Tài liệu Giáo án vật lý 9 cả năm

  • Số trang: 162 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 180 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n VËt lý 9 Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng TiÕt 1: N¨m häc 2012 - 2013 : Sù phô thuéc cña c­êng ®é dßng ®iÖn vµo hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu d©y dÉn I. Môc tiªu . 1. KiÕn thøc: - Nªu ®­îc c¸ch bè trÝ vµ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm kh¶o s¸t sù phô thuéc cña c­êng ®é dßng ®iÖn vµo H§T gi÷a hai ®Çu d©y dÉn. - VÏ ®­îc ®å thÞ biÓu diÔn mqh gi÷a U, I tõ sè liÖu thùc nghiÖm. - Ph¸t biÓu ®­îc kÕt luËn vÒ sù phô thuéc cña c­êng ®é dßng ®iÖn vµo H§T gi÷a hai ®Çu d©y dÉn. 2. Kü n¨ng: - VÏ vµ sö dông ®å thÞ cña häc sinh. - Sö dông s¬ ®å m¹ch ®iÖn ®Ó m¾c m¹ch ®iÖn víi nh÷ng dông cô ®· cho. - RÌn kü n¨ng ®o vµ ®äc kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. 3. Th¸i ®é: - RÌn luyÖn tÝnh ®éc lËp, tinh thÇn hîp t¸c trong häc tËp. - TÝnh trung thùc trong b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hµnh. CÈn thËn, tØ mØ trong vÏ ®å thÞ. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh:. 1. Gi¸o viªn: - B¶ng 1 cho tõng nhãm hs. (Phô lôc 1) - 1 tê giÊy kÎ « li to cì A1 ®Ó vÏ ®å thÞ. 2. Mçi nhãm hs: - 1 d©y ®iÖn trë b»ng nikªlin chiÒu dµi l = 1800mm ®­êng kÝnh 0,3mm. - 1 Ampe kÕ 1 chiÒu cã GH§ 3A vµ §CNN 0,1A; 1 V«nkÕ 1 chiÒu cã GH§ 12V vµ §CNN 0,1V. 1 Kho¸ K (c«ng t¾c); BiÕn thÕ nguån. B¶y ®o¹n d©y nèi. 1 B¶ng ®iÖn. III- Ph­¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: B - KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong bµi C - Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh GV: Giíi thiÖu s¬ bé nh÷ng kiÕn thøc ®­îc häc trong ch­¬ng I. HS: L¾ng nghe. H§1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp :(5phut) GV: ë líp 7 chóng ta ®· biÕt khi H§T ®Æt vµo hai NguyÔn ThÞ H­¬ng KiÕn thøc cÇn ®¹t THCS Trung NghÜa 1 Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2012 - 2013 ®Çu bãng ®Ìn cµng lín th× dßng ®iÖn ch¹y qua ®Ìn cã c­êng ®é cµng lín -> ®Ìn cµng s¸ng. VËy c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn ®iÖn cã tØ lÖ víi H§T ®Æt vµo hai ®Çu d©y dÉn ®ã hay kh«ng. Bµi häc ngµy h«m nay sÏ gióp c¸c em t×m hiÓu t­êng minh ®iÒu ®ã. HS: L¾ng nghe. H§2: HÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc liÖn quan ®Õn I. ThÝ nghiÖm: bµi häc:(10phút) 1. S¬ ®å m¹ch ®iÖn GV: C« cã s¬ ®å nh­ trªn b¶ng. §Ó ®o c­êng ®é M N dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n d©y dÉn MN vµ H§T gi÷a hai ®Çu ®o¹n d©y dÉn MN cÇn ph¶i cã nh÷ng dông cô g×? HS: Th¶o luËn nhãm, sau ®ã cö ®¹i diÖn nhãm tr¶ A lêi. K + A B 2. TiÕn hµnh TN a) Dông cô: GV: Ph¶i m¾c nh÷ng dông cô trªn ntn? Gäi ®¹i diÖn 1 hs lªn b¶ng vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn. Sau ®ã gäi 2 hs nhãm kh¸c nhËn xÐt. HS: Trao ®æi trong nhãm, cö 1 hs lªn b¶ng vÏ s¬ ®å. C¸c hs cßn l¹i quan s¸t, nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. GV: H·y nªu nguyªn t¾c sö dông Ampe kÕ vµ V«n kÕ (®· ®­îc häc ë ch­¬ng tr×nh líp 7) HS: Th¶o luËn nhãm H§3: T×m hiÓu mqh gi÷a I vµo H§T gi÷a 2 ®Çu d©y dÉn :(10phút)101 GV: Ph¸t dông cô thÝ nghiÖm cho c¸c nhãm. GV: Víi c¸c dông cô ®· cho c¸c nhãm h·y m¾c m¹ch ®iÖn nh­ s¬ ®å? HS: C¸c nhãm tr­ëng ph©n c«ng nhiÖm vô cho c¸c thµnh viªn. L¾p m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å. GV: Yªu cÇu hs lµm viªc c¸ nh©n ®äc th«ng tin môc 2, th¶o luËn nhãm nªu c¸c tiÕn hµnh c¸c b­íc TN? HS: Th¶o luËn trong nhãm nªu ph­¬ng ¸n tiÕn hµnh TN. GV: Chèt l¹i c¸c b­íc tiÕn hµnh. GV: Yªu cÇu c¸c nhãm tiÕn hµnh ®o. B¸o c¸o kÕt qu¶ vµo B¶ng 1. L­u ý: Nh¾c nhë hs c¸c kü n¨ng trong thao t¸c TN (sau khi ®äc kÕt qu¶ ng¾t m¹ch ngay, kh«ng ®Ó dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn l©u lµm nãng d©y). GV: KiÓm tra, gióp ®ì c¸c nhãm trong qu¸ tr×nh m¾c m¹ch ®iÖn. GV: Th«ng b¸o Dßng ®iÖn qua V«n kÕ cã I rÊt nhá ( 0) => bá qua. Nªn Ampe kÕ ®o ®­îc I ch¹y qua ®o¹n d©y MN. NguyÔn ThÞ H­¬ng ( SGK-4) b) TiÕn hµnh: + B­íc 1: M¾c m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å. + B­íc 2: LÇn l­ît chØnh BTN ®Ó Ura = 3V, 6V, 9V. §äc sè chØ trªn Ampe kÕ vµ V«n kÕ t­¬ng øng ghi vµo b¶ng 1. + B­íc 5: Tõ b¶ng kÕt qu¶ => KL vÒ sù phô thuéc cña I vµo U gi÷a 2 ®Çu d©y dÉn. c) KÕt qu¶: I ch¹y qua d©y dÉn tû lÖ thuËn víi H§T ®Æt vµo 2 ®Çu d©y dÉn ®ã LÇn ®o V I 1 2 THCS Trung NghÜa 2 Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2012 - 2013 HS: L¾ng nghe. 3 GV: Treo b¶ng kÕt qu¶ cña 1 nhãm lªn b¶ng. Yªu cÇu nhËn xÐt råi tr¶ lêi C1. HS: Th¶o luËn trong nhãm råi cö ®¹i diÖn tr¶ lêi C1: H§4: TiÕn hµnh vÏ vµ dïng ®å thÞ ®Ó rót ra kÕt luËn (10phút) GV: Yªu cÇu hs ®äc th«ng tin môc 1 phÇn II trong sgk. HS: Lµm viÖc c¸ nh©n, ®äc th«ng tin trong sgk. GV: §å thÞ biÓu diÔn sù phô thuéc cña I vµo U cã ®Æc ®iÓm g×? II. §å thÞ biÓu diÔn sù phô thuéc cña I vµo HS: th¶o luËn, tr¶ lêi U: GV: §Ýnh giÊy « li lªn b¶ng. Yªu cÇu hs dùa vµo b¸o 1. D¹ng ®å thÞ: c¸o kÕt qu¶ h·y vÏ ®å thÞ biÓu diÔn mqh gi÷a I vµ U. Gäi 1 hs lªn b¶ng lµm vµo giÊy « li to cßn c¸c hs §å thÞ biÓu diÔn sù phô thuéc I vµo kh¸c vÏ vµo vë. Sau ®ã gäi 2 hs nhËn xÐt bµi lµm cña H§T gi÷a 2 ®Çu d©y dÉn lµ 1 ®­êng b¹n ë trªn