Tài liệu Giáo trình pseudomonas yersinia pestis treponema pallidum leptospira

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 138 |
  • Lượt tải: 1
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

giáo trình pseudomonas_yersinia_pestis_treponema_pallidum_leptospira
Pseudomonas, Yersinia pestis, treponema pallidum, leptospira PGS. TS NguyÔn Vò Trung Bé m«n Vi sinh, §¹i häc Y Hµ Néi Khoa XÐt nghiÖm, BV BN§TW pseudomonas Môc tiªu 1. Tr×nh bµy ®ưîc c¸c ®Æc ®iÓm sinh häc c¬ b¶n cña trùc khuÈn mñ xanh vµ Whitmore (h×nh th¸i, s¾c tè ®Æc trưng, nu«i cÊy, sinh vËt ho¸ häc). 2. KÓ ®ưîc c¸c bÖnh do trùc khuÈn mñ xanh vµ Whitmore g©y ra. 3. Tr×nh bµy ®ưîc c¸c phư¬ng ph¸p vi sinh vËt chÈn ®o¸n bÖnh do trùc khuÈn mñ xanh vµ Whitmore g©y ra. 4. KÓ tªn ®ưîc c¸c kh¸ng sinh dïng ®iÒu trÞ trùc khuÈn mñ xanh vµ Whitmore. Më ®Çu + Pseudomonadaceae do Winslow vµ céng sù m« t¶ n¨m 1917, ®©y lµ mét hä lín vµ phøc t¹p. + 7 gièng/chi: Chryceomonas, Comamonas, Flavimonas, Shewanella, Xanthomonas, Pseudomonas vµ Burkholderia. + Trùc khuÈn mñ xanh (P. aeruginosa) vµ trùc khuÈn Whitmore. P. aeruginosa Më ®Çu + P.aeruginosa (Bacterium aeruginosa) do Schroeter m« t¶ 1872. + N¨m 1900, Migula chuyÓn chóng sang gièng/chi Pseudomonas + (Pseudes, tiÕng Hyl¹p, = gi¶; monas, tiÕng Hyl¹p, = ®¬n vÞ; aeruginosa = gØ ®ång). ®Æc ®iÓm sinh häc + H×nh th¸i - Gram (-), th¼ng hoÆc h¬i cong, hai ®Çu trßn - 0,5-1,0 m  1,5-5,0 m. - L«ng duy nhÊt ë mét cùc. - Pili 6 nm, nhËn nhiÒu lo¹i phage vµ gióp cho vi khuÈn g¾n vµo bÒ mÆt cña tÕ bµo vËt chñ. - Kh«ng sinh nha bµo. + Nu«i cÊy - Mäc dÔ, hiÕu khÝ tuyÖt ®èi, 37C (5 - 42C) - pH 7,2 - 7,5 (4,5 - 9,0). ®Æc ®iÓm sinh häc - Hai lo¹i khuÈn l¹c: + To, nh½n, bê tr¶i dÑt, gi÷a låi lªn tr«ng gièng qu¶ trøng èp (fried egg): Hay gÆp + Xï x× (m«i trưêng) + Cã thÓ cã lo¹i nhÇy ®Æc ®iÓm sinh häc - S¾c tè + Pyocyanin: xanh l¸ c©y, tan trong nưíc vµ chloroform, - > m«i trưêng, khuÈn l¹c, mñ cã mµu xanh cÊu tróc ®ưîc ph©n tÝch chi tiÕt. + Pyoverdins: huúnh quang, xanh khi chiÕu tia cùc tÝm 400 nm. Kh«ng bÒn v÷ng, CÊu tróc ho¸ häc chưa ®ưîc biÕt ®Çy ®ñ. ®Æc ®iÓm sinh häc - TÝnh chÊt sinh vËt hãa häc + cytochrom (b, c, a vµ oxidase) “oxidase test” -> cytochrom oxidase. + Urease (-), indol (-), H2S (-); citrat Simmons, arginin