Hµ Néi vµ thÞ tr-êng trong n-íc. Võa qua, ®· b¾t ®Çu s¶n xuÊt l« hµng ®Çu tiªn sang Hµn Quèc. C«ng nghÖ lµm khu«n c¸t t-¬i(1000 tÊn/ n¨m) Dây chuyền làm khuôn cát tươi Máy làm khuôn cát tươi Sö dông d©y chuyÒn lµm khu«n c¸t t-¬i trªn c¬ së: + M¸y lµm khu«n tù ®éng, dïng khÝ nÐn, cì hßm khu«n 600 x 500 x cao 200/200(mm), lo¹i m¸y lµm khu«n cã hßm. + HÖ thèng chuyÓn t¶i: tù ®éng + Lµm khu«n b»ng hçn hîp c¸t – bentonit t-¬i 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + D©y truyÒn sö lý c¸t ®ång bé víi d©y truyÒn lµm khu«n, tù ®éng ®iÒu chØnh n-íc, bentonit, c¸t míi, chÊt phô gia. * C«ng nghÖ lµm khu«n FURAN(11000 tÊn/n¨m) * C«ng nghÖ lµm s¹ch *NhiÖt luyÖn vËt ®óc. * HÖ thèng thiÕt bÞ kiÓm tra chÊt l-îng: T¹i mçi bé phËn nÊu luyÖncña ph©n x-ëng Gang vµ ph©n x-ëng ThÐp ®Òu ®Æt mét m¸y ph©n tÝch cacbon ®-¬ng l-îng (CE) vµ 1 c¸n nhiÖt nhóng chØ thÞ sè. Trang thiÕt bÞ mét phßng kiÓm tra chung cho c¶ 2 ph©n x-ëng ®Æt t¹i Ph©n x-ëng Gang bao gåm: +01 m¸y ph©n tÝch quang phæ x¹ kÕ +01 kÝnh hiÓn vi x¸c ®Þnh tæ chøc kim lo¹i +01 m¸y x¸c ®Þnh C, S - C¸c thiÕt bÞ kiÓm tra ®é cøng, kiÓm tra kh«ng ph¸ huû, kiÓm tra hçn hîp lµm khu«n phï hîp víi c¸c c«ng nghÖ nªu trªn. * HÖ thèng vËn chuyÓn trong x-ëng ®óc. * Ngoµi ra cßn mét sè m¸y kh¸c 1-2115+21+15+21 nh-: - M¸y lµm khu«n vµ mét c¸t nhùa vá máng SC-20 - M¸y lµm khu«n c¸t t-¬i HSP-1D - M¸y phun bi nhá TC 300 - M¸y phun bi PRP- 2402 1BD - M¸y trén c¸t liªn tôc c-êng ®é cao - M¸y gi¶m kÝch cì côc c¸t vµ chµ s¸t s¬ cÊp - M¸y trén Simpson 11/2G - C¸c thiÕt bÞ nÊu luyÖn - C¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.2. Trung t©m nghiªn cøu – øng dông tù ®éng ho¸. H×nh ¶nh giíi thiÖu ho¹t ®éng Hameco ChÕ t¹o vµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ §µo t¹o c¸n bé – c«ng nh©n ngµnh chÕ t¹o m¸y Nghiªn cøu – ph¸t triÓn c«ng nghÖ Trung t©m nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ tù ®éng (gäi t¾t lµ trung t©m c«ng nghÖ tù ®éng) ®-îc thµnh lËp n¨m 1997 víi nhiÖm cô chÝnh lµnghien cøu øng dông c«ng nghÖ cao vµo c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty. Ngay tõ ®Çu thµnh lËp, Trung t©m c«ng nghÖ tù ®éng ®· ®-îcgiao nhiÖm vô thùc hiÖn ®Ò tµi khoa häc cÊp nhµ n-íc KHCN05-DA1: N©ng cÊp vµ hiÖn ®¹i ho¸ 30 h¹ng môc thiÕt bÞ cña c«ng ty TNHH mét thµnh viªn C¬ khÝ Hµ Néi. 4.3. Phßng thÝ nghiÖm. * C¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm. - ThiÕt bÞ ®o nhiÖt kÕ kiÓu nhóng - ThiÕt bÞ ®o nhiÖt ®é kiÓu quang häc. - ThiÕt bÞ x¸c ®Þnh c¸cbon ®-¬ng l-îng - Quang phæ kÕ ph©n tÝch thµnh phÇn ho¸ häc - M¸y ®o ®é c¶m øng x¸ch tay. - M¸y ®o chiÒu dµy kim lo¹i. - M¸y kiÓm tra khuyÕt tËt b»ng siªu ©m. - M¸y kiÓm tra khuyÕt tËt b»ng tõ. H×nh ¶nh vÒ phßng thÝ nghiÖm cña C«ng ty. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phân tích thành phần hoá học thép Máy phân tích quang phổ xạ kích xuất khẩu bằng kính hiển vi quang 5.§Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu. Lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty C¬ khÝ Hµ Néi lu«n quan t©m ®Õn mäi kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lµ viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. HiÖn nay , nguån nguyªn liÖu chÝnh mµ C«ng ty dïng vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm hÇu hÕt lµ c¸c lo¹i thÐp phôc vô s¶n xuÊt thÐp c¸n, m¸y c«ng cô vµ phô tïng thiÕt bÞ. Nguån nguyªn liÖu nµy trong n-íc rÊt hiÕm, v× vËy C«ng ty ph¶i nhËp khÈu tõ n-íc ngoµi. B ảng 2: Danh môc nguyªn vËt liÖu (4) C¸c mÆt hµng Sè NhËp khÈu (tÊn/n¨m) Gang S¾t thÐp c¸c lo¹i l-îng §¬n gi¸(USD/tÊn) cÊp 520 1200 ThÞ tr-êng cung 700 450 ViÖt Nam Nga, TriÒu Tiªn, ViÖt Nam T«n tÊm c¸c lo¹i 150 350 C¸c n-íc §«ng ¢U Que hµn 75 400 Nga Than cùc ®iÖn 20 120 TQ, §«ng ¢u 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 N¨m 2004, c«ng ty nhËp khÈu thÐp c¸c lo¹i phôc s¶n xuÊt thÐp c¸n, m¸y c«ng cô vµ phô tïng thiÕt bÞ tõ Nga víi tæng gi¸ trÞ 2.900.000 USD, v-ît (4): Trang web cña c«ng ty Hameco.com.vn phÇn nguyªn vËt liÖu so víi n¨m 2003 lµ 15.5%. víi tèc ®é t¨ng tr-ëng s¶n xuÊt cao, C«ng ty ®· chñ ®éng khai th¸c vËt t- trong n-íc vµ nhËp khÈu vËt t- tõ n-íc ngoµi hç trî thùc hiÖn tiÕn ®é gia c«ng c¬ khÝ. VÒ chÊt l-îng, vËt t- ®· ®-îc chó träng kiÓm tra kü l-ìng tr-íc khi ®i vµo s¶n xuÊt. N¨m 2005, khèi l-îng vËt t- chi dïng trong n¨m lµ: S¾t thÐp c¸c lo¹i kho¶ng 3500 tÊn; gi¸ trÞ vËt t- mua vÒ trong n¨m phôc vô s¶n xuÊt kho¶ng 40 tû. PhÇn lín nh÷ng vËt t- chÝnh ®Òu ®-îc chuÈn bÞ vµ cung cÊp kÞp thêi cho s¶n xuÊt. C«ng t¸c nhËp khÈu vËt t-, thiÕt bÞ lu«n ®-îc c«ng ty quan t©m ®Æc biÖt. §èi víi c¸c ho¹t ®éng ph¶i dïng vËt t- ®Æc chñng nh-: thÐp c©y phi lín lµm trôc l« Ðp, thÐp Inox, thÐp èng, thÐp tÊm... ®Òu ®-îc mua th«ng qua nhËp khÈu. Ngoµi ra, c«ng ty cßn dïng giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp ®Ó chñ ®éng kinh doanh th-¬ng m¹i vµ nhËp khÈu trùc tiÕp ®Ó chñ ®éng kinh doanh th-¬ng m¹i vµ nhËp khÈu uû th¸c cho mét sè ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o thªm nguån thu cho c«ng ty. Mét vÊn ®Ò ®Æt ra cho C«ng ty lóc nµy lµ ph¶i t×m ®-îc thÞ tr-êng thay thÕ. §Æc biÖt thÞ tr-êng NVL trong n-íc ®Ó C«ng ty chñ ®éng h¬n trong c«ng t¸c chuÈn bÞ NVL lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th«ng suèt, tr¸nh ®-îc nh÷ng thiÖt h¹i do thiÕu NVL g©y ra. C«ng t¸c sö dông NVL nh- x¸c ®Þnh ®Þnh møc mét c¸ch hîp lý tiÕt kiÖm nh-ng ph¶i ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm… ®Õn ®-îc ban l·nh ®¹o C«ng ty rÊt quan t©m. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ C«ng ty ph¶i thiÕt lËp hÖ thèng qu¶n lý chÆt chÏ h¬n vÒ vËt t-, n¨ng l-îng vµ ®Þnh møc, n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý kü thuËt, thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ c«ng ngÖ. §©y lµ b-íc khëi ®Çu cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm, còng lµ tiÒn ®Ò cho viÖc tiÕt kiÖm vËt t-, lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6.§Æc ®iÓm vÒ lao ®éng: a, C¬ cÊu lao ®éng: C«ng ty TNHHNN 1 thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ l¬n ®ang cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn v÷ng m¹nh. C«ng ty ®· gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò lao ®éng, cè nh÷ng n¨m tæng sè lao ®éng cña c«ng ty lªn tíi 3000 ng-êi( sè liÖu n¨m 1980) hiÖn nay sè l-îng lao ®éng cña c«ng ty gi¶m xuèng cßn 823 ng-êi (sè liÖu n¨m 2005), ta cã thÓ xem xÐt c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty theo c¬ cÊu qu¶n lý hµnh chÝnh nh- sau: B¶ng 3: c¬ cÊu lao ®éng .(5) 1 Theo c¬ cÊu qu¶n lý hµnh chÝnh 2003 2004 2005 1.1 C¸n bé qu¶n lý 72 68 68 Gi¸m ®èc c«ng ty 1 1 1 Phã gi¸m ®èc c«ng ty 5 4 3 Trî lý gi¸m ®èc 5 4 3 Tr-ëng-Phã phßng ban 27 28 28 G§ trung t©m xÝ nghiÖp, ph©n x-ëng 8 8 8 PG§ trng t©m xÝ nghiÖp, ph©n x-ëng 26 23 25 1.2 Nh©n viªn gi¸n tiÕp 178 190 191 1.3 C«ng nh©n s¶n xuÊt 550 552 564 S¶n xuÊt 380 400 488 Phôc vô 170 148 76 800 810 823 Tæng 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 (5): B¸o c¸o t×nh h×nh lao ®éng cña Phßng Tæ Chøc c«ng ty b,T×nh h×nh ®µo t¹o nh©n lùc : *Ngµnh nghÒ ®µo t¹o: C«ng ty ®µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n kü thuËt c¸c nghÒ tiÖn, phay, bµo, rÌn,®óc, nhiÖt luyÖn, c«ng nh©n vËn hµnh c¸c m¸y CNC… §Æc biÖt c«ng ty cã trung t©m ®µo t¹o hµng ®Çu vÒ c¬ khÝ, chÕ t¹o m¸y- ®ã lµ Tr-êng Trung häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ë 131 NguyÔn Tr·i, Thanh Xu©n, Hµ Néi. *HÖ ®µo t¹o: -HÖ Trung häc Kü thuËt chÝnh quy dµi h¹n c¸c ngµnh : C¬ khÝ , tin häc, ®iÖn c«ng nghiÖp, ®iÖn tö, ®µo t¹o nghiÖp vô kÕ to¸n, thèng kª, tµi chÝnh vµ qu¶n lý s¶n xuÊt. - HÖ CNKT 3/7 ChÝnh quy dµi h¹n c¸c nghÒ: C¬ khÝ, tin häc-m¸y tÝnh, hµn ®iÖn , ®iÖn xÝ nghiÖp, ®iÖn tö… -HÖ c«ng nh©n ng¾n h¹n c¸c nghÒ: C¬ khÝ, tin häc