Tài liệu Giáo trình môn autocad

  • Số trang: 223 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 90 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 9724 tài liệu

Mô tả:

Giáo trình AutoCad U ......................................................................................................................................................................... 3 CH NG 1. B T U V I AUTOCAD .................................................................................................................... 4 1.1. GI I THIEU AUTOCAD .......................................................................................................................................................... 4 1.2. KH I NG AUTOCAD ......................................................................................................................................................... 4 1.3. THOAT KHOI AUTOCAD ........................................................................................................................................................ 7 1.4. L U BAN VE ............................................................................................................................................................................ 8 1.5. M BAN VE ............................................................................................................................................................................. 8 1.6. L NH XUAT BAN VE (EXPORT) .............................................................................................................................................. 9 1.7. L NH RECOVER ...................................................................................................................................................................... 9 1.8. L NH SHELL ........................................................................................................................................................................... 9 1.9. C C PHIM T T ........................................................................................................................................................................ 9 CH NG 2. CÁC L NH THI T L P B N V C B N ......................................................................................... 12 2.1. THIET LAP GI I HAN BAN VE BANG LENH NEW .................................................................................................................12 2.2. NH GI I HAN BAN VE LIMITS ...........................................................................................................................................18 2.3. NH N VI BAN VE (L NH UNITS) ..................................................................................................................................19 2.4. L NH MVSETUP ...................................................................................................................................................................20 2.5. C NG CU TR GIUP (DRAFTING SETTINGS) .......................................................................................................................21 CH NG 3. QUAN SÁT B N V ............................................................................................................................. 26 3.1. THU PHONG MAN HINH ........................................................................................................................................................26 3.2. K O NGANG HINH ANH MAN HINH (LENH PAN) ................................................................................................................28 CH NG 4. CÁC L NH V C B N ........................................................................................................................ 