Tài liệu Giáo án vnen lớp 4-5 tuần 22

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1978 |
  • Lượt tải: 1
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu TUẦN 22 Thứ hai ngày 26 tháng 1 năm 2015 1 NHÓM TĐ 4 Tiết CHÀO CỜ 1 TOÁN Trường Tiểu học Hòa Cư Tiết BÀI 68.QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC 2 PHÂN SỐ(tiếp) I. Mục tiêu - Em biết cách quy đồng mẫu số các phân số. II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. III. Tiến trình lên lớp * Khởi động: NHÓM TĐ 5 CHÀO CỜ TIẾNGGV:Nguyễn VIỆT Minh Thu BÀI 20A: GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA ( T 1) I.Mục tiêu - Đọc - hiểu bài “Thái sư Trần Thủ Độ” II.Tài liệu phương tiện. III. Tiến trình lên lớp *. Khởi động GTB. 4 2 A . Hoạt động cơ bản: Quy đồng mẫu số PS sau: 10 và 5 HĐ1. HS quan sát bức tranh minh A.Hoạt động cơ bản họa cho nội dung bài đọc Thái sư HĐ 1. (nhóm)Trò chơi “đố bạn” Trần Thủ Độ và các câu hỏi trong HĐ 2. (nhóm) TL. HĐ 3. (cặp đôi) HĐ2. Nghe thầy cô(bạn) đọc bài 1 3 3 Người công dân số Một a, 2 và 4 giữ nguyên PS 4 - GV đọc mẫu. 1 1x 2 2   - 1HS đọc. 2 2 x2 4 HĐ3:Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa: 3 7 b, 8 và 6 24 chia hết cho cả TS Và MS - HS thực hiện HĐ4. Luyện đọc: MSC là 24 3 3 x3 9 7 7 x 4 28 HS thực hiện     8 8 x3 24 6 6 x 4 24 HĐ5: Thảo luận TLCH 1. TrÇn Thñ §é ®ång ý nhng yªu cÇu B.Hoạt động thực hành(cá nhân) ngêi ®ã ph¶i chÆt mét ngãn ch©n ®Ó HĐ 1. ph©n biÖt víi nh÷ng c©u ®¬ng kh¸c. 3 5 3 3 x3 9 a, 2 và 6 2  2 x3  6 và giữ nguyên PS 2. Vì Trần Thủ Độ rất nghiêm minh 5 7 4 4 4 x2 8 không vì tình riêng mà làm đúng phép và   và giữ nguyên b, 6 10 5 5 5 x 2 10 nước nnên đã thưởng vàng, lụa... 7 2 1 2 2 x3 6 3. TrÇn Thñ §é nhËn lçi vµ xin vua PS 10 c, 5 và 3 5  5 x3 15 ban thëng cho viªn quan d¸m nãi th¼ng. 1 1x5 5   4. ¤ng lµ ngêi c xö nghiªm minh, 3 3x5 15 kh«ng v× t×nh riªng, nghiªm kh¾c víi 2 1 2 2 x6 12 và   b¶n th©n, lu«n ®Ò cao kû c¬ng phÐp nHĐ 2. a, 9 6 9 9 x6 54 íc. 1 1x9 9 7 3 7 7 x8 56   và   HĐ6: đọc phân vai: HS thực hiện b, 6 8 6 6 x9 54 6 6 x8 48 HĐ7: Thi đọc 3 3x6 18 1 1 1 1x9 9   và   c, Các nhóm thi đọc phân vai trước lớp. 8 8 x6 48 12 9 12 12 x9 108 Bình chọn nhóm đọc hay, bạn đọc 1 1x12 12   9 9 x12 108 hay. TOÁN BÀI 62.CHU VI HÌNH TRÒN ( T1) Tiết TIẾNG VIỆT Bài 22A. HƯƠNG VỊ HẤP DẪN I.Mục tiêu 3 Hs biết :Quy tắc công thức tính chu ( t 1) vi hình tròn và biết vận dụng để tính 2 I. Mục tiêu 1. Đọc- hiểu bài “Anh hùng lao động Trần chu vi hình tròn. II.Đồ dùng DH Đại Nghĩa’ Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………. ……………………………………………………………………………………… Thứ ba ngày 27 tháng 1 năm 2015 3 NHÓM TĐ 4 Tiế TOÁN t 1 Tiểu Bài 69. LUYỆN Trường học Hòa Cư TẬP ( trang 43) I. Mục tiêu Em thực hành luyện tập quy đồng mẫu số các phân số. II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. III. Tiến trình lên lớp * Khởi động: A. Hoạt động thực hành. HĐ 1. (CN) Trò chơi “đố bạn” 1 1 1 1x 4 4 1 1x3 3 a, 3 và 4 ; 3  3x 4 12 ; 4  4 x3 12 3 5 3 3 x6 18 5 5 x5 25 và ;   ;   5 6 5 5 x6 30 6 6 x5 30 3 8 3 8 8 x 2 16 b, 10 và 5 ; 10 giữ nguyên ; 5  5 x 2 10 4 7 4 4 x2 8 7 và ;   ; PS giữ nguyên 3 6 3 3x 2 6 6 7 1 7 7 x6 42 1 1x 4 4 c, 4 và 6 ; 4  4 x6  24 ; 6  6 x 4  24 5 7 5 5 x8 40 7 7 x6 42 và ;    ;  6 8 6 6 x8 48 8 8 x6 48 HĐ 2. (nhóm) NHÓM TĐ 5 TIẾNG VIỆT BÀI 20A: GƯƠNGMinh SÁNG GV:Nguyễn ThuNGƯỜI XƯA( T 2) I.Mục tiêu Sách hướng dẫn học TV 5 tập 2A trang 23 II.Tài liệu phương tiện. - Tài liệu HD học Tiếng Việt 5. - Các thẻ chữ trang 26 cho HĐ 2 phần HĐTH III. Tiến trình lên lớp *. Khởi động - Đọc đoạn 1 bài “Thái sư Trần Thủ Độ” ?bạn hiểu thế nào là câu đương? B. Hoạt động thực hành HĐ1: Dòng nêu đúng nghĩa của từ công dân: dòng b HĐ2: Xếp các thẻ từ vào 3 nhóm: a. Công có nghĩa là” của nhà nước, của chung” Công dân, công cộng, công chúng. b. Công có nghĩa là” không thiên vị” c. Công có nghĩa là”thợ, khéo tay” 2 và5 đều có MS là 7 là các là PS: 7 2 35 Công bằng, Công ; 7 7 công lí, nhân, công 3 16 3 công minh, nghiệp. b, 4 và 4 đều có MS là các PS: 4 ; 4 công tâm. 1 1 3 HĐ 3. a, 2 ; 3 và 5 1 1x3 x5 15 1 1x 2 x5 10 3 3 x 2 x3   ;   ;  2 2 x3 x5 30 3 3 x 2 x5 30 5 5 x 2 x3 HĐ3: Chọn 3 từ đồng nghĩa với từ 18 ccông dân và ghi vào vở:  30 Nhân dân, dân chúng, dân. 1 2 3 HĐ4: Không thể thay từ công dân trong b, 2 ; 3 và 4 1 1x3 x 4 12 2 2 x 2 x 4 16 3 3 x 2 x3câu nói dưới đây.....   ;   ;  2 2 x3 x 4 24 3 3 x 2 x 4 24 4 4 x 2 x3 Vì từ công dân có hàm ý “người dân môt nước đọc lập”, khác với cácc từ nhân 18  dân, dân chúng, dân. Hàm ý này của từ 24 a, *Báo cáo với thầy/cô giáo kết quả những việc em đã làm. KHOA HỌC BÀI 23.ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI ( t 1) I.Mục tiêu Tiế (sách hướng dẫn học khoa học 4 tập 2 t 2 trang 14) công dân ngược lại với ý của từ nô lệ. 4 TIẾNG VIỆT BÀI 20A: GƯƠNG SÁNG NGƯỜI Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Thứ tư ngày 28 tháng 1 năm 2015 Tiết 1 NHÓM TĐ 4 TOÁN Bài 70. SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ( t 1) I. Mục tiêu - HS biết cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số. - So sánh một phân số với 1. II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. III. Các hoạt động dạy học * Khởi động: A. Hoạt động cơ bản HĐ 1. (nhóm) 4 6 4 16 = 6 9 3 15 ; = 5 25 3 12 ; = HĐ 2. (cặp đôi) Thực hiện thao sách HĐ 3. (cặp đôi) a, b, Thực hiện theo yêu cầu c,(chung) GV hướng dẫn,lấy VD: 6 4 8 9  ;  9 9 7 7 *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm. B. Hoạt động thực hành HĐ 1. (cá nhân). a) c) 5 < 9 3 14 7 9 < b) 6 14 ; 7 6 > 6; 6 d) 8 8 > 2 8 *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm. NHÓM TĐ 5 TIẾNG VIỆT BÀI 20B: TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN(T 1) I.Mục tiêu - Đọc - hiểu bài “Nhà tài trợ đặc biệt cảu cách mạng” II.Tài liệu phương tiện. *Khởi động - Đọc đoạn bài Tái sư Trần Thủ Độ - Bạn hiểu thế nào là xã tắc? A . Hoạt động cơ bản: HĐ1: HS trao đổi, TLCH: HS thực hiện HĐ2. Nghe thầy cô(bạn) đọc bài: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng. - GV đọc mẫu. - 1HS đọc. HĐ3:Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa: - HS thực hiện: 1- c; 2- a; 3- e; 4- b; 5- h; 6 – d; 7 -g HĐ4. Luyện đọc: HS thực hiện HĐ5: Thảo luận TLCH 1) a - 3; b – 1; c - 4; d - 2 2) Việc làm của ông Thiện cho thấy ông là một công dân yêu nước, có tấm lòng vì đại nghĩa, sẵn sàng hiến tặng số tài sản rất lớn của mình cho Cách mạng vì mong muốn được góp sức mình vào sự nhgiệp chung. 3) Từ câu chuyện trên.... Người công dân phải có trách nhiệm với đất nước/ Người công dân phải biết góp công, góp của vào sự nghiệp xây dựng 5 Trường Tiểu học Hòa Cư Tiết 2 Tiết 3 KHOA HỌC BÀI 23.ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI (t 2) I.Mục tiêu (sách hướng dẫn học khoa học 4 tập 2 trang 14) II.Đ D DH *Khởi động ?Khi nào ta nhìn thấy vật? A. Hoạt động cơ bản HĐ 5 . (cá nhân) Đọc phần trong khung HĐ 6. (nhóm).Quan sát và trả lời -Ánh sáng (mặt trời) chiếu từ phía sau lưng bạn đội mũ HĐ 7. ( nhóm)Làm thí nghiệm Dự đoán các cách làm cho quyển sách nhỏ đi. Dịch đèn lạ gần quyển sách.Thay quyển sách bằng một tờ giấy bóng ta thấy ánh sáng truyền qua giấy bóng kính. HĐ 8. (CN) Đọc nội dung trong khung *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm TIẾNG VIỆT Bài 22B. THẾ GIỚI CỦA SẮC MÀU (tiết 1 .Tr 61) I. Mục tiêu 1. Đọc- hiểu bài chợ tết II. Tài liệu phương tiện. Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt. III. Các hoạt động dạy học * Khởi động - Đặt một câu kể Ai thế nào? * Giới thiệu bài GV:Nguyễn Minh Thu và bảo vệ Tổ quốc. HĐ6: Thi đọc: HS thực hiện: Thi độc trong nhóm, thi đọc trước lớp. Bình chọn bạn đọc hay nhất. TIẾNG VIỆT BÀI 20 B: TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN (T 2) I.Mục tiêu Viết được bài văn tả người có bố cục rõ ràng ;đủ ý ;thể hiện được những quan sát riêng;dùng từ đặt câu đúng. ( kiểm tra viết) II.Tài liệu phương tiện. *Khởi động B. Hoạt động thực hành: HĐ1: HS đọc Y/C, xác định yêu cầu đề bài. Thực hành viết bài . *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm TOÁN BÀI 63.DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN (T 1) I.Mục tiêu Hs biết :Quy tắc công thức tính diện tích hình tròn và biết vận dụng để tính diện tích hình tròn. II.