Tài liệu Giáo trình cây sắn

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu GÇn 20 n¨m sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, ®Êt níc ta ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn s©u s¾c trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. ChÝnh trÞ æn ®Þnh, kinh tÕ t¨ng trëng bÒn v÷ng ®· thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng ®Çu t, x©y dùng, kinh doanh, bu«n b¸n… ph¸t triÓn, t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc t¨ng viÖc lµm, thu nhËp vµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho ngêi d©n. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, hµng ho¸ tiªu dïng trë nªn phong phó vµ ®a d¹ng víi nhiÒu chñng lo¹i, mÉu m· kh¸c nhau phï hîp víi nhu cÇu ngêi mua. Tuy nhiªn, víi møc thu nhËp hiÖn nay, phÇn lín ngêi tiªu dïng kh«ng thÓ chi tr¶ cho tÊt c¶ c¸c nhu cÇu mua s¾m cïng lóc, ®Æc biÖt lµ víi nh÷ng vËt dông ®¾t tiÒn. N¾m b¾t ®îc thùc tÕ ®ã, c¸c ng©n hµng ®· thùc hiÖn cung cÊp c¸c kho¶n cho vay tiªu dïng díi nhiÒu h×nh thøc nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh tríc khi cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. Vµ chØ trong mét thêi gian ng¾n sau khi s¶n phÈm nµy ra ®êi, sè lîng kh¸ch hµng t×m ®Õn ng©n hµng t¨ng lªn kh«ng ngõng ®· t¹o ra nguån thu nhËp ®¸ng kÓ cho ng©n hµng. MÆc dï vËy, so víi ho¹t ®éng tÝn dông th× cho vay tiªu dïng vÉn chiÕm mét tû träng v« cïng nhá bÐ c¶ vÒ doanh sè cho vay lÉn d nî vµ cha thùc sù ph¸t huy vai trß vèn cã cña nã. Víi t c¸ch lµ trung gian quan träng bËc nhÊt trong nÒn kinh tÕ, c¸c ng©n hµng ph¶i lµm g× ®Ó ®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng, trë thµnh kªnh kÕt nèi hiÖu qu¶ gi÷a nguån vèn huy ®éng ®îc víi nhu cÇu bÞ giíi h¹n bëi kh¶ n¨ng thanh to¸n tõ ®ã t¹o ra lîi nhuËn cho m×nh vµ cho sù ph¸t triÓn chung cña toµn x· héi. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng trong ®êi sèng x· héi nãi chung vµ ®èi víi ng©n hµng nãi riªng, sau thêi gian thùc tËp t¹i Héi së ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Kü Th¬ng ViÖt Nam kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc thu thËp ®îc trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu cña m×nh, em ®· chän “Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i héi së Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Kü Th¬ng ViÖt Nam” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp vµ luËn v¨n cña m×nh. KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ngoµi phÇn Lêi nãi ®Çu, KÕt luËn, Danh môc tµi liÖu tham kh¶o gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Lý luËn tæng quan vÒ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Héi së ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Kü Th¬ng ViÖt Nam 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Kü Th¬ng ViÖt Nam Víi nh÷ng néi dung tr×nh bµy trong chuyªn ®Ò nµy, em hy väng sÏ lµm s¸ng tá phÇn nµo thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i c¸c ng©n hµng hiÖn nay, ®ång thêi cã ®a ra mét sè gi¶i ph¸p víi mong muèn ®ãng gãp mét phÇn lý luËn nhá bÐ cña m×nh vµo sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng nãi riªng vµ sù nghiÖp ph¸t triÓn cña toµn ngµnh ng©n hµng nãi chung. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I lý luËn tæng quan vÒ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cña ng©n hµng th¬ng m¹i 1.1. Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ c¸c lo¹i h×nh cho vay cña ng©n hµng th¬ng m¹i 1.1.1. Tæng quan vÒ ng©n hµng th¬ng m¹i §èi víi hÇu hÕt chóng ta, ng©n hµng lµ mét lo¹i h×nh tæ chøc kinh doanh cã vai trß v« cïng quan träng. Víi sù hiÖn h÷u cña ng©n hµng, c¸c c¸ nh©n, hé gia ®×nh cã thÓ nhËn ®îc c¸c kho¶n vay ®Ó trang tr¶i chi phÝ häc tËp, mua s¾m « t«, ®å dïng gia ®×nh, söa ch÷a vµ x©y dùng nhµ cöa. Víi c¸c h·ng kinh doanh, c¸c kho¶n vay cña ng©n hµng ®îc coi nh nguån tµi trî hiÖu qu¶ khi cÇn bæ sung vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ. Bªn c¹nh ®ã, ng©n hµng còng lµ mét ®Þa chØ ®¸ng tin cËy nÕu chóng ta muèn cÊt gi÷ tiÒn hay mong nhËn ®îc lêi khuyªn vÒ lÜnh vùc ®Çu t cho kho¶n tiÒn tiÕt kiÖm. Ngµy nay, ho¹t ®éng cña ng©n hµng kh«ng ngõng ph¸t triÓn trªn tÊt c¶ c¸c ph¬ng diÖn, tõ sù ra ®êi cña c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi cho ®Õn sù xuÊt hiÖn cña c¸c tËp ®oµn ng©n hµng quy m« lín cã thÓ cho vay ®èi víi hµng triÖu ngêi tiªu dïng vµ sè lîng lín c¸c c¬ quan, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. Trong mäi thêi kú, ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng thµnh viªn quan träng nhÊt trªn thÞ trêng tr¸i phiÕu vµ tÝn phiÕu do chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ph¸t hµnh ®Ó tµi trî cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng tõ héi trêng, s©n bãng cho ®Õn s©n bay, ®êng cao tèc … Cã thÓ nãi r»ng, mçi chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ dï trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Òu Ýt nhÊt mét lÇn ®îc hëng nh÷ng lîi Ých do ho¹t ®éng cña ng©n hµng mang l¹i. VËy ng©n hµng lµ g×? Do ho¹t ®éng ng©n hµng cã liªn quan ®Õn hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc trong nÒn kinh tÕ nªn khã cã thÓ ®a ra mét kh¸i niÖm thèng nhÊt vÒ ng©n hµng mµ tuú thuéc môc ®Ých vµ khÝa c¹nh nghiªn cøu. Khi xÐt trªn ph¬ng diÖn nh÷ng lo¹i h×nh dÞch vô cung cÊp, ng©n hµng lµ lo¹i h×nh tæ chøc tµi chÝnh cung cÊp mét danh môc c¸c dÞch vô tµi chÝnh ®a d¹ng nhÊt- ®Æc biÖt lµ tÝn dông, tiÕt kiÖm vµ dÞch vô thanh to¸n vµ thùc hiÖn nhiÒu chøc n¨ng tµi chÝnh nhÊt so víi bÊt kú mét tæ chøc kinh doanh nµo trong nÒn kinh tÕ. Song díi gi¸c ®é nghiªn cøu cña mét nhµ qu¶n lý, chóng ta cã thÓ ®a ra mét kh¸i niÖm chung nhÊt vÒ ng©n hµng nh sau “ Ng©n hµng lµ lo¹i h×nh tæ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chøc tÝn dông ®îc thùc hiÖn toµn bé ho¹t ®éng ng©n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c cã liªn quan. Theo tÝnh chÊt vµ môc tiªu ho¹t ®éng, c¸c lo¹i h×nh ng©n hµng gåm ng©n hµng th¬ng m¹i, ng©n hµng ph¸t triÓn, ng©n hµng ®Çu t, ng©n hµng chÝnh s¸ch, ng©n hµng hîp t¸c vµ c¸c lo¹i h×nh ng©n hµng kh¸c”. 