Tài liệu Giấy mời họp phụ huynh

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 125 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG MN QUẢNG TÂM Khối nhà trẻ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY MỜI Kính mời: Phụ huynh cháu: ……………………………………… Xin trân trọng kính mời: Phụ huynh Đến tại phòng học lớp Họa My 1. Trường mầm non Quảng Tâm Để: Dự cuộc họp phụ huynh đầu năm Thời gian: Vào hồi 14h30 Chủ nhật, ngày 21 tháng 9 năm 2014 Kính mong phụ huynh sắp xếp thời gian và công việc để đến họp đúng giờ. Quảng Tâm, ngày 18 tháng 9 năm 2014 Giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Hằng TRƯỜNG MN QUẢNG TÂM Khối nhà trẻ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY MỜI Kính mời: Phụ huynh cháu: ……………………………………… Xin trân trọng kính mời: Phụ huynh Đến tại phòng học lớp Họa My 3. Trường mầm non Quảng Tâm Để: Dự cuộc họp phụ huynh đầu năm Thời gian: Vào hồi 14h30 Chủ nhật, ngày 21 tháng 9 năm 2014 Kính mong phụ huynh sắp xếp thời gian và công việc để đến họp đúng giờ. Quảng Tâm, ngày 18 tháng 9 năm 2014 Giáo viên chủ nhiệm Nguyễn thị Thêm TRƯỜNG MN QUẢNG TÂM Khối nhà trẻ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY MỜI Kính mời: Phụ huynh cháu: ……………………………………… Xin trân trọng kính mời: Phụ huynh Đến tại phòng học lớp Họa My 2. Trường mầm non Quảng Tâm Để: Dự cuộc họp phụ huynh đầu năm Thời gian: Vào hồi 14h30 Chủ nhật, ngày 21 tháng 9 năm 2014 Kính mong phụ huynh sắp xếp thời gian và công việc để đến họp đúng giờ. Quảng Tâm, ngày 18 tháng 9 năm 2014 Giáo viên chủ nhiệm Lê Thị Thu TRƯỜNG MN QUẢNG TÂM Khối nhà trẻ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY MỜI Kính mời: Phụ huynh cháu: ……………………………………… Xin trân trọng kính mời: Phụ huynh Đến tại phòng học lớp Họa My 2. Trường mầm non Quảng Tâm Để: Dự cuộc họp phụ huynh đầu năm Thời gian: Vào hồi 14h30 Chủ nhật, ngày 21 tháng 9 năm 2014 Kính mong phụ huynh sắp xếp thời gian và công việc để đến họp đúng giờ. Quảng Tâm, ngày 18 tháng 9 năm 2014 Giáo viên chủ nhiệm Lê Thị Thu
- Xem thêm -