Tài liệu Giáo dục học sinh cá biệt thông qua môn âm nhạc

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giaùo duïc hoïc sinh caù bieät ôû lôùp 4 thoâng qua moân hoïc aâm nhaïc PHAÀN MÔÛ ÑAÀU I. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI : “Phaùt trieån giaùo duïc nhaèm naâng cao daân trí, ñaøo taïo nhaân löïc, boài döôõng nhaân taøi, taïo neân nhöõng ngöôøi lao ñoäng coù kieán thöùc tieáng vieät hoaù, khoa hoïc, coù kyõ naêng ngheà nghieäp, lao ñoäng töï chuû saùng taïo vaø coù kyû luaät, giaøu loøng nhaân aùi, yeâu nöôùc, yeâu chuû nghóa xaõ hoäi, soáng laønh maïnh, ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc” ñoù chính laø Nghò quyeát hoäi nghò laàn thöù tö cuûa BCHTW Ñaûng khoaù VII. Nghò quyeát ñaõ xaùc ñònh roõ muïc ñích giaùo duïc trong phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi ôû nöôùc ta chính vì theá neàn giaùo duïc nöôùc ta ñaõ thay ñoåi moät caùch roõ reät. Cuï theå laø thay ñoåi veà phöông phaùp giaûng daïy vaø noäi dung saùch giaùo khoa trong caùc baäc hoïc. Trong ñoù baäc tieåu hoïc laø “ Baäc hoïc neàn taûng trong heä thoáng giaùo duïc cuûa neàn giaùo duïc Vieät Nam”. Nhöõng gì caùc em hoïc ñöôïc, hình thaønh ñöôïc ôû baäc tieåu hoïc ñöôïc tích tuï laïi, trôû thaønh phaåm chaát vaø nhöõng phöông tieän laøm haønh trang theo suoát cuoäc ñôøi cuûa moãi con ngöôøi. Trong chöông trình giaùo duïc ôû baäc tieåu hoïc coù 9 moân hoïc chuû löïc, giuùp hoïc sinh phaùt trieån trí tueä vaø nhaân caùch moät caùch toaøn dieän. Trong 9 moân hoïc ñoù, moãi moân hoïc mang moät saéc thaùi rieâng nhöng ñeàu höôùng veà moät muïc tieâu nhaát ñònh, ñoù laø giaùo duïc hoïc sinh phaùt trieån. AÂm nhaïc laø moät moân hoïc ngheä thuaät mang tính giaùo duïc cao, ngheä thuaät taïo neân nhu caàu veà tinh thaàn heát söùc caàn thieát. Hôn nöûa theá kyû qua ñaõ coù haøng ngaøn baøi haùt vieát cho treû em ôû moïi löùa tuoåi : maàm non, thieáu nhi, thieáu nieân. Trong nhaø tröôøng tieåu hoïc, aâm nhaïc laø moät phöông tieän tích cöïc ñeå giaùo duïc hoïc sinh veà nhieàu maët : Thaåm myõ, Ñaïo ñöùc, Trí tueä, Theå chaát. AÂm nhaïc ñöôïc ñöa vaøo tröôøng phoå thoâng coù yù nghóa nhaân vaên to lôùn. Giuùp caùc em phaùt trieån nhaân caùch, taøi naêng, tinh thaàn vaø theå chaát. Thoâng qua aâm nhaïc taïo ñieàu kieän cho caùc em ñöôïc töï do tham gia sinh hoaït vaên hoaù ngheä thuaät. Ñöa aâm nhaïc vaøo tröôøng tieåu hoïc vôùi muïc ñích laø phaùt trieån toái ña khaû naêng aâm nhaïc cuûa hoïc sinh. giaùo duïc vaên hoaù aâm nhaïc nhö moät boä phaän cuûa vaên hoaù tinh thaàn cho caùc em. Nhaèm trang bò nhöõng kieán thöùc aâm nhaïc cô sôû, nhöõng kyõ naêng, kyõ xaûo, taïo ñieàu kieän hình thaønh