Tài liệu Giáo trình html va javascrip

  • Số trang: 236 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 6
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

giáo trình_html_va_javascrip
Giao Trinh HTML Va Javascript MỤC LỤC CHƯƠNG 1................................................................................................................................1 GIỚI THIỆU CHUNG................................................................................................................1 Các ngôn ngữ đánh dấu dùng cho thiết bị điện tử...................................................................1 Ngôn ngữ đánh dấu thiết bị cầm tay...................................................................................1 Ngôn ngữ đánh dấu vô tuyến..............................................................................................1 Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản thu nhỏ...........................................................................1 Các ngôn ngữ đánh dấu văn bản ứng dụng Web....................................................................2 Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản........................................................................................2 Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng...............................................................................................2 Ngôn ngữ XHTML.............................................................................................................2 Ngôn ngữ DHTML.............................................................................................................3 Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML).............................................................................3 Giới thiệu HTML................................................................................................................3 Đặc điểm của HTML..........................................................................................................4 Cấu trúc của một tài liệu HTML.........................................................................................5 Qui trình tạo một tài liệu HTML.........................................................................................6 CHƯƠNG 2................................................................................................................................8 CÁC THẺ CƠ BẢN TRONG HTML........................................................................................8 Thẻ và các thuộc tính của thẻ..................................................................................................8 Các thẻ cơ bản trong HTML...................................................................................................9 Thẻ xác định văn bản HTML..............................................................................................9 Thẻ xác định phần đầu cho trang web.................................................................................9 Thẻ xác định tiêu đề cho văn bản HTML...........................................................................9 Thẻ xác định các danh mục trang web.............................................................................10 Thẻ tạo danh sách..............................................................................................................11 Thẻ tạo danh sách không thứ tự....................................................................................12 Thẻ tạo danh sách có thứ tự..........................................................................................14 Thẻ xác định văn bản trang web...................................................................................19 Thẻ tạo đường thẳng.........................................................................................................19 Thẻ xác định dòng chú thích.............................................................................................21 Các thẻ vận dụng với văn bản...............................................................................................21 Thẻ vận dụng cho kiểu chữ...............................................................................................21 2.3.1.1 Làm chữ đậm.....................................................................................................21 2.3.1.2 Làm chữ in nghiêng.........................................................................................22 2.3.1.3 Thay đổi kích thước chữ...................................................................................23 2.3.1.4 Tạo dòng chữ thấp.............................................................................................23 2.3.1.5 Tạo dòng chữ cao..............................................................................................24 2.3.1.6 Gạch ngang và gạch dưới chữ...........................................................................25 2.3.1.7 Tạo chữ dạng riêng............................................................................................25 2.3.1.8 Tạo dạng chữ bị xoá..........................................................................................25 2.3.1.9 Tạo dạng chữ chèn vào.....................................................................................25 Thẻ vận dụng cho hiệu ứng font chữ................................................................................25 2.3.2.1 Chọn font chữ cho văn bản...............................................................................25 2.3.2.2 Đổi cỡ chữ văn bản...........................................................................................26 2.3.2.3 Chọn cỡ chữ mặc định......................................................................................27 2.3.2.4 Đổi màu chữ......................................................................................................27 2.3.2.5 Làm chữ nhấp nháy...........................................................................................27 Thẻ vận dụng trình bày trang Web........................................................................................27 Lựa chọn màu nền.............................................................................................................27 HTML và JavaScript more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang i VIETHANIT Lựa chọn hình ảnh làm nền...............................................................................................28 Chỉnh lề cho trang Web....................................................................................................29 Tạo đoạn văn bản..............................................................................................................29 Ngắt đoạn..........................................................................................................................30 Một số thẻ đặc biệt khác.......................................................................................................31 Thẻ làm việc với siêu liên kết...........................................................................................31 Giới thiệu siêu liên kết và URL....................................................................................31 Sử dụng siêu liên kết.....................................................................................................32 Thẻ Meta...........................................................................................................................38 Các thẻ DIV và SPAN......................................................................................................39 Các thẻ mức đoạn..............................................................................................................40 2.5.3.1 Thẻ
.............................................................................................40 2.5.3.2 Thẻ
....................................................................................41 2.5.3.3 Thẻ
........................................................................................................42
Sử dụng ký tự đặc biệt trong tài liệu HTML.........................................................................43
CHƯƠNG.................................................................................................................................48
LÀM VIỆC VỚI BẢNG - BIỂU MẪU – KHUNG VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN....................48
Làm việc với bảng.................................................................................................................48
Cách tạo bảng....................................................................................................................48
