Tài liệu Giáo trình kỹ thuật bảo quản hoa

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 13 |
  • Lượt tải: 0
trangtranthi64149

Tham gia: 04/06/2016

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA NÔNG LÂM BÀI GIẢNG TÓM TẮT C ) HỌC PHẦN T T Ả N ười biên so T ẢN HOA T 06/2008 L N ư MỤC LỤC CHƯƠNG MỞ ĐẦU G H N H C ..................................................... 4 C Đ CH C N H C .......................................................................... 4 N NG N H C ................................................................................. 4 G H CH NG ................................................................................... 4 CHƯƠNG Đ NH G H N H .................................................. 6 H C C NH............................................................................................... 6 Ê CH ẨN ECE (Economic Commision for Euroupe – Hội đồng Kinh tế Châu Âu) ............................................................................................................. 6 i u chu n ECE ch t ng ................................................................... 6 i u chu n ECE ph m c p..................................................................... 7 i u chu n ECE og i n nh n: ................................................... 8 i u chu n ECE cho ho c m ch ng đ n ................................................. 8 i u chu n ECE cho ho c m ch ng p ................................................. 9 i u chu n ECE cho ho hồng ................................................................. 10 i u chu n cho ho c c ............................................................................ 10 i u chu n ECE cho ho mimos ............................................................. 10 i u chu n ECE cho c t c nh ............................................................... 11 Ê CH ẨN C (U.S.).................................................................... 13 Ê CH ẨN C.A. CONOVER, 1986 ....................................................... 15 H G N NG H H CH .................................................... 16 K N .................................................................................................. 16 B H RỒNG CH ....................................................................................... 16 1. Phân loại ch t ng ho trồng ch u theo:...................................................... 16 2. Tiêu chu n ch t ng c ho trồng ch u ..................................................... 16 3. Tiêu chu n c a C.A. Conover (1986) ............................................................. 17 CHƯƠNG II. Đ K N NH RƯỞNG H H CH H C HOA...................................................................................................................... 19 H C C NH............................................................................................. 19 C C GE RỒNG NH HƯỞNG Đ N H H C C NH ............................................................................................................... 19 Gi ng – h c nh u tu i th ho trong c trồng ............................. 19 nh s ng .................................................................................................. 20 Nhi t độ ................................................................................................... 20 B n ph n.................................................................................................. 21 i n c ................................................................................................ 21 Độ m ...................................................................................................... 21 Ki m so t s u nh .................................................................................. 