Tài liệu Giáo trình hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010

  • Số trang: 325 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 201 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

h ng Gi i thi u ower oint 010 Trang 1 h ng Gi i thi u ower oint 010 Chương 1 Giới thiệu PowerPoint 2010 Nội dung P 1. P ộng và thoát Microsoft PowerPoint 2010 2. Khở 3. T 4. T 5. Tùy biến thanh lệnh truy cập nhanh 6. P 7. T M P P a s làm việc 8. ẽ 9. 10. Xem bài thuyết trình ở ế ộ ắc khác nhau 11. Xem cùng một bài thuyết trình trong nhiều c a s 12. Sắ ế 13. 14. S 15. H Trang 2 h ng Gi i thi u ower oint 010 1 P ộ owerPoint 2010 ộ Microsoft Office 2010. , Outlook P , ở nhân) ệ ,P ế , overhead, slide ế . PowerPoint ệ ấ Khi ẽ ẽ P W ề . và 10 ộ Office 2010, ệ Ribbon ẽ ộ 7. G ộ P e,... P w P ừ ộ nh ộ Microsoft Office 2010, V , ẽ ấ Excel 1. ế ấ ấ Do PowerPoint ệ - :slide 35mm, phim chiế ấ , ế , W ề ệ PowerPoint 2010 ệ ệ thao tác cho ế ộ , ấ ẽ Ribbon m i PowerPoint 2010 Tab ệ ab 201 Ribbon ệ ệ .M ậ ế tab ề ộ ệ ế ở Quick Access Toolbar (QAT ế ắ ệ Q T ấ ệ Add to Quick Access Toolbar. , P P ộ ậ ộ ấ ộ Trang 3 h ng Gi i thi u ower oint 010 R ấ ệ Transitions ệ ệ ừ ậ ệ Ngoài ra, nút Minimize the Ribbon R T Quick Access Toolbar H nh N ă Fl N ậ F ậ ã hay h ú Office ệ ệ, Ribbonđ ợc tổ chức lại liên quan ế , ấ ế ẽ H nh ộ ậ , ế ế Ngăn File m i Hỗ trợ làm việc cộng tác PowerPoint 2010 cho phép nhiề i cùng biên so n hay hiệu chỉnh bài thuyết trình một cách ng th i. Chúng ta có s d ng máy ch SharePoint c a công ty ho c các trang web h tr ng d P P W L bài thuyết trình. Kh , ề i có th truy cập vào hiệu chỉnh bài thuyết trình ều chỉnh sẽ ng bộ một cách t ộng. Trang 4 h ng Gi i thi u ower oint 010 H nh Nhiều ng ời cùng làm vi c trên một bài thuyết trình Nhóm các slide vào các phần trong bài thuyết trình Nhóm các slide trong các bài thuyết trình l n thành các section sẽ giúp việc qu c d dàng thuận tiệ tìm kiếm nội dung. Khi nhiề i cùng tham gia biên so n trên một bài thuyết trình thì việc phân chia công việc biên so n theo section sẽ mang l i s thuận l n rất nhiều. Chúng ta có th t tên, in ấn và áp d ng các hiệu ng lên các section. H nh Chia bài thuyết trình thành nhiều section Trang 5 h ng Gi i thi u ower oint 010 Trộn và so sánh nội dung của các bài thuyết trình Chúng ta có th so sánh nội dung các bài thuyết trình v i nhau và ph i h p chúng l i b ng cách s d i Compare trong PowerPoint 2010. Chúng ta có th qu n lý và l a ch n nh i ho c hiệu chỉnh mà mình mu ết trình cu T Compare sẽ giúp chúng ta gi th ng bộ các s hiệu chỉnh trong nhiều phiên b n c a cùng một bài thuyết trình. H nh So sánh và phối hợp nội dung trong các bài thuyết trình Hỗ trợ vừa soạn thảo vừa chạy thuyết trình trên cùng một màn hình Ch ho c i Reading View h tr cho việc so n th o, tham kh o các bài thuyết trình khác c các hiệu , n phim ho c âm thanh trên cùng một màn hình. H nh Vừa soạn thảo vừa xem Slide Show Trang 6 h ng Gi i thi u ower oint 010 Biên soạn bài thuyết trình mọi lúc mọ ơ V i tài kho n Windows Live, chúng ta có th s d ng các ng d ng web PowerPoint, Word và Excel mi n phí. Chúng ta có th biên so n bài thuyết trình tr c tuyến ngay trong trình