Các thuộc tính của bảng....................................................................................................50
Thuộc tính của thẻ ......................................................................................50
Thuộc tính của thẻ ..............................................................................................50
Thuộc tính của thẻ 
..............................................................................................51 Hiệu chỉnh bảng................................................................................................................52 Tạo khung viền cho bảng..............................................................................................52 Thay đổi kích thước bảng..............................................................................................53 Bổ sung cạnh và đường kẻ lưới.....................................................................................53 Trang trí văn bản chung quanh bảng.............................................................................54 Kết hợp các cột và các dòng.........................................................................................55 Canh lề nội dung trong ô...............................................................................................57 Sử dụng hình ảnh làm nền cho bảng.............................................................................57 Làm việc với biểu mẫu..........................................................................................................59 Sử dụng biểu mẫu..............................................................................................................59 Phần tử FORM..................................................................................................................59 Các phần tử nhập của HTML............................................................................................60 Phần tử INPUT..............................................................................................................60 Button............................................................................................................................61 Textbox.........................................................................................................................61 Checkbox......................................................................................................................61 Radio.............................................................................................................................62 Submit...........................................................................................................................62 Ảnh................................................................................................................................63 Reset..............................................................................................................................63 Phần tử TextArea..........................................................................................................64 Phần tử BUTTON.........................................................................................................65 Phần tử Select................................................................................................................67 Phần tử LABEL.............................................................................................................70 Tạo biểu mẫu.....................................................................................................................71 Thiết lập tiêu điểm (Focus)...........................................................................................73 Thứ tự tab......................................................................................................................74 Phím truy cập (Access Keys)........................................................................................74 HTML và JavaScript more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang ii VIETHANIT Phần tử vô hiệu hoá.......................................................................................................74 Làm việc với khung..............................................................................................................74 dụng...................................................................................................................................75 Tại sao sử dụng khung?.....................................................................................................75 Làm việc với khung.........................................................................................................75 3.3.2.1 Sử dụng khung..................................................................................................75 3.3.2.2 Liên kết các khung............................................................................................80 3.3.2.3 Phần tử NOFRAMES........................................................................................81 3.3.2.4 Phần tử IFRAMES (inline frame).....................................................................82 Làm việc với đa phương tiện................................................................................................83 Sử dụng hình ảnh trong tài liệu HTML.............................................................................83 Chèn ảnh tĩnh................................................................................................................84 Chèn ảnh động (.GIF) vào tài liệu HTML....................................................................86 Chèn âm thanh vào tài liệu HTML...................................................................................87 Chèn video vào tài liệu HTML.........................................................................................88 CHƯƠNG 4..............................................................................................................................89 STYLE SHEET.........................................................................................................................89 DHTML................................................................................................................................89 Giới thiệu DHTML...........................................................................................................89 Các đặc điểm của DHTML...............................................................................................90 Style sheet.............................................................................................................................91 4.2.1 Khái niệm, chức năng và các lợi ích của style sheet................................................91 4.2.2 Quy tắc stylesheet....................................................................................................94 4.2.3 Các Selector trong style sheet..................................................................................96 4.2.4 Kết hợp và chèn một style sheet vào tài liệu HTML.............................................103 4.2.5 Thiết lập thuộc tính trong style sheet.....................................................................105 CHƯƠNG 5............................................................................................................................106 TỔNG QUAN VỀ JAVASCRIPT..........................................................................................106 5.1 Giới thiệu về Javascript.................................................................................................106 Javascript.........................................................................................................................106 Tìm hiểu lịch sử của JavaScript......................................................................................106 Nguồn gốc của JavaScript...........................................................................................107 JavaScript đến với Internet Explorer...........................................................................107 JavaScript trở thành chuẩn chính thức........................................................................107 JavaScript hiện nay đã phát triển đến đâu?.................................................................108 Nhúng Javascript vào file HTML...................................................................................108 Dùng thẻ

Xemtailieu.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi, truyện đọc.v.v.. Với kho tài liệu khủng lên đến hàng triệu tài liệu tại Xemtailieu.com hy vọng đáp ứng được nhu cầu của các thành viên.