Tài liệu Giới thiệu chung về cơ cấu tổ chức của bảo việt hà nội

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ c¬ cÊu tæ chøc cña B¶o viÖt hµ Néi I. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña B¶o viÖt Hµ Néi C«ng ty B¶o hiÓm Hµ Néi (gäi t¾t lµ BV - HN) ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 1980 theo quyÕt ®Þnh sè 1125/Q§ - TCCB ngµy 17/11/1980 cña Bé Tµi chÝnh. Tr-íc hÕt, BV - HN lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam (B¶o viÖt), lµ ®¬n vÞ ®øng ®Çu trong tæng sè 63 ®¬n vÞ thµnh viªn. Do ®ã ®· nhËn ®-îc sù ñng hé vµ quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña Tæng c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam kÓ c¶ vÒ ng-êi lÉn c¬ së vËt chÊt nh- c¶i t¹o v¨n phßng, mua trô së quËn, huyÖn. §Õn nay B¶o viÖt Hµ Néi ®· thµnh lËp c¸c v¨n phßng trùc thuéc t¹i tÊt c¶ c¸c quËn, huyÖn trªn ®Þa bµn thµnh phè 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Ó kinh doanh khai th¸c c¸c dÞch vô b¶o hiÓm. Víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh lín m¹nh, víi nh÷ng kinh nghiÖm l©u n¨m cïng víi sù nç lùc hÕt søc cña m×nh, B¶o viÖt ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù ®¶m b¶o an toµn, sù båi th-êng thiÖt h¹i còng nh- sù æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. §Ó phôc vô nhu cÇu b¶o hiÓm ®a d¹ng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c nhµ ®Çu t- òng nh- mäi thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. B¶o viÖt Hµ Néi ®· kh«ng ngõng nghiªn cøu vµ triÓn khai c¸c lo¹i h×nh nghiÖp vô b¶o hiÓm míi. HiÖn nay nh÷ng dÞch vô mµ B¶o ViÖt Hµ Néi cung cÊp cho kh¸ch hµng lu«n lµ nh÷ng dÞch vô cã chÊt l-îng cao "phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt ®Ó ph¸t triÓn" lu«n ®-îc coi lµ ph-¬ng ch©m hµnh ®éng cña toµn thÓ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn BVHN. ChÝnh nhê réng mµ B¶o ViÖt Hµ Néi ngµy cµng trë lªn v÷ng m¹nh vµ ph¸t triÓn. HiÖn nay B¶o ViÖt ®ang tiÕn hµnh nh÷ng nghiÖp vô b¶o hiÓm sau: 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. B¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vµ vËn chuyÓn néi ®Þa. 2. B¶o hiÓm th©n tµu biÓn vµ tr¸ch nhiÖm d©n sù chñ tµu 3. B¶o hiÓm th©n tµu s«ng vµ tr¸ch nhiÖm d©n sù tµu s«ng 4. B¶o hiÓm ch¸y vµ c¸c rñi ro ®Æt biÖt 5. B¶o hiÓm x©y dùng vµ l¾p ®Æt. 6. B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù xe m¸y, « t« 7. B¶o hiÓm tai n¹n con ng-êi theo chç ngåi trªn 8. B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm chñ ph-¬ng tiÖn ®èi víi hµng ho¸ 9. B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm chñ ph-¬ng tiÖn ®èi víi ng-êi trªn xe 10. B¶o hiÓm toµn diÖn häc sinh 11. B¶o hiÓm tai n¹n con ng-êi 24/24 12. B¶o hiÓm hçn hîp con ng-êi 13. B¶o hiÓm trém c-íp 14. B¶o hiÓm trî cÊp n»m viÖn phÉu thuËt 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 15. B¶o hiÓm du lÞch 16. B¶o hiÓm sinh