21 nhi m h ng h đi u i n sinh................................................... 22 Gi i đoạn ph t tri n c ho o c thu hoạch ........................................ 22 I C C H H CH NH HƯỞNG Đ N H C H C C NH ............................................................................................. 23 h i gi n thu hoạch ho ........................................................................... 23 C ch th c thu hoạch................................................................................. 23 Nhi t độ s u hi thu hoạch ....................................................................... 24 Độ m s u hi thu hoạch .......................................................................... 24 nh s ng .................................................................................................. 24 1.6 Ethylene ................................................................................................... 24 tr c hi n .................................................................................. 30 h nh phần ch nh c c c ch t ảo quản ho ........................................... 30 1. Ch t ng n c ...................................................................................... 34 C c ph ng ph p ho s u thu hoạch ............................................... 35 B H RỒNG CH ....................................................................................... 37 C C GE RỒNG NH HƯỞNG Đ N H RỒNG CH ... 37 Đi u i n trồng s th ch nghi h h u .................................................. 37 nh s ng .................................................................................................. 37 Nhi t độ ................................................................................................... 38 inh ng ho ng ................................................................................. 38 i n c ................................................................................................ 39 Độ m ...................................................................................................... 39 Gi th ch u ........................................................................................ 39 u nh .................................................................................................. 39 1.9 Ethylene ................................................................................................... 39 C C H H CH NH HƯỞNG Đ N H G N NG C H RỒNG CH ........................................................................................ 40 hu hoạch ................................................................................................ 40 tr c hi n .................................................................................. 40 CHƯƠNG B Q NH ......................................................................... 41 B Q NH C C NH ....................................................................... 41 C C NH HƯỞNG Đ N Q RÌNH B Q NH .......... 41 Ch t ng ho ......................................................................................... 41 1.2 Nhi t độ ................................................................................................... 42 Độ m h ng h ..................................................................................... 43 1.4 Ánh sáng .................................................................................................. 44 1.5 Ethylene ................................................................................................... 44 th ng h trong phòng ảo quản .......................................................... 44 C c ph ng ph p ảo quản ạnh th ng th ng ......................................... 45 Bảo quản ho trong h qu n i m so t (C ) ......................................... 48 Bảo quản ho ở p su t th p ( )........................................................... 