Tài liệu Giáo trình corel draw

  • Số trang: 132 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 202 |
  • Lượt tải: 12
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

giáo trình corel_draw
!"# $% &' &( ) & 1 23 4 5 . 16 % 7 * . * 8 ,9 % :% ; <5& % &= <%8 % 5 *5 &@& &' &( &) <" 1A B& C 1 D& " % * %I& $ * &) /% + &K T % U 1 % &K ? 1 E 1% % & F *7 , G H % % L& N / !"# & V % 23 W8 & X %<; 1@ > % . N G &@ &@& & ^& H *F & \ @ &@ % $& &@& 6 *L& , _ % \& & , ' 1`& 1 % % %@&3 $% 0 G Z &@& ) & % [% % &K +0 $% , * % +% *Y !"# % $& $ 4 0 &1 U % ee * f + 4 0 &1 U % % L& $% $ &' &( - . 3 & D% > &' &( , @& g c!" h VijcjkV"E c !"# % @ % &K 4 0 &1 U % 3 D% $ &' % n* &( 4 0 &1 U % 3 c `% S p ; $ 8 b , ,9 a333 !"#3 %8 3 &S % L& + ? 3 Bb % 7 ? & $% ' (& & . & 0 a0 % % L& d0 % &@& + ^ D& +%3 c7 ? !"" + / 7 s2 # V S %I %G [% % 8 &m 1q *F Y0 \ 1 3 u& $% 0 S % % %8 7 % , % ; 8 %L 8 [% & 0 a0 <5& % I ,\& % <5& % L& 1L % 8 ? * 8 %@ > *F &@& < $0 > &K 3 ! " % % & u& [% v I &(& &K G *F % 8 3w > *F & & [ &K &@& I % & %8 . 8 /% " ,8 23 xZ % &' &( ,8 7 % n * &' &( [ * J & o $% 3 B$% ' n * + & [ % n & $% % 7 %8 &' &( a%3 W[ * %8 > *F c7 ? !"" [% cn* $% &' &( %) X %8 % &' _ [% + $% ' n * 8 %8 &' &( &( ; 8 % @ > *F * & Y & o $% a% / 7 y2 $ , @ > (& & . % 8 &@& % 7 ? *F G *F3 # $ % &' () c L& & % Z %) X 1`0 0 *R % \ % 8 %+ , ' [% % % 0 G 8 &@& &' &( /; & b , ' & d% [ 2 * ,a 0 S S / ? & [ * & 2 t ? &G3 cn * 0 S S % &' &( ; > ! * + &' &( v % 8 % &' &( d0 % 1F % \& *5 [ &@& &S % % % 8 % &' &( % , Y [ & % Z& . & b I - ( ./ 7 &K G &= < &K &@& % &' &( 1 & % : I % \ + & 3 ![% ? G & u * +& ` [ G % % [% ,z ? I 3 c ' % & % (X &' &( [ % &' 1 1& ^, ' &( & M & 8 7 # |1 & % Z & Z D& > & u ,\& % <5& &m 1q 1 13 % % 0 G ` [ % % 8 > &K 3B I & &m 1q %n* 8 = %8 S * ,a 8 &m 1q %) X Z % &K &m 1q 1 1 * ,a 8 $% & d% * 0 S S % &' &( <5 % %7 c /; & b & [ * & 2 * ,a & b 8 <5 &' &' &( 1 1 * 0 S S % &' &( 8 % @ > *F * & b 8 <5 % &' &( &3 * 0 S S G * ,a G & b <5 % &' &( % . 4 q % *7 ` ,a & % Z [ k * &' &( &( &3 1 1 / 7 P2 [% + 8 <5 % 5 W % Z % c N N &@& % *5 % &' &( &' &( % . 4 !"#3 c &' &K &@& I % &L& ,z N &3 & + 1F % [ % &' &( 3U [% % 8 %. *( & &( %) % 7 &' * +& % L& + & 3 1F &S [% % & u % $& %\ < &`& ,f ' %) % %7 I %) % &' &( ) * I % &K &m 1q 1 1 * ,a &m 1q & b 8 <5 % %7 ? c & u ' % ;.