Tài liệu Giới thiệu chung về công ty cổ phần thương mại và tổng hợp i hà tây

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 2 Phần I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP I HÀ TÂY................................................................................ 3 Phần II: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP...................................................................... 5 Phần III: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ: ............................................................ 9 Phần IV: TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ KẾT CẤU KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ............................................................................................. 11 Phần V: TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP ........... 13 1, Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp ....................................... 13 2, Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận: ................................................. 14 2.1, Đại hội cổ đông:................................................................................... 14 2.2, Hội đồng quản trị:................................................................................ 14 2.3,Ban kiểm soát ........................................................................................ 15 2.4, Ban Giám đốc: ..................................................................................... 15 2.5, Các phòng ban khác ............................................................................. 16 2.6, Các cửa hàng trực thuộc công ty: ........................................................ 17 2.7, Phân tích mối quan hệ giữa các bộ phận trong hệ thống quản lý công ty .................................................................................................................. 17 Phần VI: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO, ĐẦU RA CỦA DOANH NGHIỆP.................................................................................... 18 1,Khảo sát và phân tích các yếu tố đầu vào của công ty ................................. 18 2, Khảo sát và phân tích các yêú tố đầu ra ...................................................... 24 Phần VII: MÔI TRƢỜNG KINH DOANH CỦA DN .................................. 26 1,Môi trƣờng vĩ mô: ........................................................................................ 26 2, Môi trƣờng ngành........................................................................................ 27 Phần VIII: THU HOẠCH THỰC TẬP TỔNG QUAN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP I HÀ TÂY ..................................... 28 KẾT LUẬN ........................................................................................................ 30 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Trong tình hình hiện nay để phù hợp với xu thế phát triển của các nƣớc trên thế giới, mọi quốc gia không riêng gì Việt Nam đều phải nỗ lực hết mình bằng mọi cách để thúc đẩy nền kinh tế lên một tầng cao mới.Một trong các yếu tố góp phần vào sự phát triển đó là sự hƣng thịnh và sự phát triển của doanh nghiệp.Dù là doanh nghiệp góp vốn liên doanh, doanh nghiệp nhà nƣớc, doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, doanh nghiệp tƣ nhân hay doanh nghiệp cổ phần, muốn tồn tại và phát triển đƣợc thì vấn đề quan trọng là hoạt động sản xuất kinh doanh phải đem lại hiệu quả cao tức là sản phẩm,hàng hóa của doanh nghiệp đem ra phải đƣợc thị trƣờng chấp nhận và đem lại doanh lợi cao cho doanh nghiệp. Thực hiện chủ trƣơng cổ phần hóa doanh nghiệp có 100% vốn nhà nƣớc để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phƣơng thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Công ty công nghệ phẩm Hà tây-một công ty nhà nƣớc thuộc tỉnh Hà Tây đã tiến hành cổ phần hóa năm 2004 và đổi tên thành Công ty cổ phần thƣơng mại và tổng hợp I Hà Tây.Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu khi chuyển sang hình thức mới nhƣng toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên đã tận dụng và phát huy những mặt thuận lợi, khắc phục khó khăn để đạt đƣợc một số kết quả đáng kể trong hoạt động kinh doanh. Trong thời gian thực tập nhờ vào những kiến thức đã đƣợc học trên ghế nhà trƣờng đã giúp em rất nhiều trong quá trình khảo sát và phân tích tình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty.Để hoàn thành bản “Báo cáo tổng quan” này em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các cô chú, anh chị trong công ty cùng với sự hƣớng dẫn tận tâm của thầy giáo PGS.Hồ Phƣơng. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhƣng do hạn chế về thời gian cũng nhƣ sự hiểu biết vì vậy bản báo cáo của em vẫn còn những thiếu sót, em rất mong sự góp ý, chỉ bảo thêm của Thầy để em có thể hoàn thiện hơn bản báo cáo này. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP I HÀ TÂY 1. Tên DN: công ty cổ phần thƣơng mại và tổng hợp I Hà Tây 2. Giám đốc hiện tại của doanh nghiệp: Trần Công Quyền 3. Địa chỉ: số 1-Đƣờng Trần Phú - Quận Hà Đông-TP Hà Nội Điện Thoại: 04-33824236-33543584 Fax:04 33546586 4. Cơ sở pháp lí của doanh nghiệp: Công ty cổ phần thƣơng mại và tổng hợp I Hà Tây đƣợc thành lập theo quyết định số 907/QĐ/UB ngày 10/09/2004 của UBND tỉnh Hà Tây. Công ty có vốn điều lệ là 2.800.000.000 đ, bao gồm 28000 cổ phần với mệnh giá là 100000 đ/CP. Giấy phép ĐKKD 030300236 do Sở KH đầu tƣ tỉnh Hà Tây cấp ngày 16/02/2005 Công ty đăng kí thuế tại cục thuế tỉnh Hà Tây với MST: 0500234285. Tài khoản:102010000478551 5.Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần 6. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh thƣơng mại các nghành hàng: +Ngành hàng thực phẩm: Bánh kẹo Hải Hà, rƣợu, bia, nƣớc giải khát,.. +Ngành hàng đồ dùng gia đình: Bóng đèn phích nƣớc Rạng Đông, Gốm sứ Hải Dƣơng, Nhôm men Hải Phòng,.. +Ngành hàng kim khí điện máy: Quạt điện cơ 91,Thống nhất.. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 7. Lịch sử phát triển DN qua các thời kỳ: Công ty cổ phần thƣơng mại và tổng hợp I Hà Tây đƣợc thành lập từ năm 1959, thực hiện chủ trƣơng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc, năm 2004 công ty tiến hành cổ phần hóa theo hình thức bán toàn bộ số vốn nhà nƣớc tại doanh nghiệp cho ngƣời lao động. Công ty cổ phần thƣơng mại và tổng hợp I Hà Tây đƣợc thành lập theo quyết định số 907/QĐ/UB ngày 10/09/2004 của UBND tỉnh Hà Tây.Từ ngày 01/01/2005 công ty chính thức đi vào hoạt động theo phƣơng án điều lệ và phƣơng án sản xuất kinh doanh đã đƣợc thông qua tại Đại Hội cổ đông lần 1 theo luật doanh nghiệp và pháp luật nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần II: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Trong những năm gần đây tuy còn gặp nhiều khó khă do cơ sở vật chất còn hạn chế, mặt hàng mà công ty kinh doanh là những hàng hóa đƣợc sản xuất trong nƣớc nên sức cạnh tranh thấp, việc thu hồi vốn còn chậm do khách hàng nợ nhiều.Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhƣ thế nhƣng công ty đã tận dụng và phát huy hiệu quả những mặt thuận lợi đồng thời khắc phục những khó khăn để đạt đƣợc một số kết quả đáng kể trong kinh doanh. Điều đó đƣợc thể hiện qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán của công ty trong 5 năm gần đây(2005-2009): Bảng kết quả hoạt động kinh doanh Đơn vị:đồng Chỉ tiêu 1.Doanh thu BH 2.Các khoản giảm trừ DT Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 21701908450 18836454602 28682235687 30256890837 34143192065 0 0 0 0 0 21701908450 18836454602 28682235687 30256890837 34143192065 20955768568 18102145160 27372633602 28473388748 32467823134 746139882 734309442 1309602085 1783502089 1675368931 0 52907291 24098544 73409170 68368540 0 0 0 0 3.Doanh thu thuần về BH và cung cấp dịch vụ 4. Giá vốn hàng bán 5.Lợi nhuận gộp(5=3-4) 6.DT hoạt động tài chính 7.Chi phí TC 5 0 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 8.Chi phí BH 9.Chi phí quản lí DN 10.Lợi nhuận thuần(10=5+6-7-8-9) 11.Thu nhập khác 12.Chi phí khác 13.Lợi nhuận khác 354682362 462202705 933247950 1415681605 1236822623 197668892 130110758 92316662 115659692 110786421 193788628 194903270 308136017 325569962 396128427 24434900 110457476 11961200 54545455 60599460 295455 34483095 0 5500000 36892231 24139445 75974381 11961200 49045455 23707229 2.672.889 0 0 0 0 220600962 270877651 320097217 374615417 419835656 0 0 45735730 48000000 52340628 0 0 0 0 0 220600962 270877651 274361487 326615417 367495028 7,87 9,66 9,78 11,7 13,2 14.Các khoản điều chỉnh tăng giảm LN để xđ LN chịu thuế 15.Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 16.Chi phí thuế TNDN hiện hành 17.Chi phí thuê TNDN hoãn lại 18.Lợi nhuận sau thuế 19.Lãi cơ bản trên cổ phần Nguồn :Phòng Kế toán tổng hợp Ghi chú: Trong 2 năm đầu khi mới chuyển sang hình thức cổ phần công ty đƣợc miễn giảm 100% thuế TNDN và trong 2 năm tiếp theo công ty đƣợc miễn 50% theo luật doanh nghiệp. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng cân đối kế toán Đơn vị: đồng Nội dung Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 A,Tài Sản 4667149246 5744280038 8527127860 6436918483 7846982459 1,TS LĐ 3274757121 3347252124 5509933214 3468997107 4847680500 2,TS CĐ 1392392125 2397027914 3017194646 2967921376 2999301959 B,Nguồn vốn 4667149246 5744280038 8527127860 6436918483 7846982459 1,Nợ phải trả 915549434 1761556107 4478153142 2320508348 2268341779 2,Vốn chủ sh 3751599812 3982723931 4048974718 4116410135 5578640680 Nguồn :Phòng Kế toán tổng hợp Biểu đồ theo dõi tình hình biến động của tài sản từ năm 2005-2009 9,000,000,000 8,000,000,000 7,000,000,000 6,000,000,000 5,000,000,000 Tài Sản 4,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 7 Năm 2008 Năm 2009 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng số lao động qua các năm 2005-2009 Đơn vị: người Lao động Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Nam 26 28 30 32 40 Nữ 35 40 40 40 34 61 68 70 72 74 Tổng Cộng Nguồn :Phòng Kế toán tổng hợp Biểu đồ theo dõi số lượng lao động từ năm 2005-2009 45 40 35 30 Nam 25 Nữ 20 15 10 5 0 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Giá trị TSCĐ bình quân trong giai đoạn năm 2005-2009: 2554767604 Vốn lƣu động bình quân trong giai đoạn năm 2005-2009: 4089724013 Số lao động bình quân trong giai đoạn 2005-2009: 69 ngƣời 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần III: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ: Công ty cổ phần thƣơng mại và tổng hợp I Hà Tây là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thƣơng mại các mặt hàng thực phẩm công nghệ, đồ dùng gia đình của các công ty sản xuất hàng Việt Nam chất lƣợng cao nhƣ công ty bánh kẹo Hải Hà,Công ty Bóng Đèn Phích Nƣớc Rạng Đông,Công ty Nhôm men Hải Phòng….Sau khi công ty nhập hàng từ các