49 1.10 Ki m so t s u nh ................................................................................ 50 B B Q NH RỒNG CH .................................................................. 53 CHƯƠNG IV N CH NH ................................................................... 54 N CH NH C C NH .................................................................. 54 Ch t ng ho .............................................................................................. 54 h ch t tr c s u hi n chu n ................................................... 55 Đ ng g i hi n chu n ............................................................................... 55 Nhi t độ n chu n ...................................................................................... 57 Độ m hi n chu n ................................................................................... 58 nh s ng hi n chu n ............................................................................... 58 Eth ene hi n chu n ................................................................................ 58 n chu n ằng e ..................................................................................... 59 n chu n ằng m ............................................................................. 59 0 n chu n ằng đ ng th ...................................................................... 59 N CH NH RỒNG CH ................................................................. 60 Ch t ng c tr c hi n chu n ............................................................. 60 h ch t tr c hi n chu n ............................................................. 60 1 Đ ng g i tr c hi n chu n ...................................................................... 60 Nhi t độ t i u hi n chu n ...................................................................... 61 Độ m hi n chu n ................................................................................... 62 nh s ng hi n chu n ............................................................................... 62 Nhạ cảm i eth ene hi n chu n ch u tr ng tr ................................ 62 CHƯƠNG CHĂ ÓC Ử Ý CỬ H NG B N H ................ 64 H C C NH CỬ H NG B N H .................................................. 64 h o i n ại .................................................................................... 64 ung ịch ảo quản ....................................................................................... 64 Nhi t độ tại c h ng ..................................................................................... 65 Độ m tại c h ng ........................................................................................ 65 nh s ng tại c h ng .................................................................................... 65 Eth ene tại c h ng..................................................................................... 65 H RỒNG CH CỬ H NG B N H ............................................ 65 Nhi t độ tại c h ng ..................................................................................... 65 Độ m tại c h ng ........................................................................................ 65 nh s ng tại c h ng .................................................................................... 66 i n c tại c h ng .................................................................................. 66 B n ph n tại c h ng ................................................................................... 66 Eth ene tại c h ng..................................................................................... 66 CHƯƠNG VI. CHĂ ÓC H C C NH H RỒNG CH NHÀ...................................................................................................................... 68 H C C NH NH ................................................................................ 