Tài liệu Giáo trình ngành dệt may

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 133 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15886 tài liệu

Mô tả:

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN MAY Sarah Co., Ltd 02/05/2012 Trang 1/55 NOÄI DUNG ÑAØO TAÏO I) PHOÅ BIEÁN NOÄI QUY PHOØNG ÑAØO TAÏO- THÖÏC HIEÄN 6S VS MAÙY MOÙC NHAØ XÖÔÛNG II) CHƯƠNG TRÌNH ÑAØO TAÏO 1) Caùc baøi học cơ bản Baøi 1 : Tập taychaân mắt kết hợp Baøi 2 : Trở đầu đinh Baøi 3 : Bốc bi bỏ lỗ Baøi 4 : Höôùng daãn nhaän ñònh caùc chi tieát & caùc töø chuyeân moân trong ngaønh may Baøi 5 : Tập kiểm tra lỗi treân sản phẩm A- Tìm hiểu RATING,EFFICIENCY 2) Baøi hoïc aùp duïng cho caùc maùy may coâng nghieäp www.congnghemay.net A/ -Ñaøo taïo may maùy 1 kim Baøi 1 : Laøm quen vaø ñieàu khieån maùy 1 kim Baøi 2 : Thöïc haønh may treân maùy Baøi 3 : Kieåm tra ñaùnh giaù trình ñoä hoïc vieân Maùy 1 kim ñieän töû Qui trinh đào tạo Công Nhân Trang 1 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN MAY Sarah Co., Ltd 02/05/2012 Trang 2/55 B/ -Ñaøo taïo maùy vaét soå C/ -Ñaøo taïo maùy KANSAI www.congnghemay.net Qui trinh đào tạo Công Nhân Trang 2 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN MAY Sarah Co., Ltd 02/05/2012 Trang 3/55 D/- Ñaøo taïo maùy LAPSIM I) TỔNG KẾT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 1- khái quát một số tình huông thường găp trong sản xuất 2- Thực hành sản xuất thử-hình thành cơ cấu chuyền may www.congnghemay.net 3- Kiểm tra & đánh giá kết quả học viên 4- Bàn giao sản xuất Qui trinh đào tạo Công Nhân Trang 3 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN MAY Sarah Co., Ltd 02/05/2012 Trang 4/55 PHAÀN NOÄI QUY DAØNH CHO COÂNG NHAÂN ÑAØO TAÏO 1) Thôøi gian hoïc : + Coâng nhaân ñeán sôùm ít nhaát 15phuùt ( 7giôø 15phuùt ). + Thôøi gian nghæ tröa töø 11giờ 30 phút đến 12giờ 30 phút + Thôøi gian ra veà 18giờ 30 phút 2) Tröôùc khi vaøo hoïc : + Coâng nhaân phaûi xeáp haøng theo ñuùng soá thöù töï treân danh saùch. + Ñieåm danh. + Ñi theo haøng vaøo xöôûng vaø ñeå giaøy, deùp, vaät duïng caù nhaân ñuùng nôi quy ñònh. + Laáy ñoàng phuïc theo ñuùng thöù töï ñaõ quy ñònh. + Vaøo vò trí hoïc vaø veä sinh saïch seõ maùy moùc vaø xung quanh khu laøm vieäc. 3) Trong quaù trình hoïc : + Ñoàng phuïc mang theo ñuùng quy ñònh vaø phaûi mang trong suoát quaù trình hoïc. + Khoâng töï yù rôøi khoûiwww.congnghemay.net vò trí laøm vieäc khi khoâng coù söï ñoàng yù cuûa giaùo vieân. + Coâng nhaân phaæ taäp trung trong quaù trình hoïc, khoâng noùi chuyeän gaây oàn aøo, maát traät töï. + Hoaøn thaønh baøi hoïc theo ñuùng lòch ñaõ saép xeáp. + Veä sinh maùy moùc vaø nôi hoïc theo ñuùng giôø quy ñònh cuûa giaùo vieân (3giôø 1 laàn). + Khi maùy hö, coâng nhaân ngoài taïi choã vaø caém côø ( neáu caém côø quaù 5phuùt maø nhaân vieân cô ñieän chöa söûa thì coâng nhaân baùo giaùo vieân). + Khi coâng nhaân coù vaán ñeà gì khaùc xaûy ra thì coâng nhaân ñöùng daäy taïi choã ñeå giaùo vieân ñeán giaûi quyeát. 