công ty này ngoài việc cung ứng hàng cho các cửa hàng của công ty nhƣ: cửa hàng công nghệ phẩm số1 Hà Đông, cửa hàng công nghệ phẩm Ứng Hòa, cửa hàng thƣơng mại Phúc Thọ trực thuộc công ty để bán cho các đại lý hoặc bán tới tay ngƣời tiêu dùng ở địa phƣơng, công ty còn tiến hành hoạt động kinh doanh, phân phối cho các đại lý,các công ty kinh doanh thƣơng mại ở Hà nội và các tỉnh nhƣ Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La,… Sơ đồ: Nhập hàng----Kho----Nhận đơn đặt hàng, gọi hàng----Lập phiếu----Xuất Kho Thuyết minh: Công ty sẽ nhập hàng từ các công ty-đầu mối của doanh nghiệp về kho, sau đó sẽ đƣợc các anh chị thuộc bộ phận kho kiểm kê,bố trí sắp xếp chỗ để.Khi nhận đơn hàng từ khách hàng cũng nhƣ các cửa hàng trực thuộc công ty,bộ phận kinh doanh sẽ lập phiếu đƣa cho thủ kho xuất kho và viết hóa đơn bán hàng. Đặc điểm công nghệ +Trang thiết bị: máy tính, máy fax,máy photocopy,.. +Bố trí kho tàng: Để đảm bảo chất lƣợng cho hàng hóa, công ty thiết kế bố trí nhà kho rộng rãi, thoáng mát,đƣờng đi lối lại rất thuận tiện khi xuất nhập kho cũng nhƣ hợp lí trong công tác quản lý,tránh thất thoát. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +An toàn lao động: Hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng đƣợc ban lãnh đạo của công ty chú ý,ở mỗi 1 khu vực của công ty đƣợc trang bị 1 bình cứu hỏa,có hệ thống báo động nếu xảy ra hỏa hoạn, trang bị các thùng nƣớc, đƣờng ống cao su, thùng CO2..Các anh chị em trong công ty đều đƣợc hƣớng dẫn sử dụng. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần IV: TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ KẾT CẤU KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP -Mặt hàng kinh doanh: công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng công nghệ phẩm, lƣơng thực, thực phẩm nhƣ rƣợu, bia, nƣớc giải khát,đƣờng, sữa,bánh kẹo,..dụng cụ gia đình nhƣ nhôm men HP, bóng đèn phích nƣớc Rạng Đông, gốm sứ Hải Dƣơng..kim khí điện máy nhƣ Quạt điện cơ 91,Thống nhất,... -Ngành nghề kinh doanh: công ty chuyên bán buôn, bán lẻ các mặt hàng chủ yếu nhƣ ngành thực phẩm công nghệ, đồ dùng gia đình, nghành kim khí điện máy.. -Mạng lƣới kinh doanh: Trong khâu mua hàng, cty thƣờng mua chủ yếu của các đơn vị sản xuất, có thƣơng hiệu hàng việt nam chất lƣợng cao với giá cả ổn định nhƣ công ty sắt tráng men nhôm HP,công ty sứ Hải Dƣơng,nhà máy thuốc lá Sài Gòn, công ty điện cơ Thống Nhất, công ty bia rƣợu Hà Nội… Theo sự chỉ đạo của công ty việc thu mua đƣợc tổ chức bằng cách giao các kế hoạch tài chính cho từng đơn vị trực thuộc công ty cụ thể: +Cửa hàng thƣơng mại tổng hợp Hà Đông có nhiệm vụ lập kế hoạch thu mua các mặt hàng rƣợu vang Thăng Long, sứ Hải Dƣơng, quạt điện cơ Thống nhất.. +Cửa hàng thƣơng mại Ứng Hòa,Phúc Thọ có nhiệm vụ lập kế hoạch thu mua các mặt hàng bánh kẹo, đƣờng sữa, bia,.. +Văn phòng công ty có nhiệm vụ lập kế hoạch thu mua các mặt hàng nhôm men, thuốc lá,quạt điện cơ 91,bóng đèn phích nƣớc Rạng Đông,.. Các đơn vị này phải căn cứ vào tình trạng thực tế tiêu thụ toàn công ty để có kế hoạch mua hàng hợp lý và đảm bảo hiệu quả kinh doanh.Ngoài ra tùy theo nhu cầu của từng vùng các đơn vị trực thuộc công ty có thể tự chức thu mua các 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mặt hàng công nghệ phẩm khác để phát huy lợi thế kinh doanh của mình theo sự chỉ đạo của cửa hàng trƣởng. Trong khâu bán hàng, công ty có 2 hình thức bán hàng là bán buôn, bán lẻ +Bán buôn chủ yếu bán trong tỉnh và một số nơi khác nhƣ Hà Nội,Hòa Bình,Lai châu.. +Bán lẻ tới tay ngƣời tiêu dùng,các cơ quan,tổ chức trong tỉnh. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần V: TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP 1, Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp Để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trƣờng hiện nay đồng thời để phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh, công ty đã xây dựng cho mình một cơ cấu tổ chức quản lý gọn nhẹ gồm 3 phòng ban và 3 cửa hàng trực thuộc công ty theo sơ đồ sau: Đại Hội Cổ Đông Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Ban GĐ, PGĐ Phòng kế toán tổng hợp Phòng Kinh Doanh Cửa hàng CNP số 1 Hà Đông Cửa hàng CNP Ứng Hòa Cửa hàng TM Phúc Thọ Ghi Chú: Quan hệ mệnh lệnh trực tiếp Quan hệ phối hợp 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2, Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận: Công ty cổ phần thƣơng mại và tổng hợp I Hà Tây đƣợc tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp đã đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam Khóa X kỳ họp thứ X thông qua ngày 29/11/2005 và tuân thủ các Luật khác có liên quan và Điều lệ công ty Công ty cổ phần Thƣơng mại và tổng hợp I Hà Tây đƣợc tổ chức và điều hành theo mô hình công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. 2.1, Đại hội cổ đông: Đại hội cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là bộ phận cao nhất của công ty.Đại hội cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau đây: -Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần đƣợc quyền chào bán của từng loại -Bầu, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát -Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát -Quyết định giải thể hay tổ chức lại công ty,có quyền sửa đổi điều lệ của công ty -Thông qua báo cáo tài chính và thông qua định hƣớng phát triển của công ty, quyết định bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng số giá trị tài sản đƣợc ghi trong sổ kế toán của công ty. 2.2, Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của công ty, có toàn quyền nhân danh công ty giải quyết mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Cổ Đông 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Báo cáo trƣớc Đại hội cổ đông tình hình kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia lãi cổ phần, báo cáo quyết toán tài chính, phƣơng hƣớng phát triển và kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty -Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy, quy chế hoạt động và quỹ lƣơng của công ty -Bổ nhiệm,bãi nhiệm và giám sát hoạt động của Ban Giám Đốc -Kiến nghị sửa đổi và bổ sung Điều Lệ của công ty Hội đồng quản trị gồm có 5 thành viên do Đại hội cổ đông bầu ra trong đó: +1 chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc +1 phó chủ tịch hội đồng quản trị +3 thành viên hội đồng quản trị 2.3,Ban kiểm soát Ban kiểm soát do Đại hội cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của công ty. 2.4, Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị bổ nhiệm một ngƣời làm giám đốc.Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm giám đốc. Giám đốc là ngƣời điều hành những công việc hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trƣớc Hội Đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ đƣợc giao. 2.4.1, Giám Đốc: Giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau: -Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến các vần đề hàng ngày của công ty 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội Đồng quản trị, tổ chức thực hiện các chiến lƣợc kinh doanh và các phƣơng án đầu tƣ của công ty -Bổ nhiệm, bãi nhiệm các,cắt chức các chức năng quản lý trong các công ty,trừ các chức danh do Hội Đồng quản trị bổ nhiệm,miễn nhiệm, cắt chức. 2.4.2, Phó giám đốc: Là ngƣời giúp giám đốc điều hành công ty theo sự phân công và ủy quyền của giám đốc, chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc về nhiệm vụ đƣợc giao.Có thể nói, phó giám đốc đóng vai trò tham mƣu cho giám đốc trong công tác hàng ngày, đồng thời có trách nhiệm thay mặt giám đốc lúc cần thiết. 