Tài liệu Giáo án vật lý cơ bản cả năm

  • Số trang: 129 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 95 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chuÈn Ph©n phèi ch¬ng tr×nh m«n vËt lý líp 11 Ch¬ng tr×nh chuÈn Häc kú I 1 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chuÈn TiÕt 35. KiÓm tra häc kú I Häc kú II TiÕt 36+37. Thùc hµnh: Kh¶o s¸t ®Æc tÝnh chØnh lu cña ®i«t b¸n dÉn vµ ®Æc tÝnh khuÕch ®¹i cña tranzito Ch¬ng IV: Tõ trêng TiÕt 38. Tõ trêng TiÕt 39. Lùc t. C¶m øng tõ TiÕt 40. Bµi tËp TiÕt 41. Tõ trêng cña dßng ®iÖn trong c¸c d©y dÉn cã h×nh d¹ng ®Æc biÖt TiÕt 42. Lùc Lorenx¬ TiÕt 43. Bµi tËp Ch¬ng V: C¶m øng ®iÖn tõ TiÕt 44+45. Tõ th«ng. C¶m øng ®iÖn tõ TiÕt 46. Bµi tËp TiÕt 47. SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng TiÕt 48. Tù c¶m TiÕt 49. Bµi tËp TiÕt 50. KiÓm tra 1 tiÕt Ch¬ng VI: Khóc x¹ ¸nh s¸ng TiÕt 51. Khóc x¹ ¸nh s¸ng TiÕt 52. Bµi tËp TiÕt 53. Ph¶n x¹ toµn phÇn TiÕt 54. Bµi tËp Ch¬ng VII: M¾t vµ c¸c dông cô quang häc TiÕt 55. L¨ng kÝnh TiÕt 56. Bµi tËp TiÕt 57+58. ThÊu kÝnh máng TiÕt 59. Bµi tËp TiÕt 60. Gi¶i bµi to¸n vÒ hÖ thÊu kÝnh TiÕt 61. M¾t TiÕt 62. Bµi tËp TiÕt 63. KÝnh lóp TiÕt 64. Bµi tËp TiÕt 65. KÝnh hiÓn vi TiÕt 66. KÝnh thiªn v¨n TiÕt 67. Bµi tËp TiÕt 68+68. Thùc hµnh: X¸c ®Þnh tiªu cù cña thÊu kÝnh ph©n kú TiÕt 70. KiÓm tra häc kú II. Ch¬ng tr×nh tù chän n©ng cao 2 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chuÈn Ngµy so¹n: 04/09/2007 Ch¬ng I: §iÖn tÝch, ®iÖn trêng TiÕt 1: §iÖn tÝch. §Þnh luËt cu l«ng I. Môc tiªu KiÕn thøc - N¾m ®îc c¸c kh¸i niÖm: ®iÖn tÝch vµ ®iÖn tÝch ®iÓm, c¸c lo¹i ®iÖn tÝch vµ c¬ chÕ cña t ¬ng t¸c ®iÖn. - Ph¸t biÓu ®îc néi dung vµ viÕt ®îc biÓu thøc cña ®Þnh luËt Cul«ng vÒ t¬ng t¸c gi÷a c¸c ®iÖn tÝch. - Tr×nh bµy ®îc ph¬ng, chiÒu, ®é lín cña lùc t¬ng t¸c gi÷a c¸c ®iÖn tÝch ®iÓm trong ch©n kh«ng Kû n¨ng - VËn dông ®îc c«ng thøc x¸c ®Þnh lùc Cul«ng. - BiÕt c¸ch biÓu diÔn lùc t¬ng t¸c gi÷a c¸c ®iÖn tÝch b»ng c¸c vect¬. - BiÕt c¸ch t×m lùc tæng hîp t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch b»ng phÐp céng c¸c vect¬ lùc. II. ChuÈn bÞ Gi¸o viªn - Mét sè dông cô thÝ nghiÖm vÒ nhiÔm ®iÖn do cä x¸t, tiÕp xóc. - §iÖn nghiÖm. Häc sinh - ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ ®iÖn tÝch ë líp 7. III. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng 1 ( phót): T×m hiÓu sù nhiÔm ®iÖn cña c¸c vËt, ®iÖn tÝch, t¬ng t¸c ®iÖn + §äc SGK phÇn I YC: §äc SGK phÇn I vµ tr¶ lêi c¸c c©u + Tõng HS tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn. hái: + Dùa vµo hiÖn tîng hót c¸c vËt nhÑ ®Ó H: Lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt nét vËt bÞ kiÓm tra vËt cã bÞ nhiÔm ®iÖn hay kh«ng. nhiÔm ®iÖn? + Trao ®æi nhãm ®Ó ®a ra c©u tr¶ lêi vÒ c¸c H: §iÖn tÝch lµ g×? §iÖn tÝch ®iÓm lµ g×? ®iÖn tÝch, ®iÖn tÝch ®iÓm. Cho vÝ dô? + Cã hai lo¹i ®iÖn tÝch: ®iÖn tÝch d¬ng vµ + Nªu kh¸i niÖm ®iÖn tÝch ®iÓm, yªu cÇu ®iÖn tÝch ©m. C¸c ®iÖn tÝch cïng lo¹i ®Èy HS so s¸nh víi kh¸i niÖm chÊt ®iÓm ®· nhau, c¸c ®iÖn tÝch kh¸c lo¹i hót nhau. häc ë líp 10. H: Cã nh÷ng lo¹i ®iÖn tÝch nµo? Sù t¬ng gi÷a c¸c lo¹i ®iÖn tÝch? Ho¹t ®éng 2 ( phót): T×m hiÓu ®Þnh luËt Cul«ng + §äc SGK, t×m hiÓu vÒ c©n xo¾n Cul«ng. YC: §äc SGK ®o¹n II vµ tr¶ lêi c¸c c©u + Nªu ®îc c¸c bé phËn chÝnh cña c©n xo¾n hái vµ c¸ch x¸c ®Þnh lùc t¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn H: Nªu cÊu t¹o vµ c¸ch sö dông c©n tÝch. xo¾n ®Ó x¸c ®Þnh lùc t¬ng t¸c gi÷a hai + TiÕp nhËn th«ng tin vÒ c¸ch lµm TN cña ®iÖn tÝch? Nhí l¹i c©n xo¾n ®· sö dông Cul«ng vµ c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®îc. ®Ó ®o lùc nµo trong ch¬ng tr×nh líp 10? + Ph¸t biÓu ®Þnh luËt Cul«ng. + Nªu s¬ lîc c¸c bíc TN cña Cul«ng ®Ó Lùc do q1 t¸c dông lªn q2: t×m ra ®Þnh luËt: kh¶o s¸t sù phô thuéc - §iÓm ®Æt: t¹i q2. cña lùc vµo kho¶ng c¸ch, kh¶o s¸t sù - Ph¬ng: lµ ®êng th¼ng nèi hai ®iÖn tÝch. phô thuéc cña lùc vµo ®é lín ®iÖn tÝch. - ChiÒu: Cïng dÊu th× ®Èy nhau, tr¸i dÊu hót + Nªu ®Þnh luËt Cul«ng. nhau. YC: X¸c ®Þnh c¸c ®Æc ®iÓm cña lùc do ®iÖn tÝch ®iÓm q1 t¸c dông lªn ®iÖn tÝch qq - §é lín: F k 1 2 2 ®iÓm q2 ®Æt c¸ch nhau mét ®o¹n r (®iÓm r 3 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chuÈn + Tr¶ lêi c©u hái C2. ®Æt, ph¬ng, chiÒu, ®é lín) YC: 1 HS lªn biÓu diÔn lùc F , vµ 1 HS kh¸c biÓu diÔn F trong hai trêng hîp c¸c ®iÖn tÝch cïng dÊu vµ c¸c ®iÖn tÝch tr¸i dÊu. YC: Tr¶ lêi c©u hái C2 Ho¹t ®éng 3 ( phót): T×m hiÓu lùc t¬ng t¸c cña c¸c ®iÖn tÝch ®Æt trong ®iÖn m«i. H»ng sè ®iÖn m«i - §iÖn m«i lµ chÊt c¸ch ®iÖn. H: §iÖn m«i lµ g×? So s¸nh lùc t¬ng t¸c - Trong ®iÖn m«i lùc t¬ng t¸c gi÷a c¸c ®iÖn ®iÖn gi÷a c¸c ®iÖn tÝch khi ®Æt trong tÝch gi¶m ®i  lÇn so víi trong ch©n kh«ng. ®iÖn m«i víi lùc t¬ng t¸c ®iÖn gi÷a c¸c - H»ng sè ®iÖn m«i cña 1 m«i trêng cho biÕt ®iÖn tÝch khi ®Æt trong ch©n kh«ng? lùc t¬ng t¸c gi÷a c¸c ®iÖn tÝch trong m«i tr- H: H»ng sè ®iÖn m«i? H»ng sè ®iÖn m«i êng ®ã gi¶m ®i bao nhiªu lÇn so víi trong cho biÕt ®iÒu g×? + Giíi thiÖu h»ng sè ®iÖn m«i cña mét ch©n kh«ng. sè chÊt, lu ý ®Õn h»ng sè ®iÖn m«i cña ch©n kh«ng vµ h»ng sè ®iÖn m«i cña kh«ng khÝ. Ho¹t ®éng 4 ( phót): VËn dông, cñng cè, giao nhiÖm vô vÒ nhµ + Tr¶ lêi c©u hái vµ lµm bµi tËp. YC: Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK, lµm bµi + Ghi nhiÖm vô vÒ nhµ. tËp 1, 2. VÒ nhµ: häc lý thuyÕt, lµm bµi tËp trong SGK vµ SBT, tiÕt sau ch÷a bµi tËp. 12 21 Rót kinh nghiÖm: 4 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chuÈn Ngµy so¹n: 05/09/2007 TIEÁT 2: THUYEÁT ELECTRON. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH I. MUÏC TIEÂU Kieán thöùc - Trình baøy ñöôïc noäi dung thuyeát electron, noäi dung ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích. - Laáy ñöôïc ví duï veà caùc caùch nhieãm ñieän. - Bieát caùch laøm nhieãm ñieän. Kó naêng - Vaän duïng thuyeát electron giaûi thích ñöôïc caùc hieän töôïng nhieãm ñieän. - Giaûi baøi toaùn öùng töông taùc tónh ñieän. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân Xem SGK Vaät lyù 7 ñeå bieát HS ñaõ hoïc gì ôû THCS. III. TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÂNG DAÏY HOÏC Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Hoaït ñoäng 1 (…phuùt): Kieåm tra baøi cuõ + Traû lôøi caâu hoûi cuûa giaùo vieân H: Phaùt bieåu vaø vieát bieåu thöùc ñònh luaät Culoâng Hoaït ñoäng 2 (…phuùt): Tìm hieåu noäi dung thuyeát electron + Ñoïc SGK muïc I.1, tìm hieåu vaø traû lôøi Cho HS ñoïc SGK, neâu caâu hoûi. caâu hoûi cuûa GV. H: Neâu caáu taïo nguyeân töû veà phöông + Caáu taïo nguyeân töû veà phöông dieän ñieän: dieän ñieän? Goàm haït nhaân mang ñieän döông ôû trung H: Ñaëc ñieåm cuûa electron, proton vaø taâm, caùc electron mang ñieän aâm chuyeån nôtron? ñoäng xung quanh. + Haït nhaân coù caáu taïo töø 2 loaïi haït laø proton mang ñieän döông vaø nôtron khoâng mang ñieän. + Ñaëc ñieåm cuûa electron vaø proton - Electron: me = 9,1.10-31 kg: ñieän tích -1,6.10-19 C H: Ñieän tích nguyeân toá laø gì? - Proton: mp = 1,67.10-27 kg; ñieän tích H: Theá naøo laø ion döông, ion aâm? +1,6.10-19 C + Trong nguyeân töû soá proton baèng soá Gôïi yù traû lôøi, khaúng ñònh caùc yù cô baûn electron, nguyeân töû trung hoøa veà ñieän. cuûa muïc I. + Ñieän tích cuûa electron vaø proton goïi laø Neâu caâu hoûi C1. ñieän tích nguyeân toá. + Neáu nguyeân töû bò maát ñi electron, noù trôû 5 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chuÈn thaønh haït mang ñieän döông, goïi laø ion döông. + Neáu nguyeân töû nhaän theâm electron, noù trôû thaønh haït mang ñieän aâm, goïi laø ion aâm. + Traû lôøi caâu hoûi C1. Hoaït ñoäng 3(…phuùt): Giaûi thích moät vaøi hieän töôïng ñieän. + Chaát daãn ñieän laø chaát coù chöùa caùc Theá naøo laø chaát daãn ñieän? Theá naøo laø ñieän tích töï do. chaát caùch ñieän? + Chaát caùch ñieän laø chaát khoâng coù chöùa ÔÛ lôùp 7 ñaõ hoïc theá naøo laø chaát daãn caùc ñieän tích töï do. ñieän? Theá naøo laø chaát caùch ñieän? So vôùi ÔÛ lôùp 7: ñònh nghóa ôû lôùp 7 caùc ñònh nghóa coù baûn + Chaát daãn