4) Trong quaù trình nghæ tröa : + Khoâng noâ ñuøa, gaây maát traät töï trong xöôûng. + Khoâng mang baát kì vaät duïng caù nhaân naøo vaøo trong xöôûng. + Khoâng ra khoûi khu vöïc xöôûng. 5) Tröôùc khi ra veà : + Veä sinh maùy moùc, nôi hoïc saïch seõ. + Traû laïi ñoàng phuïc, caùc vaät khaùc theo thöù töï vaø ñeå ñuùng nôi quy ñònh. Qui trinh đào tạo Công Nhân Trang 4 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN MAY Sarah Co., Ltd 02/05/2012 Trang 5/55 + Laáy vaät duïng caù nhaân theo thöù töï vaø xeáp haøng ngay ngaén. CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN 6S  I/ Khaùi nieäm - 6S : Laø chöông trình haønh ñoäng giuùp cho moãi ngöôøi tö ïtaïo ra cho mình vaø taäp theå moät moâi tröôøng laøm vieäc laønh maïnh, saïch seõ, thoaùng maùt vaø naêng ñoäng, mang laïi tinh thaàn thoaûi maùi vaø söï töï tin, yeâu thích coâng vieäc cuûa moãi ngöôøi, ñoàng thôøi naâng cao naêng suaát, chaát löôïng coâng vieäc cho moãi ngöôøi. - Coù 6 böôùc ñeå thöïc hieän chöông trình naøy. Cuï theå nhö sau : 1) Böôùc 1 : Saøng loïc ( Phaân loaïi ) . a) Caùch thöïc hieän : - Thoáng keâ laïi taát caû caùc vaät duïng,ñoà duøng xung quanh nôi laøm vieäc. - Phaân loaò chuùnwww.congnghemay.net g theo coâng duïng vaø muïc ñích söû duïng. - Löïa choïn , xaùc ñònh vaät duïng caàn duøng hieän taïi thì giöõ laïi, soá coøn laïi thì löu tröõ vaø baûo quaûn. 2) Böôùc 2 : Saép xeáp theo traät töï . - Ñoái vôùi moãi vaät duïng tìm moät choã ñeå caát giöõ theo muïc ñích söû duïng sao cho thuaän tieän khi söû duïng vaø khoâng aûnh höôûng tôùi moïi ngöôøi xung quanh. - Laäp caùc baûng teân cho töøng khu vöïc ñeå caùc duïng cuï. 3) Böôùc 3 : Veä sinh saïch seõ caùc ñoà duøng vaø nôi laøm vieäc. - Veä sinh caùc ñoà duøng vaø nôi laøm vieäc tröôùc, trong quaù trình laøm vieäc vaø tröôùc khi ra veà . - Coù yù thöùc giöõ gìn vaø baûo quaûn caùc ñoà duøng, duïng cuï, vaø luoân giöõ xung quanh khu vöïc laøm vieäc ñöôïc goïn gaøng, saïch seõ vaø ngaên naép. Qui trinh đào tạo Công Nhân Trang 5 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN MAY Sarah Co., Ltd 02/05/2012 Trang 6/55 4) Böôùc 4 : Tieâu chuaån hoaù. - Sau khi ñaõ tìm ñöôïc vò trí ñaët caùc duïng cuï phuø hôïp nhaát vôùi muïc ñích söû duïng cuûa coâng vieäc vaø baûo quaûn chuùng saïch seõ, goïn gaøng, thöôøng xuyeân thì neân laäp moät tieâu chuaån, moät quy ñònh cho caùc vò trí naøy ñeå moïi ngöôøi thöïc hieän theo nhöõng gì ñaõ ñeà ra. - Coù theå laäp thôøi khoaù bieåu ñeå thöïc hieän caùc vieäc treân deã daøng hôn vaø ñaït hieäu quaû cao hôn. 5) Böôùc 5 : Duy trì ( Saün saøng, taäp quaùn hoaù). - Moãi ngöôì laøm vieäc döïa treân caùc tieâu chuaån, quy ñònh ñaõ ñöa ra vaø bieán chuùng thaønh nhöõng thoùi quen trong cuoäc soáng haøng ngaøy. - Döïa vaøo ñoù ñeå phoå bieán, baøn luaän vôùi moïi ngöôøi xung quanh, ñeå nhöõng vieäc naøy trôû leân höõu ích vôùi taát caû moïi ngöôøi hoaëc töø ñoù moïi ngöôøi coù theå tìm moät phöông phaùp khaùc khieán