Tài liệu Giay-gioi-thieu-doi-tuong-dang-chuan (1)

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 114 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH - CƠ SỞ THANH HÓA *** Số / ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TP. Thanh Hóa, ngày….tháng….năm 20… GIẤY GIỚI THIỆU Kính gửi: - BCH ……………….………………………………………….; - BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh……………..………………..……… BCH Đảng Bộ Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh - Cơ sở Thanh Hóa xin giới thiệu: Đ/c……………………………………………………….; sinh ngày …../…../19……. Là Đoàn viên thuộc Chi đoàn……………………….…..; khóa học: 20….. – 20……. Ngành học:…………………………………………………………………..………… Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………..……………. Đ/c………………………….. là đoàn viên ưu tú được cử tham gia lớp cảm tình Đảng (do Đảng bộ nhà trường phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Quảng Xương tổ chức từ ngày…../…../……. đến ngày……/……/…….) và đã được cấp Giấy Chứng nhận. BCH Đảng Bộ Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh - Cơ sở Thanh Hóa kính đề nghị Đoàn TN, Cấp ủy nơi đ/c……………………………..công tác, sinh sống giúp đỡ, tạo điều kiện cho đ/c được phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. BCH Đảng Bộ Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh Cơ sở Thanh Hóa xin trân trọng cảm ơn./. Nơi nhận: - Như Kính gửi; - Lưu: Đảng bộ; TM. BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ BÍ THƯ
- Xem thêm -