Tài liệu Giáo án vnen lớp 2 trọn bộ

  • Số trang: 260 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 1132 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

GIÁO ÁN VNEN LỚP 2 – TRỌN BỘ TUẦN 1 Thứ Hai, ngày 08 tháng 9 năm 2015 Tiết 1: Luyện Tiếng Việt Luyện tập tiết 1 (Vở TH) I. Môc tiªu: HS luyÖn ®äc l¹i bµi tËp ®äc Cã c«ng mµi s¾t, cã ngµy nªn kim HS thùc hµnh luyÖn tËp c¸c bµi tËp vë BTTH vÒ: §äc hiÓu bµi ThÇn ®ång L¬ng ThÕ Vinh. HS ®iÒn ®îc ch÷ l hoÆc n; an hoÆc ang; c hoÆc k vµo chç chÊm.(Vë BTTH trang 4, 5) II. C¸c H§DH chñ yÕu: 1. (Hoạt động nhóm) LuyÖn ®äc bµi Cã c«ng mµi s¾t, cã ngµy nªn kim GV gäi HS ®äc theo h×nh thøc: c¸ nh©n, tæ, c¶ líp. GV nhËn xÐt. 2. LuyÖn tËp thùc hµnh. Bµi 1: a, (Hoạt động chung cả lớp) Nghe thầy đäc ThÇn ®ång L¬ng ThÕ Vinh. b, HĐ nhóm: - HS phân công đọc nối tiếp trong nhóm. Bµi 2: Hoạt động cá nhân: §¸nh dÊu v vµo tríc c©u tr¶ lêi ®óng. Hoạt động cặp đôi: Bµi 1: §iÒn l hoÆc n; an hoÆc ang GV theo dõi nhËn xÐt söa sai. Bµi 2: §iÒn c hoÆc k GV nh¾c l¹i quy t¾c ®iÒn k,c HS lµm bµi 3. Cñng cè dÆn dß: GV nhËn xÐt tiÕt häc. TiÕt 2: LuyÖn To¸n Luyện tập tiết 1 (Vở TH) I. Môc tiªu: Cñng cè cho HS vÒ : - ¤n tËp c¸c sè trong ph¹m vi 100 - HS lµm c¸c BTTH tiÕt 1 tuÇn 1 II- Ho¹t ®éng d¹y häc: 1- Giíi thiÖu bµi 2- Híng dÉn luyÖn tËp Bµi 1: Hoạt động nhóm a,HS viÕt sè vµo v¹ch tia sè b,ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm c,ViÕt c¸c sè trßn chôc Bµi 2: Hoạt động cá nhân Hs lµm bµi Bµi 3: Hoạt động cặp đôi Bµi 4: Hoạt động nhóm Bµi to¸n cho biÕt g×, hái g×? HS s¾p xÕp thø tù c¸c sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín Bµi 5: Hoạt động cặp đôi §è vui ViÕt c¸c sè cã hai ch÷ sè gièng nhau: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 3- Hoạt động ứng dụng: 1 Năm học: 2015 - 2016 - Hỏi tuổi của mọi người trong gia đình em, rồi sắp xếp theo thứ tự: Người nhiều tuổi nhất đến người ít tuổi nhất. GV nhËn xÐt giê häc, TiÕt 3: LuyÖn viÕt Ngµy h«m qua ®©u råi? I. Môc tiªu: - Gióp HS chÐp l¹i chÝnh x¸c, kh«ng m¾c lçi bµi th¬: Ngµy h«m qua ®©u råi? - BiÕt tr×nh bµy ®óng thÓ th¬. - ViÕt ®óng cì, ®óng mÉu cì ch÷ nhá vµ biÕt viÕt hoa c¸c ch÷ ®Çu mçi dßng th¬. II. C¸c ho¹t ®éng day häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. Bµi d¹y: - GV híng dÉn HS tËp chÐp - GV ghi bµi lªn b¶ng - Cho HS viÕt nh÷ng dÔ viÕt sai trªn b¶ng con. - HS ®äc l¹i bµi : - HS nhÈm, ®¸nh vÇn : C¸c tiÕng khã ®Ó viÕt. - HS nh¾c l¹i ®é cao c¸c con ch÷: t, g, l.. - HS nh¾c l¹i kho¶ng c¸ch vµ c¸h tr×nh bµy bµi th¬. - HS tËp chÐp bµi vµo vë luyÖn viÕt. - GV híng dÉn t thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót, c¸ch ®Æt vë, ... - HS viÕt xong ®äc kh¶o l¹i bµi b»ng c¸ch ®æi vë chÐo cho nhau - ChÊm ch÷a bµi - GV nhËn xÐt s÷a sai 3. Cñng cè - dÆn dß: - Tuyªn d¬ng HS viÕt ®óng, viÕt ®Ñp. - NhËn xÐt tiÕt häc. Thứ Ba, ngày 09 tháng 9 năm 2015 TiÕt 1: LuyÖn TiÕng ViÖt Luyện tập tiết 2 (Vở TH) I- Môc tiªu: - Gióp HS luyÖn ®äc l¹i bµi Ngµy h«m qua ®©u råi?, Tù thuËt - HS hoµn thµnh BT ë vë BTTH II- Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Hoạt động nhóm LuyÖn ®äc bµi Ngµy h«m qua ®©u råi?, Tù thuËt . GV gäi HS ®äc theo h×nh thøc: c¸ nh©n, tæ, c¶ líp. GV nhËn xÐt. 2. LuyÖn tËp thùc hµnh. Bµi 1: Hoạt động cá nhân a, §iÒn l hoÆc n b, §iÒn an hoÆc ang Bµi 2: Hoạt động cá nhân §iÒn k hoÆc c HS lµm vµo vë Bµi 3: Hoạt động cặp đôi ViÕt c¸c tõ ng÷ vµo « thÝch hîp. HS ®äc c¸c tõ ng÷ 3. Hoạt động ứng dụng - Tìm các sự vật ở nhà hoặc ở nơi em ở có chứa vần an hoặc ang. GV nhËn xÐt tiÕt häc 2 Năm học: 2015 - 2016 Thứ Năm, ngày 11 tháng 9 năm 2015 TiÕt 1 §¹o ®øc Häc tËp sinh ho¹t ®óng giê(TiÕt 1) I Môc tiªu: - Nªu ®îc 1 sè biÓu hiÖn cña viÖc häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê. - Nªu ®îc lîi Ých cña viÖc häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê . - BiÕt cïng cha mÑ lËp