Tài liệu Giáo trình bóng ném

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 670 |
  • Lượt tải: 0
nguyenvanhung1009

Đã đăng 2767 tài liệu

Mô tả:

Giáo trình bóng ném MỤC LỤC Trang CHƯƠNG I: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MÔN BÓNG NÉM ........................................................................... 2-5 CHƯƠNG II: VỊ TRÍ, TÁC DỤNG CỦA TẬP LUYỆN BÓNG NÉM ........................................................................... 6-7 CHƯƠNG III: KỸ THUẬT – CHIẾN THUẬT TRONG BÓNG NÉM ........................................................................ 8-25 CHƯƠNG IV: KỸ - CHIẾN THUẬT CÁ NHÂN CỦA THỦ MÔN ......................................................................... 26-28 CHƯƠNG V: HUẤN LUYỆN THỂ LỰC CHO MÔN BÓNG NÉM ...................................................................... 29-34 CHƯƠNG VI: LUẬT, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI ĐẤU VÀ TRỌNG TÀI ............................................ 34-43 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................43 -1- Giáo trình bóng ném CHƯƠNG I: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN MÔN BÓNG NÉM I. SỰ RA ĐỜI CỦA MÔN BÓNG NÉM II. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MÔN BÓNG NÉM SÂN TO NGOÀI TRỜI III. SỰ HÌNH THÀNH VÁ PHÁT TRIỂN CỦA MÔN BÓNG NÉM SÂN NHỎ IV. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MÔN BÓNG NÉM Ở VIỆT NAM I. Sự ra đời của môn bóng ném: Những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng Bóng ném là môn thể thao hiện đại, xuất hiện đầu tiên ở Châu Âu. Có nhiều ý kiến về nguồn gốc phát sinh của môn thể thao này nhưng người ta thừa nhận nó được phát sinh và phát triển đầu tiên ở vùng bán đảo Skandinavien. Ở Tiệp Khắc, xuất hiện môn Bóng ném sân nhỏ vào năm 1982 với tên gọi là “Ceska Hazena”cùng với luật sơ khai. Năm 1934, Thụy Điển mới biên soạn một bộ luật thi đấu Bóng ném sân nhỏ để trình lên Uỷ ban Quốc tế Bóng ném công nhận là Luật Quốc tế. Liên đoàn bóng ném Quốc tế chính thức thành lập nặm 1928 lúc đó có tên là IAHF, và được bổ sung vào năm 1946. Hiện nay có 144 thành viên. IA FH đã tổ chức giải vô địch Thế giới cho nam vào năm 1983 và cho nữ năm 1957. Với chu kì 2 năm một lần. -2- Giáo trình bóng ném Bóng ném sân to ngoài trời dành cho nam được đưa vào thi đấu đầu tiên ở Đại hội Olympic lầnthứ 11 ở Beclin (Đức-1936). Nguồn gốc phát sinh của môn Bóng ném sân to ngoài trời được bắt đầu ở nước Đức. Thời điểm được tính cho sự phát sinh của môn Thể thao này như là một nhánh của môn Bóng ném chính thống vào năm 1917. Về luật chơi và cách chơi môn Bóng ném sân to gần giống luật chơi môn Bóng ném sân nhỏ, có một số điểm khác về nhau: sân bãi, cách ném bóng, số vận động viên … II. Sự hình thành và phát triển của môn Bóng ném ngoài trời: 1922 nước Đức đã tổ chức giải vô địch quốc gia lần đầu tiên cho môn Bóng sân to ngoài trời. Đội Áo thắng đội Đức với tỷ số 6-3. Vào tháng 8 năm 1926 trong cuộc họp thường kì lần thứ 8 của Hội Điền kinh nghiệp dư Quốc tế viết tắt IAAF đưa vào việc cần thống nhất luật chơi mang tính Quốc tế cho một số môn Thể Thao chỉ được phép dung tay và điều khiển Bóng như: Bóng ném, Bóng rổ, Bóng đấm….Và sự cần thiết phải lập Hội thể Thao cho các môn bóng. Vào ngày 27 tháng 7 năm 1926 Ủy ban thường trực của IAAF đã gửi tới hội nghị thượng đỉnh của mình họp vào ngày 12 tháng 9 năm 1927 tại thành phố Amsterdam dự án luật chơi chính thức môn bóng ném sân to ngoài trời. -3- Giáo trình bóng ném