chuùng coù ích laïi caøng coù ích hôn cho moãi ngöôøi cuõng nhö cho taäp theå. www.congnghemay.net 6) Böôùc 6 : An toaøn. - Khi thöïc hieän taát caû caùc böôùc keå treân, nguyeân taéc an toaøn cho ngöôøi söû duïng vaø moïi ngöôøi xung quanh, luoân laø vaán ñeà ñöôïc öu tieân haøng ñaàu tröôùc khi ñöa ra moät quyeát ñònh naøo ñoù : + Khoâng thieät haïi ñeán saûn xuaát. + An toaøn cho ngöôøi söû duïng. + Khoâng laøm aûnh höôûng ñeán moïi ngöôøi xung quanh. + Ñaët lôïi ích cuûa ngöôøi coâng nhaân len II) CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TẠO 1) CAÙC BAØI HỌC CƠ BẢN Qui trinh đào tạo Công Nhân Trang 6 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN MAY Baøi 1 : Sarah Co., Ltd 02/05/2012 Trang 7/55 TAÄP TAY, CHAÂN, MAÉT, KEÁT HÔÏP 1. Muïc ñích vaø yeâu caàu : - Reøn luyeän cho ngöôøi hoïc böôùc ñaàu laøm quen vôùi caùc cöû ñoäng, söï phoái hôïp nhòp nhaøng giöõa tay, chaân vaø maét. - Ngöôøi hoïc phaûi thao taùc giöõa tay vaø chaân keát hôïp ñaït yeâu caàu : + Tuaàn 1 : 70laàn/1phuùt. + Tuaàn 2 : 75laàn/1phuùt. + Tuaàn 3 : 80laàn/1phuùt. + Tuaàn 4 : 85laàn/1phuùt. 2. Phöông phaùp thöïc hieän: * Tö theá ngoài: - Ngoài treân gheá – baøn cao baèng maùy may, löng thaúng, maét nhìn thaúng veà phía tröùôc, hai chaân ñaët song songwww.congnghemay.net vaø vuoâng goùc vôùi cô theå, hai tay ñaët thaû loûng treân ñuøi - Tay phaûi : loøng baøn tay uùp ñöa töø ngöïc veà phía tröôùc 50cm, ñoàng thôøi chaân traùi ñöa cuøng chieàu vôùi tay phaûi : cöï ly 30cm. - Tay traùi : loøng baøn tay ngöûa ñöa töø tröôùc veà phía ngöïc 50cm ñoàng thôøi chaân phaûi ñöa cuøng chieàu vôùi tay traùi. ( Trong quaù trình taäp, thao taùc tay keát hôïp vôùi chaân vaø phoái hôïp ñeám soá laàn thao taùc giöõa tay vaø chaân. Hai tay thöïc hieän lieân laïi). tuïc moät chuoãi cöû ñoäng laëp ñi laëp LÖU YÙ: Tröôùc khi vaøo baøi taäp neân cho ngöôøi goái, khôùp coå taïi choã vaø di hoïc khôûi ñoäng caùc khôùp tay, coå chaân ( Böôùc nhoû chuyeån) keát hôïp ôû tö theá ñöùng chaân dang roäng baèng * thaúng, Qui trinh đào tạo Công Nhân Trang 7 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN MAY Sarah Co., Ltd 02/05/2012 Trang 8/55 vai). Baøi 2 : ÑAÛO ÑAÀU ÑINH Baøn ñinh laø baøn coù khoan caùc loã troøn, thaúng haøng vuoâng goùc vaø song song vôùi nhau vöøa ñuû chöùa ñinh. Baøn ñinh coù 8 x 13 haøng ñinh, 14 loã troáng. 1. Muïc ñích yeâu caàu : - Phoái hôïp nhòp nhaøng giöõa tay vaø maét. - Reøn luîeân cho ngöôøi hoïc söï nhanh nheïn, chính xaùc vaø taäp trung cao ñoä trong coâng vieäc.- Nhaác, boû ñinh leân xuoáng vaøo loã chöùa ñinh chính xaùc, tieáng ñinh rôi nghe ñeàu tai. - Thôøi gian hoøan thaønh : + Tuaàn 1 : 0.726 phuùt/1 löôït. + Tuaàn 2 : 0.693phuùt/1löôït. + Tuaàn 3,4 : 0.67 phuùt/1löôït www.congnghemay.net 2. Phöông phaùp thöïc hieän : a) Tö theá. Chaân ñöùng thaúng, dang roäng baèng vai, löng thaúng ñaàu hôi cuoái, maét nhìn xuoáng baøn ñinh (goùc nhìn 750 so vôùi cô theå). Hai khuûyu tay giöõ ôû tö theá 1350 . b) Caùch thöïc hieän. * Böôùc 1 : Duøng hai tay nhaác cuøng luùc hai ñinh leân khoûi maët baøn ñinh baèng ngoùn caùi vaø ngoùn troû theo höôùng ñinh. vuoâng goùc vôùi baøn Qui trinh đào tạo Công Nhân Trang 8 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN MAY Sarah Co., Ltd 02/05/2012 Trang 9/55 * Böôùc 2 : Duøng gaäp ñaàu ñinh phía döôùi giöõa ngoùn tay troû vaø hieän ñoäng taùc naøy vöøa trí loã ñinh troáng keá tieáp ngoùn tay giöõa beû ñoàng thôøi xoay ñinh ngoùn caùi. Vöøa thöïc di chuyeån tay veà vò phía döôùi. Böôùc 3: Boû ñinh xuoáng phía döôùi ñoàng thôøi thu ngoùn tay veà keát thuùc 1 chu kyø. vò trí loã ñinh keá tieáp Dôøi tay veà tieáp tuïc thöïc hieän haøng ñinh tieáp theo. Thao taùc naøy laäp ñi laäp laïi cho ñeán khi heát baøn ñinh, sau ñoù quay trôû laïi ñaàu baøn ñinh ñeå tieáp tuïc. www.congnghemay.net Qui trinh đào tạo Công Nhân Trang 9 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN MAY Sarah Co., Ltd 02/05/2012 Trang 10/55 Löu yù :  Hai tay phaûi thöïc hieän caùc cöû ñoäng gioáng nhau vaø cuøng luùc, neáu moät trong hai tay thöïc hieän sai hoaëc khoâng chính xaùc thì tay coøn laïi phaûi ngöng chôø tay kia thöïc hieän ñuùng vaø kòp thôøi thì môùi tieáp tuïc chuoãi cöû ñoäng treân.  Khi ruùt ñinh leân vaø boû ñinh xuoáng loã chöùa ñinh ñeàu neân ñöa theo höôùng vuoâng goùc vôùi baøn ñinh, khi ruùt ñinh leân phaûi caàm giöõa thaân ñinh (töùc laø saùt maët baøn ñinh), hai tay uùp xuoáng vaø luoân höôùng vaøo nhau khi thöïc hieän caùc cöû ñoäng. Baøi 3 : BOÁC BI BOÛ LOÃ Duïng cuï baøi hoïc “Boác bi boû loã” bao goàm hoäp ñöïng bi, baøn daãn bi laøm baèng goã. 1. Muïc ñích vaø yeâu caàu: - Reøn luyeän söï phoái hôïp nhòp nhaøng giöõa tay vaø maét, giuùp cho ngöôøi hoïc coù khaû www.congnghemay.net naêng nhìn nhaän chính xaùc, taäp trung cao ñoä trong coâng vieäc. - Laáy bi boû vaøo loã chính xaùc hai tay phoái hôïp nhòp nhaøng, keát hôïp vôùi maét nhìn ñeå coù keát quaû toát nhaát. - Thôøi gian hoaøn thaønh : + Tuaàn 1 : 0.756phuùt/ 50bi. + Tuaàn 2 : 0.721phuùt/50bi. + Tuaàn 3,4 : 0.667phuùt/50bi 2. Phöông phaùp thöïc hieän. a) Tö theá: - Ñöùng thaúng, chaân dang roäng baèng vai, baøn ñeå duïng cuï boác bi vöøa taàm maét ngöôøi hoïc. Qui trinh đào tạo Công Nhân Trang 10 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN MAY Sarah Co., Ltd 02/05/2012 Trang 11/55 b) Caùch thöïc hieän : - Duøng tay traùi laáy bi töø hoäp ñöïng bi, nhaác leân boû bi vaøo loã phía treân cao, tay phaûi höùng bi ôû loã bi phía döôùi roài ñaët boû bi vaøo hoäp ñöïng bi beân caïnh. Chuoãi cöû ñoäng naøy laëp ñi laäp laïi, sau ñoù ñoåi tay vaø thöïc hieän laëp laïi nhö böôùc ñaàu. www.congnghemay.net Baøi 4 : Höôùng daãn nhaän ñònh caùc chi tieát & caùc töø chuyeân moân trong nghaønh may  Nhaân ñònh caùc chi tieát phoå bieán( Thaân tröôùc, thaân sau, tay, coå, chính,phoái,nguyeân phuï lieäu,goøn,döng,…)  Nhaän ñònh caùch phoái kieän ra haøng,ñaùnh soá.