Tài liệu Giới thiệu chung về chi nhánh phía bắc – tổng công ty xây dựng hà nội.

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i tù t¹o cho m×nh lîi thÕ c¹nh tranh. §Æc biÖt, trong giai ®o¹n kinh tÕ – chÝnh trÞ ViÖt Nam cã nhiÒu biÕn chuyÓn : ViÖt Nam ra nhËp WTO, sù thay ®æi cña luËt, chÝnh s¸ch cµng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã chiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh s¾c bÐn. §èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh trong lÜnh vùc x©y dùng, viÖc b¶o ®¶m vËt t- cho s¶n xuÊt thi c«ng lµ mét kh©u quan träng; ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh c¸c dù ¸n chÊt l-îng cao vµ ®óng thêi gian hîp ®ång quy ®Þnh t¹o uy tÝn trªn th-¬ng tr-êng. ChÝnh v× vËy, Em ®· chän ®Ò tµi: b¶o ®¶m vËt t- cho s¶n xuÊt t¹i chi nh¸nh phÝa B¾c – tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o! 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc Ch-¬ng I: Lý luËn chung vÒ b¶o ®¶m vËt t- cho s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. I- Kh¸i niÖm, vai trß cña b¶o ®¶m vËt t- cho s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. 1- Kh¸i niÖm. 2- Vai trß. II- Dù tr÷ vËt t- trong doanh nghiÖp. 1- Kh¸i niÖm. 2- Ph-¬ng ph¸p dù tr÷ vËt t-. Ch-¬ng II : giíi thiÖu chung vÒ chi nh¸nh phÝa b¾c – tæng c«ng ty x©y dùng hµ néi. I- th«ng tin chung II- mét sè ®Æc ®iÓm vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty. 1- §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty: 1.1- §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. 1.2- §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. 1.3- §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty. 2- Ho¹t ®éng cña c«ng ty: 2.1- Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty. 2.2- N¨ng lùc ho¹t ®éng . 2.3- N¨ng lùc tµi chÝnh. 2.4- Trang thiÕt bÞ , c«ng nghÖ. 2.5- ChÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng. 2.6- HÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng vµ mét sè thµnh tÝch ®· ®¹t ®-îc. Ch-¬ng III: néi dung b¶o ®¶m vËt t- cho s¶n xuÊt t¹i chi nh¸nh phÝa b¾c – tæng c«ng ty x©y dùng hµ néi. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I-néi dung b¶o ®¶m vËt t- cho s¶n xuÊt t¹i chi nh¸nh phÝa B¾c 1- Tæ chøc mua s¾m vËt t-: 1.1- x¸c ®Þnh nhu cÇu. 1.2-Nghiªn cøu thÞ tr-êng vËt t-. 1.3- lËp kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t- ë c«ng ty ( chi nh¸nh ). 2- B¶o qu¶n vµ chuÈn bÞ vËt t- trong kho. 3- CÊp ph¸t vËt t-. 4- KiÓm tra vËt t-. 5- Thanh quyÕt to¸n. II- ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng b¶o ®¶m vËt t- t¹i chi nh¸nh: 1- -u ®iÓm. 2- H¹n chÕ. CH¦¥NG IV: MôC TI£U, PH¦¥NG H¦íNG vµ c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn B¶O §¶M VÇT T¦ CHO S¶N XUÊT T¹I CHI NH¸NH. I- môc tiªu vµ ph-¬ng h-íng: 1- môc tiªu: 2- ph-¬ng h-íng: II- c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn: 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I: Lý luËn chung vÒ b¶o ®¶m vËt t- cho s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. II- Kh¸i niÖm, vai trß cña b¶o ®¶m vËt t- cho s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. 1- Kh¸i niÖm. - Ho¹t ®éng th-¬ng m¹i lµ viÖc thùc hiÖn mét hay nhiÒu hµnh vi th-¬ng m¹i cña th-¬ng nh©n, bao gåm viÖc mua b¸n hµng ho¸, cung øng dÞch vô th-¬ng m¹i vµ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn hoÆc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ – x· héi. ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, khi nãi ®Õn ho¹t ®éng th-¬ng m¹i chÝnh lµ nãi ®Õn c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn viÖc mua s¾m vËt t- kü thuËt cho s¶n xuÊt (th-¬ng m¹i ®Çu vµo) vµ qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm (th-¬ng m¹i ®Çu ra). - Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh con ng-êi sö dông t- liÖu lao ®éng ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi t-îng lao ®éng, nh»m t¹o ra nh÷ng gi¸ trÞ sö dông kh¸c nhau. Nh-ng ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt th× cÇn ph¶i cã c¸i ®Ó thùc hiÖn s¶n xuÊt ®ã chÝnh lµ vËt t- kü thuËt v× vËt t- kü thuËt chÝnh lµ t- liÖu lao ®éng vµ ®èi t-îng lao ®éng hiÓu theo nghÜa hÑp. Do ®ã, qu¸ tr×nh b¶o ®¶m vËt t- cho s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp lµ tÊt yÕu kh¸ch quan cña mäi nÒn s¶n xuÊt x· héi. Vµ chØ cã trªn c¬ së b¶o ®¶m vËt t- ®ñ vÒ sè l-îng, ®óng vÒ quy c¸ch phÈm chÊt, kÞp vÒ thêi gian th× s¶n xuÊt míi cã thÓ tiÕn hµnh b×nh th-êng vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶. Nh- vËy, bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt còng ph¶i ®Òu tiÕn hµnh ho¹t ®éng mua s¾m ®Çu t-. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kh¸i niÖm: Qu¸ tr×nh tæ chøc mua s¾m vµ qu¶n lý vËt t- ë doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh nhu cÇu, x©y dùng kÕ ho¹ch yªu cÇu vËt t-, x¸c ®Þnh c¸c ph-¬ng ph¸p b¹¬ ®¶m vËt t-, lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t- , tæ chøc qu¶n lý ®¸nh gi¸ vËt t- néi bé . Tõ ®ã ph©n tÝch ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh qu¶n lý. Ho¹t ®éng mua NVL BiÓu hiÖn cÇu Tho¶ m·n T×m vµ chän ng-êi b¸n §Æt hµng Thùc hiÖn ®¬n hµng Kh«ng tho¶ m·n §¸nh gi¸ kÕt qu¶ mua 2- Vai trß: -Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, chøc n¨ng th-¬ng m¹i ®-îc coi lµ mét bé phËn h÷u c¬, quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ThËt vËy, ®èi víi mçi doanh nghiÖp, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ ®Ó b¸n cho ng-êi tiªu dïng chiÕm vÞ trÝ trung t©m vµ lµ ®èi t-îng cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nãi mét c¸ch kh¸c, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i ®-îc tiªu thô, ®ã lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Tiªu 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thô s¶n phÈm ®· trë thµnh mét bé phËn chiÕm vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng trong ho¹t ®éng th-¬ng m¹i cña doanh nghÞªp. Nh-ng ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt chøc n¨ng th-¬ng m¹i kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc tiªu thô s¶n phÈm mµ cßn ë ho¹t ®éng b¶o ®¶m c¸c yÕu tè ®Çu v¸o cho s¶n xuÊt. ®ã chÝnh lµ mua s¾m vËt t- cho qu¸ tt×nh s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp. - Ho¹t ®éng th-¬ng m¹i cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ thùc tÕ ¶nh h-ëng ®Õn tÊt c¶ chØ tiªu kinh tÕ cña doanh nghiÖp. Vai trß cña ho¹t ®éng th-¬ng m¹i ngµy cµng gia t¨ng, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp. V× vËy, hiÖn nay ë c¸c doanh nghiÖp, ho¹t ®éng th-¬ng m¹i ®-îc ®Æc biÖt quan t©m tõ kh©u tæ chøc qu¶n lý ®Õn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng th-¬ng m¹i vµ phßng kinh doanh ®· trë thµnh bé phËn träng yÕu trong bé m¸y ®iÒu hµnh cña doanh nghiÖp. Cung øng nguyªn vËt liÖu cã vai trß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. NÕu ho¹t ®éng cung øng vËt t- kh«ng nhÞp nhµng, kh«ng dù ®o¸n ®-îc nhu cÇu thùc t¹i vµ t-¬ng lai sÏ dÉn ®Õn ®×nh trÖ trong s¶n xuÊt, g©y thiÖt h¹i vµ l·ng phÝ rÊt lín. ®Æc ®iÓm cña c«ng ty x©y dùng lµ ngoµi ph¶i b¶o ®¶m chÊt l-îng c«ng tr×nh cßn ph¶i ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng theo lÞch tr×nh ®· ®Þnh tr-íc cña nhµ ®Çu t-. V× vËy c«ng ty b¶o ®¶m vËt t- cho s¶n xuÊt cã vai trß rÊt quan träng trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. II- Ph-¬ng ph¸p dù tr÷ vËt t- hµng hãa cña c«ng ty : 1- Kh¸i niÖm: Dù tr÷ vËt t- hµng ho¸ cña c«ng ty lµ sè vËt t- hµng ho¸ cßn thuéc quyÒn së h÷u cña c¸c c¬ së nµy, lµ bé phËn cÊu thµnh TSL§ cña c«ng ty, kh«ng ph©n biÖt nã ®ang ë ®©u. Nh- vËy, dù tr÷ vËt t- hµng ho¸ cña c«ng ty kh«ng bao gåm sè vËt thµng ho¸ mÆc dï ®ang ë trong kho cña c¬ sá nh-ng kh«ng cßn lµ tµi s¶n cña 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¸c c«ng ty. Dù tr÷ vËt t- hµng ho¸ trong c«ng ty lµ tµi s¶n hiÖn vËt cña vèn l-u ®éng thuéc vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ ®ã. 2- sù h×nh thµnh dù tr÷ vËt t- hµng ho¸ ë c«ng ty: Dù tr÷ vËt t- hµng ho¸ cña c«ng ty ®-îc h×nh thµnh mét c¸ch kh¸ch quan do nh÷ng nguyªn nh©n h×nh thanh dù tr÷ hµng ho¸ nãi chung cña nÒn kinh tÕ quèc d©n quyÕt ®Þnh. XÐt cô thÓ sù h×nh thµnh dù tr÷ vËt t- hµng ho¸ ë c«ng ty do nh÷ng yÕu tè sau quyÕt ®Þnh:  Mét lµ: do yªu cÇu b¶o ®¶m cÊp ph¸t ®ñ nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Dù tr÷ vËt t- ë c«ng ty ph¶i ®¹t tíi quy m« nhÊt ®Þnh ®Ó phï hîp vÒ khèi l-îng vµ nhu cÇu cña tæ chøc thi c«ng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh.viÖc tÝch tô vËt t- nh- vËy ®-îc coi lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho viÖc ®¶m b¶o thi c«ng c«ng tr×nh ®óng tiÕn ®é.  Hai lµ: trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, cuéc c¹nh tranh x©m nhËp vµ më réng thi tr-êng, më réng ¶nh h-ëng vµ uy tÝn, c¸c c«ng ty cã thÓ sö dông c¸c biÖn ph¸p kh¸c nhau ( mua ngay, b¸n ngay …) trong ®ã dù tr÷ vËt t- tån t¹i nh- mét ph-¬ng tiÖn quan träng ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ t×m kiÕm lîi nhuËn trªn th-¬ng tr-êng. 3- C¸c lo¹i dù tr÷ vËt t- trong c«ng ty: C¨n cø vµo vai trß, t¸c dông cña dù tr÷ vËt t- ë c«ng ty, chia dù tr÷ vËt t- cña c«ng ty thµnh: - Dù tr÷ hµng ho¸ th-êng xuyªn. ký hiÖu lµ Dtx. Dù tr÷ th-êng xuyªn lµ lùc l-îng hµng ho¸dù tr÷ chñ yÕu cña c«ng ty ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vËt t- gi÷a hai kú nhËp hµng liªn tiÕp. Dù tr÷ th-êng xuyªn lu«n biÕn ®éng tõ tèi ®a ®Õn tèi thiÓu. D÷ tr÷ th-êng xuyªn ®¹t tèi ®a khi c«ng ty nhËp hµng vÒ vµ ®¹t tèi thiÓu tr-íc kú nhËp hµng tiÕp theo. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kho¶ng c¸ch gi÷a hai kú nhËp hµng liªn tiÕp ng-êi ta gäi lµ chu kú nhËp hµng. chu kú nhËp hµng chÝnh lµ kho¶ng thêi gian tõ lÇn nhËp hµng tr-íc ®Õn lÇn nhËp hµng sau. Chu kú nµy cã thÓ ®Òu ®Æn hoÆc kh«ng ®Òu ®Æn phô thuéc vµo nhu cÇu vËt t- trong tõng thêi kú. §Ó x¸c ®Þnh dù tr÷ th-êng xuyªn, c«ng ty dïng ph-¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh hoÆc cã thÓ ¸p dông c«ng thøc: Dtx = Xbq x Tck ( tÊn ) Trong ®ã Dtx = dù tr÷ th-êng xuyªn tèi ®a tÝnh cho mét lo¹i hµng hãa ( tÊn…) Xbq = Khèi l-îng vËt t- tiªu thô mét ngµy ®ªm trong kú( tÊn ) Tck = chu kú nhËp hµng ( ngµy )  Dù tr÷ b¶o hiÓm ( gäi t¾t lµ Dbh ) . Dù tr÷ b¶o hiÓm lµ lùc l-îng vËt t- dù tr÷ ®Ò phßng tr-êng hîp khi nhËp hµng kh«ng b¶o ®¶m ®ñ vÒ sè l-îng, kh«ng ®ñ vÒ chÊt l-îng vµ ®èi t¸c vi ph¹m vÒ thêi gian nhËp hµng ( nhËp chËm ) … ®ù tr÷ b¶o hiÓm cÇn thiÕt ph¶i cã mét khèi l-îng nhÊt ®Þnh, ®ñ ®Ó kh¾c phôc nh÷ng nguyªn nh©n x¶y ra thiÕu hôt ®èi víi dù tr÷ th-êng xuyªn. Dù tr÷ b¶o hiÓm chØ cÇn l-îng hµng ho¸ võa ®ñ. NÕu dù tr÷ b¶o hiÓm qu¸ Ýt sÏ kh«ng gióp kh¾c phôc hËu qu¶, nh-ng nÕu dù tr÷ b¶o hiÓm nhiÒu qu¸ sÏ thõa kh«ng cÇn thiÕt. ®Ó x¸c ®Þnh khèi l-îng vËt t- dù tr÷ b¶o hiÓm, c«ng t y th-êng dùa vµo thèng kª kinh nghiÖm ®Ó quyÕt ®Þnh l-îng dù tr÷ b¶o hiÓm cÇn thiÕt. Tö dù tr÷ th-êng xuyªn cã thÓ dù tr÷ b¶o hiÓm cÇn thiÕt theo c«ng thøc: Dbh = Dtx x h% Trong ®ã: Dbh = dù tr÷ b¶o hiÓm ( tÊn…) Dtx = dù tr÷ th-ìng xuyªn ( tÊn…) h% = tû lÖ % so víi dù tr÷ th-êng xuyªn. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Dù tr÷ qu¸ h¹n møc l-u kho do nhu cÇu, chÊt l-îng gi¶m, gi¸ b¸n qu¸ cao…  Dù tr÷ thêi vô. Ký hiÖu Dtv. Dù tr÷ thêi vô lµ dù tr÷ nh÷ng hµng ho¸ do s¶n xuÊt ra cã thêi vô nh-ng tiªu dïng quanh n¨m, do tiªu dïng cã thêi vô nh-ng ®-îc s¶n xuÊt ra quanh n¨m hoÆc do vËn chuyÓn cã tÝnh chÊt thêi vô. §èi víi dù tr÷ thêi vô th× trong ®ã ®· bao gåm c¶ dù tr÷ th-êng xuyªn vµ dù tr÷ b¶o hiÓm. Dù tr÷ th-êng cã mét khèi l-îng lín nªn c«ng ty th-êng c¨ng th¼ng vÒ vèn trong dù tr÷ thêi vô. Ch-¬ng II : giíi thiÖu chung vÒ chi nh¸nh phÝa b¾c – tæng c«ng ty x©y dùng hµ néi. I. th«ng tin chung vÒ tæng c«ng ty x©y dùng hµ néi: Tæng c«ng ty x©y dùng hµ néi lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 990/BXD – TCLD ngµy 20/11/1995 do bé tr-ëng bé x©y dùng ký. Tæng c«ng ty cã tªn giao dÞch quèc tÕ: Hanoi Construction Corporation (tªn viÕt t¾t HANCORP). Thµnh lËp tõ n¨m 1958 tíi nay víi gÇn 50 n¨m kinh nghiÖm, tæng c«ng ty x©y dùng hµ néi ®· trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng ty x©y dùng hµng ®Çu ë ViÖt Nam ho¹t ®éng trong lÜnh vùc t- vÊn, thiÕt kÕ, x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, v¨n ho¸, d©n dông, c«ng nghiÖp vµ c¬ së h¹ tÇng gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n-íc. Tæng c«ng ty cã 21 ®¬n vÞ thµnh viªn, 02 chi nh¸nh ®Æt t¹i thµnh phè hå chÝ minh vµ n-íc céng hoµ d©n chñ nh©n d©n lµo, 7 liªn doanh n-íc ngoµi víi gÇn 50 n¨m kinh nghiÖm ho¹t ®éng trong ph¹m vi c¶ n-íc vµ ngoµi n-íc. Tæng c«ng ty x©y dùng hµ néi lu«n kh«ng ngõng ®Çu t- m¸y mãc thݪt bÞ, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý vµ x©y l¾p, ¸p dông khoa häc vµ c«ng nghÖ x©y dùng tiªn tiÕn nh»m ®¸p øng xu thÕ ph¸t triÓn chung trong thêi ®¹i c«ng 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc ®¶m b¶o tiÕn ®é, chÊt l-îng c«ng tr×nh tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. Tæng c«ng ty x©y dùng hµ néi ®· ®-îc chÝnh phñ tÆng th-ëng nhiÒu hu©n ch-¬ng, huy ch-¬ng, b»ng khen cho c¸c ®ãng gãp cña m×nh trong sù nghiÖp x©y dùng, ph¸t triÓn chung cña c¶ n-íc. - N¨m 1985: Hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt. - N¨m 1996: Hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng nh×. - N¨m 2000: Hu©n ch-¬ng ®éc lËp h¹ng ba. - N¨m 2002: Hu©n ch-¬ng ®éc lËp h¹ng hai. S¬ ®å 1 c¬ cÊu tæ chøc chi nh¸nh phÝa b¾c - Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kü thuËt thi c«ng P. KT .TT XN néi thÊt XN XD sè 2 P. KH .DA XN XD sè 3 Phã gi¸m ®èc kinh tÕ tµi chÝnh Ban BH.L§ XN XD sè 4 XN XD sè 5 10 P. TC - L§ XN XD sè 6 §éi §M & XD P. TC - KT C¸c ®éi CT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. P. KT - TT: Phßng kü thuËt thiÕt bÞ. 2. P. KH - DA: Phßng kÕ ho¹ch dù ¸n. 3. P. TC - L§: Phßng tæ chøc lao ®éng. 4. P.TC - KT: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. 5. XNXD sè 2, 3, 4, 6: XÝ ng hiÖp x©y dùng sè 2, 3, 4, 6. 6. §éi §M & XD: §éi ®iÖn m¸y vµ x©y dùng. II- mét sè ®Æc ®iÓm vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty. 1. ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty: 1.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty.  Héi ®ång qu¶n trÞ: cã quyÒn quyÕt ®Þnh ho¹t ®éng chiÕn l-îc s¶n xuÊt kinh doanh, ph-¬ng ¸n kinh doanh cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh viÖc huy ®éng vèn, chµo b¸n cæ phÇn míi; cã nhiÖm vô tr×nh b¸o c¸o tµi chÝnh tr-íc ®¹i héi ®ång cæ ®«ng.  Ban kiÓm so¸t: kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p trong qu¶n lý, trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty, thÈm ®Þnh tÝnh trung thùc hîp lý cña b¸o c¸o tµi chÝnh, kiÕn nghÞ bæ sung söa ®æi trong c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty.  Gi¸m ®èc: chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña C«ng ty tr-íc héi ®ång qu¶n trÞ, nhµ n-íc, c¬ quan cÊp trªn, c¸c bªn ®èi t¸c; gi¸m s¸t vµ qu¶n lý tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng x kinh doanh cña C«ng ty, lµ ng-êi ®¹i diÖn cho C«ng ty ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ lµ ®¹i diÖn chñ tµi kho¶n ng©n hµng cña C«ng ty.  Phã gi¸m ®èc kü thuËt thi c«ng : lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ mÆt kü thuËt trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p cña C«ng ty.  Phã gi¸m ®èc kinh tÕ tµi chÝnh : Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ mÆt tµi chÝnh cña c«ng ty.  Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : thùc hiÖn h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, thùc hiÖn thanh quyÕt to¸n víi nhµ n-íc, cÊp trªn, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ c¸c ®èi t¸c cã liªn quan. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Phßng kü thuËt - tiÕp thÞ: chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ mÆt kü thuËt trong s¶n xuÊt cña c«ng ty gi¸m s¸t, ®¶m b¶o chÊt l-îng c«ng tr×nh thi c«ng; t×m kiÕn thÞ tr-êng, tiªu thô s¶n phÈm.  Phßng kÕ ho¹ch dù ¸n: x¨ydng vµ tæ chøc, gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c dù ¸n, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty.  Phßng tæ chøc lao ®éng: qu¶n lý vÒ mÆt tæ chøc, nh©n sù, phô tr¸ch hËu cÇn, gi¶i quyÕt c«ng viÖc hµnh chÝnh cña c«ng ty.  Ban b¶o hé lao ®éng : tæ chøc, gi¸m s¸t thùc hiÖn viÖc b¶o ®¶m an toµn lao ®éng, phßng chèng tai n¹n lao ®éng trong s¶n xuÊt. - C¸c gi¸m ®èc xÝ nghiÖp thµnh viªn, ®éi tr-ëng c¸c ®éi x©y dùng, tr-ëng v¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh trùc tiÕp qu¶n lý ®¬n vÞ m×nh, h»ng kú b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng vÒ C«ng ty. 