Ngày 4 tháng 7 năm 1928, tại Amsterdam (Hà Lan) đã diễn ra hội nghị thành lập môn bóng nghiệp dư trong tổ chúc Olympic với tên gọi tắt là AIHF. III. Sự phát triển của môn bóng nhỏ hiện đại : Sau gần một năm phát triển môn Thể thao này đã lan truyền sang khắp các nước Châu Âu. Đỉnh cao của tính truyền thống thể hiện qua giải Bóng ném vô địch thế giới năm 1970 với 26 nước tham gia, ở 25 thành phố khác nhau ở Pháp. Thành viên của hội Bóng ném quốc tế ngay càng được tăng nhanh. Tổ chức IHF cũng không ngừng được và củng cố và lớn mạnh. Tháng 12/1936, cũng tại Beclin. IAHF đã tổ chức giải vô địch Bóng ném sân nhỏ trong nhà cho nam gồm 4 đội tham gia Đức, Áo, Đan Mạch, Thụy Sĩ. Tháng 4/1936 IAHF tổ chức vòng đấu giải vô địch Bóng ném sân to ngoài trời cho nam. Từ ngày 10-18/1946 tại Koppenhagen (Đan Mạch) một số nước Bắc Âu đã họp hộp nghị để tiến hành thành lập Hội Bóng ném Thế giới, viết tắt IHF. Giải bóng ném sân to ngoài trời tổ chức lần cuôi cùng vào năm 1971. IV. Bóng ném Việt Nam 1. Sơ lược lịch sử môn bóng ném ở Việt Nam: 9 Bóng ném xất hiện ở Việt Nam rất muộn, sau hòa bình lập lại ở miền Bắc 1954 9 Ở miền Nam nào năm 1978, một giáo viên trường trung học Lê Thị Hồng Gấm đã đưa môn Bóng ném vào giờ ngoại khóa cho các nữ sinh trong trường 9 Năm 1982, Trường Thể Dục Thể Thao Trung Ương II tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyển sinh và mở lớp Đại học chuyên sâu bóng ném đầu tiên với 9 sinh viên. 9 Năm 1985 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi đấu phân hạng cho các đội ở trình độ A, B và đội mạnh của thành phố. Tuyển bóng ném nữ VN vô địch giải Đông Nam Á 2007 tại Thái Lan Năm 1985, sở TDTT thành phố Hà Nội đã quyết định thành lập bộ môn Bóng ném, đội tuyển Bóng ném của Hà Nội. Năm 1993, ngành TDTT chình thức quyết định đưa môn Bóng ném vào chương trình Hội Khỏe Phù Đổng tổ chức vào năm 1995. -4- Giáo trình bóng ném 2. Các giải bóng ném thể thao thành tích cao. 2.1 - Giải vô địch Quốc gia ƒ Giải vô địch Bóng ném. ƒ Đại hội TDTT toàn quốc. ƒ Giải Bóng ném trẻ nam và nữ toàn quốc. 2.2 - Các giải bóng ném tổ chức tại Việt Nam ƒ Giải Bóng ném quốc tế Hà Nội mở rộng lần thứ nhất ƒ Giải Bóng ném quốc tế Hà Nội mở rộng lần thứ hai. 2.3 - Thành lập đội Tuyển Bóng ném Quốc gia ƒ Năm 2003 Uỷ ban TDTT quyết định thành lập đội tuyển trẻ và đội tuyển Quốc gia. -5- Giáo trình bóng ném CHƯƠNG II VỊ TRÍ TÁC DỤNG CỦA TẬP LUYỆN BÓNG NÉM I. Đặc điểm của moân Boùng neùm: Laø moân theå thao ñoàng ñoäi ñöôïc söû dung toái ña 7 VÑV trong thi ñaáu (1 thuû moân vaø 6 VÑV). Trong toång soá 12 VÑV ñöôïc ñaêng kí chính thöùc, 5 VÑV coøn laïi laø nhöõng VÑV döï bò vaø ñöôïc pheùp thay ñoåi VÑV chính thöùc nhieàu laàn trong cuoäc ñaáu. Muïc ñích tìm moïi caùch neùm boùng vaøo caàu moân cuûa ñoái phöông vaø baûo veä khoâng cho ñoái phöông daønh ñöôïc boùng vaø neùm vaøo caàu moân mình. Vieäc söû duïng kheùo leùo ñoâi baøn tay ñeå baét, chuyeàn, neùm boùng vaøo caàu moân ñoái phöông taïo neân söï sinh ñoäng, ña daïng cuûa caùc kó thuaät vaø laøm taêng tính haáp daãn cuûa moân thi ñaáu naøy. Ñoäi thaéng laø ñoäi trong moät thôøi gian thi ñaáu nhaát ñònh coù soá laàn neùm boùng vaøo caàu moân cuûa ñoái phöông nhieàu hôn. II. Vị trí yù nghóa cuûa moân Boùng neùm: Đầu tiên đây là môn thể thao tập thể giúp cho con người có phẩm chất ý chí tốt, tăng cường sức khỏe và nâng cao thể lực. Một môn thể thao mà mang tính đoàn kết rất cao làm cho con người xích lại gần nhau hơn, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc. Thi