( Chia taäp,chia baøn,size,raùp ñuùng soá + taäp ñuùng baøn+ ñuùng size Qui trinh đào tạo Công Nhân Trang 11 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN MAY Sarah Co., Ltd 02/05/2012 Trang 12/55 AÙo polo MẶT TRƯỚC CỦA ÁO MẶT SAU ÁO BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT Maët tröôùc Maët sau www.congnghemay.net  QUẦN THUN Qui trinh đào tạo Công Nhân Trang 12 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN MAY Sarah Co., Ltd 02/05/2012 Trang 13/55 BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT www.congnghemay.net Baøi 5 : TAÄP KIEÅM TRA LOÃI TREÂN SAÛN PHAÅM - PHAÙT HIEÄN LOÃI KHAÙC MAØU VAÛI . Qui trinh đào tạo Công Nhân Trang 13 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN MAY Sarah Co., Ltd 02/05/2012 Trang 14/55  Khaùi nieäm veà loãi khaùc maøu : Loãi khaùc maøu laø caùc chi tieát treân cuøng saûn phaåm khoâng cuøng toâng maøu. 1. Muïc ñích vaø yeâu caàu : - Huaán luyeän cho ngöôøi coâng nhaân töï kieåm tra saûn phaåm cuûa mình trong quaù trình may vaø sau khi may ñeå phaùt hieän vaø chænh söûa loãi kòp thôøi, khoâng ñeå saûn phaåm loãi chaïy treân chuyeàn, gaây khoù khaên cho coâng ñoaïn khaùc vaø aûnh höôûng ñeán naêng suaát, chaát löôïng saûn phaåm cuûa chuyeàn may. - Naâng cao nhaän thöùc veà chaát löôïng saûn phaåm ñoái vôùi ngöôøi coâng nhaân. - Coâng nhaân phaûi naém vöõng ñöôïc caùc loãi treân saûn phaåm, phaân bieät ñöôïc saûn phaåm loãi vaø saûn phaåm ñaït chaát löôïng. 2. Phöông phaùp thöïc hieän : www.congnghemay.net - Böôùc 1: Ñöa moät soá saûn phaåm hoaëc baùn thaønh phaåm baát kì cho moãi coâng nhaân ( saûn phaåm hoaëc baùn thaønh phaåm ñaït vaø khoâng ñaït ). - Böôùc 2 : Cho coâng nhaân laøm QC ñeå kieåm tra saûn phaåm hoaëc baùn thaønh phaåm ñoù. - Böôùc 3 : Coâng nhaân kieåm tra vaø daùn ticker vaøo nhöõng loãi treân saûn phaåm hoaëc baùn thaønh phaåm maø coâng nhaân phaùt hieän ñöôïc. - Böôùc 4 : Giaùo vieân ñaët caâu hoûi cho coâng nhaân töï traû lôøi : Saûn phaåm ñaït hay khoâng ñaït ? Vì sao ? - Böôùc 5 : Giaùo vieân nhaän xeùt vaø höôùng daãn lyù thuyeát veà nhöõng loãi thöôøng gaëp nhö :  Ñöùt chæ: Ñöôøng may bò giaùn ñoaïn, khoâng lieân tuïc,…laøm saûn phaåm may ra khoâng an toaøn, khoâng mang tính thaåm myõ.  Boû muõi: Chæ treân ñöôøng may coù muõi chæ ngaén daøi khoâng ñeàu nhau. Saûn phaåm may ra seõ khoâng beàn, khoâng ñaûm baûo chaát löôïng.  Saûn phaåm bò raùch, dô : Trong quaù trình may saûn phaåm bò dô do nhieàu nguyeân nhaân nhö : coâng nhaân thaùo chæ nhieàu laàn, veä sinh maùy moùc thieát bò, duïng cuï … khoâng saïch, saûn phaåm rôi xuoáng ñaát, dính daàu maùy, söû duïng keùo khoâng caån thaän laøm raùch vaûi…laøm cho saûn phaåm bò hoûng.  Suïp mí: Ñöôøng may dieãu khoâng naèm treân phaàn ñöôøng raùp daãn ñeán saûn phaåm khoâng ñaït chaát löôïng. Qui trinh đào tạo Công Nhân Trang 14 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN MAY Sarah Co., Ltd 02/05/2012 Trang 15/55  Loãi sôïi: Noåi sôïi , ñöùt sôïi, loãi sôïi khaùc maøu vaûi … Ñaây laø do loãi vaûi trong quaù trình deät. Loãi sôïi gaây taùc haïi nghieâm troïng :saûn phaåm khoâng ñaït chaát löôïng, coâng nhaân phaûi söûa haøng maát raát nhieàu thôøi gian, phaûi thay theá chi tieát cuûa saûn phaåm toán chi phí.  