Đồ dùng DH - Mỗi nhóm một chiếc hộp và các hình như yêu cầu HĐ 1 tr 18 phần HĐCB III. Tiến trình lên lớp * Khởi động(BVN điều hành) * Trò chơi “hai hoa”(BHT điều hành) Câu hỏi:Bạn hãy tính chu vi hình tròn 6 Trường Tiểu học Hòa Cư A. Hoạt động cơ bản HĐ1(nhóm) Quan sát tranh và nói về màu sắc của những sự vật trong bức tranh HĐ2: Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài sau: Chợ tết - 1HS đọc bài - GV đọc ? Bài này chúng ta đọc với giọng như thế nào? (giọng tả nhẹ nhàng, êm ái, ...) HĐ3: CN 1 - e; 2-d; 3 - c; 4 - b; 5 - a; HĐ 4. (nhóm) Cùng luyện đọc HĐ 5. ( cặp đôi) 1. Người các ấp đi chợ tết trong khung cảnh thiên nhiên rất đẹp: mặt trời ló ra sau đỉnh núi .... 2.-Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon. - Vài cụ già chống gậy bước lom khom. - Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ GV:Nguyễn Minh Thu có bán kính: r = 2,5 m A. Hoạt động cơ bản HĐ1. (N)Chơi trò chơi”chiếc hộp bí mật” HĐ 2.(Chung) Đọc kĩ ND và nghe GV hướng dẫn GV hướng dẫn theo sách HĐ 3.(cặp)Tình diện tích hình tròn có bán kính r: ĐA : a, 5 x 5 x 3,14 = 78,5(cm 2 ) 3 3 9 28,26 x x3,14 = x3,14  2,355 4 4 12 12 b, (m 2 ) B. Hoạt động thực hành HĐ 1.(CN) Tính diện tích hình tròn. ĐA: a, 0,4 x0,4 x 3,14 = 0,5024 ( dm 2 ) 1 b, Đổi 3 4 cm= 3,25 cm 3,25,x 3,25 x 3,14 = 33,16625 (cm 2 ) c, Bán kính của hình tròn là: 7,2 : 2 = 3,6 ( dm) Diện tích của hình tròn là: 3,6 x 3,6 x 3,14 = 40, 6944 ( dm 2 ) 4 5 - Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ. d, Đổi - Hai người thôn gánh lợn. Bán kính của hình tròn là: 0,8 : 2 = 0,4 (m) Diện tích của hình tròn là: 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0, 5024( m 2 ) *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm. - Con bò vàng ngộ nghĩnh. 3. Những người đi chợ tết rất vui vẻ, họ tưng bừng ra chợ tết, vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc. m =0,8m 4. Các màu sắc: trắng, hồng lam, đỏ, xanh, biếc thắm, vàng , tía, son. Tiết 4 HĐ 6. ( nhóm)HTL 8 câu thơ đầu TIẾNG VIỆT Bài 22B. THẾ GIỚI CỦA SẮC MÀU (tiết 2 .Tr 64) I. Mục tiêu - Biết quan sát cây cối và ghi lại kết quả quan sát. II. Tài liệu phương tiện. Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt. KHOA HỌC Bài 20. HỖN HỢP VÀ DUNG DỊCH Tiết 3 I.Mục tiêu -(sách hướng dẫn học KHOA HỌC lớp 5 tập 2 trang 8) II. Tài liệu phương tiện. III. Các hoạt động dạy học  Khởi động: 7 Trường Tiểu học Hòa Cư III. Các hoạt động dạy học * Khởi động - Đọc thuộc lòng 8 câu thơ đầu bài chợ tết * Giới thiệu bài A. Hoạt động cơ bản HĐ 7.(N)a, Bài QS từng bộ QS từng phận của thời kì PT cây của cây Cây mai tứ + quý Cây gạo + Sầu riêng + b,Tác giả quan sát cây bằng nhưng giác quan;Thị giác(mắt),vị giác( lưỡi),thính giác( tai),khứu giác( mũi) c, So sánh Cây mai tứ quý: Cây gạo:Cánh hoa rụng quay tí như chong chóng.Qủa gạo múp míp như tho hai đầu như con thoi... Sầu riêng: Nhân hóa - Các h/a so sánh cà nhân hóa có tác dụng làm cho bài văn miêu tả thêm cụ thể ,sinh động, hấp dẫn, và gần gũi với người đọc. B. Hoạt động thực hành HĐ 1. (CN) KT kết quả một cây mà em quan sát Tiết 5 LUYỆN TIẾNG VIỆT Luyện viết bài “Chợ tết” I.Mục tiêu -Viết đúng chính tả,trình bày đúng bài thơ“chợ tết” - HSNK làm bài tập về câu ghép II,HĐ học GV:Nguyễn Minh Thu B. Hoạt động thực hành ( trang 14, 15 ) HĐ1. Thực hành tách các chất ra khỏi hỗn hợp - HS thực hành thí nghiệm HĐ2. Thực hành tách các chất ra khỏi dung dịch - HS thực hiện HĐ3. Liên hệ thực tế - Trong cuộc sống thường gặp : + Những hỗn hợp : Cám với gạo, gạo với trấu, gạo với sạn, đường và cát, muối và cát, ngô và đỗ… + Những dung dịch : nước và xà phòng, giấm và đường, giấm và muối, nước mắm và mì chính. - Ứng dụng tách các chất ra khỏi hỗn hợp trong đời sống thực tế có ích lợi : giúp con người có thể sử dụng sản phẩm đó theo ý muốn của mình C. Hoạt động ứng dụng - HS thực hiện cùng người thân LUYỆN TIẾNG VIỆT Luyện đọc bài “Nhà tài trợ đặc biệt của CM” I.Mục tiêu -Đọc lưu loát ,diễn cảm bài - Hiểu nội dung bài “Nhà tài trợ đặc biệt của CM” - Rèn kĩ năng đọc. 8 Trường Tiểu học Hòa Cư 1.Viết chính tả - 1HS đọc đoạn viết - Ghi ra nháp những từ khó viết - GV đọc chính tả cho hs viết - Đổi vở cho bạn soát lỗi 2, Làm bài tập. Bµi 1.Hãy khoanh cào từ viÕt sai và viết lại cho đúng chính tả a.cuéc thi d.chuéc nçi b.ch¶i chuèc e.thuéc bµi c.vuèt ve g.tr¾ng mèc Bµi 2(NK).ViÕt tiÐp vµo chç trèng ®Ó thµnh c©u cã m« h×nh Ai lµm g×? C¶ líp em…………………… §ªm giao thõa, c¶ nhµ em….. …………………………………. Tiết 6 Tiết 7 ĐẠO ĐỨC(gvbm) GV:Nguyễn Minh Thu II.HĐ học Bài 1.HS tự luyện đọc trong nhóm nhiều lần Các bạn trong nhóm chỉnh sửa giúp bạn 1,Trả lời câu hỏi về nội dung bài 2,lần lượt từng em lên bảng đọc bài trước lớp Bài 2.