Tài liệu Giay xac nhan

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Ngµy th¸ng n¨m 2015 ®¬n xin x¸c nhËn KÝnh göi: ỦY BAN NHÂN DÂN Xà QUẢNG TRƯỜNG – QUẢNG XƯƠNG Tªn t«i lµ: Đỗ Xuân Nam Sinh ngµy: 10/8/1995 N¬i ®¨ng ký thêng tró: Quảng Trường – Quảng Xương sau: T«i lµm giÊy x¸c nhËn kÝnh ®Ò nghÞ UBND x· Quảng Trường x¸c nhËn cho t«i mét viÖc nh Th¸ng t«i nhËp ngò t¹i......................................... Trong thêi gian t¹i ngò b¶n th©n lu«n phÊn ®Êu, kh«ng ngõng häc hái vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. Th¸ng t«i hoµn thµnh nghÜa vô qu©n sù ®îc xuÊt ngò trë vÒ ®Þa ph¬ng. Tríc khi xuÊt ngò t«i ®îc ®¬n vÞ cÊp ThÎ häc nghÒ, QuyÕt ®Þnh xuÊt ngò, PhiÕu qu©n nh©n. Xong khi cÊp nh÷ng giÊy tê trªn ®¬n vÞ ®· ghi nhÇm ngày sinh của tôi là 12/8/1995 Trong khi theo chøng minh th nh©n d©n cña t«i lµ: Đỗ Xuân Nam Sinh ngµy:10/8/1995 N¬i ®¨ng ký thêng tró: Quảng Trường – Quảng Xương T«i lµm ®¬n nµy kÝnh ®Ò nghÞ UBND x· x¸c nhËn cho t«i: Tên : Đỗ Xuân Nam .sinh ngµy: 10/8/1995 , n¬i ®¨ng ký thêng tró: Quảng Trường – Quảng Xương Và Đỗ Xuân Nam , sinh ngµy: 12/8/1995 n¬i ®¨ng ký thêng tró: Quảng Trường – Quảng Xương Lµ mét ngêi./. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! X¸c nhËn cña UBND x· Ngêi lµm ®¬n
- Xem thêm -