< = 2 &' () * 5 2 + ,. + ,- cn* & % 8 &m 1q = * ,a 1 > *F cn * = ;2 8 0 '1 ! -1 $ 67 + ,- 1 8 : ;.< %@ * 67 >? "3 2 @ C m 1q ;.< % = . & \ 4 $ : G 8 2 : ;.< = %;% = $ &:0 &m 1q 7 % ; *> %7 * [ = R% = %8 ,a0 & u N . % %@3 m 1q ;.< = % &K &m 1q ;.< ,a 1@% * 8 0 G > *F <= ( / $ 3 2) B I + ,- W[ * : ;.< ~d& *F / 7 s23 B > *F R % 2 1q G *F &) d&3 Bb G * +& *5 G *F $% &@& | 23 c D& &m 1q &K G *F + % $% &m 1q * d% 0 (& - / 8 0 G &m 1q G *F / 7 G *F < % % 8 6 * $ 5 &K @ * Z % R G *F % 8 7 3W & *F & u ,\& % <5& = %8 S 2 * ,a 8 &m G *F & 1• 3 d0 W % [ * %:0 % G *F < 7 P3 W &K %8 %:0 % G *F ! /* % %`% &K AB W[ k,a0 * * [ ,\& % <5& 7 3 < I *5 . &m 1q 8 &m 1q /1 & [ %n % & 7 @ & d X3 c ; * i$0 % ; & ^ &@& %:0 % >; % < B ./ (? %7 % < ZX 0 S 0 ! |2 (& m 1q G *F U 0 e [% + % 8 !"# & % Z d0 % % 7 % c o % ` ' 8 % ;% 8 . @ - >; 7 I S 8 &m 1q G *F 4 0 &e3 WG *F U % % <% 3 G *F , @& G *F U 0 s3 [ k,a0 * G *F WG *F > &K &m 1q WG *F # [% + 8 0 e K& G *F % [ I S / 7 ‚2 8 % 8 &) %;% G *F + &K &m 1q WG *F % D . K # ,+ 2 @ ? W[ * d% % 8 &m 1q L2 # ,+ 2 W[ * &m 1q 0 % @ % 2 . 1 A>% W & ) 5 2 $ d% % . 2 &K &@& &m 1q & & % Z & . , Z 0 I % \ [0 S /% .& 1 & [0 S *) 7 /= 4 m 1q # n % &„ & u & * , [% &@& &m 1q % %8 > Z $ # ^ % 8 [% # D 2 [% m 1q % ; *> ,\& % <5& &L& 7::: m 1q …h % & R0 % L& + &@& % %@& &H G , * +& *5 > G *F &) d&g & . 7 0 % D& % . G *F3 l +& ; > G *F &) d& 1F $ €0 3 i % $ &K !"# & % Z % ; 8 & : & 0 ? % !4 & . A % @& &m 1q G *F & % ,\& % <5& &L& ; m 1q 0 NE . @ m 1q &@& G *F &m 1q W[ * d% % 8 &m 1q %; 1::: %8 % 8 &m 1q d% m 1q G *F , @& 8 W % v% &m 1q G *F * & G *F + 1`0 0 &@& G *F % 8 5 @ %\ R& [% > & b* % 8 . & b % 8 $ 5 /1 & a0 % % Y G *F 8 G *F [ 0 G &m 1q3 p [ + &K G *F R 1q < % *o % L& + 3 m 1q G *F R % , [ * d% 0 (& D& 0 % 3 W[ ::: D 2 1 M &@& &m 1q % v \& J &K % v %Y [ /*5 ,\& % <5& & . 2 & % Z [ 3 , ' & F % 1F % 8 %I , @ > [ Z 333 3 %, F R &I *I , /S L 9 'MN (? O (? . & 'P Q Q *F3 l5 &@ . % !"# d0 7 ` \ , @& \ @& % N G &K 7 % <5& , % L& 1L % m > S % &@ * M N M - 1m 1m - 'T S U VVV Q(? ( Q .W 7 G % & u &S $% 0 S / 7 \%k @0 % 8 ? n I % G S S %8 * +& *5 & 3 c :% G D& D& = %8 & u I ; S % Z [ * = %8 & u N % @ ? 