31 4.1. C C I T NG VE 2D CUA AUTOCAD .............................................................................................................................31 4.2. C C PH NG PHAP NHAP TOA IEM .............................................................................................................................31 4.3. V OAN THANG (LINE) ......................................................................................................................................................32 4.4. V NG TRON (LENH CIRCLE) .......................................................................................................................................35 4.5. V CUNG TRON (LENH ARC)................................................................................................................................................38 4.6. V IEM (LENH POINT).......................................................................................................................................................42 4.7. V A TUYEN (LENH PLINE) ...............................................................................................................................................43 4.8. V A GIAC U (POLYGON) ...............................................................................................................................................46 4.9. V HINH CH NHAT (L NH RECTANG) ..............................................................................................................................47 4.10. V NG CONG BAC CAO (LENH SPLINE) ......................................................................................................................49 4.11. V NG ELLIPSE (L NH ELLIPSE) ..............................................................................................................................50 CH NG 5. CÁC L NH HI U CH NH ..................................................................................................................... 63 5.1. C C PH NG PHAP L A CHON I T NG ........................................................................................................................63 5.2. C C LENH TR GIUP .............................................................................................................................................................65 5.3. C C KI THUAT HIEU CHINH ..................................................................................................................................................67 5.4. C C LENH VE NHANH ...........................................................................................................................................................82 5.5. HIEU CHINH BANG GRIPS .....................................................................................................................................................91 CH NG 6. GHI VÀ HI U CH NH KÍCH TH C ................................................................................................ 98 6.1. C C THANH PHAN GHI KICH TH C ...................................................................................................................................98 6.2. C C KHAI NIEM C BAN GHI KICH TH C ..........................................................................................................................99 6.3. TRINH T GHI KICH TH C ............................................................................................................................................. 102 6.4. C C NHOM LENH GHI VA HIEU CHINH KICH TH C ........................................................................................................ 103 6.5. GHI KICH TH C THANG .................................................................................................................................................. 105 6.6. GHI KICH TH C H NG TÂM (BAN KINH, NG KINH ) ............................................................................................ 109 6.7. GHI KICH TH C GOC (LENH DIMAGULAR) .................................................................................................................... 111 6.8. GHI TOA IEM (LENH DIMORDINATE)....................................................................................................................... 112 6.9. GHI CHUOI KICH TH C ................................................................................................................................................... 113 Giáo trình AutoCAD 6.10. GHI NHOM KICH TH C (LENH QDIM) ......................................................................................................................... 116 6.11. GHI KICH TH C THEO NG DAN............................................................................................................................. 118 6.12. GHI DUNG SAI HINH DANG VA VI TRI (LENH TOLERANCE) ........................................................................................... 