b¶ng. th¼ng ®i qua ®i qua gèc täa ®é (U=0, HS: Lµm viÖc c¸ nh©n, dùa vµo b¶ng kÕt qu¶ vÏ ®å I=0). thÞ vµo vë. §¹i diÖn 1 hs lªn b¶ng vÏ. Gîi ý : C¸ch x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm biÓu diÔn b»ng c¸ch vÏ 1 ®­êng th¼ng ®i qua gèc to¹ ®é, ®ång thêi ®i qua gÇn tÊt c¶ c¸c ®iÓm biÓu diÔn. NÕu cã ®iÓm nµo n»m qu¸ xa ®­êng biÓu diÔn th× yªu cÇu nhãm ®ã tiÕn hµnh ®o l¹i. GV: NÕu bá qua sai sè cña c¸c dông cô th× ®å thÞ kia ntn? GV : Chèt: §å thÞ lµ 1 ®­êng th¼ng ®i qua gèc täa ®é (U=0;I=0). GV: Yªu cÇu hs rót ra kÕt luËn. H§5: VËn dông (10phút) GV: Yªu cÇu hs hoµn thµnh C3, C4, C5. HS: Lµm viÖc c¸ nh©n hoµn thµnh 2. KÕt luËn: H§T gi÷a 2 ®Çu d©y dÉn t¨ng (gi¶m) bao nhiªu lÇn th× C§DD ch¹y qua d©y dÉn ®ã còng t¨ng (gi¶m) bÊy nhiªu lÇn. III. VËn dông: C3: + U= 2,5V => I = 0,5A; + U= 3,5V => I = 0,7A; + KÎ 1 ®­êng song song víi trôc hoµnh c¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã c­êng ®é I; kÎ 1 ®­êng song song víi trôc tung c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hiÖu ®iÖn thÕ lµU =>®iÓm M(U;I) NguyÔn ThÞ H­¬ng THCS Trung NghÜa 3 Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2012 - 2013 . C4: U = 2,5V=> I = 0,125A U = 4V => I = 0,2A U = 5V => I = 0,5A U = 6V => I = 0,3A - C5: I ch¹y qua d©y dÉn tû lÖ thuËn víi H§T ®Æt vµo 2 ®Çu d©y dÉn ®ã. D. Cñng cè: - §å thÞ biÓu diÔn sù phô thuéc cña C§D§ vµo H§T cã ®Æc ®iÓm g×? - Nªu mèi liªn hÖ gi÷a C§D§ víi H§T? E. H­íng dÉn chuÈn bÞ bµi: - Häc thuéc phÇn ghi nhí. §äc phÇn “Cã thÓ em ch­a biÕt” - Lµm bµi tËp 1.1 -> 1.4 trong sbt. - §äc tr­íc sgk bµi 2: §iÖn trë - §Þnh luËt ¤m. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng TiÕt 2 : ®iÖn trë cña d©y dÉn - ®Þnh luËt «m I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc: - BiÕt ®­îc ®¬n vÞ ®iÖn trë lµ . VËn dông ®­îc c«ng thøc R  U ®Ó gi¶i mét sè bµi tËp. I - BiÕt ®­îc ý nghÜa cña ®iÖn trë. - Ph¸t biÓu vµ viÕt ®­îc hÖ thøc cña ®Þnh luËt ¤m. 2. Kü n¨ng: - Linh ho¹t trong sö dông c¸c biÓu thøc. - RÌn kü n¨ng tÝnh to¸n. Kü n¨ng so s¸nh, nhËn xÐt 3. Th¸i ®é: - RÌn luyÖn tÝnh ®éc lËp, nghiªm tóc, tinh thÇn hîp t¸c trong häc tËp. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: 1. Gi¸o viªn: - KÎ s½n b¶ng phô ghi gi¸ trÞ th­¬ng sè U/I ®èi víi mçi d©y dÉn dùa vµo sè liÖu ë bµi tr­íc (Phô lôc 2). 2. Häc sinh: - HÖ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc ®­îc häc ë bµi 1. III- Ph­¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: B - KiÓm tra bµi cò: ( 5phút) NguyÔn ThÞ H­¬ng THCS Trung NghÜa 4 Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2012 - 2013 1. Nªu kÕt luËn vÒ mèi quan hÖ gi÷a c­êng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ? 2. §å thÞ biÓu diÔn mèi quan hÖ ®ã cã ®Æc ®iÓm? C - Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh H§1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp(5 phút) GV: ë tiÕt tr­íc chóng ta ®· biÕt r»ng I ch¹y qua 1 d©y dÉn tû lÖ thuËn víi H§T ®Æt vµo 2 ®Çu d©y dÉn ®ã. VËy nÕu cïng 1 H§T ®Æt vµo 2 ®Çu c¸c d©y dÉn kh¸c nhau th× I qua chóng cã nh­ nhau kh«ng? §Ó biÕt ®­îc ®iÒu ®ã chóng ta cïng t×m hiÓu bµi h«m nay. HS: L¾ng nghe. H§2: X¸c ®Þnh th­¬ng sè U/I ®èi víi mçi d©y dÉn :(5 phót) GV: Ph¸t phô lôc 2 cho c¸c nhãm. Yªu cÇu c¸c nhãm tÝnh th­¬ng sè U/I vµo b¶ng. HS: Lµm viÖc theo nhãm GV: Theo dâi, kiÓm tra, gióp ®ì c¸c nhãm hs trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh bµi. GV: Yªu cÇu c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶. HS: §¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi. GV: Chèt: Cïng 1 d©y dÉn th× U/I kh«ng ®æi, c¸c d©y dÉn kh¸c nhau th× U/I kh¸c nhau HS: Ghi vë H§3: T×m hiÓu kh¸i niÖm ®iÖn trë(10 phót U GV: Th«ng b¸o trÞ sè R  kh«ng ®æi I ®èi víi mçi d©y vµ ®­îc gäi lµ ®iÖn trë cña d©y dÉn ®ã. HS: Th¶o luËn nhãm, cö ®¹i diÖn tr¶ lêi. GV: Th«ng b¸o ký hiÖu vµ ®¬n vÞ ®iÖn trë. HS: L¾ng nghe - ghi vë. GV: Dùa vµo biÓu thøc h·y cho c« biÕt khi t¨ng H§T ®Æt vµo 2 ®Çu d©y dÉn lªn 2 lÇn th× ®iÖn trë cña nã thay ®æi ntn? HS: Th¶o luËn nhãm, cö ®¹i diÖn tr¶ lêi. GV: Yªu cÇu hs lµm viÖc c¸ nh©n hoµn thµnh 2 bµi tËp sau vµo vë. Gäi ®¹i diÖn 2 hs lªn b¶ng ch÷a bµi. 1. TÝnh ®iÖn trë cña 1 d©y dÉn biÕt r»ng H§T gi÷a 2 ®Çu d©y lµ 3V dßng ®iÖn ch¹y qua nã cã c­êng ®é lµ 250mA? (Gîi ý: CÇn ph¶i ®æi ®¬n vÞ I vÒ A (0,25A). 2. §æi ®¬n vÞ sau: 0,1M =. . . . k = . . . . .  HS: Lµm viÖc c¸ nh©n GV: Gäi 2 hs nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. HS: NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. GV: Yªu cÇu hs ®äc th«ng tin trong sgk môc d. 1 häc sinh ®äc to tr­íc líp. NguyÔn ThÞ H­¬ng KiÕn thøc cÇn ®¹t I. §iÖn trë cña d©y dÉn: 1. X¸c ®Þnh th­¬ng sè U/I ®èi víi mçi d©y dÉn. U Th­¬ng sè ®èi víi mçi d©y dÉn kh«ng I ®æi gäi lµ ®iÖn trë cña d©y dÉn ®ã - Cïng1 d©y dÉn th­¬ng sè U/I cã trÞ sè kh«ng ®æi. - C¸c d©y dÉn kh¸c nhau th× trÞ sè U/I lµ kh¸c nhau. 2. §iÖn trë: U - R  . (1): §iÖn trë cña d©y dÉn. I - Ký hiÖu : HoÆc : - §¬n vÞ : ¤m () 1V ( 1  ) 1A + 1k = 1000 + 1M = 106 - ¸p dông: U 3 + R   12 I 0,25 +0,1M =. . . . k = . . . . .  