ñieän laø chaát cho doøng ñieän chaát khaùc nhau khoâng? chaïy qua. Laáy ví duï veà chaát daãn ñieän vaø chaát caùch + Chaát caùch ñieän laø chaát khoâng cho ñieän. doøng ñieän chay qua. + Ñònh nghóa ôû lôùp 7 ñaõ neâu ñöôïc baûn Neâu caâu hoûi C2, C3. chaát cuûa hieän töôïng. + Traû lôøi caâu hoûi C2, C3 + Neâu hieän töôïng nhieãm ñieän do tieáp YC: Neâu hieän töôïng nhieãm ñieän do tieáp xuùc vaø nhieãm ñieän do höôûng öùng. xuùc vaø nhieãm ñieän do höôûng öùng. + Quaû caàu mang ñieän seõ ñaåy hoaëc huùt Neâu caâu hoûi C4, C 5. caùc electron töï do trong thanh kim loaïi laøm hai ñaàu thanh kim loaïi tích ñieän traùi daáu. Ñieän tích ôû choã tieáp xuùc seõ chuyeån töø vaät naøy sang vaät khaùc. Hoaït ñoäng 4(…phuùt): Tìm hieåu noäi dung ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích. Traû lôøi caâu hoûi cuûa GV. YC: Phaùt bieåu ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích. H: Heä coâ laäp veà ñieän laø gì? Hoaït ñoäng 5(…phuùt): Vaän duïng cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Thaûo luaän, laøm baøi taäp 5 Nhaän xeùt, ñaùnh giaù nhaán maïnh kieán Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn. thöùc trong baøi. Ghi baøi taäp veà nhaø. Cho baøi taäp trong SGK: BT 5-7 (trang Ghi baøi taäp laøm theâm. 14). Ghi chuaån bò cho baøi sau. Rót kinh nghiÖm: 6 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chuÈn Ngµy so¹n: 06/09/2007 Tieát 3: BAØI TAÄP I. MUÏC TIEÂU - Vaän duïng ñöôïc ñònh luaät Culoâng ñeå giaûi caùc baøi taäp veà töông taùc ñieän. - Vaän duïng thuyeát eâlectron vaø ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích ñeå giaûi thích ñöôïc moät soá hieän töôïng ñieän. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân Caùc baøi taäp thích hôïp Hoïc sinh Hoïc lyù thuyeát vaø laøm caùc baøi taäp trong SGK vaø SBT. III. TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÂNG DAÏY HOÏC Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Hoaït ñoäng 1 (…phuùt): Kieåm tra baøi cuõ + Traû lôøi caâu hoûi cuûa giaùo vieân H: Phaùt bieåu vaø vieát bieåu thöùc ñònh luaät Culoâng H: Neâu caùc ñaëc ñieåm cuûa vectô löïc Culoâng? Hoaït ñoäng 2 (…phuùt): Laøm baøi taäp Baøi taäp 5/10 + YC: Giaûi baøi taäp 5/10 2q1 .2q 2 q1 .q 2 Ta coù: F’ = k (2r ) 2 k r 2 =F Nhö vaäy löïc khoâng ñoåi. Ñaùp aùn D Baøi 8/10: YC: Giaûi baøi taäp 8/10. q2 F F k 2  | q | .r k r q1 = q2 =  10-7C. Baøi taäp laøm theâm 1. Töø ñònh luaät Culoâng suy ra: q1.q2 = Fr 2 k =2.10-10 Baøi taäp laøm theâm: 1. Hai ñieän tích ñieåm ñaët caùch nhau 1 m trong khoâng khí thì ñaåy nhau 1 löïc baèng 1,8N. Ñoä lôùn ñieän tích toång coäng laø 3.10-5C. tính ñieän tích cuûa moãi vaät. (1) Maët khaùc theo ñeà ra thì: q1 + q2 = 3.10-5 C (2) Töø (1) vaø (2) suy ra: q1 = 2.10-5 C; q2 = 10-5 C; hoaëc: q1 = 10-5 C; q2 = 2.10-5 C. 2. a) Khi q daët taïi O ta coù: F1 k | q1 q | AO 2 2. Hai ñieän tích ñieåm q1= 4.10-8C vaø q2= -4.10-8C ñaët caùch nhau khoaûng a = 4cm trong khoâng khí. Xaùc ñònh löïc ñieän taùc duïng leân ñieän tích q=2.10-9C 0,18 N 7 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chuÈn F2 k | q2 q | AO 2 0,18 N F1 maø F  F Neân: F=F1+F2 = 0,36N b) Do BM = BA + AN neân M naèm treân ñöôøng thaúng AB 1 2 | q1 q | 0,18 N AM 2 |q q| F F2 k 2 2  1 0,045N 4 BM khi: a) q ñaët tai trung ñieåm O cuûa AB b) q ñaët taïi M sao cho AM=4cm, BM=8cm. Ta coù: F1 k Do F  F neân: F = F1 – F2 =0,135N. Hoaït ñoäng 3 (…phuùt): Vaän duïng cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Ghi baøi taäp veà nhaø. Cho baøi taäp trong SBT. Ghi baøi taäp laøm theâm. Ghi chuaån bò cho baøi sau. 1 2 Rót kinh nghiÖm: 8 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chuÈn Ngµy so¹n: 10/09/2007 Tieát 4: ÑIEÄN TRÖÔØNG VAØ CÖÔØNG ÑOÄ ÑIEÄN TRÖÔØNG. ÑÖÔØNG SÖÙC ÑIEÄN (Tieát 1) I. MUÏC TIEÂU Kieán thöùc - Trình baøy ñöôïc khaùi nieäm ñieän tröôøng, ñieän tröôøng ñeàu. - Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa cuûa cöôøng ñoä ñieän tröôøng vaø neâu ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng. Kó naêng - Xaùc ñònh phöông chieàu cuûa vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moãi ñieåm do ñieän tích ñieåm gaây ra. - Giaûi caùc baøi taäp veà ñieän tröôøng. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân Chuaån bò hình veõ 3.6 ñeán 3.9 trang 19 SGK. III. TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Hoaït ñoäng 1 (…phuùt): kieåm tra baøi cuõ Traû lôøi caâu hoûi cuûa GV. H: Neâu thuyeát eâlectron vaø vaän duïng ñeå giaûi thích hieän töôïng nhieãm ñieän do höôûng öùng? H: Phaùt bieåu ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích? Hoaït ñoäng 2 (…phuùt) tìm hieåu veà ñieän tröôøng Ñoïc SGK muïc I.1, I.2, tìm hieåu vaø traû Cho HS ñoïc SGK, neâu caâu lôøi caâu hoûi. H: Ñieän tröôøng laø gì? + Ñieän tröôøng laø moâi tröôøng (daïng vaät H: Laøm theá naøo ñeå nhaän bieát ñöôïc ñieän chaát) bao quanh ñieän tích vaø gaén lieàn tröôøng? vôùi ñieän tích. Ñieän tröôøng taùc duïng löïc ñieän leân caùc ñieän tích khaùc ñaët trong Toång keát yù kieán HS, nhaán maïnh noäi dung noù. khaùi nieäm. + Ñaët ñieän tích thöû naèm trong khoâng gian, neáu noù chòu löïc ñieän taùc duïng thì ñieåm ñoù coù ñieän tröôøng. Hoaït ñoäng 3 (…phuùt): Xaây döïng khaùi nieäm cöôøng ñoä ñieän tröôøng Ñoïc SGK muïc II.1, II.2, II.3, II.4, traû YC: Ñoïc SGK muïc II.1, II.2, II.3, II.4, traû lôøi caùc caâu hoûi. lôøi caùc caâu hoûi. + Cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moät ñieåm H: Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø gì? ñaëc tröng cho taùc duïng cuûa löïc ñieän tröôøng taïi ñieåm ñoù. Noù ñöôïc xaùc ñònh baèng thöông soá cuûa löïc ñieän taùc duïng F 9 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chuÈn taùc duïng leân moät ñieän tích thöû q (döông) ñaët taïi ñieåm ñoù vaø ñoä lôùn cuûa q. + Ñaëc ñieåm cuûa vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng: - Ñieåm ñaët: taïi ñieåm ñang xeùt. - Phöông chieàu: cuøng phöông chieàu vôùi löïc ñieän taùc duïng leân ñieän tích thöû döông ñaët taïi ñieåm ñang xeùt. - Ñoä lôùn: E = F/q (q döông) Suy luaän vaän duïng cho ñieän tröôøng gaây bôûi ñieän tích ñieåm, traû lôøi caùc caâu hoûi + Cöôøng ñoä ñieän tröôøng gaây bôûi ñieän tích ñieåm Q - Ñieåm ñaët: taïi ñieåm ñang xeùt. - Phöông: ñöôøng noái ñieän tích ñieåm vaø ñieåm ñang xeùt. - Chieàu: höôùng ra xa Q neáu Q > 0; höôùng veà phía Q neáu Q < 0 - Ñoä lôùn: E = kQ r 2 H: Neâu ñaëc ñieåm cuûa vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng (ñieåm ñaët, phöông, chieàu, ñoä lôùn) Nhaán maïnh töøng ñaëc ñieåm cuûa vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng. H: Vaän duïng ñaëc ñieåm löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñieåm xaùc ñònh phöông chieàu vaø ñoä lôùn cuûa cöôøng ñoä ñieän tröôøng gaây bôûi ñieän tích ñieåm? H: Xaùc ñònh höôùng cuûa vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng gaây bôûi ñieän tích Q trong caùc tröôøng hôïp Toång keát yù kieán HS. Neâu caâu hoûi C1. Traû lôøi C1. Hoaït ñoäng 4(…phuùt): Giao nhieäm vuï veà nhaø + Ghi nhieäm vuï hoïc taäp + Hoïc lyù thuyeát. + Laøm caùc baøi taäp trong SGK Rót kinh nghiÖm: 10 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chuÈn Ngµy so¹n: 10/09/2007 Tieát 5: ÑIEÄN TRÖÔØNG VAØ CÖÔØNG ÑOÄ ÑIEÄN TRÖÔØNG. ÑÖÔØNG SÖÙC ÑIEÄN (Tieát 2) I. MUÏC TIEÂU Kieán thöùc - Bieát caùch toång hôïp caùc vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng thaønh phaàn taïi moãi ñieåm. - Neâu ñöôïc khaùi nieäm ñöôøng söùc ñieän. Kó naêng - Vaän duïng quy taéc hình bình haønh xaùc ñònh höôùng cuûa vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp. - Giaûi caùc baøi taäp veà ñieän tröôøng. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân Chuaån bò hình veõ 3.6 ñeán 3.9 trang 19 SGK. Hoïc sinh Xem laïi quy taéc hình bình haønh. OÂn lai ñöôøng söùc töø. III. TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Hoaït ñoäng 1 (…phuùt): Tìm hieåu nguyeân lyù choàng chaát ñieän tröôøng Traû lôøi caâu hoûi cuûa GV. YC: Ñoïc phaàn I.6 SGK vaø traû lôøi caâu hoûi. + Ñieän tröôøng taïi moät ñieåm baèng toång Phaùt bieåu noäi dung nguyeân lyù choàng chaát caùc vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieän tröôøng. ñieåm ñoù. E E 1  E 2 Hoaït ñoäng 4(…phuùt): Xaây döïng khaùi nieäm ñöôøng söùc ñieän Nghieân cöùu SGK muïc III.1, 2, 3, 4 traû YC: Ñoïc SGK vaø traû lôøi caùc caâu hoûi. lôøi caùc caâu hoûi. H: Ñöôøng söùc laø gì? + Ñöôøng söùc laø ñöôøng maø tieáp tuyeán H: Neâu caùc ñaëc ñieåm cuûa ñöôøng söùc? taïi moãi ñieåm cuûa noù laø giaù cuûa vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm ñoù. + Caùc ñaëc ñieåm cuûa ñöôøng söùc - Qua moãi ñieåm trong ñieän tröôøng chæ veõ ñöôïc moät ñöôøng söùc vaø chæ moät maø thoâi. - Ñöôøng söùc ñieän laø nhöõng ñöôøng coù höôùng. Höôùng cuûa ñöôøng söùc ñieän taïi moät ñieåm laø höôùng cuûa cöôøng ñoä ñieän 11 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chuÈn tröôøng taïi ñieåm ñoù. - Ñöôøng söùc ñieän tónh laø nhöõng ñöôøng khoâng kheùp kín. - Quy öôùc: veõ soá ñöôøng söùc tæ leä vôùi H: Ñieän tröôøng ñeàu laø gì? cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm ñoù. H: Neâu ñaëc ñieåm ñöôøng söùc cuûa ñieän + Ñieän tröôøng deàu laø ñieän tröôøng maø tröôøng ñeàu. vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng coù höôùng Toång keát yù kieán traû lôøi cuûa hoïc sinh vaø ñöa vaø ñoä lôùn nhö nhau taïi moïi ñieåm. ra keát luaän + Ñöôøng söùc cuûa ñieän tröôøng ñeàu laø nhöõng ñöôøng song song caùch ñeàu. Hoaït ñoäng 5(…phuùt): Vaän duïng cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø Thaûo luaän, traû lôøi caùc caâu hoûi trong Cho HS thaûo luaän caùc caâu hoûi SGK. SGK. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù nhaán maïnh kieán thöùc Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn. trong baøi. Ghi baøi taäp veà nhaø. Cho baøi taäp trong SGK: BT 9-13 ( trang 20, Ghi baøi taäp laøm theâm 21). Rót kinh nghiÖm: 12 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chuÈn Ngµy so¹n: 15/09/2007 Tieát 6: BAØI TAÄP I. MUÏC TIEÂU - Cuûng coá kieán thöùc veà ñieän tröôøng, cöôøng ñoä ñieän tröôøng, cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm. - Vaän duïng nguyeân lyù choàng chaát ñieän tröôøng, caùc coâng thöùc veà cöôøng ñoä ñieän tröôøng ñeå giaûi baøi taäp. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân Caùc baøi taäp thích hôïp Hoïc sinh Hoïc lyù thuyeát vaø laøm caùc baøi taäp trong SGK vaø SBT. III. TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÂNG DAÏY HOÏC Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Hoaït ñoäng 1 (…phuùt): Kieåm tra baøi cuõ + Traû lôøi caâu hoûi cuûa giaùo vieân H: Neâu caùc ñaëc ñieåm cuûa vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng? H: Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng gaây bôûi ñieän tích Q? Hoaït ñoäng 2 (…phuùt): Laøm baøi taäp Baøi 11/21. YC: 3 HS leân baûng laøm caùc baøi taäp 11, Ta coù: 12, 13. E k q 4.10  8 9  9 . 10 72.10 3 V / m 2 4 r 2.25.10 Baøi 12/21: GV: chöõa baøi taäp. Goïi ñieåm ñaët ñieän tích q1 laø A, ñieåm ñaët ñieän tích q2 laø B, C laø ñieåm taïi ñoù cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng khoâng. Ta coù: E 1C  E 2C . Töùc laø: E ,E laø hai vectô coù: - Cuøng phöông: C naèm treân ñöôøng thaúng AB. - Ngöôïc chieàu: C naèm ngoaøi khoaûng AB. - Cuøng ñoä lôùn: C naèm gaàn A hôn B. Ñaët AB = l, AC = x thì: 1C k 2C | q1 | | q2 | k 2 x (l  x) 2 . Giaûi ra ta ñöôïc x = 64,6 cm. 13 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chuÈn Baøi taäp 13: E1 k q1 2 9.10 5 V / m C AC q E 2 k 2 2 9.10 5 V / m BC E1 EC E2 A Vì Tam giaùc ABC vuoâng taïi C neân: + EC = 2 E1 =12,7.105 V/m Hoaït ñoäng 3 (…phuùt): Vaän duïng cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Ghi baøi taäp veà nhaø. Cho baøi taäp trong SBT. Ghi baøi taäp laøm theâm. Ghi chuaån bò cho baøi sau. Rót kinh nghiÖm: 14 - B Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chuÈn