123 6.13. HIEU CHINH KICH TH C .............................................................................................................................................. 125 6.14. HIEU CHINH KICH TH C LIEN KET .............................................................................................................................. 129 6.15. C C LENH LIEN QUAN KICH TH C LIEN KET ............................................................................................................... 134 CH NG 7. QU N LÝ B N V THEO L P, MÀU VÀ NG NÉT .............................................................. 137 7.1. T O VA GAN CAC TINH CHAT CHO L P BANG HOP THOAI LAYER PROPERTIES MANAGER ........................................... 137 7.2. NH NG CHU Y KHI S DUNG HOP THOAI LAYER PROPERTIES MANAGER ..................................................................... 143 7.3. THANH CONG CU OBJECT PROPERTIES............................................................................................................................ 144 7.4. C C LENH LIEN QUAN N DANG NG ........................................................................................................................ 147 7.5. TRINH T GHI VA HIEU CHINH VAN BAN .......................................................................................................................... 160 7.6. T O KIEU CH (TEXT STYLE) .......................................................................................................................................... 161 7.7. HIEU CHINH VAN BAN ....................................................................................................................................................... 168 CH NG 8. HÌNH C T, M T C T VÀ KÍ HI U V T LI U .............................................................................. 172 8.1. TRINH T VE HINH CAT VA MAT CAT ................................................................................................................................ 172 8.2. V MAT CAT LIEN KET BANG LENH BHATCH.................................................................................................................... 173 8.3. V MAT CAT LIEN KET BANG LENH HATCH ...................................................................................................................... 180 8.4. HIEU CHINH MAT CAT ....................................................................................................................................................... 183 8.5. S DUNG TOOL PALETTE CHEN MAT CAT ........................................................................................................................ 185 CH NG 9. CÁC L NH V NÂNG CAO ............................................................................................................... 186 9.1. V 9.2. V 9.3. V 9.4. V 9.5. V 9.6. T 9.7. C CH NG THANG ............................................................................................................................................................ 186 NG THANG (LENH RAY) .............................................................................................................................. 187 N A OAN THANG CO CHIEU RONG (LENH TRACE)........................................................................................................... 187 C TÔ (LENH SOLID).................................................................................................................................... 188 MIEN NG SONG SONG (MLINE) .............................................................................................................................. 189 CAC O MOT MIEN BANG LENH REGION................................................................................................................................ 196 C PHEP TOAN NG 10. PH 10.1. C 10.2. C 10.3. V 10.4. V 10.5. V 10.6. P I SO BOOLE I V I REGION ............................................................................................................ 196 NG PHÁP V HÌNH CHI U VUÔNG GÓC VÀ HÌNH CHI U TR C O....................... 199 C HINH CHIEU TRONG BAN VE KI THUAT ................................................................................................................... 