ñaáu Boùng neùm coù taùc duïng thuùc ñaåy söï phaùt trieån toaøn dieän khaû naêng vaän ñoäng cuûa con ngöôøi: söï kheùo leùo, khaû naêng phaûn öùng, söï duõng caûm, yù thöùc hôïp ñoàng. Söï phaùt trieån raát cao cuûa thaønh tích thi ñaáu treân bình dieän qua: - Toác ñoä phaùt trieån raát cao cuûa thaønh tích thi ñaáu treân bình dieän quoác teá cuûa caû nam vaø nöõ. - Söï ña daïng cuõa heä thoáng thi ñaáu quoác teá cuõng nhö caùc daïng toå chöùc cuûa cuûa caùc khu vöïc vaø chaâu luïc. Laø moân theå thao ñöôïc ñaëc bieät yeâu thích trong giôùi hoïc sinh, sinh vieân. III. Phương phaùp phaùt trieån moân Boùng neùm hiện đại: Trong danh saùch 10 ñoäi haøng ñaàu theá giôùi về Boùng neùm coøn thieáu vaéng nhöõng ñoäi boùng cuûa khu vöïc chaâu Phi vaø chaâu Myõ. Tính ñeán naêm 1996 thì IHF coù 46 nöôùc thaønh vieân ôû chaâu Aâu; 44 chaâu Phi; 29 chaâu AÙ; 16 chaâu Myõ. Phaûi thuùc ñaåy nhöõng khu vöïc khaùc ngoaøi chaâu Aâu khoâng ngöøng naâng cao khaû naêng thi ñaáu ñeå caùc luïc ñòa coù böôùc tieán ñoàng ñeàu veà trình ñoä. Nhöõng yeâu caàu ñeå ñaït ñeán ñænh cao cuûa thi ñaáu: -6- Giáo trình bóng ném + Ñaûm baûo thi ñaáu vôùi toác ñoä cao vaø vaø vaän duïng thaønh coâng coù hieäu quaû moät soá löôïng lôùn caùc haønh vi trong taán coâng vaø phoøng thuû. thuû. + Söï vöõng vaøng caùc haønh ñoäng phoái hôïp taäp theå trong khi taán coâng vaø phoøng + Ñaûm baûo toát khaû naêng taán coâng vaø phoøng thuû khu vöïc, ñoàng thời luôn sẵn sàng phối hợp tấn công nhanh ể ạt hiệu quả cao. IV. Mục đích yeâu caàu: 1. MuÏc ñích: Phaùt trieån cho theå chaát cho con ngöôøi moät caùch toaøn dieän veà söùc khoûe, taïo cho con ngöôøi coù thoùi quen taäp luyeän theå duïc theå thao, goùp phaàn giaùo duïc cho con ngöôøi nhöõng phaåm chaát toát ñeïp trong cuoäc soáng. 2. Yeâu caàu: Ngöôøi taäp phaûi ñaït caùc yeâu caàu veà chuyeân moân. Di chuyeån hôïp lí khaû naêng phaùn ñoaùn chính xaùc, duøng söùc phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa ñoäng taùc. Hieåu vaø thöïc hieän ñuùng cô caáu kó thuaät cuûa ñoäng taùc. Hieåu bieát moät soá loaïi hình chieán thuaät, caùc ñieàu luaät cô baûn. Vaän duïng toát caùc kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo trong quaù trình luyeän taäp vaø thi ñaáu. -7- Giáo trình bóng ném CHƯƠNG III: KỸ THUẬT CHIẾN THUẬT TRONG BÓNG NÉM I. KỸ THUẬT BẮT BÓNG VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG PHÒNG THỦ BẮT BÓNG. II. KỸ THUẬT CHUYỀN BÓNG VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG PHÒNG THỦ III. KỸ THUẬT NÉM BÓNG VÀO CÁC CẦU MÔN VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG PHÒNG THỦ IV. DẪN BÓNG VÀ PHÒNG THỦ DẪN BÓNG V. TÁC ĐỘNG GIẢ VÀ PHÒNG THỦ ĐỘNG TÁC GIẢ VI. KỸ CHIẾN THUẬT CÁ NHÂN CỦA CÁC VĐV TẤN CÔNG KHÔNG BÓNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG THỦ I. Kỹ thuật bắt bóng và các hành động phòng thủ chống bắt bóng: Kỹ thuật bắt bóng được vận dụng nhằm khống chế bóng. VĐV tấn công và VĐV phòng thủ phải vận dụng hết khả năng kỹ thuật về chuyên môn để phòng thủ và tấn công một cách chắc chắn. ) Kỹ thuật bắt bóng: 1. Bắt bóng: • Tại chỗ, trong nhảy, trong chạy. • Bóng ở hai bên sườn, phía trước và đằng sau. • Bắt bóng bằng hai tay và bằng một tay. • Bắt bóng ở nhiều độ cao khác nhau: Trên đỉnh đầu, ngang đầu, ngang ngực, ngang hông, ngang đầu gối. 2. Dừng bóng và bắt bóng. • Bằng một tay và hai tay. • Trên đỉnh đầu, ngang đầu, ngang đầu gối. 3. Tiếp nhận bóng từ đất. • Bóng đang nằm một chỗ. • Bóng đang lăn