(HSNK) 1, Trước và sau khi CM ông Thiện đã giúp gì cho CM?( Trước: ông ủng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương.Sau : ông ủng hộ chính phủ tới 64 lạng vàng với quỹ độc lập T. Ư ông đóng góp tới 10 vạn Đông Dương 2, Trong KC ông Thiện đã giúp gì cho đất nước?(ủng hộ cán bộ bộ đội khu II hàng trăm tấn thóc. ĐẠO ĐỨC(gvbm) THỂ DỤC(gvbm) THỂ DỤC(gvbm) Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 9 Trường Tiểu học Hòa Cư Tiết 1 GV:Nguyễn Minh Thu Thứ năm ngày 29 tháng 1 năm 2015 NHÓM TĐ 4 NHÓM TĐ 5 TOÁN TIẾNG VIỆT Bài 70. SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG BÀI 20B: TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG MẪU SỐ ( T 2) DÂN (T 3) I. Mục tiêu I.Mục tiêu HS biết cách so sánh hai phân số có Kể được câu chuyện đã nghe ,đã học cùng mẫu số. về một tấm gương sống , và làm việc theo So sánh phân số với 1. II. Tài liệu phương tiện. pháp luật , theo nếp sống văn minh. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. II.Tài liệu phương tiện. III. Tiến trình lên lớp * Khởi động: III. Tiến trình lên lớp B. Hoạt động thực hành *Khởi động HĐ 2. (cặp đôi). B.Hoạt động thực hành a) Đọc nội dung trong khung b, So sánh PS sau với 1: HĐ2: Chuẩn bị kể chuyện đã nghe, đã 5 3 9 7 49 32  1;  1;  1; 1;  1; 1 6 2 19 7 46 71 HĐ 3. (CN) 1 5 12 13    3 15 36 39 1 7 10 13    2 14 20 26 HĐ 4. (CN) a, b, c, 3 4 3 3 x5 15 4 4 x 4 16 và ;   và   4 5 4 4 x5 20 5 5 x 4 20 2 3 2 2 x2 4 3 và ;   và giữ nguyên 5 10 5 5 x 2 10 10 5 7 5 5 x 4 20 7 7 x 2 14 và ;   và   6 8 6 4 x 4 16 8 8 x 2 16 HĐ 5.Khoanh vào bài theo mẫu *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm. C.HĐ ƯD Thực hiện trang 49 Tiết 2 ĐỊA LÍ BÀI 8.ĐỒNG BẰNG NAM BỘ( t 2) II.Mục tiêu -(sách hướng dẫn học LS +ĐL 4 trang 60 đọc... HS đọc yêu cầu, thảo luận tìm câu chuyện để kể. Tập kể chuyện trong nhóm. HĐ3: HS thực hiện Kể chuyện trong nhóm. HĐ4: Kể chuyện trước lớp. - Đại diện nhóm kể chuyện trước lớp - Bình chọn bạn kể chuyện hay. C. Hoạt động ứng dụng: GV hướng dẫn như TL trang 35 TIẾNG VIỆT BÀI 20 C: HOẠT ĐÔNG TẬP THỂ(t1) II.Mục tiêu 10 Trường Tiểu học Hòa Cư quyển tập 2) II.Tài liệu phương tiện. Bản đồ địa lí TNVN *Khởi động. - Vì sao ĐBBB có đất đai màu mỡ? Tiết 3 GV:Nguyễn Minh Thu -(sách hướng dẫn học TV 5 trang 36 quyển 2A) II.Tài liệu phương tiện. *Khởi động. A . Hoạt động cơ bản: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1(chung) Trò chơi: Ai tài lắp ghép HĐ 8.. .(HĐ cá nhân) Gv,HS thực hiện theo HD -Đồng bằng NB nằm ở phía Nam nước ta HĐ2.(chung) Tìm hiểu về cách nối các vế BNB do hệ thống sông Mê Công và sông câu ghép bằng quan hệ từ. Hồng bồi đắp nên HS làm bài vào phiếu BT. -Diện tích đồng bằng lớn nhất cả nước gấp (GV tham khảo TL- SGV trang 33- 34) ba lần đồng bằng Bắc Bộ. Đất chính ở Câu ghép và các vế Từ và dấu câu ĐBNB là đất phù sa màu mỡ câu dùng để nối các -Kinh, Khơme, Chăm , Hoa. Lễ hội Bà vế câu Chúa Xứ,hội xuân núi Bà, Câu 1: Mẫu B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Câu 2: Tuy đồng chí Tuy, nhưng HĐ 1. (nhóm) không muốn làm mất Làm vào phiếu BT trật tự,/ nhưng tôi có HĐ 2.(cá nhân) quyền nhường chỗ cho - Các DT sống chủ yếu ở đồngbằngNamBộ đồng chí. là người kinh, khơ me, chăm. Câu 3: Lê- nin không - Ở Tây Nam Bộ người dân thường làm nhà tiện từ chối,/ đồng chí Dấu phẩy dọc theo sông ngòi ,kênh rạch,xuồng ghe là cảm ơn I- va - nốp và phương tiện đi lại phổ biến ở đồng bằng ngồi vào ghế cắt tóc. Nam Bộ. - HS đọc ghi nhớ. HĐ 3. .