Tài liệu Giay moi_2

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc GiÊy mêi Líp- Chi ®oµn K17C- §HSP MÇm non Tr©n träng kÝnh mêi: ................................................................ Tíi dù buæi: §¹i héi Líp- Chi ®oµn K17C- §HSP MÇm non §Þa ®iÓm: Phßng …. Nhµ….- C¬ së II- Trêng §H Hång §øc Vµo håi: 19h 00phót ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2015 Sù hiÖn diÖn cña .......................................... lµ niÒm vinh h¹nh cho Líp- Chi ®oµn chóng em! TM Líp- chi ®oµn Hoàng Thị Trang Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Céng hoµ ViÖt Nam §écx· lËp héi – Tùchñ do – nghÜa H¹nh phóc §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc GiÊy mêi mêi GiÊy Tr©n träng kÝnh mêi:.......................................................................... LípChi ®oµn K7C- §HSP MÇm non ................................................................................................................. Tr©n mêi:chi ................................................................ Tíi dùträng buæi:kÝnh §ai héi ®oµn líp K13XHH. Tíi dù buæi: §¹i héi Líp§Þa ®iÓm: Phßng 402 (A4) Chi ®oµn K17C- §HSP MÇm non §Þa håi: ®iÓm: Phßng …. Nhµ .- C¬09sën¨m II- Tr êng §H Hång §øc Vµo 19h00 ’ ngµy 04. … th¸ng 2013. Vµo håi:diÖn19h 10 vinh th¸ng n¨m Sù hiÖn cña00phót thÇy, c« ngµy lµ niÒm h¹nh9cho chi2015 ®oµn chóng em. Sù hiÖn diÖn cña .......................................... lµ niÒm vinh h¹nh cho xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Líp- Chi ®oµn chóng em! Thay mÆt CS – BCH chi §OµN BÝ th TM Líp- chi ®oµn SV: §çị V¨n L©m Ho àng Th Trang
- Xem thêm -