đến và lăn đi. 4. Giữ bóng trong tay. • Bằng hai tay và một tay. • Ở bên cạnh sườn, ở phía trên và phía dưới. ) Phòng thủ bắt bóng: -8- Giáo trình bóng ném 1. Cán phá các hành động bắt bóng. • Phá bóng trên đường bay tới VĐV tấn công. • Hạn chế, gây khó khăn cho việc nhận bóng. • Tiếp cận sát VĐV tấn công để gây khó khăn cho việc tiếp bắt bóng. 2. Cướp bóng • Cướp bóng khi đối phương chuyền bóng cho nhau. • Chiếm vị trí thuận lợi nhằm tranh cướp bóng đang nằm, lăn hoặc tự bật khung cầu môn ra. Việc sử dụng các kỹ thuật bắt bóng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau của các tình huống thi đấu: Trước: • Tại chỗ ở vị trí tấn công. • Di chuyển tự do trong vị trí tấn công. • Di chuyển sang các vị trí tấn công khác. • Chặn và thoát ra khỏi sự chặn của đối phương. Trong: • Tiếp nhận bóng. • Bắt bóng. • Dừng và nhận bóng. • Lấy bóng từ đất. • Giữ bóng. Sau: • Chuyền bóng hoặc ném bóng vào cầu môn. • Dẫn bóng, chuyền bóng hoặc ném cầu môn. • Dẫn bóng, động tác giả, chuyền bóng hoặc ném cầu môn. • Động tác giả chuyền bóng hoặc ném cầu môn. • Động tác giả dẫn bóng, chuyền bóng hoặc ném cầu môn. 3. Nguyên lý kỹ thuật bắt bóng: Kỹ thuật bắt bóng trong Bóng ném chủ yếu bằng kỹ thuật bắt bóng bằng hai tay. 3.1. Kỹ thuật bắt bóng bằng hai tay trước ngực, trên cao, dưới thấp, bên mình. a. Tư thế chuẩn bị. Hai chân rộng bằng vai hoặc chân trước chân sau, trọng tâm dồn đều vào hai chân. Hai tay đưa ra phía trước (không duỗi thẳng hết tay) mắt quan sát hướng bắt bóng, đối diện với đường bóng đang bay tới. Bàn tay thả lỏng tự nhiên, hai bàn tay mở -9- Giáo trình bóng ném tự nhiên hình túi, khoảng cách giữa hai bàn tay nhỏ hơn đường kính quả bóng một chút, trong đó ngón tay và ngón trỏ của hai tay tạo thành hình tam giác. b. Bắt bóng. Các ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc bóng, hai tay nắm chặt bóng kéo về trước ngực. 3.2. Kỹ thuật bắt bóng bật đất. a. Tư thế chuẩn bị. Giống tư thế của động tác bắt bóng bằng hai tay trước ngực, trên cao, dưới thấp, bên mình. b. Bắt bóng. Người bắt bóng bước chân (có thể chân phải hoặc chân trái) về hướng chuyền tới, hai tay đưa về hướng bóng bật từ đất lên, tay trên tay dưới (để làm giảm bớt độ xoáy của bóng), thời điểm tay chạm bóng giống như kỹ thuật bắt bóng bằng hai tay trước ngực, trên cao, dưới thấp, bên mình. 3.3. Kỹ thuật bắt bóng bằng một tay. a. Tư thế chuẩn bị Giống tư thế của động tác bắt bóng bằng hai tay trước ngực, trên cao, dưới thấp, bên mình. b. Bắt bóng Tay hướng về phía bóng, bàn tay hơi thả lỏng, bóng tiếp xúc đầu tiên ở ngón tay trỏ và giữa, cẳng tay và cánh tay hơi đưa về phía sau. 3.4. Kỹ thuật bắt bóng trong di động Đòi hỏi có sự phối hợp các chi tiết kỹ thuật, phải phán đoán hướng bóng tới để di chuyển. 3.5. Kỹ thuật nhảy bắt bóng. Khi nhảy bắt bóng phải đúng thời điểm để tiếp bóng ở tầm cao nhất, kết hợp với động tác nhảy và thời cơ nhảy để bảo vệ bóng được tốt. Những sai lầm và phương pháp sửa chữa: ) Những sai lầm: • Tay cứng nhắc trong khi tiếp xúc bóng. • Vị trí của tay và các ngón tay sai lệnh. • Đón bóng sai vị trí vì phán đón sai địa điểm bóng bay tới. ) Cách sửa chữa: • Yêu cầu tay tiếp xúc bóng mềm mại không có tiếng kêu to. • Tại chỗ nắm chắc bóng bằng hai tay và sửa chữa hình tay. • Các ngón tay càng xòe đều thì càng tạo tiết diện lớn khi bắt bóng. • Vị trí chủ lực của các ngón tay cái phía sau sẽ ngăn chặn không cho bóng lọt qua khi bắt bóng. - 10 - Giáo trình bóng ném • Tránh tiếp xúc bóng bằng bàn tay trước mà phải