Tài liệu Giáo trình- thiế kế web

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ Web : NguyÔn H÷u TuÊn www.cloudmedianews.com Website: www.cloudmedianews.com Website: www.sosanhtinhnang.com PhÇn I Giíi thiÖu ng«n ng÷ Html I. C¸c thÎ ®Þnh cÊu tróc tµi liÖu 1.1 HTML CÆp thÎ nµy ®­îc sö dông ®Ó x¸c nhËn mét tµi liÖu lµ tµi liÖu HTML, tøc lµ nã cã sö dông c¸c thÎ HTML ®Ó tr×nh bµy. Toµn bé néi dung cña tµi liÖu ®­îc ®Æt gi÷a cÆp thÎ nµy. Có ph¸p: ... Toµn bé néi cña tµi liÖu ®­îc ®Æt ë ®©y Tr×nh duyÖt sÏ xem c¸c tµi liÖu kh«ng sö dông thÎ nh­ nh÷ng tÖp tin v¨n b¶n b×nh th­êng. 1.2 HEAD ThÎ HEAD ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh phÇn më ®Çu cho tµi liÖu. Có ph¸p: ... PhÇn më ®Çu (HEADER) cña tµi liÖu ®­îc ®Æt ë ®©y 1.3 TITLE CÆp thÎ nµy chØ cã thÓ sö dông trong phÇn më ®Çu cña tµi liÖu, tøc lµ nã ph¶i n»m trong thÎ ph¹m vi giíi h¹n bëi cÆp thÎ . Có ph¸p: Tiªu ®Ò cña tµi liÖu Gi¸o tr×nh thiÕt kÕ Web 1 Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ Web : NguyÔn H÷u TuÊn www.cloudmedianews.com 1.4 BODY ThÎ nµy ®­îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh phÇn néi dung chÝnh cña tµi liÖu - phÇn th©n (body) cña tµi liÖu. Trong phÇn th©n cã thÓ chøa c¸c th«ng tin ®Þnh d¹ng nhÊt ®Þnh ®Ó ®Æt ¶nh nÒn cho tµi liÖu, mµu nÒn, mµu v¨n b¶n siªu liªn kÕt, ®Æt lÒ cho trang tµi liÖu... Nh÷ng th«ng tin nµy ®­îc ®Æt ë phÇn tham sè cña thÎ. .... phÇn néi dung cña tµi liÖu ®­îc ® Æt ë ®©y Có ph¸p: Trªn ®©y lµ có ph¸p c¬ b¶n cña thÎ BODY, tuy nhiªn b¾t ®Çu tõ HTML 3.2 th× cã nhiÒu thuéc tÝnh ®­îc sö dông trong thÎ BODY. Sau ®©y lµ c¸c thuéc tÝnh chÝnh: BACKGROUND= §Æt mét ¶nh nµo ®ã lµm ¶nh nÒn (background) cho v¨n b¶n. Gi¸ trÞ cña tham sè nµy (phÇ n sau dÊu b»ng) lµ URL cña file ¶nh. NÕu kÝch th­íc ¶nh nhá h¬n cöa sæ tr×nh duyÖt th× toµn bé mµn h×nh cöa sæ tr×nh duyÖt sÏ ®­îc l¸t kÝn b»ng nhiÒu ¶nh. BGCOLOR= §Æt mÇu nÒn cho trang khi hiÓn thÞ. NÕu c¶ hai tham sè BACKGROUND vµ BGCOLOR cïng cã gi¸ trÞ th× tr×nh duyÖt sÏ hiÓn thÞ mÇu nÒn tr­íc, sau ®ã míi t¶i ¶nh lªn phÝa trªn. TEXT= X¸c ®Þnh mµu ch÷ cña v¨n b¶n, kÓ c¶ c¸c ®Ò môc. ALINK=,VLINK=,LINK= X¸c ®Þnh mµu s¾c cho c¸c siªu liªn kÕt trong v¨n b¶n. T­¬ng øng, alink (active link) lµ liªn kÕt ®ang ®­îc kÝch ho¹t - tøc lµ khi ®· ®­îc kÝch chuét lªn; vlink (visited link) chØ liªn kÕt ®· tõng ®­îc kÝch ho¹t; Nh­ vËy mét tµi liÖu HTML c¬ b¶n cã cÊu tróc nh­ sau: Tiªu ®Ò cña tµi liÖu ... Néi dung cña tµi liÖu Gi¸o tr×nh thiÕt kÕ Web 2 Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ Web : NguyÔn H÷u TuÊn www.cloudmedianews.com II. C¸c thÎ ®Þnh d¹ng khèi 2.1. thÎ P ThÎ

