Tài liệu Giấy tiếp nhận học sinh thực tập

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 105 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

………………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ………………………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày …… tháng …… năm 2014 GIẤY TIẾP NHẬN HỌC SINH THỰC TẬP Cơ quan/ Đơn vị:..................................................................................................... Địa chỉ:.................................................................................................................... Điện thoại cố đinh:.............................................;Fax:……………………………. Đồng ý tiếp nhận các anh/chị có tên sau: TT Họ tên Ngày, tháng, Quê quán năm sinh 1 2 3 Là học viên Trường trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hóa. Lớp: TCNNA K15G; Khoa: Du lịch Chuyên ngành: Kỹ thuật chế biến món ăn. Làm việc tại bộ phận:......................................của Cơ quan/Đơn vị chúng tôi trong thời gian ……… tháng (từ ngày 15/05/2014 đến hết ngày 26/06/2014) Với nhiệm vụ:.......................................................................................................... ................................................................................................................................. Trong thời gian được nhận kiến tập tại đơn vị, đề nghị Nhà trường cử cán bộ cùng phối hợp, theo dõi, thường xuyên với đơn vị để kịp thời uốn nắn, hỗ trợ các em hoàn thành nhiệm vụ. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/ĐƠN VỊ (Ký tên và đóng dấu)
- Xem thêm -