thêi gian biÓu h»ng ngµy cña b¶n th©n. - Thùc hiÖn theo thêi gian biÓu. II §å dïng d¹y häc - Tranh phãng to, b¶ng phô kÎ s½n thêi gian biÓu. III Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu 1.Giíi thiÖu bµi 2.D¹y bµi míi Ho¹t ®éng 1: Hoạt động nhóm + TH1 : C¶ líp ®ang say sa nghe c« gi¸o gi¶ng bµi th× cã hai b¹n Nam vµ TuÊn l¹i nãi chuyÖn riªng. + TH2 : §ang lµ giê nghØ tra cña c¶ nhµ nhng Th¸i vµ em vÉn ®ïa nghÞch víi nhau. - Gi¸o viªn gäi tõng nhãm tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c bæ sung. - Gi¸o viªn kÕt luËn: Lµm viÖc, häc tËp vµ sinh ho¹t ph¶i ®óng giê, nÕu kh«ng sÏ ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn nh÷ng ngêi xung quanh vµ ngay chÝnh c¶ b¶n th©n m×nh. Ho¹t ®éng 2 : Hoạt động nhóm Xö lÝ t×nh huèng - GV y/c HS th¶o luËn vµ nªu c¸ch xö lÝ. + TH1 : §· ®Õn giê häc bµi mµ TuÊn vÉn ngåi xem ti vi. MÑ giôc TuÊn ®i häc bµi. + TH2 : §· ®Õn giê ¨n c¬m tra nhng kh«ng thÊy Hïng ®©u. Hµ ch¹y ®i t×m Hïng th× b¾t gÆp em trong qu¸n ch¬i ®iÖn tö. Hµ b¶o em vÒ ¨n c¬m. + TH3 : C¶ líp ®ang ngåi lµm bµi tËp riªng Nam th× ngåi gÊp m¸y bay. + TH4 : Vµo giê c¬m tèi, khi c¶ nhµ ®· b¾t ®Çu ¨n c¬m mµ Tïng vÉn m¶i mª ®¸ bãng. -Tõng nhãm th¶o luËn vµ t×m c¸ch xö lÝ. - C¶ líp nhËn xÐt vÒ c¸ch xö lÝ cña nhãm b¹n. - GV kÕt luËn. 3. Hoạt động ứng dụng: - DÆn HS thực hành tốt các kỹ năng đã học. TiÕt 2: LuyÖn To¸n Luyện tập tiết 2 (Vở TH) I- Môc tiªu: Gióp HS cñng cè thªm: - C¸c sè ®Õn 100. - Gi¶i to¸n cã lêi v¨n cã mét phÐp céng. II- Ho¹t ®éng d¹y häc: 1- ¤n ®Þnh tæ chøc 2- Híng dÉn luyÖn tËp + GV tæ chøc cho HS lµm c¸c BT ë vë BTTH Hoạt động cá nhân Bµi 1: GV híng dÉn HS hiÓu yªu cÇu bµi GV híng dÉn HS c¸ch ®Æt tÝnh, ghi kÕt qu¶ HS lµm bµi Bµi 2: TÝnh nhÈm HS céng c¸c sè trßn chôc 3 Năm học: 2015 - 2016 Lµm vµo vë thùc hµnh Bµi 3: §iÒn sè GV híng dÉn HS hiÓu yªu cÇu bµi HS lµm bµi Bµi 4: Hoạt động nhóm Em hỏi bạn: Bµi to¸n cho biÕt g×, hái g×? … HS gi¶i bµi to¸n Bµi 5: Hoạt động cặp đôi Nèi phÐp tÝnh víi kÕt qu¶ thÝch hîp 3. Hoạt động ứng dụng: - Thực hiện với sự giúp đỡ của người lớn Bố bạn Hà My 36 tuổi, bà bạn Hà My 60 tuổi còn bạn Hày My 7 tuổi. Hỏi ai nhiều tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất? TiÕt 3: LuyÖn đọc Có công mài sắt có ngày nên kim I. Môc tiªu: Gióp häc sinh - §äc ®óng râ rµng toµn bµi - BiÕt nghØ h¬i sau dÊu chÊm,dÊu phÈy vµ gi÷a c¸c côm tõ. - HiÓu lêi khuyªn tõ c©u chuyÖn:lµm g× còng ph¶i kiªn tr× nhÉn n¹i míi thµnh c«ng. (tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái trong SGK) - HS kh¸-giái hiÓu ý nghÜa c©u tôc ng÷: Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim. II. Ho¹t ®éng d¹y häc 1. LuyÖn ®äc: Hoạt động nhóm +LuyÖn ®äc c©u -Hs tiÕp nèi ®äc tõng c©u trong mçi ®o¹n +LuyÖn ®äc tõng ®o¹n 2. Hoạt động cả lớp - HS đọc thi nối tiếp từng đoạn, cả bài - §äc ®ång thanh c¶ líp. 3. Hoạt động cá nhân - Häc sinh ®äc c¶ hai ®o¹n vµ tr¶ lêi c©u hái: + Lóc ®Çu cËu bÐ häc hµnh thÕ nµo?(Mçi khi cÇm s¸ch, cËu chØ ®äc ®îc mét vµi dßng lµ ch¸n ..... cho xong chuyÖn) + CËu bÐ thÊy cô giµ ®ang lµm g×? Gi¸o viªn gäi häc sinh ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi c©u hái C¶ líp nhËn xÐt. 4. Hoạt động ứng dụng - Hỏi người thân về địa chỉ nơi em ở. Thứ Sáu, ngày 12 tháng 9 năm 2015 TiÕt 4: Sinh ho¹t líp S¬ kÕt tuÇn 1 I Môc tiªu : - æn ®Þnh líp häc. - KiÓm tra ®å dïng häc tËp cña HS ®Çu n¨m. II. C¸c ho¹t ®éng chÝnh: 1 .Ổn ®Þnh líp häc. - GV ph©n chia vÞ trÝ ngåi cho HS . - Bầu Hội đồng tự quản lớp, các tiểu ban. - Nªu y/c nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm cña HS líp 2. 