m¹ng c¸ nh©n 17. B¶o hiÓm vËn chuyÓn tµu 18. B¶o hiÓm gi¸n ®o¹n kinh doanh 19 B¶o hiÓm Workmen 20. B¶o hiÓm lßng trung thµnh 21.B¶o hiÓm tµi s¶n 22. B¶o hiÓm ®æ vì m¸y mãc 23. B¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö Ngoµi ra cßn cã mét sè lo¹i h×nh b¶o hiÓm kh¸c ®ang ®-îc triÓn khai thùc hiÖn. Cïng víi sù ®a d¹ng ho¸ c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm. B¶o ViÖt Hµ Néi cßn nghiªn cøu t×m ra nh÷ng b-íc ®i vµ ®èi s¸ch thÝch hîp ®Ó ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng ngµy mét tèt h¬n. Mét trong nh÷ng ph-¬ng thøc quan träng nh¨m n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty ®ã lµ sù më réng quan hÖ víi nhiÒu c«ng ty b¶o hiÓm trªn thÕ giíi. HiÖn nay B¶o ViÖt Hµ Néi th«ng qua Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam ®· quan hÖ víi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhiÒu c«ng ty t¸i B¶o hiÓm, vµ c¸c tËp ®oµn lín B¶o hiÓm trªn thÕ giíi nh-: T«kyo Marine, Yasuda Mitsui Marine (NhËt), Munich Re(§øc), Swiss Re (Thôy SÜ), Commercial Union(UK) nhê ho¹t ®éng t¸i B¶o hiÓm, B¶o ViÖt Hµ Néi ®· kh«ng nh÷ng tham gia ký kÕt ®-îc c¸c hîp ®ång B¶o hiÓm cã gi¸ trÞ lín mµ cßn ®¶m b¶o ®-îc c«ng t¸c båi th-êng cho kh¸ch hµng nhanh chãng vµ thuËn tiÖn. §Õn nay B¶o ViÖt Hµ Néi ®· ®¹t nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn c«ng ty còng ®ang ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc míi ®ã lµ sù biÕn ®éng cña thÞ tr-êng phøc t¹p, sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c c«ng ty B¶o hiÓm nh»m thu hót kh¸ch hµng. §©y chÝnh lµ nh÷ng c¬ héi cho c«ng ty B¶o ViÖt Hµ Néi tù kh¼ng ®Þnh m×nh vµ tù v-¬n lªn h¬n n÷a ®Ó xøng ®¸ng víi niÒm tin cña kh¸ch hµng ®èi víi c«ng ty. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. Tæ chøc bé m¸y Ban gi¸m ®èc Phßng tæng hîp Phßng kiÓm tra néi bé Phßng kÕ to¸n Phßng m¸y tÝnh Phßng BH hµng h¶i Phßng BH phi hµng h¶i Phßng BH ch¸y vµ rñi ro KD Phßng BH rñi ro kü thuËt Phßng BH Hoµn KiÕm Phßng BH T©y Hå Phßng BH Tõ Liªm 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phßng BH Ba §×nh Phßng BH Sãc S¬n P. BH Quèc phßng ...... ......... ............. §iÓm b¸n lÎ, ®¹i lý, céng t¸c viªn Nhê cã mét c¬ cÊu tæ chøc thÝch hîp, B¶o ViÖt Hµ Néi ®· ph¸t huy ®-îc søc m¹nh cña m×nh trªn c¬ së khai th¸c ®-îc -u thÕ ho¹t ®éng cña tÊt c¶ c¸c phßng ban còng nhc¸c v¨n phßng chi nh¸nh c«ng ty. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ ph-¬ng h-íng nhiÖm vô n¨m 2000 I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh N¨m 1999 thÞ tr-êng B¶o hiÓm c¶ n-íc vµ Hµ Néi cã nh÷ng chuyÓn biÕn râ rÖt so víi thêi gian tr-íc ®©y. Sù ra ®êi cña c¸c c«ng B¶o hiÓm trong n-íc vµ viÖc Nhµ n-íc cho phÐp c¸c c«ng ty B¶o hiÓm liªn doanh víi n-íc ngoµi ®-îc më réng lÜnh vùc kinh doanh lµm cho thÞ phÇn cña B¶o hiÓm Hµ Néi bÞ thu hÑp râ rÖt. T×nh h×nh ®Çu t- n-íc ngoµi vµo ViÖt Nam nãi chung vµ Hµ Néi nãi