Tài liệu Giáo án vật lý 7 (trọn bộ)

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Thø 3 ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 2008 Ch- ¬ng I: Quang häc TiÕt 1: Bµi1:NhËn biÕt ¸nh s¸ng-Nguån s¸ng vµ vËt s¸ng A.Môc tiªu 1. KiÕn thøc:+B»ng thÝ nghiÖm kh¼ng ®Þnh ®îc r»ng:ta nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng khi cã ¸nh s¸ng truyÒn vµo m¾t ta vµ ta nh×n thÊy c¸c vËt khi cã ¸nh s¸ng tõ c¸c vËt ®ã truyÒn vµo m¾t ta +Ph©n biÖt ®îc nguån s¸ng, vËt s¸ng.nªu ®îc thÝ dô vÒ nguån s¸ng vµ vËt s¸ng 2. Kü n¨ng: Lµm vµ quan s¸t TN ®Ó rót ra ®iÒu kiÖn nhËn biÕt ¸nh s¸ng vµ vËt s¸ng 3. Th¸i ®é: Nghiªm tóc quan s¸t hiÖn tîng khi chØ nh×n thÊy mét vËt B.ChuÈn bÞ Mçi nhãm:1 hép kÝn trong cã d¸n mét m¶nh giÊy,cã bãng ®Ìn vµ pin c. ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng1: §Æt vÉn ®Ò Yªu cÇu HS quan s¸t ¶nh chôp ®Çu ch¬ng(TN) vµ cho biÕt trªn miÕng b×a viÕt ch÷ g×? ¶nh quan s¸t ®îc cã t/c g×? GV:hiÖn tîng trªn liªn quan ®Õn as vµ ¶nh cña c¸c vËt qs ®îc trong g¬ng Ho¹t ®éng2: NhËn biÕt ¸nh s¸ng GV: Yªu cÇu HS ®äc môc quan s¸t vµ TN HS: HS lµm viÖc c¸ nh©n ®äc môc QS vµ TN -Th¶o luËn nhãm t×m c©u tr¶ lêi cho C1: trêng hîp 2 vµ 3:cã as vµ më m¾t -Th¶o luËn chung ®Ó rót ra kÕt luËn:M¾t ta nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng khi cã ¸nh s¸ng truyÒn vµo m¾t ta. Ho¹t ®éng3: §iÒu kiÖn nh×n thÊy mét vËt GV: Yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm:®äc môc II GV: ¸nh s¸ng kh«ng ®Õn m¾t th× cã nh×n thÊy ¸nh s¸ng kh«ng?) GV:Ta nh×n thÊy mét vËt khi nµo? HS: ®äc môc II,nhËn dông cô,lµm TN vµ th¶o luËn thªo nhãm tr¶ lêi C2 HS:Kh«ng nh×n thÊy VËy:¸nh s¸ng tõ ®Ìn chiÕu ®Õn m¶nh giÊy;¸nh s¸ng tõ m¶nh giÊy truyÒn ®Õn m¾t. HS: Ta nh×n thÊy mét vËt khi cã ¸nh s¸ng tõ vËt ®ã truyÒn vµo m¾t ta. Ho¹t ®éng4: Ph©n biÖt nguån s¸ng vµ vËt s¸ng GV: lµm TN 1.3(SGK/5):cã nh×n thÊy bãng ®Ìn s¸ng? Yªu cÇu HS nhËn xÐt sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a day tãc bãng ®Ìn ®ang s¸ng vµ m¶nh giÊy tr¾ng(C3) GV: th«ng b¸o kh¸i niÖm nguån s¸ng vµ vËt s¸ng. Yªu cÇu HS nghiªn cøu vµ ®iÒn vµo chç trèng hoµn thµnh kÕt luËn HS: quan s¸t ¸nh s¸ng ph¸t ra tõ TN 1.3 -Th¶o luËn ®Ó t×m ra ®Æc ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a d©y tãc bãng ®Ìn vµ m¶nh giÊy tr¾ng ®Ó tr¶ lêi C3 HS: tù hoµn chØnh kÕt luËn: D©y tãc bãng tù ph¸t ra ¸nh s¸ng gäi lµ nguån s¸ng. D©y tãc bãng ®Ìn ph¸t ra ¸nh s¸ng vµ m¶nh giÊy tr¾ng h¾t l¹i ¸nh s¸ng tõ vËt 1 kh¸c chiÕu vµo nã gäi lµ vËt s¸ng Ho¹t ®éng5: VËn dông GV: Yªu cÇu HS häc tr¶ lêi C4,C5. HS: th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt c©u tr¶ lêi C4:Thanh ®óng.V× ¸nh s¸ng tõ d©y tãc bãnh ®Ìn kh«ng chiÕu trùc tiÕp vµo m¾t C5:Khãi gåm c¸c