bằng các ngón tay trước. • Trước khi bắt bóng phải luôn tìm mọi cách tạo điều kiện tốt nhất cho bắt bóng. 4. Chỉ dẫn về chiến thuật: Người bắt bóng phải luôn ở trong tư thế chuẩn bị và tính toán tới những đường bóng tấn công tiếp theo. Phòng thủ chống tiếp bóng: Được thực hiện bởi VĐV phòng thủ qua việc phân tích, phán đoán chính xác tình huống tấn công của đối phương, phải chiếm lĩnh được các vị trí thuận lợi trước các VĐV tấn công. 5. Các chỉ dẫn và phương pháp: Việc học tập và hoàn thiện các kỹ thuật nhận bóng bao giờ cũng liên quan chặt chẽ với các kỹ thuật chuyền bóng. Sau các bai tập làm quen với bóng là các bài tập bắt bóng ở tầm ngang ngực, tại chỗ. Đội hình luyện tập tốt nhất ở giai đoan này là hàng ngang và hàng dọc liên tiếp lần lược từng người một. • Tăng dần độ khó ở các giai đoạn tiếp theo bằng cách. ¾ Thay đổi độ cao, thấp của đường bóng bay tới. ¾ Thay đổi khoảng cách chuyền bóng. ¾ Thay đổi số lượng bóng khi chuyền. ¾ Thay đổi vị trí ban đầu nhận bóng. ¾ Tập thể các bài tập thể lực trước các bài tập bắt bóng hoặc các động tác bóng khác nhau. • Tăng cường hoàn thiện kỹ thuật bắt bóng trong di chuyển. • Việc bắt bóng và thực hiện các động tác phải nhanh dần một cách hợp lý để phù hợp với yêu cầu của thi đấu sau này. • Việc lựa chọn và biên soạn các bài tập thi đấu cho phù hợp với các yêu cầu học tập ở giai đoạn này cũng quan trọng đòi hỏi HLV phải tính toán tới việc giảm nhẹ tác động của người phòng thủ, hoặc hướng người lập vào ý đồ chiến thuật cụ thể nào đó. II. Kỹ thuật chuyền bóng và các hành động phòng thủ. 1. Khái niệm: Là kỹ thuật trọng tâm quyết định khả năng thi đấu của đội bóng. Phân loại kỹ thuật chuyền bóng và các hành động phòng thủ. )Chuyền bóng: - Chuyền bóng một tay trên vai. ª Tại chỗ. ª Có đà và trong di chuyển. ª Ở độ cao ngang đầu và trên đầu. - 11 - Giáo trình bóng ném - Kỹ thuật đẩy bóng một tay ngang đầu và ngang ngực sang hai bên. - Chuyền bóng sau lưng. - Một tay hoặc hai tay chuyền bóng ra sau lưng hoặc sau đầu. ª Nhảy chuyền bóng bằng một tay trên vai. ª Nhảy cao và nhảy xa khi chuyền bóng. ª Chuyền bóng bằng hai tay trước ngực. ) Phòng thủ chống lại chuyền bóng: - Gây khó khăn cho động tác chuyền bóng. ª Dùng một tay hoặc hai tay để chắn hứơng chuyền bóng ở gần hoặc ở xa người chuyền. ª Tranh cướp bóng khi phòng thủ sát người chuyền bóng. - Hạn chế việc chuyền bóng. - Chắn tay ném bóng - Cướp bóng. - Phá và cướp bóng vừa rời tay người chuyền bóng. * Các hành động tiếp diễn của chuyền bóng Trước: ¾ Nhận bóng ( tại chỗ, di chuyển, nhảy ). ¾ Nhận bóng - dẫn bóng. ¾ Nhận, dẫn, động tác giả. ¾ Nhận, động tác giả. Trong: ¾ Chuyền bóng một tay trên vai. ¾ Chuyền bóng hai tay trước ngực. ¾ Đẩy bóng. ¾ Nhảy chuyền bóng bằng một tay. - 12 - Giáo trình bóng ném Sau : ¾ Dừng lại ở vị trí tấn công. ¾ Di chuyển tới một vị trí tấn công. ¾ Di chuyển sang vị trí tấn công khác. ¾ Chặn đối phương. ¾ Chạy về chiếm vị trí phòng thủ. 2. Nguyên lý kỹ thuật chuyền bóng: Được sử dụng rộng rãi nhất vì khả năng ném xa của nó, đặc biệt hiệu quả của nó ở các cự ly trung bình (5- 10 m). 