Tài liệu Giao thong-canh

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 122 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Trêng mÇm non Qu¶ng phó Líp: A1 (5 – 6 tuæi) Gi¸o ¸n Chñ ®Ò : GIAo th«Ng Thêi gian thùc hiÖn: 3 tuÇn (Tõ ngµy 24/02 ®Õn 13/3/2015) Gi¸o viªn: §oµn ThÞ C¶nh N¨m häc: 2014- 2015 TuÇn 1: Chñ ®Ò nhánh : Mét sè ph¬ng tiÖn giao th«ng ( Tõ ngµy 24/ 02 ®Õn 27/02/ 2015) ĐÓN TRÎ 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ niÒm në,vui t¬i chµo ®ãn bè mÑ vµ c« gi¸o khi ®Õn líp. 2 ChuÈn bÞ: -Phßng nhãm s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ t©m thÕ cho trÎ bíc vµo ngµy häc. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®iÓm ph¬ng tiÖn giao th«ng . - Nh¾c trÎ ®¨ng kÝ gãc ch¬i, ph¸t hiÖn ra c¸c b¹n nghØ häc trong ngµy. - ch¬i tù do ë c¸c gãc. THÓ DỤC SÁNG 1.Môc ®Ých yªu cÇu: Gi¸o dôc ph¸t triÓn vËn ®éng nh»m gióp trÎ khoÎ m¹nh vµ cã kÜ n¨ng vËn ®éng trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy 2.ChuÈn bÞ :S©n tÆp cê ,bãng b¨ng ®Üa... 3.Híng d½n: *Khëi ®éng:TrÎ lµm ®oµn tµu kÕt hîp c¸c kiÓu ®i sau ®ã vÒ hµng ngang ®Î tËp BTPTC. *Träng ®éng:TËp kÕt hîp bµi: §u quay. 1.§éng t¸c h« hÊp: M¸y bay cÊt c¸nh. 2. §éng t¸c tay vai: - §éng t¸c 4: §¸nh chÐo 2 tay ra 2 phÝa tríc, sau. 3. Đéng t¸c ph¸t triÓn c¬ lng- bông -§éng t¸c 4: Cói ngêi vÒ tríc, ngöa ra sau 4. Đéng t¸c ph¸t triÓn c¬ ch©n §éng t¸c 4: N©ng cao ch©n, bËt gèi 5. BËt: BËt lªn xuèng. HOẠT ĐỘNG GÓC Tªn gãc Gãc ph©n vai §ãng vai chó c¶nh s¸t giao th«ng (hoÆc ngêi ®iÒu khiÓn PTGT ë ®Þa ph¬ng), ngêi b¸n vÐ, hµnh kh¸ch ®i tµu, ®i « t« m¸y bay, chiªu ®·i viªn hµng kh«ng . Gãc x©y dùngL¾p ghÐp Gãc t¹o h×nh Néi dung - TrÎ biÕt ph©n vai ch¬i, thÓ hiÖn dîc hµnh ®éng cña c¸c vai. Yªu cÇu - §å dïng , dông cô cña chñ ®iÓm nh vÐ, 1 sè m« h×nh c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng pp tiÕn ChuÈn bÞ hµnh - trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò - Gîi ý ®Ó trÎ nhËp vai ch¬i. - Quan s¸t híng dÉn,thao t¸c mÉu. - Híng dÉn c¸ nh©n - §éng viªn khuyÕn khÝch. - Híng dÉn kÜ n¨ng riªng. - NhËn xÐt tuyªn d¬ng. XD- L¾p ghÐp c¸c nhµ ga bÕn xe, xÕp « t«, tµu ho¶, l¾p r¸p « t«, m¸y bay. - XÐ d¸n, trang trÝ c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng, ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng, gËy chØ huy giao th«ng, t« biÓn hiÖu giao th«ng. - TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn liÖu cã s½n, phÕ liÖu, ®å ch¬i ®Ó l¾p ghÐp, x©y dùng s¸ng t¹o thµnh c¸c nhµ ga , bÕn xe... - BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng ®· häc ®Ó t«, vÏ, thµnh nh÷ng bøc tranh ®Ñp. - Bót s¸p, giÊy mµu, ®Êt nÆn, - H×nh mÉu -Hµng rµo, c©y hoa, th¶m cá, sái ®¸, -§å ch¬i l¾p ghÐp. -C¸c lo¹i khèi Gãc ©m nh¹c H¸t hoặc biÓu diÔn c¸c bµi h¸t đã thuéc về chñ ®Ò víi c¸c dông cô ©m nh¹c, vµ ph©n biÖt c¸c ©m thanh kh¸c nhau. - ThÓ hiÖn bµi h¸t mét c¸ch tù nhiªn, m¹nh d¹n, s¸ng t¹o. - Sö dông c¸c nh¹c cô ©m nh¹c thµnh th¹o. - Bé dông cô ©m nh¹c, ®µi , ®µn... - BiÕt thÓ hiÖn ý - Bét mÇu, tëng cña m×nh phÔu, chai lä qua viÖc cña trÎ.. Gãc häc tËps¸ch §o thÓ tÝch, dung ca, tÝch b»ng c¸t(hoÆc cèc), ch¬i l« t« vÒ ph¬ng tiÖn giao th«ng. T« mµu tranh, ch¬i - T« mµu tranh Tranh,¶nh,l« l« t«, xem s¸ch ®Ñp ®óng,biÕt t«,s¸ch c¸c lo¹i vÒ tranh... chän ®óng c¸c PTGT... PTGT... Gãc khoa häc to¸n Nèi sè ®óng c¸c sè - BiÕt nèi, g¾n - Tranh c¸c lo¹i lîng PTGT, c¾t d¸n ®óng c¸c PTGT PTGT, b×a c¸c h×nh g¾n ®óng c¸c sè tc¸c PTGT ¬ng øng víi c¸c PTGT Gãc thiªn nhiªn KÕ Ho¹ch Ngµy Thø 3 ngµy 24/2/2015 I.h o¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: LQCC: - H§C: LQC: l, h, k. - H§KH: TD, MTXQ, TO¸N. 