h¹t li ti,c¸c h¹t nµy ®îc chiÕu s¸ng trë thµnh vËt s¸ng.C¸c h¹t khãi xÕp gÇn nh liÒn nhau t¹o thµnh vÖt s¸ng Ho¹t ®éng6: Cñng cè Qua tiÕt häc nµy c¸c em cÇn n¾m ®îc: - Ta nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng khi cã ¸nh s¸ng truyÒn vµo m¾t ta - Ta nh×n thÊy mét vËt khi cã ¸nh s¸ng truyÒn tõ vËt ®ã vµo m¾t ta - Nguån s¸ng lµ vËt tù nã ph¸t ra ¸nh s¸ng. VËt s¸ng gåm nguån s¸ng vµ nh÷ng vËt h¾t l¹i ¸nh s¸ng chiÕu vµo nã, Bµi tËp tr¾c nghiÖm: Em h·y chän ph¬ng ¸n ®óng nhÊt vµ ®¸nh dÊu vµo tríc c©u tr¶ lêi ®óng C©u1: Ta nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng khi nµo ? A: Xung quanh ta cã vËt s¸ng B: Cã ¸nh s¸ng truyÒn vµo m¾t ta. C: Ta më m¾t vµ phÝa tríc ta cã vËt s¸ng D:Tríc m¾t ta kh«ng cã vËt ch¾n s¸ng C©u2: Ta cã thÓ nh×n thÊy mét vËt khi nµo? A: khi vËt ®ã ë tríc m¾t. B: khi vËt ®ã ph¸t ra ¸nh s¸ng C: Khi cã ¸nh s¸ng tõ vËt truyÒn tíi m¾t. D: khi cã ®Çy ®ñ ba yÕu tèA,B,C. C©u3: Khi nµo ta kh«ng nh×n thÊy mét vËt? A: VËt ®ã kh«ng tù ph¸t ra ¸nh s¸ng. B: ¸nh s¸ng tõ vËt ®ã kh«ng truyÒn ®Õn m¾t C: ¸nh s¸ng tõ m¾t kh«ng truyÒn ®Õn vËt. D: VËt ®ã lµ nguån s¸ng. Thø 3 ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2008 TiÕt 2: Bµi2: Sù truyÒn ¸nh s¸ng A.Môc tiªu 1. KiÕn thøc: BiÕt lµm TN ®Ó x¸c ®Þnh ®îc ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng.Ph¸t biÓu ®îc ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng.NhËn biÕt ®îc ®Æc ®iÓm cña 3 lo¹i chïm s¸ng. 2. Kü n¨ng: Bíc ®Çu t×m ra ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng b»ng thùc nghiÖm VËn dông ®Þng luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng vµo x¸c ®Þng ®êng th¼ng trong thùc tÕ 3. Th¸i ®é: Yªu thÝch m«n häc vµ tÝch cùc vËn dông kiÕn thøc vµo cuéc sèng B.ChuÈn bÞ - Mçi nhãm:1 èng nhùa cong,1 èng nhùa th¼ng,1 nguån s¸ng dïng pin,3 mµn ch¾n cã ®ôc lç nh nhau,3 ®inh ghim c. ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng1: KiÓm tra bµi cò HS1:Khi nµo ta nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng?Khi nµo ta nh×n thÊy mét vËt? HS2:Ch÷a bµi tËp 1.1;1.2 vµ 1.5 (SBT) Ho¹t ®éng2: T×m hiÓu quy luËt vÒ ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng GV: yªu cÇu HS dù ®o¸n xem ¸nh s¸ng ®i HS: nªu dù ®o¸n vÒ ®êng truyÒn ¸nh s¸ng theo ®êng nµo:®êng cong, ®êng th¼ng hay ®êng gÊp khóc. HS: nªu c¸c ph¬ng ¸n thÝ nghiÖm: GV: Yªu cÇu HS nªu ph¬ng ¸n TN kiÓm +§¸nh dÊu c¸c vÞ trÝ cña mµn mµ m¾t tra dù ®o¸n, xem xÐt c¸c ph¬ng ¸n cña HS nh×n thÊy d©y tãc.Nèi c¸c vÞ trÝ ®ã ta cã ®cïng th¶o luËn: ph¬ng ¸n nµo thùc thi, ph- êng truyÒn cña ¸nh s¸ng ¬ng ¸n nµo kh«ng thùc hiÖn ®îc +Dïng èng cong,èng th¼ng 2 +Dïng ph¬ng ph¸p che khuÊt HS: tiÕn hµnh TN:lÇn lît quan s¸t d©y tãc GV: Yªu cÇu HS chuÈn bÞ thÝ nghiÖm bãng ®Ìn qua èng cong,èng th¼ng kiÓm chøng Tr¶ lêi c©u C1: ¸nh s¸ng tõ d©y tãc bãng ®Ìn truyÒn trùc tiÕp ®Õn m¾t ta theo èng th¼ng. HS: tiÕn hµnh TN vµ tr¶ lêi c©u C2 GV: Yªu cÇu HS bè trÝ TN khi kh«ng cã C2:3 lç A,B,C th¼ng hµng chøng tá ¸nh èng cong, èng th¼ng s¸ng truyÒn theo ®êng th¼ng HS: §êng truyÒn cña ¸nh s¸ng trong GV: Qua ®ã nªu kÕt luËn kh«ng khÝ lµ ®êng th¼ng GV th«ng b¸o:M«i trêng kh«ng khÝ, níc,tÊm kÝnh trong lµ m«i trêng trong suèt.Mäi vÞ trÝ trong m«i trêng ®ã cã tÝnh chÊt nh nhau ®îc gäi lµ ®«ng tÝnh HS: ph¸t biÓu ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh GV: Yªu cÇu HS nghiªn cøu vµ ph¸t biÓu s¸ng vµ ghi néi dung ®Þnh luËt vµo vë: ®Þng luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng Trong m«i trêng trong suèt vµ ®ång tÝnh ¸nh s¸ng truyÒn ®i theo ®êng th¼ng Ho¹t ®éng3: T×m hiÓu tia s¸ng vµ chïm s¸ng GV: - Quy íc tia s¸ng nh thÕ nµo? HS: HS vÏ ®êng truyÒn ¸nh s¸ng tõ ®iÓm s¸ng S ®Õn ®iÓm M (mòi tªn chØ híng) - Quy íc vÏ chïm s¸ng nh thÕ nµo? - HS nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi:vÏ chïm s¸ng th× chØ vÏ hai tia s¸ng ngoµi cïng - GV lµm TN cho HS quan s¸t, nhËn biÕt - HS quan s¸t vµ nhËn biÕt 3 d¹ng chïm 3 d¹ng chïm tia s¸ng tia s¸ng - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C3 -Tr¶ lêi c©u C3: - Chïm song song gåm c¸c tia s¸ng kh«ng giao nhau trªn ®êng truyÒn - Chïm héi tô gåm c¸c tia s¸ng giao nhau trªn ®êng truyÒn - Chïm ph©n kú gåm c¸c tia s¸ng loe réng ra trªn ®êng truyÒn Ho¹t ®éng 4 : VËn dông GV: - Yªu cÇu HS tr¶ lêi C4 HS: tr¶ lêi C4 - Híng dÉn HS lµm C5 vµ yªu cÇu Th¶o luËnC5: gi¶i thÝch HS lµm TN:®Æt m¾t sao cho chØ nh×n thÊy kim gÇn m¾t nhÊt.V× ¸nh s¸ng ®i theo ®êng th¼ng cho nªn nÕu kim thø nhÊt n»m trªn ®êng th¼ng nèi kim thø hai víi kim thø ba vµ m¾t th× ¸nh s¸ng tõ kim thø hai vµ thø ba kh«ng ®Õn ®îc m¾t,bÞ kim thø nhÊt che khuÊt Ho¹t ®éng5: Cñng cè -Ph¸t biÓu ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng vµ biÓu diÔn ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng? - VËn dông trong trêng hîp xÕp hµng th¼ng Ho¹t ®éng6: Híng dÉn vÒ nhµ -Häc bµi vµ lµm bµi tËp 2.1-2.4 (SBT) -§äc tríc bµi 3:øng dông ®Þnh luËt truyÒn th¼ng cña ¸nh s¸ng Mét sè c©u hái tr¾c nghiÖm C©u1: T×m c©u ®óng trong c¸c c©u kÕt luËn sau: 3 A: Trong m«i trêng trong suèt, ®ång tÝnh, ¸nh s¸ng truyÒn theo ®êng th¼ng. B: Trong m«i trêng trong suèt, ¸nh s¸ng truyÒn theo ®êng th¼ng. C: Trong m«i trêng ®ång tÝnh ,¸nh s¸ng truyÒn theo ®êng th¼ng. D: ¸nh s¸ng lu«n truyÒn theo ®êng th¼ng. Thø 4 ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2008 TiÕt 3: Bµi3 øng dông ®Þnh luËt truyÒn th¼ng cña ¸nh s¸ng A.Môc tiªu -KiÕn thøc: NhËn biÕt ®îc bãng tèi,bãng nöa tèi vµ gi¶i