m¸y tÝnh, hµn ®iÖn, ®iÖn xÝ nghiÖp… -C¸c chuyªn ngµnh hÑp ( §iÒu khiÓn tù ®éng CNC, NC…) theo yªu cÇu cña ng-êi häc. * Môc tiªu ®µo t¹o - §µo t¹o nguån nh©n lùc (c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ) cã n¨ng lùc thùc hµnh cao ( th«ng qua thùc tËp kÕt hîp lao ®éng s¶n xuÊt t¹i c«ng ty TNHH mét thµnh viªn C¬ khÝ Hµ Néi ). - §µo t¹o c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng, ®ång thêi ®µo t¹o c«ng nh©n chuyªn s©u c¸c ngµnh nghÒ øng dông c«ng nghÖ cao nh-: + Tù ®éng ho¸ trong lÜnh vùc gia c«ng c¬ khÝ CAD/CAM/CNC. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +Tù ®éng ho¸ ®iÒu khiÓn trong lÜnh vùc ®iÖn c«ng nghiÖp, ®iÖn tö c«ng nghiÖp -Ph¸t triÓn c«ng nghÖ tin häc theo h-íng chuyªn m«n ho¸. -T¨ng c-êng hîp t¸c quèc tÕ ®Ó tiÕp cËn tr×nh ®é kü thuËt tiªn tiÕn. * Hîp t¸c quèc tÕ : Trong n¨m 2002 Tr-êng nhËn ®-îc viÖn trî cña n-íc céng hoµ Italia cho dù ¸n “ Th¯nh lËp trung t©m ®¯o t¹o nghÒ ®Çu tiªn cña Italia-Trung t©m ELIS” , ®Ó ®¯o t¹o 02 ng¯nh trung häc kü thuËt lµ: +Ngµnh c«ng nghÖ b¶o d-ìng c¬ ®iÖn. +Ngµnh c«ng nghÖ l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng nghiÖp tù ®éng ho¸. Trªn c¬ së viÖn trî cña dù ¸n, Nhµ tr-êng cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®µo t¹o theo h-íng tiªn tiÕn cã chÊt l-îng cao. Sau khi ®-îc ®µo t¹o c¸c c«ng nh©n sÏ ®¸p øng ®-îc mäi yªu cÇu cña chÝnh b¶n th©n C«ng ty còng nh- cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt. Víi tÝnh n¨ng vÒ ngµnh nghÒ ®µo t¹o vµ ®é tin cËy vÒ tay nghÒ c«ng nh©n sau khi tèt nghiªp, Tr-êng TH c«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y cã kh¶ n¨ng cung cÊp nguån nh©n lùc cã chÊt l-îng tèt nhÊt cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trªn toµn quèc. Hµng n¨m tr-êng th-êng xuyªn tæ chøc n©ng bËc, chuyÓn nghÒ hoÆc ®µo t¹o t¹i chç (cã ®Þa chØ) cho hµng tr¨ng c«ng nh©n kü thuËt cña c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu, víi 15 lo¹i nghÒ ®µo t¹o kh¸c nhau. 7.§Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp. a. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ : Víi c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt vµ c¸c ph-¬ng tiÖn cã liªn quan, c«ng ty C¬ khÝ ®· cã nhiÒu thay ®æi qua c¸c thêi kú vµ cho ®Õn nay ®Ó b¾t kÞp víi quy m« s¶n xuÊt vµ qu¶n lý míi ®em l¹i hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh trong giai ®o¹n nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c«ng ty ®· ®-a ra m« h×nh tæ chøc theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng (s¬ ®å ) theo quyÕt ®Þnh sè 922, 929/ 20
- Xem thêm -