Tài liệu GIẤY XÁC NHẬN SINH VIÊN

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 95 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐHCN TP. HCM CƠ SỞ THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGH ĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày .......... tháng .......... năm 2014 GIẤY XÁC NHẬN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM – CƠ SỞ THANH HÓA Sinh viên:....................................................................................................................................... Ngày sinh:............................................ Mã số sinh viên:............................................................... Đã hoàn thành khóa học đào tạo Chuyên ngành:.......................................................................... Lớp:.......................................... Khoa:.......................................................................................... Học kỳ:................................................ Năm học : 20.........................- 20...................... Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở Thanh Hóa, thôn Quang Trung, xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa TL/ HIỆU TRƯỞNG
- Xem thêm -