Ñöôøng may nhaên vaën , noåi chæ : Ñöôøng may khoâng eâm laøm bieán daïng maët vaûi , chæ bò noåi haït, caêng, loûng hoaëc suøi chæ… laøm cho saûn phaåm khoâng beàn, khoâng ñaït chaát löôïng.  Loãi khaùc maøu , loang maøu vaûi : Treân saûn phaåm ñaõ hoaøn chænh caùc chi tieát khoâng ñoàng maøu, maøu khoâng ñoàng nhaát treân moät baùn thaønh phaåm, laøm cho saûn phaåm khoâng ñaït chaát löôïng vaø khoâng thaåm mó, neân phaûi thay theá seõ toán thôøi gian vaø chi phí saûn xuaát. - Böôùc 6 : Kieåm tra laïi khaû naêng tieáp thu cuûa coâng nhaân sau khi hoïc lyù thuyeát. Quaù trình kieåm tra keùo daøi trong suoát quaù trình hoïc may cho taát caû coâng nhaân. Caùch thöùc kieåm tra : + Trong quaù trình hoïc may cô baûn cuõng nhö hoïc may coâng ñoaïn, giaùo vieân coá tình ñöa nhöõng baùn thaønh phaåm coù loãi cho coâng nhaân hoïc . + Theo doõi phaûn öùng cuûa coâng nhaân : a) Tröôøng hôï p 1 : Coâng nhaân phaùt hieän ra loãi thì giaùo vieân ñöa tieáp baùn www.congnghemay.net thaønh phaåm coù loãi khaùc cho coâng nhaân. b) Tröôøng hôïp 2 : Coâng nhaân khoâng phaùt hieän ra loãi, thì chuyeån baùn thaønh phaåm ñoù cho coâng nhaân khaùc . 2) BAØI HOÏC AÙP DUÏNG CHO CAÙC MAÙY MAY COÂNG NGHIEÄP A/- May maùy 1kim Baøi 1 : LAØM QUEN & ĐIỀU KHIỂN MAÙY I/ CAÁU TAÏO - CHÖÙC NAÊNG CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA MAÙY. 1. Muïc ñích, yeâu caàu: Coâng nhaân naém ñöôïc caùc boä phaän caáu taïo chính cuûa maùy vaø chöùc naêng, coâng duïng cuûa chuùng, töø ñoù bieát caùch söû duïng vaø taän duïng, aùp duïng taát caû caùc chöùc naêng cuûa chuùng sao cho phuø hôïp vaø thuaän lôïi ñoái vôùi coâng vieäc. Qui trinh đào tạo Công Nhân Trang 15 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN MAY Sarah Co., Ltd 02/05/2012 Trang 16/55 2. Phöông phaùp thöïc hieän: Caáu taïo vaø caùc chöùc naêng cuûa caùc boä phaän caáu taïo chính cuûa maùy: - Heä thoáng daãn chæ: bao goàm giaù ñôõ chæ, caùc maét daãn chæ, kim: duøng ñeå daãn chæ treân ñi theo moät traät töï nhaát ñònh nhaèm khoâng laøm roái chæ vaø ñöùt chæ. - Truï kim. - Truï chaân vòt. - Cuïm ñoàng tieàn. - Cuïm ñaùnh suoát - Volaêng. - Baøn ñaïp. - Moâ tô- coâng taéc. - Boä phaän naâng chaân vòt. - Hoäp ñieàu khieån töï ñoäng. - Boä phaän laïi muõi. - OÅ chao, thuyeàn suoát. - Baøn löøa, maët nguyeät. www.congnghemay.net II/ HÖÔÙNG DAÃN VEÄ SINH MAÙY 1. Muïc ñích, yeâu caàu : Coâng nhaân phaûi bieát caùch veä sinh vaø baûo quaûn maùy moùc, thieát bò, ñoàng thôøi coù thoùi quen veä sinh maùy tröôùc vaø sau khi laøm vieäc. 