THCS Trung NghÜa 5 Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2012 - 2013 HS: Lµm viÖc c¸ nh©n ®äc th«ng tin trong sgk. GV: §iÖn trë d©y dÉn cµng lín th× dßng ®iÖn ch¹y trong nã cµng nhá. HS: Ghi vë H§5: T×m hiÓu néi dung vµ hÖ thøc cña ®Þnh luËt ¤m (10phót) GV: Yªu cÇu hs ®äc th«ng tin trong sgk phÇn II. Gäi 1 häc sinh ®äc to tr­íc líp. HS: Lµm viÖc c¸ nh©n ®äc th«ng tin trong sgk. U GV: Th«ng b¸o: HÖ thøc cña ®Þnh luËt ¤m I  . R HS: Ghi vë GV: Gäi lÇn l­ît 2 hs ph¸t biÓu néi dung ®Þnh luËt ¤m. HS: Ph¸t bÓu néi dung ®Þnh luËt ¤m. GV: Yªu cÇu hs tõ hÖ thøc (2) => c«ng thøc tÝnh U. HS: Lµm viÖc c¸ nh©n rót ra biÓu thøc tÝnh U. H§6: VËn dông (10 phót) GV: Yªu cÇu hs hoµn thµnh C3, C4. Gäi ®¹i diÖn 2 hs lªn b¶ng tr×nh bµy HS: Lµm viÖc c¸ nh©n hoµn thµnh C3, C4 vµo vë GV: NhËn xÐt bµi lµm cña hs. HS: Söa sai (nÕu cã) - ý nghÜa cña R: §iÖn trë biÓu thÞ møc ®é c¶n trë dßng ®iÖn nhiÒu hay Ýt cña d©y dÉn. II. §Þnh luËt ¤m - HÖ thøc cña ®Þnh luËt ¤m: U I  . (2) R + U ®o b»ng V. + I ®o b»ng A. + R ®o b»ng . - Néi dung: sgk (trang 8) (2) => U = I.R (3) III. VËn dông: : C3 : ¸p dông biÓu thøc ®Þnh luËt ¤m I = U/R => U = I.R = 0,5.12 = 6V C4 : +V× cïng mét h®t ®Æt vµo hai ®Çu d©y dÉn kh¸c nhau th× c­êng ®é dßng ®iÖn tØ lÖ nghÞch víi ®iÖn trë. + Nªn ta cã R2 = 3R1 => I 2  1 I1 3 D. Cñng cè bµi: U C«ng thøc R  dïng ®Ó lµm g×? Tõ c«ng thøc nµy cã thÓ nãi U t¨ng bao nhiªu lÇn th× R t¨ng I bÊy nhiªu lÇn ®­îc kh«ng? V× sao? E. . H­íng dÉn chuÈn bÞ bµi: - Häc thuéc phÇn ghi nhí. §äc phÇn “Cã thÓ em ch­a biÕt” - Lµm bµi tËp 2.1 -> 2.4 trong sbt. - §äc tr­íc sgk bµi 3. ViÕt s½n mÉu b¸o c¸o ra giÊy. - Tr¶ lêi tr­íc phÇn 1 vµo mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. NguyÔn ThÞ H­¬ng THCS Trung NghÜa 6 Gi¸o ¸n VËt lý 9 Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng N¨m häc 2012 - 2013 : TiÕt 3 Thùc hµnh: x¸c ®Þnh ®iÖn trë cña mét d©y dÉn b»ng ampe kÕ vµ v«n kÕ I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: U . I - VÏ ®­îc s¬ ®å m¹ch ®iÖn vµ tiÕn hµnh ®­îc thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh ®iÖn trë cña mét d©y dÉn b»ng Ampe kÕ vµ V«n kÕ. 2. Kü n¨ng: - VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn - L¾p c¸c dông cô thÝ nghiÖm ®Ó tiÕn hµnh ®o ®iÖn trë 3. Th¸i ®é: - RÌn tÝnh nghiªm tóc, chÊp hµnh ®óng c¸c quy t¾c vÒ an toµn trong sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trong thÝ nghiÖm. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - MÉu b¸o c¸o thùc hµnh cho tõng hs 2. Mçi nhãm hs: - Mét d©y dÉn constantan cã ®iÖn trë ch­a biÕt gi¸ trÞ. Mét biÕn thÕ nguån - Mét v«n kÕ 1 chiÒu cã GH§ 12V vµ §CNN 0,1V. Mét ampe kÕ 1 chiÒu cã GH§ 3A vµ §CNN 0,1A. - B¶y ®o¹n d©y nèi, mét kho¸ K. 1 B¶ng ®iÖn. - B¸o c¸o thùc hµnh. III- Ph­¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: - Nªu ®­îc c¸ch x¸c ®Þnh ®iÖn trë tõ c«ng thøc R  B - KiÓm tra bµi cò:(5 phót) + ViÕt c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë? + Muèn ®o hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mét d©y dÉn cÇn dông cô g×? M¾c dông cô ®ã nh­ thÕ nµo? + Muèn ®o c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua mét d©y dÉn cÇn dông cô g×? M¾c dông cô ®ã nh­ thÕ nµo? C Bài mới: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t I.ChuÈn bÞ: H§1:KiÓm tra phÇn tr¶ lêi c©u hái 1 trong mÉu b¸o c¸o thùc hµnh :(5 ,) +V«n kÕ +Am pekÕ GV: KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ b¸o c¸o thùc NguyÔn ThÞ H­¬ng THCS Trung NghÜa 7 Gi¸o ¸n VËt lý 9 hµnh cña hs. GV: Gäi 1 hs viÕt c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë. HS: §¹i diÖn tr¶ lêi GV: Yªu cÇu 1 hs ®øng t¹i chç tr¶ lêi c©u hái b, c phÇn 1. C¸c hs kh¸c nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n. HS: §øng t¹i chç tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn: N¨m häc 2012 - 2013 +D©y dÉn cÇn ®o ®iÖn trë. +C«ng t¾c vµ nguån ®iÖn +C¸c ®o¹n d©y nèi. II. Néi dung thùc hµnh. 1. S¬ ®å m¹ch ®iÖn. GV: Gäi 1 hs lªn b¶ng vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn thÝ nghiÖm. HS: 1 hs lªn b¶ng vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn H§2: M¾c m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å vµ tiÕn hµnh ®o :(30 phut) 2. M¾c m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å. GV: Yªu cÇu hs tiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo 3. TiÕn hµnh ®o. nhãm theo c¸c b­íc nh­ bµi 1. + §ãng khãa K, ®äc sè chØ am pekÕ vµ v«n kÕ. HS: Lµm viÖc theo nhãm, m¾c m¹ch ®iÖn + TÝnh R ¸p dông c«ng thøc R = U/I theo s¬ ®å ®· vÏ trªn b¶ng. GV: L­u ý theo dâi, kiÓm tra, nh¾c nhë c¸c + Lµm 2,3 lÇn vµ tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh. nhãm trong qu¸ tr×nh m¾c m¹ch ®iÖn ®Æc R  R 2  R3 biÖt cÇn m¾c chÝnh x¸c c¸c dông cô. KiÓm R 1 tra c¸c mèi nèi cña hs. 3 GV: Yªu cÇu c¸c nhãm tiÕn hµnh ®o vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng trong mÉu b¸o c¸o. HS: C¸c nhãm tiÕn hµnh ®o vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng b¸o c¸o thùc hµnh. GV: Theo dâi nh¾c nhë c¸c hs trong tõng nhãm ®Òu ph¶i tham gia m¾c m¹ch ®iÖn hoÆc ®o mét gi¸ trÞ. . D. Cñng cè:(5 phót) - Yªu cÇu hs nép b¸o c¸o thùc hµnh - Nªu ý nghÜa cña bµi TH? - Qua bµi TH em cã rót ra nhËn xÐt g×? - nhËn xÐt vµ rót kinh nghiÖm tinh thÇn, th¸i ®é thùc hµnh cña c¸c nhãm E. H­íng dÉn chuÈn bÞ bµi: - §äc tr­íc sgk bµi 4 - §o¹n m¹ch nèi tiÕp. NguyÔn ThÞ H­¬ng THCS Trung NghÜa 8 Gi¸o ¸n VËt lý 9 TiÕt 4 : Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng N¨m häc 2012 - 2013 ®o¹n m¹ch nèi tiÕp : I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt c¸ch suy luËn tõ biÓu thøc I = I1 = I2 vµ hÖ thøc cña ®Þnh luËt ¤m ®Ó x©y dùng ®­îc hÖ thøc U1 R  1. U 2 R2 - Suy luËn ®­îc c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp lµ Rt® = R1 + R2. 