1.1.2.Kh¸i niÖm tÝn dông ng©n hµng 1.1.2.1.TÝn dông lµ g×? Khã cã thÓ ®a ra mét ®Þnh nghÜa râ rµng vÒ tÝn dông, v× vËy tuú thuéc gãc ®é nghiªn cøu mµ chóng ta cã thÓ x¸c ®Þnh néi dung cña thuËt ng÷ nµy. Tuy nhiªn, khi xem xÐt tÝn dông nh lµ mét chøc n¨ng c¬ b¶n cña ng©n hµng th× tÝn dông ®îc hiÓu lµ: “TÝn dông lµ mét giao dÞch vÒ tµi s¶n (tiÒn hoÆc hµng ho¸) gi÷a bªn cho vay (ng©n hµng vµ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh kh¸c) vµ bªn ®i vay (c¸ nh©n, doanh nghiÖp vµ c¸c chñ thÓ kh¸c), trong ®ã bªn cho vay chuyÓn giao tµi s¶n cho bªn ®i vay sö dông trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh theo tho¶ thuËn, bªn ®i vay cã tr¸ch nhiÖm hßan tr¶ v« ®iÒu kiÖn vèn gèc vµ l·i cho bªn cho vay khi ®Õn h¹n thanh to¸n”. Tõ kh¸i niÖm trªn, b¶n chÊt cña tÝn dông lµ mét giao dÞch vÒ tµi s¶n trªn c¬ së hoµn tr¶ vµ cã c¸c ®Æc trng sau:  Tµi s¶n giao dÞch trong quan hÖ tÝn dông ng©n hµng bao gåm hai h×nh thøc lµ cho vay (b»ng tiÒn) vµ cho thuª (bÊt ®éng s¶n vµ ®éng s¶n). Trong nh÷ng n¨m 1960 trë vÒ tríc ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng chØ cã cho vay b»ng tiÒn. XuÊt ph¸t tõ tÝnh ®Æc thï ®ã mµ nhiÒu lóc thuËt ng÷ tÝn dông vµ cho vay ®îc coi lµ ®ång nghÜa víi nhau. Tõ nh÷ng n¨m 1970 trë l¹i ®©y, dÞch vô cho thuª vËn hµnh vµ cho thuª tµi chÝnh ®· ®îc c¸c ng©n hµng hoÆc c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh kh¸c cung cÊp cho kh¸ch hµng. §©y lµ mét s¶n phÈm kinh doanh cña ng©n hµng, mét h×nh thøc tÝn dông b»ng tµi s¶n thùc (nhµ ë, v¨n phßng lµm viÖc, m¸y mãc- thiÕt bÞ).  XuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c hoµn tr¶, v× vËy ngêi cho vay khi chuyÓn giao tµi s¶n cho ngêi ®i vay sö dông ph¶i cã c¬ së ®Ó tin r»ng ngêi ®i vay sÏ tr¶ ®óng h¹n. §©y lµ yÕu tè hÕt søc c¬ b¶n trong qu¶n trÞ tÝn dông. Trong thùc tÕ mét sè nh©n viªn tÝn dông khi xÐt duyÖt cho vay kh«ng dùa trªn c¬ së ®¸nh gi¸ møc ®é tÝn nhiÖm vÒ kh¸ch hµng mµ chó träng ®Õn c¸c b¶o ®¶m, chÝnh quan ®iÓm nµy ®· lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Gi¸ trÞ hoµn tr¶ th«ng thêng ph¶i lín h¬n gi¸ trÞ lóc cho vay, hay nãi c¸ch kh¸c lµ ngêi ®i vay ph¶i tr¶ thªm phÇn l·i ngoµi vèn gèc. §Ó thùc hiÖn ®îc nguyªn t¾c nµy ph¶i x¸c ®Þnh l·i xuÊt danh nghÜa lín h¬n tû lÖ l¹m ph¸t, hay nãi c¸ch kh¸c ph¶i x¸c ®Þnh l·i xuÊt thùc d¬ng.  Trong quan hÖ tÝn dông ng©n hµng tiÒn vay ®îc cÊp trªn c¬ së cam kÕt hoµn tr¶ v« ®iÒu kiÖn. VÒ khÝa c¹nh ph¸p lý, nh÷ng v¨n b¶n x¸c ®Þnh quan hÖ tÝn dông nh hîp ®ång tÝn dông, khÕ íc …Thùc chÊt lµ lÖnh phiÕu, trong ®ã bªn ®i vay cam kÕt hoµn tr¶ v« ®iÒu kiÖn cho bªn cho vay khi ®Õn h¹n thanh to¸n. 1.1.2.2. C¸c lo¹i h×nh cho vay cña ng©n hµng. Ho¹t ®éng cÊp tÝn dông gi÷ vai trß quan träng ®èi víi b¶n th©n ng©n hµng bëi thu nhËp tõ ho¹t ®éng nµy kh«ng nh÷ng chiÕm tû träng lín trong tæng thu nhËp cña ng©n hµng mµ cßn ®¶m b¶o cho viÖc tr¶ l·i c¸c nguån vèn huy ®éng. ViÖc cÊp tÝn dông ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së nguån vèn huy ®éng ®îc vµ nhu cÇu vÒ vèn cña kh¸ch hµng. Ho¹t ®éng cÊp tÝn dông cã thÓ hiÓu lµ viÖc mua b¸n “ quyÒn sö dông vèn tÖ’’ trong ®ã ngêi mua lµ c¸c chñ thÓ kinh tÕ cã nhu cÇu vÒ vèn ®Ó tµi trî cho c¸c ho¹t ®éng nh: S¶n xuÊt– kinh doanh, mua s¾m, dù tr÷ …cßn ngêi b¸n chÝnh lµ ng©n hµng. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ ho¹t ®éng nµy, chóng ta cÇn ph©n lo¹i chóng theo nh÷ng tiªu thøc nhÊt ®Þnh: - C¨n cø theo thêi h¹n cho vay + Cho vay ng¾n h¹n: Lµ h×nh thøc cÊp tÝn dông thêng cã thêi h¹n díi mét n¨m vµ môc ®Ých sö dông chñ yÕu lµ ®Ó bï ®¾p sù thiÕu hôt vèn t¹m thêi nh phôc vô cho thanh to¸n tiÒn hµng ho¸, tµi trî vèn lu ®éng hay thanh to¸n ngo¹i th¬ng … + Cho vay trung h¹n: §©y lµ h×nh thøc cÊp tÝn dông cã thêi h¹n tõ 1 ®Õn 5 n¨m vµ thêng sö dông ®Ó ®æi míi trang thiÕt bÞ, mua s¾m m¸y mãc mµ thêi gian khÊu hao thêng kh«ng qu¸ dµi ®Ó cã thÓ hoµn tr¶ vèn ®óng h¹n cho ng©n hµng. + Cho vay dµi h¹n: Lµ kho¶n cÊp tÝn dông cã thêi h¹n trªn 5 n¨m vµ thêng sö dông ®Ó x©y nhµ xëng, ®Çu t d©y chuyÒn c«ng nghÖ víi nh÷ng dù ¸n s¶n xuÊt lín cã thêi gian thu håi vèn dµi. C¸c kho¶n vay nµy thêng ®ßi hái thÕ chÊp vµ chÞu nhiÒu rñi ro. - C¨n cø theo kh¸ch hµng vay vèn 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Cho vay c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh bao gåm cÊp tÝn dông cho c¸c ng©n hµng, c«ng ty tµi chÝnh, c«ng ty cho thuª tµi chÝnh, c«ng ty b¶o hiÓm, quü tÝn dông vµ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh kh¸c. + Cho vay c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp s¶n xuÊt- kinh doanh. + Cho vay c¸ nh©n. - C¨n cø theo môc ®Ých sö dông kho¶n vay + Cho vay nh»m môc ®Ých phôc vô s¶n xuÊt- kinh doanh. + Cho vay nh»m phôc vô ®êi sèng, tiªu dïng. - C¨n cø theo møc ®é tÝn nhiÖm ®èi víi kh¸ch hµng + Cho vay kh«ng b¶o ®¶m: Lµ lo¹i h×nh cho vay kh«ng cã cã tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè hoÆc sù b¶o l·nh cña ngêi thø 3, mµ viÖc cho vay chØ dùa vµo uy tÝn cña b¶n th©n kh¸ch hµng. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng tèt, trung thùc trong kinh doanh, cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh lµnh m¹nh, qu¶n trÞ cã hiÖu qu¶ th× ng©n hµng cã thÓ cÊp tÝn dông dùa vµo uy tÝn cña b¶n th©n kh¸ch hµng mµ kh«ng cÇn mét nguån thu nî thø hai bæ sung. + Cho vay cã b¶o ®¶m lµ lo¹i h×nh cÊp tÝn dông dùa trªn c¬ së c¸c b¶o ®¶m nh thÕ chÊp hay cÇm cè, hoÆc ph¶i cã sù b¶o l·nh cña bªn thø 3. §èi víi c¸c kh¸ch hµng kh«ng cã uy tÝn cao ®èi víi ng©n hµng, khi vay vèn ®ßi hái ph¶i cã b¶o ®¶m. Sù b¶o ®¶m nµy lµ c¨n cø ph¸p lý ®Ó ng©n hµng cã thªm mét nguån thu thø hai, bæ sung cho nguån thu nî thø nhÊt thiÕu ch¾c ch¾n. - C¨n cø theo ph¬ng thøc cho vay + Cho vay theo h¹n møc tÝn dông: §©y lµ h×nh thøc cÊp tÝn dông mµ ng©n hµng vµ kh¸ch hµng cïng ký kÕt mét h¬p ®ång h¹n møc trong ®ã qui ®Þnh mét khèi lîng tiªu dïng mµ kh¸ch hµng ®îc phÐp vay cña ng©n hµng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, hÕt thêi gian nµy th× sè cßn l¹i mµ kh¸ch hµng kh«ng sö dông sÏ kh«ng cßn gi¸ trÞ n÷a. Trong hîp ®ång h¹n møc cã thÓ bao gåm c¸c ®iÒu kho¶n nh viÖc sö dông vèn vay, l·i suÊt, kú h¹n tr¶ nî, cung cÊp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c d÷ liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt- kinh doanh kh¸c, tµi s¶n ®¶m b¶o, vµ trong trêng hîp vì nî, c¸c ®iÒu kho¶n liªn quan ®Õn viÖc chÊm døt hîp ®ång chi tr¶ nh÷ng kho¶n vay cßn tån ®äng. Trong thêi gian cña hîp ®ång h¹n møc, khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu vay vèn mµ kh«ng vît qu¸ h¹n møc ®· ký th× chØ cÇn nép ®¬n xin vay vµ lËp hîp ®ång vay lµ ®îc ng©n hµng xem xÐt víi nh÷ng ®iÒu kiÖn vay vèn ®· ®îc tho¶ thuËn tríc trong hîp ®ång h¹n møc tÝn dông. + Cho vay tõng lÇn: §©y lµ h×nh thøc cÊp tÝn dông mµ ng©n hµng vµ ngêi vay sÏ ký kÕt hîp ®ång riªng ®èi víi mçi kho¶n vay khi kh¸ch hµng cã nhu 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cÇu. Mçi lÇn kh¸ch hµng cã nhu cÇu vay vèn th× viÖc ký kÕt hîp ®ång ®îc thùc hiÖn tõ ®Çu, kh¸ch hµng vµ ng©n hµng sÏ tho¶ thuËn riªng cho tõng lÇn ®ã vÒ sè lîng tÝn dông, thêi h¹n kho¶n vay, l·i suÊt ¸p dông, tµi s¶n ®¶m b¶o, b¸o c¸o tµi chÝnh… 1.2. Lý luËn tæng quan vÒ cho vay tiªu dïng 1.2.1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña cho vay tiªu dïng Cho vy tiªu dïng ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tõ viÖc gi¶i quyÕt hai m©u thuÉn. §ã lµ m©u thuÉn gi÷a nhu cÇu tiªu dïng vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c¸c c¸ nh©n ngêi tiªu dïng vµ m©u thuÉn gi÷a s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ tiªu thô hµng ho¸ tiªu dïng. Víi m©u thuÉn thø nhÊt, ngêi tiªu dïng hay cßn gäi lµ ngêi nhËn tµi trî, lµ nh÷ng ngêi thuéc mäi tÇng líp d©n c, kh«ng ph©n biÖt mµu da, løa tuæi, nghÒ nghiÖp, tr×nh ®é häc vÊn… lµ nh÷ng ngêi cã c«ng viÖc vµ thu nhËp æn ®Þnh, cã nhu cÇu mua s¾m nh»m n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng khi cha cã ®ñ tiÒn ®Ó thùc hiÖn nh÷ng mong muèn trªn. ThuËt ng÷ “nhu cÇu” ë ®©y ®îc hiÓu theo ba møc ®é kh¸c nhau lµ nhu cÇu tù nhiªn, mong muèn vµ yªu cÇu. Nhu cÇu tù nhiªn lµ vèn cã, lµ mét mÆt g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh tån t¹i cña con ngêi nh nh÷ng ®ßi hái vÒ ¨n, ë, mÆc… Mong muèn lµ nhu cÇu cã d¹ng ®Æc thï, t¬ng øng víi tr×nh ®é v¨n ho¸ vµ nh©n c¸ch cña mçi c¸ nh©n. Mong muèn th× cã nhiÒu nhng kh¶ n¨ng ®¸p øng mong muèn lµ cã h¹n. Yªu cÇu lµ mong muèn g¾n liÒn víi kh¶ n¨ng thanh to¸n. Ngêi ta lùa chän hµng ho¸ tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu riªng lÎ cña hä nhng cã tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n. Trong khi nhu cÇu tù nhiªn lµ v« h¹n th× nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ h÷u h¹n. §Ó biÕn nhu cÇu tù nhiªn thµnh nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n th× ph¶i tÝnh ®Õn t×nh tr¹ng thu nhËp trong t¬ng lai cña ngêi tiªu dïng. Trªn thùc tÕ, ngêi tiªu dïng kh«ng thÓ cã ngay ®îc c¸c kho¶n thu nhËp, c¸c kho¶n tiÒn lín trong hiÖn t¹i mµ ph¶i qua qu¸ tr×nh tÝch luü l©u dµi, cã thÓ gÇn c¶ ®êi ngêi. Do ®ã, th«ng qua viÖc cÊp tÝn dông, ng©n hµng ®· cho phÐp kh¸ch hµng ®îc sö dông tríc hµng ho¸ khi khi cha cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. M©u thuÉn thø hai lµ m©u thuÉn gi÷a viÖc s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ tiªu thô hµng ho¸ cña c¸c nhµ s¶n xuÊt- kinh doanh. Nh÷ng ngêi s¶n xuÊt chØ ®¹t ®îc hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng cña m×nh khi hä n¾m b¾t ®îc nhu cÇu vµ ®¸p øng tèt nhu cÇu nµy. C¸c c«ng ty th¬ng m¹i lín cã thÓ cho phÐp c¸c c«ng ty con cña m×nh b¸n chÞu hµng ho¸ cho kh¸ch hµng, chñ yÕu lµ b¸n tr¶ gãp ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Tuy nhiªn, trong trêng hîp nµy, thêng th× ngêi tiªu dïng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chØ ®îc tho¶ m·n víi mét sè lo¹i hµng ho¸ nhÊt ®Þnh. Khi ®ã, c¸c tæ chøc tÝn dông cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu vÒ nhiÒu lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau do c¸c c«ng ty th¬ng m¹i kh¸c nhau cung cÊp th«ng qua tµi trî trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cho ngêi tiªu dïng (b»ng viÖc mua c¸c phiÕu tiªu dïng cña ngêi b¸n lÎ hµng ho¸ cho kh¸ch hµng tiªu dïng) do vËy ®· xuÊt hiÖn cho vay tiªu dïng. 1.2.2. §èi tîng cña ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng - Ph©n theo møc thu nhËp + Nh÷ng ngêi cã thu nhËp thÊp: Nhu cÇu tÝn dông cña nhãm ngêi nµy thêng rÊt h¹n chÕ do nguån thu nhËp kh«ng ®ñ ®Ó tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu ®a d¹ng cña hä. Tuy nhiªn, hä còng cã nh÷ng mong muèn chi tiªu kh«ng kh¸c mÊy so víi víi nh÷ng ngêi cã thu nhËp cao h¬n. Do ®ã, nÕu cã biÖn ph¸p phï hîp còng cã thÓ h×nh thµnh ®îc c¸c kho¶n vay hîp lý ®Õn c¸c nhãm ®èi tîng nµy. + Nh÷ng c¸ nh©n cã thu nhËp trung b×nh: Nhu cÇu tÝn dông cña nhãm nµy cã xu híng t¨ng trëng ngµy cµng m¹nh bëi kho¶n tÝch luü cña nhãm nµy tuy Ýt song thu nhËp trong t¬ng lai cña hä cã phÇn æn ®Þnh cã thÓ chi tr¶ cho nh÷ng nhu cÇu tiªu dïng hiÖn t¹i. + Nh÷ng c¸ nh©n cã thu nhËp cao: Nh÷ng ngêi nµy thêng cÇn tíi nh÷ng kho¶n vay víi t c¸ch lµ nh÷ng kho¶n phô trî linh ho¹t, trî gióp thªm cho kh¶ n¨ng thanh to¸n ®Æc biÖt khi tiÒn cña hä ®· bÞ trãi chÆt vµo nh÷ng kho¶n ®Çu t dµi h¹n. MÆc dï viÖc vay mîn nh»m môc ®Ých tiªu dïng cña hä chØ thÓ hiÖn mét tû träng nhá trong tæng sè tµi s¶n mµ hä së h÷u nhng l¹i lµ nh÷ng mãn tiÒn lín so víi c¸c nhãm kh¸ch hµng kh¸c nªn c¸c ng©n hµng tá ra ®Æc biÖt quan t©m ®Õn nhãm kh¸ch hµng nµy. - Ph©n theo t×nh tr¹ng c«ng t¸c hay lao ®éng: Nhu cÇu tiªu dïng cña c¸c c¸ nh©n cßn phô thuéc vµo tÝnh chÊt c«ng viÖc, nghÒ nghiÖp hoÆc n¬i c«ng t¸c. XÐt theo khÝa c¹nh nµy, chóng ta cã c¸c nhãm kh¸ch hµng sau: + Nh÷ng ngêi lµm c«ng ¨n l¬ng. + Nh÷ng ngêi cã c«ng viÖc kinh doanh riªng. + Nh÷ng ngêi hµnh nghÒ chuyªn nghiÖp (B¸c sÜ, ca sÜ, t vÊn…). + Nh÷ng ngêi lao ®éng tù do. Trªn thùc tÕ, nh÷ng ngêi thuéc 3 nhãm ®Çu cã thu nhËp cao vµ æn ®Þnh h¬n so víi nh÷ng ngêi thuéc nhãm cuèi nªn nhu cÇu vay tiªu dïng còng chñ yÕu ph¸t sinh tõ 3 nhãm trªn. 1.2.3. LÞch sö ph¸t triÓn cña cho vay tiªu dïng trªn thÕ giíi Vµo nh÷ng n¨m 1980, hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i cña Mü ph¶i tiÕn hµnh c¶i c¸ch víi lý do díi søc Ðp cña c¹nh tranh, viÖc thùc hiÖn nghiÖp vô 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i gÆp nhiÒu bÊt lîi. Trong thùc tÕ, søc m¹nh c¹nh tranh ®· t¹o ra nh÷ng thay ®æi trong lÜnh vùc c«ng nghÖ, d©n sè häc, luËt ph¸p vµ chÝnh nã còng gãp phÇn vµo sù thay ®æi vÒ dÞch vô mµ ng©n hµng cung øng, ®ång thêi còng lµm gi¶m vai trß cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong hÖ thèng tµi chÝnh dÉn ®Õn sù thay ®æi c¬ cÊu trong c¸c ng©n hµng . M«i trêng c¹nh tranh thay ®æi mét c¸ch nhanh chãng, cïng víi nã lµ viÖc c¸c ng©n hµng kh«ng cßn duy tr× ®îc kh¶ c¹nh tranh nh tríc. HiÖn tîng nµy mang nÐt ®Æc trng cña cuéc khñng ho¶ng trong nh÷ng n¨m 1930 nhng nã xo¸ dÇn kh¶ n¨ng ®øng v÷ng cña c¸c ng©n hµng dÉn ®Õn mét hÖ thèng ng©n hµng yÕu kÐm, ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶. Cuéc khñng ho¶ng trong hÖ thèng ng©n hµng b¾t ®Çu vµo nh÷ng n¨m 1970 khi c¸c nhµ m«i giíi lËp ra “thÞ trêng tiÒn tÖ b¸n lΔ dÉn ®Õn cuéc c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty tµi chÝnh tiªu dïng, c¸c c«ng ty th¬ng m¹i víi c¸c ng©n hµng. Do ®ã, ®Õn ®Çu nh÷ng n¨m 1980, tríc ®ßi hái cña c¸c ng©n hµng vÒ mét “lÜnh vùc tham gia ë møc ®é cao h¬n”, Quèc héi Mü ®· cho phÐp c¸c ng©n hµng cung øng nhiÒu s¶n phÈm vµ dÞch vô míi. Nh÷ng thay ®æi ®ã ®ßi hái c¸c ng©n hµng ph¶i ®æi míi c«ng nghÖ ®Ó thÝch øng vµ ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. §Çu tiªn, ®ã lµ viÖc c¸c ng©n hµng sö dông hÖ thèng m¸y vi tÝnh nh»m gi¶m thêi gian vµ chi phÝ qu¶n lý. KÕ ®Õn lµ sù xuÊt hiÖn cña m¸y rót tiÒn tù ®éng (Automated Teller Machine- ATM) ®îc ®Æt c¸c trung t©m bu«n b¸n, phi trêng, c¸c trung t©m vËn t¶i nh»m t¹o thuËn lîi cho ngêi sö dông dÞch vô ng©n hµng vµ gi¶m chi phÝ x©y cÊt cho ng©n hµng. Cïng víi thêi gian, ho¹t ®éng cÊp tÝn dông cña c¸c ng©n hµng ®· thay ®æi. NÕu nh tríc ®©y c¸c ng©n hµng chØ giíi h¹n ph¹m vi ho¹t ®éng trong cho vay th¬ng m¹i th× ngµy nay hä ®· më réng thªm ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng ®Æc biÖt lµ sau cuéc khñng ho¶ng vµo nh÷ng n¨m 1930. C¶i c¸ch lín nhÊt trong lÜnh vùc tµi chÝnh trong thêi gian nµy lµ viÖc c¸c qui ®Þnh vÒ kiÓm so¸t tiÒn tÖ vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c ®èi víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh lµm nhiÖm vô ký th¸c ®· ®îc ban hµnh thµnh luËt. S¾c luËt nµy cho phÐp c¸c ng©n hµng tiÕt kiÖm c«ng céng liªn bang ®îc kinh doanh, hîp t¸c vµ cã c¸c quan hÖ cho vay víi c¸c doanh nghiÖp nhËn tiÒn ký th¸c, ®¬c tiÕn hµnh cho vay tiªu dïng vµ cung øng c¸c dÞch vô kh¸c. Nh vËy hÖ thèng ng©n hµng Mü ®· cã sù c¶i tæ ®Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh kh«ng chØ víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh trong níc mµ víi c¶ c¸c tæ chøc níc ngoµi. Tõ ®ã cho vay tiªu dïng ®· ra ®êi vµ chÝnh thøc ®îc c«ng nhËn nh mét nghiÖp vô cña ng©n hµng. §Õn n¨m 1987, sau kho¶ng 7 n¨m ban hµnh luËt nµy, c¸c 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ng©n hµng Mü ®· cung cÊp 80% khèi lîng tÝn dông tiªu dïng, trong ®ã 45% dùa trªn c¬ së cho vay tr¶ gãp. Ngµy nay cho vay tiªu dïng ®· ph¸t triÓn m¹nh theo xu thÕ chung cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Mét yÕu tè kh¸ch quan n÷a thóc ®Èy ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng lµ xuÊt ph¸t tõ mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Th«ng qua mèi quan hÖ nµy, ng©n hµng thÊy ®îc c¸c nhu cÇu tõ c¶ phÝa ngêi s¶n xuÊt lÉn ngêi tiªu dïng: C¸c nhµ s¶n xuÊt cÇn cã sù hç trî ®Ó gia t¨ng tiªu thô hµng ho¸ cßn ngêi tiªu dïng cÇn t×m nguån tµi trî cho c¸c nhu cÇu cña m×nh. 1.2.4. Kh¸i niÖm cho vay tiªu dïng 1.2.4.1. Kh¸i niÖm Cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ cho vay tiªu dïng, cã ngêi cho r»ng: “Cho vay tiªu dïng lµ h×nh thøc cÊp tÝn dông ®èi víi ngêi tiªu dïng nh»m tµi trî cho chÝnh sù tiªu dïng”, ngêi kh¸c l¹i nãi: “TÝn dông tiªu dïng lµ quan hÖ kinh tÕ gi÷a mét bªn lµ ng©n hµng vµ mét bªn lµ c¸ nh©n ngêi tiªu dïng, trong ®ã ng©n hµng chuyÓn giao tiÒn cho kh¸ch hµng víi nguyªn t¾c ngêi ®i vay (kh¸ch hµng) sÏ hoµn tr¶ c¶ gèc lÉn l·i t¹i mét thêi ®iÓm x¸c ®Þnh trong t¬ng lai”….Nhng tùu chung l¹i, chóng ta cã thÓ hiÓu “cho vay tiªu dïng lµ h×nh thøc cÊp tÝn dông trong ®ã ng©n hµng tho¶ thuËn ®Ó kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n hay hé gia ®×nh sö dông mét kho¶n tiÒn víi môc ®Ých tiªu dïng víi nguyªn t¾c cã hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh”. Cho vay tiªu dïng lµ h×nh thøc cÊp tiªu dïng rÊt h÷u Ých nh»m tµi trî cho nhu cÇu chi tiªu, mua s¾m, söa ch÷a nhµ cöa… cña c¸c c¸ nh©n, hé gia ®×nh. C¸c kho¶n vay nµy gióp ngêi tiªu dïng cã thÓ sö dông hµng ho¸, dÞch vô tríc khi hä cã kh¶ n¨ng chi tr¶, t¹o cho hä cã ®îc mét cuéc sèng víi chÊt lîng cao h¬n nh mua xe, mua nhµ, nghØ ng¬i, du lÞch… 1.2.4.2. §Æc ®iÓm cho vay tiªu dïng - Qui m« mçi kho¶n vay nhá nhng sè lîng c¸c kho¶n vay lín C¸c kh¸ch hµng khi t×m ®Õn ng©n hµng nh»m môc ®Ých vay tiªu dïng thêng cã nhu cÇu vèn kh«ng lín l¾m. §ã lµ v×: Khi x¸c ®Þnh mua s¾m bÊt cø vËt dông g× ngêi tiªu dïng ph¶i cã mét kho¶n tÝch luü tõ tríc (v× kh«ng khi nµo c¸c ng©n hµng cho vay ®Õn 100% nhu cÇu vèn) vµ c¸c vËt dông trong gia ®×nh thêng kh«ng qu¸ ®¾t ®á, kÓ c¶ khi ngêi tiªu dïng vay ®Ó mua nhµ, x©y nhµ hoÆc söa ch÷a nhµ ®Ó ë th× qui m« c¸c kho¶n ®ã còng kh«ng qu¸ lín ®èi víi mét ng©n hµng. Nhng sè lîng c¸c kho¶n vay tiªu dïng l¹i lín do ®èi tîng cña cho vay tiªu dïng lµ mäi tÇng líp d©n c trong x· héi. - C¸c kho¶n vay tiªu dïng cã l·i suÊt “cøng nh¾c” 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kh«ng nh hÇu hÕt c¸c kho¶n vay kinh doanh hiÖn nay, l·i suÊt cã thÓ thay ®æi theo ®iÒu kiÖn thÞ trêng, c¸c kho¶n vay tiªu dïng thêng cã l·i suÊt ë mét møc cè ®Þnh, ®Æc biÖt lµ trong cho vay tiªu dïng tr¶ gãp. Ngay c¶ khi quan hÖ tÝn dông ®îc x¸c lËp th× møc l·i suÊt ®· ®îc ®a ra vµ duy tr× trong suèt thêi h¹n vay (kÓ c¶ cã thay ®æi l·i suÊt th× viÖc thay ®æi ®ã còng ®îc qui ®Þnh ngay trong hîp ®ång tÝn dông khi ký kÕt). - C¸c kho¶n cho vay tiªu dïng thêng cã ®é rñi ro cao V× ®èi tîng cña ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng lµ c¸c c¸ nh©n, hé gia ®×nh nªn bªn c¹nh c¸c yÕu tè kh¸ch quan tõ bªn ngoµi cßn cã c¸c yÐu tè chñ quan tõ chÝnh ngêi tiªu dïng. C¸c yÕu tè kh¸ch quan nh thiªn tai, bÖnh tËt, mÊt mïa, thÊt nghiÖp vµ chu kú kinh tÕ. Thêi kú nÒn kinh tÕ më réng vµ mäi ngêi d©n ®Òu l¹c quan tin tëng vµo t¬ng lai th× nhu cÇu tiªu dïng sÏ t¨ng lªn nhng khi nÒn kinh tÕ suy tho¸i, c¸c c¸ nh©n, hé gia ®×nh thêng cã t tëng phßng bÞ cho t¬ng lai, hä sÏ h¹n chÕ tiªu dïng vµ t¨ng cêng tÝch luü. §©y lµ thêi kú khã kh¨n cho c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ c¸c ng©n hµng trong viÖc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm, dÞch vô. Ngoµi ra, cho vay tiªu dïng cßn chÞu ¶nh hëng bëi c¸c yÕu tè chñ quan tõ phÝa ngêi tiªu dïng khi hä muèn vay mîn ®Ó chi tiªu nhng kh«ng muèn tr¶. Trong nh÷ng trêng hîp nh vËyth× dï cã n¾m gi÷ tµi s¶n ®¶m b¶o hay kh«ng th× c¸c ng©n hµng vÉn ph¶i ®èi mÆt víi rñi ro gi¶m thu nhËp. MÆt kh¸c, do c¸c kho¶n vay tiªu dïng cã l·i suÊt “cøng nh¾c” nªn khi chi phÝ huy ®éng t¨ng lªn, ng©n hµng ph¶i ®èi mÆt víi rñi ro l·i suÊt. - C¸c kho¶n cho vay tiªu dïng cã chi phÝ kh¸ lín §Æc ®iÓm cña c¸c kho¶n cho vay tiªu dïng lµ qui m« mçi kho¶n vay nhá, thêi gian vay thêng kh«ng dµi trong khi t©m lý ngêi ®i vay lµ kh«ng muèn c«ng khai t×nh h×nh tµi chÝnh nªn viÖc thÈm ®Þnh tríc khi cho vay tèn nhiÒu thêi gian vµ chi phÝ. §ång thêi, sè lîng c¸c kho¶n vay tiªu dïng lín nªn ngoµi c¸c chi phÝ trªn ng©n hµng cßn ph¶i chÞu c¸c chi phÝ kh¸c nh chi phÝ qu¶n lý kho¶n vay, theo dâi vµ kiÓm tra kh¸ch hµng thêng xuyªn… - Cho vay tiªu dïng lµ mét trong nh÷ng kho¶n môc tÝn dông cã kh¶ n¨ng sinh lêi cao nhÊt mµ ng©n hµng thùc hiÖn, do c¸c kho¶n cho vay tiªu dïng ®îc ®Þnh gi¸ rÊt cao (bao hµm c¶ mét phÇn rñi ro l·i suÊt) ®Õn møc mµ b¶n th©n l·i suÊt vay vèn trªn thÞ trêng lÉn tû lÖ tæn thÊt tÝn dông ph¶i t¨ng lªn ®¸ng kÓ th× hÇu hÕt c¸c kho¶n cho vay tiªu dïng míi kh«ng mang l¹i lîi nhuËn. ViÖc ®Þnh gi¸ cao lµ do cho vay tiªu dïng lµ kho¶n môc cho vay cã chi phÝ lín vµ ®ä rñi ro cao. H¬n n÷a khi vay tiÒn, ngêi tiªu dïng dêng nh kÐm nh¹y c¶m víi l·i suÊt. Ngêi tiªu dïng thêng quan t©m ®Õn kho¶n tiÒn ph¶i tr¶ hµng th¸ng h¬n lµ l·i suÊt (mÆc dï râ rµng lµ l·i suÊt ghi trªn hîp ®ång¶nh hëng ®Õn qui m« sè 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiÒn ph¶i tr¶). Trong khi l·i suÊt kh«ng ph¶i lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng mµ hé gia ®×nh quan t©m th× møc thu nhËp vµ tr×nh ®é d©n trÝ l¹i t¸c ®éng rÊt lín ®Õn viÖc sö dông c¸c kho¶n tiÒn vay cña ngêi tiªu dïng. Nh÷ng ngêi cã thu nhËp æn ®Þnh thêng cã xu híng chi tiªu nhiÒu h¬n thu nhËp v× hä cho r»ng thu nhËp trong t¬ng lai sÏ cã thÓ ®¶m b¶o chi tr¶ cho nh÷ng nhu cÇu hiÖn t¹i. MÆt kh¸c, nÕu nh trong kinh doanh ngêi ta thêng ph¶i h¹ch to¸n lç, l·i th× trong tiªu dïng ngêi ta ®Æt yÕu tè tho¶ m·n lªn hµng ®Çu dï cã ph¶i tr¶ chi phÝ lín h¬n. ChÝnh v× triÓn väng vÒ lîi nhuËn do ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng mang l¹i mµ dï ph¶i ®èi mÆt víi kh¸ nhiÒu th¸ch thøc nhng c¸c ng©n hµng trªn toµn thÕ giíi hiÖn nay ®Òu híng sù quan t©m vµo ho¹t ®éng nµy, coi nã nh mét trong nh÷ng lÜnh vùc cã vai trß chñ ®¹o trong dÞch vô ng©n hµng còng nh trong qu¶n lý ng©n hµng. 1.2.4.3. Ph©n lo¹i cho vay tiªu dïng Th«ng qua c¸ch ph©n lo¹i nµy, chóng ta cã thÓ cã ®îc c¸i nh×n kh¸ toµn diÖn vÒ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng tõ nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau.  C¨n cø vµo môc ®Ých vay, chóng ta cã: - Cho vay tiªu dïng c tró: Lµ c¸c kho¶n cho vay nh»m tµi trî cho nhu cÇu mua s¾m, x©y dùng hoÆc c¶i t¹o nhµ cho kh¸ch hµng lµ c¸c c¸ nh©n, hé gia ®×nh. - Cho vay tiªu dïng phi c tró: Lµ c¸c kho¶n cho vay nh»m tµi trî cho viÖc trang tr¶i c¸c chi phÝ nh chi phÝ mua s¾m xe cé, ®å dïng gia ®×nh, chi phÝ cho häc hµnh, gi¶i trÝ, du lÞch…  C¨n cø vµo ph¬ng thøc hoµn tr¶, ta cã: - Cho vay tiªu dïng tr¶ gãp: §©y lµ h×nh thøc cho vay trong ®ã ngêi ®i vay tr¶ nî (gåm c¶ gèc vµ l·i) cho ng©n hµng nhiÒu lÇn, theo nh÷ng kú h¹n nhÊt ®Þnh trong thêi h¹n cho vay, ph¬ng thøc nµy thêng ¸p dông cho c¸c kho¶n vay cã gi¸ trÞ lín hoÆc thu nhËp tõng kú cña ngêi ®i vay kh«ng ®ñ ®Ó thanh to¸n hÕt mét lÇn sè nî vay. §èi víi lo¹i cho vay tiªu dïng nµy, c¸c ng©n hµng thêng chó ý ®Õn mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n, cã tÝnh nguyªn t¾c sau: + Lo¹i tµi s¶n ®îc tµi trî: Thùc tÕ cho thÊy thiÖn chÝ tr¶ nî cña ngêi vay sÏ tèt h¬n rÊt nhiÒu nÕu tµi s¶n ®îc h×nh thµnh tõ tiÒn vay ®¸p øng nhu cÇu cÊp thiÕt cña hä l©u dµi trong t¬ng lai. Khi lùa chän tµi s¶n ®Ó tµi trî, ng©n hµng thêng chó ý ®Õn ®iÒu nµy nªn chØ muèn tµi trî cho nhu cÇu mua s¾m ®èi víi tµi s¶n cã thêi h¹n sö dông 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 l©u bÒn vµ cã gi¸ trÞ lín v× víi nh÷ng tµi s¶n nµy, ngêi tiªu dïng sÏ ®îc hëng nh÷ng tiÖn Ých tõ chóng trong mét thêi gian dµi. + Sè tiÒn ph¶i tr¶ tríc: Ng©n hµng yªu cÇu ngêi ®i vay ph¶i thanh to¸n tríc mét phÇn gi¸ trÞ tµi s¶n cÇn mua s¾m- sè tiÒn nµy ®îc gäi lµ sè tiÒn ph¶i tr¶ tríc, phÇn cßn l¹i ng©n hµng sÏ cho vay, sè tiÒn tr¶ tríc cÇn ph¶i ®ñ lín ®Ó mét mÆt lµm cho ngêi vay nghÜ r»ng hä chÝnh lµ chñ së h÷u cña tµi s¶n, mÆt kh¸c cã t¸c dông h¹n chÕ rñi ro cho ng©n hµng. Mét khi kh«ng c¶m nhËn ®îc r»ng m×nh lµ chñ së h÷u cña tµi s¶n h×nh thµnh tõ tiÒn vay th× ngêi vay cã th¸i ®é miÔn cìng trong viÖc tr¶ nî. Ngoµi ra, khi kh¸ch hµng kh«ng tr¶ nî trong nhiÒu trêng hîp ng©n hµng ®µnh ph¶i b¸n vµ thanh lý tµi s¶n ®Ó thu håi nî. Sè tiÒn ph¶i tr¶ tríc thêng phô thuéc vµo c¸c yÕu tè sau:  Lo¹i tµi s¶n: §èi víi c¸c tµi s¶n cã møc ®é gi¶m gi¸ nhanh th× sè tiÒn ph¶i tr¶ tríc nhiÒu vµ ngîc l¹i, ®èi víi c¸c tµi s¶n cã møc ®é gi¶m gi¸ chËm. Th× sè tiÒn ph¶i tr¶ tríc Ýt.  ThÞ trêng tiªu thô tµi s¶n sau khi ®· sö dông: nÕu hµng ho¸ ®ã ®îc tiªu thô mét c¸ch nhanh chãng vµ dÔ dµng sau khi sö dông th× sè tiÒn tr¶ trícsÏ Ýt h¬n lµ trong trêng hîp ngîc l¹i.  M«i trêng kinh tÕ: nÕu m«i trêng kinh tÕ æn ®Þnh th× thiÖn chÝ cña ng©n hµng trong viÖc cho vay sÏ tèt h¬n vµ cã thÓ yªu cÇu mét møc tr¶ tríc thÊp h¬n.  N¨ng lùc tµi chÝnh cña ngêi ®i vay: Ngêi vay cã n¨ng lùc tµi chÝnh tèt ®· lµ mét trong nh÷ng ®¶m b¶o cho viÖc thu håi nî cña ng©n hµng nªn ng©n hµng cã thÓ yªu cÇu ngêi vay mét møc tr¶ tríc thÊp h¬n nÕu ngay lóc ®ã ngêi vay cha cã ®ñ. + Chi phÝ tµi trî: Chi phÝ tµi trî lµ chi phÝ mµ ngêi ®i vay ph¶i tr¶ cho ng©n hµng trong viÖc sö dông vèn. Chi phÝ tµi trî chñ yÕu bao gåm l·i vay vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan. Chi phÝ tµi trî ph¶i ®ñ trang tr¶i cho chi phÝ huy ®éng, chi phÝ ho¹t ®éng, rñi ro ®ång thêi ph¶i mang l¹i mét phÇn lîi nhuËn cho ng©n hµng. + §iÒu kho¶n thanh to¸n: Khi x¸c ®Þnh ®iÒu kho¶n liªn quan ®Õn viÖc thanh to¸n nî cña kh¸ch hµng, ng©n hµng thêng chó ý ®Ðn c¸c vÊn ®Ò sau:  Sè tiÒn thanh to¸n mçi ®Þnh kú ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ thu nhËp, trong mèi quan hÖ hµi hoµ víi nhu cÇu chi tiªu kh¸c cña kh¸ch hµng. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Gi¸ trÞ tµi s¶n tµi trî kh«ng ®îc thÊp h¬n sè tiÒn tµi trî cha ®îc thu håi.  Kú h¹n tr¶ nî ph¶i thuËn lîi cho viÖc tr¶ nî cña kh¸ch hµng, kú h¹n tr¶ nî thêng theo th¸ng v× th«ng thêng, nguån tr¶ nî chÝnh cña ngêi vay tiªu dïng lµ l¬ng ®îc nhËn hµng th¸ng.  Thêi h¹n cho vay kh«ng nªn qu¸ dµi. Thêi h¹n cho vay bÞ giíi h¹n bëi thêi gian ho¹t ®éng cña tµi s¶n tµi trî. Thêi h¹n cho vay qu¸ dµi trong trêng hîp gi¸ trÞ tµi s¶n tµi trî gi¶m m¹nh sÏ dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông. H¬n n÷a khi thêi h¹n cho vay qu¸ dµi th× thiÖn chÝ tr¶ nî cña ngêi vay còng nh viÖc thu nî thêng gÆp nhiÒu r¾c rèi.  