2.1. Kỹ thuật chuyền bóng một tay trên vai không có độ dừng. a. Giai đoạn chuẩn bị: Trong tư thế hai chân rộng bằng vai hoặc chân trước chân sau, gối hơi khụy thân người thẳng, hai tay cầm bóng trước ngực, mắt quan sát hướng chuyền. Hình 2 b. Giai đoạn chuyền bóng: ƒ Bước thứ nhất: khi thực hiện chân trái bước lên về hướng chuyền. ƒ Bước thứ hai: khi chân trái tiếp đất chân phải. ƒ Bước thứ ba: chân trái tiếp và xoay mũi chân về hướng chuyền. c. Giai đoạn kết thúc: Kết thúc động tác mặt và thân người hướng về hướng chuyền, chân phải ở phía sau. Người chuyền có thể trở về tư thế chuẩn bị. 2.2. Kỹ thuật chuyền bóng một tay trên vai có độ dừng. a. Giai đoạn đầu: Người chuyền trong tư thế hai chân rộng bằn vai hoặc chân trước chân sau, gối hơi khụy, thân người thẳng, hai tay cầm bóng trước ngực, mắt quan sát hướng chuyền bóng. b. Giai đoạn chuyền bóng: Khi thực hiện động tác chuyền bóng, chân trái của người chuyền bước lên phía trước vế hướng chuyền. Thân người và vai trái xoay về hướng chuyền, bóng được dần chuyển sang bên tay phải. - 13 - Giáo trình bóng ném c. Giai đoạn kết thúc: Kết thúc đông tác chuyền bóng tay phải, mặt và thân người hướng về hướng chuyền, chân phải ở phía sau. 2.3. Kỹ thuật chuyền bóng một tay trên vai trong nhảy. Mục đích để chuyền bóng nên lúc ném bóng phải để đồng đội có thể bắt đường chuyền bóng đó được dễ dàng. Hình 3 2.4. Kỹ thuật chuyền bóng bằng cẳng tay. Trong kỹ thuật này có nhiều loại hình như: - Chuyển bóng bằng cẳng tay ở độ cao ngang đầu rơi về phía trước và phía sau: • Chuyền bóng ở độ cao ngang hông về phía trước và ra sau • Chuyền bóng ở độ cao ngang vai ra trước. • Chuyền bóng ở độ cao trên vai ra sau. • Chuyền bóng phía sau đầu sang bên. • Chuyền bóng ở phía sau lưng sang bên. - Kỹ thuật chuyền bóng ở phía sau sang bên, còn các biến dạng của kỹ thuật chuyền bóng này chỉ khác ở giai đoạn chuyển động của cánh tay, cẳng tay về các hướng khi muốn chuyền bóng tới. a. Giai đoạn chuẩn bị: Trong tư thế hai chân rộng bằng vai hoặc chân trước chân sau, gối hơi khụy, thân người thẳng, hai tay cầm bóng trước ngực, mắt quan sát hướng chuyền bóng. b. Giai đoạn chuyền bóng Chân trái bước lên phía trước, hai tay giữ bóng trước ngực. Bóng được ra từ bụng sang bên hông phía phải. Bóng rời tay khi vị trí của nó đã ở phía sau lưng. c. Giai đoạn kết thúc: Người chuyền có thể trở về tư thế chuẩn bị hoặc tiếp tục di chuyển. 2.5. Kỹ thuật chuyền đẩy bóng. - 14 - Giáo trình bóng ném a. Giai đoạn chuẩn bị: Trong tư thế hai chân rộng bằng vai hoặc chân trước chân sau, gối hơi khụy, thân người thẳng, hai tay cầm bóng trước ngực, mắt quan sát hướng chuyền bóng. a. Giai đoạn chuyền bóng: Chân phải bước lên về hướng chuyền, tay trái rời bóng, bóng được chuyền sang tay phải, đẩy bóng về hướng chuyền. b. Giai đoạn kết thúc: Khi kết thúc người chuyền có thể trở về tư thế chuẩn bị hoặc tiếp tục di chuyển. 2.6. Kỹ thuật chuyền vung bóng (với tay thẳng không có gập cẳng tay). a. Giai đoạn chuẩn bị: Trong tư thế hai chân rộng bằng vai hoặc chân trước chân sau, gối hơi khụy, thân người thẳng, hai tay cầm bóng trước ngực, mắt quan sát hướng chuyền bóng. b. Giai đoạn chuyền bóng: Có thể bước chân phải hoặc chân phải hoặc trái về hướng chuyền, bóng được chuyền sang tay phải và đưa thẳng ra sau. c. Giai đoạn kết thúc: Khi kết thúc người chuyền có thể trở về tư thế chuẩn bị hoặc tiếp tục di chuyển. 2.7. Kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay trước ngực. a. Giai đoạn chuẩn bị: Trong tư thế hai chân rộng bằng vai hoặc chân trước chân sau, gối hơi khụy, thân người thẳng, hai tay cầm bóng trước ngực, mắt quan sát hướng chuyền bóng. b. Giai đoạn chuyền bóng: Bóng được đưa từ dưới, vào trong, lên trên, ra ngoài (tao thành một vòng cung nhỏ). 