4 Năm học: 2015 - 2016 2 . KiÓm tra ®å dïng häc tËp cña tõng HS: GV xem HS nµo cßn thiÕu g× ®Ó kÞp thêi th«ng b¸o cho HS bæ sung. 3. S¬ kÕt tuÇn ¦u ®iÓm: Mét sè b¹n viÕt ®Ñp , hay x©y dùng bµi, lµm bµi tèt … GV tuyªn d¬ng tríc líp. Tån t¹i: Mét sè b¹n VS bÈn,ngåi häc cha nghiªm tóc, chưa chăm chỉ học bài, chữ viết chưa đẹp, … GVphª b×nh t¹i líp, nh¾c nhë cè g¾ng h¬n. 4. KÕ ho¹ch tuÇn tíi: - Thùc hiÖn tèt néi quy trêng, líp ®Ò ra. - §i häc ®óng giê ,vÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi ®Çy ®ñ - VÖ sinh c¸ nh©n vµ líp häc s¹ch sÏ . - Duy tr× tèt nÒ nÕp . - Mét sè b¹n cßn thiÕu ®å dïng bæ sung thªm. TUẦN 2 Thứ Hai, ngày 15 tháng 9 năm 2015 Buổi chiều Tiết 1 a. Luyện Tiếng Việt LuyÖn tõ ng÷ vÒ häc tËp I . Môc tiªu - LuyÖn mét sè tõ ng÷ vÒ häc tËp . §Æt c©u víi mçi tõ võa t×m ®îc. - BiÕt s¾p xÕp l¹i trËt tù c¸c tõ trong c©u ®Ó t¹o c©u míi. II . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc H§1 : GV híng dÉn HS lµm bµi tËp ë vë Thùc hµnh TiÕng ViÖt vµ To¸n. Bµi 1: Hoạt động cặp đôi T×m tõ cã tiÕng häc hoÆc tiÕng tËp . - GV cho HS th¶o luËn theo nhãm ®«i - Ghi tõ ra giÊy nh¸p - §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ . Bæ sung. Bµi 2: Hoạt động cá nhân §Æt c©u víi mçi tõ t×m ®îc ë bµi tËp 1. GV híng dÉn, HS lµm ë vë Thùc hµnh TiÕng ViÖt vµ To¸n trang 12. -HS ®äc c©u m×nh ®Æt . NhËn xÐt vµ bæ sung. Bµi 3: Hoạt động cá nhân HS ®äc yªu cÇu : S¾p xÕp l¹i c¸c tõ trong mçi c©u díi ®©y ®Ó t¹o thµnh c©u míi . Bµ néi lµ ngêi chiÒu em nhÊt . b, Thu lµ b¹n g¸i th«ng minh nhÊt cña em. c, ¤ng bµ yªu c¸c ch¸u. HĐ2: Hoạt động ứng dụng - Dặn HS về nhà đặt câu thêm. Tiết 2 Luyện Toán LuyÖn tập I. Môc tiªu: Gióp häc sinh cñng cè vÒ: - BiÕt sè h¹ng, tæng. - BiÕt thùc hiÖn phÐp céng c¸c sè cã hai ch÷ sè kh«ng nhí trong ph¹m vi 100. - BiÕt gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n b»ng mét phÐp céng. II. Ho¹t ®éng thùc hµnh: 1. Giíi thiÖu bµi: 2. Hưíng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. 5 Năm học: 2015 - 2016 Bµi1: Hoạt động cá nhân ViÕt sè hoÆc tõ “sè h¹ng, tæng” thÝch hîp vµo chç chÊm: a)Trong phÐp tÝnh 20 + 9 = 29 C¸c sè 20 vµ 9 gäi lµ c¸c ………….., 29 gäi lµ……………….. b)20 + 9 ®äc lµ “hai mu¬i céng víi….” hoÆc lµ “tæng cña………..vµ….” c)PhÐp tÝnh t×m tæng cña c¸c …………..gäi lµ phÐp céng. Bµi2: Hoạt động cá nhân §Æt tÝnh råi tÝnh: 35 + 24 53 + 42 53 + 40 8 + 51 Bµi3: Hoạt động cá nhân Líp 2A cã 31 häc sinh. Líp 2B cã 34 häc sinh. Hái hai líp cã tÊt c¶ bao nhiªu häc sinh? III. Ho¹t ®éng øng dông: DÆn dß bµi vÒ nhµ lµm c¸c bµi tËp sau: 1.Mẹ 30 tuổi , bố 35 tuổi .Hỏi cả bố và mẹ bao nhiêu tuổi ? 2. Mẹ mua 25 kg gạo tẻ và 31 kg gạo nếp . Hỏi mẹ đã mua về bao nhiêu kg cả gạo nếp và gạo tẻ ? 3. Tính : 21 + 34 = 62 + 15 = 12 + 55 = TiÕt 3 Luyện viết ThÇn đång L¬ng ThÕ Vinh I . Môc tiªu - Giup HS : LuyÖn viÕt chÝnh x¸c bµi ThÇn ®ång L¬ng ThÕ Vinh. - Bíc ®Çu biÕt viÕt hoa c¸c tªn riªng cã trong bµi vµ c¸c ch÷ c¸i ®Çu c©u . - Tr×nh bµy bµi viÕt s¹ch ®Ñp , viÕt ®óng cì ch÷. II . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc H§1 : Hoạt động cả lớp - Híng dÉn HS luyÖn viÕt - GV ®äc mÉu bµi viÕt . HS theo dâi , ®äc l¹i 1-2 lît. - Híng dÉn tr×nh bµy bµi viÕt . HS theo dâi. - Híng dÉn viÕt tõ khã : th«ng minh, bëi, vÊp ng·, tung tãe, d©ng, tr¹ng nguyªn, tr¹ng lêng, L¬ng ThÕ Vinh . H§2: LuyÖn viÕt : + GV híng dÉn t thÕ ngåi viÕt vµ c¸ch cÇm bót . HS theo dâi thùc hµnh theo . + GV ®äc tõng c©u . HS nghe viÕt vµo vë . + GV ®äc l¹i bµi viÕt . HS ®æi chÐo vë ®Ó kiÓm tra lçi . H§3: Ho¹t ®éng ứng dụng - GV nhắc HS về nhà luyện viết lại vào vở nháp Thứ Ba, ngày 16 tháng 9 năm 2015 Buổi chiều TiÕt 3: Luyện Tiếng Việt LuyÖn: Tõ vµ c©u I. Môc tiªu: Gióp häc sinh «n luyÖn vÒ: -Khaùi nieäm töø vaø caâu th«ng qua c¸c bµi tËp thùc hµnh. -Bieát tìm caùc töø coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng hoïc taäp; viÕt ®îc mét c©u nãi vÒ néi dung mçi tranh. 