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng ch÷ c¸i l, h, k. - Kü n¨ng: TrÎ ph©n biÖt ®îc ch÷ c¸i l, h, k qua c¸c trß ch¬i. - Th¸i ®é: Gi¸o dôc trÎ tÝch cùc tho¶ thuËn cïng tham gia ho¹t ®éng. 2. ChuÈn bÞ: * Cho trÎ: c¸c nÐt mãc, c¸c nÐt trßn, c¸c nÐt ngang ®ñ sè lîng trÎ. *Cho c«: M«i trêng ho¹t ®éng cã tranh vµ tõ l, h, k (viÕt c¸c kiÓu ch÷ in thêng, viÕt thêng). + Tranh có hình ảnh và từ: “ xích lô..., “ đèn hiệu giao thông..., “ kính coong... vµ c¸c tõ t¬ng øng. + Nh÷ng h×nh ¶nh ®å vËt b¾t ®Çu b»ng ch÷ l, h, k. 3. TiÕn hµnh: N/D hoạt Hoạt động của cô Hoạt động động của trẻ Líp ch¬i 2 lÇn * Hoạt động 1: G©y høng +TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« theo suy nghÜ cña trÎ. thó - TrÎ ®äc 2 lÇn. -TrÎ lªn ghÐp ch÷ vµ n/x. - TrÎ q/s vµ l¾ng nghe - C¶ líp, tæ.. * H§ 2: Lµmquen ch÷ c¸i l,h,k *( T¬ng tù) *TrÎ cïng c« so s¸nh ch÷. * TrÎ tham gia ch¬i * TrÎ høng thó tham gia trß ch¬i. * Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i * C« cïng trÎ ch¬i trß ch¬i: ChÌo thuyÒn +Hái trÎ võa ch¬i trß ch¬i g×.? +ThuyÒn ch¹y ë ®©u? Lµ PTGT nµo? Dïng ®Ó mµ g×? + Khi tham gia GT trªn thuyÒn cÇn lµm g× ®Ó b¶o ®¶m ATGT? ( Lång GDBVMT) - C« giíi thiÖu b¹n thá tr¾ng ®Õn th¨m líp vµ tÆng c¸c bøc tranh. Cho trÎ ch¬i trß ch¬i “ Nh÷ng ®iÒu kú diÖu.... - Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i( Đội xe lu và đội xe ca) - Giíi thiÖu * Vßng1: T×m ®iÒu bÝ mËt. * Lµm quen ch÷ l, h,k: C« g¾n tranh“ xích lô... “ đèn hiệu giao thông...,“ kính coong... cho trÎ ®äc tõ trong tranh. - Cho trÎ thi ghÐp tõ trong tranh. - NhËn xÐt c¸ch ghÐp cña 2 ®éi. - Cho trÎ t×m ch÷ c¸i ®· häc trong tõ võa ghÐp. * Vßng2: Kh¸m ph¸ ®iÒu bÝ mËt. * Lµm quen ch÷ l: - C« giíi thiÖu vµ ph¸t ©m mÉu. - Cho trÎ ph¸t ©m. - Ph©n tÝch ch÷ l. - Cho trÎ q/s vµn/x ch÷ l viÕt thêng - C« g¾n nÐt rêi t¹o thµnh ch÷ l. - Cho trÎ ph¸t ©m l¹i. * Lµm quen ch÷ h: ( Trèn c« ) - C« giíi thiÖu ch÷ h. - Cho trÎ ph¸t ©m. - Ph©n tÝch ch÷ h. - Cho trÎ q/s n/x ch÷ h viÕt thêng. * Làm quen chữ k. ( Tương tự cách làm quen chữ l,h) - C« g¾n nÐt rêi t¹o thµnh ch÷ l,h. - C« cho trÎ lªn g¾n ch÷ l, h b»ng nÐt rêi * C« cho trÎ so s¸nh ch÷ l,h, k. - Ch÷ l: Gåm 1 nÐt th¼ng cßn ch÷ h gåm 1 nÐt th¼ng vµ 1 nÐt mãc xu«i, ch÷ k gåm 1net th¼ng vµ 2 nÐt xiªn tr¸i, xiªn ph¶i( §ã lµ sù kh¸c nhau cña 3 ch÷) * Vßng 3: Ch¬i trß ch¬i víi nh÷ng ®iÒu kú diÖu. -Trß ch¬i 1: §äc vµ g¹ch ch©n bµi th¬: “ KiÕn tha måi...sau ®ã viÕt sè t¬ng øng - Trß ch¬i 2: “¤ t« chë hµng vµo bÕn... C¸ch ch¬i: Chia trÎ lµm 2 ®éi l,h,k trÎ ®éi nµo l¸i xe vËn chuyÓn g¹ch ®éi ®ã vµo bÕn. LuËt ch¬i:§éi nµo vËn chuyÓn nhiÒu h¬n vµ ®óng ch÷ ®éi m×nh lµ th¾ng cuéc. - GD trÎ khi tham gia GT ph¶i ®óng luËt. TiÕt 2: T¹o h×nh: - H§C: VÏ ph¬ng tiÖn giao th«ng (§Ò tµi) - H§KH: ¢N, MTXQ. 1.Môc ®Ých yªu cÇu: * KiÕn thøc: + TrÎ biÕt vẽ được nhiÒu lo¹i PTGT. + TrÎ biÕt phèi hîp c¸c nÐt vÏ và các hình c¬ b¶n ®Ó t¹o nªn c¸c PTGT, « t«, m¸y bay, tµu ... * Kü n¨ng: + TrÎ biÕt sö dông kÕt hîp c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm ®Ñp. * Th¸i ®é:: +TrÎ høng thó ho¹t ®éng. + Gi¸o dôc trÎ vÒ quy ®Þnh luËt giao th«ng. 2. ChuÈn bÞ: - §µn, gi¸ trng bµy s¶n phÈm. - Tranh mÉu cña c«. - Bót mµu, vë t¹o h×nh. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * TrÎ cïng * H§1: Trß * Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh. Vui cïng s¾c mµu. ch¬i chuyÖn giíi - Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i. - TrÎ cïng xem thiÖu. - Giíi thiÖu c¸c vßng ch¬i : 1 ®o¹n phim vµ ®µm tho¹i . * H§2: - Giíi thiÖu chñ ®Ò ch¬i : BÐ lµm ho¹ sü. §µm tho¹i * Vßng1 : T×m ®Ò tµi. vÒ c¸c bøc - C« cïng trÎ ®i xem 1 ®o¹n phim nãi vÒ c¸c lo¹i tranh . PTGT. - Cho trÎ ®µm tho¹i vÒ ®o¹n phim. - GD trÎ chÊp hµnh ®óng các qui định về ATGT. - C« giíi thiÖu víi trÎ ®©y lµ tranh chôp c¸c h×nh ¶nh vÒ * Quan s¸t, vµ ®µm tho¹i vÒ PTGT * Cho trÎ cïng ®i xem héi triÓn l·m tranh vÒ tranh mÉu. ATGT(Gi¸o dôc trÎ luËt ATGT). - C« ®a tranh cho trÎ quan s¸t . Tranh 1: TrÎ quan s¸t tranh vµ nªu lªn nhËn xÐt cña bøc - TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái tranh. cña c«. - C¸c con cã nhËn xÐt g× vÒ tranh nµy? - C« gîi ý vµ híng dÉn cho trÎ 1 sè c¸ch vÏ vµ t« mµu. - TrÎ tr¶ lêi c¸c * Tranh 2: C¸c con h·y quan s¸t xem ®©y lµ PTGT g× ? c©u hái cña c«. - Theo con h×nh d¸ng c¸c lo¹i PT nµy nh thÕ nµo? + Ai cã ý kiÕn g× kh¸c ? * 3-4 trÎ nªu ý ( t¬ng tù víi c¸c tranh kh¸c ) tëng. + C¸c tranh vÏ trªn tuy bè côc kh¸c nhau nhng ®Òu thÓ *H§3: Th¨m dß ý hiÖn ý tëng vÒ c¸c lo¹i PTGT rÊt lµ ®Ñp. * Con sÏ vÏ PTGT g× ? ®Þnh . + Trß chuyÖn hái ý tëng cña trÎ + Con dù ®Þnh vÏ PT g×? + Xe m¸y cña con vẽ như thÕ nµo ®Ó hÊp dÉn mäi ngêi? + ThÕ cßn con th× vÏ nh÷ng g×? VËy các con h·y lµm c¸c ho¹ sü khÐo tay vÏ nhiÒu c¸c PTGT vµ c¸c ®Ìn giao th«ng råi bè côc cho ®Ñp nhÐ. + c« mong r»ng mçi b¹n sÏ cã 1 t¸c phÈm vÒ PTGT thËt s¾c hµi hoµ, cã nh÷ng chi tiÕt s¸ng t¹o, thËt * TrÎ cïng thc * H§4: TrÎ ®Ñp,mµu kh¸c víi b¹n cña m×nh nhÐ. * Vßng 2: ThÓ hiÖn tµi n¨ng. - Trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn, c« quan s¸t, hưíng dÉn, vµ gióp ®ì mét sè trÎ cha thùc hiÖn ®îc, kÕt hîp më nh¹c kh«ng lêi cho trÎ høng thó ho¹t ®éng. - Khi gÇn hÕt giê c« th«ng b¸o ®Õn trÎ, ®Ó trÎ cè g¾ng *H§5: Tr- hoµn thµnh xong s¶n phÈm. ng bµy, * Vßng 3: B×nh chän vµ trao gi¶i. nhËn xÐt KÕt thóc, gîi ý cho trÎ nhËn xÐt. s¶n phÈm - Sau ®ã, c« nhËn xÐt kh¸i qu¸t s¶n phÈm cña trÎ. - ChuyÓn ho¹t ®éng cho trÎ h¸t bµi “§êng em ®i.... thùc hiÖn. hiÖn bµi vÏ cña m×nh. * NhËn xÐt s¶n phÈm cña m×nh vµ cña b¹n. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Ho¹t ®éng cã môc ®Ých: Quan s¸t: C©y thuyÕt méc lan. - Môc ®Ých : TrÎ gäi tªn nªu ®Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña c©y. - §µm tho¹i: + §©y lµ c©y g×? + Ai biÕt g× vÒ c©y thuyÕt méc lan? + Cßn ai biÕt g× n÷a? + Gi¸o dôc trÎ ch¨m sãc b¶o vÖ c©y. 2. Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng : « t« vÒ bÕn 3. Ch¬i tù do :: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi.NhÆt l¸ rông lµm ®å ch¬i. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: §ãng vai chó c¶nh s¸t giao th«ng, ngêi b¸n vÐ, xÐ vÐ trªn « t«, hµnh kh¸ch ®i tµu. . 2.Gãc XD- LG: XD nhµ ga, bÕn xe, xÕp « t« , tµu ho¶, l¾p r¸p « t«, m¸y bay 3.Gãc ©m nh¹c: H¸t hoÆc biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®· thuéc trong chñ ®Ò, ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ ph©n biÖt c¸c ©m thanh kh¸c nhau. 4.Gãc thiªn nhiªn: §o thÓ tÝch, dung tich b¸t(cèc), ch¬i l« t« vÒ PTGT. 5.Gãc häc tËp - s¸ch: T« mµu tranh, ch¬i l« t«, xem s¸ch tranh, nèi sè theo tranh. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - LQ bµi míi : Th¬ Thá con ®i häc - VÖ sinh r¨ng miÖng ,tr¶ trÎ. *§¸nh gi¸: .......................................................................................................... Thø 4 ngµy 25/2/2015 I. Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh: LQVH H§C: Truyện :Thá con ®i häc H§KH: Âm nhạc , Toán , MTXQ 1. Mục đích - yêu cầu. * Kiến thức: -Trẻ hiểu được nội dung, ý nghĩa câu truyện..Biết được trình tự diễn biến câu truyện. - Biết chú ý lắng nghe và bộc lộ cảm xúc cá nhân 1 cách chân thành hồn nhiên. * Kỹ năng: - Trẻ kể được truyện, đóng vai các nhân vật trong truyện 1 cách mạnh dạn tự tin. - Phát triển khả năng chú ý,sáng tạo phán đoán,tưởng tượng,Phát triển ngôn ngữ ở trẻ. *Thái độ: -Trẻ thể hiện tình cảm yêu quí con vật.Mạnh dạn, tự tin,tích cực hoạt động nhóm.Thông qua truyện g/d trẻ biết chÊp hµnh ®óng luËt giao th«ng . 2. Chuẩn bị * Cho cô: -H×nh ¶nh papoi minh ho¹ truyÖn - Bộ tranh minh hoạ truyện, Sa bàn,Tranh ghép hình - Bài hát có nội dung nói về PTGT - Que chỉ, hộp quà, hoa. * Cho trẻ: - Tổ chức cho trẻ q/s con thá. - Mũ thá, chã, gÊu 3. Cách tiến hành. N/D hoạt động Hoạt động của cô *Hoạt * Cho trÎ h¸t : Em tËp l¸i « t«. động 1. Gây + Vừa hát bài gì? hứng thú. + Ô tô là phương tiệngiao thông nào? Dùng để làm gì? + Ngoài ô tô là phương tiện giao thông ra ai còn biết có những phương tiện giao thông nào nữa? + Khi tham gia GT chúng ta cần làm gì để đảm bảo ATGT? ( lồng GD BVMT ) - Cho trẻ làm đoàn tàu đi thăm Vườn cổ tích.( Lồng GDATGT) Giới thiệu chương trình “ Vườn cổ tích.... * Giới thiệu 2 đội chơi.( Đội xe buýt và đội tắc xi) * Giới thiệu các trò chơi. *Hoạt * Vòng1: Tìm đề tài. Hoạt động của trẻ * Trẻ h¸t kÕt hîp ®éng t¸c. + Trẻ kể về các phương tiện gt theo suy nghĩ của trẻ. - Trẻ nối đuôi nhau đi theo các kiểu.... động: 2 Giúp trẻ hiểu nd câu truyện. - Cho trẻ thi ghép tranh( con thá) Luật chơi trong 2 phút đội nào ghép đẹp, đúng sẽ là người thắng cuộc. - Nhận xét cách ghép và cho trẻ đọc từ(Con thá ) Dẫn dắt vào nội dung câu truyện. * Cô kể lần1 diễn cảm + sa bàn. + Vừa nghe kể truyện gì? - Lần2 xem tranh minh hoạ( Pai poi) * Giảng nội dung truyện:Câu truyện nói về thá con lu«n nghe lêi bè mÑ vµ c« gi¸o thùc hiÖn ®óng qui ®Þnh vÒ ATGT.Cßn chã con kh«ng nghe lêi b¹n thá con nªn bÞ tai n¹n, sau ®ã lµ chã con ®· nhËn ra lçi cña m×nh vµ 2 b¹n cïng ch¬i vui vÏ bªn nhau . * Trích dẫn làm rõ ý theo tranh + Giảng từ khó. + Nhµ bËn nªn thá con xin bè ®i häc 1 m×nh. ( Từ đầu... Thá con ®îc ®i häc 1 m×nh) + Thá con nghe lêi bè mÑ kh«ng ch¬i bãng víi b¹n chã díi lßng ®êng nÖn kh«ng bÞ tai n¹n, cßn chã con kh«ng nghe lêi nªn xuýt bÞ tai n¹n. (Tiếp theo...NghØ ®Õn lêi mÑ dÆn tríc lóc ®i häc) +Sau khi nghe bác gấu căn dặn hai b¹n c¶m ¬n ®i ®Õn trêng vµ cßn ®îc c« gi¸o d¹y nªn 2 b¹n ®· nghe lêi vµ kh«ng ch¬i bãng díi lßng ®êng n÷a. (TiÕp theo ...®Õn hÕt) - Từ khó: “bËn rén...: Ý nói c«ng viÖc nhiÒu,ph¶i lµm rÊt nhiÒu c«ng viÖc nªn bè mÑ kh«ng cã thêi gian ®a thá ®i häc. * Vòng 2: Vượt qua thử thách. - Cho trẻ lên hái hoa trả lời câu hỏi. *Hoạt + Thá mÑ dÆn thá con nh÷ng g×? động:3 +Trªn ®êng ®i häc thá con gÆp ai ? Vì sao Thá con Đàm l¹i kh«ng ®¸ bãng víi chó con? thoại + Cßn chã con cã nghe lêi b¹n thá con kh«ng? theo ND + Cuèi cïng chã con ®· nh thÕ nµo? c©u +Vµ sau ®ã chã con vµ thá con ntn? chuyÖn + Trong truyện con học nhân vật nào? + Trong câu truyện con thích đoạn truyện nào nhất? - Giáo dục: Chóng ta kh«ng ®îc ch¬i díi lßng ®êng v× rÊt hay x¶y ra tai n¹n ph¶i biÕt chÊp hµnh luËt giao th«ng. * Vòng 3: Tập làm nghệ sỹ. * C« lµm ngêi dÉn chuyÖn cho trÎ tËp kÓ c¸c ®o¹n ®èi tho¹i c¸c nh©n v¹t trong chuþÖn( C« nh¾c cho *Hoạt trÎ ho¹c kÓ cïng trÎ). đông:4 KÓ - Kết thúc: Hát: Em tËp l¸i « t«. chuyÖn - 2 đội cung nhau lên ghép tranh - Trẻ đọc 2 lần * Trẻ lắng nghe cô kể. *Trẻ lắng nghe,q/s và hưởng ứng theo lời giảng giải của cô về ND câu truyện. - Trẻ nghe cô. * Trẻ nghe cô phổ biến luật chơi sau đó cử đại diện lên bắt thăm và trả lời câu hỏi. * Cả lớp cùng kể. - Hát ra chơi. II- Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t : xe ®¹p. - M§YC: TrÎ biÕt ®îc tªn nªu ®Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña xe . - §µm tho¹i: + §©y lµ xe g×? + Ai biÕt g× vÒ xe ®¹p? + Ai biÕt g× n÷a? - Gi¸o dôc: TrÎ chÊp hµnh luËt giao th«ng. 2. TCV§: ChÌo thuyÒn. - RÌn luyÖn sù nhÞp nhµng, linh ho¹t mÒm dÎo cña lng, ®Æc biÖt lµ cét sèng: gi¸o dôc trÎ tinh thÇn tËp thÓ tÝnh tæ chøc kü luËt. - C¸ch ch¬i: Khi cã hiÖu lÖnh cuargiaos viªn c¸c ch¸u lµm ®éng t¸c ng· ngêi ra sau råi h¬i cói ngêi vÒ tríc råi l¹i tiÕp tôc nh vËy. ®äng t¸c ph¶i nhÞp nhµng vµ ¨n khíp víi nhau.C« nªn cho 1 ®éi lµm ®éng t¸c ng· ngêi ra sau, ®éi kh¸c lµm ®éng t¸c cói ngêi vÒ tríc cho trß ch¬i thªm sinh ®éng. 3.Ch¬i tù do: NhÆt l¸ c©y dông. III.Ho¹t ®éng gãc: 1.Gãc ph©n vai: §ãng vai chó c¶nh s¸t giao th«ng, ngêi b¸n vÐ, xÐ vÐ trªn « t«, hµnh kh¸ch ®i tµu. . 2.Gãc XD- LG: XD nhµ ga, bÕn xe, xÕp « t« , tµu ho¶, l¾p r¸p « t«, m¸y bay 3. Gãc ©m nh¹c: H¸t hoÆc biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®· thuéc trong chñ ®Ò, ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ ph©n biÖt c¸c ©m thanh kh¸c nhau. 4. Gãc thiªn nhiªn: §o thÓ tÝch, dung tich b¸t(cèc), ch¬i l« t« vÒ PTGT 5. Gãc häc tËp - s¸ch: T« mµu tranh, ch¬i l« t«, xem s¸ch tranh, nèi sè theo tranh. IV.Ho¹t ®éng chiÒu: - Ch¬i tù do ë c¸c gãc: X©y dùng, ph©n vai. - VÖ sinh tay,tr¶ trÎ. *§¸nh gi¸:............................................................................................................. ............................................................................................................................... Thø 5 ngµy 26/2 /2015 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: TO¸N : H§C: §Õm ®Õn 9. NhËn biÕt sè 9 H§KH: Âm nhac . Khám phá khoa học 1.KiÕn thøc:TrÎ biÕt ®Õm ®Õn9,nhËn biÕt c¸c nhãm ®å vËt cã 9 ®èi tîng.NhËn biÕt sè 9. 2.Kü n¨ng: Ph¸t triÓn kü n¨ng so s¸nh, chó ý cã chñ ®Ých. BiÕt l¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái . 3.Th¸i ®é: TrÎ biÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c luËt giao th«ng, nh¨c nhë mäi ngêi tham gia giao th«ng an toµn ®óng luËt... 2. ChuÈn bÞ: * §å dïng cña trÎ: - Mçi trÎ 9 c¸i « t«, 9 b¸c tµi xÕ c¸i tñ l¹nh, 2 thÎ sè 9.. * §å dïng cña c«: - Gi¸ b¸n hµng. Lµn ®i chî. - Mét sè nhãm ®å dïng g/® trong ph¹m vi 8 : 6 c¸i mò b¶o hiÓm, 7 c¸i biÓn b¸o,8 c¸i xe ®¹p.... - C¸c ng«i nhµ cã sè 6,7,8,9 . - Que tÝnh. B¶ng gµi . L« t« c¸c ®å dïng ph¬ng tiÖn giao th«ng cã sè lîng lµ 9.Bµi h¸t, bµi th¬ cã trong chñ ®iÓm..... 3. TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« *H§1: G©y høng thó.¤n sè lîng trong ph¹m vi 8. * Ch¬i trß ch¬i: “ L¸i xe... * Trß ch¬i: BÐ tinh m¾t h¬n. - C¸ch ch¬i: TrÎ t×m xung quanh líp, nh×n trªn mµn h×nh ti vi c¸c ®å dïng, ®å ch¬i cã sè lîng trong p/v 8, ®Õm vµ ®Æt sè t¬ng øng. * Ch¬i: T¹o nhãm PTGT - C¸ch ch¬i:TrÎ võa ®i võa h¸t, khi cã tÝn hiÖu cña c« th× ®øng l¹i cïng nhau t¹o thµnh c¸c nhãm PTGT cã sè lîng trong ph¹m vi 8. *H§2: * DÉn d¾t trÎ ho¹t ®éng theo néi dung c©u truyÖn “L¸i xe T¹o an toµn giao th«ng... nhãm ®å - Cho trÎ xem tranh vÒ trêng häc thi l¸i xe. Giíi thiÖu Bè vËt cã sè