68 H RỒNG CH ........................................................................................... 69 Chăm s c ....................................................................................................... 69 Nhi t độ ......................................................................................................... 69 3. Ánh sáng........................................................................................................ 70 Độ m ............................................................................................................ 71 i n c ...................................................................................................... 71 6. Bón phân ....................................................................................................... 71 7. Ethylene ........................................................................................................ 71 Gi th ........................................................................................................... 71 ng ch u ...................................................................................................... 72 0 Ki m so t s u nh ...................................................................................... 72 CHƯƠNG HƯ NG NB Q N H C C NH H RỒNG CH ..................................................................................... 73 HOA MIMOSA VÀNG (Acacia sp) .................................................................. 74 H HỒNG N (Anthurium andreanum) ..................................................... 74 HOA MÕM SÓI (Antirrhinum majus) ............................................................... 74 C ĂNG (Asparagus sp) .................................................................... 75 HOA PHONG LAN CATTLEYA ..................................................................... 75 HOA CÚC ......................................................................................................... 75 H NH H (Cyclamen sp) ..................................................................... 77 H ĐỊ N (Cymbidium sp) ....................................................................... 78 H HƯỢC ƯỢC ( h i ) ......................................................................... 78 HOA PHONG LAN (Dendrobium sp) ............................................................... 78 H CẨ CHƯ NG (Dianthus caryophyllus)................................................ 79 HOA LAN NAM PHI (Freesia) ........................................................................ 81 2 H ĐỒNG N (Jamesonii) ......................................................................... 82 H ƠN (Gladiolus hybrids) .................................................................... 82 H N HƯƠNG (Hyacinthus orientalis) .............................................. 82 HOA LYS (Iris hollandica) ............................................................................... 83 HOA LILY (Lilium sp) ...................................................................................... 83 H H ÊN NG (Narcissus sp) ......................................................... 83 HOA NERINE (Nerine bowdenii) ..................................................................... 84 HOA LAN HÀI (Paphiopedilum sp) ................................................................. 84 H N HỒ Đ (Phalaenopsis sp) ............................................................ 84 H HỒNG (Rosa hybrids) .............................................................................. 84 H H ÊN Đ (Strelitzia reginae) ............................................................. 85 HOA TULIP (Tulipa sp) .................................................................................... 