6 Năm học: 2015 - 2016 II. Hoạt động thực hành: 1. Giíi thiÖu bµi: 2. Hưíng dÉn häc sinh «n luyÖn: a, Ho¹t ®éng 1: Hoạt động cả lớp Thi t×m tõ chØ sù vËt. -Gi¸o viªn tæ chøc cho c¸c nhãm lªn thi t×m tõ: ChØ người, chØ ®å vËt, chØ con vËt, chØ c©y cèi. b) Ho¹t ®éng 2: Lµm việc theo nhóm. S¾p xÕp c¸c tõ cho díi ®©y vµo « thÝch hîp trong b¶ng: bót, s¸ch, häc, ch¨m chØ, ®äc, ngoan, vë, thưíc, viÕt, cÆp, vÏ, b¶ng, phÊn, chÞu khã, mùc, t«, siªng n¨ng, ph¸t biÓu, hái, h¸t, cÇn cï. Tõ chØ ®å dïng häc tËp Tõ chØ ho¹t ®éng cña häc sinh Tõ chØ tÝnh nÕt cña häc sinh c) Ho¹t ®éng 3: Hoạt động cá nhân §Æt c©u theo mÉu: M: -ChiÕc bót nµy viÕt ch÷ rÊt ®Ñp. -S¸ng nµo em còng dËy sím ®Ó häc bµi. - Mêi lÇn lưît tõng em ®øng dËy ®Æt c©u. C¶ líp theo dâi, nhËn xÐt, bæ sung cho b¹n. III.Ho¹t ®éng øng dông: DÆn dß bµi vÒ nhµ . Thứ Tư, ngày 17 tháng 9 năm 2015 TiÕt 5 Kĩ năng sống Câu hỏi thông minh (Tiết 2) I.Mục tiêu: Giúp HS: - Thấy rõ tầm quan trọng của câu hỏi và có kĩ năng đặt câu hỏi hiệu quả. II.Hoạt động thực hành * Hoạt động 1: HS hoạt động nhóm Đọc câu chuyện “ Câu hỏi hay nhất” theo nhóm Thảo luận trả lời hai câu hỏi trong sách HS nêu được nội dung bài học * Hoạt động 2: HS làm bài tập trong sách trang 4 theo cặp - HS nêu rõ yêu cầu từng bài tập. - GV tổ chức cho hs làm việc theo cặp. -GV nhận xét, bổ sung Thứ Năm, ngày 18 tháng 9 năm 2015 Buổi chiều TiÕt 1 I. Môc tiªu: 7 §¹o ®øc Häc tËp , sinh ho¹t ®óng giê ( tiÕt 2 ) Năm học: 2015 - 2016 - Häc sinh hiÓu ®îc c¸c biÓu hiÖn cô thÓ vµ lîi Ých cña viÖc häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê - Häc sinh cïng cha mÑ lËp thêi gian biÓu hîp lÝ cho b¶n th©n vµ thùc hiÖn ®óng thêi gian biÓu - Häc sinh cã th¸i ®é ®ång t×nh víi c¸c b¹n bÕt häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê. II. §å dïng d¹y häc - Tranh vÏ bµi tËp 3, 4 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng1: Hoạt động cả lớp - GV ph¸t mçi HS 3 tÊm thÎ mµu vµ quy ®Þnh mµu ®á t¸n thµnh, mµu xanh kh«ng t¸n thµnh, tr¾ng kh«ng biÕt - GV lÇn lît ®äc c¸c ý kiÕn ë bµi tËp 3. HS gi¬ thÎ mµu thÓ hiÖn ý kiÕn cña m×nh. Mét sè HS gi¶i thÝch lý do - GV kÕt luËn: Häc tËp sinh ho¹t ®óng giê cã lîi cho søc khoÎ vµ viÖc häc cña b¶n th©n em. Ho¹t ®éng 2: Hoạt động nhóm Giao viÖc cho tõng nhãm +N1,2: Lîi Ých cña viÖc häc tËp ®óng giê ? +N3,4: Lîi Ých cña viÖc sinh ho¹t ®óng giê ? +N5 :Nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó häc tËp ®óng giê? +N6: Nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó sinh ho¹t ®óng giê ? - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy.C¶ líp bæ sung ý kiÕn. GV kÕt luËn:häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê cã lîi cho b¶n th©n vµ cho mäi ngêi. V× vËy chóng ta cÇn thùc hiÖn ®óng giê trong sinh ho¹t vµ häc tËp. Ho¹t ®éng 3. Hoạt động ứng dụng - Dặn HS về nhà xây dựng thời gian biểu với sự giúp đỡ của người lớn. TiÕt 2 Tự chọn Hướng dẫn HS giải trí ở thư viện thân thiện TiÕt 3 Tự chọn LuyÖn đọc phần thưởng I. Môc tiªu: Gióp häc sinh - §äc ®óng râ rµng toµn bµi - BiÕt nghØ h¬i sau dÊu chÊm,dÊu phÈy vµ gi÷a c¸c côm tõ. - HS kh¸-giái hiÓu ý nghÜa c©u chuyện: Đề cao lòng tốt, khuyến khích học sinh làm việc tốt. II. Ho¹t ®éng d¹y häc 1. LuyÖn ®äc: Hoạt động nhóm +LuyÖn ®äc c©u -Hs tiÕp nèi ®äc tõng c©u trong mçi ®o¹n +LuyÖn ®äc tõng ®o¹n 2. Hoạt động cả lớp - HS đọc thi nối tiếp từng đoạn, cả bài - §äc ®ång thanh c¶ líp. 3. Hoạt động cá nhân - Häc sinh ®äc c¶ hai ®o¹n vµ tr¶ lêi c©u hái: - Theo em b¹n Na cã xøng ®¸ng ®ưîc nhËn phÇn thưëng ®ã kh«ng ?V× sao - Khi Na ®îc nhËn phÇn thëng nh÷ng ai vui mõng ? Vui mõng nh thÕ nµo? 4. Hoạt động ứng dụng - Về nhà thực hiện làm việc tốt cho người thân của em. 8 Năm học: 2015 - 2016 Thứ Sáu, ngày 19 tháng 9 năm 2015 TiÕt 4 Sinh hoạt lớp Sơ kết tuần 2 I. Môc tiªu: Gióp häc sinh nhËn biÕt ®ưîc: - ¦u khuyÕt ®iÓm cña b¶n th©n m×nh còng như cña líp trong suèt tuÇn häc. - KÕ ho¹ch tuÇn tíi. II. Néi dung tiÕt sinh ho¹t: 1. Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña líp, c¸ nh©n: - NÒ nÕp: + Thùc hiªn nghiªm tóc nÒ nÕp líp häc ngay tõ buæi häc ®Çu tiªn. - Häc tËp: + Nh×n chung chóng ta ®i häc ®Çy ®ñ. + ý thøc häc tËp kh¸ tèt. + Bước đầu biết học theo mô hình mới - VÖ sinh líp häc còng như khu vùc đưîc ph©n c«ng tư¬ng ®èi s¹ch sÏ. - Tån t¹i: + Ch÷ viÕt cña mét sè b¹n chưa đẹp, viÕt chËm. + §äc nhá, nói nhỏ, ®äc chưa tr«i ch¶y. + Một số bạn chưa chăm học bài + Học nhóm chưa hiệu quả, còn nói chuyện nhiều 2. Tuyªn du¬ng mét sè em ch¨m ngoan: Ái Vân, Bảo Nguyên, Yến Nhi, Quốc đắc... 3. Phæ biÕn kÕ ho¹ch tuÇn tíi: - Thực hiện nội dung chương trình tuần 3 - Khắc phục những hạn chế trên. - §i häc ®Çy ®ñ, ®óng giê, học bài, làm bài đầy đủ. Phát huy vai trò tự quản của Hội đồng tự quản. - §ång phôc ®óng theo quy ®Þnh cña nhµ trưêng. TUẦN 3 Thứ Hai, ngày 22 tháng 9 năm 2015 Buổi chiều Tiết 1: Luyện Tiếng Việt Luyện đọc: Bạn của Nai Nhỏ I. Mục tiêu: Giúp học sinh: - Đọc trôi chảy, rành mạch bài văn. - Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm cảm , dấu chấm hỏi. - Đọc phân biệt giọng người kể chuyện với giọng nhân vật: Người dẫn chuyện,Cha Nai Nhỏ, Nai Nhỏ. II.Hoạt động thực hành *Hoạt động 1: Luyện đọc cặp đôi. - Luyện đọc theo cặp đôi: HS khá kèm HS yếu hơn luyện đọc. - Thi đọc giữa cỏc nhúm. 9 Năm học: 2015 - 2016 - Nhận xét, đánh giá các nhóm đọc. - Gọi 3 HS đọc toàn bài, nhận xét cho HS. *Hoạt động2: Luyện đọc theo nhóm. - Luyện đọc theo nhóm -Thi đọc giữa các nhóm. - Nhận xét giữa các nhóm. H: Bài tập đọc muốn nói lên điều gì ? III. Hoạt động ứng dụng: Dặn các em về nhà đọc lại bài : Bạn của nai nhỏ Tiết 2: Luyện Toán Thực hành Toán I. Mục tiêu: Tiếp tục giúp HS: - Củng cố về phép cộng có tổng bằng 10, 10 cộng với một số. - Củng cố về đặt tính rồi tính dạng 26 + 4 và 36 + 24. - Biết giải bài toán bằng một phép tính cộng. II. Hoạt động thực hành: * HĐ1: Giới thiệu bài *HĐ2: Luyện tập - GV hướng dẫn HS làm bài tập : Bài 1: Tính nhẩm GV hướng dẫn HS nhớ lại cách tính nhẩm phép cộng có tổng bằng 10 - HS làm bài, GV theo dõi giúp đỡ HS làm chậm, yếu. Bài 2 : Đặt tính rồi tớnh 28+ 2 54+ 26 37+ 33 9 + 2 1 - HS tự nêu cách làm rồi làm bài - Đại diện HS chữa bài Bài 4: Gọi 1 HS đọc bài toán- HD học sinh tóm tắt và giải - HS làm bài vào vở - GV theo dõi - giúp đỡ HS làm chậm - Đại diện HS chữa bài Đối với bài 3 lưu ý HS cách trình bày bài giải. Giải Có tất cả cây cam là: 42+ 18 = 60 (cây) Đáp số: (cây cam) - GV nhận xét , đánh giá cho điểm III. Hoạt động ứng dụng: Về nhà làm các bài tập 2 ở phần ứng dụng trong sách thử nghiệm 10 Năm học: 2015 - 2016 Tiết 3 Luyện viết Bạn của Nai Nhỏ I. Mục tiêu: Giúp học sinh: - Luyện viết chính xác đoạn 1, 2, 3 của bài " Bạn của Nai Nhỏ". - Bước đầu biết viết hoa các tên riêng có trong bài và các chữ cái đầu câu. - Trình bày bài viết sạch - đẹp, viết đúng cỡ - đúng mẫu chữ. II. Các hoạt động dạy học: * Hoạt động 1: GV nêu cầu tiết học. * Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện viết. - Giáo viên đọc mẫu bài viết. Học sinh theo dõi, đọc lại 1-2 lượt. - Hướng dẫn trình bày bài viết. Học sinh theo dõi. - Hướng dẫn viết từ khó: Nai Nhỏ, ngăn cản, Vâng, hích vai, sang, khoẻ, bờ sông, lão Hổ, nhanh trí… - Luyện viết: + Giáo viên hướng dẫn tư thế ngồi viết và cách cầm bút. Học sinh theo dõi, thực hành theo. + Giáo viên đọc chậm rãi từng câu. Học sinh nghe viết vào vở. + Giáo viên đọc lại bài viết. Hai học sinh ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để soát lỗi và sữa lỗi cho nhau. III. Hoạt động ứng dụng: - Giáo viên thu vở chấm. Nhận xét chung tiết học. Thứ Ba, ngày 23 tháng 9 năm 2015 Buổi chiều: Tiết 2 Tiết 3: Thể dục GV chuyên trách dạy Luyện Tiếng Việt Luyện tập thực hành I. Mục tiêu: - HS luyện đọc lại bài tập đọc Bạn của nai nhỏ - HS thực hành luyện tập các bài tập vở BTTH về: Đọc hiểu bài Người bạn mới - HS điền được chữ tr hoặc ch; dấu hỏi hay dấu ngó; ng hoặc ngh vào chỗ chấm.