cña bÐ An lµm nghÒ l¸i xe, chÝnh v× vËy h«m nay bè vµ lîng c¸c b¹n l¸i xe quyÕt ®Þnh sÏ ®i tham gia héi thi l¸i xe trong ATGT. Mêi c¸c b¹n cïng ®i thi l¸i xe ATGT víi bè bÐ An ph¹m vi - Cho trÎ ®i lÈy ræ ®å dïng vÒ chç ngåi. 9 - TiÕp tôc t×nh tiÕt c©u chuyÖn:...BiÕt bè bÐ An vµ c¸c b¸c tµi xÕ h«m nay sÏ ®i thi l¸i xe ATGT, nªn c¬ quan n¬i bè bÐ An lµm viÖc ®· tÆng cho bè bÐ An vµ c¸c b¸c nhiÒu chiÕc xe ®Ñp ®Ó thi... (LÇn lît xuÊt hiÖn c¸c xe « t«) - Cho trÎ ®Õm « t« trªn papoi. - Cho trÎ xÕp vµ ®Õm sè « t« trong ræ cña trÎ ra theo hµng ngang. - « t« ®· ®îc l¸i ra ®óng vÞ trÝ råi, cïng lóc nµy cã 8 b¸c tµi xÕ ra ®Ó l¸i xe ( Cho lÇn lît xuÊt hiÖn 8 b¸c tµi). - Cho trÎ xÕp vµ ®Õm 8 b¸c tµi theo t¬ng øng 1-1 víi « t«. - §Õm sè « t«, sè tµi xÕ trªn mµn h×nh cña c«. - - §Õm sè « t«, sè tµi xÕ trªn ®å dïng cña trÎ. + Ai cã nhËn xÐt g× vÒ 2 nhãm nµy? V× sao con biÕt? + Lµm c¸ch nµo ®Ó 2 nhãm b»ng nhau? - Thªm 1 b¸c tµi xÕ trªn ®å dïng cña c«, cña trÎ - §Õm « t«, sè tµi xÕ trªn ®å dïng cña c«, cña trÎ. - 9 « t«, 9 b¸c tµi xÕ t¬ng øng víi sè 9. C« t×m sè9, ®Æt sè 9, mêi c¶ líp ( tæ, c¸ nh©n...) ®äc sè. - Cho trÎ chän sè, gi¬ sè, ®äc sè, ®Æt sè 9 trªn nhãm ®å dïng cña trÎ. - Ph©n tÝch sè 9. - H·y tëng tîng xem nh×n sè 9 gièng h×nh g×? - Cho trÎ cÊt sè 9 ë nhãm « t« vµ t¸i xÕ. CÊt dÇn sè « t« vµ tµi xÕ, sau mçi lÇn cÊt ®Õm vµ ®äc sè t¬ng øng ( cÊt tõ ph¶i qua tr¸i). Héi thi kÕt thóc ban tæ chøc ®· chÊm vµ thëng cho c¸c b¸c tµi xÕ vµ bè bÐ An nh÷ng tÊm huy ch¬ng vµng v× ®· l¸i xe ®óng luËt ATGT. H¸t tÆng c¸c b¸c bµi h¸t... PÝ po pÝ po... * Trß ch¬i: T¹o h×nh sè 9. *H§3: - C¸ch ch¬i: §äc c©u ®è, t¶ vÒ sè 9 LuyÖn ®Õm ®Õn - Cho trÎ biÕt sè 9 cã xung quanh chóng ta. * Trß ch¬i 1: ¤ h×nh kú diÖu. 9. - C¸ch ch¬i: Cã c¸c « h×nh c¸c mµu. TrÎ lÇn lît chän c¸c Ho¹t ®éng cña trÎ *ch¬i theo yªu cÇ u cña c« * Xem tranh vµ trß chuyÖn vÒ cuéc thi l¸i xe cña bè bÐ An. - Quan s¸t mµn h×nh vµ ®Õm sè « t«. XÕp theo hµng ngang vµ ®Òm sè « t«. + NhËn xÐt sè lîng 2 nhãm., ®a ra c¸ch gi¶ quyÕt - Líp (tæ, nhãm...) ®äc sè TrÎ t×m, ®Õm vµ «, më « vµ ®Õm sè lîng ®å dïng vµ tr¶ lêi c¸c c©u hëi theo yªu cÇu cña ch¬ng tr×nh. + LuËt ch¬i: - Ai tr¶ lêi ®óng : tÆng 1 trµng ph¸o tay. - Ai tr¶ lêi sai: LÆc lß cß. ( C¸c ®å dïng cã trong c¸c « h×nh: 9 xe ®¹p, 9 xe m¸y , 9 c¸i thuyÒn, 9 m¸y bay). - C©u hái : + H·y ®Õm sè lîng PTGT? Chän sè, ®Æt sè t¬ng øng? + PTGT nµy dïng ®Ó lµm g×? + Sö dông thÕ nµo cho tiÕt kiÖm nhiªn liÖu? + Khi kh«ng dïng n÷a sÏ lµm g×? * Trß ch¬i 3: S¾p xÕp c¸c ph¬ng tiÖn ®óng vÞ trÝ. - C¸ch ch¬i: Chia trÎ lµm 2 ®éi, mçi ®éi cö ra c¸c ®¹i diÖn trong vßng 2 phót thi nhau lªn g¾n 9 xe vµo ®óng vÞ trÝ cña ®éi m×nh . - LuËt ch¬i: §éi nµo g¾n ®óng sÏ ®îc nhËn phÇn thëng. - Gi¸o dôc: TrÎ biÕt c¸ch tham gia GT ®ïng phÇn ®¬ng ®óng luËt... * KÕt thóc: Cïng l¸i xe ®i d¹o ch¬i . chän ch÷ sè ®Æt vµo. - Nghe c« m« t¶ ch÷ sè 9. - TrÎ cÊt vµ ®Æt sè t¬ng øng sau mçi lÇn bít. * TrÎ høng thó tham gia trß ch¬i. * Ch¬i theo y/c cña c«. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1.Quan s¸t: Bån hoa. - M§YC:TrÎ nªu lªn nhËn xÐt cña bån hoa,t¸c dông cña nã. - §µm tho¹i:+ Con cã nhËn xÐt g× vÒ bån hoa cña líp m×nh? + Ai cã ý kiÕn kh¸c?+ Gi¸o dôc trÎ ch¨m sãc vµ b¶o vÖ m«i trêng 2. Ch¬i vËn ®én: ¤ t« vÒ bÕn. 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi.NhÆt l¸ rông lµm ®å ch¬i. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: §ãng vai chó c¶nh s¸t giao th«ng, ngêi b¸n vÐ, xÐ vÐ trªn « t«, hµnh kh¸ch ®i tµu. . 