naêng löïc caûm thuï taùc phaåm. Nhaèm khôi daäy nhöõng khaû naêng saùng taïo trong hoaït ñoäng ngheä thuaät aâm nhaïc. Trau doài tình caûm ñaïo ñöùc, thò hieáu aâm nhaïc laønh maïnh. Ñaëc bieät laø moät soá em hoïc sinh caù bieät, laø nhöõng ñoái töôïng thuoäc thaønh phaàn “khoù baûo”, ham chôi vaø kieán thöùc yeáu. Nhöõng hoïc sinh nay thöôøng ñeán Trang 1 Ngöôøi thöïc hieän : ...................................................................................................................... Giaùo duïc hoïc sinh caù bieät ôû lôùp 4 thoâng qua moân hoïc aâm nhaïc tröôøng chæ vôùi traùch nhieäm laø hoïc cho xong vì sôï moät ñieàu gì ñoù (sôï boá, meï,…), giaùo duïc nhöõng hoïc sinh naøy raát khoù, caùc em khoâng gioáng nhöõng em khaùc, khi ñaõ khoâng thích thì thöôøng laøm vieäc ngöôïc laïi vôùi yù kieán cuûa ngöôøi giaùo vieân. Nhöng vôùi aâm nhaïc thì khaùc, moân hoïc naøy coù moät taùc ñoäng raát lôùn trong taâm hoàn caùc em, noù coù nhöõng neùt ñaëc tröng rieâng maø nhieàu moân hoïc khaùc khoâng coù. Vaäy giaùo duïc nhöõng hoïc sinh naøy baèng moân aâm nhaïc nhö theá naøo? nhöõng bieän phaùp naøo laø höõu hieäu nhaát trong aâm nhaïc ñeå giuùp nhöõng hoïc sinh caù bieät trôû laïi vôùi tröôøng hoïc moät caùch bình thöôøng vaø laønh maïnh nhö nhöõng em khaùc. Ñoù cuõng chính laø noäi dung cuûa ñeà taøi maø toâi ñang nghieân cöùu : “Giaùo duïc hoïc sinh caù bieät lôùp 4 thoâng qua moân hoïc aâm nhaïc”. II. PHAÏM VI ÑEÀ TAØI: Moân aâm nhaïc trong tröôøng tieåu hoïc laø moät moân ngheä thuaät mang tính chaát reøn luyeän naêng khieáu aâm nhaïc cho hoïc sinh, giuùp cho hoïc sinh theâm haøo höùng thoaûi maùi khi hoïc taäp caùc moân khaùc noùi chung, ñoàng thôøi cuõng laø moät coâng cuï höõu hieäu höôùng nhöõng hoïc sinh caù bieät hoaø nhaäp trôû laïi bình thöôøng vôùi taäp theå vôùi coäng ñoàng cuøng caùc em hoïc sinh khaùc trong lôùp, tröôøng. Do ñoù phaïm vi cuûa ñeà taøi chuùng toâi taäp trung nghieân cöùu vaøo yeáu toá taâm lyù cuûa cuûa nhöõng hoïc sinh coù tính caù bieät ôû tröôøng tieåu hoïc ............ vaø ñaëc ñieåm tính chaát cuûa moân aâm nhaïc lớp 4 ñeå töø ñoù laáy aâm nhaïc höôùng caùc em hoaø nhaäp vôùi taäp theå tieáp tuïc tham gia hoïc taäp trôû thaønh con ngoan troø gioûi, chaùu ngoan cuûa Baùc Hoà. Trang 2 Ngöôøi thöïc hieän : ...................................................................................................................... Giaùo duïc hoïc sinh caù bieät ôû lôùp 4 thoâng qua moân hoïc aâm nhaïc PHAÀN THÖÙ NHAÁT : THÖÏC TRAÏNG I. NGHIEÂN CÖÙU LYÙ THUYEÁT: 1) Giaùo duïc aâm nhaïc trong nhaø tröôøng : Ngay töø khi böôùc vaøo lôùp 1 hoïc sinh tieåu hoïc ñaõ ñöôïc hoïc moân hoïc