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty - Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n ®Æt d-íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc c«ng ty, c¸c nh©n viªn kÕ to¸n chÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña kÕ to¸n tr-ëng. - Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n cã nhiÖm vô thu thËp, l-u tr÷ ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ, tµi liÖu kÕ to¸n cña C«ng ty, tæ chøc ghi chÐp ban ®Çu chÝnh x¸c, h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho c¸c ®èi t-îng sö dông theo ®óng quy ®Þnh. HiÖn nay, C«ng ty cã c¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c ®éi trùc thuéc ë nhiÒu ®Þa bµn c¸ch xa nhau, xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm nµy vµ ®Ó thuËn lîi cho yªu cÇu qu¶n lý, C«ng ty tæ chøc c«ng t¸c theo h×nh thøc tËp trung. ViÖc ¸p dông h×nh thøc nµy sÏ ®¶m b¶o ®-îc sù l·nh ®¹o thèng nhÊt, tËp trung cao ®é ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n, viÖc tæng hîp sè liÖu ®-îc thùc hiÖn nhanh chãng. §ång thêi, h×nh thøc nµy còng thuËn tiÖn cho viÖc ¸p dông ph-¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh to¸n hiÖn ®¹i, bé m¸y kÕ to¸n gän nhÑ. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty. C«ng ty Chi nh¸nh phÝa b¾c Tæng C«ng ty x©y dùng Hµ Néi ho¹t ®éng trªn nhiÒu lÜnh vùc thuéc gµnh x©y dùng: x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp, h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ, t- vÊn thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh, thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t-, ®Çu t- x©y dùng ph¸t triÓn nhµ ®« thÞ, kinh doanh bÊt ®éng s¶n… Víi kinh ng hiÖm vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt, C«ng ty ®-îc tÝn nhiÖm vµ ®-îc giao cho thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh träng ®iÓm. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt chñ yÕu cña C«ng ty chi nh¸nh phÝa b¾c Tæng C«ng ty x©y dùng Hµ Néi. - §a d¹ng vÒ lo¹i h×nh c«ng tr×nh x©y dùng. - C¸c c«ng tr×nh ®-îc thùc hiÖn theo ®¬n ®Æt hµng hoÆc theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - Tû träng tµi s¶n cè ®Þnh vµ NVL chiÕm phÇn lín gi¸ thµnh s¶n phÈm. - §Þa ®iÓm x©y dùng réng kh¾p c¶ n-íc, thêi gian thi c«ng kÐo dµi. - C¸c thiÕt bÞ x©y dùng ®a d¹ng ho¸ phong phó. 2. ho¹t ®éng cña c«ng ty: 2.1. Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty. - S¶n xuÊt, kinh doanh x©y dùng theo quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh x©y dùng cña Nhµ n-íc, bao gåm c¸c lÜnh vùc thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh dËn dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, b-u ®iÖn, c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp, c¸c c«ng tr×nh ®-êng ®©y vµ tr¹m biÕn thÕ ®iÖn; - Kinh doanh ph¸t triÓn nhµ, t- vÊn x©y dùng; - S¶n xuÊt, kinh doanh v¹t t-, thiÕt bÞ vËt liÖu x©y dùng, xuÊt nhËp khÈu vËt t-, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ x©y dùng vµ c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc phï hîp víi ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc; - NhËn thÇu thi c«ng x©y l¾p vµ hoµn thiÖn c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng céng, giao th«ng, thñy lîi, b-u ®iÖn, thñy ®iÖn, ®-êng d©y vµ tr¹m biÕn thÕ ®iÖn (®Õn 500KV), c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt trong c¸c khu ®« thÞ, c«ng nghiÖp; - Tæng thÇu t- vÊn vµ qu¶n lý c¸c dù ¸n x©y dùng; - T- vÊn, x©y dùng c¸c khu d©n c-, khu ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thñy lîi, b-u ®iÖn, ®-êng d©y, tr¹m biÕn thÕ ®iÖn vµ c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng bao gåm: LËp dù ¸n ®Çu t-, t- vÊn ®Êu thÇu, kh¶o s¸t, x©y dùng, thÝ nghiÖm, thiÕt kÕ, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t-, thÈm tra thiÕt kÕ tæng dù to¸n, kiÓm ®Þnh chÊt l-îng; qu¶n lý dù ¸n, gi¸m s¸t thi c«ng, chuyÓn giao c«ng nghÖ; - X©y dùng thùc nghiÖm; trang trÝ néi, ngo¹i thÊt vµ c¸c dÞch vô tvÊn kh¸c; ®Çu t- kinh doanh ph¸t triÓn nhµ h¹ tÇng; - S¶n xuÊt kinh doanh vËt t-, thiÕt bÞ, vËt liÖu x©y dùng; - Kinh doanh nhµ nghØ, kh¸ch s¹n; - XuÊt nhËp khÈu vËt t-, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, vËt liÖu x©y dùng vµ c¸c ngµnh hµng kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; - §-a ng-êi lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n-íc ngoµi; - Kinh doanh dÞch vô c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc, thÓ thao (bÓ b¬i, s©n quÇn vît, nhµ tËp thÓ dôc thÓ h×nh) vµ tæ chøc vui ch¬i gi¶i trÝ; - Khoan khai th¸c ngÇm; - Khoan phôt xö lý nÒn vµ c¸c c«ng tr×nh ®ª, ®Ëp kÌ vµ hå chøa n-íc; - Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n; - S¶n xuÊt kinh doanh ®iÖn, xi m¨ng vµ c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp cã liªn quan kh¸c. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n phôc vô cho x©y dùng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. 2.2. N¨ng lùc ho¹t ®éng. Chi nh¸nh phÝa B¾c - Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi cã ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt, kiÕn tróc s-, kü s-, chuyªn viªn kinh tÕ cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm trong qu¶n lý. C«ng ty cã ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ ®¸p øng yªu cÇu kü thuËt theo c¸c tiªu chuaanrn trong n-íc vµ quèc tÕ. Bªn c¹nh ®ã. C«ng ty cã ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ thi c«ng x©y l¾p hiÖn ®¹i. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty lu«n t¨ng c-êng n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, tõng b-íc hiÖn ®¹i ho¸ trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c x©y l¾p thi c«ng c«ng tr×nh. Mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu C«ng ty ®· thi c«ng: Phñ chñ tÞch, v¨n phßng Quèc héi, Nhµ h¸t lín thµnh phè Hµ Néi, kh¸ch s¹n Sheraton, nhµ h¸t Hßn Tre - Nha Trang, trung t©m héi nghÞ quèc gia Mü §×nh - Hµ Néi, trung t©m th-¬ng m¹i Lao B¶o - Qu¶ng TrÞ, nhµ m¸y n-íc L¹c Thñy Hoµ B×nh, nhµ m¸y xi m¨ng Nghi S¬n, nhµ m¸y xi m¨ng Th¨ng Long - Qu¶ng Ninh, nhµ m¸y xi m¨ng Tam §iÖp - Ninh B×nh, c¸c tr-êng häc t¹i B¾c C¹n, S¬n La…. Víi nh÷ng thµnh tÝch trªn, C«ng ty ®· ®-îc nhµ n-íc tÆng th-ëng: Hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt, nh×, ba, ®-îc bé x©y dùng cÊp 7 huy ch-¬ng vµng vµ 3 b»ng chÊt l-îng cao c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ s¶n phÈm c«ng nghiÖp. §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô trong nh÷ng n¨m tíi, c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®ang ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt giái, t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý l·nh ®¹o ®-a c«ng ty ph¸t triÓn v÷ng m¹nh. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.3. N¨ng lùc tµi chÝnh: a. Sè liÖu tµi chÝnh: Gi¸ trÞ tµi s¶n vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña Tæng C«ng ty x©y dùng Hµ Néi sö dông qua c¸c ho¹t ®éng hîp t¸c kinh doanh, ®Êu thÇu c¸c dù ¸n x©y dùng cã quy m« thuéc nhãm A. BiÓu sè 2.1 Mét sè chØ tiªu kinh tÕ qua c¸c n¨m Chi nh¸nh phÝa B¾c - Tæng c«ng ty N¨m (2005 - 2007) STT ChØ tiªu §VT 1 Tæng tµi s¶n 2 2005 2006 2007 TriÖu VN§ 77.690 77.736 78.125 TSNH TriÖu VN§ 64.187 70.469 70.749 3 TSDH TriÖu VN§ 13.503 7.267 7.376 4 Tæng NV TriÖu VN§ 77.690 77.736 78.125 5 Vèn chñ SH TriÖu VN§ 12.512 12.617 12.737 6 Nî ph¶i tr¶ TriÖu VN§ 65.178 65.119 65.388 7 Doanh thu TriÖu VN§ 76.724 89.488 93.213 8 Lîi nhuËn TriÖu VN§ 1.341 1.419 1.621 9 Nép ng©n s¸ch TriÖu VN§ 444,1 679 711 10 Lao ®éng Ng-êi 337 340 11 Thu nhËp BQ §ång/ng/thg 1.005.000 1.120.000 1.302.000 324 Nguån sè liÖu: Chi nh¸nh phÝa B¾c - Tæng C«ng ty 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sè liÖu kh¸i qu¸t vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh trong 5 n¨m gÇn ®©y (2003 - 2007) (§¬n vÞ: Tû VN§) STT Tªn tµi s¶n 2003 2004 2005 2006 2005 1 Doanh thu 1.527 2.169 3.210 3.260 3.920 2 S¶n l-îng 2.400 3.116 4.116 4.960 5.592 Nguån sè liÖu: Chi nh¸nh phÝa B¾c - Tæng C«ng ty b. TÝn dông vµ hîp ®ång. Tªn vµ ®Þa chØ Ng©n hµng Th-¬ng m¹i cung cÊp tÝn dông. Tªn ng©n hµng: Ng©n hµng §Çu t- vµ ph¸t triÓn Hµ Néi §Þa chØ: 4B Lª Th¸nh T«ng - QuËn Hoµn KiÕm - Tp. Hµ Néi Tel: (84-4)-8268122 Tªn ng©n hµng: Ng©n hµng C«ng th-¬ng Ba §×nh §Þa chØ: 126 §éi CÊn - QuËn Ba ®×nh - Tp. Hµ Néi Tel: (84-4)-8231681 Tªn ng©n hµng: Së giao dÞch - Ng©n hµng §Çu t- vµ PTVN §Þa chØ: 53 Quang Trung - Q.Hai Bµ Tr-ng - Tp. Hµ Néi Tel: (84-4)-9432147 Tªn ng©n hµng: Chi nh¸nh Ng©n hµng Liªn doanh ViÖt - Lafdo §Þa chØ: 96 Bµ TriÖu - Q. Hoµn KiÕm - Tp. Hµ Néi Tel: (84-4) - 9433176 Fax: (84-4) – 943317 17 Fax: (84-4)-8248940 Fax: (84-4)-8434617 Fax:(84-4) - 9432144 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.4. Trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ: Mô tả thiết Nước bị sản Năm xuất xuất Pháp 1997 sản Sở hữu Tính năng kỹ thuật ( loại, kiểu , nhãn hiệu) Cẩu tháp: -Potain 03 Sức năng:2-5 tấn Cao: 78 m Tầm với: 48 m -Linden Thụy điển 1974 03 Sức nặng: 3 tấn Cao: 20 m -Topkit Trung quốc 1995 01 fo/23b Tầm với: 30 m Sức nặng :8 Nga 1986 05 -Kb403a tấn Cao: 100m Tầm với:50m nga 1987 02 Sức nặng: 38 tấn -Kb 100 Cao: 40 m 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tầm với: 30 m Sức nặng :6 tấn Cao: 32 m Tầm với: 20m Cần trục: - cổng Trung quốc 1973 01 Sức nặng: 6 trụ long tấn vĩ Cao: 10m nga 1988 02 - cổng Sức nặng: 6 trụ tấn potich Cao: 12m Cần cẩu xích: Nhật 1986 01 60 tấn -Nippon Nga 1986 01 25 tấn shario Nhật 1992 01 60 tấn Nhật 1996 01 50 tấn -Dek 251 -Sumitomo ls118 -Sumitomo sd 610-118 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cần cẩu lốp: Nhật 1995 01 Q=30,l=26 tấn, h=39 -Kato Nhật 1993 02 20tấn, 10m(l) -maz Nga 1990 20 5-7-9-10-14 -kamaz Nga 1992 27 tấn -zil nga 1979 3 9-10-12-15 -Tadona Ô tô tự đổ: tấn 4 tấn Xe tải: -ifa w50 Đức 1990 15 5 tấn -zil 130 Nga 1987 18 8 tấn -maz Nga 1992 23 7-9-10-12tấn -kamaz 55111 Nga 2001 15 13 tấn 1988 01 12 tấn Ô tô hút bùn: Nga -kamaz Máy xúc 20
- Xem thêm -