2. Kü n¨ng: - BiÕt c¸ch bè trÝ vµ tiÕn hµnh ®­îc TN kiÓm tra c¸c hÖ thøc suy ra tõ lý thuyÕt theo s¬ ®å cã s½n. - VËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i thÝch mét sè hiÖn t­îng vµ gi¶i c¸c bµi tËp vÒ ®o¹n m¹ch nèi tiÕp. - RÌn kü n¨ng quan s¸t rót ra nhËn xÐt. 3. Th¸i ®é: - Nghiªm tóc trong qu¸ tr×nh lµm thÝ nghiÖm theo nhãm. - TÝch cùc, s«i næi, hµo høng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña nhãm. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: 1. Gi¸o viªn: - HÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc trong ch­¬ng tr×nh líp 7 cã liªn quan ®Õn bµi häc. - H×nh vÏ phãng to H27.1a sgk líp 7 (trang 76). H×nh vÏ 4.1, 4.2 phãng to. 2. Mçi nhãm hs: - Ba ®iÖn trë mÉu lÇn l­ît cã gi¸ trÞ 6, 10, 16. Mét kho¸ K. Mét biÕn thÕ nguån. B¶y ®o¹n d©y nèi. Mét v«n kÕ 1 chiÒu cã GH§ 12V vµ §CNN 0,1V. Mét ampe kÕ 1 chiÒu cã GH§ 3A vµ §CNN 0,1A. 1 B¶ng ®iÖn. III- Ph­¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: B - KiÓm tra bµi cò:(5 phót) 1.C­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua mçi bãng ®Ìn cã mèi liªn hÖ nh­ thÕ nµo víi c­êng ®é dßng ®iÖn m¹ch chÝnh? 2.HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã mèi liªn hÖ nh­ thÕ nµo víi U hai ®Çu mçi ®Ìn GV: Ch÷a bµi 2.2 C - Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh H§1:HÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc cã liªn quan ®Õn bµi häc :(7 phót)( GV: §­a tranh vÏ H×nh 27.1a, yªu cÇu hs cho biÕt: Trong ®o¹n m¹ch gåm 2 bãng ®Ìn m¾c nèi tiÕp: NguyÔn ThÞ H­¬ngA KiÕn thøc cÇn ®¹t I. I vµ U trong ®o¹n m¹ch nèi tiÕp: 1. Nh¾c l¹i kiÕn thøc ë líp 7: Trong ®o¹n m¹ch gåm §1 nt §2 th×: I = I1 = I2. (1) U = U1 + U2. (2) THCS Trung NghÜa 9 Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2012 - 2013 1. C­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua mçi ®Ìn cã mèi liªn hÖ ntn víi c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh? 2. H§T gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã mèi liªn hÖ ntn víi H§T gi÷a 2 ®Çu mçi ®Ìn? HS: Quan s¸t tranh vÏ tr¶ lêi H§2: NhËn biÕt ®o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp :(8 phót) GV: Treo tranh vÏ h×nh 4.1 lªn b¶ng. Yªu cÇu hs quan s¸t vµ nhËn xÐt c¸c ®iÖn trë R1, R2 vµ Ampe kÕ ®­îc m¾c ntn trong m¹ch ®iÖn? HS: Quan s¸t h×nh vÏ, lµm viÖc c¸ nh©n víi C1 GV: Th«ng b¸o: Trong ®o¹n m¹ch nèi tiÕp th× 2 ®iÖn trë chØ cã 1 ®iÓm chung, ®ång thêi I ch¹y qua chóng cã c­êng ®é b»ng nhau tøc lµ hÖ thøc (1) (2) vÉn ®óng víi ®o¹n m¹ch nt. HS: Ghi vë GV: Yªu cÇu hs vËn dông nh÷ng kiÕn thøc võa «n tËp vµ hÖ thøc cña ®Þnh luËt ¤m ®Ó tr¶ lêi C2. HS: Lµm viÖc c¸ nh©n hoµn thµnh C2. GV: Tuú tõng ®èi t­îng hs mµ cã thÓ yªu cÇu hs tù bè trÝ TN ®Ó kiÓm tra l¹i c¸c hÖ thøc (1), (2) H§3: X©y dùng c«ng thøc tÝnh Rt® cña ®o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c nt (5phut) GV: Yªu cÇu hs ®äc sgk môc 1 phÇn II råi tr¶ lêi c©u hái: ThÕ nµo lµ mét ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña mét ®o¹n m¹ch. HS: C¸ nh©n ®äc sgk t×m hiÓu kh¸i niÖm Rt® . GV: H­íng dÉn hs dùa vµo bt (1), (2) vµ hÖ thøc cña §L ¤m ®Ó x©y dùng CT tÝnh Rt®. Gäi ®¹i diÖn 1 hs lªn b¶ng tr×nh bµy c¸ch lµm. HS: D­íi sù h­íng dÉn cña gv c¸ nh©n tù rót ra c«ng thøc tÝnh Rt®. H§4: TiÕn hµnh TN kiÓm tra:(10 phót) GV: Yªu cÇu c¸c nhãm lªn nhËn dông cô TN HS: §¹i diÖn c¸c nhãm lªn nhËn dông cô. Nhãm tr­ëng ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c thµnh viªn trong nhãm GV: Yªu cÇu hs ®äc th«ng tin môc 3 phÇn II trong sgk sau ®ã yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn nªu ph­¬ng ¸n tiÕn hµnh TN víi c¸c dông cô ®· cho. HS: Lµm viÖc c¸ nh©n ®äc sgk. Th¶o luËn nhãm nªu ph­¬ng ¸n tiÕn hµnh TN. GV: NhËn xÐt - Chèt l¹i c¸c b­íc tiÕn hµnh TN. 2. §o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c nt: a) S¬ ®å: R2 R1 A K + A B b) C¸c hÖ thøc ®èi víi ®o¹n m¹ch gåm R1 nt R2 C­êng ®é dßng ®iÖn: I = I1 =I2 (1) - HiÖu ®iÖn thÕ: U = U1 + U2 (2) - HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu mçi ®iÖn trë tØ lÖ thuËn víi ®iÖn trë ®ã. U1 R1 . (3)  U 2 R2 II. §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña mét ®o¹n m¹ch nt: 1. Kh¸i niÖm Rt®: sgk. Ký hiÖu: Rt® 2. C«ng thøc tÝnh: Theo (2) ta cã U = U1 + U2 = IR1 + IR2 = I(R1 + R2) =IRt®. VËy suy ra Rt® = R1 + R2 (4) 3. ThÝ nghiÖm kiÓm tra: GV: Yªu cÇu hs tiÕn hµnh TN. HS: TiÕn hµnh TN theo nhãm GV: Nh¾c nhë hs ph¶i ng¾t kho¸ K ngay khi ®· ®äc sè a) S¬ ®å: H4.1. chØ trªn Ampe kÕ. Theo dâi kiÓm tra c¸c nhãm trong qu¸ tr×nh l¾p m¹ch ®iÖn - kiÓm tra c¸c mèi nèi vµ m¹ch ®iÖn cña c¸c nhãm. NguyÔn ThÞ H­¬ng THCS Trung NghÜa 10 Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2012 - 2013 GV: Yªu cÇu 4 nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. HS: §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. GV: NhËn xÐt - kh¼ng ®Þnh kÕt qu¶ ®óng. GV: Yªu cÇu nhãm th¶o luËn rót ra KL. HS: Th¶o luËn nhãm ®Ó rót ra kÕt luËn. GV: Yªu cÇu hs ®äc phÇn th«ng b¸o trong sgk. HS: §äc th«ng b¸o trong sgk. H§4: vËn dông (10 phót) GV: Yªu cÇu hs ®äc vµ hoµn thµnh C4, C5. HS: Lµm viÖc c¸ nh©n tr¶ lêi C4, C5. GV: 1. CÇn mÊy c«ng t¾c ®Ó ®iÒu khiÓn ®o¹n m¹ch nt? 2. Trong s¬ ®å H4.3 sgk cã thÓ chØ m¾c 2 ®iÖn trë cã trÞ sè thÕ nµo nèi tiÕp víi nhau (thay v× ph¶i m¾c 3 ®iÖn trë). 