3. Phòng thủ và các kỹ thuật chuyền bóng: • Phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của VĐV phòng thủ cũng như sự chú ý và suy nghĩ đến tình huống của họ. • VĐV phòng thủ có thể chờ đợi thời điểm bóng tới tay người chuyền thì tiến tới cướp, hoặc phá đường bóng đó. • VĐV phòng thủ chuyền bóng cần phải sử dụng triệt để các lỗi lầm của VĐV chuyền bóng. Những sai lầm thường mắc và phương pháp sửa chữa: ) Sai lầm thường mắc: • Kỹ thuật ném bóng một tay không có độ dừng: Đặt nhầm chân trụ ở động tác ra sức cuối cùng. • Kỹ thuật đẩy bóng bằng một tay: Động tác chuẩn bị và ra sức cuối cùng quá lớn. - 15 - Giáo trình bóng ném • Kỹ thuật ném bóng bằng cẳng tay ở phía sua lưng: Đường chuyền bóng không chuẩn xác. • Kỹ thuật ném vung bóng: Tay không thẳng và thời gian bóng rời tay không đúng lúc. ) Phương pháp sửa chữa: • Thực hiện chậm các động tác và chuyển động liên tục, không đưa bóng ra sau khá xa. • Khép cánh tay trên sát thân. Khuỷu tay không quá cao để tạo điền kiện cho cầm bóng được chắc chắn và dễ dàng. • Yêu cầu thân trên phải vặn nhiều về phía bên phải để hướng ném thuận lợi sang bên trái. • Yêu cầu không gập cẳng tay khi ném bóng, bả vai lỏng khi ném bóng và không gập cổ tay hướng lên trên khi bóng rời. 4. Chỉ dẫn về chiến thuật: - Chuyền bóng là nhằm nhanh chóng đưa bóng sang khu vực cầu môn của đối phương, đồng thời việc chuyền bóng qua lại tao nên điều kiên và thời cơ thuận lợi cho việc ném bóng vào cầu môn dứt điểm, nên đòi hỏi phải chuyền bóng nhanh và chính xác. - Nhằm tiếp thu các kỹ thuật chuyền bóng một cách thuận lợi, người ta thường bắt đầu bằng các kỹ thuật chuyền bóng tại chỗ… III. Kỹ thuật ném bóng vào cầu môn và các hành động phòng thủ: 1. Khái niệm: Mục đính của các hành động tấn động tấn là ném bóng vào cầu môn của đối phương, tạo nên bàn thắng. Phân loại kỹ thuật ném bóng cầu môn và những biện pháp phòng thủ ) Kỹ thuật: Ö Ném bóng một tay trên vai. Ö Kỹ thuật ném bóng một tay dưới thấp. Ö Kỹ thuật ném bóng nghiêng mình. - 16 - Giáo trình bóng ném Ö Kỹ thuật nhảy ném bóng. Ö Kỹ thuật nhảy ngã ném bóng. Ö Kỹ thuật đạp, chuyền, hất bóng vào cầu môn. ) Phòng thủ: Ö Gây khó khăn cho người ném bóng. Ö Chắn huớng bóng ném vào cầu môn. Ö Đoạt lại bóng. Ö Lấy bóng ra khi đối phương khi đối phương kết thúc động tác ra sức cuối cùng và bắt đầu thực hiện chuyển động của tay ném bóng ra trước. Các hành động tiếp diễn của ném bóng vào cầu môn Ö Trước Ö Trong Ö Sau 2. Nguyên lý kỹ thuật ném bóng vào cầu môn: Được chia làm 3 giai đoạn (chạy đà- ném bóng- kết thúc). 2.1- Kỹ thuật ném bóng một tay trên vai có bước đà. a. Giai đoạn chạy đà: người chạy đà thực hiện 3 bước đà, chân trái bước lên phía trước (bước thứ nhất), chân phải (bước thứ hai), bước thứ ba (chân trái) tiếp đất và xoay mũi chân về hướng ném. b. Giai đoạn ném bóng: người thực hiện sử dụng lực đạp đất của chân phải chuyển qua hông vai, khủy tay, cổ tay và các ngón tay ném bóng đi. c. Giai đoạn kết thúc: người thực hiện có thể trở về tư thế chuyển bị hoặc tiếp tục di chuyển. * Những sai lầm thường mắc phải và phương pháp sữa chữa: - 17 - Giáo trình bóng ném Ö Sai lầm thường mắc: chạy qua chân trụ phái trước và bàn chân đặt thẳng theo hướng ném, không có độ xoay của hai vai trên tay ném bóng, bàn tay không đặt phái sau lưng của bóng, khủy tay hướng về phái trước nhiều quá. Ö Phương pháp sữa chữa: đặt chân trụ phái trước vật cản nào đó và chú ý động tác xoay bàn chân vào trong, vai bên kia của vai ném phải thẳng hướng ném,nhấn mạnh xuống phía dưới. 2.2- Kỹ thuật ném bóng một tay dưới thấp. a. Kỹ thuật ném bóng một tay dưới thấp không có gập thân: giống với kỹ thuật chuyền bóng một tay trên