(Vở BTTH trang 4, 5) II. Các HĐDH chủ yếu: HĐ1: Luyện đọc bài Bạn của nai nhỏ - GV nêu yêu cầu - HS đọc thầm bài - GV gọi HS đọc theo hình thức: cá nhân, tổ, cả lớp. - GV nhận xét. 11 Năm học: 2015 - 2016 HĐ2: Luyện tập thực hành. Bài 1: Đọc Người bạn mới - GV đọc mẫu bài. - HS luyện đọc theo cặp - GV gọi HS đọc bài: cả lớp, tổ, cá nhân - GV nhận xét sửa sai. Bài 2: Đánh dấu v vào trước câu trả lời đúng GV nêu yêu cầu HS khá giỏi đọc BT GV đọc từng ý của BT – HS nêu ý kiến và đánh dấu v vào vở. Bài 1: Điền tr hay ch, dấu hỏi hay dấu ngã HS Đọc hiểu yêu cầu GV hướng dẫn- HS làm bài GV nhận xét sửa sai. Bài 2: Điền ng hay ngh GV nhắc lại quy tắc điền ng, ngh HS làm bài Bài 3: Nối đúng để tạo câu theo mẫu - HS Đọc hiểu yêu cầu - GV hướng dẫn- HS làm bài - GV nhận xét sửa sai Bài 4: Viết tên 5 bạn mang tên 5 loài hoa theo thứ tự bảng chữ cái - HS Đọc hiểu yêu cầu - GV hướng dẫn- HS làm bài - GV nhận xét sửa sai Dành cho HS yếu: Điền c hay k: Quả ….am cái …im …ây gậy thước …ẻ 3. Củng cố dặn dò: - GV nhận xét tiết học. Thứ Tư, ngày 24 tháng 9 năm 2015 Tiết 5 Kĩ năng sống Người khách lịch sự ( Tiết 1) I.Mục tiêu: Giúp HS: - Thấy được lợi ích khi là một người khách lịch sự II.Hoạt động thực hành * Hoạt động 1: HS hoạt động nhóm 12 Năm học: 2015 - 2016 Đọc câu chuyện “ Người khách lịch sự” theo nhóm Thảo luận trả lời hai câu hỏi trong sách HS nêu được nội dung bài học * Hoạt động 2: HS làm bài tập trong sách trang 11 theo cặp - HS nêu yêu cầu từng bài tập. - GV tổ chức cho hs làm việc theo cặp. -GV nhận xét, bổ sung III. Hoạt động ứng dụng: - Giáo viên thu vở chấm. Nhận xét chung tiết học. Thứ Năm, ngày 25 tháng 9 năm 2015 Buổi chiều: Tiết 1 Đạo đức Biết nhận lỗi và sửa lỗi (Tiết 1) I. Mục tiêu: - Học sinh biết khi mắc lỗi thì cần phải nhận lỗi và sửa lỗi . - Học sinh biết được vì sao cần phải tự nhận lỗi và sửa lỗi . - Học sinh thực hiện biết nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc lỗi. ( Biết nhắc bạn nhận và sửa lỗi khi mắc lỗi) II. Đồ dùng dạy học - Tranh minh hoạ bài tập trong Vở BT III. Các hoạt động dạy học: 1. Giới thiệu bài. 2. Dạy bài mới HĐ1: Hoạt động cả lớp - Giáo viên kể câu chuyện, kể có kết cục mở. Cả lớp nghe. - GV đặt một số câu hỏi : + Nếu Vô- va không nhận lỗi thì điều gì sẽ xảy ra? + Các em thử đoán xem Vô -va đã nghĩ và làm gì sau đó? - GV y/c HS thảo luận nhóm phán đoán phần kết. - Đại diện nhóm trình bày Em thích đoạn kết của nhóm nào hơn? Vì sao? - Giáo viên kể nốt đoạn cuối câu chuyện. H :Qua câu chuyện này em thấy cần làm gì khi mắc lỗi? - Biết nhận lỗi và sửa lỗi có tác dụng gì? Các nhóm thảo luận 13 Năm học: 2015 - 2016 * Giáo viên kết luận: Trong cuộc sống ai cũng có khi mắc lỗi, nhất là với lứa tuổi nhỏ. Nhưng điều quan trọng là biết nhận lỗi và sửa lỗi. Biết nhắc các bạn tự nhận lỗi và sửa lỗi thì sẽ mau tiến bộ và được mọi người yêu quý. HĐ2: Bày tỏ ý kiến và thái độ của mình tán thành điền dâú +, không tán thành điền dấu - Học sinh làm bài tập 3 vở bài tập theo nhóm. - GV gọi các nhóm lần lượt trình bày ý kiến của mình .Các nhóm khác, nhận xét và bổ sung? Giải thích vì sao? - Giáo viên kết luận: Biết nhận lỗi và sửa lỗi giúp các em mau tiến bộ và được mọi người quý mến. III. Hoạt động ứng dụng: - Dặn dò bài về nhà Tiết 2: Tự chọn Luyện viết: Chữ hoa A,Ă,Â,B I. Mục tiêu : - HS có kĩ năng viết chữ hoa A, Ă,  - Luyện viết đúng, đẹp chữ hoa theo cỡ lớn, câu Ăn chậm nhai kĩ . II. Chuẩn bị : - Chữ mẫu III Hoạt động dạy học HĐ1: Giới thiệu bài HĐ2: Hướng dẫn HS viết - GV viết mẫu - GV viết mẫu và nhắc lại cấu tạo và qui trình viết chữ hoa. - HS viết bảng con, GV chỉnh lỗi cho HS HĐ3: Hướng dẫn HS câu ứng dụng - HS đọc và nhận xét độ cao các con chữ. - Cho HS viết vào bảng con 14 Năm học: 2015 - 2016 HĐ4: HS viết bài vào vở - GV yêu cầu HS viết mỗi chữ 1 dòng cỡ nhỏ. - HS viết bài, GV theo dõi nhắc nhở tư thế ngồi viết,trình bày cẩn thận,sạch sẽ. HĐ5: Chấm bài : - GV chấm và nhận