85 H HỒNG N RỒNG CH (Anthurium scherzerianum) ...................... 86 CHƯƠNG VIII. HƯ NG N H KH ................................................ 87 Lịch s ............................................................................................................. 87 Qui trình ảo quản ho h ................................................................................ 88 h ng ph p ảo quản ho hô ......................................................................... 88 TÀI LI U THAM KH O ..................................................................................... 95 3 C ƯƠNG MỞ ĐẦU. G ỤC Đ C I. C N - Gi i thi u ti u chu n ch t - Hi u đ T N ỌC ỌC ng ho . c c c ếu t gieo trồng ảnh h ởng đến đ i s ng ch t ng ho s u thu hoạch. -N mđ c c c qu trình sinh - Cung c p cho ng chu n ảo quản ph m th ng g p. II. N i h c iến th c cần thiết ỹ thu t th i gi n c m ho trong ình c NG - Đ nh gi ch t ả r ở ho s u thu hoạch. N một s oại ho th n ng ỌC ng - Đi u i n trồng s u thu hoạch ph n oại ho . đ i s ng ho c t c nh. - C c ếu t s u thu hoạch ảnh h ởng đến th i gi n s ng c ho . - Bảo quản. - Đ ng g i n chu n. - - Chăm s c ho tại c h ng - Chăm s c ho tại nh . -H ng ẫn chăm s c một s - Kỹ thu t ảo quản ho III. G T C oại ho đ c i t. h . NG Hoa c t cành có th i gian s ng ng n ng c u ảo quản hoa chỉ b t đầu đ đ c trồng gần n i c chú ý gần đ nghiên c u r t nhi u. Tây Âu và Hà Lan là những n n. C c nghi n m c dù rau quả đ đ c c có công ngh x lý hoa sau thu hoạch phát tri n bằng h th ng dây chuy n lạnh và s dụng ch t bảo quản. o c c th p ni n 0’s o ho phải trồng trong nh chuy n hàng không n n chu n s ng v n chuy n bằng e nh gi tăng gi t u đi n , cho nên đòi hỏi phải bảo quản hoa. 4 C c ph ng ph p lý hoa sau thu hoạch đ đạt những c tiến đ ng trong vài th p niên qua. Nhi t độ t i u và th i gian bảo quản t i u cho nhi u loại hoa c t cành và hoa trồng ch u h c đ đ đ ng g i c c định. Những ph m ạnh cho v n chuy n bằng đ đ ng bộ dụng. N n công nghi p ho cũng đ ph t tri n những ph hoa. ạo n n c hội thu nh p cho ng i trồng ho Các bi n pháp bảo quản nhằm đáp ng nhu cầu thị tr ng ng ph p m i đ ng th đ đ c áp ng pháp m i bảo quản i n sỉ. ng bằng c ch gi tăng c c bi n pháp bảo quản nhằm làm giảm s hao hụt sau thu hoạch. Chu n bị một s ng l n hoa cho v n chuy n và cho thị tr ng. Tiết ki m năng kính khi trồng những loại hoa trồng mù hè đ bán trong mù đ ng ng trong nhà éo dài th i gian bán c a hoa. Tình hình hi n nay cho th còn t ch đ kinh nghi m. Ch s hi u biết v s kéo dài th i gian s ng c a hoa vẫn c ph biến N ng c ti u chu n ch t n ng i bán sỉ và bán lẻ vẫn chỉ làm theo ng th ng nh t. 5 C ƯƠNG . Đ N G T C NG Đ nh gi ch t Tuỳ theo ng NL Ạ CẮT CÀN A. G À ng và phân loại hoa r t quan tr ng ì qu ết định gi cả c a hoa. i mua m ho loại 1 đ c đ nh gi loại m h n ho c t t h n Cho nên đòi hỏi có một h th ng phân loại đ nh gi th ng nh t t đ đ công bằng cho ng kh u hoa ra thị tr I. T Ê C ếC â i trồng hoa. Tiêu chu n hoá phân loại hoa giúp cho vi c xu t ng thế gi i. ẨN ECE (Economic Commision for Euroupe – Âu. i u chu n n ng th o i còn đ ng đ ng châu c soạn thảo. ng, phân loại theo ph m c p, phân loại theo kích c, dung sai (sai s ), cách bao gói 1.1 T ng mại hoa c t cành tại thị tr p dụng cho t t cả hoa c t cành và lá trang trí. Tiêu chu n c a Tiêu chu n ECE mô tả ch t th ộ đồ ) i u chu n ECE qui định ch t một s r giá cả C c ch án nhãn. ư - Hoa cùng một loài, - Cùng một gi i đoạn phát tri n, -Đ c thu hoạch c n th n, - Hoa nguyên vẹn t i h ng c c n trùng, - S chênh l ch v chi u dài hoa dài nh t và ng n nh t không quá 2.5cm, 5.0cm và 0đ 10.0cm trong các mã s 5-15, 20-50 ảo đảm cho hoa không bị h hỏng trong các quá trình bảo quản, v n chuy n, buôn bán v sau (Bảng 1). Đ i v i những loại hoa riêng bi t có th ghi cụ th những yêu cầu