(nhóm) Làm hướng dẫn viên du lịch B. Hoạt động thực hành: HĐ1(CN) : viết vào vở quan hệ từ hoặc *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em cặp quan hệ từ nối các vế câu trong câu đã làm ghép: HS thực hiện: a) Nếu ....thì b) Tuy...nhưng. HĐ2(CN): HS thực hiện a) Nhưng b) Hay c) Tuy...nhưng *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm. TIẾNG VIỆT Bài 22B.THẾ GIỚI CỦA SẮC MÀU (t 3) TOÁN I. Mục tiêu BÀI 63.DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN ( T2) - Nghe – kể lại những câu chuyện con vịt I.Mục tiêu xấu xí ,hiểu ý nghĩa câu chuyện. 11 Trường Tiểu học Hòa Cư II. Tài liệu phương tiện. Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt. III. Tiến trình lên lớp. * Khởi động * Giới thiệu bài B. Hoạt động thực hành Tiết 4 GV:Nguyễn Minh Thu Hs biết :Quy tắc công thức tính diện tích hình tròn và biết vận dụng để tính diện tích hình tròn. II.Đồ dùng DH - Mỗi nhóm một chiếc hộp và các hình như yêu cầu HĐ 1 tr 18 phần HĐCB III. Tiến trình lên lớp HĐ2 : (Chung) * Khởi động(BVN điều hành) a,Hs quan sát ảnh thiên nga,nêu nhận xét về * Trò chơi “hai hoa”(BHT điều hành) B. Hoạt động thực hành chim thiên nga.( màu trắng,rất đẹp...) HĐ 2.Tình diện tích hình tròn b, GV kể chuyện con vịt xấu xí ( 2 lần) a,Bán kính của hình tròn là: 6, 28 : 2 : 3,14 = 1( cm) HĐ 3: (nhóm) Diện tích của hình tròn là: 1 x 1 x 3,14 = a,Sắp xếp các tranh thứ tự đúng là: 3,14 ( cm 2 ) b, ,Bán kính của hình tròn là: 28,26: 2 : 2 -1 -3- 4 3,14 = 4,5 ( m) b, dựa vào tranh đã sắp xếp kể lại từng đoạn Diện tích của hình tròn là: 4,5 X 4,5 X 3,14 = 63,585 ( m 2 ) câu chuyện. HĐ 3. HĐ 4: (cặp) . Bài giải Diện tích của mặt bàn là: a, Con vịt “xấu xí” trong câu chuyện là con 45 x 45 x 3,14 = 6358,5 ( cm 2 ) chim thiên nga. Vì thiên nga không giống Đáp số : 6358,5 cm 2 . HĐ 4. các con vịt khác Bài giải b, HS trả lời theo ý thích Diện tích của hình tròn nhỏ (miệng giếng) là : C. Hoạt động ứng dụng 0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 ( m 2 ) Thực hiện theo yêu cầu Bán kính của hinh tròn lớn(cả miệng giếng và thành giếng) là : 0,7 + 0,3 = 1 ( m ) Diện tích của hình tròn lớn là : 1 x 1 x 3,14 = 3,14 ( m 2 ) Diện tích của thành giếng là : 3,14 – 1,5386 = 1,6014 ( m 2 ) ĐS : 1,6014 m 2 . C.HĐ ỨNG DỤNG Hướng dẫn HS thực hiện như phần ứng TIẾNG VIỆT dụng( tr- 23) Bài 22C. TỪ NGỮ VỀ CÁI ĐẸP (t 1) ĐỊA LÍ BÀI 9 .CHÂU Á (T 2 ) I. Mục tiêu 12 Trường Tiểu học Hòa Cư (sách hướng dẫn học TV 4 tập 2A trang 68) II. Tài liệu phương tiện. - Các thẻ chữ trang 68 cho hđ 2 phần HĐCB III. Tiến trình lên lớp * Khởi động * Giới thiệu bài A. Hoạt động cơ bản HĐ 1. (nhóm) - QS các tranh và nói về vẻ đep cảu chúng HĐ 2. ( cặp đôi) a,Các TN thể Đẹp, xinh đẹp, tươi hiện vẻ đẹp tắn,dịu dàng …. của con người b,Các TN thể hiện vẻ đẹp của con vật Đẹp, xinh xắn…. c,Các từ dùng để thể hiện vẻ đẹp của cảnh vật. Đẹp, tươi đẹp, huy hoàng… GV:Nguyễn Minh Thu I.Mục tiêu (sách hướng dẫn học LS&ĐL 5 tập 2 trang 56) II.Đ D DH *Khởi động B. Hoạt động thực hành (trang 62 – 64 ) HĐ1. Làm BT - Các câu đúng : a1, a4, a5, a7. HĐ2. Làm việc với lược đồ. - HS làm việc với phiếu BT HĐ3. Chơi trò chơi : Ai nhanh ai đúng. - GV chuẩn bị các thẻ chữ để cho HS chơi trò chơi - Cho HS chơi - Tổng kết trò chơi. HĐ 3. ( nhóm). VD: Mẹ em rất dịu dàng đôn hậu. HĐ 4. (cặp đôi) - Mặt tươi như hoa, Huệ mỉn cười chào mọi người. C. Hoạt động ứng dụng (trang 65 ) - HS tìm hiểu và giới thiệu về Châu Á. Đề xuất các ý tưởng bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm. - Ai cũng khen chị Ba đẹp người, đẹp nết. Tiết 5 - Viết cẩu thả thì chắc chắn chữ như gà bới. PHỤ ĐẠO- BỒI DƯỠNG TIỀNG VIỆT LUYỆN TẬP QUAN SÁT CÂY CỐI I.Mục tiêu -Ôn , lại kiến thức về cách quan sát cây cối và ghi lại kết quả quan sát PHỤ ĐẠO- BỒI DƯỠNG TIỀNG VIỆT LUYỆN TẬP VỀ VĂN TẢ NGƯỜI I. Mục tiêu. - Củng cố và nâng cao thêm cho các em những kiến thức về văn tả người.. - Rèn cho học sinh kĩ năng làm văn thành 13 Trường Tiểu học Hòa Cư II.HĐ HỌC Tiết GV:Nguyễn Minh Thu thạo. II.Chuẩn bị : Nội dung ôn tập. HĐ 1. Đọc đoạn văn : Trang 15 sách trắc III.Hoạt động dạy học : TV nghiệm 4 tập 2. HĐ 1: Sau đây là hai cách mở đầu bài văn tả người. Theo em, cách mở bài ở hai đoạn Làm bài tập 11 – 14 này có gì khác nhau? BT 11.Tác giả quan sát cây bù quân theo Đề bài 1: Tả một người thân trong gia đình em. trình tự nào?