aâm nhaïc, ñöôïc tröïc tieáp tham gia hoaït ñoäng veà ngheä thuaät trong töøng vaøi haùt maø coâ giaùo höôùng daãn. Ñaây laø böôùc khôûi ñaàu cho söï phaùt trieån nhöõng caûm xuùc veà nhaân caùch cuõng nhö hình thaønh töøng böôùc khaû naêng caûm thuï ngheä thuaät, bieát vaän duïng vaø coù theå vaän duïng ñöôïc nhöõng hieåu bieát veà ngheä thuaät vaøo hoïc taäp, sinh hoaït haèng ngaøy. Sang lôùp 2, 3, 4, 5 caùc em tieáp tuïc ñöôïc hoïc aâm nhaïc nhöng ôû moät möùc ñoä cao hôn, muïc tieâu cuûa moân hoïc cuõng ñöôïc naâng daàn leân ôû moät möùc ñoä nhaát ñònh. Giaùo duïc aâm nhaïc trong tröôøng tieåu hoïc vôùi 4 muïc tieâu :  AÂm nhaïc giaùo duïc thaåm myõ : Giaùo duïc aâm nhaïc laø moät trong nhöõng phöông tieän hieäu quaû nhaát ñöa vaøo yù thöùc hoïc sinh moät caùch tích cöïc, saâu saéc vaø coù muïc ñích veà moái quan heä thaåm myõ treân theá giôùi cuûa con ngöôøi. Baèng ngoân ngöõ ñaëc thuø cuûa mình veà tieát taáu, giai ñieäu hoaø aâm, aâm saéc,… taùc phaåm aâm nhaïc môû roäng taàm hieåu bieát cuûa hoïc sinh, laøm phong phuù theâm kinh nghieäm soáng mang laïi nhöõng caûm giaùc, xuùc ñoäng, thaåm myõ maïnh meõ. Trong quaù trình daïy hoïc ñaõ dieãn ra ôû hoïc sinh naêng löïc caûm thuï, hieåu ñaùnh giaù, yeâu thích thöôûng thöùc ngheä thuaät, nhu caàu hoaït ñoäng saùng taïo, taïo ra nhöõng giaù trò thaåm myõ.  AÂm nhaïc giaùo duïc ñaïo ñöùc : Trong khi taùc ñoäng ñeán tình caûm cuûa hoïc sinh thì aâm nhaïc cuõng ñoàng thôøi hình thaønh ôû hoïc sinh nhöõng tình caûm ñaïo ñöùc. Thoâng qua caùc taùc phaåm aâm nhaïc hình thaønh ôû hoïc sinh tình yeâu queâ höông ñaát nöôùc, loøng kính yeâu oâng baø, cha meï, Ñaûng, Baùc Hoà. Nhöõng baøi ca truyeàn thoáng giuùp hoïc sinh giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc truyeàn thoáng ñaáu tranh giaûi phoøng daân toäc ñaày khí theá haøo huøng. Nhöõng taùc phaåm aâm nhaïc truyeàn thoáng ñem laïi cho hoïc sinh caûm xuùc tröõ tình, töï haøo vôùi truyeàn thoáng.  AÂm nhaïc goùp phaàn phaùt trieån trí tueä : Trong quaù trình caûm thuï aâm nhaïc, gaén chaët vôùi söï phaùt trieån trí tueä ñoøi hoûi hoïc sinh phaûi chuù yù quan saùt nhaïy beùn. Hoïc sinh nghe nhaïc vaø tieán haønh so saùnh caùc aâm thanh, xaùc ñònh yù nghóa bieåu caûm cuûa giai ñieäu, tieát taáu, ghi nhôù hình töôïng aâm nhaïc. Nhöõng traûi nghieäm veà caùi ñeïp trong aâm nhaïc buoäc trí tueä hoïc sinh hoaïTrang t ñoän3g Ngöôøi thöïc hieän : ...................................................................................................................... Giaùo duïc hoïc sinh caù bieät ôû lôùp 4 thoâng qua moân hoïc aâm nhaïc tích cöïc. Tö duy tröøu töôïng cuûa hoïc sinh cuõng ñöôïc reøn luyeän trong khi haùt, ñoïc nhaïc. Thoâng qua taùc phaåm aâm nhaïc phaûn aùnh nhaän thöùc khaùch quan töï nhieân, caùc moái quan heä con ngöôøi vôùi con ngöôøi, con ngöôøi vôùi töï nhieân.  