3. Nªu c¸ch tÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch AC. C5 R12 = 20 +20 b) TiÕn hµnh: - B­íc 1: M¾c ®iÖn trë R=6  nt víi R=10. HiÖu chØnh biÕn thÕ nguån ®Ó Ura = 6V. §äc I1. - B­íc 2: Thay 2 ®iÖn trë trªn b»ng ®iÖn trë cã R=16. Ura = 6V. §äc I2. - B­íc 3: So s¸nh I1 vµ I2 => mlh gi÷a R1, R2, Rt®. 4. KÕt luËn §o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp cã ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng b»ng tæng c¸c ®iÖn trë thµnh phÇn. RT§ = R1 +R2 = 2.20 = 40 Ω RAC =R12 + R3 III. VËn dông: C4: +Khi c«ng t¾c K më hai ®Ìn kh«ng ho¹t ®éng v× m¹ch hë. = RAB +R3 =60 +Khi c«ng t¾c ®ãng cÇu ch× bÞ ®øt, hai ®Ìn còng kh«ng ho¹t ®éng v× m¹ch hë. + Khi c«ng t¾c ®ãng, d©y tãc §1 bÞ ®øt th× §2 còng kh«ng s¸ng v× m¹ch hë. D. Cñng cè: + NÕu cã R1, R2...RN m¾c nt víi nhau th× ta cã: Rt® =R1 + R2 +..+RN +NÕu R1=R2=..=RN m¾c nt víi nhau th× RN=NR1 E. H­íng dÉn chuÈn bÞ bµi: - Häc thuéc phÇn ghi nhí. §äc phÇn cã thÓ em ch­a biÕt. - §äc tr­íc sgk bµi 5 - §o¹n m¹ch song song. - Lµm c¸c bµi tËp 4.1 -> 4.6 trong sbt. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng : TiÕt 5 : ®o¹n m¹ch song song I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: NguyÔn ThÞ H­¬ng THCS Trung NghÜa 11 Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2012 - 2013 - BiÕt c¸ch suy luËn tõ biÓu thøc U = U1 = U2 vµ hÖ thøc cña ®Þnh luËt ¤m ®Ó x©y dùng ®­îc hÖ I R thøc 1  2 . I 2 R1 - Suy luËn ®­îc c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c song song 1 1 1 lµ   Rtd R1 R2 2. Kü n¨ng: - BiÕt c¸ch bè trÝ vµ tiÕn hµnh ®­îc TN kiÓm tra c¸c hÖ thøc suy ra tõ lý thuyÕt ®èi víi ®o¹n m¹ch song song theo s¬ ®å cã s½n. - VËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i thÝch mét sè hiÖn t­îng thùc tÕ vµ gi¶i c¸c bµi tËp vÒ ®o¹n m¹ch sonh song. - RÌn kü n¨ng quan s¸t rót ra nhËn xÐt. 3. Th¸i ®é: - Nghiªm tóc trong qu¸ tr×nh lµm thÝ nghiÖm theo nhãm. - Tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña nhãm mét c¸ch tÝch cùc. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: 1. Gi¸o viªn: - HÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc trong ch­¬ng tr×nh líp 7 cã liªn quan ®Õn bµi häc. - H×nh vÏ phãng to H28.1a sgk líp 7 (trang 79). H×nh vÏ 5.1 phãng to. 2. Mçi nhãm hs: - Ba ®iÖn trë mÉu lÇn l­ît cã gi¸ trÞ lµ 10, 15, 6. Mét kho¸ K. - Mét biÕn thÕ nguån. B¶y ®o¹n d©y nèi. Mét v«n kÕ 1 chiÒu cã GH§ 12V vµ §CNN 0,1V. Mét Ampe 1 chiÒu kÕ cã GH§ 3A vµ §CNN 0,1A. 1 B¶ng ®iÖn III- Ph­¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: B - KiÓm tra bµi cò:(5 phót 1. Trong ®o¹n m¹ch gåm 2 bãng ®Ìn m¾c song song hiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é dßng ®iÖn cña ®o¹n m¹ch chÝnh cã quan hÖ thÕ nµo víi hiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é dßng ®iÖn cña c¸c m¹ch rÏ? C - Bµi míi: GV:“§èi víi ®o¹n m¹ch song song, ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n mach cã b»ng tæng c¸c ®iÖn trë thµnh phÇn kh«ng? HS: Dù ®o¸n Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t H§1:HÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc cã liªn quan ®Õn I. I vµ U trong ®o¹n m¹ch //: 1. Nh¾c l¹i kiÕn thøc líp 7: bµi häc (7 phót) §o¹n m¹ch gåm §1 //§2 th×: I = I1 + I2. (1) GV: §­a tranh vÏ H×nh 28.1a, yªu cÇu hs cho biÕt: Trong ®o¹n m¹ch U = U1 = U2. (2) gåm 2 bãng ®Ìn m¾c song song th×: 1. C­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch chÝnh cã mèi liªn hÖ ntn víic­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua c¸c m¹ch 2. §o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c //: NguyÔn ThÞ H­¬ng THCS Trung NghÜa 12 Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2012 - 2013 rÏ? 2. H§T gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã mèi liªn hÖ ntn víi H§T gi÷a 2 ®Çu mçi m¹ch rÏ?  §iÖn trë cã thÓ thay ®æi trÞ sè ®­îc gäi lµ biÕn trë  Bµi míi H§2:NhËn biÕt ®o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c song song (8 phót) GV: Treo tranh vÏ h×nh 5.1 lªn b¶ng. Yªu cÇu hs quan s¸t vµ nhËn xÐt c¸c ®iÖn trë R1, R2 ®­îc m¾c ntn trong m¹ch ®iÖn? HS: Quan s¸t tranh vÏ. Sau ®ã tiÕn hµnh th¶o luËn trong nhãm tr¶ lêi c©u hái GV: Th«ng b¸o: Trong ®o¹n m¹ch // th× 2 ®iÖn trë cã 2 ®iÓm chung vµ hÖ thøc (1) (2) vÉn ®óng víi ®o¹n m¹ch // HS: Ghi vë GV: Nªu vai trß cña Ampe kÕ vµ V«nkÕ trong s¬ ®å? HS: trong nhãm tr¶ lêi. GV: Yªu cÇu hs vËn dông nh÷ng kiÕn thøc võa «n tËp vµ hÖ thøc cña ®Þnh luËt ¤m ®Ó tr¶ lêi C2? HS: Lµm viÖc c¸ nh©n hoµn thµnh C2. GV: yªu cÇu hs tù bè trÝ vµ tiÕn hµnh TN ®Ó kiÓm tra l¹i c¸c hÖ thøc (1), (2). HS: Hoµn thµnh theo nhãm H§3: X©y dùng c«ng thøc tÝnh Rt® cña ®o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c //:(8 phót) GV: H­íng dÉn hs dùa vµo hÖ thøc (1) vµ (2) vµ hÖ thøc cña §L ¤m ®Ó x©y dùng CT tÝnh Rt®. Gäi ®¹i diÖn 1 hs lªn