2. Phöông phaùp thöïc hieän: Höôùng daãn cho coâng nhaân bieát veä sinh caùc boä phaän cuûa maùy theo thöù töï töø treân xuoáng döôùi, töø trong ra ngoaøi. - Lau saïch maùng ñeøn, boùng ñeøn, daây daãn ñieän. Maùng ñôõ, giaù maéc chæ. Ñaàu maùy ( thaân maùy vaø caùc maét daãn chæ, cuïm ñoàng tieàn. Boä phaän ñaùnh suoát chæ döôùi Treân maët baøn maùy. Qui trinh đào tạo Công Nhân Trang 16 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN MAY - Sarah Co., Ltd 02/05/2012 Trang 17/55 Hoäc maùy, oå chao. Moâ tô maùy, gaït goái. Chaân maùy, baøn ñaïp. - III/ KIEÅM TRA MAÙY TRÖÔÙC KHI SÖÛ DUÏNG Tröôùc khi söû duïng maùy caàn phaûi kieåm tra laïi maùy coù ñuû ñieàu kieän an toaøn cho saûn xuaát khoâng, caùc yeáu toá caàn kieåm tra laïi nhö sau: -Baøn maùy coù chaéc chaén khoâng? -Maët baøn vaø ñaàu maùy coù baèng phaúng khoâng? -Chaân vòt coù tieáp xuùc vôùi maët nguyeät khoâng? - IV/ Maët nguyeät coù baèng khaúng khoâng? Heä thoáng daãn chæ coù chaéc chaén vaø ñaày ñuû khoâng? Gheá ngoài hoïc coù chaéc chaén, vaø vöøa taàm vôùi cô theå ngöôøi ngoài hoïc khoâng? Maùy may coù tieáp ñieän www.congnghemay.net khoâng? Maùy coù deã daøng ñieàu khieån khoâng?( baøn ñaïp coù quaù cao hoaëc quaù thaáp, khoù khaên cho vieäc ñieàu khieån maùy theo yù muoán khoâng) TAÄP CHAÂN TREÂN MAÙY 1. Muïc ñích vaø yeâu caàu : Giuùp coâng nhaân laøm quen vôùi caùch söû duïng maùy may trong coâng nghieäp, laøm chuû ñöïôc toác ñoä maùy, ñieàu khieån maùy theo yù muoán moät caùch deã daøng. Yeâu caàu ngöôøi hoïc phaûi thaät taäp trung quan saùt quaù trình, söï di chuyeån taïo thaønh muõi chæ cuûa kim, töø ñoù coù caùi nhìn toång quaùt sô boä veà maùy may ñoàng thôøi naém ñöôïc nguyeân taéc di chuyeån ñeå taïo muõi cuûa kim. 2. Phöông phaùp thöïc hieän: a/. Tö theá ngoài Qui trinh đào tạo Công Nhân Trang 17 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN MAY Sarah Co., Ltd 02/05/2012 Trang 18/55 Ngöôøi hoïc ngoåi ngay ngaén treân gheá, löng thaúng, ñaàu hôi cuùi ( 15 ñoä so vôùi phöông thaúng ñöùng), maét nhìn thaúng vaø quan saùt söï di chuyeån cuûa truï kim, troïng löïc cô theå doàn vaøo phaàn moâng tieáp xuùc vôùi gheá ngoài. - Hai tay ñaët treân baøn maùy ( chæ tieáp xuùc caùc ñaàu ngoùn tay vaø phaàn treân saùt khôùp coå tay) hai caùnh tay tuyeät ñoái khoâng ñöôïc tieáp xuùc vôùi maët baøn maùy ñoàng thôøi luoân caùch maët baøn maùy moät khoaûng nhaát ñònh. - Chaân traùi ñaët treân thaønh chaân maùy, ñaàu goái chaân phaûi ñaët gaàn saùt vaø ngang taàm vôùi boä phaän gaït goái cuûa maùy, Baøn chaân phaûi ñaët vuoâng goùc vôùi baøn ñaïp ñoàng thôøi chia ñeàu troïng löïc cuûa chaân ôû giöõa trseân maët baøn ñaïp cuûa maùy. b/. Yeâu caàu: Duøng chaân ñieàu khieån baøn ñaïp cho kim di chuyeån leân xuoáng töøng muõi moät theo toác ñoä nhanh daàn ñeàu. c/. Caùch thöïc hieän: - Chaân ñeå ngay ngaén treân baøn ñaïp cuûa maùy, chia ñeàu troïng löïc cuûa chaân ôû giöõa baøn ñaïp, www.congnghemay.net duøng muõi chaân aán maïnh baø n ñaïp tôùi phía tröôùc sau ñoù duøng goùt chaân nhaán maïnh goùt chaân veà phía sau, ñoâïng taùc naøy laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn. Ban ñaàu ngöôøi hoïc taäp voùi toác ñoä chaäm sau ñoù naâng daàn