riªng ch-a ®-îc c¶i thiÖn, t×nh h×nh c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp B¶o hiÓm diÔn ra ngµy cµng gay g¾t lµm phÝ B¶o hiÓm tiÕp tôc gi¶m ®¸ng kÓ. §Æt biÖt sù gia t¨ng ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty B¶o hiÓm cæ phÇn míi tham gia gi¸ thÞ tr-êng ®· cã ¶nh h-ëng lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Ngoµi ra, viÖc Nhµ n-íc cho phÐp c¸c c«ng ty B¶o hiÓm liªn doanh víi n-íc 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngoµi më réng lÜnh vùc kinh doanh còng ¶nh h-ëng kh«ng nhá ®Õn thÞ phÇn cña c«ng ty, chØ riªng c«ng ty liªn doanh B¶o hiÓm quèc tÕ (VIA) ®-îc phÐp më r«ng cung cÊp c¸c nghiÖp vô B¶o hiÓm ®· kh«ng chuyÓn dÞch vô B¶o hiÓm ViÖt n÷a lµm gi¶m doanh thu cña c«ng ty h¬n 2 tû ®ång. Sù ho¹t ®éng cña c«ng ty liªn doanh B¶o hiÓm ViÖt - óc lµm B¶o hiÓm Hµ Néi mÊt toµn bé c¸c dÞch vô cña c¸c c«ng tr×nh ®-îc ®Çu t- vèn qua ng©n hµng §Çu t- ph¸t triÓn ViÖt Nam. Thªm vµo ®ã, c«ng ty ph¶i ®-¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh ¸c liÖt cña c¸c doanh nghiÖp B¶o hiÓm trong vµ ngoµi n-íc. C¸c c«ng ty B¶o hiÓm sö dông rÊt nhiÒu biÖn ph¸p thËm chÝ c¶ nh÷ng biÖn ph¸p kh«ng lµnh m¹nh nh- g©y ¸p lùc hµnh chÝnh, t¨ng hoa hång gi¶m phÝ... mét c¸ch tuú tiÖn. Trªn ®©y lµ nh÷ng ®Æt ®iÓm t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña thÞ tr-êng B¶o hiÓm nãi chung vµ B¶o ViÖt Hµ Néi nãi riªng. §Ó cã thÓ hiÓu s©u h¬n ta nªn t×m hiÓm vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c n¨m 1999. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. T×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c n¨m 1999. 1. KÕt qu¶ thu kinh doanh N¨m 1999, C«ng ty B¶o hiÓm Hµ Néi ®· thùc hiÖn ®¹t doanh thu 74 tû 887 triÖu ®ång, ®¹t 98% møc kÕ ho¹ch Tæng c«ng ty giao 93% møc kÕ ho¹ch Tæng c«ng ty giao bæ sung ®Ó c«ng ty phÊn ®Êu. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh nhn¨m nay con sè nµy thÓ hiÖn sù cè g¾ng rÊt cao cña tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn c«ng ty. B¶ng 1. KÕt qu¶ doanh thu theo nghiÖp vô §¬n vÞ tÝnh : triÖu ®ång TT NghiÖp vô §¬n vÞ KÕ Thùc Tû lÖ tÝnh ho¹ch hiÖn % 1 Hµng xuÊt khÈu tr® 909 173 19 2 Hµng nhËp khÈu " 1.800 983 54 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3 Hµng V.chuyÓn " 636 2.043 321 " 90 662 736 " 227 146 65 " 409 226 55 " 91 97 107 néi ®Þa 4 Th©n tµu biÓn 5 TNDS chñ tµu biÓn 6 Th©n tµu s«ng 7 TNDS chñ tµu s«ng 8 TNDS « t« " 10.455 8.874 85 9 TNDS xe m¸y " 1.818 1.850 102 10 Th©n xe « t« " 15.909 14.458 91 11 Th©n xe m¸y " 0 8 12 Tai n¹n con ng-êi " 4.200 4.379 104 " 318 216 68 theo chç ngåi trªn xe 13 TN chñ PT§N hµng ho¸ 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 14 TN chñ PT§N " 45 ng-êi trªn xe 15 TN hµnh kh¸ch " 650 661 102 16 TN kh¸ch du lÞch " 700 762 109 17 Toµn " 9.000 8.081 91 " 1.500 1.555 104 diÖn häc sinh 18 TNCN 24/24 19 Hçn hîp con " 9.000 9.002 100 