riêng bi t: ví dụ nh c m ch ng yêu cầu ch nếu đ i ị tách phải đ h ng đ c cột c c t cành t c nh cũ c đến độ c ng c a cành và s tách ra c đ ng g i ri ng mù tr Hầu hết hoa ở Tây Âu đ u phải t p trung n c 8 trung tâm, Tây Đ c c đ i ho ghi ch tr n nh n. Hoa hồng c. o trung t m trung t m n đ u giá rong đ Hà Đan Mạch c 2 trung tâm. T t cả 6 c c trung t m đ u gi ho đ u b t buộc hoa phải đ ch t bảo quản khác. c x lý bằng STS ho c một s i c i m tra nồng độ bạc đ c th c hi n tại phòng thí nghi m c a trung tâm. Hoa không qua x lý STS bị loại bỏ. 1.2 T C (Extra class): Hoa có ch t - ng t t nh t, không bám b n, phát tri n t t v i cành c ng, thẳng m ng t nh đ c tr ng c a loài. Chỉ cho phép 3% hoa có khiếm khuyết. (First class): Yêu cầu gi ng nh tr n nh ng - i ch t ng hoa t t và cành c ng. Cho phép 5% hoa có khiếm khuyết. (Second class): Hoa bị loại t các ph m c p c o nh ng đ p ng những - yêu cầu nhỏ nh t và có th Bảng 1.1 i u chu n ECE s ùng đ trang trí. Cho phép 10% hoa có khiếm khuyết. ch th c c nh ho (1982) K ch th c c nh 0 < cm ho c 5 5-10 + 2.5 10 10-15 + 2.5 15 15-20 + 2.5 20 20-30 + 5.0 30 30-40 + 5.0 40 40-50 + 5.0 50 50-60 + 5.0 60 60-80 + 10.0 80 80-100+10.0 100 100-120+10.0 120 >120 cm cả ho (cm) n ở ạng h ng c c nh 7 Bảng 1. i u chu n ECE c ho c t c nh h mc p hình ạng n ngo i (1982) u cầu oại Đ c i t (E tr c ss) Hoa có ch t ng t t nh t h ng m n ph t tri n t t i c nh c ng thẳng m ng t nh đ c tr ng c o i Chỉ cho ph p % ho c hiếm hu ết oại Nh t (First c ss) u cầu gi ng nh tr n nh ng t t i ch t c nh c ng Cho ph p % ho c ng ho hiếm hu ết oại H i ( econ c ss) Ho ị oại t c c ph m c p c o nh ng đ p ng những u cầu nhỏ nh t tr Cho ph p 0% ho c c th ùng đ tr ng hiếm hu ết ẫu ch n đ đ nh gi tại c c trung t m đ u gi ph i đại i n cho to n ộ 1. T C h ng. : - M i, - Sạch, - Có ch t ng thích h p đ bảo v hoa khỏi bị t n th - Nếu s dụng gi y báo đ - Nh n og i ng t lý. h ng đ tiếp xúc v i hoa. ho đ n phải d dàng th đ c. - Ghi nh n cho ho c t c nh gồm: tên công ty, tên hoa, tên gi ng, màu s c, ph m c p t nn c, mã s ho c dung sai chi u dài c nh (dài nh t ho c ng n nh t), s ng hoa trong hộp ho c cân n ng c T Những tri n C u cầu cụ th hộp ho . ư đ i n qu n đến c c hiếm hu ết h c nh u trong s ph t hình th nh ho . 8 Hình 1.1 C c gi i đoạn th nh thục đ thu hoạch ho c m ch (Extra class): ho - hoẻ h ng c nh nh đ i ho đầ ho ị t ch thì h ng đ h ng ị hiếm hu ết c nh c ng thẳng c ng. Ho c m ch ch ng ỹ thì đ i ho hu ết s đ T c cột ị t ch r thì coi h ng ị hiếm hu ết Ri ng ho c m c hiếm hu ết Những ho đ ng g i ri ng trong những ri ng ghi n ị hiếm o ì. ư ECE Cho phép c chồi phụ (c nh phụ) c chi u chi th nh ng Đị trung hải c đ i c coi là ị hiếm hu ết. (First class): Ho hầu nh - ng i ằng / c nh ch nh Cũng đ c oại - c t nh t - t nh t nụ/c nh. nụ/c nh. - ai t nh t nụ/c nh. Chi u i c nh tuân th theo Bảng 3. Cụm ho nở đầ đ ch t, l h ng ị màu. Bảng 1.3 i u chu n ECE ch th c ho c m ch ng Chi u i (cm) 30 30 – 40 40 40 – 50 50 50 – 60 60 >60 9 1.6 T C i u chu n n ồ p ụng cho t t cả ho hồng c t c nh thuộc gi ng Rosa. - Ho c hình ng ình th ng, không bị h hại o s ng gi . - Lá không bị úa màu. - C nh h ng đ - K ch th c c t t c nh cũ năm tr c cành theo tiêu chu n ece v c. ch th c, ngoại tr hoa hồng không th bán ở dạng không cành ho c cành ng n h n cm - Loại đ c bi t phải c ch th c >10cm. T Ho c c oại Đ c i t phải c ch t h n ho đ nở ng r t c o C nh ho đ c m u s c Ho c c oại nh t ng h ng t h n ho c o phải m ng nhi u oại h i phải m ng t ho tr n c nh Ho ở c c oại đ u phải c chi u ng i tu n th theo Bảng 1.4. Bảng 1. K ch th c ho c c c theo ti u chu n ECE (1982) Chi u 1.8 T imos đ i (cm) 20 20 – 30 30 30 – 40 40 40 – 50 50 50 – 60 60 60 – 70 70 70 – 80 80 80 – 90 90 90 – 100 100 >100 ECE cho hoa mimosa c chi th nh h i oại: loại nh t và loại hai. * Lo i nh t: nh nh đ - C nh h ng đ c