Tài liệu Giáo trình tin học ứng dụng xây dựng dân dụng & công nghiệp

  • Số trang: 159 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 180 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10809 tài liệu

Mô tả:

Giáo trình TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH XÂY DỤNG DD&CN Chæång 1: ÂAÛI CÆÅNG VÃÖ TIN HOÜC HOÏA TRONG XÁY DÆÛNG. Chæång 2: NGÄN NGÆÎ LÁÛP TRÇNH TURBO PASCAL. Chæång 3: BÄØ TUÏC CAÏC THUÁÛT TOAÏN VÃÖ P.PHAÏP TÊNH. Chæång 4: ÆÏNG DUÛNG P.PHAÏP SÄÚ GIAÍI CAÏC BAÌI TOAÏN KÃÚT CÁÚU. Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 1 Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 2 Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 3 Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 4 Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 5 Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 6 Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 7 Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 8 Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 9 Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 10 Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 11 Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 12 Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 13 Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 14 Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 15 Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 16 Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 17 Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 18 Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 19
- Xem thêm -