Tài liệu Giới thiệu chung về công ty pjico

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty PJICO 1. LÞch sö h×nh thµnh c«ng ty Theo nghÞ ®Þnh 100/CP ngµy 18/12/1993 cña ChÝnh phñ vÒ kinh doanh b¶o hiÓm, ngµy 15/6/1995 C«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex, tªn giao dÞch quèc tÕ lµ PJICO ®-îc thµnh lËp víi tæng sè vèn ®Çu t- ban ®Çu lµ 55 tû ®ång ViÖt Nam, trong ®ã vèn ®iÒu lÖ lµ 53 tû ®ång vµ tiÒn ký quü lµ 2 tû ®ång. C«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex víi tªn gäi tiÕng Anh lµ Petrolimex Joint - Stock insurance Company, viÕt t¾t lµ PJICO ®· ra ®êi vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng vµo ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 1995. C«ng ty lµ sù héi tô cña t¸m cæ ®«ng lín trong ®ã cã b¶y thµnh viªn s¸ng lËp vµ mét thµnh viªn tham gia. C¸c thµnh viªn nµy ®· vµ ®ang cã nh÷ng ®ãng gãp rÊt tÝch cùc vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña PJICO. D-íi ®©y lµ c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp cña c«ng ty: - Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam (Petrolimex), vèn gãp: 28.050 triÖu ®ång (chiÕm tû lÖ 51%) - Ng©n hµng ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam (Vietcombank), vèn gãp: 5.500 triÖu ®ång (chiÕm tû lÖ 10%) 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C«ng ty t¸i b¶o hiÓm quèc gia ViÖt Nam (VinaRe), vèn gãp: 4.400 triÖu ®ång (chiÕm tû lÖ 8%) - Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam (VSC), vèn gãp lµ 3.300 triÖu ®ång (chiÕm tû lÖ 6%) - C«ng ty vËt t- vµ thiÕt bÞ toµn bé (Matexim), vèn gãp: 1.650 triÖu ®ång (chiÕm tû lÖ 3%) - C«ng ty ®iÖn tö Hµ Néi (Hanel), vèn gãp: 1.100 triÖu ®ång (chiÕm tû lÖ 2%) - C«ng ty thiÕt bÞ an toµn (AT), vèn gãp: 275 triÖu ®ång (chiÕm tû lÖ 0,5%) V× lµ mét c«ng ty cæ phÇn ®Çu tiªn ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc b¶o hiÓm phi nh©n thä, PJICO ®· ph¶i tr¶i qua kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n cña nh÷ng ngµy ®Çu ho¹t ®éng, ®Æc biÖt lµ khi c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ chÕ ph¸p luËt cßn ch-a ®Çy ®ñ, kh¸ch hµng cßn Ýt lßng tin. Tuy nhiªn, víi sù chØ ®¹o cña héi ®ång qu¶n trÞ, cña c¸c ban ngµnh liªn quan, ®ång thêi cïng víi sù ñng hé, hîp t¸c gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp, c¸c kh¸ch hµng vµ ®Æc biÖt lµ sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, C«ng ty ®· tõng b-íc ph¸t triÓn vµ t¹o dùng ®-îc chç ®øng trªn thÞ tr-êng b¶o hiÓm ViÖt Nam. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty Ban ®Çu, khi míi ®-îc thµnh lËp, PJICO chØ cã 8 c¸n bé nh©n viªn vµ mét sè Ýt phßng ban t¹i v¨n phßng Hµ Néi, nh-ng hiÖn nay, sau b¶y n¨m ho¹t ®éng PJICO ®· triÓn khai ®-îc mét m¹ng l-íi kinh doanh réng kh¾p trªn kh¾p c¸c tØnh thµnh tõ B¾c tíi Nam víi ®éi ngò c¸n bé gåm 280 c¸n bé nh©n viªn trong ®ã 95% cã tr×nh ®é ®¹i häc. §a sè hä cßn rÊt trÎ, n¨ng ®éng, ®-îc ®µo t¹o chÝnh qui t¹i 12 phßng ban, 19 chi nh¸nh, vµ trªn 10 v¨n phßng ®¹i diÖn trùc thuéc. Lµ mét c«ng ty cæ phÇn cã t- c¸ch ph¸p nh©n, tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n ®éc lËp, PJICO