(tả theo trình tự từng bộ phận Gia đình em gồm ông, bà, cha mẹ và hai của cây) chị em em. Em yêu tất cả mọi người nhưng em quý nhất là ông nội em. BT12. Tác giả miêu tả những bộ phận nào Đề bài 2 :Tả một chú bé đang chăn trâu. của cây bù quân? ( gai, lá, hoa, quả, thân) Trong những ngày hè vừa qua, em được bố mẹ cho về thăm quê ngoại. Quê ngoại BT 13. Tác giả quan sát cây bù quân bằng đẹp lắm, có cánh đồng bát ngát thẳng cánh những giác quan nào ?( thị giác) cò bay. Em gặp những người nhân hậu, thuần phác, siêng năng cần cù, chịu BT 14.( NK) Em thích hình ảnh so sánh thương, chịu khó. Nhưng em nhớ nhất là nào?vì sao?( HSTL: VD: Mỗi độ xuân sang , hình ảnh một bạn nhỏ chạc tuổi em đang chăn trâu trên bờ đê. cây bù quân đổ lá non, bừng sắc đỏ, đỏ như ĐA:- Đoạn mở bài 1 : Mở bài trực tiếp một cây lửa giữa rừng xanh.) (giới thiệu luôn người em sẽ tả). - Đoạn mở bài 2 : Mở bài gián tiếp (giới thiệu chung sau mới giới thiệu người em tả.) HĐ 2 : Tả một em bé đang tuổi chập chững tập đi. Em hãy viết đoạn mở bài theo 2 cách sau : a) Giới thiệu trực tiếp người được tả. b) Giới thiệu hoàn cảnh xuất hiện của nhân vật. VD:a) “Bé bé bằng bông, hai má hồng hồng…”. Đó là tiếng hát ngọng nghịu của bé Hương con cô Hạnh cùng dãy nhà tập thể với gia đình em. b) Dường như ngày nào cũng vậy, sau khi học xong, phụ giúp mẹ bữa cơm chiều thì tiếng trẻ bi bô ở cuối nhà tập thể vọng lại làm cho em nao nao trong người. Đó là tiếng của bé Hương , cô con gái đầu lòng LUYỆN TIẾNG VIỆT của cô Hạnh cùng cơ quan với mẹ em MRVT: CÁI ĐẸP LUYỆN TOÁN 14 6 Trường Tiểu học Hòa Cư I.Mục tiêu -Ôn , lại kiến thức về một số từ ngữ về cái đẹp. II.HĐ HỌC HĐ 1. Tìm một số từ ngữ dùng để miêu tả vẻ đẹp của cây cối? ( VD: mượt mà,xanh bóng loáng, nõn nà,mơn mởn, tươi rói) HĐ 2.Tìm một thành ngữ nói về phong cảnh?(Non xanh nước biếc) HĐ 3.(NK) Em hãy viết một đoạn văn 4-5 câu nói về cảnh đẹp quê em. GV:Nguyễn Minh Thu BÀI TẬP VỀ DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN I.Mục tiêu. - Củng cố cách tính chu vi và diện tích hình tròn; tìm x. - Rèn kĩ năng trình bày bài. II. Đồ dùng: Hệ thống bài tập. III.Các hoạt động dạy học. HĐ 2: Đường kính của một bánh xe đạp là 0,52m. a) Tính chu vi của bánh xe đó? b) Chiếc xe đó sẽ đi được bao nhiêu m nếu bánh xe lăn trên mặt đất 50 vòng, 300 vòng? Bài giải: a) Chu vi của bánh xe đó là: 0,52 x 3,14 = 1,6328 (m) b) Quãng đường xe đạp đi trong 50 vòng là: 1,6328 x 50 = 81,64 (m) Quãng đường xe đạp đi trong 300 vòng là: 1,6328 x 300 = 489,84(m) Đáp số: a) 1,6328 m; 489,84 m HĐ 3: Bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng thì được quãng đường dài 22,608 m. Tính đường kính của bánh xe đó? Bài giải: Chu vi của bánh xe là: 22,608 : 10 = 2,2608 (m) Đường kính của bánh xe đó là: 2,2608 : 3,14 = 0,72 (m) Đáp số: 0,72m HĐ 4: (HSNK) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng 20m, Người ta đào một cái ao hình tròn có bán kính 15m. Tính diện tích đất còn lại là bao nhiêu? Bài giải: Diện tích mảnh đất đó là: 30 x 20 = 600 (m2) Diện tích cái ao đó là: 8 x 8 x 3,14 = 200,96 (m2) Diện tích đất còn lại là : 600 – 200,96 = 399,04 (m2) 15 Trường Tiểu học Hòa Cư Tiết 7 LUYỆN TOÁN SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MS I. Mục tiêu - Củng cố về cách so sánh hai phân số cùng mẫu số. II.HĐ HỌC BT1. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 2 4 4 2  ;  ; 5 5 5 5 4 4 8 9  ;  7 7 6 6 BT 2. Sắp xếp các PS sau theo thứ tự từ bé đến lớn 5 4 8 9 ; ; ; 7 7 7 7 xếp 4 5 8 9 ; ; ; 7 7 7 7 BT 3 (NK) Nga ăn 2 5 cái bánh .Hằng ăn 3 5 cái bánh như thế.Hỏi ai ăn nhiều bánh hơn? Bài giải Ta so sánh hai PS 2 5 3 và PS 5 : Vì 2 5 3 <5 nên Hằng ăn nhiều bánh hơn. Tiết 8 KĨ NĂNG SỐNG Chủ đề 7. MỤC TIÊU CỦA TÔI (T1) I. MỤC TIÊU : Giúp HS: - Hiểu được Kĩ năng đặt mục tiêu là rất cần thiết trong cuộc sống hằng ngày. - HS biết kĩ năng đặt mục tiêu giúp chúng ta sống có định hướng, có kế hoạch, thực tế và GV:Nguyễn Minh Thu Đáp số: 399,04 m2 LUYỆN TIẾNG VIỆT Luyện viết:Nhà tài trợ đặc biệt của CM I.Mục tiêu -Viết đúng