thÝch. Gi¶i thÝch ®îc v× sao cã hiÖn tîng nhËt thùc vµ nguyÖt thùc -Kü n¨ng: VËn dông ®Þnh luËt truyÒn th¼ng cña ¸nh s¸ng gi¶i thÝch mét sè hiÖn tîng trong thùc tÕ, hiÓu ®îc mét sè øng dông cña ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng -Th¸i ®é:Yªu thÝch m«n häc v¸ tÝch cùc vËn dông vµ cuéc sèng B.ChuÈn bÞ -Mçi nhãm: 1®Ìn pin ,1bãng ®Ìn ®iÖn lín 220V-40W,1qu¶ b¸n cÇu nhá,1qu¶ b¸n cÇu lín. c. ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng1: KiÓm tra HS1: Ph¸t biÓu ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng.§êng truyÒn cña ¸nh s¸ng dîc biÓu diÔn nh thÕ nµo?Ch÷a bµi tËp 2.1(SBT) HS2: Ch÷a bµi tËp 2.2(SBT) Ho¹t ®éng2: Lµm thÝ nghiÖm,quan s¸t vµ h×nh thµnh kh¸i niÖm bãng tèi GV: híng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm: ®Ó bãng ®Ìn ra xa(bãng tèi râ nÐt) -Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C1 -HS lµm thÝ nghiÖm vµ quan s¸t hiÖn tîng trªn mµn ch¾n(trªn qu¶ b¸n cÇu lín) -Tr¶ lêi C1:PhÇn mµu ®en trªn qu¶ b¸n cÇu lín hoµn toµn kh«ng nhËn ®îc ¸nh s¸ng tõ nguån chiÕu tíi v× ¸nh s¸ng truyÒn theo ®íng th¼ng bÞ qu¶ b¸n cÇu nhá chÆn l¹i -Dùa trªn quan s¸t vµ sù lý gi¶i,GV ®a ra kh¸i niÖm bãng tèi -Yªu cÇu HS hoµn thiÖn phÇn nhËn xÐt -NhËn xÐt:.....nguån s¸ng..... Ho¹t ®éng3: Quan s¸t vµ h×nh thµnh kh¸i niÖm bãng nöa tèi -GV híng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm víi bãng ®Ìn ®iÖn lín 220V-40W ,quan s¸t vµ nhËn xÐt hiÖn tîng x¶y ra -§é s¸ng cña c¸c vïng nh thÕ nµo vµ nguyªn nh©n cã hiÖn tîng ®ã? -Yªu cÇu HS tõ thÝ nghiÖm rót ra n.xÐt -Bãng nöa tèi kh¸c bãng tèi ntn? -HS lµm thÝ nghiÖm víi bãng ®Ìn ®iÖn lín(c©y nÕn),quan s¸t vµ nhËn xÐt hiÖn tîng x¶y ra HS tr¶ lêi c©u C2: Vïng 1:bãng tèi. Vïng 3:®îc chiÕu s¸ng. Vïng2:chØ nhËn ®îc mét phÇn ¸nh s¸ng tõ nguån s¸ng nªn kh«ng s¸ng b»ng vïng 3 -NhËn xÐt:...mét phÇn cña nguån s¸ng... -HS: chØ ra ®îc sù kh¸c nhau Ho¹t ®éng4: H×nh thµnh kh¸i niÖm nhËt thùc -GV cho HS ®äc th«ng tin ë môc II -Yªu cÇu HS nghiªn cøu C3 vµ chØ ra trªn H3.3 vïng nµo trªn mÆt ®Êt cã nhËt thùc toµn phÇn,vïng nµo cã nhËt thùc mét -HS ®äc th«ng tin ë môc II -ChØ ®îc trªn H3.3: vïng cã nhËt thùc toµn phÇn, vïng cã nhËt thùc mét phÇn -Tr¶ lêi c©u C3:N¬i cã nhËt thùc toµn 4 phÇn -GV giíi thiÖu thªm vÒ quü ®¹o chuyÓn ®éng cña MÆt Trêi,MÆt Tr¨ng, Tr¸i §Êt phÇn n»m trong vïng bãng tèi cña mÆt tr¨ng.MÆt tr¨ng che khuÊt kh«ng cho ¸nh s¸ng mÆt trêi chiÕu ®Õn v× thÕ ®øng ë ®ã ta kh«ng nh×n thÊy mÆt trêi vµ thÊy trêi tèi l¹i Ho¹t ®éng 5: H×nh thµnh kh¸i niÖm nguyÖt thùc -GV th«ng b¸o tÝnh chÊt ph¶n chiÕu ¸nh -HS l¾ng nghe th«ng b¸o cña GV s¸ng cña MÆt tr¨ng, quü ®¹o chuyÓn ®éng cña MÆt Tr¨ng xung quanh Tr¸i §Êt -Tr¶ lêi C4:VÞ trÝ 2 vµ 3:Tr¨ng s¸ng -Yªu cÇu HS tr¶ lêi C4 