duyệt web. H nh Soạn thảo bài thuyết trình bằng Microsoft PowerPoint Web App Nhúng , hiệu chỉnh và xem video trong bài thuyết trình Trong phiên b n PowerPoint 2010 h tr m ề th , chúng ta có th nhúng, cắt xén áp d ng các hiệu phim ngay trong bài thuyết trình. ện trong bài thuyết trình. C nh d ng lên các hình n Cắt xén video T ắt xén video trong PowerPoint 2010 giúp lo i b các ph n không c n thiết và giúp nội dung bài thuyết trình tậ Trang 7 h ng Gi i thi u ower oint 010 H nh Cắt xén video Chèn video từ các nguồn trên mạng Chèn video từ các ngu n trên m ộ i bật c a PowerPoint 2010. Tập tin video này có th do chúng ta t i lên các d ch v tr c tuyến ho c b c. Có nhiều d , chia sẽ video tr c tuyến hoàn toàn mi Y T , Yahoo Video, ,G V ,… Mội tập tin video trên các trang này thông ng sẽ n mã dùng nhúng vào các trang web khác.Ví d , v i trang Yahoo Video, b n mã S , ện PowerPoint, b n nhấn vào nút Video, ch n Video from O S … T i vùng tr ng c a c a s Insert Video From Online Video Site, b ã ã ấ c khi nãy vào. Xong, nhấ I N ậ n video ã c chèn vào bài thuyết trình. Tuy n video thì máy tính ph i có kết n i Internet. Trang 8 h ng Gi i thi u ower oint 010 H nh Chèn video từ các nguồn trên mạng Nhúng video Nh n phim, bài nh c nhúng vào sẽ trở thành một thành ph n c a bài thuyết trình. Chúng ta kh i ph i bận tâm t i việc sao chép các tập tin này g i kèm theo bài thuyết trình. Ngoài ra, PowerPoint còn cho phép xuất b n bài thuyế nh d n có th chép ra V , -mail ho c g i lên web. H nh Nhúng video vào bài thuyết trình Trang 9 h ng Gi i thi u ower oint 010 Chuyển bài thuyết trình sang định dạng video T nh d ng bài thuyế dàng P P ấ nhau từ video cho các lo i thiết b ộ H nh Tích hợp sẵ Phiên b T b O í h ă O huy 7 ã tr nh d ng video giúp việc chia sẽ cd nh d ng video v i nhiều m c chấ ng hình nh khác ến các video ộ phân gi i cao. Xuất bài thuyết trình sang video sa ịnh dạng PDF/XPS ất b n bài thuyế nh d ng PDF/ XPS. i dùng ph i t t về cài váo máy. Phiên nh d ng PowerPoint sang PDF/ XPS. ã p sẵ H nh Tích hợp sẵn tính năng xuất bản bài thuyết trình sang PDF/XPS Trang 10 h ng Gi i thi u ower oint 010 Chụp ảnh màn hình ộ m i rất hay và thú v , nó giúp chúng ta có th ch ết trình rất nhanh chóng và tiện l i. H nh Thêm nhiều hiệu ứ ộ c các hình nh hiện Nút l nh Screenshot h hì h ảnh V i phiên b n PowerPoint 2010, b n có th áp d ng nhiều hiệu ng mỹ thuật khác nhau cho các hình nh. H nh Các hi u ứng mỹ thuật Xóa các phần không cần thiết trong hình Một tí i b sung vào PowerPoint 2010 . cho phép lo i b nền c a các hình Trang 11 h ng Gi i thi u ower oint 010 H nh Loại bỏ nền hình Hỗ trợ tùy biến Ribbon V i giao diệ bao gi hết. i dùng thân thiện giúp cho việc tùy biến thanh công c Ribbon d H nh Tùy biến Ribbon Trang 12 h ng Gi i thi u ower oint 010 Nâng cấp SmartArt SmartArt trong PowerPoint 2007 ã ệ P ấ ề ẵ H nh ệ ộ ế SmartArt Nhiều hiệu ứng chuy n slide m i PowerPoint 2010 b sung thêm nhiều hiệu ng chuy n slide m , 3-D rấ ẹp mắ ộng. H nh c biệt là các hiệu ng Hi u ứng chuyển slide 3-D Sao chép hiệu ứng Việc áp d ng các hiệu ng trên slide trong PowerPoint 2010 sẽ nhanh ất nhiều nh công c sao chép hiệu ng Animation Painter. Trang 13 