vai có bước đà chỉ khác ở giai đoạn chạy đà và giai đoạn ném bóng. b. Kỹ thuật ném bóng một tay dưới thấp có gập thângiống kỹ thuật chuyền bóng một tay trên vai có bước đà chỉ khác nhau ở giai đoạn chạy đà và giai đoạn ném bóng. hình 5 * Những sai lầm thường mắc và phương pháp sữa chữa: Ö Những sai lầm: thân trên nghiêng quá sớm khi chạy đà, không phối hợp được lực của động tác xoay vai ra trước khi ném, đường ném bóng cao. Ö Phương pháp sữa chữa: không được hạ thấp thân trước khi ra sức cuối cùng, thực hiện tại chỗ trước sau đó kết hợp với chạy đà, ném bóng qua một giới hạn độ cao nào đó. 2.3- Kỹ thuật tại chỗ ngã ném bóng. a. Giai đoạn chạy đà: chân trái bước vè hướng ném, bóng chuyển tay phải chuyển động sang ngang, về sau, lên cao b. Giai đoạn ném bóng: dùng lực đạp đất mạnh của chân trái “lao” người về phái hướng ném c. Giai đoạn kết thúc: nhanh chóng tiếp đất bắng hai bàn tay tiếp tới gặp khủy tay, làm động tác hoãn xung * Những sai lầm thường mắc và phương pháp sữa chữa • Những sai lầm: trọng tâm chỉ được hạ thấp mà không đưa ra được xa cơ thể về hướng ném, động tác hoãn xung kém - 18 - Giáo trình bóng ném • Phương pháp sữa chữa: cho tập trên đệm hoặc đất mềm, hông trên hơi xoay xuống dưới khi bóng rời tay ném để tạo thuận lợi cho hai tay cùng tiếp đất 2.4- Kỹ thuật nhảy cao ném bóng bằng một tay trên vai. a. Giai đoạn chạy đà: người thực hiện chạy ba bước đà hơi chéo so với hướng ném. b. Giai đoạn ném bóng: cùng với sự bật nhảy cơ thể “ bay” thẳng (theo trục dọ) trên không và bóng được ra tay cuối cùng ở ngón trỏ và ngón giữa. c. Giai đoạn kết thúc: là giai đoạn tiếp đất theo quy luật chân giậm nhảy tiếp đất trước 2.5- Kỹ thuật nhảy lao ném bóng về hướng ném bằng một tay trên vai. Giống kỹ thật nhãy cao ném bóng bằng một tay trên vai nhưng khác ở giai đoạn chạy đà và cơ thể “bay” theo trục ngang. * Những sai lầm và phương pháp sữa chữa: • Những sai lầm; lỗi xảy ra trong sự phối hợp chạy đà và giậm nhảy, không có sức mạnh trong bật nhảy, không xoay được vai về phía hướng ném. • Phương pháp sữa chữa: lắng nghe nhịp biểu hiện,thực hiện ba bước chạy đà qua vật cản, cho trước điểm bật nhảy và giới hạn tiếp đất. 2.6- Kỹ thuật nhảy ngã ném bóng: a. Giai đoạn chạy đà: giống giai đoạn chạy đà của nhảy cao nhưng khác nhau ở giai đoạn thứ ba. - 19 - Giáo trình bóng ném b. Giai đoạn ném bóng:khi cơ thể đạt dược sự bay xavà thấp của trọng tâm thì thực hiện động tác ném bóng, chủ yếu nhờ sự xoay chuyển của thân và độ lăng nhanh của tay. c. Giai đoạn kết thúc: nhanh chóng tiếp đất bằng hai tay trái phải, động tác hoãn xung sau đó là lườn và đùi bên trái. * Những sai lầm và phương pháp sữa chữa: • Những sai lầm: bước cuối cùng thương nhảy lên cao chứ không ra xa, thân trên quá cao khi ra sức cuối cùng, khi tiếp đất không thực hiện tốt đông tác hoãn xung. • Phương pháp sữa chữa: cho sẵn các bước giớ hạn của các bước chạy đà, phải dừng lâu trước khi thực hiện động tác ra sức cuối cùng, hai tay phải chạm đất sau đó mới đến lườn và đùi. 2.7- Kỹ thuật ném bóng hất qua đầu thủ môn: a. Giai đoạn chạy đà và phán đoán tình huống b. Giai đoạn chuyển tiếp c. Giai doạn kết thúc hình 16 2.8- Kỹ thuật ném bóng có nghiêng người: Được sử dụng chủ yếu nhằm chống các đường chắn bóng trực tếp bên phía tay némcủa người phòng thủ khi nhảy cao lên phía trức hàng phòng thủ ném bóng. Lừc ném bóng do kết hợp gập thân phía tước và kéo theo độ lăng của cánh tay, cẳng tay , cổ tay * Những sai lầm và phương pháp sữa chữa: - 20 -
- Xem thêm -