2. Gãc XD- LG: XD nhµ ga, bÕn xe, xÕp « t« , tµu ho¶, l¾p r¸p « t«, m¸y bay 3. Gãc ©m nh¹c: H¸t hoÆc biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®· thuéc trong chñ ®Ò, ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ ph©n biÖt c¸c ©m thanh kh¸c nhau. 4. Gãc thiªn nhiªn: §o thÓ tÝch, dung tich b¸t(cèc), ch¬i l« t« vÒ PTGT. 5.Gãc t¹o h×nh: XÐ d¸n, trang trÝ PTGT, ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng, gËy chØ huy GT... * M§YC:- TrÎ ch¬i ngoan ph¶n ¸nh ®îc n«i dung cña vai ch¬i, trÎ linh ho¹t trong khi ch¬i vµ t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm ®Ñp, s¸ng t¹o. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Hoµn thµnh bµi trong vë bÐ lµm quen víi to¸n. - Ch¬i ë c¸c gãc:Thiªn nhiªn, nghÖ thuËt. *§¸nh gi¸: ............................................................................................................ ................................................................................................................................. Thø 6 ngµy 27/2/2015 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: ¢M NH¹C : H§C: - H¸t -V§ : Em tËp l¸i « t« ( Méng L©n) - Nghe h¸t: Anh phi c«ng ¬i. ( Xu©n Giao) - TC¢N: Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt. H§KH: MTXQ, v¨n häc, trß ch¬i. 1.M§YC: * KiÕn thøc: - TrÎ thuéc bµi h¸t, nhí tªn t¸c gi¶, tªn bµi h¸t, h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t , thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m qua bµi h¸t, høng thó nghe c« h¸t vµ h¸t cïng c«. ThÝch ch¬i trß ch¬i. *Kü n¨ng: - TrÎ biÕt h¸t ®óng theo giai ®iÖu bµi h¸t. TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c ®éng t¸c vËn ®éng víi lêi, giai ®iÖu bµi h¸t. - Ph¸t triÓn tai nghe ©m nh¹c. *Th¸i ®é :- TrÎ biÕt yªu quý kÝnh träng ngêi l¸i xe. - Høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng. 2. ChuÈn bÞ: - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t. - §Üa cã bµi: Anh phi c«ng ¬i. - Vßng thÓ dôc, ph¸ch s¾c x«. 3. C¸ch tiÕn hµnh: Néi dung H§ *H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« * Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh Vên ¬m tµi n¨ng nhÝ. - Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i.( §éi xe t¾c xi vµ ®éi xe buýt) + Cho trÎ xem 1 ®o¹n phim vÒ c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng ®ang tham gia. + Trß chuyÖn víi trÎ vÒ néi dung cña ®o¹n phim. + C« hái trÎ vÒ c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn mµ trÎ - DÉn d¾t vµo bµi h¸t: “ Em tËp l¸i « t«”. * C« d¹o nh¹c cho trÎ nghe 1 ®o¹n bµi h¸t “Em tËp l¸i *H§2: H¸t – « t«”vµ hái trÎ khóc nh¹c võa råi n»m trong bµi h¸t V§ “Em nµo? tËp l¸i « + C« cïng trÎ h¸t 1 lÇn. Hái trÎ tªn bµi h¸t vµ tªn t¸c gi¶. t«” - Gi¶ng ND: C¸c b¹n nhá rÊt thÝch tËp l¸i xe « t« ®Ó sau nµy lín lªn lµm nghÒ l¸i xe chë c« gi¸o cña m×nh ®i kh¾p mäi n¬i. + Lêi bµi h¸t cßn hay h¬n khi c« cã nh÷ng ®éng t¸c móa minh ho¹ cho bµi h¸t nµy n÷a ®Êy (líp ®øng thµnh 2 vßng trßn vËn ®éng ). + LÇn lît tõng tæ h¸t vµ V§ + C¸c ®éi cö ®¹i diÖn lªn giao lu . + Mêi 1 thµnh viªn cña ®éi lªn biÓu diÔn tµi n¨ng cña m×nh . + C¸c ®éi V§ theo ý tëng + C« ®a ra ý tëng riªng võa h¸t võa sö dông b»ng dông cô ©m nh¹c. * Nghe h¸t : Anh phi c«ng ¬i.