chính tả,trình bày đúng đoạn văn bài “Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng” đoạn 2. - HSNK làm bài tập về câu ghép II,HĐ học HĐ 1.Viết chính tả - 1HS đọc đoạn viết - Ghi ra nháp những từ khó viết - GV đọc chính tả cho hs viết - Đổi vở cho bạn soát lỗi HĐ 2, Làm bài tập. Bài tập 1 : Nối từ công dân ở cột A với nghĩa tương ứng ở cột B A B 1)Người làm việc trong cơ quan nhà nước. Công 2)Người dân của một dân nước, có quyền lợi và nghĩa vụ với đất nước. 3)Người lao động chân tay làm công ăn lương. BT 2: (NK)Điền tiếng tiếng chứa d/gi/r - Anh chị và hai cháu lên xe đi!Các cháu giống anh chị quá! - Gía vé mỗi người bao nhiêu? -Rẻ thôi mà! Anh chị cho mỗi người hai mươi ngàn,còn các cháu thì miễn phí.Chúng trông dễ thương quá! KĨ NĂNG SỐNG KÜ n¨ng lËp kÕ ho¹ch (T1) I.Môc tiªu -Lµm vµ hiÓu ®îc néi dung bµi tËp 1,2,3 & ghi nhí. -RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng lËp kÕ ho¹ch trong c¸c c«ng viÖc. -Gi¸o dôc cho häc sinh cã ý thøc biÕt lËp kÐ ho¹ch sao cho lÞch tr×nh phï hîp ®Ó tiÕn hµnh c«ng viÑc ®îc thuËn lîi. II.§å dïng 16 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Vë bµi tËp thùc hµnh kÜ n¨ng sèng líp 5. dễ thực hiện được mục tiêu đã đề ra. III.C¸c ho¹t ®éng - Giáo dục cho HS kĩ năng giao tiếp; kĩ Ho¹t ®éng 1: Xö lÝ t×nh huèng năng tư duy sáng tạo và kĩ năng Bµi tËp 1: ra quyết định giải quyết vấn đề. - Đäc t×nh huèng cña bµi tËp vµ c¸c ph¬ng II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi. -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm 2. *HĐ1: Giới thiệu nội dung bài học. -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶. *HĐ2: Bài tập thực hành(CN) -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung. Bài tập 1: Yêu cầu HS lần lượt đọc yêu cầu *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Ph¶i cã kÕ bài tập 1 trang 38: Em hãy đánh dấu + vào ô ho¹ch cô thÓ cho c«ng viÖc ®Ó thuËn lîi trống trước những yêu cầu cần thiết khi đặt trong khi lµm. Ho¹t ®éng 2:Lùa chän mục tiêu. Bµi tËp 2: - Hướng dẫn cho HS tự làm bài cá nhân vào - Đäc yªu cÇu cña bµi tËp vµ c¸c ph¬ng ¸n vở và yêu cầu HS lần lượt đọc bài làm của lùa chän ®Ó tr¶ lêi. mình. -C¸c HS kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung. - Sau khi HS đọc xong, GV cùng cả lớp đưa *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Chóng ta cnnf lùa chän nh÷ng ho¹t ®éng quan ra kết luận đúng. Đánh dấu + vào trước các biÕt träng ®Ó u tiªn cho c«ng viÖc. ý: Ho¹t ®éng 3 : LËp kÕ ho¹ch + Mục tiêu phải rõ ràng, cụ thể, trả lời cho Bµi tËp 3: câu hỏi như: Ai? Sẽ thực hiện mục tiêu cái - Gäi mét häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm 2. gì? Vào thời gian nào? Bằng cách nào? -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶. + Mục tiêu phải có tính khả thi. -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung. + xác định được những khó khăn có thể gặp *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Chóng ta cÇn cã kÕ ho¹ch cô thÓ cho c«ng viÖc hµng phải trong quá trình thực hiện mục tiêu. + Xác định được những việc cần làm để thực ngµy. * Ghi nhí: ( Trang 34) hiện mục tiêu. + Xác định rõ mốc thời gian hoàn thành. + Phải kiên định quyết tâm trong việc thực hiện mục tiêu đặt ra. *HĐ 3: Củng cố, dặn dò: - Kĩ năng đặt mục tiêu giúp em điều gì trong cuộc sống hằng ngày ? Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 17 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 Tiết 1 NHÓM TĐ 4 TIẾNG VIỆT BÀI 22C. TỪ NGỮ VỀ CÁI ĐẸP( t 2) NHÓM TĐ 5 TOÁN TOÁN : BÀI 64. EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC( 1 Tiết) I.Mục tiêu I.Mục tiêu (Sách hướng dẫn học TV 4 tập 2A trang Hs biết :Ôn tập về công thức tính chu vi, diện tích hình tròn và vận dụng để giải 48) các bài toán liên quan đến chu vi, diện tích II. Tài liệu phương tiện. của hình tròn. II.