VÞ trÝ 1: NguyÖt thùc -GV gi¶i thÝch hiÖn tîng Tr¨ng khuyÕt Ho¹t ®énh 6: VËn dông -Yªu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm c©u C5 vµ nhËn xÐt hiÖn tîng x¶y ra -HS lµm TN, quan s¸t vµ tr¶ lêi C5: Khi miÕng b×a l¹i gÇn mµn ch¾n th× bãng tèi vµ bãng nöa tèi ®Ìu thu hÑp l¹i -Yªu cÇu HS tr¶ lêi C6 vµ so s¸nh ®îc -Tr¶ lêi C6:Khi dïng quyÓn vë che kÝn sù kh¸c nhau gi÷a hai trêng hîp bãng ®Ìn d©y tãc,bµn n»m trong vïng bãng tèi,kh«ng cã ¸nh s¸ng tíi bµn.®èi víi ®Ìn èng,nguån s¸ng réng h¬n vËt c¶n,bµn n»m trong vïng nöa tèi sau quyÓn vë,nhËn ®îc mét phÇn as truyÒn tíi nªn vÉn ®äc ®îc s¸ch Ho¹t ®éng7: Cñng cè -Nªu ®Æc ®iÓm cña bãng tèi vµ bãng nöa tèi -Nguyªn nh©n g©y hiÖn tîng nhËt thùc, nguyÖt thùc? -HS nªu ®îc ®Æc ®iÓm cña bãng tèi vµ bãng nöa tèi -Nguyªn nh©n: ¸nh s¸ng truyÒn theo ®êng th¼ng Ho¹t ®éng8: Híng dÉn vÒ nhµ: Häc bµi vµ lµm bµi tËp 3.1-3.7 (SBT) §äc tríc bµi 4:§Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng Thø 4 ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2008 TiÕt 4: Bµi4 §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng A.Môc tiªu - TiÕn ®îc TN ®Ó nghiªn cøu ®êng ®i cña tia ph¶n x¹ trªn g¬ng ph¼ng.BiÕt x¸c ®Þnh tia tíi, tia ph¶n x¹, gãc tíi, gãc ph¶n x¹. Ph¸t biÓu ®îc ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. - BiÕt lµm TN,biÕt ®o gãc,quan s¸t híng truyÒn ¸nh s¸ng ®Ó n¾m ®îc quy luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng.BiÕt øng dông ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng ®Ó ®æi híng ®êng truyÒn ¸nh s¸ng theo mong muèn - Yªu thÝch m«n häc,tÝch cùc t×m tßi vµ øng dông trong cuéc sèng B.ChuÈn bÞ Mçi nhãm: 1 g¬ng ph¼ng cã gi¸ ®ì th¼ng ®øng,1®Ìn pin cã mµn ch¾n mét khe s¸ng,1 tÊm gç máng,1 thíc ®o gãc máng C. ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t déng1: KiÓm tra bµi cò 5 HS1: H·y gi¶i thÝch hiÖn tîng nhËt thùc,nguyÖt thùc HS2: Ch÷a bµi tËp 3.3(SBT).§Ó kiÓm tra mét ®êng th¼ng cã thËt th¼ng kh«ng ph¶i lµm nh thÕ nµo? Tæ chøc t×nh huèng häc tËp - GV lµm TN h×nh 4.1 yªu cÇu HS quan s¸t vµ ®a ra dù ®o¸n -HS quan s¸t TN vµ dù ®o¸n ®Ó ®Ìn pin theo híng nµo ®Ó vÕt s¸ng ®Õn ®óng ®iÓm A cho tríc Ho¹t ®éng2: T×m hiÓu g¬ng ph¼ng GV: Yªu cÇu HS soi g¬ng vµ quan s¸t HS: Soi g¬ng, tr¶ lêi c©u hái GV yªu cÇu thÊy nh÷ng g× trong g¬ng vµ ghi vë: H×nh cña mét vËt quan s¸t ®GV: Th«ng b¸o vÒ ¶nh t¹o bëi g¬ng îc trong g¬ng gäi lµ ¶nh cña vËt t¹o bëi ph¼ng g¬ng GV: Yªu cÇu nhËn xÐt xem mÆt g¬ng cã HS:Th¶o luËn ®Ó rót ra ®Æc ®iÓm cña g¬ng ®Æc ®iÓm g×?Tæ chøc cho HS th¶o luËn ph¼ng: Cã bÒ mÆt ph¼ng,nh½n bãng cã thÓ dïng ®Ó soi ¶nh GV: Yªu cÇu HS liªn hÖ trong thùc tÕ tr¶ HS:Tr¶ lêi C1: mÆt kÝnh cö sæ,mÆt níc, lêi c©u C1. mÆt têng èp g¹ch men,..... Ho¹t ®éng3: .§Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng GV: Tæ chøc cho HS lµm TN theo nhãm HS: lµm TN,quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra vµ ®Ó t×m xem khi chiÕu mét tia s¸ng lªn gtr¶ lêi c©u hái ong ph¼ng th× sau khi gÆp g¬ng ph¼ng ¸nh s¸ng bÞ h¾t l¹i theo mét híng hay nhiÒu híng GV th«ng b¸o vÒ hiÖn tîng ph¶n x¹ vµ tia HS: Ghi vë: HiÖn tîng tia s¸ng sau khi ph¶n x¹ tíi mÆt g¬ng bÞ h¾t l¹i theo mét híng x¸c ®Þnh gäi lµ sù ph¶n x¹ ¸nh s¸ng,tia s¸ng bÞ h¾t gäi lµ tia ph¶n x¹ Ho¹t ®éng 4:T×m quy luËt vÒ sù ®æi híng cña tia s¸ng khi gÆp g¬ng ph¼ng GV: Lµm thÝ nghiÖm HS: Quan s¸t thÝ nghiÖm gi¸o viªn lµm GV: Yªu cÇu HS tr¶ lêi C2 vµ rót ra kÕt HS: Qua kÕt qu¶ thÝ nghiÖm tr¶ lêi C2 vµ luËn rót ra kÕt luËn: Tia ph¶n x¹ n»m trong cïng mÆt ph¼ng víi tia tíi vµ ®êng ph¸p tuyÕn GV: Yªu cÇu HS dù ®o¸n vÒ mçi quan hÖ HS: Nªu dù ®o¸n vÒ mçi quan hÖ gi÷a gãc gi÷a gãc tíi vµ gãc ph¶n x¹ tíi vµ gãc ph¶n x¹ GV: Lµm thÝ nghiÖm HS: quan s¸t vµ kh¼ng ®Þnh: Gãc ph¶n x¹ lu«n lu«n b»ng gãc tíi GV: Ph¸t biÓu ®Þnh luËt? HS: Tia ph¶n x¹ n»m trong cïng mÆt ph¼ng víi tia tíi vµ ®êng ph¸p tuyÕn. Gãc ph¶n x¹ lu«n lu«n b»ng gãc tíi Ho¹t ®éng 5: Cñng cè Ph¸t biÓu ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng? Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 4.1(SBT) C©u hái tr¾c nghiÖm C©u1:HiÖn tîng ¸nh s¸ng khi gÆp mÆt g¬ng ph¼ng bÞ h¾t l¹i theo mét híng x¸c ®Þnh lµ hiÖn tîng: A: T¸n x¹ ¸nh s¸ng B: Khóc x¹ ¸nh s¸ng C: nhiÔu x¹ ¸nh s¸ng D: Ph¶n x¹ ¸nh s¸ng C©u2: Mèi quan hÖ gi÷a gãc tíi vµ gãc ph¶n x¹ khi tia s¸ng gÆp g¬ng ph¼ng? A: Gãc ph¶n x¹ lín h¬n gãc tíi B:Gãc ph¶n x¹ nhá h¬n gãc tíi C:Gãc ph¶n x¹ b»ng gãc tíi D: Gãc ph¶n x¹ b»ng nöa gãc tíi 6 C©u3: ChiÕu mét tia s¸ng lªn g¬ng ph¼ng . Gãc hîp bëi tia ph¶n x¹ víi ph¸p tuyÕn t¹i ®iÓm tíi lµ: A: Gãc ph¶n x¹ B: Gãc tíi C: Gãc ph¶n x¹ hoÆc gãc tíi C©u4: ChiÕu mét tia tíi lªn g¬ng ph¼ng . BiÕt gãc tíi i=30o. Hái gãc ph¶n x¹ b»ng bao nhiªu? A:15o B:60o C: 30o D:45o C©u5: ChiÕu mét tia s¸ng lªn g¬ng ph¼ng. BiÕt tia ph¶n x¹ hîp víi mÆt g¬ng mét gãc b»ng: 20o. hái gãc tíi b»ng bao nhiªu? A: 20o B: 70o C:40o D: 10o Ho¹t ®éng 6: Híng dÉn vÒ nhµ Häc bµi vµ lµm bµi tËp 4.2- 4.4 (SBT) §äc tríc bµi 5: ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng. Thø 4 ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2008 TiÕt 5: Bµi 5 ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng A.Môc tiªu - Nªu ®îc tÝnh chÊt cña ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng.VÏ ®îc ¶nh cña mét vËt ®Æt tríc g¬ng ph¼ng. - Lµm TN t¹o ra ®îc ¶nh cña vËt qua g¬ng ph¼ng vµ x¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña ¶nh ®Ó nghiªn cøu tÝnh chÊt ¶nh cña g¬ng ph¼ng -Th¸i ®é: Nghiªm tóc khi nghiªn cøu mét hiÖn tîng trõu tîng B.ChuÈn bÞ Mçi nhãm: 1g¬ng ph¼ng cã gi¸ ®ì,1 tÊm kÝnh trong,2 qu¶ pin tiÓu,1 tÊm gç ph¼ng C. ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng1: KiÓm tra HS1: Ph¸t biÓu ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng.X¸c ®Þnh tia tíi: HS2:Ch÷a bµi tËp 4.2 vµ vÏ trêng hîp a bµi tËp 4.3 (SBT) Ho¹t ®éng2: Nghiªn cøu tÝnh chÊt cña ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng GV: GV híng dÉn HS lµm TN ®Ó quan s¸t HS: TiÕn hµnh lµm thÝ nghiÖm theo sù h¶nh cña mét qu¶ pin trong g¬ng ph¼ng íng dÉn cña gi¸o viªn GV: ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng cã høng ®îc trªn mµn ch¾n kh«ng? HS:¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng GV: Yªu cÇu HS rót ra kÕt luËn kh«ng høng ®îc trªn mµn ch¾n HS: ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng kh«ng høng ®îc rªn mµn ch¾n GV: Yªu cÇu HS dù ®o¸n ®é lín ¶nh cña gäi lµ ¶nh ¶o qu¶ pin so víi ®é lín cña qu¶ pin. HS: §é lín ¶nh cña qu¶ pin b»ng ®é lín GV: ®Ó kiÓm tra dù ®o¸n ta cã thÓ dïng cña qu¶ pin thíc ®o kh«ng? HS: V× lµ ¶nh ¶o nªn kh«ng dïng thíc ®Ó GV: Híng dÉn HS lµm TN theo ®o ®îc ¶nh nhãm,quan s¸t vµ rót ra kÕt luËn HS: Lµm thÝ nghiÖm theo sù híng dÉn cña GV vµ rót ra kÕt luËn: §é lín cña ¶nh cña mét vËt t¹o bëi gGV:Híng dÉn HS bè trÝ TN:§Æt tÊm kÝnh ¬ng ph¼ng b»ng ®é lín cña vËt. trªn tê giÊy kÎ s½n c¸c « vu«ng, ®Æt qu¶ HS: TiÕn hµnh lµm thÝ nghiÖm theo sù hpin 2 c¸ch tÊm kÝnh 2 « vu«ng. §Õm sè « íng dÉn cña GV vu«ng tõ qu¶ pin 2(¶nh cña pin 1)®Õn gNhËn xÐt: Kho¶ng c¸ch tõ qu¶ pin ®Õn g¬ng.So s¸nh ¬ng b»ng kho¶ng c¸ch tõ ¶nh cña nã ®Õn GV: Qua ®ã rót ra kÕt luËn? g¬ng 7 HS: §iÓm s¸ng vµ ¶nh cña nã t¹o bëi g¬ng ph¼ng c¸ch g¬ng mét kho¶ng b»ng nhau Ho¹t ®éng 3: Gi¶i thÝch sù t¹o thµnh ¶nh bëi g¬ng ph¼ng GV: Yªu cÇu HS hoµn thµnh c©u C4 HS: VÏ 2 tia ph¶n x¹ I R;KM theo ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng KÐo dµi I R;KM gÆp nhau t¹i S’ M¾t ®Æt trong kho¶ng I R vµ KM sÏ nh×n thÊy S’ S S' Ho¹t ®éng 4: VËn dông GV: Yªu cÇu ¸p dông tÝnh chÊt cña ¶nh HS: VÏ vµo vë b»ng bót ch× .Tõ ®ã nhËn t¹o bëi g¬ng ph¼ng vÏ ¶nh cña AB(C5) xÐt c¸ch vÏ. GV: Yªu cÇu HS gi¶i ®¸p th¾c m¾c cña HS: Th¶o luËn chung ë líp ®Ó th«ng nhÊt Lan c©u tr¶ lêi C6: §Ønh th¸p ë xa ®Êt nªn ¶nh cña ®Ønh th¸p còng ë xa ®Êt, ë phÝa bªn kia gp tøc lµ ë díi mÆt níc Ho¹t ®éng 5: Cñng cè -Yªu cÇu HS nh¾c l¹i kiÕn thøc ®· häc trong bµi -§äc môc cã thÓ em cha biÕt C©u hái tr¾c nghiÖm: C©u1: ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng cã tÝnh chÊt sau: .A : lµ ¶nh ¶o lín h¬n vËt B : lµ ¶nh ¶o nhá h¬n vËt C : Lµ ¶nh ¶o lín b»ng vËt D : Lµ ¶nh thËt b»ng vËt C©u2:Mét vËt s¸ng cã d¹ng mét ®o¹n th¼ng ®Æt vu«ng gãc víi g¬ng