( Xu©n Giao) + C« h¸t lÇn 1 : ThÓ hiÖn cö chØ ®iÖu bé + Gi¶ng néi dung bµi h¸t : + LÇn 2 : H¸t móa theo b¨ng ®µi cïng trÎ . + LÇn 3 : Nghe giai ®iÖu bµi h¸t . * Trß ch¬i:Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt: *H§4: C« nªu tªn trß ch¬i, luËt ch¬i vµ c¸ch ch¬i . Cho trÎ Trß ch¬i + ch¬i 3- 4 lÇn . “Nghe + GD TrÎ chÊp hµnh ®óng luËt lÖ giao th«ng. tiÕt tÊu + KÕt :thóc :Cïng ®i d¹o ch¬i ngoµi s©n trêng . t×m ®å vËt ” II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t : xe ®¹p. - M§YC: TrÎ biÕt ®îc tªn nªu ®Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña xe . - §µm tho¹i:+ §©y lµ xe g×? + Ai biÕt g× vÒ xe ®¹p? + Ai biÕt g× n÷a? *H§3: Nghe h¸t: “ Anh phi c«ng ¬i.” Ho¹t ®éng cña trÎ +TrÎ q/s vµ ®µm tho¹i cïng c«. * Em tËp l¸i « t«” + C¶ líp h¸t 2 lÇn. + C¸c ®éi lÇn lît lªn h¸t vµ V§. + C¸c ®éi vËn ®éng theo ý tëng cña trÎ. + TrÎ h¸t vËn ®éng theo ý tëng cña c« *Nghe h¸t vµ hëng øng theo. * TrÎ ch¬i 3, 4 lÇn + TrÎ ra ngoµi cïng c« . - Gi¸o dôc: TrÎ chÊp hµnh luËt giao th«ng. 2. TCV§: M¸y bay bay. * M§YC: RÌn luyÖn kü n¨ng ch¹y, kh¶ n¨ng th¨ng b»ng søc nhanh, sù phèi hîp nhÞp nhµng khÐo lÐo; gi¸o dôc tinh thÇn tËp thÓ, ®oµn kÕt t¸c phong nhanh nhÑn khÈn tr¬ng. - C¸ch ch¬i: Theo hiÖu lªnh trÎ dïng måm gi¶ lµm tiÕng ®éng c¬ m¸y bay khëi ®éng. Sau ®ã trÎ ch¹y tõng ®oµn theo t thÕ 2 tay dang ngang, måm ï ï ï... khi gi¶ lµm m¸y bay trÎ cã thÓ nghiªng c¸nh sang ph¶i ngiªng c¸nh sang tr¸i. 3.Ch¬i tù do: NhÆt l¸ c©y dông. III. Ho¹t ®éng gãc: 1.Gãc ph©n vai: §ãng vai chó c¶nh s¸t giao th«ng, ngêi b¸n vÐ, xÐ vÐ trªn « t«, hµnh kh¸ch ®i tµu. . 2. Gãc XD- LG: XD nhµ ga, bÕn xe, xÕp « t« , tµu ho¶, l¾p r¸p « t«, m¸y bay 3. Gãc ©m nh¹c: H¸t hoÆc biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®· thuéc trong chñ ®Ò, ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ ph©n biÖt c¸c ©m thanh kh¸c nhau. 4. Gãc khoa häc to¸n: C¾t, g¾n c¸c sè lîng PTGT t¬ng øng. 5. Gãc thiªn nhiªn: §o thÓ tÝch, dung tÝch b¸t(cèc), ch¬i l« t« vÒ PTGT IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - V¨n nghÖ, nªu g¬ng cuèi tuÇn. - H§ ë c¸c gãc: Ph©n vai, x©y dùng. *§¸nh gi¸: .............................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. TuÇn 2: Chñ ®Ò : Mét sè ph¬ng tiÖn giao th«ng ( Tõ ngµy 02/03 ®Õn 06/ 3/ 2015) ĐÓN TRÎ 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ niÒm në,vui t¬i chµo ®ãn bè mÑ vµ c« gi¸o khi ®Õn líp. 2 ChuÈn bÞ: -Phßng nhãm s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ t©m thÕ cho trÎ bíc vµo ngµy häc. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®iÓm ph¬ng tiÖn giao th«ng . - Nh¾c trÎ ®¨ng kÝ gãc ch¬i, ph¸t hiÖn ra c¸c b¹n nghØ häc trong ngµy. - ch¬i tù do ë c¸c gãc. THÓ DỤC SÁNG 1.Môc ®Ých yªu cÇu: Gi¸o dôc ph¸t triÓn vËn ®éng nh»m gióp trÎ khoÎ m¹nh vµ cã kÜ n¨ng vËn ®éng trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy 2.ChuÈn bÞ :S©n tÆp cê ,bãng b¨ng ®Üa... 3.Híng d½n: *Khëi ®éng:TrÎ lµm ®oµn tµu kÕt hîp c¸c kiÓu ®i sau ®ã vÒ hµng ngang ®Î tËp BTPTC. *Träng ®éng:TËp kÕt hîp bµi: §u quay. 1.§éng t¸c h« hÊp: M¸y bay cÊt c¸nh. 2. §éng t¸c tay vai: - §éng t¸c 4: §¸nh chÐo 2 tay ra 2 phÝa tríc, sau. 3. Đéng t¸c ph¸t triÓn c¬ lng- bông -§éng t¸c 4: Cói ngêi vÒ tríc, ngöa ra sau 4. Đéng t¸c ph¸t triÓn c¬ ch©n - §éng t¸c 4: N©ng cao ch©n, bËt gèi 5. BËt: BËt lªn xuèng. HOẠT ĐỘNG GÓC - trß Néi dung chuyÖ n vÒ chñ ®Ò§å dïng , dông cô cña chñ ®iÓm nh vÐ, 1 sè m« h×nh c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng - TrÎ biÕt ph©n vai ch¬i, thÓ hiÖn dîc hµnh ®éng cña c¸c vai.Tª n gãc - Gîi ý ®Ó trÎ nhËp vai ch¬i. - Quan s¸t híng dÉn,th ao t¸c mÉu. - Híng Yªu cÇu ChuÈn bÞ pp tiÕn hµnh dÉn c¸ nh©n §éng viªn khuy Õn khÝch . - Híng dÉn kÜ n¨ng riªng. - NhËn xÐt tuyªn d¬ng.
- Xem thêm -