AÂm nhaïc goùp phaàn giaùo duïc theå chaát: AÂm nhaïc coù aûnh höôûng ñeán quaù trình phaùt trieån cô theå con ngöôøi. Tröôùc heát laø phaùt trieån tai nghe, khi nghe nhaïc hoïc sinh caàn phaân bieät chi tieát aâm, caùc phöông tieän dieãn taû aâm nhaïc ñeå coù theå nhaän bieát taùc phaåm ñoù coù thuoäc tröôøng phaùi phong caùch, taùc giaû naøo? töø ñoù tai nghe cöù phaùt trieån daàn leân. Hoaït ñoäng haùt gaén lieàn vôùi taâm lyù, theå chaát cuûa hoïc sinh thuùc ñaåy chöùc naêng hoaït ñoäng caùc cô quan phaùt thanh, hoâ haáp laøm cho gioïng haùt cuûa hoïc sinh daàn oån ñònh, chính xaùc, môû roäng aâm vöïc, aâm löôïng. Ca haùt taïo cho hoïc sinh coù daùng daáp uyeån chuyeån, phong thaùi thöïc nhieân tao nhaõ. 2. Ñaëc ñieåm taâm sinh lyù vaø khaû naêng aâm nhaïc cuûa hoïc sinh lôùp 4. Hoïc sinh tieåu hoïc veà theå chaát ñang phaùt trieån maïnh meõ neân raát hieáu ñoäng, öa hoaït ñoäng. Khi giaùo vieân daïy phaûi luoân keát hôïp vôùi vaän ñoäng. Thanh quaûn cuûa caùc em ñang phaùt trieån neân caùc em raát thích haùt, vì vaäy giaùo vieân caàn nhaéc nhôû ñeå giöõ gìn gioïng haùt cho treû. Trình ñoä vaên hoaù vaø voán hieåu bieát veà aâm nhaïc coøn nhieàu haïn cheá. Nhöng treû raát thích tham gia moïi hoaït ñoäng aâm nhaïc nhö : tham gia thi tieáng haùt tuoåi thô hay hoäi dieãn vaên ngheä. Ñoù laø nhöõng nôi thu huùt caùc em nhieàu nhaát. Trong caùc hoaït ñoäng cuûa caùc em thì hoaït ñoäng hoïc taäp laø chính, nhöng ñoái vôùi taâm lyù tuoåi thô thì thoâng thöôøng caùc em xem moân aâm nhaïc nhö laø moät moân giaûi trí, chöa chuù taâm moät caùch chuyeân saâu. Ñieàu ñaëc bieät laø tuoåi tieåu hoïc tö duy chuû yeáu khoâng chuû ñònh chieám öu theá, söï taäp trung cuûa treû keùm deã bò thu huùt bôûi kích thích maïnh. Veà khaû naêng ghi nhôù thì caùc em chæ mang tính cuï theå chuû yeáu laø naém nhôù caùc khaùi nieäm aâm nhaïc tröøu töôïng toát neáu nhö ñöa söï tröøu töôïng ñoù veà döôùi daïng hình aûnh cuï theå. Veà ngoân ngöõ caùc em coøn haïn cheá, nhöng trí töôûng töôïng vaø tính saùng taïo ñang phaùt trieån nhanh neân taêng cöôøng vieäc boài döôõng laø phöông tieän nhanh nhaát ñeå hoïc sinh phaùt huy trí töôûng töôïng vaø tính saùng taïo. ĐỂ NHẬN ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG SÁNG KIẾN, MỜI QUÝ THẦY CÔ BẤM VÀO ĐÂY: http://tailieugiaoduc.edu.vn/t.aspx?id=313 Trang 4 Ngöôøi thöïc hieän : ......................................................................................................................
- Xem thêm -