199 C PH GOC L NG PHAP VE HINH CHIEU .............................................................................................................................. 201 N, CUNG CHUYEN TIEP CHO HINH CHIEU ................................................................................................... 206 HINH CHIEU PHU ....................................................................................................................................................... 207 DU VE CAC HINH CHIEU .............................................................................................................................................. 207 NG PHAP VE HINH CHIEU TRUC O ...................................................................................................................... 212 THAM KH O ............................................................................................................................................................ 222 2 Giáo trình AutoCAD U AutoCAD là m t ch ng trình tr thi t k b ng máy nh. Nó là m t trong nh ng ch ng trình thông d ng c s d ng trong nhi u ngành thi t k nh c khí, xây d ng, ki n trúc, n , n,… nh vào kh n ng chính xác và hi u su t cao. Môn h c này nh m cung c p m t s ki n th c, k n ng v c b n v i ph n m m AutoCAD. Môn h c ch cung c p nh ng k n ng v 2D, ch là n n t ng ban u cho sinh viên thi t k các b n v c b n ph c v các môn h c khác và làm n cho khóa h c AutoCAD chuyên sâu h n, c thù h n cho t ng chuyên ngành. 3 Giáo trình AutoCAD CH NG 1. B T U V I AUTOCAD 1.1. G I THI U AUTOCAD AutoCAD là ch vi t t t c a Computer–Aided Design ho c Computer–Aided Drafting. Do ó ph n m m AutoCAD có ngh a là ph n m m tr giúp v và thi t k b ng máy tính. Ph n m m AutoCAD u tiên là Sketchpad xu t hi n vào n m 1962 c vi t b i Ivan Sutherland thu c tr ng k thu t Massachusetts. d ng ph n m m AutoCAD ta có th v thi t k các b n v hai chi u (2D–ch c n ng Drafting), thi t k mô hình 3 chi u (3D–ch c n ng Modeling), tính toán k t c u b ng ph pháp ph n t h u h n (FEA–ch c n ng Analysis). Các ph n m m AutoCAD có 3 c ng m n i b t sau: Chính xác. ng su t cao nh các l nh sao chép (th c hi n b n v nhanh). dàng trao i d li u v i các ph n m m khác. AutoCAD là ph n m m c a hãng AutoDesk dùng th c hi n các b n v k thu t trong các ngành: Xây d ng, C khí, Ki n trúc, n, B n , … B n v nào th c hi n c b ng tay thì có th v b ng ph n m m AutoCAD. AutoCAD là m t trong các ph n m m thi t k s d ng cho máy tính cá nhân (PC). Hãng AutoDesk, nhà s n xu t AutoCAD là m t trong n m hãng s n xu t hàng u c a th gi i. Là sinh viên, h c ph n m m AutoCAD giúp b n trao i các k n ng làm vi c công nghi p. Hi n này ngày càng nhi u ng i s d ng ph n m m CAD h n các ph n m m thi t k khác. u b n h c AutoCAD là ph n m m thi t k u tiên thì nó là c s cho b n ti p thu các ph n m m CAD khác vì ph ng pháp v và các l nh trong AutoCAD c ng c s d ng trong các ph n m m này. 1.2. K kh i I NG AUTOCAD ng AutoCAD 2004, ta có th th c hi n theo các cách sau: Double click vào bi u t màn hình Desktop. ng AutoCAD 2004 trên Click vào nút Start/Programs/Autodesk/AutoCAD 2004/AutoCAD 2004 Sau khi kh i Bi u t ng AutoCAD ta có màn hình làm vi c nh hình d 4 ng AutoCAD 2004 trên Desktop i: Giáo trình AutoCAD Các thành ph n giao di n AutoCAD i t trên xu ng d Thanh tiêu i ta có các thành ph n sau: (Title Bar): v i tên ban u là th Thanh tiêu ng là Drawing1.dwg AutoCAD Thanh menu: Trên Menu bar có nhi u trình n, n u ta ch n m t trình thì m t menu khác s x xu ng ta ch n l nh k ti p. Thanh menu AutoCAD Thanh công c chu n (Standard Toolbar): 5 n nào ó, Giáo trình AutoCAD Thanh menu AutoCAD u thanh công c chu n này không hi n ra b n có th ch n cho nó hi n ra b ng cách: Menu: ch n View/Toolbars.... H p tho i Toolbars m ra. Ho c nh p l nh Toolbar dòng l nh Khi h p tho i Customize hi n ra, hãy ch n thanh nào mu n hi n th Toolbars bên trái. danh sách Hi n th thanh công c Dòng l nh (Command line): Dòng l nh có ít nh t 2 dòng phía d i màn hình ho . ây là n i ta nh p vào l nh ho c hi u th các dòng nh c c a máy (Prompt Line). Có th hi n th toàn b các dòng nh ã th c hi n khi nh n F2. a s dòng l nh 6 Giáo trình AutoCAD Có th hi n th s dòng Command b ng cách: a con tr kéo n v trí giao gi a màn hình ho và dòng Command n khi xu t hi n hai ng song song, kéo