rÊt chó träng tíi viÖc x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty sao cho chÆt chÏ ®ång thêi vÉn tu©n thñ theo trËt tù c¬ cÊu cña mét c«ng ty cæ phÇn. HiÖn nay, bé m¸y tæ chøc cña PJICO bao gåm c¸c bé phËn sau: - Héi ®ång qu¶n trÞ - Tæng gi¸m ®èc - C¸c phã tæng gi¸m ®èc - C¸c phßng ban nghiÖp vô: Phßng tæ chøc c¸n bé Phßng tæng hîp Phßng thÞ tr-êng vµ qu¶n lý nghiÖp vô 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ban thanh tra ph¸p chÕ Phßng BH hµng h¶i Phßng BH phi hµng h¶i Phßng BH tµi s¶n ho¶ ho¹n Phßng t¸i b¶o hiÓm Phßng kÕ to¸n Phßng ®Çu t- tÝn dông vµ thÞ tr-êng chøng kho¸n Phßng gi¸m ®Þnh båi th-êng Bé phËn qu¶n lý ®¹i lý - C¸c v¨n phßng b¶o hiÓm t¹i Hµ Néi: khu vùc 1, khu vùc 2, khu vùc 3, khu vùc 4, khu vùc 5, khu vùc 6, khu vùc 7 - C¸c chi nh¸nh t¹i Qu¶ng Ninh, H¶i Phßng, Hµ T©y, Th¸i Nguyªn, Thanh Ho¸, NghÖ An, Hµ TÜnh, Qu¶ng B×nh, Thõa Thiªn HuÕ, §µ N½ng, Qu¶ng Nam, Kh¸nh Hoµ, Sµi Gßn, Vòng Tµu, CÇn Th¬, Kiªn Giang, An Giang, Cµ Mau. - C¸c tæng ®¹i lý vµ ®¹i lý 3. C¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm triÓn khai So víi nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp, c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm mµ c«ng ty triÓn khai ®· ®-îc ®a d¹ng ho¸ vµ hoµn thiÖn lªn rÊt nhiÒu. §iÒu 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®ã ®· ®¸p øng ®-îc nhu cÇu vÒ b¶o hiÓm ngµy mét t¨ng lªn kh«ng chØ cña mçi mét c¸ nh©n mµ cßn c¶ c¸c tæ chøc ®ang ho¹t ®éng kinh doanh, s¶n xuÊt trªn ®Êt n-íc ViÖt Nam. HiÖn nay c«ng ty ®ang triÓn khai mét sè c¸c nghiÖp vô chÝnh sau: * NghiÖp vô b¶o hiÓm hµng h¶i: - B¶o hiÓm hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng ®-êng biÓn, ®-êng bé, ®-êng s«ng, ®-êng hµng kh«ng. - B¶o hiÓm th©n tµu. - B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ tµu. - B¶o hiÓm nhµ thÇu ®ãng tµu. - B¶o hiÓm tµu s«ng, tµu c¸. * NghiÖp vô b¶o hiÓm Phi hµng h¶i: - B¶o hiÓm xe c¬ giíi. - B¶o hiÓm kÕt hîp con ng-êi. - B¶o hiÓm häc sinh, gi¸o viªn. - B¶o hiÓm båi th-êng cho ng-êi lao ®éng. - B¶o hiÓm kh¸ch du lÞch. - B¶o hiÓm hµnh kh¸ch. * NghiÖp vô b¶o hiÓm Kü thuËt vµ Tµi s¶n: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - B¶o hiÓm mäi rñi ro vÒ x©y dùng l¾p ®Æt. - B¶o hiÓm ho¶ ho¹n vµ c¸c rñi ro ®Æc biÖt. - B¶o hiÓm mäi rñi ro c«ng nghiÖp. - B¶o hiÓm m¸y mãc. - B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm. - B¶o hiÓm hçn hîp tµi s¶n cho thuª m-ín. * NghiÖp vô T¸i b¶o hiÓm: Nh-îng vµ nhËn c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm. * C¸c ho¹t ®éng kh¸c: - Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan tíi b¶o hiÓm: Gi¸m ®Þnh, ®iÒu tra, tÝnh to¸n ph©n bæ tæn thÊt, ®¹i lý gi¸m ®Þnh tæn thÊt, ®¹i lý xÐt gi¶i quyÕt båi th-êng vµ yªu cÇu ng-êi thø ba båi hoµn. - Hîp t¸c trong lÜnh vùc ®Çu t-, tÝn dông, liªn doanh liªn kÕt víi c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi n-íc. II. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty PJICO trong thêi gian qua 1. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh chung cña c«ng ty 1.1. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty trong ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.1. ThuËn lîi - Cã thÓ nãi NghÞ ®Þnh 100/CP ban hµnh ngµy18/12/1993 cña ChÝnh phñ cho phÐp thµnh lËp c¸c c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm, c«ng ty liªn doanh b¶o hiÓm,... ®· ®¸nh dÊu sù më cöa thùc sù cña nhµ n-íc ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm. Giê ®©y, thÞ tr-êng b¶o hiÓm nãi chung vµ thÞ tr-êng b¶o hiÓm phi nh©n thä nãi riªng ho¹t ®éng s«i næi h¬n bao giê hÕt. B¶o ViÖt Phi nh©n thä kh«ng cßn "mét m×nh mét chî" nh- tr-íc ®©y n÷a mµ ®· cã thªm nhiÒu c¸c c«ng ty b¶o hiÓm kh¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy ra ®êi nh- PVIC, PJICO, PTI... Do vËy, c¸c kh¸ch hµng cã thªm nhiÒu c¬ héi h¬n ®Ó lùa chän cho m×nh mét c«ng ty b¶o hiÓm ®¸ng tin cËy. Bªn c¹nh sù ra ®êi cña nghÞ ®Þnh trªn lµ LuËt kinh doanh b¶o hiÓm ®-îc ban hµnh vµ chÝnh thøc cã hiÖu lùc vµo ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2001 ®· t¹o ra m«i tr-êng kinh doanh thuËn lîi vµ c¹nh tranh b×nh ®¼ng cho c¸c c«ng ty b¶o hiÓm phi nh©n thä ho¹t ®éng trªn l·nh thæ ViÖt Nam, trong ®ã bao gåm c¶ c«ng ty PJICO. Cã ®-îc sù thuËn lîi nh- vËy, PJICO sÏ cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña m×nh h¬n n÷a, tõ ®ã sÏ thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng tham gia b¶o hiÓm t¹i c«ng ty. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Sau 15 n¨m tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· ®¹t ®-îc rÊt nhiÒu thµnh tùu. MÆc dï chÞu ¶nh h-ëng kh«ng Ýt cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ trong khu vùc, nÒn kinh tÕ n-íc ta nh×n chung vÉn ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng, tèc ®é t¨ng GDP b×nh qu©n ®¹t 6,9%. Song song víi nã lµ t×nh h×nh chÝnh trÞ trong n-íc ngµy cµng æn ®Þnh, thËm chÝ ViÖt Nam cßn ®-îc xÕp lµ mét trong nh÷ng n-íc cã t×nh h×nh chÝnh trÞ æn ®Þnh nhÊt thÕ giíi. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, thu nhËp cña ng-êi d©n trong x· héi ngµy mét t¨ng lªn vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c tæ chøc kinh tÕ ngµy cµng æn ®Þnh h¬n. C¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ quan t©m ®Õn viÖc lµm thÕ nµo ®Ó s¶n xuÊt ra nhiÒu s¶n phÈm, thu ®-îc nhiÒu lîi nhuËn mµ cßn quan t©m ®Õn sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cña doanh nghiÖp vµ ®êi sèng nh©n viªn b»ng c¸ch mua b¶o hiÓm cho tµi s¶n vµ nh©n viªn cña m×nh.. §©y chÝnh lµ ®iÒu kiÖn ®Ó PJICO kh«ng nh÷ng chØ tån t¹i mµ cßn ph¸t triÓn vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a. - Sau cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ trong khu vùc, nÒn kinh tÕ cña c¸c n-íc ASEAN ®ang cã nh÷ng dÊu hiÖu t¨ng tr-ëng trë l¹i. Trong bèi c¶nh chung nµy, c«ng ty PJICO ®· sóc tiÕn, ®Èy m¹nh viÖc liªn doanh liªn kÕt trong lÜnh vùc b¶o hiÓm víi c¸c n-íc trong khu vùc vµ më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng cña m×nh. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Mét nÒn chÝnh trÞ æn ®Þnh cïng víi mét m«i tr-êng ®Çu t- ngµy cµng thuËn lîi ®· ®-a n-íc ta trë thµnh mét trong nh÷ng thÞ tr-êng ®Çy tiÒm n¨ng ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi. Nhê ®ã, PJICO cã thÓ thu hót ®-îc vèn, ®-îc hç trî vÒ mÆt kü thuËt, häc hái ®-îc kinh nghiÖm qu¶n lý tõ c¸c ®èi t¸c ®Çu t- n-íc ngoµi vµ h¬n hÕt lµ c«ng ty sÏ cã ®-îc nh÷ng kh¸ch hµng lín ®Õn vµ mua c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm cña c«ng ty. - Kh¸c víi c¸c c«ng ty b¶o hiÓm phi nh©n thä kh¸c, PJICO lµ mét c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm chÝnh v× vËy mµ c«ng ty cã ®-îc lîi thÕ lµ c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp c«ng ty ®Òu lµ nh÷ng tËp ®oµn kinh tÕ lín cña ®Êt n-íc nh- Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam (Petrolimex), Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam (VSC),... Hä ®· hç trî rÊt nhiÒu cho c«ng ty vÒ vèn vµ ®ång thêi còng lµ nh÷ng kh¸ch hµng lín vµ quan träng cña c«ng ty. - MÆc dÇu lµ mét c«ng ty cßn trÎ nh-ng PJICO l¹i rÊt tù hµo v× m×nh cã mét ®éi ngò c¸n bé trÎ trung, cã tr×nh ®é, th«ng minh, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ rÊt nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc. Hä chÝnh lµ nh÷ng nh©n tè c¬ b¶n gióp cho c«ng ty cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng b¶o hiÓm ®Çy s«i ®éng nµy vµ trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng ty b¶o hiÓm cã uy tÝn ë ViÖt Nam. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi ®ã, PJICO còng gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n. 1.1.2. Khã kh¨n - Ra ®êi trong hoµn c¶nh thÞ tr-êng b¶o hiÓm ViÖt Nam ®ang ho¹t ®éng rÊt s«i næi, m¹nh mÏ; c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ®ang rÊt gay g¾t, quyÕt liÖt, khã kh¨n ®èi víi PJICO ë ®©y lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã ®-îc mét chiÕn l-îc kinh doanh thËt hîp lý, thu hót ®-îc thªm nhiÒu kh¸ch hµng trong khi ®a sè mäi ng-êi d©n, c¬ quan, doanh nghiÖp ®Òu tham gia b¶o hiÓm ë nh÷ng c«ng ty cã kinh nghiÖm l©u n¨m trong lÜnh vùc nµy nh- B¶o ViÖt Phi nh©n thä, B¶o Minh. - Ngay tõ khi míi ®-îc thµnh lËp, c¸c kh¸ch hµng vÉn cßn e ng¹i khi tham gia b¶o hiÓm t¹i c«ng ty bëi v× hä nghÜ r»ng mét c«ng ty cæ phÇn th× cã vèn Ýt do ®ã mµ c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, chi tr¶ båi th-êng sÏ kh«ng tèt. ChÝnh v× vËy mµ hä kh«ng c¶m thÊy yªn t©m khi tham gia b¶o hiÓm t¹i c«ng ty. VÊn ®Ò ë ®©y lµ c«ng ty ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó ®¸nh b¹i ®-îc t©m lý e ng¹i cña kh¸ch hµng. Qu¶ thùc, ®©y lµ mét bµi to¸n khã kh«ng chØ ®èi víi ban l·nh ®¹o cña c«ng ty mµ cßn ®èi víi toµn bé tËp thÓ c«ng nh©n viªn ®ang c«ng t¸c t¹i c«ng ty. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Ph¶i thõa nhËn r»ng ®éi ngò c¸n bé cña c«ng ty rÊt trÎ trung, nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o nh-ng trªn thùc tÕ hä vÉn cßn rÊt Ýt kinh nghiÖm. §iÒu nµy Ýt nhiÒu còng g©y c¶n trë tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, nhÊt lµ khi c«ng ty ®ang ph¶i c¹nh tranh víi nh÷ng c«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé dµy d¹n kinh nghiÖm. 1.2. Nh÷ng thµnh tùu mµ c«ng ty ®· ®¹t ®-îc 1.2.1. Ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm Ngay sau khi thµnh lËp, c«ng ty PJICO ®· nhanh chãng triÓn khai c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh mµ tr-íc hÕt lµ ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm bëi nã lµ lµ néi dung chñ ®¹o cña PJICO. Sau b¶y n¨m ho¹t ®éng, c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan trong ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm, cñng cè ®-îc vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr-êng b¶o hiÓm. HiÖn nay, PJICO ®-îc ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng c«ng ty b¶o hiÓm hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam, ®øng thø t- trªn thÞ tr-êng b¶o hiÓm, chØ sau B¶o ViÖt Phi nh©n thä, B¶o Minh, PVIC. Theo b¶n b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty, trong b¶y n¨m qua, tèc ®é t¨ng tr-ëng doanh thu b×nh qu©n cña c«ng ty ®¹t 39%/n¨m. §©y lµ mét møc t¨ng tr-ëng t-¬ng ®èi cao so víi nhiÒu c«ng ty kh¸c trong ®iÒu kiÖn kinh doanh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, phøc t¹p, míi mÎ 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Cã ®-îc kÕt qu¶ trªn lµ nhê c«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm c¶ vÒ chiÒu s©u vµ trªn diÖn réng. Sè l-îng nghiÖp vô b¶o hiÓm triÓn khai ngµy cµng t¨ng thªm vµ ®a d¹ng ho¸. Tíi nay, c«ng ty ®· thùc hiÖn trªn 40 nghiÖp vô b¶o hiÓm, ®¸p øng nhu cÇu b¶o hiÓm ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. VÒ kinh doanh b¶o hiÓm gèc, trong b¶y n¨m ho¹t ®éng doanh thu phÝ b¶o hiÓm cña PJICO liªn tôc t¨ng tr-ëng cao h¬n tèc ®é t¨ng tr-ëng b×nh qu©n cña toµn thÞ tr-êng. NÕu nh- nh÷ng n¨m ®Çu, c«ng ty hÇu nhchØ tiÕn hµnh b¶o hiÓm cho c¸c kh¸ch hµng trong cæ ®«ng th× ®Õn nay 70% doanh thu cña c«ng ty lµ tõ kh¸ch hµng ngoµi cæ ®«ng, thuéc tÊt c¶ c¸c ngµnh nghÒ, lÜnh vùc, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. C«ng ty ®· b¶o hiÓm vµ ®ång b¶o hiÓm nhiÒu c«ng tr×nh lín, gi¸ trÞ hµng tr¨m triÖu ®« lµ Mü nh- kh¸ch s¹n Daewoo, toµ nhµ HITC t¹i Hµ Néi, Diamon Plaza t¹i TP. §-êng Hå ChÝ Minh, c¸c c«ng tr×nh cÇu ®-êng (cÇu §uèng, cÇu §µ R»ng, cÇu Hµm Rång, ®-êng quèc lé sè 1. ®-êng cao tèc xuyªn ¸, ®-êng Hå ChÝ Minh), c«ng tr×nh thuû ®iÖn s«ng Hinh, ®-êng d©y t¶i ®iÖn Hµm ThuËn - §a Mi, c¸c tµu dÇu lín cña Petrolimex, VOSCO vµ s¾p tíi lµ C«ng ty b¶o hiÓm ®-îc lùa chän b¶o hiÓm cho dù ¸n x©y duÑng cÇu 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thanh Tr×... §iÒu nµy cho thÊy vÞ trÝ, chç ®øng vµ uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng b¶o hiÓm ngµy cµng ®-îc cñng cè vµ kh¼ng ®Þnh. BiÓu 1: Doanh thu phÝ BH gèc cña c«ng ty PJICO (1995-2001) §¬n vÞ: TriÖu ®ång 155484 160000 122428 140000 96354 96400 80279 120000 100000 80000 52230 60000 40000 14108 20000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, c¸c n¨m tõ 1995 ®Õn 2001 cña c«ng ty PJICO N¨m 1995, do c«ng ty míi ®i vµo ho¹t ®éng cho nªn l-îng kh¸ch hµng kh«ng nhiÒu, doanh thu phÝ b¶o hiÓm gèc chØ ®¹t møc 14.108 triÖu ®ång, nh-ng ®Õn n¨m 1996, doanh thu b¶o hiÓm gèc t¨ng 3,7 lÇn ®¹t 52.230 triÖu ®ång, chøng tá tuy míi ®i vµo ho¹t ®éng nh-ng c«ng ty ®· thÝch øng kh¸ nhanh, t¹o ®-îc Ên t-îng tèt, niÒm tin ë kh¸ch hµng. Tõ n¨m 1997, khi ho¹t ®éng kinh doanh ®· ®i vµo quü ®¹o cña nã, c«ng ty vÉn gi÷ møc t¨ng doanh thu phÝ b¶o hiÓm ®Òu ®Æn lµ 80.729 triÖu ®ång, 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 96.354 triÖu ®ång, 96.400 triÖu ®ång, lÇn l-ît vµo c¸c n¨m 1997, 1998, 1999, ®Æc biÖt tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2001, tèc ®é t¨ng tr-ëng doanh thu cña c«ng ty rÊt æn ®Þnh, ®¹t 27%. §©y qu¶ lµ mét kÕt qu¶ thËt ®¸ng khÝch lÖ ®èi víi mét c«ng ty b¶o hiÓm cßn Ýt kinh nghiÖm ho¹t ®éng nhPJICO, ®Æc biÖt l¹i lµ mét c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm - mét h×nh thøc së h÷u míi mÎ trong lÜnh vùc nµy. Song song víi sù t¨ng tr-ëng doanh thu phÝ b¶o hiÓm, thÞ phÇn cña c«ng ty còng cã nh÷ng chuyÓn biÕn ®¸ng nÓ. N¨m 1995, thÞ tr-êng b¶o hiÓm ViÖt Nam chÝnh thøc míi chØ cã ba c«ng ty lµ B¶o ViÖt, B¶o Minh vµ B¶o Long chia nhau n¾m gi÷ toµn bé thÞ tr-êng, trong ®ã næi lªn lµ B¶o ViÖt víi xÊp xØ 83%. C¸c n¨m tiÕp theo cïng víi sù ra ®êi cña mét sè c«ng ty b¶o hiÓm míi nh- PJICO, PVIC, PTI,... thÞ phÇn ®· cã sù thay ®æi, trong ®ã thÞ phÇn cña PJICO sau h¬n mét n¨m ho¹t ®éng ®· ®¹t ®-îc 4,08%. C¸c n¨m tiÕp theo, thÞ phÇn cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng, ®Æc biÖt lµ hai n¨m 1997 ®¹t 5,89% vµ n¨m 2000 ®¹t 6,04%, sang n¨m 2001 thÞ phÇn t¨ng lªn ®Õn 6,22%. Bªn c¹nh viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng b»ng biÖn ph¸p ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm, PJICO cßn rÊt quan t©m tíi c«ng t¸c ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt, c«ng t¸c chi tr¶ båi th-êng cho c¸c kh¸ch hµng khi cã c¸c 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 sù kiÖn b¶o hiÓm x¶y ra bëi v× æn ®Þnh, an toµn tµi chÝnh cña kh¸ch hµng lµ nÒn t¶ng, phu¬ng ch©m ho¹t ®éng cña PJICO. H¬n thÕ n÷a, tham gia b¶o hiÓm ®Ó phßng khi tæn thÊt x¶y ra sÏ cã ®-îc sù bï ®¾p tµi chÝnh, æn ®Þnh kinh doanh vµ ®êi sèng lµ ý nguyÖn cña kh¸ch hµng - nh÷ng ng-êi t¹o nÒn t¶ng ph¸t triÓn cho c«ng ty. V× lÏ ®ã c«ng ty PJICO ®· lu«n coi träng viÖc kÕt hîp chÆt chÏ víi kh¸ch hµng ®Ó xö lý sù cè vµ n©ng cao chÊt l-îng c«ng t¸c gi¸m ®Þnh båi th-êng vµ h¹n chÕ tæn thÊt cho kh¸ch hµng. Trong b¶y n¨m qua, ngoµi viÖc lu«n lu«n th-êng xuyªn cïng kh¸ch hµng ®Ò cao c«ng t¸c ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt, PJICO ®· gi¶i quyÕt båi th-êng nhanh chãng, kÞp thêi, hîp lý, hîp t×nh. Hµng ngh×n vô tæn thÊt lín nhá thuéc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm cho c¸c ®èi t-îng kh¸ch hµng nhc«ng nh©n, häc sinh, c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, nhµ m¸y, víi tæng gi¸ trÞ båi th-êng gÇn 180 tû ®ång, gióp kh¸ch hµng phôc håi vµ æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh, æn ®Þnh cuéc sèng. §iÓn h×nh nhÊt lµ viÖc gi¶i quyÕt båi th-êng nhanh chãng vô ch¸y kho x¨ng dÇu K131 trÞ gi¸ 22 tû ®ång; vô tæn thÊt 11.000 tÊn ph©n l©n do ch×m tµu Maritme Felelity t¹i Singapore trÞ gi¸ 1,4 triÖu USD; c¸c vô tæn thÊt tµu c¸ do c¬n b·o sè 5 ë Nam Bé 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n¨m 1997 vµ mét lo¹t c¸c vô tæn thÊt cÇu ®-êng, kho hµng, tµu thuyÒn do trËn lò lôt miªn Trung g©y ra vµo th¸ng 10/1999. Mét