bao ph bởi các cụm hoa cầu. c c t quá ng n. 10 - S nụ ho non ch nở h ng qu 0% đ i v i gi ng Floribunda, 0% đ i v i các gi ng khác. * Lo i hai: m ng ho đ nở. ng hoa nở h ng -S t qu các gi ng kh c nh ng h ng qu - Chi u dài cành hoa h ng 0% đ i v i gi ng Floribunda, 50% đ i v i 0% ho t n t quá 70cm. cành ng n h n 0cm phải đ riêng. các cầu ho đ nh ch c ch n vào cụm hoa. - C c nh nh ở g c phải đ T c tỉ . C p ụng cho cành lá, lá và nhánh không ch a trái ho c những phần c dùng cho mục đ ch tr ng tr Ví dụ măng t bị t n th ng đồng nh t đ ng g i trình có th đ c nhuộm màu. * i u chu n ECE cho -Đ măng t ng ỉ. C nh t t i h c i hoẻ, không gi ng nh ho c t cành. Cành c t h Asparagus densiflorus: c chia thành 2 loại nh t và loại hai. - Loại nh t: phát tri n t t có ng n không có cành phát tri n th c p đẹp v i r t nhi u cành dạng lá, hoàn toàn xanh và không mang trái. - K ch th c cành phải phù h p theo Bảng 1.5. Bảng 1.5 K ch th c c nh măng tây (Asparagus densiflorus) theo ti u chu n ECE (1982) Chi u 10 10 – 30 30 30 – 60 60 >60 i (cm) 11 Hình 1.2 măng t * Tiêu chu n ECE cho - Ở ạng lá c , dạng - Cũng đ măng t nh Asparagus setaceus h Asparagus setaceus: òng ho . c chia thành 2 loại nh t và loại hai. - Loại nh t: phát tri n t t có ng n không có cành phát tri n th c p đẹp v i r t nhi u cành dạng lá, hoàn toàn xanh và không mang trái. - K ch th c cành phải tu n th Bảng 6. Bảng 1.6 K ch th c c nh măng t (Asparagus setaceus) theo ti u chu n ECE (1982) ng c ạng òng Chi u i (cm) Chi u 10 10 – 30 10 10 – 30 30 30 – 50 30 30 – 50 50 50 – 70 50 >50 70 >70 i (cm) 12 T m ại đ c tr ng c a tiêu chu n ECE ì kính c a hoa trong khi phân loại c ch th h ng qu n t m đến chi u ho ng c cành dài và ng n. Tuy nhiên, cả hoa và lá c t c nh u n u n đ trách nhi m v ch t ng hoa, còn ng ng mong mu n II. T Ê C n ng i trồng hoa và bán sỉ chịu i mu quyết định giá h p lý khi hoa có (U.S.) ph n c p cho một s loại hoa nh t định. Tiêu chu n U.S. phân c p nh hoa theo loại ng đỏ nh c ng ( ue re green ng oại đ c bi t, loại nh t, loại hai (ECE). i u chu n n nguy n. C c th ng s qu n tr ng đ (độ c ng c c đồng nh t tại c c trung t m đ u gi ho . ẨN C Chỉ đ nh gi đ đ oại đ c bi t có th bao gồm cả hoa phân loại c n th n theo chi u dài cành. Ở H ch t i c trình đ e ow) t ng c p dụng t trong Bảng 1.7. Ch t ng hoa c nh độ khiếm khuyết c a hoa, màu s c c a hoa và lá ho c những đ c tr ng h c c a t ng loài..). - Loại nh ng c a c m ch ng bao gồm: + Ho đầ đ n c n đ i. + Nụ không bị teo u, xo n, mang 1 hàng cánh, héo nẫu đ i ho ị xé rách, m t màu, sâu b nh ho c những h hại khác. + Cành thẳng không có vết tỉa chồi ho c sâu b nh ( c định = giữ cành thẳng đ ng ở 2.5 cm t g c, nụ hoa không nên u n cong vẹo, cành cong xu ng l ch 30o so v i ph ng thẳng đ ng) Bảng 1. Những ếu t qu n tr ng nh t trong ti u chu n cho ph n oại một s ho c t c nh ư T h mc p ) ĐK ho t i thi u Chi u (mm) (cm) B ue (Đ c i t) Nụ 50 55 Re ( i u chu n) H i nở 62 43 Green (Ng n) Nở 75 30 i t i thi u 13 h mc p ĐK ho t i thi u Chi u (mm) (cm) Blue 140 76 Red 121 76 Green 102 61 y C. Hoa h mc p Chi u i c nh (mm) B ue (Đ c i t) 0 ho c h n ng hoa t i thi u (cm) 16 Re ( i u chu n) 96 – 107 14 Green (Ng n) 81 – 96 12 ụng Yellow ( đ i t i thi u ho c ng n h n 10 c ồ h mc p Chi u i t i thi u (cm) Gi ng i Sweetheart Blue 56 36 Red 36 25 Green 25 15 h mc p C n n ng c nh (g) i thi u B ue ( i u c p) 113 Re (Đ c i t) Green ( chu n) e ow ( oại 1) iđ 70 42 14 28 ho nở tr n Chi u i c nh t i c nh t i thi u thi u (cm) 15 91 12 76 9 61 6 46 14 III. T Ê C ẨN C.A. CONOVER, 1986 heo ti u chu n C.A Conover, ch t s cao nh t ng hoa đ 00 (Bảng 1.8). Hoa s đ Bảng 1.8 H th ng đi m s đ c đ nh gi theo đi m s . Đi m c đi m cao nh t trong t ng chỉ tiêu c định ch t ng ho c t c nh đ cđ u t ởi C.A. Conover (1986) ình trạng ho (m đ) C nh ho nh (m Ho t h ng ị t n th ng t ho c