h ng Gi i thi u ower oint 010 H nh Tă í hd Sao chép hi u ứng v i Animation Painter ộng cho các bài thuyết trình V i công c Compress Media, PowerPoint 2010 sẽ nhúng trong bài thuyế ng bài thuyế thuận tiệ ệc chia sẽ và giúp cho việc trình chiế H nh n video, các âm thanh c nh ừ ct Compress Media Broadcast bài thuyết trình Broadcast bài thuyết trình tr c tiế ến các khán gi từ xa thông qua d ch v Windows Live ho c máy ch SharePoint ngay trong công ty. Khán gi có th theo dõi bài thuyết trình tr c tiếp thông qua trình duyệ ện tho i. Trang 14 h ng Gi i thi u ower oint 010 H nh Broadcast bài thuyết trình và xem bài thuyết trình trên trình duy t Biến con trỏ chuột thành con trỏ laser Khi mu n nhấn m nh nh ng nộ , biến con tr chuột thành con tr laser b ng cách gi phím Ctrl và nhấp trái chuột trong chế ộ Slide Show. H nh Con trỏ Laser Trang 15 h ng Gi i thi u ower oint 010 2. Khở Khở ộng và thoát Microsoft PowerPoint 2010 ộng PowerPoint 2010 Tùy theo phiên b n Windows mà b d ng d ế sẽ khác nhau . Trong Windows XP, Windows Vista và Windows 7 thì cậ ế c khở ộ : P P ng d n truy 1. Từ c a s Windows b n ch n Start 2. Ch n All Programs 3. Ch n Microsoft Office 4. Nhấp chuột lên Microsoft Office PowerPoint 2010 H nh Giao di n chính của ch ng tr nh ower oint Thoát PowerPoint T P    P ấ n, b n làm theo các cách sau : Cách 1: Nhấp vào nút Close ( ) ở góc trên cùng bên ph i c a s PowerPoint, ho c Cách 2: V File ch n Exit, ho c Cách 3: Dùng t h p phím tắt Khi có s thay i trong nội dung bài thuyết trình mà b tho i nhắc nhở b n.  Ch n Save: sẽ i thì PowerPoint sẽ hiện hộp c khi thoát PowerPoint Trang 16 h ng   Gi i thi u ower oint 010 Ch n D ’ Sav : sẽ P P Ch n Cancel: h y lệnh thoát PowerPoint H nh 3. Tì G h u ệ Hộp thoại nhắc nhở bạn l u các thông tin trong bài thuyết trình h h hầ as F P w P K N Outline S s H nh Tha h s 7 T N ì h : Quick Access toolbar  h ơ ề PowerPoint PowerPoint N i Close Maximize/Restore Minimize Title bar ác thành ph n tr n c a sổ ower oint u ề Title bar):T ệ ệ Nế P P ộ T  Ribbon: R ế , ệ Trang 17 h ng     Gi i thi u ower oint 010 ệ Quick Access Toolbar: ệ ắ ệ ấ . Nú Minimize:T ấ taskbar taskbar Nú Maximize/Restore:K , ế ở ế ộ , W ng. ; ẽ ẽ Nú Close: ậ . hu v  s ạ hả  N ă Sl d s: H  N ă Ou l  Tha h ệ ạ ì hd ệ :H ế :H ế h S a us a : ế ộ ề ấ , Ribbon R T ề ế ệ ề N ệ Mở ộ ệ H nh  File ừ ẽ File:Mở Ngăn Home tr n Ribbon ậ ế ệ ở open), , , Insert: T , ệ ,S save), in (print), . ệ Home: ế các ề ệ , ẽ  ệ (Tabs) N  ệ , ắ, , ệ ề ệ , ế , , P , , H nh Ngăn Insert , ế… , P ,… Trang 18 h ng  Gi i thi u ower oint 010 ệ Design:T ệ ề và c ở Transitions: P , P Ngăn Design T ộ ệ ế ậ ậ N , ề H nh  ề , Ribbon giúp ấ ệ ế ộ H nh  ệ ế ậ Animations: , H nh  ẩ Slide Show: ộ ế ế , ề ỉ ề Ngăn Slide Show , ộ ộ Ngăn Review ế ộ ế ế ế ế ậ H nh , ắ , , Review: G ế View: ệ Ngăn Animations ế ậ H nh  , ệ ệ ế õ ừ  Ngăn Transitions , , ẩ , ế ộ ,… Trang 19 h ng Gi i thi u ower oint 010 H nh  Developer: N ẩ ế ềV Ribbon |Developer. Add-Ins: N ỉ ấ PowerPoint 201 M thích. M ế uh hị ậ , File | Options | Customize ấ Ngăn Developer ệ ệ H nh 4. Thay ỉ ở H nh  Ngăn View as Ngăn Add-Ins h ơ ì h P V PowerPoint. V ế ế , , ế ế ế, ỉ . Trang 20
- Xem thêm -