Sè tiÒn kh¸ch hµng ph¶i thanh to¸n cho ng©n hµng mçi kú h¹n tr¶ nî cã thÓ ®îc tÝnh theo mét trong c¸c c¸ch sau ®©y:  Ph¬ng ph¸p gép: §©y lµ ph¬ng ph¸p thêng ®îc ¸p dông trong cho vay tiªu dïng tr¶ gãp, do tÝnh chÊt ®¬n gi¶n vµ dÔ hiÓu cña nã. Theo ph¬ng ph¸p nµy, tríc hÕt l·i ®îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy vèn gèc nh©n víi l·i suÊt vµ thêi h¹n vay, sau ®ã céng gép vµo vèn gèc råi chia cho sè kú h¹n ph¶i thanh to¸n ®Ó t×m sè tiÒn ph¶i thanh to¸n ë mçi kú tr¶.  Ph¬ng ph¸p l·i ®¬n: Theo ph¬ng ph¸p nµy, vèn gèc ngêi ®ivay ph¶i tr¶ tõng kú h¹n tr¶ nî ®îc tÝnh ®Òu nhau b»ng c¸ch lÊy vèn vay ban ®Çu chia cho sè kú h¹n thanh to¸n, cßn l·i ph¶i tr¶ mçi kú ®îc tÝnh trªn sè tiÒn mµ kh¸ch hµng thùc sù cßn thiÕu ®èi víi ng©n hµng. + VÊn ®Ò ph©n bæ l·i cho vay theo thêi gian: Khi sö dông ph¬ng ph¸p gép ®Ó tÝnh l·i, c¸c ng©n hµng thêng tiÕn hµnh ph©n bæ phÇn l¸i cho vay ®· ®îc tÝnh. ViÖc ph©n bæ cã thÓ ®îc thùc hiÖn theo ®Þnh kú g¾n liÒn víi c¸c kú h¹n thanh to¸n hoÆc còng cã thÓ ®îc thùc hiÖn theo quÝ hoÆc theo n¨m tµi chÝnh. + VÊn ®Ò tr¶ nî tríc h¹n: Th«ng thêng ngêi ®i vay ®îc quyÒn thanh to¸n tiÒn vay tríc h¹n mµ kh«ng bÞ ph¹t. NÕu tiÒn tr¶ gãp tÝnh theo ph¬ng ph¸p l·i ®¬n th× vÊn ®Ò rÊt ®¬n gi¶n, ngêi vay ph¶i thanh to¸n toµn bé vèn gèc cßn thiÕu vµ l·i vay cña kú h¹n hiÖn t¹i (nÕu cã) cho ng©n hµng. Tuy nhiªn, nÕu tiÒn tr¶ gãp ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p gép th× sÏ phøc t¹p h¬n. V× theo ph¬ng ph¸p nµy, l·i ®îc tÝnh dùa trªn c¬ së gi¶ ®Þnh r»ng tiÒn vay sÏ ®îc sö dông cho ®Õn lóc kÕt thóc hîp ®ång, cho nªn nÕu kh¸ch hµng tr¶ tríc h¹n th× thêi h¹n tr¶ nî thùc tÕ sÏ kh¸c thêi h¹n ®· gi¶ ®Þnh ban ®Çu vµ nh vËy sè tiÒn l·i ph¶i tr¶ còng cã sù thay ®æi. Khi ®ã ngêi ta ph¶i sö dông ph¬ng ph¸p ph©n bæ l·i cho vay theo thêi gian. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Cho vay tiªu dïng phi tr¶ gãp: §©y lµ h×nh thøc cho vay mµ tiÒn vay ®îc kh¸ch hµng thanh to¸n chØ mét lÇn khi ®Õn h¹n. Thêng th× c¸c kho¶n vay tiªu dïng phi tr¶ gãp ®îc cÊp cho c¸c nhu cÇu vay nhá vµ thêi h¹n kh«ng dµi. - Cho vay tiªu dïng tuÇn hoµn: Lµ kho¶n vay trong ®ã ng©n hµng cho phÐp kh¸ch hµng sö dông thÎ tÝn dông hoÆc ng©n hµng ph¸t hµnh lo¹i sÐc cho phÐp thÊu chi dùa trªn sè tiÒn trªn tµi kho¶n v·ng lai. Theo ph¬ng thøc nµy, trong thêi h¹n tÝn dông ®îc tho¶ thuËn tríc, c¨n cø vµo nhu cÇu chi tiªu vµ thu nhËp kiÕm ®îc tõng kú, kh¸ch hµng ®îc ng©n hµng cho phÐp thùc hiÖn viÖc vay vµ tr¶ nî nhiÒu kú mét c¸ch tuÇn hoµn, theo mét h¹n møc tÝn dông.  C¨n cø vµo nguån gèc cña kho¶n nî: - Cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp: Lµ h×nh thøc cho vay trong ®ã ng©n hµng mua c¸c kho¶n nî ph¸t sinh do nh÷ng c«ng ty b¸n lÎ ®· b¸n chÞu hµng ho¸ hay dÞch vô cho ngêi tiªu dïng. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (1) Ng©n hµng C«ng ty b¸n lÎ (4) (5) (6) (2) (3) Ngêi tiªu dïng (1): Ng©n hµng vµ c«ng ty b¸n lÎ ký kÕt hîp ®ång mua b¸n nî. Trong hîp ®ång ng©n hµng thêng ®a ra c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®èi tîng kh¸ch hµng ®îc b¸n chÞu, sè tiÒn b¸n chÞu tèi ®a vµ c¸c lo¹i tµi s¶n b¸n chÞu. (2): C«ng ty b¸n lÎ vµ ngêi tiªu dïng ký kÕt hîp ®ång mua b¸n chÞu hµng ho¸. Th«ng thêng, ngêi tiªu dïng ph¶i tr¶ tríc mét phÇn gi¸ trÞ tµi s¶n. (3): C«ng ty b¸n lÎ giao tµi s¶n cho ngêi tiªu dïng. (4): C«ng ty b¸n lÎ b¸n bé chøng tõ b¸n chÞu hµng ho¸ cho ng©n hµng. (5): Ng©n hµng thanh to¸n tiÒn cho c«ng ty b¸n lÎ. (6): Ngêi tiªu dïng thanh to¸n tiÒn tr¶ gãp cho ng©n hµng. + Cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp cã u ®iÓm:  Cho phÐp ng©n hµng dÔ dµng t¨ng doanh sè cho vay tiªu dïng.  Cho phÐp ng©n hµng tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ trong cho vay.  Lµ nguån gèc cña viÖc më réng quan hÖ víi kh¸ch hµng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c.  Trong trêng hîp cã quan hÖ víi nh÷ng c«ng ty b¸n lÎ tèt, cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp an toµn h¬n cho vay tiªu dïng trùc tiÕp. + Bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm trªn, cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp cã mét sè nhîc ®iÓm sau:  Ng©n hµng kh«ng tiÕp xóc trùc tiÕp víi ngêi tiªu dïng ®· ®îc b¸n chÞu.  ThiÕu sù kiÓm so¸t cña ng©n hµng khi c«ng ty b¸n lÎ thùc hiÖn viÖc b¸n chÞu hµng ho¸.  Kü thuËt nghiÖp vô cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp cã tÝnh phøc t¹p cao. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Cho vay tiªu dïng trùc tiÕp: Lµ c¸c kho¶n cho vay tiªu dïng trong ®ã ng©n hµng trùc tiÕp tiÕp xóc vµ cho kh¸ch hµng vay còng nh trùc tiÕp thu nî tõ nh÷ng ngêi nµy. Cho vay tiªu dïng trùc tiÕp thêng ®îc thùc hiÖn theo s¬ ®å sau: (3) Ng©n hµng (1) C«ng ty b¸n lÎ (2) (5) (3) Ngêi tiªu dïng (1): Ng©n hµng vµ ngêi tiªu dïng ký kÕt hîp ®ång vay. (2): Ngêi tiªu dïng t¶ tríc mét phÇn sè tiÒn mua tµi s¶n cho c«ng ty b¸n lÎ. (3): Ng©n hµng thanh to¸n sè tiÒn mua tµi s¶n cßn thiÕu cho c«ng ty b¸n lÎ. (4): C«ng ty b¸n lÎ giao tµi s¶n cho ngêi tiªu dïng. (5): Ngêi tiªu dïng thanh to¸n tiÒn vay cho ng©n hµng. + So víi cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp, cho vay tiªu dïng trùc tiÕp cã nh÷ng u ®iÓm sau:  Trong cho vay tiªu dïng trùc tiÕp ng©n hµng cã thÓ tËn dông ®îc së trêng cña nh©n viªn tÝn dông. Nh÷ng ngêi nµy thêng ®îc ®µo t¹o chuyªn m«n vµ cã nhiÒu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc tÝn dông cho nªn c¸c quyÕt ®Þnh tÝn dông trùc tiÕp cña ng©n hµng thêng cã chÊt lîng cao h¬n so víi trêng hîp chóng ®îc quyÕt ®Þnh bëi nh÷ng c«ng ty b¸n lÎ hoÆc nh©n viªn tÝn dông cña c«ng ty b¸n lÎ. Ngoµi ra, trong ho¹t ®éng cña m×nh, nh©n viªn tÝn dông ng©n hµng cã xu híng chó träng ®Õn viÖc t¹o ra c¸c kho¶n vay cã chÊt lîng tèt trong khi nh©n viªn cña nh÷ng c«ng ty b¸n lÎ thêng chó träng ®Õn viÖc b¸n ®îc hµng. Bªn c¹nh ®ã, t¹i c¸c ®iÓm b¸n hµng, c¸c quyÕt ®Þnh tÝn dông thêng ®îc ®a ra véi vµng vµ nh vËy, cã thÓ cã nhiÒu kho¶n tÝn dông ®îc cÊp ra mét 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¸ch kh«ng chÝnh ®¸ng. H¬n n÷a, trong mét sè trêng hîp, do quyÕt ®Þnh nhanh, c«ng ty b¸n lÎ cã thÓ tõ chèi cÊp tÝn dông ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng tèt.  