ho¹t ®éng kh¸c quan träng kh«ng thÓ kh«ng ®Ò cËp tíi ®ã lµ ho¹t ®éng nh-îng vµ nhËn t¸i b¶o hiÓm hay gäi chung lµ ho¹t ®éng t¸i b¶o hiÓm. T¸i b¶o hiÓm lµ qu¸ tr×nh ng-êi b¶o hiÓm chuyÓn mét phÇn tr¸ch nhiÖm ®· chÊp nhËn víi ng-êi ®-îc b¶o hiÓm cho ng-êi b¶o hiÓm kh¸c b»ng c¸ch nh-îng l¹i cho hä mét phÇn phÝ b¶o hiÓm qua hîp ®ång t¸i b¶o hiÓm. Th«ng qua t¸i b¶o hiÓm, c«ng ty sÏ cã ®-îc kh¶ n¨ng ký kÕt nh÷ng hîp ®ång lín vµ chi tr¶ ®-îc båi th-êng nÕu rñi ro x¶y ra v-ît qu¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã thÓ cã thu nhËp tõ viÖc nhËn t¸i b¶o hiÓm cho c¸c c«ng ty nhá h¬n ®Ó thu vÒ kho¶n phÝ nhËn t¸i b¶o hiÓm. Ho¹t ®éng t¸i b¶o hiÓm cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc hç trî ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm gèc cho c«ng ty. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng t¸i b¶o hiÓm, PJICO ®· thiÕt lËp ®-îc nhiÒu mèi quan hÖ víi c¸c c«ng ty t¸i b¶o hiÓm trong vµ ngoµi n-íc nh- VinaRe, MunichRe, CologneRe, SwissRe, HartfortRe, West of England, HannoverRe, Willis Faber, Lloyd's,... vµ chÝnh thøc gia nhËp hiÖp héi b¶o hiÓm ViÖt Nam. Th«ng qua c¸c mèi quan hÖ nµy, c«ng 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ty ®· t¨ng kh¶ n¨ng nhËn b¶o hiÓm cho c¸c kh¸ch hµng lín víi nhiÒu c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ tõ 1.000 ®Õn 2.000 tû ®ång, ®iÓn h×nh lµ: - Trung t©m th-¬ng m¹i Daeha víi gi¸ trÞ b¶o hiÓm lµ 125 triÖu USD - Trung t©m th-¬ng m¹i quèc tÕ HITC cã gi¸ trÞ b¶o hiÓm lµ 100 triÖu USD - POSCONAMA víi gi¸ trÞ b¶o hiÓm lµ 67 triÖu USD - Mét phÇn khu c«ng nghiÖp ®Ìn h×nh Hanel b¶o hiÓm víi gi¸ trÞ lµ 165 triÖu USD - C¸c ®éi tµu chë dÇu lín cña ViÖt Nam, nhµ m¸y thuû ®iÖn s«ng Hinh, c¸c ®-êng quèc lé lín,... §ång thêi doanh thu tõ phÝ nhËn t¸i b¶o hiÓm cña c«ng ty còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. NÕu nh- n¨m 1995, phÝ nhËn t¸i b¶o hiÓm lµ 47 triÖu ®ång th× c¸c n¨m sau, con sè nµy ®· t¨ng lªn ®Õn h¬n 4.203 triÖu ®ång. Ngoµi ra, qua c¸c mèi quan hÖ víi c¸c c«ng ty b¶o hiÓm, t¸i b¶o hiÓm hµng ®Çu trªn thÕ giíi, c«ng ty ®· häc hái ®-îc rÊt nhiÒu kinh nghiÖm vµ tranh thñ ®-îc sù hç trî ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô. 1.2.2. Ho¹t ®éng ®Çu tBªn c¹nh viÖc lµm tèt c«ng t¸c kinh doanh b¶o hiÓm, ®Æc biÖt lµ kinh doanh b¶o hiÓm gèc, PJICO còng rÊt chó träng ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t-, chñ 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 yÕu ®Çu t- vµo thÞ tr-êng chøng kho¸n, cho vay vèn, tÝn dông, ®Çu t- vµo bÊt ®éng s¶n, gãp vèn liªn doanh. §Çu t- lµ mét trong sè m¶ng ho¹t ®éng lín cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm, nã cã vai trß cùc kú quan träng t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty b¶o hiÓm, gióp c«ng ty n©ng cao ®-îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh bëi ho¹t ®éng ®Çu t- t¹o ra l·i bæ sung vµo ho¹t ®éng kinh doanh tõ ®ã gãp phÇn lµm gi¶m phÝ b¶o hiÓm. Thªm vµo ®ã, th«ng qua ho¹t ®éng ®Çu t-, c«ng ty cã thÓ t¨ng thªm ®-îc thu nhËp, lîi nhuËn cho m×nh vµ nhÊt lµ cã thÓ duy tr× ®-îc kh¶ n¨ng thanh to¸n trong viÖc thùc hiÖn c¸c cam kÕt ®èi víi ng-êi tham gia. Ngoµi ra th«ng qua ho¹t ®ång ®Çu t- ®· t¹o ra mét nguÇn doanh thu phÝ b¶o hiÓm t-¬ng ®èi lín b»ng viÖc kh¸ch hµng sÏ cam kÕt tham gia b¶o hiÓm t¹i C«ng ty. Kh¸ch hµng khi tham gia b¶o hiÓm ph¶i ®ãng mét kho¶n phÝ nhÊt ®Þnh, c¸c kho¶n tiÒn nµy sÏ ®-îc lËp thµnh quü b¶o hiÓm vµ ®-îc xem nh- lµ c¸c kho¶n nî ch-a ®Õn h¹n ph¶i tr¶ cho kh¸ch hµng. V× ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c sè ®«ng bï sè Ýt cho nªn sè tiÒn trong quü nµy lµ rÊt lín vµ khi ch-a cã sù kiÖn b¶o hiÓm x¶y ra th× nã t¹m thêi nhµn rçi vµ sÏ ®-îc c¸c c«ng ty b¶o hiÓm huy ®éng ë møc cho phÐp ®Ó ®Çu t- vµo c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. PhÇn thu nhËp 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®em l¹i sÏ gióp cho c«ng ty duy tr× kh¶ n¨ng tµi chÝnh, chi tr¶ c¸c kho¶n vÒ chi qu¶n lý, chi cho viÖc thiÕt kÕ s¶n phÈm, quan hÖ kh¸ch hµng,... vµ chi tr¶ båi th-êng. Riªng ®èi víi c«ng ty PJICO, hµng n¨m ®Çu t- mang l¹i cho c«ng ty mét kho¶n thu nhËp gãp phÇn lµm t¨ng nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty. BiÓu 2 : Doanh thu tõ ho¹t ®éng ®Çu t- cña c«ng ty PJICO (1995-2001) §¬n vÞ: TriÖu ®ång 15000 5171 10000 6066 6513 8146 9558 10261 2975 5000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty PJICO (1995-2001) Trong 2 n¨m ®Çu tiªn, tèc ®é t¨ng tr-ëng doanh thu tõ ho¹t ®éng ®Çu t- cña c«ng ty kh¸ cao (70% ®Õn 80%), song tõ n¨m 1996 ®Õn n¨m 2001, tèc ®é nµy cã phÇn ch÷ng l¹i, d-íi 30%. Nguyªn nh©n lý gi¶i cho hiÖn t-îng trªn lµ: Thø nhÊt, m«i tr-êng ®Çu t- cña ViÖt Nam cßn h¹n hÑp, 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhiÒu rñi ro, l·i suÊt ng©n hµng mét vµi n¨m trë l¹i ®©y gi¶m m¹nh. MÆt kh¸c, thÞ tr-êng chøng kho¸n ë n-íc ta ch-a thùc sù ph¸t triÓn trong khi ®©y l¹i lµ h×nh thøc ®Çu t- chñ yÕu cña c«ng ty. Thø hai, do tÝnh chÊt ®Æc thï cña c«ng ty lµ kinh doanh trong lÜnh vùc b¶o hiÓm phi nh©n thä. Kh¸c víi lo¹i h×nh b¶o hiÓm nh©n thä, c¸c hîp ®ång trong b¶o hiÓm phi nh©n thä th-êng cã thêi h¹n ng¾n, chØ trªn d-íi mét n¨m v× thÕ c¸c kho¶n ®Çu t- ph¶i lµ c¸c kho¶n ®Çu t- ng¾n h¹n vµ cã tÝnh thanh kho¶n cao. ChÝnh v× vËy mµ thu nhËp tõ ho¹t ®éng ®Çu t- mang l¹i cho c«ng ty th-êng thÊp vµ thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi b¶o hiÓm nh©n thä. Tuy nhiªn, ®©y còng lµ mét kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ ®èi víi mét c«ng ty b¶o hiÓm cßn trÎ vÒ th©m niªn ho¹t ®éng nh- PJICO. Nh- vËy, nh×n chung ho¹t ®éng kinh doanh cña PJICO trong nh÷ng n¨m qua ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ æn ®Þnh. C«ng ty ®· t¹o ra ®-îc gÇn 47 tû ®ång lîi nhuËn tr-íc thuÕ vµ trªn 28 tû ®ång lîi nhuËn sau thuÕ (tÝnh ®Õn cuèi n¨m 1999). Sù t¨ng tr-ëng cña PJICO kh«ng chØ thÓ hiÖn qua lîi nhuËn mµ cßn thÓ hiÖn qua viÖc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña c«ng ty. Nguån vèn chñ së h÷u lu«n ®-îc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn. Vèn kinh doanh kh«ng ngõng ®-îc bæ sung thªm b»ng c¸c quü dù phßng nghiÖp vô. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty PJICO lu«n lµm ®Çy ®ñ vµ tèt nghÜa vô nép ng©n s¸ch 20
- Xem thêm -