lên u mu n t ng s dòng hi n th , kéo xu ng n u mu n gi m s dòng hi n th . Vùng v (Drawing area): Là vùng ta th hi n b n v (Ph n màu en c a màn hình AutoCAD trên). Màu màn hình ho c nh b i h p tho i: Tools/Options/Display/Colors. i trình Window Element ta ch n Model tab background (thay i màu màn hình vùng v ), r i click vào ô màu mà ta thích sau ó ch n OK. Màu m c nh c a AutoCAD (Default Colors) là màu en (black) Thay i màu vùng v và kích th c con tr Con tr (Cursor): th hi n v trí m v trên màn hình. Bình th ng cursor có d ng ô hình vuông (box) và 2 ng th ng tr c giao (crosshair) t i tâm hình vuông. Khi hi u ch nh i t ng, con tr có d ng box. thay i màu c a con tr , c ng ch n Tools/Options/Display/Colors nh ng thay vì ch n Model tab background ta ch n Model tab point. thay i kích c c a con tr ta kéo thanh tr hình trang tr c) t c a khung Crosshair Size (xem 1.3. THOÁT KH I AUTOCAD Ta có th th c hi n theo các cách sau: Trên thanh Menu c a AutoCAD 2004: ch n File/Exit 7 Giáo trình AutoCAD Click vào nút góc ph i trên. bàn phím: nh n Alt, F, X hay nh n Alt + F4 dòng Command: gõ vào ch Quit hay Exit 1.4. L U B N V 1.4.1. L U B N V V I TÊN M I Khi m m t b n v m i v , ta nên t tên ngay, b ng cách: Trên thanh Menu: ch n File/Save As bàn phím: nh n Alt + F, A ho c Ctrl+Shift+ S 1.4.2. L UB NV Ã CÓ TÊN S N Trên thanh Công c chu n: Click vào bi u t ng am m bàn phím: nh n Ctrl + S Trên thanh Menu: ch n File/Save bàn phím: nh n Alt + F, S 1.5. M B N V 1.5.1. M B NV M I Trên thanh Công c chu n: click vào bi u t ng Trên thanh Menu: ch n File/New bàn phím: nh n Ctrl + N bàn phím: nh n Alt + F, N 1.5.2. M B N V CÓ S N Trên thanh Công c chu n: click vào bi u t ng Trên thanh Menu: ch n File/Open bàn phím: nh n Ctrl + O Khác v i các phiên b n tr (Template file), DXF. c, l nh Open có th m 8 c các file ph n m r ng DWG, DWT Giáo trình AutoCAD 1.6. L NH XU T B N V (EXPORT) Trên thanh Menu: Ch n File/Export… nh này cho phép xu t b n v v i các ph n m r ng khác nhau. Nh l nh này ta có th trao i d li u v i các ph n m m khác. 1.7. L NH RECOVER Trên thanh Menu: Ch n File/Drawing utilities/Recover… Khi th c hi n l nh Recover xu t hi n h p tho i Select file. Ch n các nh n nút OK. p n c n ph c h i và 1.8. L NH SHELL nh Shell cho phép t m th i thoát kh i màn hình AutoCAD và th c hi n các l nh c a h u hành. Command: Shell >>OS command: Sau khi th c hi n các l nh c a h u hành xong, mu n tr l i AutoCAD ta gõ exit Chú ý: Không c dùng l nh Shell ch y ch ng trình Chkdsk. Không .TMP) c dùng l nh Shell xoá các Temporary file (file có ph n m r ng .AC$, 1.9. CÁC PHÍM T T t s ch c n ng c a các phím: F1 Th c hi n l nh Help F2 Dùng chuy n t màn hình ho c ng c l i F3 ho c Ctrl + F T t m ch F5 ho c Ctrl + E Khi SNAP và GRID ch n là Isometric thì phím này dùng chuy n t m t chi u tr c o này sang m t chi u tr c o khác. F6 ho c Ctrl + D COORS–ON/OFF dùng truy b t 9 m th ho sang màn hình v n b n ng trú (Running Osnap) hi n th to c a con ch y khi thay Giáo trình AutoCAD i v trí trên màn hình. F7 ho c Ctrl + G GRID–ON/OFF dùng F8 ho c Ctrl + L ORTHO–ON/OFF Khi th lo i này là th ng ng ho c n m ngang. F9 ho c Ctrl + B SNAP ON/OFF Dùng Nút trái chu t Ch nh (PICK) m t m n m trên màn hình, ch n i t ho c dùng ch n l nh t Screen Menu hay Menu Bar Nút ph i chu t Shift + nút ph i chu t ng m hay t t m ng l c m thì m (Grid) ng th ng luôn m ho c t t SNAP ng ng v i phím Enter Làm xu t hi n b n danh sách các ph Danh sách này g i là Cursor menu Enter, Spacebar i ng th c truy b t m. t thúc l nh, k t thúc vi c nh p d li u ho c th c hi n m t nh tr c ó Esc Hu b m t l nh hay x lý ang ti n hành R(Redraw) T y s ch m t cách nhanh chóng nh ng d u “+” (Blipmode) Up Arrow i l i l nh th c hi n tr c ó t i dòng Command: và k t h p i Down arrow (m i tên h ng xu ng). L nh này ch th c hi n khi ta nh n phím Enter. Các phím t t khác Ctrl + C: Copy cac Ctrl + X: C t các Ctrl + V: Dán các it it it ng c ch n vào Clipboard ng c ch n vào Clipboard ng trong Clipboard vào b n v . Ctrl + O: Th c hi n l nh Open. Ctrl + N: Th c hi n l nh New Ctrl + S: Th c hi n l nh Qsave Ctrl + Z: Th c hi n l nh Undo. Ctrl + Y: Th c hi n l nh Redo. Ctrl + P: Th c hi n l nh Plot/Print. Ctrl + A: T t m nhóm các it ng c ch n b ng l nh Group. 10 Giáo trình AutoCAD Ctrl + J: T ng t phím Enter. 