Ngµy so¹n: 15/09/2007 Tieát 7: COÂNG CUÛA LÖÏC ÑIEÄN I. MUÏC TIEÂU Kieán thöùc - Neâu ñöôïc ñaëc ñieåm löïc taùc duïng leân ñieän tích trong ñieän tröôøng ñeàu. - Laäp ñöôïc bieåu thöùc tính coâng cuûa löïc ñieän trong ñieän tröôøng ñeàu. - Phaùt bieåu ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa coâng dòch chuyeån ñieän tích trong ñieän tröôøng baát kì. - Trình baøy ñöôïc khaùi nieäm, bieåu thöùc, ñaëc ñieåm cuûa theá naêng cuûa ñieän tích trong ñieän tröôøng, quan heä giöõa coâng cuûa löïc ñieän tröôøng vaø ñoä giaûm theá naêng cuûa ñieän tích trong ñieän tröôøng. Kó naêng Giaûi baøi toaùn tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng vaø theá naêng ñieän tröôøng. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân Chuaån bò: hình 4.1, 4.2 Hoïc sinh Ñoïc SGK lôùp 10 ñeå oân taäp veà coâng. III. TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Hoaït ñoäng 1 (…phuùt): kieåm tra baøi cuõ Traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV. H: Neâu ñònh nghóa ñieän tröôøng? H: Neâu ñònh nghóa cöôøng ñoä ñieän tröôøng? H: Neâu caùc ñaëc ñieåm cuûa vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm? Hoaït ñoäng 2 (…phuùt): xaây döïng bieåu thöùc tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng. Ñoïc SGK muïc I.1, vaän duïng kieán thöùc H: Xaùc ñònh vectô löïc taùc duïng leân ñieän lôùp 10 tính coâng. Traû lôøi caùc caâu hoûi. tích Q. + Löïc ñieän taùc duïng leân ñieän tích Q: - Ñaët leân ñieän tích. - Höôùng cuøng chieàu vôùi ñieän tröôøng (töø baûng döông sang baûng aâm). - Ñoä lôùn F = q.E YC: Laäp coâng thöùc tính coâng cuûa löïc + Coâng cuûa löïc ñieän: ñieän tröôøng dòch chuyeån ñieän tích töø M  AMN = F.s.cos = qEd ñeán N theo ñöôøng s (hình 4.2 SGK) + Coâng cuûa löïc ñieän tröôøng dòch chuyeån YC: Laäp coâng thöùc tính coâng cuûa löïc ñieän tích töø M ñeán N theo ñöôøng s1, s2: ñieän tröôøng dòch chuyeån ñieän tích töø M AMN = AMP + APN = qEd1 + qEd2 ñeán N theo ñöôøng s1, s2 (hình 4.2 SGK) AMN = qE (d1 +d2) = qEd H: Neâu ñaëc ñieåm cuûa coâng trong ñieän Coâng cuûa löïc ñieän tröôøng laø dòch chuyeån tröôøng ñeàu vaø trong tröôøng tónh ñieän noùi ñieän tích trong ñieän tröôøng ñeàu khoâng chung? 15 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chuÈn phuï thuoäc vaøo hình daïng ñöôøng ñi ma chæ phuï thuoäc vaøo ñieåm ñaàu, ñieåm cuoái cuûa ñöôøng ñi. Traû lôøi C1, C2. Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn. Neâu caâu hoûi C1, C2 Hoaït ñoäng 3 (…phuùt): Tìm hieåu theá naêng cuûa moät ñieän tích trong ñieän tröôøng. Ñoïc SGK traû lôøi caùc caâu hoûi. YC: Ñoïc SGK vaø traû lôøi caùc caâu hoûi. Theá naêng cuûa moät ñieän tích q trong ñieän H: Neâu khaùi nieäm veà theá naêng cuûa moät tröôøng ñaëc tröng cho khaû naêng sinh coâng ñieän tích trong ñieän tröôøng. cuûa ñieän tröôøng. Noù ñöôïc tính baèng coâng H: Cho bieát moái quan heä giöõa coâng cuûa cuûa löïc ñieän tröôøng dòch chuyeån ñieän löïc ñieän tröôøng vaø ñoä giaûm theá naêng. tích ñoù ñeán ñieåm ñöôïc choïn laøm moác (thöôøng ñöôïc choïn laø vò trí maø ñieän Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa hoïc sinh. Nhaán tröôøng maát khaû naêng sinh coâng) maïnh theá naêng phuï thuoäc vaøo vieäc choïn Khi moät ñieän tích q di chuyeån töø moät moác theá naêng. ñieåm M ñeán ñieåm N trong moät ñieän tröôøng thì coâng maø löïc ñieän taùc duïng leân ñieän tích ñoù sinh ra seõ baèng ñoä giaûm theá naêng cuûa ñieän tích trong ñieän tröôøng. Hoaït ñoäng 4 (…phuùt): Vaän duïng, cuûng coá. Thaûo luaän, traû lôøi caâu hoûi SGK. Cho HS thaûo luaän traû lôøi caâu hoûi SGK . Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù nhaán maïnh kieán thöùc trong baøi. Hoaït ñoäng 5 (…phuùt): Giao nhieäm vuï veà nhaø. Ghi baøi taäp veà nhaø. Cho baøi taäp trong SGK: BT 4-8 ( trang Ghi baøi taäp laøm theâm. 