dehydrolase vµ gelatinase (+); khö NO3- ®Õn N2. + carbohydrat bÞ tho¸i ho¸ kiÓu oxy ho¸ cã sinh acid: glucose, mannitol, glycerol, ethanol, arabinose, fructose vµ galactose. ®Æc ®iÓm sinh häc - Kh¶ n¨ng ®Ò kh¸ng + ChÕt ë 100C. + Èm, tho¸ng, kh«ng cã ¸nh s¸ng -> hµng tuÇn; dinh dưìng tèi thiÓu, 5C, h¬n 6 th¸ng. - Kh¸ng nguyªn + O chÞu nhiÖt, LPS -> 12 nhãm. + H kh«ng chÞu nhiÖt, l«ng, chưa ¸p dông ®Þnh typ ®Æc ®iÓm sinh häc Kh¶ n¨ng g©y bÖnh + G©y bÖnh cã ®iÒu kiÖn + Kh¾p n¬i trong bÖnh viÖn -> nhiÔm trïng bÖnh viÖn. + -> VÕt thư¬ng -> viªm cã mñ mµu xanh + Gi¶m søc ®Ò kh¸ng, -> Bé ph©n - toµn th©n + S¾c tè, ®éc tè tan m¸u, ®éc tè ruét, ngo¹i ®éc tè A (®éc tè g©y chÕt) cã vai trß chÝnh. ChÈn ®o¸n vi sinh vËt - BÖnh phÈm: ……… - Nu«i cÊy, ph©n lËp, x¸c ®Þnh: + M«i trưêng + Test sinh vËt hãa häc + Ngưng kÕt + Kh¸c Phßng bÖnh vµ ®iÒu trÞ Phßng bÖnh: - Kh«ng ®Æc hiÖu: - §Æc hiÖu: §iÒu trÞ: - kh¸ng nhiÒu kh¸ng sinh (penicillin, ampicillin, chloramphenicol vµ tetracyclin), - Dïng aminoglycosides (gentamicin, amikacin, tobramycin) hoÆc cephalosporin thÕ hÖ 3 (vÝ dô, ceftazidime) hoÆc imipenem ®Ó ®iÒu trÞ Burkholderia pseudomallei Më ®Çu + Pseudomallei - TK Whitmore, do Alfred Whitmore - b¸c sÜ gi¶i phÉu bÖnh - Anh - 1913 ë Rangoon, Myanmar. + BÖnh melioidosis - Đ«ng-Nam ch©u ¸ vµ phÝa b¾c Australia, nÆng, tö vong cao, chÈn ®o¸n l©m sµng vµ vi sinh vËt khã kh¨n, hay t¸i ph¸t, VK kh¸ng l¹i nhiÒu kh¸ng sinh. ®Æc ®iÓm sinh häc + H×nh th¸i - TK hoÆc CTK Gram (-), ®Ëm 2 cùc, kim b¨ng - 0,8  1,5 m, kh«ng sinh nha bµo, cã mét chïm l«ng ë mét cùc ®Æc ®iÓm sinh häc + Nu«i cÊy - DÔ mäc, nhiÒu v¸ng; dµy theo thêi gian - KhuÈn l¹c kh«, nh¨n nheo, bê r¨ng ca, mµu tr¾ng ®ôc hoÆc mµu kem, nhiÒu d¹ng (cã c¶ ®ång thêi c¸c khuÈn l¹c d¹ng S, R vµ M), 5 - 42C vµ cã 3% NaCl. - Kh«ng sinh s¾c tè hoµ tan, mïi th¬m ®Æc biÖt gièng mïi nho (grape-like odor) ®Õn khi VK cßn sèng. ®Æc ®iÓm sinh häc + §Æc ®iÓm SVHH Oxidase vµ catalase (+), carbohydrat bÞ ph©n gi¶i theo lèi oxy ho¸ cã sinh acid (O-F): arabinose, dulcitol, fructose, galactose, glucose, glycerol, lactose vµ mannitol; gelatinase, arginin dihydrolase vµ citrat Simmons (+); urease vµ trypthophanase (-) ; khö NO3- ®Õn N2. Di ®éng m¹nh b»ng mét chïm l«ng chØ cã ë mét cùc.
- Xem thêm -