Đồ dùng DH - Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt. - Phiếu bài tập trang 26 cho HĐ1 III. Các hoạt động dạy học III. Tiến trình lên lớp * Khởi động(BVN điều hành)  Khởi động * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành) Câu hỏi:Bạn hãy tính diện tích hình B. Hoạt động thực hành . tròn có bán kính : r =0,4 m HĐ 1. (CN) A. Hoạt động thực hành HĐ1. Chơi trò chơi “ Truyền điện” ĐA: a, Cá nhân đọc đoạn văn ĐA: - Tác giả tả sự thay đổi màu sắc của lá Đánh dấu Đúng Sai “x”vào cột bàng thích hợp - Tác giả tả sự thay đổi của lá bàng theo a X b X trình tự thời gian bốn mùa: xuân , hạ, thu, c X đông. d X e X * Ghi vào vào vở . g X b, Đọc đoạn văn h X - Tác giả tả sự thay đổi của cây sồi từ i X HĐ 2. mùa đông sang mùa xuân. ĐA: Bài giải - Hình ảnh so sánh: nó như một con quái Độ dài của đoạn dây thép(hình tròn bé) là: 7 x 2 x3,14 =43,96 (cm) vật già nua, cao có và khinh khỉnh đứng Độ dài của đoạn dây thép(hình tròn lớn) là: giữa đám bạc dương tươi cười . 10 x 2 x 3,14 = 62,8 (cm) 18 Trường Tiểu học Hòa Cư - Hình ảnh nhân hóa làm cho cây sồi già như có tâm hồn của con người: mùa đông cây sồi già cau có, khinh khỉnh ,vẻ ngờ vực, buồn rầu . Xuân đến nó say sưa ngây ngất ,khẽ đung đưa trong nắng chiều HĐ2 . (CN) Viết đoạn văn C. Hoạt động ứng dụng Tiết 2 TOÁN GV:Nguyễn Minh Thu HĐ 3. Bài giải Bán kính của hình tròn lớn là: 60 +15 = 75 (cm) Chu vi của hình tròn lớn là: 75 x2 x3,14 = 471 ( cm) Chu vi của hình tròn bé là: 60 x 2 x 3,14 = 376,8 ( cm) Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé là: 471 – 376,8 = 94, 2( cm) Đáp số: 94,2cm HĐ 4. Bài giải Chiều dài của hình chữ nhật là: 7 x 2 = 14 ( cm) Diện tích hình chữ nhật là: 14 x 10 = 140 (cm 2 ) Diện tích của hai nửa hình tròn là: 7 x 7 x 3,14 = 153,86 (cm 2 ) Diện tích của hình đã cho là: 140 + 153, 86 = 293,86 (cm 2 ) Đáp số : 293,86 cm 2 C.HĐ ỨNG DỤNG Hướng dẫn HS thực hiện như phần ứng dụng( tr- 27) TIẾNG VIỆT BÀI 20 C: HOẠT ĐÔNG TẬP THỂ( t 2) Bài 71. SO SÁNH HAI PHÂN SỐ I.Mục tiêu KHÁC MẪU SỐ ( t 1) I. Mục tiêu -(sách hướng dẫn học Toán 4 trang 50 quyển 2A) II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. III. Các hoạt động dạy học  Khởi động: - So sánh hai PS sau: 4 4 8 9  ;  7 7 6 6 A.Hoạt động cơ bản HĐ 1. (nhóm) chơi trò chơi “đố bạn” -(Sách hướng dẫn học TV 5 trang 36quyển 2A) II.Tài liệu phương tiện. *Khởi động B. Hoạt động thực hành: HĐ3: HS thực hiện theo Y/c trong TL HĐ4: HS thực hiện đọc câu chuyện Một buổi sinh hoạt tập thể. Trả lời CH. ( GV tham khảo TL- SGV trang 38) HĐ5: lập chương trình hoạt động liên hoan 19 Trường Tiểu học Hòa Cư HĐ 2. (cặp đôi) thực hiện theo y/c GV:Nguyễn Minh Thu văn nghệ chào mừnh ngày Nhà ggiáo Việt HĐ 2 C. chung cả lớp Nam 20 -11 của lớp em vào một tờ giấy.... ? Muốn so sánh hai PS khác mẫu số ta làm NTN?(GV lấy VD : ss hai PS sau: 3 1 3 3 x3 9 1 1x 4 4 và ;   và   vì 4 3 4 4 x3 12 3 3x 4 12 9 4 3 1  nên .  ) 12 12 4 3 1 2 HĐ 3. (cặp đôi). 2  3 HS thực hiện theo nhóm. Đọc chương trình cho nhau nghe và cùng chỉnh sửa. C, Hoạt động ứng dụng GV hướng dẫn như TL B. Hoạt động thực hành HĐ1. (cá nhân) 3 1  4 3 7 1 c, 2  4 a) Tiết 3 2 3 b, 5  2 3 5 d, 4  6 LUYỆN TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP VỀ VỐN TỪ CÔNG DÂN I. Mục tiêu. LUYỆN TIẾNG VIỆT - Củng cố cho HS những kiến thức về chủ LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÁC BỘ đề Công dân. PHẬN CỦA CÂY CỐI - Rèn cho học sinh kĩ năng làmbài tập thành I. Mục tiêu. thạo. - Viết được đoạn văn miêu tả một bộ phận II.Chuẩn bị : Nội dung ôn tập. của cây III.Hoạt động dạy học : - Rèn cho học sinh kĩ năng làm bài tập BT 1 : Nối từ công dân ở cột A với nghĩa thành thạo.. tương ứng ở cột B II.Chuẩn bị : Nội dung ôn tập. A B III.Hoạt động dạy học : 1)Người làm việc trong cơ Làm bài tập 17 -19 trong sách trắc nghiệm quan nhà nước. 4 tập 2 trang 16 vào vở ô li. Công 2)Người dân của một BT 1 : dân nước, có quyền lợi và Khoanh vào ý B. Tả từng từng thời kì phát nghĩa vụ với đất nước. triển của lá. 3)Người lao động chân tay BT 2. Khoanh vào ý B.Tất cả các ý trên làm công ăn lương. BT 3. Khoanh vào ý A.Có những cây mùa BT 2: Đặt 2 câu, trong mỗi câu đều có từ nào cũng đẹp như cây bàng. công dân. BT 5.(NK) VD:- Bố em là một công dân gương mẫu. Viết một đoạn văn 4-5 câu tả thân (hoặc - Mỗi công dân đều có quyền lợi và nghĩa lá) của một cây. vụ đối với đất nước. BT3 : Tìm những từ đồng nghĩa với từ công 20
- Xem thêm -