25). Ghi chuaån bò cho baøi sau. Daën doø HS chuaån bò baøi sau. Rót kinh nghiÖm: 16 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chuÈn Ngaøy soaïn: 20/9/2007 Tieát 8: ÑIEÄN THEÁ- HIEÄU ÑIEÄN THEÁ I. MUÏC TIEÂU Kieán thöùc - Trình baøy ñöôïc yù nghóa, ñònh nghóa, ñôn vò, ñaëc ñieåm cuûa ñieän theá vaø hieäu ñieän theá. - Neâu ñöôïc moái lieân heä giöõa hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng. - Bieát caáu taïo cuûa tónh ñieän keá. Kó naêng. - Giaûi baøitoaùn tính ñieän theá vaø hieäu ñieän theá. - So saùnh ñöôïc caùc vò trí coù ñieän theá cao vaø ñieän theá thaáp trong ñieän tröôøng. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân Ñoïc SGK Vaät lyù 7 ñeå bieát HS ñaõ coù kieán thöùc gì veà hieäu ñieän theá. Hoïc sinh Ñoïc laïi SGK vaät lyù 7 vaø vaät lyù 9 veà hieäu ñieän theá. III. TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Hoaït ñoäng 1(…phuùt): Kieåm tra baøi cuõ Traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa giaùo vieân. H: Neâu ñaëc ñieåm cuûa coâng trong ñieän tröôøng ñeàu vaø trong tröôøng tónh ñieän noùi chung? H: Cho bieát moái quan heä giöõa coâng cuûa löïc ñieän tröôøng vaø ñoä giaûm theá naêng. Hoaït ñoäng 2 (…phuùt): Xaây döïng khaùi nieäm ñieän theá + Ñoïc SGK muïc I.1, tìm hieåu vaø traû lôøi H: Neáu caàn moät ñaïi löôïng ñaëc tröng cho caâu hoûi khaû naêng thöïc hieän coâng cho rieâng ñieän + Khoâng, neáu noù phuï thuoäc vaøo ñieän tích tröôøng thì ñaïi löôïng naøy coù phuï thuoäc thì noù khoâng theå ñaëc tröng cho rieâng ñieän vaøo giaù trò ñieän tích dòch chuyeån khoâng? tröôøng. Vì sao? + Ñieän theá taïi moät ñieåm trong ñieän YC: Neâu ñònh nghóa cuûa ñieän theá. tröôøng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho ñieän H: Ñôn vò cuûa ñieän theá laø gì? tröôøng veà khaû naêng sinh coâng khi ñaët taïi YC: Neâu ñaëc ñieåm cuûa ñieän theá. ñoù moät ñieän tích q. Noù ñöôïc xaùc ñònh baèng thöông soá cuûa coâng cuûa löïc ñieän taùc Gôïi yù HS traû lôøi duïng leân q khi q dòch chuyeån töø ñieåm ñoù ra voâ cöïc. V  AM  q 17 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chuÈn + Ñôn vò cuûa ñieän theá laø V. + Ñaëc ñieåm cuûa ñieän theá: Vôùi ñieän tích q>0, AM >0 thì VM>0, AM<0 thì VM<0 Nhaán maïnh yù nghóa cuûa ñieän theá. Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn Neâu caâu hoûi C1. Traû lôøi C1. Hoaït ñoäng 3(…phuùt): Xaây döïng khaùi nieäm hieäu ñieän theá. Ñoïc SGK muïc II.1, II.2 traû lôøi caùc caâu YC: Ñoïc SGK muïc II vaø traû lôøi caâu hoûi. hoûi PC3. H: Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm trong + Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm M, N trong ñieän tröôøng laø gì? ñieän tröôøng ñaëc tröng cho khaû naêng sinh coâng cuûa löïc ñieän tröôøng trong söï di chuyeån cuûa moät ñieän tích ñieåm töø M ñeán N. Noù ñöôïc xaùc ñònh baèng thöông soá cuûa coâng cuûa löïc ñieän taùc duïng leân ñieän tích Q trong söï di chuyeån töø M ñeán N vaø ñoä lôùn cuûa ñieän tích q. + Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn. + Töï suy ra ñôn vò cuûa hieäu ñieän theá. + Ñoïc SGK muïc II.3 ñeå traû lôøi caâu hoûi. H: Trình baøy caáu taïo cô baûn cuûa tónh + Phaàn chính cuûa tónh ñieän keá goàm moät ñieän keá? caùi kim baèng kim loaïi coù theå quay xung quanh moät truïc gaén treân moät caùi caàn cöùng baèng kim loaïi. Heä thoáng ñöôïc ñaët trong Xaùc nhaän khaùi nieäm hieäu ñieän theá. moät caùi voû kim loaïi ñöôïc caùch ñieän vôùi YC: Döïa vaøo coâng thöùc tính coâng cuûa voû. löïc ñieän tröôøng trong ñieän tröôøng ñeàu vaø Laøm vieäc nhoùm, keát hôïp kieán thöùc baøi bieåu thöùc hieäu ñieän theá xaùc laäp moái lieân tröôùc suy ra quan heä U vaø E heä giöõa hai ñaïi löôïng naøy. Hoaït ñoäng 4(…phuùt): Vaän duïng, cuûng coá Thaûo luaän traû lôøi caâu hoûi trong SGK Cho HS thaûo luaän traû lôøi caâu hoûi trong Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn SGK. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù nhaán maïnh kieán thöùc trong baøi. Hoaït ñoäng 5 (…phuùt): Giao nhieäm vuï veà nhaø. Ghi baøi taäp veà nhaø. Cho baøi taäp trong SGK: BT 5-9 ( trang Ghi chuaån bò cho baøi sau. 29). Daën doø HS chuaån bò baøi sau. Rót kinh nghiÖm: 18 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chuÈn Ngaøy soaïn: 23/9/2007 Tieát 9: TUÏ ÑIEÄN I. MUÏC TIEÂU Kieán thöùc - Trình baøy ñöôïc caáu taïo cuûa tuï ñieän, caùch tính ñieän cho tuï. - Neâu roõ yù nghóa, bieåu thöùc, ñôn vò cuûa ñieän dung. - Vieát ñöôïc bieåu thöùc tính naêng löôïng ñieän tröôøng cuûa tuï ñieän vaø giaûi thích ñöôïc yù nghóa caùc ñaïi löôïng trong bieåu thöùc. Kó naêng - Nhaän ra moät soá loaïi tuï ñieän trong thöïc teá. - Giaûi baøi taäp tuï ñieän. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân Moät soá loaïi tuï ñieän thöïc teá, ñaëc bieät laø tuï xoay trong maùy thu thanh. Hoïc sinh Chuaån bò baøi môùi. Söu taàm caùc linh kieän ñieän töû. III. TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Hoaït ñoäng 1(…phuùt): Kieåm tra baøi cuõ Traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa giaùo vieân. H: Neâu ñònh nghóa cuûa ñieän theá? Ñôn vò cuûa ñieän theá laø gì? Neâu ñaëc ñieåm cuûa ñieän theá? H: Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm trong ñieän tröôøng laø gì? Hoaït ñoäng 2 (…phuùt) tìm hieåu veà caáu taïo cuûa tuï ñieän vaø caùch tích ñieän cho tuï. Ñoïc SGK muïc I.1, I.2, tìm hieåu vaø traû lôøi Cho HS ñoïc SGK, neâu caâu hoûi caâu hoûi. + Tuï ñieän laø moät heä thoáng goàm hai vaät H: Neâu caáu taïo tuï ñieän daãn ñaët gaàn nhau vaø ngaên caùch vôùi nhau H: Neâu caáu taïo tuï phaúng baèng lôùp chaát caùch ñieän. + Tuï ñieän phaúng ñöôïc caáu taïo baèng hai H: Laøm caùch naøo ñeå nhieãm ñieän cho tuï? baûn kim loaïi phaúng song song vôùi nhau vaø ngaên caùch vôùi nhau baèng ñieän moâi. + Ñaët vaøo hai ñaàu tuï moät hieäu ñieän theá baèng caùch noái hai cöïc cuûa tuï vôùi moät pin Chuù yù cho HS bieát caùc nguoàn ñieän trong hoaëc moät acquy. thöïc teá thöôøng duøng ñeå tích ñieän cho tuï. + Traû lôøi C1. + Neâu caâu hoûi C1. 19 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chuÈn Hoaït ñoäng 3 (…phuùt): Tìm hieåu veà ñieän dung, caùc loaïi tuï ñieän vaø naêng löôïng ñieän tröôøng cuûa tuï ñieän. Ñoïc SGK muïc II.1, II.2, II.3 traû lôøi caùc YC: Ñoïc SGK muïc II.1, II.2, II.3 traû lôøi caâu hoûi. caùc caâu hoûi Neâu caâu hoûi. + Ñieän dung laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho H: Ñieän dung cuûa tuï laø gì? khaû naêng tích ñieän cuûa tuï ñieän. Noù ñöôïc xaùc ñònh baèng thöông soá giöõa ñieän tích cuûa tuï vaø ñieän tích giöõa hai baûn cuûa noù. Q H: Bieåu thöùc vaø ñôn vò cuûa ñieän dung. + Bieåu thöùc: C = U + Ñôn vò cuûa ñieän dung laø Fara (F). Fara laø ñieän dung cuûa moät tuï ñieän maø neáu ñaët vaøo hai baûn cuûa tuï ñieän moät hieäu ñieän theá 1V thì ñieän tích cuûa noù coù giaù trò laø 1C. + Ghi nhôù yù nghóa cuûa caùc tieáp ñaàu ngöõ. + Laøm vieäc theo nhoùm, giuùp ñôõ nhau nhaän bieát tuï ñieän trong caùc linh kieän ñieän töû. + Laøm quen, nhaän daïng vaø ñoïc caùc thoâng soá treân tuï. Ñoïc SGK muïc II.4 traû lôøi caâu hoûi PC5. + Khi tuï ñieän coù tuï ñieän C, ñöôïc tích moät ñieän löôïng Q, noù mang moät naêng löôïng Q2 ñieän tröôøng laø: W = 2C H: Fara laø gì? Giaûi nghóa cuûa caùc tieáp ñaàu ngöõ (  : 10  6 ; n: 10  9 ; p: 10  12 ) + Ñöa ra caùc linh kieän ñieän töû cho caùc nhoùm. + Giôùùi thieäu moät soá loaïi tuï. Neâu caâu hoûi trong phieáu PC5. H: Neâu bieåu thöùc xaùc ñònh naêng löôïng ñieän tröôøng trong loøng tuï ñieän. Giaûi thích yù nghóa caùc ñaïi löôïng? Hoaït ñoäng 4(…phuùt): Vaän duïng, cuûng coá. Thaûo luaän, traû lôøi caâu hoûi theo moät phaàn Cho HS thaûo luaän theo PC6. phieáu PC6. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù nhaán maïnh kieán Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn. thöùc trong baøi. Hoaït ñoäng 5 (…phuùt): giao nhieäm vuï veà nhaø. Ghi baøi taäp veà nhaø. Cho baøi taäp trong SGK: BT 5-8 (trang Ghi baøi taäp laøm theâm. 33). Ghi chuaån bò cho baøi sau. Baøi theâm: phieáu PC7. Daën doø HS chuaån bò baøi sau. Rót kinh nghiÖm: Ngaøy soaïn: 23/9/2007 20
- Xem thêm -