s u 0đ) i ch c h ng c u hi u ho gi (max. ng đ c tr ng (m 0đ) đ) Hình ạng (m 0 đ) Hình Nụ h ng qu nhỏ ho c qu nở (m đồng nh t (m C n ằng giữ (m u s c (m đ) đ) ch th c đ u s ng sạch (m Kh ng 0 đ) (m C nh thẳng hoẻ (m u s c (m nh ho 0đ) ị ph i m u (m phun thu c B (m ng 0đ) Gi ng đồng nh t phù h p (m C nh đ) th t đ) đ) h ng c ết đ) 0đ) h ng m t m u ho c ị th i đ) Kh ng c th (m đ) 15 IV. T Ờ G N NG T h i gi n s ng s u thu hoạch ẠC ếu t c ngh đ i v i h ch h ng ng i bán. Phụ thuộc vào gi ng đi u ki n gieo trồng và cách th c thu hoạch và x lý sau thu hoạch. Th ng th ng ho đẹp, lá xanh thẫm th ng h ng đ đ c u ođ c bón nhi u đạm. Đ nh giá th i gian s ng sau thu hoạch r t h đòi hỏi phải có kỹ năng ph p đ nh gi th i gian s ng sau thu hoạch ằng c ch đo h m ở hoa c m ch ột ph ng (2- ng ng ph p h c tr cđ V. K T L Ch t đánh giá bằng cách ki m tr h m ng ethylene thoát ra ng silver thiosulphate ng), lô nào không x lý bằng STS s o đ u giá. N ng hoa trên thị tr ng qu c tế đ c đ nh giá b ngoài bằng ng o gồm: hình dáng, màu s c nghi m (không th thay thế) C c đánh giá v t lý và hoá h c nh độ dài, đ h m cụm hoa đ độ t i i có kinh hoẻ c a hoa. ng kính hoa, cân n ng và s hoa trên ng bạc trong 1 s loại hoa. Cho nên, cần một tiêu chu n rạch ròi, c ch p nh n rộng rãi, th ng nh t và b t buộc t ng t nh ECE TRỒNG C B. h c tế hông có tiêu chu n b t buộc n o đ i v i hoa trồng ch u trên thị tr tế. ng c khi hoa có d u hi u h o) nh ng th c tế ít s dụng. (STS) trong cành hoa (alstroemerias và c m ch h ng đ h ột s n c có tiêu chu n qu c gi nh ng chỉ khuyến cáo áp dụng trong n h ng đòi hỏi hành, ch ng qu c c ban t uộc, bao gồm c c oại ho nh hoa violet, hoa kèn, hoa anh thảo, hoa cúc…. ư ng 1. Phân lo i ch h n oại ch t ch th ồ : ng ho trồng ch u theo c ch u đ ch th tri u ch ng hoá già c a hoa cũng đ c ch p nh n tại thị tr 2. Tiêu chu n ch ư i u chu n ch t ng c và gi ng đ c cây và ng kính kh i hoa và s nụ ho (ho đỗ quyên) ho c chi u c o c và s hoa ( hoa cúc). Hình dạng chung, màu s c lá và hoa, s t n th h ng đ ch th c ch u, tỷ l giữ c em t Ch ng c a lá và hoa, rằng cây bị th ng t n nhẹ ng châu Âu. ồ ho trồng ch u r t h đ c an hành do s ng l n loài c trồng, nhi u gi ng m i r đ i. Tuy nhiên, ban hành tiêu chu n th ng t p trung vào hình dạng chung c a cây. 16 3. Tiêu chu n c a C.A. Conover (1986) i u chu n C 00đ. Cono er cho ho trồng ch u t ng t nh hoa c t cành i c cho đi m t ng cây có th không chính i đi m t i đ c nh ng h th ng này r t hữu hi u v i toàn bộ lô hàng bán. Th i gian s ng r t quan tr ng nh ng h ng th đ nh gi nh ng đòi hỏi ng phải nh n th c đ c tầm qu n tr ng c th i gi n s ng s u n c c i trồng đ thu l i nhu n (Bảng 1.9). Bảng 1.9 H th ng đi m s đ c định ch t ng ho trồng ch u đ cđ u t ởi C.A. Conover, (1986) ồ ình trạng ho (m 0 đ) B ngo i t i t t, ững ho gi (m ng c h c ho c ị s u ph hoại tr n ho ng trồng (m 0 đ) C c ho i ti u chu n c Hình ạng (m 0 đ) C c nh (m ch th i ch u 0 đ) (m 0đ) s ng ho theo 0đ) h ng qu Ho c m u s ng đẹp sạch (m 0 đ) C t c th n ho c qu 0đ) Kh ng ị h o t n ho c c C nh nh 0đ) Hình th đẹp (m u s c (m c gi ng (m h i ho nhỏ (m u hi u 0đ) Kh ng ị t n th Ch t ng, h ng c n thẳng ng cần ết 0đ) n (m 0đ) i c nh hoẻ (tr t ch ng đ ) (m u s c t n lá đ c tr ng chết hoại ho c c ết B ngo i t ững 0đ) h ng ị n (m một s ng, ị 0đ) Cây ình trạng c (m 0 đ) ho gi (m it t ph hoại tr n Ch t ng trồng (m 0 đ) u hi u 0đ) Kh ng ị t n th C ng, h ng c ng c h c ho c ị s u ho c cành (m 0đ) đ ng ững trong ch u (m 0đ) Cây mang lá c ch th c nh hình ạng theo 17 Hình ạng (m đ) ti u chu n c gi ng (m C i ch u hình th đẹp (m h i ho Chi u C nh (m đ) Nếu c i c nh đồng nh t (m c đ) 0đ) ạng đ ng thẳng th n t ch ng đ c nh hoẻ nếu ạng c th 0đ) s ti u chu n (m us ct n chết hoại ho c c i eo thì c nh có kích ng ti u chu n hoảng c ch đ) đ c tr ng ết h ng ị n (m ng, ị 0đ) 18
- Xem thêm -