®­îc sö dông ®Ó ®Þnh d¹ng mét ®o¹n v¨n b¶n. Có ph¸p:

Néi dung ®o¹n v¨n b¶n

2.2. C¸c thÎ ®Þnh d¹ng ®Ò môc H1/H2/H3/H4/H5/H6 HTML hç trî 6 møc ®Ò môc. Chó ý r»ng ®Ò môc chØ lµ c¸c chØ dÉn ®Þnh d¹ng vÒ mÆt logic, tøc lµ mçi tr×nh duyÖt sÏ thÓ hiÖn ®Ò môc d­íi mét khu«n d¹ng thÝch hîp. Cã thÓ ë tr×nh duyÖt nµy lµ font ch÷ 14 point nh­ng sang tr×nh duyÖt kh¸c lµ font ch÷ 20 point. §Ò môc cÊp 1 lµ cao nhÊt vµ gi¶m dÇn ®Õn cÊp 6. Th«ng th­êng v¨n b¶n ë ®Ò môc cÊp 5 hay cÊp 6 th­êng cã kÝch th­íc nhá h¬n v¨n b¶n th«ng th­êng. D­íi ®©y lµ c¸c thÎ dïng ®Ó ®Þnh d¹ng v¨n b¶n ë d¹ng ®Ò môc:

...

§Þnh d¹ng ®Ò môc cÊp 1

...

§Þnh d¹ng ®Ò môc cÊp 2

...

§Þnh d¹ng ®Ò môc cÊp 3

...

§Þnh d¹ng ®Ò môc cÊp 4
...
§Þnh d¹ng ®Ò môc cÊp 5
...
§Þnh d¹ng ®Ò môc cÊp 6 2.3 ThÎ xuèng dßng BR ThÎ nµy kh«ng cã thÎ kÕt thóc t­¬ng øng (
), nã cã t¸c dông chuyÓn sang dßng míi. L­u ý, néi dung v¨n b¶n trong tµi liÖu HTML sÏ ®­îc tr×nh duyÖt Web thÓ hiÖn liªn tôc, c¸c kho¶ng tr¾ng liÒn nhau, c¸c ký tù tab, ký tù xuèng dßng ®Òu ®­îc coi nh­ mét kho¶ng tr¾ng. §Ó xuèng dßng trong tµi liÖu, b¹n ph¶i sö dông thÎ
2.4 ThÎ PRE §Ó giíi h¹n ®o¹n v¨n b¶n ®· ®­îc ®Þnh d¹ng s½n b¹n cã thÓ sö dông thÎ
. V¨n
b¶n ë gi÷a hai thÎ nµy sÏ ®­îc thÓ hiÖn gièng hÖt nh­ khi chóng ®­îc ®¸nh vµo, vÝ dô
dÊu xuèng dßng trong ®o¹n v¨n b¶n giíi h¹n bëi thÎ 
 sÏ cã ý nghÜa chuyÓn
sang dßng míi (tr×nh duyÖt sÏ kh«ng coi chóng nh­ dÊu c¸ch)
Có ph¸p:

V¨n b¶n ®· ®­îc ®Þnh d¹ng 
Gi¸o tr×nh thiÕt kÕ Web 3 Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ Web : NguyÔn H÷u TuÊn www.cloudmedianews.com III. C¸c thÎ ®Þnh d¹ng danh s¸ch 3.1. Danh s¸ch th«ng th­êng Có ph¸p:
  • Môc thø nhÊt
  • Môc thø hai
Cã 4 kiÓu danh s¸ch: ` Danh s¸ch kh«ng s¾p xÕp ( hay kh«ng ®¸nh sè)
- Xem thêm -

Xemtailieu.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi, truyện đọc.v.v.. Với kho tài liệu khủng lên đến hàng triệu tài liệu tại Xemtailieu.com hy vọng đáp ứng được nhu cầu của các thành viên.