Tài liệu GIẤY BÁO NỢ NGÂN HÀNG

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 557 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK – TP.HỒ CHÍ MINH GIẤY BÁO NỢ Số:………. Ngày ….tháng…năm …… Kính gửi: ...................................................................................................................................... Số tiền (viết bằng chữ): ................................................................................................................ Tên TK: …………….......................................................................................……………… Trích yếu: ...................................…………………………………………………………………………… ..................................……………………………………………………………………………. Số TK Có:…………………….. Số TK Nợ:…………………….. Lập phiếu Kiểm soát Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) GĐ Ngân hàng ( Ký, họ tên) NGÂN HÀNG VIETCOMBANK – TP.HỒ CHÍ MINH GIẤY BÁO NỢ Số:………. Ngày ….tháng…năm …… Kính gửi: ...................................................................................................................................... Số tiền (viết bằng chữ): ................................................................................................................ Tên TK: …………….......................................................................................……………… Trích yếu: ...................................…………………………………………………………………………… ..................................……………………………………………………………………………. Số TK Có:…………………….. Số TK Nợ:…………………….. Lập phiếu Kiểm soát Kế toán trưởng GĐ Ngân hàng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)
- Xem thêm -