b¶ng tr×nh bµy c¸ch lµm. HS: D­íi sù h­íng dÉn cña gv hs tù rót ra c«ng thøc H§4: TiÕn hµnh TN kiÓm tra :(7 phót) GV: ph¸t dông cô TN HS: NhËn dông cô vµ tiÕn hµnh TN theo nhãm GV: Yªu cÇu c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ TN. HS: §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o KQ GV: Yªu cÇu hs lµm viÖc nhãm rót ra kÕt luËn. HS: Th¶o luËn trong nhãm rót ra KL H§4: vËn dông :(8 phót) GV: Yªu cÇu hs ®äc vµ hoµn thµnh C4, C5. GV: Gîi ý cho hs phÇn 2 cña C5: Trong s¬ ®å cã thÓ chØ a) S¬ ®å: b) C¸c hÖ thøc ®èi víi ®o¹n m¹ch gåm R1 // R2. I = I1 + I2 . (1) U = U1 = U2 . (2) I1 R  2 I 2 R1 (3) II. §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña mét ®o¹n m¹ch nt: 1. C«ng thøc tÝnh Rt® cña ®o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c //. 1 1 1 (4)   Rtd R1 R2 RR => Rtd  1 2 (4’) R1  R2 2. ThÝ nghiÖm kiÓm tra: a) S¬ ®å: H5.1. b) C¸c b­íc tiÕn hµnh: - B­íc 1: M¾c R=10  // víi R=15  . HiÖu chØnh biÕn thÕ nguån ®Ó U lµ 6V. §äc I1. - B­íc 2: Thay 2 ®iÖn trë trªn b»ng ®iÖn trë cã R=6. U= 6V. §äc I2. - B­íc 3: So s¸nh I1 vµ I2 => mlh gi÷a R1, R2, Rt®. 4. KÕt luËn: Víi ®o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c // th× nghÞch ®¶o cña ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng b»ng tæng c¸c nghÞch ®¶o cña tõng ®iÖn trë thµnh phÇn. III. VËn dông: C4 § Ø Ø M NguyÔn ThÞ H­¬ng THCS Trung NghÜa 13 Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2012 - 2013 m¾c 2 ®iÖn trë cã trÞ sè b»ng bao nhiªu // víi nhau (thay cho viÖc m¾c 3 ®iÖn trë) Nªu c¸ch tÝnh Rt® cña ®o¹n C5: R12 = 30/2 = 15 Ω m¹ch ®ã? R1 HS: Lµm viÖc c¸ nh©n tr¶ lêi C4, C5. C4: A B R2 Ø +§Ìn vµ qu¹t ®­îc m¾c song song vµo nguån 220V ®Ó Ø chóng ho¹t ®éng b×nh th­êng R12 .R 3 15.30 30    10 +NÕu ®Ìn kh«ng ho¹t ®éng th× qu¹t vÉn ho¹t ®éng v× R AC  R12  R 3 45 3 qu¹t vÉn m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ ®· cho RT§ nhá h¬n mçi ®iÖn trë thµnh phÇn. R12 A Ø ( R3 C Ø D. Cñng cè(2 phót) Më réng: + NÕu cã R1, R2...RN m¾c // víi nhau th× ta cã: 1 1 1 = + .. + Rt ® R` RN E. H­íng dÉn chuÈn bÞ bµi: - Häc thuéc phÇn ghi nhí. - §äc tr­íc sgk bµi 6 - Bµi tËp vËn dông ®Þnh luËt ¤m. - §äc phÇn cã thÓ em ch­a biÕt. - Lµm c¸c bµi tËp 5.1 -> 5.6 trong sbt. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng TiÕt 6: : Bµi tËp vËn dông ®Þnh luËt ¤m I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt c¸ch vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· ®­îc häc tõ bµi 1 ®Õn bµi 5 ®Ó gi¶i ®­îc c¸c bµi tËp ®¬n gi¶n vÒ ®o¹n m¹ch nèi tiÕp vµ song song (gåm nhiÒu nhÊt 3 ®iÖn trë). - T×m ®­îc nh÷ng c¸ch gi¶i kh¸c nhau ®èi víi cïng mét bµi to¸n. 2. Kü n¨ng: - RÌn kü n¨ng vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn vµ kü n¨ng tÝnh to¸n -KÜ n¨ng gi¶i bµi tËp vËt lÝ theo ®óng c¸c b­íc gi¶i 3. Th¸i ®é: - Nghiªm tóc, trung thùc trong b¸o c¸o ®¸p sè cña bµi to¸n. - TÝch cùc suy nghÜ ®Ó t×m ra ®­îc nh÷ng c¸ch gi¶i kh¸c nhau. NguyÔn ThÞ H­¬ng THCS Trung NghÜa 14 Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2012 - 2013 II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: 1. Gi¸o viªn: - B¶ng liÖt kª c¸c gi¸ trÞ H§T vµ C§DD ®Þnh møc cña mét sè ®å dïng ®iÖn trong gia ®×nh t­¬ng øng víi 2 lo¹i nguån ®iÖn lµ 110V vµ 220V. 2. Mçi nhãm hs: - HÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc. - Ghi nhí c¸c c«ng thøc ®èi víi ®o¹n m¹ch //, ®o¹n m¹ch nèi tiÕp, ®Þnh luËt ¤m. III- Ph­¬ng ph¸p: VËn dông, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: B - KiÓm tra bµi cò:(5 phót) 1 HS: Ph¸t biÓu vµ viÕt biÓu thøc ®Þnh luËt ¤m. 2 HS: ViÕt c«ng thøc biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a U, I, R trong ®o¹n m¹ch cã 2 ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp, song song. C - Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t 1, Bµi 1 . Tãm t¾t: R1 = 5 .: Ho¹t ®éng 1:Gi¶i bµi tËp 1(10 phót) Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi bµi 1. - Gäi 1 HS tãm t¾t ®Ò bµi. - Yªu cÇu c¸ nh©n HS gi¶i bµi tËp 1 ra nh¸p. R1 R2 UV = 6V IA = 0,5A A V - GV h­íng dÉn chung c¶ líp gi¶i bµi tËp 1 b»ng c¸ch a) Rt® = ? K tr¶ lêi c¸c c©u hái: b) R2 = ? Ø Ø Bµi gi¶i A B PT m¹ch ®iÖn: R1 nt R2 + Cho biÕt R1 vµ R2 ®­îc m¾c víi nhau nh­ thÕ nµo? Ampe kÕ, v«n kÕ ®o nh÷ng ®¹i l­îng nµo trong m¹ch (A) nt R1 nt R2  IA= IAB = 0,5A UV = UAB = 6V ®iÖn? + VËn dông c«ng thøc nµo ®Ó tÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng a) Rt® = UAB/IAB= 6V:0,5A = 12 () Rt® vµ R2?  Thay sè tÝnh Rt®  R2 §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch AB lµ 12 . b) V× R1 nt R2  Rt® = R1 + R2 - Yªu cÇu HS nªu c¸c c¸ch gi¶i kh¸c. Cã thÓ HS ®­a ra  R2 = Rt® - R1 = 12  - 5  = 7 c¸ch gi¶i nh­: TÝnh U1 sau ®ã tÝnh U2  R2 VËy ®iÖn trë R2 b»ng 7. HS: ch÷a bµi vµo vë. 2. Bµi 2 Tãm t¾t Ho¹t ®éng 2:Gi¶i bµi tËp 2(10 phót) R1 = 10 ; IA1= 1,2A Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi bµi 2. IA = 1,8A - Yªu cÇu c¸ nh©n HS gi¶i bµi 2 (cã thÓ tham kh¶o gîi ý a) U = ? AB c¸ch gi¶i trong SGK) theo ®óng c¸c b­íc gi¶i. b) R2 = ? - Sau khi HS lµm bµi xong, GV thu bµi cña 1 sè HS ®Ó Bµi gi¶i kiÓm tra. a) (A) nt R1  I1 = IA1 = 1,2A NguyÔn ThÞ H­¬ng THCS Trung NghÜa 15 Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2012 - 2013 (A) nt (R1 // R2)  IA = IAB = 1,8A U Tõ c«ng thøc: I =  U  I .R R  U1 = I1.R1 = 1,2.10 = 12 (V) R1 //R2  U1 = U2 = UAB = 12V - Gäi 1 HS lªn ch÷a phÇn a); 1 HS ch÷a phÇn b) - Gäi HS kh¸c nªu nhËn xÐt; Nªu c¸c c¸ch gi¶i kh¸c. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a 2 ®iÓm AB lµ 12V b) V× R1//R2 - PhÇn b) HS cã thÓ ®­a ra c¸ch gi¶i kh¸c vÝ dô: V× R1  I2 = I - I1 = 1,8A - 1,2 A = 0,6A I R U2 = 12 V theo c©u a) //R2  1  2  C¸ch tÝnh R2 víi R1; I1 ®· biÕt; I2 = I U 12V I 2 R1  R2 = 2   20() R2 0,6 A - I1. HoÆc ®i tÝnh RAB: VËy ®iÖn trë R2 b»ng 20 U AB 12V 20   () RAB = I AB 1,8 A 3 1 1 1 1 1 1      R AB R1 R2 R2 R AB R1 1 3 1 1     R2  20() R2 20 10 20 Sau khi biÕt R2 còng cã thÓ tÝnh UAB = I.RAB - Gäi HS so s¸nh c¸c c¸ch tÝnh R2  c¸ch lµm nµo nhanh gän, dÔ hiÓu  Ch÷a 1 c¸ch vµo vë. Ho¹t ®éng 3:Gi¶i bµi 3(15 phót) 3.Bµi 3: Tãm t¾t (1 ®iÓm) R1 = 15 ; Yªu cÇu HS ®æi bµi cho nhau ®Ó chÊm ®iÓm R2 = R3 = 30 UAB = 12V cho c¸c b¹n trong nhãm. a) RAB = ? - L­u ý c¸c c¸ch tÝnh kh¸c b) I1, I2, I3 = ? T­¬ng tù h­íng dÉn HS gi¶i bµi tËp 3. Bµi gi¶i a) (A) nt R1 nt (R2//R3) ) V× R2 = R3  R2,3 = 30/2 = 15 () (1®iÓm) (Cã thÓ tÝnh kh¸c kÕt qu¶ ®óng còng cho 1 ®iÓm) RAB = R1 + R2,3 = 15 + 15 = 30 §iÖn trë cña ®o¹n m¹ch AB lµ 30 b) ¸p dông c«ng thøc ®Þnh luËt ¤m NguyÔn ThÞ H­¬ng THCS Trung NghÜa 16 Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2012 - 2013 U AB 12V   0,4( A) R AB 30 I1 = IAB = 0,4A (1,5 ®iÓm) U1 = I1.R1 = 0,4.15 = 6(V) (1®iÓm) U2 = U3 = UAB - U1 = 12V- 6V = 6V (0,5®iÓm) U 6 I2 = 2  (1 ®iÓm)  0,2( A) R2 30 I2 = I3 = 0,2A (0,5®iÓm) VËy c­êng ®é dßng ®iÖn qua R1 lµ 0,4A; C­êng ®é dßng ®iÖn qua R2; R3 b»ng nhau vµ b»ng 0,2A. (1®iÓm) I = U/R  IAB = D. H­íng dÉn chuÈn bÞ bµi: - §äc tr­íc sgk bµi 7 - Sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo chiÒu dµi d©y dÉn. - Lµm c¸c bµi tËp 6.1 -> 6.5 trong sbt. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng : TiÕt 7: Sù phô thuéc cña ®iÖn trëvµo chiÒu dµi d©y dÉn I- Môc tiªu 1- KiÕn thøc: - Nªu ®­îc ®iÖn trë cña d©y dÉn phô thuéc vµo chiÒu dµi, tiÕt diÖn vµ vËt liÖu lµm d©y dÉn. - BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo mét trong c¸c yÕu tè (chiÒu dµi, tiÕt diÖn, vËt liÖu lµm d©y dÉn). - Suy luËn vµ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm kiÓm tra sù phô thuéc cña ®iÖn trë d©y dÉn vµo chiÒu dµi. - Nªu ®­îc ®iÖn trë cña c¸c d©y dÉn cã cïng tiÕt diÖn vµ ®­îc lµm tõ cïng mét vËt liÖu th× tØ lÖ víi chiÒu dµi cña d©y. 2- KÜ n¨ng: - M¾c m¹ch ®iÖn vµ sö dông dông cô ®o ®Ó ®o ®iÖn trë cña d©y dÉn. 3- Th¸i ®é: Trung thùc, cã tinh thÇn hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. II- §å dïng : * Mçi nhãm HS: - 1 ampe kÕ cã GH§ 1,5A vµ §CNN 0,1A - 1 v«n kÕ cã GH§ 6V vµ §CNN 0,1V - 1 nguån ®iÖn 3V, 1 c«ng t¾c, 8 ®o¹n d©y nèi. - 3 d©y ®iÖn trë cã cïng tiÕt diÖn, ®­îc lµm b»ng cïng mét lo¹i vËt liÖu: 1 d©y dµi l, 1 d©y dµi 2 l, 1d©y dµi 3 l. Mçi d©y ®­îc quÊn quanh mét lâi c¸ch ®iÖn ph¼ng, dÑt vµ dÔ x¸c ®Þnh sè vßng d©y. * GV: ChuÈn bÞ giÊy trong ®· kÎ s½n b¶ng 1 (tr20 - SGK); §Ìn chiÕu III- Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: B - KiÓm tra bµi cò: KT 15 phót (Bµi tËp 6.2 phÇn a _ SBT) Bµi gi¶i NguyÔn ThÞ H­¬ng THCS Trung NghÜa 17 Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2012 - 2013 a) V× hai c¸ch m¾c ®Òu ®­îc m¾c vµo cïng mét hiÖu ®iÖn thÕ U = 6V C1: §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch lµ Rtd1 = U/I1  Rtd1 = 6V/0,4A = 15 C2: §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch lµ Rtd2 = U/I2  Rtd2 = 6V/1,8A = 10/3 Rtd1 > Rtd2  C¸ch 1: R1 nt R2 C¸ch 2: R1//R2 HS cã thÓ kh«ng cÇn tÝnh cô thÓ nh­ng gi¶i thÝch ®óng ®Ó ®i ®Õn c¸ch m¾c.(5®) VÏ s¬ ®å ®óng (5®) C - Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu ®iÖn trë d©y dÉn phô thuéc I- X¸c ®Þnh sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo nh÷ng yÕu tè nµo? (10 phut) d©y dÉn vµo mét trong nh÷ng yÕu tè kh¸c nhau. - HS quan s¸t h×nh 7.1, nªu ®­îc c¸c d©y - Yªu cÇu HS quan s¸t c¸c ®o¹n d©y dÉn ë h×nh 7.1 cho dÉn nµy kh¸c nhau: biÕt chóng kh¸c nhau ë yÕu tè nµo? §iÖn trë cña c¸c + ChiÒu dµi d©y d©y dÉn nµy liÖu cã nh­ nhau kh«ng?  YÕu tè nµo cã + TiÕt diÖn d©y + ChÊt liÖu lµm d©y dÉn thÓ g©y ¶nh h­ëng ®Õn ®iÖn trë cña d©y dÉn. - Yªu cÇu th¶o luËn nhãm ®Ò ra ph­¬ng ¸n kiÓm tra sù - Th¶o luËn nhãm ®Ò ra ph­¬ng ¸n kiÓm phô thuéc cña ®iÖn trë d©y dÉn vµo chiÒu dµi d©y. - GV cã thÓ gîi ý c¸ch kiÓm tra sù phô thuéc cña mét tra sù phô thuéc cña ®iÖn trë d©y dÉn vµo ®¹i l­îng vµo 1 trong c¸c yÕu tè kh¸c nhau ®· häc ë chiÒu dµi d©y. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy ph­¬ng ¸n, HS líp d­íi. - Yªu cÇu ®­a ra ph­¬ng ¸n thÝ nghiÖm tæng qu¸t ®Ó cã nhãm kh¸c nhËn xÐt  ph­¬ng ¸n kiÓm thÓ kiÓm tra sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo 1 trong 3 tra ®óng. yÕu tè cña b¶n th©n d©y dÉn Ho¹t ®éng 2: X¸c ®Þnh sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo chiÒu dµi d©y dÉn (20 phut) II- Sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo chiÒu - Dù kiÕn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. dµi d©y dÉn. C¸ nh©n HS nªu ph­¬ng ¸n lµm thÝ nghiÖm kiÓm tra: Tõ s¬ ®å m¹ch ®iÖn sö dông c¸c dông cô ®o ®Ó ®o ®iÖn trë cña - Yªu cÇu HS nªu dù ®o¸n vÒ sù phô thuéc cña ®iÖn trë d©y dÉn  Dông cô cÇn thiÕt, c¸c b­íc vµo chiÒu dµi d©y b»ng c¸ch tr¶ lêi c©u C1. tiÕn hµnh thÝ nghiÖm, gi¸ trÞ cÇn ®o.  