11 Giáo trình AutoCAD CH NG 2. CÁC L NH THI T L P B N V C 2.1. THI T L P GI I H N B N V B NG L NH NEW Khi th c hi n l nh New xu t hi n h p tho i Start up p tho i t o b n v m i (N u AutoCAD không hi n th h p tho i này lên thì do m c Startup trong– Tool/Options/System ch a c ch n – xem cách hi n th nó hình d i) Ch n l a làm cho h p tho i Startup t b t khi ch y ch 12 ng trình B N Giáo trình AutoCAD i nút Start from Scatch n u ta ch n Metric và nh n OK thì ta ch n gi i h n b n v là 420, 297 và n v v theo h Met (milimeter); Các l nh và bi n liên quan b n v h Mét nh liên quan Units Mô t l nh nv Limits Gi i h n b n v Snap c nh y Grid t l i Bi n Giá tr m c LUNITS 2 (Decimal) LIMMAX 420, 297 SNAPUNIT 10 GRIDUNIT 10 LTSCALE l d ng ng LTSCALE 1 DIMSCALE l kích th c DIMSCALE 1 TEXTSIZE 2.5 HPSIZE 1 Text, Dtext,Mtext Hatch, Bhatch Text height l m tc t nh Trong tr ng h p này thì các bi n và l nh liên quan c thi t l p theo b n trên. Các d ng ng (linestyle) và m u m t c t (hatch pattern) theo ISO, ta không c n nh l i t l u ch n English thì n v v là Inch và gi i h n b n v là 12, 9. u mu n nh b n v v i gi i h n khác 420 x 290 (ví d 597x420) thì trên h p tho i Startup ta ch n trang Use a Wizard và ta s thi t l p b n v b ng cách l n l t ch n nh n v (units), gi i h n b n v (area). T i ó ta có hai l a ch n: Quick setup và Advanced Setup. 13 Giáo trình AutoCAD Trang Use a Wizard c a h p tho i T o b n v m i Quick setup: Ta th c hi n theo 2 b c 1: Ch n nv c o Ch n nv b nv Decimal 15.5000 Theo h s 10 Engineering 1’–3.5” thu t h Anh Architiectural 1”–3 ½” Ki n trúc h Anh 14 Giáo trình AutoCAD Fractional 15 ½ Scientific 1.5500E+01 Phân s n v khoa h c Ta ch n Decimal trên h p tho i này c 2: Ch n gi i h n b n v Ch n gi i h n b n v h p tho i này ta nh p chi u r ng b n v vào ô Width (theo tr c X) và chi u dài Length (theo tr c Y) Advanced setup: Ta th c hi n theo 5 b c 1: Ch n nv o (t ng t nh trên) 15 c Giáo trình AutoCAD c 2: Ch n nv Ch n nv b nv Ch n nv o góc o góc Decimal Degrees 90o Theo h s 10 Dec/Min/Sec 90d Theo h gi /phút/giây Grads 100g Theo h Gradian Radians 2r Theo Surveyor N 0d W Theo h 16 n v radian a hình Giáo trình AutoCAD Ta ch n Decimal Degrees c 3: Ch n h ng b t u tính góc Ch n h Ta ch n h ng o góc East Ch n h ng ông North Ch n h ng B c West Ch n h ng Tây South Ch n h ng Nam Other Ch n theo h ng tu ch n ng ông (East) c 4: Ch n chi u tính góc (ng c hay thu n chi u kim 17 ng h ) Giáo trình AutoCAD Ch n chi u o góc Counter–Clockwise Ng c chi u kim Clockwise Thu n chi u kim ng h (m c nh) ng h Ta ch n Counter–Clockwise c 5: Ch n gi i h n b n v (t 2.2. ng t nh ph n Quick ) NH GI I H N B N V LIMITS nh Limits xác nh kích th c vùng ho b ng cách xác nh các m góc trái phía d i (Lower left corner) và góc ph i trên (Upper right corner) b ng to X, Y. N u ta mu n thay i ( ã ch n Metric) các giá tr này thì tr c khi v ta ph i s d ng l nh Limits. Quy c: Chi u tr c X, Y trong AutoCAD t ng t chi u X, Y khi v th Command: Limits Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000, 0.0000>: Specify upper right corner <12.0000, 9.0000>: 420,297 m g c trái phía d i (Lower left corner) c vào gi i h n b n v ta nh p m g c ph i phía d t trùng v i g c to 0, 0. Tu i trên (Upper right corner) Khi nh gi i h n b n v ta chú ý n kh gi y (paper size) ta d nh in. Ví d mu n in ra kh gi y A3 (420x297 thì gi i h n b n v ta có th nh là 840x594 (t l 1:2), … 18 Giáo trình AutoCAD Các l a ch n khác ON: Không cho phép v ra ngoài vùng gi i h n b n v n s xu t hi n dòng nh c “ **outside limits” OFF: Cho phép v ra ngoài vùng gi i h n ã 2.3. NH NV B NV ã nh. N u ta v ra ngoài gi i nh (L NH UNITS) u b n không thi t l p các thông n n v , chính xác, cách nh góc lúc b t thì b n có th dùng l nh nh n v này thi t l p l i. nh units s thi t l p nh sau: n v dài và ut ob n n v góc cho b n v hi n hành. Cách g i h p tho i này dòng l nh gõ Units ho c Ddnuts ho c Format/Units… khi ó xu t hi n h p tho i Drawing Units nh bên. c Length Type ( n v chi u dài) 1. Scientific: n v khoa h c, 1.55E+01 p tho i Drawing Units 2. Decimal: Theo h s 10, 15.50 3. Engineering: K thu t h Anh, 1’–3.50” o theo foot và inch; ph n inch th hi n i d ng th p phân 4. Architectural: Ki n trúc Anh, 1”–3 ½” o theo foot và inch; ph n inc h th hi n i d ng h n s 5. Fractional: Phân s , 15 ½ c Angle Type ( nv o góc) 1. Decimal degrees: H s 10, 45.0000 2. Degrees/minutes/second: , phút giây, 45d0’0” 3. Grads: Theo Grad, 50.0000g 19
- Xem thêm -