xét một số bài. III. Củng cố, dặn dò: - Nêu lại cấu tạo của chữ hoa A - Dặn HS luyện viết thêm ở nhà. Tiết 3 Tự chọn Luyện tập toán I Mục tiêu : - Rèn kĩ năng tính và tính nhẩm các phép cộng có tổng là các số tròn chục. - Rèn kĩ năng đặt tính rồi tính.Giải toán có lời văn. - Củng cố về độ dài có đơn vị đo là cm và dm. II Chuẩn bị : - Bảng phụ. III. Hoạt động dạy học * HĐ1: Giới thiệu bài *HĐ2: Luyện tập Bài 1 : Tính nhẩm 9+1+5= 8+2+6= 7+3+4= 9+1+8= 8+2+1= 7+3+6= - HS nêu y/c bài tập, cho một HS nêu cách nhẩm bài đầu tiên. - Y/c cả lớp làm bài vào vở sau đó đổi vở kiểm tra kết quả. - Nhận xét. Bài 2 : Đặt tính rồi tính 34 + 6 25 + 45 73 + 17 9 + 21 - HS nêu y/c bài tập, cho một số HS nêu cách làm bài. GV lưu ý cho HS khi cộng phải nhớ sang hàng chục. - Y/c HS làm bài vào vở. - GV chữa bài. Bài 3: ( >,<,= ) ? 15 cm + 5 cm ...2 dm 30cm….1dm + 3 dm 6dm...42 cm + 8cm 5dm…. 27 cm + 23cm 15 Năm học: 2015 - 2016 - Một số HS đọc y/c bài tập.GV hướng dẫn HS cần phải đổi về cùng đơn vị là cm để dễ so sánh. - HS làm bài vào vở,GV chữa bài. Bài 4 :Đoạn thẳng thứ nhất dài 14 cm, đoạn thẳng thứ hai dài 26 cm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu xăng- ti – mét ? GV hướng dẫn HS phân tích bài toán,HS nêu lời giải, phép tính, đáp số. -GV y/c HS khá giỏi tự làm bài vào vở,GV hướng dẫn HS trung bình và yếu. -Chữa bài. III. Hoạt động ứng dụng: - Giáo viên thu vở chấm. Nhận xét chung tiết học. Thứ Sáu, ngày 26 tháng 9 năm 2015 Buổi sáng: Tiết 4: Sinh hoạt lớp Sơ kết tuần 3 I. Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết được: - Ưu khuyết điểm của bản thân mình cũng như của lớp trong suốt tuần học. - Kế hoạch tuần tới. II. Nội dung tiết sinh hoạt: 1. Giáo viên nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp, cá nhân: - Nề nếp: + Thực hiên nghiêm túc nề nếp lớp học. + Ra, vào lớp xếp hàng nghiêm túc. - Học tập: + Nhìn chung chúng ta đi học đầy đủ. + ý thức học tập khá tốt. - Vệ sinh lớp học cũng như khu vực được phân công tương đối sạch sẽ. - Thể dục: Chưa triển khai được thể dục giữa giờ. - Tồn tại: + Chữ viết của một số bạn chưa đẹp, viết chậm, ch ưa m ạnh d ạn, tự tin trong giao tiếp, … + Đọc nhỏ, đọc chưa trôi chảy. 2. Tuyên dương một số em chăm, ngoan. 3. Phổ biến kế hoạch tuần tới: - Đi học đầy đủ, đúng giờ. - Đồng phục đúng theo quy định của nhà trường. - Tích cực hợp tác trong nhóm, mạnh dạn tự tin hơn. - Tăng cường chăm chỉ học hành. … 16 Năm học: 2015 - 2016 TUẦN 4 Thứ Hai, ngày 29 tháng 9 năm 2015 Buæi chiÒu TiÕt 1 LuyÖn TiÕng ViÖt ¤n luyÖn : LËp danh s¸ch häc sinh I Môc tiªu : - Cñng cè l¹i c¸ch lËp danh s¸ch häc sinh trong tæ theo thø tù b¶ng ch÷ c¸i. - HS hoµn thµnh BT ChÝnh t¶. II. Ho¹t ®éng d¹y häc 1.Cñng cè l¹i c¸ch lËp danh s¸ch häc sinh theo thø tù b¶ng ch÷ c¸i. - GV y/c HS lËp danh s¸ch c¸c b¹n tæ m×nh theo thø tù b¶ng ch÷ c¸i. - GV hdÉn HS liÖt kª tªn c¸c b¹n trong tæ m×nh, sau ®ã nh×n vµ dß lÇn lît theo b¶ng ch÷ c¸i ®Ó xÕp tªn ®óng vÞ trÝ. - GV cho HS lªn tr×nh bµy, GV cïng c¶ líp nhËn xÐt, bæ sung. 2. Gióp HS hoµn thµnh BT ChÝnh t¶. 17 Năm học: 2015 - 2016 - GV chia líp thµnh 6 nhãm. - C¸c nhãm tù kiÓm tra cho nhau m«n häc xem b¹n nµo cha hoµn thµnh m«n ChÝnh t¶ th× c¶ nhãm gióp ®ì b¹n tiÕp tôc hoµn thµnh. - C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ khi hoµn thµnh. - GVnhËn xÐt, khen ngîi, ®éng viªn c¸c em cha hoµn thµnh cÇn cè g¾ng, khÝch lÖ nh÷ng em häc giái cÇn theo dâi b¹n thêng xuyªn ®Ó kÞp thêi gióp ®ì. 3. Hoạt động ứng dụng: - Về nhà viết lại bài vào vở nháp. TiÕt 2 LuyÖn To¸n LuyÖn tËp Môc tiªu : - Cñng cè l¹i c¸ch ®Æt tÝnh, c¸ch tÝnh c¸c phÐp céng d¹ng 9 + 5; 29 + 5 - Cñng cè l¹i c¸c thµnh phÇn cña phÐp céng - RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n cã lêi v¨n. II. Ho¹t ®éng d¹y häc 1 Giíi thiÖu bµi 2 LuyÖn tËp GV híng dÉn HS lµm mét sè bµi tËp Bµi tËp 1 : §Æt tÝnh råi tÝnh 59 + 5 79 + 8 9 + 63 9 + 29 - 4 HS lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm bµi vµo vë. - GV vµ c¶ líp ch÷a bµi. Lu ý HS khi ®Æt tÝnh ph¶i viÕt sè th¼ng cét nhau.ViÕt kÕt qu¶ còng cÇn ph¶i viÕt ®óng vÞ trÝ tõng cét. Bµi 2 : §Æt tÝnh råi tÝnh tæng, biÕt : a, Hai sè h¹ng lµ : 19 vµ 7 b, Hai sè h¹ng lµ : 8 vµ 69 Bµi 3 :MÑ may ¸o hÕt 25 dm v¶i, bè may ¸o hÕt 30 dm v¶i. Hái c¶ bè vµ mÑ may hÕt bao nhiªu dÒ- xi – mÐt v¶i ? - HS ®äc bµi to¸n. - HS ph©n tÝch bµi to¸n. - HS nªu lêi gi¶i, phÐp tÝnh, ®¸p sè. - Mét HS lµm bµi trªn b¶ng líp. - GV ch÷a bµi, y/c HS söa l¹i bµi cho ®óng. 3 Hoạt động ứng dụng : Giải bài toán sau với sự giúp đỡ của người lớn: Mẹ cho An 12 cái kẹo, mẹ cho Bình 9 cái kẹo. Hỏi cả hai anh em có tất cả bao nhiêu cái kẹo? TiÕt 3 LuyÖn viÕt Gäi b¹n I Môc tiªu : - LuyÖn viÕt cì ch÷ nhá. - LuyÖn viÕt 2 khæ th¬ cuèi trong bµi gäi b¹n. II ChuÈn bÞ : b¶ng phô III Ho¹t ®éng d¹y häc. 18 Năm học: 2015 - 2016 1 Giíi thiÖu bµi 2 Híng dÉn HS viÕt : - GV cho hs ®äc bµi viÕt. - HS nhËn xÐt c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt, nh÷ng ch÷ c¸i cÇn viÕt hoa. - Cho HS viÕt vµo b¶ng con tõ khã: Bª Vµng, qu¸,quªn… 3, HS viÕt bµi vµo vë - GV y/c HS viÕt :GV ®äc lÖnh cho HS viÕt ®óng tèc ®é. - HS viÕt bµi, GV theo dâi nh¾c nhë t thÕ ngåi viÕt,tr×nh bµy cÈn thËn,s¹ch sÏ. - GV nhËn xÐt mét sè bµi. 4 Hoạt động ứng dụng:: - DÆn HS luyÖn viÕt thªm ë nhµ Thứ Ba, ngày 30 tháng 9 năm 2015 Buæi chiÒu TiÕt 3 LuyÖn TiÕng Viªt ¤n luyÖn tõ chØ sù vËt. C©u kiÓu Ai lµ g× ? I Môc tiªu: - Gióp HS më réng ®îc vèn tõ vÒ sù vËt, tõ chØ ngµy , th¸ng, n¨m. - Sö dông vèn tõ m×nh cã ®Ó ®Æt c©u theo kiÓu Ai lµ g× ? II. ChuÈn bÞ : B¶ng phô III. Ho¹t ®éng d¹y häc 1 Giíi thiÖu bµi : 2 LuyÖn tËp Bµi tËp 1 : T×m c¸c tõ theo mÉu : ChØ ngêi ChØ ®å vËt ChØ con vËt «ng , bµ… ………… ………… ghÕ,.... ………… ………… Chim sÎ,….. ………… ………… ChØ c©y cèi xoµi,…. ………… ………… ChØ ngµy, th¸ng, n¨m. Ngµy,…. ………… ………… - Cho HS häc nhãm 4 HS , th¶o luËn vµ t×m c¸c tõ theo b¶ng trªn sau ®ã ghi ra giÊy ®Ó tr×nh bµy. - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt, y/c HS viÕt vµo vë luyÖn Tiªng ViÖt kÕt qu¶ ®óng nhÊt. *Hoạt động cặp đôi Bµi tËp 2 :§Æt c©u hái vµ tr¶ lêi vÒ : - Ngµy, th¸ng, n¨m, 19 Năm học: 2015 - 2016 - TuÇn, ngµy trong tuÇn ( thø hai, ) VD : B¹n sinh vµo ngµy nµo, th¸ng nµo ? ( M×nh sinh vµo ngµy 14 th¸ng7 n¨m 2001 ) + Mét n¨m cã mÊy th¸ng ? + Th¸ng 9 cã mÊy tuÇn ? Mét tuÇn cã mÊy ngµy ?.... - HS ®äc y/c vµ vÝ dô cña bµi tËp. - Cho HS mçi bµn hái vµ tr¶ lêi .GV theo dâi vµ gióp ®ì HS nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt. - GV gäi tõng cÆp HS tr×nh bµy, c¶ líp nghe vµ viÕt l¹i c©u hái vµ c©u tr¶ lêi cña b¹n, nhËn xÐt. Bµi tËp 3 : §Æt c©u theo kiÓu Ai lµ g× ? - GV yªu cÇu mét sè HS lµm mÉu, sau ®ã cho HS lµm bµi vµo vë. - GV gäi HS tr×nh bµy, GV söa lçi dïng tõ cho HS. - Y/c HS viÕt vµo vë. 3.Hoạt động ứng dụng: - Về nhà đặt câu hỏi với người thân theo mẫu Ai là gì? Thứ Tư, ngày 01 tháng 10 năm 2015 Tiết 5 Ch ưa c ó Kĩ năng sống Người khách lịch sự ( Tiết 1) I.Mục tiêu: Giúp HS: - Thấy được rõ lợi ích khi là một người khách lịch sự - Thực hiện thành thạo các phép lịch sự khi là một người khách. II.Hoạt động thực hành * Hoạt động 1: HS hoạt động cá nhân - Làm bài tập phần a, Chào hỏi. - Hs trình bày HS nêu được nội dung bài học phần a, * Hoạt động 2: HS thảo luận làm bài tập phần b, Xin phép: - HS thảo luận làm bài - GV tổ chức cho hs trình bày - HS neu bài học phần b, -GV nhận xét, bổ sung * Hoạt động 3: HS thảo luận làm bài tập phần c,d, Giữ trật tự, Lắng nghe: - HS thảo luận làm bài - GV tổ chức cho hs trình bày - HS nêu bài học phần c,d -GV nhận xét, bổ sung III. Hoạt động ứng dụng: - HS đọc thuộc lòng Người khách lịch sự cho bố mẹ nghe. Đóng vai 1 vị khách đến nhà mình chơi. Thứ Năm, ngày 02 tháng 10 năm 2015 20 Năm học: 2015 - 2016
- Xem thêm -