GV thèng nhÊt ph­¬ng ¸n thÝ nghiÖm  M¾c m¹ch - HS nªu dù ®o¸n. ®iÖn theo s¬ ®å h×nh 7.2a  Yªu cÇu c¸c nhãm chän - C¸c nhãm chän dông cô ®Ó tiÕn hµnh thÝ dông cô thÝ nghiÖm, tiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo nhãm, nghiÖm. TiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo nhãm ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 1 (GV ph¸t giÊy trong cho c¸c  Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 1. nhãm). - GV thu b¶ng qu¶ thÝ nghiÖm cña c¸c nhãm. ChiÕu kÕt qu¶ cña 1 sè nhãm  Gäi c¸c b¹n nhãm kh¸c nhËn xÐt. - Tham gia th¶o luËn kÕt qu¶ b¶ng 1. - Yªu cÇu nªu kÕt luËn qua thÝ nghiÖm kiÓm tra dù - So s¸nh víi dù ®o¸n ban ®Çu  §­a ra ®o¸n. kÕt luËn vÒ sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo - GV: Víi 2 d©y dÉn cã ®iÖn trë t­¬ng øng R1, R2 cã chiÒu dµi d©y dÉn. NguyÔn ThÞ H­¬ng THCS Trung NghÜa 18 Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2012 - 2013 cïng tiÕt diÖn vµ ®­îc lµm tõ cïng mét lo¹i vËt liÖu - Ghi vë: §iÖn trë cña c¸c d©y dÉn cã dïng tiÕt diÖn vµ ®­îc lµm tõ cïng mét R l chiÒu dµi d©y dÉn t­¬ng øng lµ l1 vµ l2 th×: 1  1 lo¹i vËt liÖu th× tØ lÖ thuËn víi chiÒu dµi R2 l2 cña mçi d©y. Ho¹t ®éng 3: VËn dông (10phut) III. VËn dông Yªu cÇu c¸ nh©n HS hoµn thµnh c©u C2. C2 Yªu cÇu gi¶i thÝch ®­îc: ChiÒu dµi - H­íng dÉn HS th¶o luËn c©u C2. d©y cµng lín (l cµng lín)  §iÖn trë cña HS: hoµn thµnh c©u C2 ®o¹n m¹ch cµng lín (R cµng lín). NÕu gi÷ hiÖu ®iÖn thÕ (U) kh«ng ®æi  C­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch cµng nhá (I cµng nhá)  §Ìn s¸ng cµng yÕu. - T­¬ng tù víi c©u C4. HS: hoµn thµnh c©u C4 C©u C4: V× hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo 2 ®Çu d©y kh«ng ®æi. I1 = 0,25I2  R2 =0,25 R1 hay R1 = R 1 l1 4R2 .Mµ   l1 = 4 l2. R2 l2 D. Cñng cè: HDHS hoµn thµnh C3 U C3: §iÖn trë cña cuén d©y lµ: R   20 I 20 ChiÒu dµi cña cuén d©y lµ: l  .4  40m 2 E. H­íng dÉn chuÈn bÞ bµi: - §äc tr­íc sgk bµi 8 - Sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo tiÕt diÖn d©y dÉn. - Lµm c¸c bµi tËp 7.1 -> 7.4 trong sbt. - §äc cã thÓ em ch­a biÕt. Häc thuéc ghi nhí. TiÕt 8: sù phô thuéc cña biÕn trëvµo tiÕt diÖn cña d©y dÉn Ngµy so¹n: Ngµy so¹n: I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ®­îc ®iÖn trë cña d©y dÉn phô thuéc vµo chiÒu dµi, tiÕt diÖn vµ vËt liÖu lµm d©y dÉn. - BiÕt c¸ch suy luËn r»ng c¸c d©y dÉn cã cïng chiÒu dµi vµ cïng vËt liÖu th× ®iÖn trë cña chóng tû lÖ nghÞch víi tiÕt diÖn cña d©y. - BiÕt c¸ch bè trÝ vµ tiÕn hµnh ®­îc thÝ nghiÖm kiÓm tra sù phô thuéc cña ®iÖn trë d©y dÉn vµo tiÕt diÖn cña d©y. - Nªu ®­îc ®iÖn trë cña c¸c d©y dÉn cã cïng chiÒu dµi vµ ®­îc lµm tõ cïng mét vËt liÖu th× tû lÖ nghÞch víi tiÕt diÖn cña d©y. 2. Kü n¨ng: NguyÔn ThÞ H­¬ng THCS Trung NghÜa 19 Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2012 - 2013 - RÌn kü n¨ng quan s¸t suy luËn, l¾p m¹ch ®iÖn vµ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm, ®äc b¸o c¸o sè liÖu. 3. Th¸i ®é: - Nghiªm tóc, trung thùc trong b¸o c¸o sè liÖu. - TÝch cùc suy nghÜ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña nhãm. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: 1. Gi¸o viªn: - B¶ng 1 cho c¸c nhãm. 2. Mçi nhãm hs: - 2 d©y constantan cã cïng chiÒu dµi: l= 1800mm, vµ cã tiÕt diÖn lÇn l­ît lµ: 0,3mm, 0,6mm. - 1 BiÕn thÕ nguån. 1 v«nkÕ 1 chiÒu (GH§:12V), 1 ampe kÕ 1 chiÒu (GH§: 3A). Kho¸ K, b¶ng ®iÖn vµ mét sè ®o¹n d©y nèi (7 ®o¹n). III- Ph­¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: B - KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong bµi C - Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t H§1: Nªu t×nh huèng vµo bµi míi GV: ë bµi tr­íc chóng ta ®· ®­îc biÕt ®iÖn trë d©y dÉn tû lÖ thuËn víi chiÒu dµi cña d©y. Bµi nµy chóng ta tiÕp tôc t×m hiÓu xem ®iÖn trë cña nã phô thuéc ntn vµo tiÕt diÖn cña d©y. HS : L¾ng nghe. H§2: Nªu dù ®o¸n vÒ sù phô thuéc cña ®iÖn trë d©y I. Dù ®o¸n s­ phô thuéc cña ®iÖn trë vµo tiÕt diÖn d©y dÉn: dÉn vµo tiÕt diÖn GV: Yªu cÇu c¸c nhãm nªu dù ®o¸n ®Ó xÐt sù phô thuéc cña R d©y dÉn vµo tiÕt diÖn ta cÇn ph¶i sd c¸c d©y dÉn cã ®Æc ®iÓm ntn? R HS : Th¶o luËn theo nhãm. Cö ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi. R2 = GV: Yªu cÇu c¸c nhãm quan s¸t t×m hiÓu m¹ch ®iÖn 2 C1: H8.1 vµ hoµn thµnh C1? R R3 = HS : Lµm viÖc theo nhãm. §¹i diÖn tr¶ lêi 3 GV: NÕu c¸c d©y dÉn trong H8.1b,c ®­îc chËp s¸t vµo nhau thµnh 1 d©y dÉn duy nhÊt => cã tiÕt diÖn t­¬ng øng lµ 2S, 3S =.> cã ®iÖn trë R2, R3 nh­ trªn. H·y nªu dù ®o¸n vÒ mqh gi÷a ®iÖn trë vµ tiÕt diÖn cña chóng? HS: Th¶o luËn nhãm, ®¹i diÖn c¸c nhãm nªu dù ®o¸n cña nhãm m×nh. GV: §Ó kiÓm tra xem dù ®o¸n cña nhãm nµo chÝnh x¸c chóng ta sang phÇn II. H§3: TiÕn hµnh TN kiÓm tra dù ®o¸n: Nhãm 1,3,4: §iÖn trë d©y dÉn tû lÖ nghÞch víi tiÕt diÖn d©y. - Nhãm 2 : §iÖn trë d©y dÉn tû lÖ thuËn víi tiÕt diÖn d©y. II. TN kiÓm tra : 1. S¬ ®å: + K GV: Yªu cÇu hs vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn vµo vë. HS : Lµm viÖc c¸ nh©n vÏ s¬ ®å vµo vë. S1 NguyÔn ThÞ H­¬ng R1 THCS Trung NghÜa 20
- Xem thêm -