m¹ng c¸ " 160 193 121 21 §×nh s¶n " 20 21 105 22 Ho¶ ho¹n " 10.000 11.643 116 23 X©y dùng l¾p ®Æt " 5.000 3.892 61 24 Trém c¾p " 136 68 51 25 §æ vì m¸y mãc " 182 194 106 26 ThiÕt bÞ ®iÖn tö " 273 274 101 ng-êi 20 Sinh nh©n 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 27 M¸y mãc x©y " 91 216 238 28 Tµi s¶n " 291 308 306 29 Lßng trung thµnh " 109 65 61 30 Gi¸n ®o¹n kinh " 455 309 68 31 WORKMEN " 3.237 1.480 45 32 TN ®èi víi thiÖt " 1.364 2.327 171 327 262 80 50 59 118 dùng doanh h¹i ng-êi vµ tµi s¶n 33 TiÒn 34 Trî cÊp NV vµ PT " Tæng céng 7 Qua b¶ng 1 ta thÊy, c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ cao trong c¸c nghiÖp vô: B¶o hiÓm vËn chuyÓn néi ®Þa 321% 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶o hiÓm th©n tµu biÓn 736% B¶o hiÓm m¸y mãc x©y dùng 216% B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm ®èi víi ng-êi vµ tµi s¶n 171% B¶o hiÓm du lÞch 109% B¶o hiÓm ho¶ ho¹n 116% C¸c nghiÖp vô cã møc giao kÕ ho¹ch cao song kh«ng ®¹t ®-îc møc kÕ ho¹ch ®· ®¨ng ký: B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù chñ « t« ®¹t B¶o hiÓm vËt chÊt « t« ®¹t 85% 91% B¶o hiÓm toµn diÖn häc sinh ®¹t 91% B¶o hiÓm x©y dùng l¾p ®Æt 61% Nªu so s¸nh víi cïng kú n¨m tr-íc ®¶m b¶o kÕ ho¹ch ®-îc giao. 2. C«ng t¸c gi¸m ®Þnh båi th-êng. C«ng t¸c gi¸m ®Þnh cã vai trß hÕt søc quan träng cho viÖc xem xÐt, gi¶i quyÕt båi th-êng yªu cÇu ph¶i ®¸nh gi¸ 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®-îc thiÖt h¹i thùc tÕ x¶y ra do vËy c«ng t¸c gi¸m ®Þnh ph¶i ®¹t ®-îc yªu cÇu "nhanh, kÞp thêi chÝnh x¸c". Do tÇm quan träng cña c«ng t¸c nµy, n¨m 1999 c«ng t¸c gi¸m ®Þnh båi th-êng ®· ®-îc Ban gi¸m ®èc ®Æc biÖt quan t©m chØ ®¹o. Víi 2 quy chÕ qu¶n lý vÒ gi¸m ®Þnh vµ båi th-êng cïng víi phßng gi¸m ®Þnh båi th-êng trªn ph©n cÊp ®i vµo ho¹t ®éng æn ®Þnh ®ång lu«n c¶i tiÕn quy tr×nh biÓu mÉu ®· lµm cho chÊt l-îng c«ng t¸c gi¸m ®Þnh båi th-êng ®-îc n©ng lªn mét b-íc. TÊt c¶ c¸c sù cè b¶o hiÓm ®Òu ®-îc gi¸m ®Þnh kÞp thêi, vµ ®a sè ®-îc gi¶i quyÕt båi th-êng nhanh chãng theo quy tr×nh nh-ng vÉn ®¶m b¶o tÝnh th«ng tho¸ng, hç trî tèt cho kinh doanh. NhiÒu vô tæn thÊt x¶y ra c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty ®· kh«ng qu¶n ng¹i khã kh¨n cã mÆt t¹i hiÖn tr-êng ®Ó n¾m b¾t kÞp thêi vô viÖc, chÝnh tinh thÇn lµm viÖc ®ã ®· g©y ®-îc nhiÒu t×nh c¶m ®èi víi kh¸ch hµng. §èi víi nh÷ng vô tæn thÊt lín vµ cã tÝnh chÊt phøc t¹p, c«ng ty tho¶ thuËn víi ng-êi ®-îc baá hiÓm ®Ó chØ ®Þnh mét 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c«ng ty gi¸m ®Þnh cã tiÕng trªn thÞ tr-êng thÕ giíi gi¸m ®Þnh vµ ph©n bæ tæn thÊt khi cã rñi ro x¶y ra. Bªn c¹nh c«ng t¸c gi¸m ®Þnh, c«ng t¸c x¸c minh hå s¬ còng do vÞ trÝ hÕt søc quan träng, chÝnh nã ®· sµng läc ®-îc nhiÒu tr-êng hîp hå s¬, khiÕu n¹i båi th-êng kh«ng hîp lÖ, ®· lo¹i trõ hµng tr¨m vô hå s¬ gi¶ ®Ó ®-îc trôc lîi tõ b¶o hiÓm. Tuy nhiªn c«ng t¸c nµy vÉn cßn mét