Cho vay tiªu dïng trùc tiÕp linh ho¹t h¬n so víi cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp.  Khi kh¸ch hµng cã quan hÖ trùc tiÕp víi ng©n hµng cã thÓ lµm tho¶ m·n nhu cÇu cña hä h¬n. 1.2.5. Sù kh¸c nhau gi÷a cho vay tiªu dïng vµ cho vay kinh doanh cña ng©n hµng th¬ng m¹i MÆc dï cho vay tiªu dïng vµ cho vay kinh doanh ®Òu lµ h×nh thøc cÊp tÝn dông cña ng©n hµng song gi÷a chóng vÉn cã nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt lín. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §èi tîng Cho vay tiªu dïng C¸c c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh Môc ®Ých sö dông vèn Nh»m môc ®Ých phôc vô ®êi vay sèng nh mua s¾m c¸c hµng ho¸, dÞch vô, x©y dung vµ söa ch÷a nhµ cöa… §Æc ®iÓm - C¸c kho¶n cho vay tiªu dïng thêng cã l·i suÊt “cøng nh¾c”. - C¸c kho¶n cho vay tiªu dïng cã ®é rñi ro cao. - Quy m« mçi kho¶n vay tiªu dïng nhá nhng sè lîng c¸c kho¶n vay tiªu dïng lín. - C¸c kho¶n cho vay tiªu dïng mang l¹i lîi nhuËn cao cho ng©n hµng. Cho vay kinh doanh Gåm c¶ c¸c c¸ nh©n, hé gia ®×nh vµ c¸c h·ng kinh doanh Nh»m tµi trî cho viÖc x©y dùng nhµ xëng, mua s¾m trang thiÕt bÞ m¸y mãc, nguyªn vËt liÖu…phôc vô cho s¶n xuÊt – kinh doanh - C¸c kho¶n cho vay kinh doanh thêng cã l·i suÊt thay ®æi theo ®iÒu kiÖn thÞ trêng. - C¸c kho¶n cho vay kinh doanh cã ®é rñi ro thÊp h¬n. - Quy m« mçi kho¶n vay lín h¬n song sè lîng c¸c kho¶n vay nhá h¬n. - C¸c kho¶n cho vay kinh doanh cã ®é rñi ro thÊp h¬n song nã còng mang l¹i thu nhËp thÊp h¬n cho ng©n hµng. - C¸c kho¶n vay kinh doanh thêng cã chi phÝ thÊp h¬n - Chi phÝ cña c¸c kho¶n vay tiªu dïng thêng lín. VÒ qui tr×nh cho vay, c¶ hai h×nh thøc cho vay nµy ®Òu ph¶i qua c¸c bíc sau: - Bíc 1: T×m hiÓu s¬ bé vÒ kh¸ch hµng. - Bíc 2: Híng dÉn kh¸ch hµng lËp hå s¬ vay vèn. - Bíc 3: Ph©n tÝch tÝn dông. - Bíc 4: QuyÕt ®Þnh tÝn dông. - Bíc 5: Gi¶i ng©n. - Bíc 6: Thu nî. Song néi dung, qui tr×nh, thñ tôc cña tõng bíc gi÷a hai h×nh thøc cho vy nµy cã nhiÒu ®iÓm kh¸c biÖt, tuú thuéc qui ®Þnh cô thÓ cña tõng ng©n hµng. 1.2.4. C¸c nguån cho vay tiªu dïng 1.2.4.1. C¸c c«ng ty tµi chÝnh 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty tµi chÝnh lµ tæ chøc cung øng tÝn dông tiªu dïng quan träng nhÊt, xÐt trong bèi c¶nh cho vay tiªu dïng ®· ®îc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. Nh÷ng h×nh thøc tÝn dông tiªu dïng mµ c«ng ty tµi chÝnh cung cÊp lµ cho thuª, c¸c kho¶n vay mua bÊt ®éng s¶n. PhÇn lín quü cña c«ng ty tµi chÝnh®îc h×nh thµnh tõ tiÒn göi cña kh¸ch hµng, ngoµi ra lµ c¸c kho¶n vay cña chÝnh c«ng ty, vèn gãp vµ lîi nhuËn ®Ó l¹i. 1.2.4.2. Ng©n hµng th¬ng m¹i C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cã vai trß kh¸ quan träng trong cho vay tiªu dïng. C¸c h×nh thøc cho vay tiªu dïng cña ng©n hµng th¬ng m¹i cóng kh¸ ®a d¹ng nh cho vay ®Ó mua xe, mua nhµ, ®i du häc, du lÞch, mua s¾m v¹t dông gia ®×nh…. Kh¸c víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, n¬i mµ viÖc ®¸nh gi¸ tµi s¶n thÕ chÊp cßn nhiÒu phøc t¹p vµ c¸c ng©n hµng cßn h¹n chÕ cho vay tiªu dïng, ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, cho vay tiªu dïng lµ mét lo¹i h×nh tµi s¶n cã kh¸ phæ biÕn, cã kh¶ n¨ng sinh lêi cao nhÊt mµ ng©n hµng thùc hiÖn. 1.2.4.3. HiÖu cÇm ®å §èi víi ngêi tiªu dïng, c¸c hiÖu cÇm ®å cã kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c kho¶n cho vay quy m« nhá, phï hîp víi nhu cÇu vèn kh«ng lín cña kh¸ch hµng, ®ång thêi ®©y lµ nh÷ng nhu cÇu mang tÝnh ng¾n h¹n, viÖc mµ c¸c ng©n hµng kh«ng mÊy a thÝch. PhÇn lín kh¸ch hµng cña hiÖu cÇm ®å thuéc nhãm cã thu nhËp thÊp, nh÷ng ngêi gÆp khã kh¨n khi vay ng©n hµng hoÆc c«ng ty tµi chÝnh do chØ ®a ra nh÷ng ®¶m b¶o kh«ng ch¾c ch¾n, bëi uy tÝn vµ t c¸ch kh«ng râ rµng M« h×nh ho¹t ®éng cña mét hiÖu cÇm ®å kh¸ ®¬n gi¶n. C¸c c¸ nh©n ®em c¸c vËt cã gÝa trÞ ®Õn hiÖu cÇm ®å ®Ó vay mét kho¶n tiÒn. Lîng tiÒn cã ®îc phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña vËt ®em cÇm cè, thÞ trêng cña tµi s¶n ®ã, thêi gian sö dông …th«ng thêng l·i suÊt quy ®Þnh ®èi víi c¸c kho¶n vay tõ viÖc cÇm ®å lín, tµi s¶n khÊu hao nhanh. 1.2.4.4. C«ng ty b¶o hiÓm Ngµnh b¶o hiÓm cã vai trß bæ sung trong viÖc huy ®éng quü ®Ó cho vay tiªu dïng. C¸c c«ng ty b¶o hiÓm cho vay chñ yÕu tíi nh÷ng ngêi n¾m gi÷ hîp ®ång b¶o hiÓm. C¸c b¶o hiÓm thêng lµ tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp vµ hîp ®ång b¶o hiÓm. §ång thêi c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cã mét sè chiÕn lîc kinh doanh hç trî cho tiªu dïng nh b¶o hiÓm nh©n thä. B¶o hiÓm sù mÊt gi¸ cña tµi s¶n cÇm cè thÕ chÊp. Nguån vèn chÝnh cña c«ng ty b¶o hiÓm lµ vèn tù cã, thu nhËp tõ phÝ b¶o hiÓm, ®Çu t ®óng h¹n, lîi tøc tõ c¸c kho¶n cho vay 20
- Xem thêm -