cöôøng ñoä ñaïp maùy ñoàng thôøi taêng daàn vaän toác di chuyeån cuûa kim nhöng vaâõn baûo ñaûm ngöôøi hoïc phaûi kieåm soaùt ñöôïc soá laàn kim leân xuoáng(soá muõi kim ñöôïc taïo thaønh). V/ TAÄP THAO TAÙC LAÁY BAÙN THAØNH PHAÅM * CAÙC THAO TAÙC THÖÏC HIEÄN MOÄT CHUOÃI CÖÛ ÑOÄNG KHI THÖÏC HIEÄN MOÄT COÂNG ÑOAÏN MAY 1) Laáy baùn thaønh phaåm. a) Laáy hai baùn thaønh phaåm hai tay cuøng luùc. b) Laáy hai baùn thaønh phaåm hai tay khoâng cuøng luùc. - Laáy hai baùn thaønh phaåm lôùn. - Laáy moät baùn thaønh phaåm lôùn vaø moät baùn thaønh phaåm nho.û Qui trinh đào tạo Công Nhân Trang 18 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN MAY Sarah Co., Ltd 02/05/2012 Trang 19/55 2) Gheùp baùn thaønh phaåm a) Hai baùn thaønh phaåm gheùp ôû khoaûng khoâng tröôùc maët roài ñöa vaøo chaân vòt. b) Hai baùn thaønh phaåm gheùp vôùi nhau treân maët baøn maùy roài ñöa vaøo chaân vit. c) Hai baùn thaønh phaåm gheùp vôùi nhau ôû vò trí chaân vòt. d) Hai baùn thaønh phaåm gheùp vôùi nhau khi kim caém xuoáng ít nhaát moät baùn thaønh phaåm. 3) Chænh so mí hai hay nhieàu baùn thaønh phaåm ( thao taùc laëp ñi laëp laïi ) a) So theo meùp vaûi (ñöôøng caét cuûa baùn thaønh phaåm). b) So theo daáu phaán. c) Vöøa may vöøa daûi ñeàu baùn thaønh phaåm treân ñoaïn may hai tay phoái hôïp nhòp nhaøng theo cöõ caên. 4) Caùch raûi baùn thaønh phaåm khi may (thao taùc laëp ñi laëp laïi). www.congnghemay.net a) Khi may coâng nhaân gom heát hoaëc moät phaàn ñöôøng may, roài vöøa may vöøa raûi baùn thaønh phaåm naøy leân baùn thaønh phaåm khaùc trong khi may. b) Ngöôøi may laáy moät ñoaïn ngaén treân chieàu daøi ñöôøng may sau khi chænh ,may roài tieáp tuïc laáy roài chænh vaø may tieáp. Theo caùch naøy coâng nhaân raát laâu môùi hoaøn thaønh saûn phaåm. 5) Keát thuùc ñöôøng may. a) Sau khi gaàn may xong , coâng nhaân döøng maùy chænh xong roài môùi may heát ñöôøng may. b) Coâng nhaân vöøa may khi ñeán gaàn cuoái giaûm toác ñoä maùy roài vöøa chænh vöøa may heát chieàu daøi ñöôøng may. 6) Laáy baùn thaønh phaåm lôùn ra khoûi chaân vòt. a) Sau khi may xong coâng nhaân rôøi tay kieåm tra ñöôøng may roài laáy baùn thaønh phaåm ra khoûi chaân vòt. Qui trinh đào tạo Công Nhân Trang 19 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN MAY Sarah Co., Ltd 02/05/2012 Trang 20/55 b) Sau khi may xong coâng nhaân laáy ra khoûi chaân vòt roài kieåm tra môùi boû baùn thaønh phaåm qua moät beân. 7) Ñaët baùn thaønh phaåm vaøo vò trí sau khi may xong. a) Coâng nhaân thaû baùn thaønh phaåm vaøo gioû ñöïng. c) Coâng nhaân xeáp baùn thaønh phaåm laïi roài boû xuoáng gheá hoaëc boû leân baêng chuyeàn. II./ MOÄT SOÁ VÍ DUÏ VEÀ THAO TAÙC LAÁY BAÙN THAØNH PHAÅM. Yeâu caàu caùc thao taùc nhanh, chính xaùc vaø döùt khoaùt. Baøi 1 : Laáy baùn thaønh phaåm baèng hai tay cuøng luùc so mí ñöa vaøo chaân vòt . 1- Laáy baùn thaønh phaåm baèng hai tay cuøng luùc www.congnghemay.net 2- So mí hai baùn thaønh phaåm Qui trinh đào tạo Công Nhân Trang 20
- Xem thêm -