sè tån t¹i lµ chÊt l-îng gi¸m ®Þnh cßn ch-a cao, ®Æc biÖt lµ tÝnh ph¸p lý nhiÒu hå s¬ ch-a chÆt chÏ. Mét sè c¸n bé cßn ch-a biÕt lµm gi¸m ®Þnh. Biªn b¶n gi¸m ®Þnh cßn s¬ sµi kh«ng thÓ lµm c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt båi th-êng. - Mét sè vô båi th-êng ch-a ®-îc gi¶i quyÕt ®óng møc. Cßn ®Ó kh¸ch hµng kªu ca, khiÕu n¹i. - Mét sè c¸n bé cßn cã th¸i ®é cöa quyÒn khi gi¶i quyÕt båi th-êng, khi kh¸ch hµng th¾c m¾c, kh«ng biÕt gi¶i quyÕt cho cã lý, cã t×nh, th¸i ®é ch-a hoµ nh·, khiªm tèn g©y bÊt b×nh cho kh¸ch hµng. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 D-íi ®©y lµ kÕt qu¶ gi¶i quyÕt båi th-êng trong n¨m 1999 §¬n vÞ: triÖu ®ång TT Tªn nghiÖp vô Sè tiÒn båi Tû lÖ % th-êng 1 BH hµng ho¸ nhËp khÈu 1.373 147 2 BH hµng ho¸ VCN§ 53 2,6 3 BH th©n tµu s«ng 24,3 10,7 4 BH tr¸ch nhiÖm tµu s«ng 17,4 37,1 5 BH x©y - l¾p 958 24,6 6 BH ho¶ ho¹n vµ RR§B 659 5,66 7 BH TN ng-êi sö dông 95,9 7 4,5 0,2 L§ 8 BH TN ®èi víi thiÖt h¹i N & TS 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 9 BH vËt chÊt « t« 3.365,5 24,,7 10 BH vËt chÊt m« t« 8,4 102 11 BH TN chñ xe « t« ®/v 29,9 13,8 4.206,6 47,6 151 8,1 14 BH du lÞch 70,3 9,26 15 BH tai n¹n hµnh kh¸ch 2,4 0,43 16 BH toµn diÖn häc sinh 4.971 61,5 17 BH kÕt hîp con ng-êi 5.725,5 HHVC trªn xe 12 BH TNDS chñ xe « t«®/v ng-êi thø ba 13 BH TNDS chñ xe m« t« ®/v ng-êi thø ba 18 BH tai n¹n con ng-êi 957,8 61,4 0,9 5,9 24h/24h 19 BH trî cÊp NV & PT 20 BH cho ng-êi ®×nh s¶n 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 21 BH sinh m¹ng c¸ nh©n 77,7 68,6 22 BH tai n¹n l¸i phô xe vµ 787,4 15,4 23.632 31,4 ng-êi ngåi trªn xe Céng Trªn ®©y lµ b¶ng sè liÖu c¸c nghiÖp vô cã ph¸t sinh båi th-êng chØ cã 2 nghiÖp vô cã sè ph¸t sinh båi th-êng trªn 100% ®ã lµ: B¶o hiÓm hµng ho¸ nhËp khÈu 147% B¶o hiÓm vËt chÊt m« t« 102% Tuy nhiªn mét sè nghiÖp vô l¹i kh«ng cã ph¸t sinh båi th-êng vµ tû lÖ båi th-êng rÊt thÊp nh-: B¶o hiÓm hµng ho¸ vËn chuyÓn néi ®Þa 2,66% B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm ®èi víi ng-êi vµ tµi s¶n 0,21% B¶o hiÓm tai n¹n hµnh kh¸ch 0,43% Nh- vËy, n¨m 1999 tæng chi phÝ båi th-êng toµn c«ng ty lµ 23.632.000.000 ®ång (ch-a kÓ hå s¬ tån ®äng míi 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ph¸t sinh, ch-a ®ñ thñ tôc ph¸p lý) chiÕm 31,4% doanh thu b¶o hiÓm gèc. NÕu so s¸nh sè tuyÖt ®èi cïng kú n¨m tr-íc chi phÝ båi th-êng gi¶m 5tû 475 triÖu ®ång. (n¨m 1998: 29tû 107 triÖu ®ång). III. Nh÷ng -u thÕ vµ h¹n chÕ cña b¶o viÖt hµ néi. 1. ¦u thÕ. - Tr-íc hÕt, B¶o ViÖt Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam (B¶o ViÖt) lµ ®¬n vÞ ®øng ®Çu trong tæng sè 63 ®¬n vÞ thµnh viªn. Do ®ã ®· nhËn ®-îc sù ñng hé vµ quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam. - Víi thêi gian ho¹t ®éng h¬n 30 n¨m, B¶o ViÖt Hµ Néi ®· t¹o cho m×nh mét l-îng kh¸ch hµng t-¬ng ®èi lín, mét ®éi ngò c¸n bé dµy d¹n kinh nghiÖm. 20
- Xem thêm -