Tài liệu GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ Trường 100 – THPT Quảng Xương 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …………………. GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT (Tạm thời) Hiệu trưởng Trường THPT/Giám đốc TT GDTX Chứng nhận: Học sinh: NGUYỄN THANH NGOAN Ngày sinh: 05/10/1997 Giới tính: Nữ Nơi sinh: Thanh Hoá Dân tộc: Kinh Đã dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015. Tại: Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Số báo danh: HDT017819 Điểm xét tốt nghiệp: 8.55; trong đó điểm từng môn là: Môn Điểm Điểm TB Lớp 12 8.60 Toán Ngữ văn 9 7 Ngoại ngữ Thay thế 8.50 Môn tự chọn 7.50 Ghi chú * Điểm khuyến khích (nếu có): 2 * Diện xét TN (nếu có): 1 Đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp THPT theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giấy chứng nhận tạm thời có giá trị trong thời gian 01 năm chờ cấp bằng tốt nghiệp THPT chính thức. Chữ ký học sinh ………………ngày 27. tháng 07 năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên và đóng dấu)
- Xem thêm -