2.5, Các phòng ban khác  Phòng kinh doanh Là phòng trực tiếp xây dựng các chiến lƣợc kinh doanh của công ty, mở rộng thị trƣờng, tìm kiếm thêm khách hàng và đồng thời cũng là phòng nắm bắt đƣợc tình hình thị trƣờng để từ đó xây dựng giá thành kế hoạch, giá thành bán kế hoạch, giá tiêu thụ hàng hóa.Phòng kinh doanh duyệt số lƣợng hàng hóa cần mua,thực hiện kinh doanh, lập hóa đơn bán hàng luân chuyển chứng từ xuất nhập kho,thực hiện việc giao, thu công nợ của khách hàng.  Phòng kế toán tổng hợp: Phòng thực hiện các công việc về tài chính –kế toán liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. -Kế toán trƣởng: có nhiệm vụ tổ chức điều hành chung toàn bộ công tác kế toán của công ty, tổng hợp các thông tin tài chính kế toán phục vụ cho yêu cầu của giám đốc và các phòng ban liên quan, đồng thời phải chịu trách nhiệm trƣớc nhà nƣớc và giám đốc về toàn bộ công tác tài chính kế toán của công ty. -Kế toán tổng hợp: có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp toàn bộ chi phí phát sinh trong kì, xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. -Kế toán thanh toán, tiền lƣơng, công nợ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Kế toán bán hàng: theo dõi tình hình nhập kho và tiêu thụ sản phẩm -Thủ quỹ: đảm nhận việc thu chi tiền mặt hàng ngày và quản lý tiền mặt 2.6, Các cửa hàng trực thuộc công ty: -Cửa hàng công nghệ phẩm số 1 Hà Đông -Cửa hàng công nghệ phẩm Ứng Hòa -Cửa hàng thƣơng mại Phúc Thọ Đứng đầu các cửa hàng thuộc công ty cổ phần thƣơng mại và tổng hợp I Hà Tây là các cửa hàng trƣởng chịu trách nhiệm quán xuyên công việc bán hàng,quản lý các nhân viên bán hàng, lập các báo cáo bán hàng hàng ngày cho công ty.. 2.7, Phân tích mối quan hệ giữa các bộ phận trong hệ thống quản lý công ty Ban Giám đốc công ty có chức năng trực tiếp quản lý và điều hành, chỉ đạo các phòng ban và các đơn vị trực thuộc toàn công ty.Đứng đầu các phòng ban là các trƣởng phòng ban, chịu trách nhiệm chỉ huy và điều hành mọi hoạt động của phòng mình.Trên cơ sở chuyên môn nghiệp vụ năng lực của mỗi nhân viên trong mỗi phòng ban, trƣởng phòng sẽ phân công công việc cho từng ngƣời và ngƣời đó sẽ chịu trách nhiệm trƣớc trƣởng phòng.Các phòng ban và các đơn vị trực thuộc có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau trong công tác kinh doanh.Các phòng ban trong công ty đều có mối quan hệ khăng khít tạo nên một cơ thể sống hoàn chỉnh.Các bộ phận cấp cao đƣa ra những mục tiêu và phƣơng hƣớng cho cấp dƣới,cấp dƣới tiến hành các hoạt động kinh doanh để thực hiện các mục tiêu đó theo phƣơng hƣớng đề ra. Nhƣ vậy, Bộ máy tổ chức của công ty tƣơng đối gọn nhẹ, do đó hạn chế đƣợc những thủ tục rƣờm rà không cần thiết, đồng thời giúp cho việc ra quyết định kinh doanh và việc thực hiện các quyết định đƣợc tiến hành nhanh chóng, chính xác, kịp thời. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần VI: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO, ĐẦU RA CỦA DOANH NGHIỆP 1,Khảo sát và phân tích các yếu tố đầu vào của công ty a, Yếu tố đối tƣợng lao động(nguồn vật liệu và năng lƣợng) Khác với các doanh nghiệp sản xuất, Công ty cổ phần thƣơng mại và tổng hợp I Hà Tây chuyên kinh doanh thƣơng mại nên nguồn vật liệu mà công ty sử dụng ở đây, chủ yếu là các thiết bị văn phòng nhƣ máy tính, máy in, máy fax, máy photocopy..Các tủ trƣng bày hàng hóa hay kệ, giá để hàng… Nguồn năng lƣợng chủ yếu mà công ty sử dụng là điện năng với việc tính giá theo quy định của ngành điện lực, ngoài ra cũng có máy phát điện để đề phòng trƣờng hợp mất điện để đảm bảo công tác đƣợc diễn ra, không bị gián đoạn. b, Yếu tố lao động Yếu tố lao động là một yếu tố hết sức quan trọng góp phần không nhỏ cho sự phát triển của công ty.Nó là nguồn lực không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, đóng vai trò quyết định đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của công ty Vào thời điểm cổ phần hóa, số lao động của công ty là 134 ngƣời.Sau khi học tập nghị định 64,41 của chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nƣớc thành công ty cổ phần và về chính sách đối với lao động dôi dƣ, cùng với việc sắp xếp lại doanh nghiệp đã có 60 lao động tự nguyện xin nghỉ nên hiện nay số lao động của công ty là 74 ngƣời đƣợc bố trí ở các phòng ban và đơn vị trực thuộc. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +Cơ cấu lao động và số lƣợng lao động Số lƣợng lao động Nguồn :Phòng Kế toán tổng hợp Số lƣợng( ngƣời) Ban Giám Đốc 3 Phòng kinh doanh 12 Phòng kế toán tổng hợp 6 Cửa hàng CNP số 1 Hà Đông 30 Cửa hàng CNP Ứng Hòa 12 Cửa hàng TM Phúc Thọ 11 Trong đó: -Ban giám đốc: 1 GĐ, 2 PGĐ -Phòng kinh doanh: 1 Trƣởng Phòng KD, 1 Thủ Kho, 10 NVKD -Phòng kế toán trƣởng: 1 Kế toán trƣởng , 5 kế toán viên Cơ cấu lao động của Công ty các năm từ 2005-2009: Đơn vị tính: người (Số Lượng),% (tỷ trọng) Lao Động Nam Nữ Đại Học Dƣới ĐH 2005 26 35 5 56 2006 42,6% 57,4% 8,2% 91,8% 28 40 9 59 2007 41,2% 58,8% 13,2% 86,8% 30 40 11 59 2008 42,8% 57,2% 15,7% 84,3% 32 40 11 61 2009 44,4% 55,6% 15,3% 84,7% 40 34 12 62 54,1% 45,9% 16,2% 83,8% Nguồn :Phòng Kế toán tổng hợp -Về số lƣợng lao động: Qua số liệu bảng trên ta thấy số lƣợng qua các năm 2005, 2006 ,2007, 2008, 2009 nhƣ sau: Năm 2006 số lƣợng lao động tăng 7 ngƣời tƣơng ứng với 11,5% so với năm 2005. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Năm 2007số lƣợng lao động tăng 2ngƣời tƣơng ứng với 2,9% so với năm 2006. Năm 2008số lƣợng lao động tăng 2ngƣời tƣơng ứng với 2,8 % so với năm 2007. Năm 2009số lƣợng lao động tăng 2ngƣời tƣơng ứng với 2,7% so với năm 2008. Sở dĩ số lƣợng lao động năm 2006 tăng đáng kể so với năm 2005 là do công ty mới đi vào cổ phần hóa cần có thêm 1 số lƣợng lao động mới có trình độ hơn giúp công ty xử lý những khó khăn bƣớc đầu, các năm tiếp theo đã đi vào ổn định hơn nên số lƣợng lao động không tăng thêm nhiều. -Cơ cấu lao động phân theo giới tính Năm 2005 số lao động nam là 26 ngƣời chiếm 42,6% tổng số lao động trong toàn công ty, số lao động nữ nữ là 35 ngƣời chiếm 57,4% tổng số lao động của công ty Năm 2006 số lao động nam là 28 ngƣời chiếm 41,2% tổng số lao động, số lao động nữ là 40 ngƣời chiếm 58,8% tổng số lao động của công ty.So với năm 2005 lao động nam tăng 2 ngƣời tƣơng ứng 7,7%, lao động nữ tăng 5 ngƣời tƣơng ứng 14,3%. Năm 2007 số lao động nam là 30 ngƣời chiếm 42,8% tổng số lao động, số lao động nữ là 40 ngƣời chiếm 57,2% .So với năm 2006 lao động nam tăng 2 ngƣời tƣơng ứng 7,1%, lao động nữ không tăng. Năm 2008 số lao động nam 32 ngƣời chiếm 44,4% tổng số lao động, số lao động nữ 40 ngƣời chiếm 55,6% tổng số lao động của công ty.So với năm 2007 số lao động nam tăng 2 ngƣời tƣơng ứng 6,7%, số lao động nữ không tăng. Năm 2009 số lao động nam là 40 ngƣời chiếm 54,1%, số lao động nữ là 34 ngƣời chiếm 45,9% trong tổng số lao động của công ty.So với năm 2008 số lao 20
- Xem thêm -