3B I G % /& b , ' & ' 2 D& % % / MZ Y& 1d S , F ( /V gU (:& ^ , - [ / (:& c V HU (:& G *F > % & I * % ; *> % ` .) 3 [ &$ S 3 d0 ab c 0 8 G S %8 !"# & u & 0 a0 % b d& * +& *5 G *F , @& / &.0 0 * % ^ & 1• & 2 0 G ; G *F [ Z - 1 b S ; G *F !"# %7 G *F % 8 6 &^ * 0 G *F * % 7 Y3 p ; > G *F &) c 8 @ %\ &K %8 % rc ' % 7 &I ` sP‚ BW % ; 8 3 Z, e‡s{ 0 ˆ‚O 0 /%I % Z ^ $% G *F ; G *F $ 5 @ %\ [%3 p 3c &S ; %@& 7 % 3c , @ [% % 8 $ 5 d0 * +& % : J ? 3 J &K * +& ; &) d& > G *F & F 1F 8 +0 @ %\ &K 8 & $ 5 %o ? /eˆ & % ; 8 2 * ) & $ Z % R *7 % ^ 7 , @& - r 'MN , @& % & u & < a% % ' 3 WG % [ !"# 1 , & D% . ! "# $ % & R &= & , @ > 3 W & u &S [ * = %8 & u 8 G Z 8 R& &@& ' R & , [%3 W &= & ;& I G / 7 e2 Z G *F3 ( e W L [ U f W 6 . R 7V e R M `& ; Z ; $0 % %8 ; 3c 0% [ * [ &$ % <5& I % 1? - & 8 % @ $0 % Z &@& @ & % $& @ I / % <5& I [ % o %^& &@& @ & &K @ I [% + , ' &S % L& + % %@& 23 _ [ * & / $% @ & &K I 23 N R 8 N & $ Z % R &K !"# 3 4 Y d& & % Z `% S %:0 % &@& % %@& % ' % W[ k,a0 * (& @ j . I . I> % < ? &[% % & &[03 x - [ ,a0 * . I &m 1q 7 m 1q 8 &S 2 % < W % [ . (& % i *F 7 % *F Z *I 3 l5 % 3 /& 0k %2 cn* 7 *F . I ,a P 2 36 O H : c . &m 1q HO % \& % &m 1q i7 & . [% + % 8 > *F % # * : R () < $ *F & $% &@ ,\ d0 /‰ %2 &@& I % *F3 $% &@& 333 % R % . G 3 W & u * +& ` [ ,\ d0 - [ * & b I 7 &S N 1@%3 W[ * ,\ d0 % 8 $0 &' &( cn* 0 \ %8 8 % @ 7 *F * ,a I <5 N 0 G d0 &' S 7 S &( 7 /‰ D& &H ,\ d0 W % [ 7 *F 5 8 / 7 [ % %@& *o % L& + & u > & u %S 7 & ^, ' ,\& % <5& 7 *F &K *] % , ' % qŠ , &S [ :0 %^& % q &@& , G H L & . < 7 y d0 > & % %8 . &K %o , G H L & . % % & u &S % n * Z % *F3 W * l [ * l ; d0 1 0 S % 0% & . l * l 1F m & u 7 S & % Z %S % 7 *o *5 % [ $0 7 G K N @% n . s2 G <; I % $ % 3 c & &K % 3 1 ~S &' & u %S 7 S % %@& < *: & , &G % [ * +& % 1F %o *> 1 &^ %L 8 ) ,\ &S 3 8 , * +& *5 % % G @ , &S ,\ d0 Z 7 S D& !"#3 d0 3 c *: 8 &' [% &^ d& & &T 'K MN B$% &@& %L W[ W[ * * W[ W[ * * % c@ , N b , I I %@& $ * $0 &' &( /; & % 8 &K U 8 &' 7 7 & *5 $% I % *F23 I % *F ZX % n* *R % \ 5 3 c n* pa 7 7 *> $% , & :% N *> ,\& % <5& &K I % 1 1F % [ v S & % Z K n 8 % 0, %N &= &K G *F3 c D& R & % Z S % %@& % L& + , ' 0 (& %7 % K n , % N G &K 333 •• % %@& % N @ , ^3 *: /1<5 % +%r23 c8 %7 I [ & % Z % , ' *> 1 , D 1L % @ N @ I % + % S %8 & $ F 'K MN > *:% & u% D& % n%8 % < , ' * & > & % q &) d& %u + [ & . ; & <5 8 0 G $% N 0 G I <5 $% N % @ 8 % 8 \ & $% ‹Œ xZ [ n, ' W 8 % \& 0 S 1L , @& I % % 7 +% *5 % q & > & R [% & I & d , Z &K *:% n S *:% & ,\& % <5& 5 *:% % ; ,\& % <5& &= %@& & < *o % L& I % $ &K 7 3 ,a [ & . ; $% 8 3 0 \ % , ,a [ & . % % %@& & I % [% &S % % , I & I $% &@& & \ @& Z & ,\& % <5& [0 ' [0 33 = < % , Z &K *:% & u & R ,a l] [ 0 \ % ,a & c G 0 \ & $% * % G 0 \ Ž % ‹Œ $% N % [0 ' [0 *:% R :% %o % @ N 0 G c % & e‡‡Q /%^& & > & , ' q 23 W &^ %L 8 % 0 %(& % m + L& &K 0 \ % 3 c@& ( , & R &K 0 \ [ 0 \ /%@& ( < *: &K 0 \ .&23 p N % I % % %@& , @& & ^ , & Z I % $ ke‡‡Q %u + & + % X 7 Z &G % [ % Z dX + L& &K 0 \ U C% * 0 \ U C% *o [ 0 \ % Z &G 0 \ &) `& & 5 % & I % $ ' :0 + 8 <5 & % & > & 3 4. ' :0 + † 6 % & % Z v%R 1I 5 * [ † 3l d < *: 3 W & % Z N R % % o ,\& % <5& & \ @& &K I % I % & % I % $ * % & > & ' & I % & u $& :0 b @ 0 G ;, 3 gp N % N %\ $ & ke‡‡Q3 0 S ? 1 *5 * +& ` W & % [ & R0 , @&3 ~d& % % d% [ d0 [ [ & . 0 S , @& %8 % &' % m & ? Y & d% \ *5 &@& % Z &@& < &@& ' :0 + :% > & u &( 0 S *o & + :0 + *o " D& :% ^ Z & %u + & &3 8 3 < % 8 3 0 S % 0% 2 & % ZN % & I I % $ D& % % 1F % 0 %(& %7 Z % W[ k,a0 * ' :0 + x , 0 0 % 4v #ss * v h % Ž % ‹Œ W[ * d% = 3 Ž % ‹Œ W[ * d% = 3 Ž % ‹Œ W[ k,a0 * ' c R 1I e‡‡3‡ % ' R 1• 1 Z% q p , Z &K *:% 8 *R ; %< % 5 / 7 y2 *:% % ; *> %< % &= &, % c *:% N % N % *:% % ; *> %< % &= N % ; *> *R % \ &= 5 ? : S CJ 4 W 'K MN ,a *: %n* [ & . N ; [ & . N < *: I % / < & 7 *: 23 L< $)3 W . 1 8 4v 0 \ x & . % 1 B : Y.) > @ ::: % % &@& * N xZ & ? # ) *:% & % % % % > G @ 1I *:% % ? &^ %L 8 % m + d &@& % ^& < % [ % 8 . I> B; % < (& >@ ~S *F * + D% %o W G 8 [% L& &K 0 \ &$ 5 %@& ,a 8 *o - 3 % % % %@& & Z 3 m 1q , % I *5 . 1F I % &G R S [ + / & < , % I2 * *‘ < 7 y a 4R p < &@& *:% S %; 1 U C%‹V T0 . >; 1 U C%‹V | . >; 1 % ‹V T0 . >; 1 % ‹V T0 . >; 1 % ‹V | . >; 1 % ‹V | % % @ 3 ? & 9 w + 'K MN % [ v I %% @ D& [ >% 3 I D& [ >@ A 1; D& [ >@ A 1; D& [ >3 I; D& [ >3 I; D& [ • S ; 1 W[ = %8 . >m @ * &>; 1 W[ = %8 &: * a 1 ' a L Y I % *F [ S R & % &S D% ' S ; 0 \ % <5& *:% • S R & % &S D% ' S ;0 \ 1 *:% • S 3 & u R & u R 3 ? a* ' a 63 $%3 UF & x7 > % %@& &@& I % <, ) ,\ % - Xem thêm -