ph¼ng, ¶nh cña vËt s¸ng ®ã qua g¬ng ph¼ng ë vÞ trÝ nh thÕ nµo? A: Song song víi vËt B: Cïng ph¬ng cïng chiÒu víi vËt C:Vu«ng gãc víi vËt D: Cïng ph¬ng ngîc chiÒu víi vËt C©u3: Mét vËt s¸ng cã d¹ng mét ®o¹n th¼ng ®Æt song song víi g¬ng ph¼ng, ¶nh cña vËt s¸ng ®ã qua g¬ng ph¼ng ë vÞ trÝ nh thÕ nµo? A: Song song vµ cïng chiÒu víi vËt B: Cïng ph¬ng cïng chiÒu víi vËt C:Vu«ng gãc víi vËt D: Cïng ph¬ng ngîc chiÒu víi vËt Ho¹t déng 6: Híng dÉn vÒ nhµ : - Häc bµi vµ lµm bµi tËp 5.1-5.4 (SBT) - ChÐp mÉu b¸o c¸o thùc hµnh ra giÊy(SGK/trang 19) Thø 4 ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2008 TiÕt 6: Bµi 6 thùc hµnh vµ kiÓm tra thùc hµnh Quan s¸t vµ vÏ ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng A.Môc tiªu 8 - LuyÖn tËp vÏ ¶nh cña vËt cã h×nh d¹ng kh¸c nhau ®Æt tríc g¬ng ph¼ng. X¸c ®Þnh ®îc vïng nh×n thÊy cña g¬ng ph¼ng.TËp quan s¸t ®îc vïng nh×n thÊy cña g¬ng ë mäi vÞ trÝ - BiÕt nghiªn cøu tµi liÖu,bè trÝ thÝ nghiÖm vµ quan s¸t thÝ nghiÖm ®Ó rót ra kÕt luËn - RÌn tÝnh trung thùc vµ nghiªm tóc trong thÝ nghiÖm, häc tËp. B.ChuÈn bÞ -Mçi nhãm:1 g¬ng ph¼ng cã gi¸ ®ì,1 bót ch×,1 thíc ®o ®é,1 thíc th¼ng -Mçi HS: 1 mÉu b¸o c¸o ®· chÐp s½n ra giÊy C. ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra HS1: Nªu tÝnh chÊt cña ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng HS2: Gi¶i thÝch sù t¹o thµnh ¶nh bëi g¬ng ph¼ng Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc thùc hµnh, chia nhãm GV chia nhãm thùc hµnh HS: Nhãm trëng ph©n c«ng c«ng viÖc trong nhãm GV: Ph©n phèi dông cô cho c¸c nhãm HS C¸c nhãm nhËn dông cô Ho¹t ®éng 3:T×m hiÓu néi dung thùc hµnh GV: Nªu néi dung cña bµi thùc hµnh vµ HS: Theo dâi vµ n¾m râ néi dung ,yªu nãi râ néi dung thø hai(x¸c ®Þnh vïng cÇu cña bµi thùc hµnh nh×n thÊy cña g¬ng ph¼ng) cha ®îc häc Ho¹t ®éng 4: X¸c ®Þnh ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng GV: -Yªu cÇu HS ®äc C1(SGK), bè trÝ thÝ HS : Lµm viÖc c¸ nh©n hoµn thµnh C1 nghiÖm, quan s¸t vµ vÏ l¹i vÞ trÝ cña g¬ng (SGK) vµ bót ch× trong hai trêng hîp ChuÈn bÞ dông cô ,bè trÝ thÝ nghiÖm vµ vÏ l¹i ¶nh cña g¬ng vµ bót ch×(nhãm) -Yªu cÇu HS hoµn thiÖn môc 1 trong -Hoµn thiÖn vµo môc 1 b¸o c¸o thùc mÉu b¸o c¸o thùc hµnh hµnh. Ho¹t ®éng 3: X¸c ®Þnh vïng nh×n thÊy cña g¬ng ph¼ng GV: Yªu cÇu HS ®äc c©u C2 (SGK) HS: §äc SGK (C2) GV: Híng dÉn cho c¶ líp vÒ c¸ch ®¸nh HS: N¾m ®îc c¸ch ®¸nh dÊu vïng nh×n dÊu vïng nh×n thÊy cña g¬ng: VÞ trÝ ngêi thÊy (vïng quan s¸t ®îc) cña g¬ng theo hngåi vµ vÞ trÝ g¬ng cè ®Þnh(®Æt g¬ng th¼ng íng dÉn cña GV ®øng trªn bµn). M¾t nh×n sang ph¶i vµ sang tr¸i.HS kh¸c ®¸nh dÊu hai ®iÓm xa nhÊt cã thÓ nh×n thÊy trong g¬ng -Yªu cÇu HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo c¸c bíc ë trªn? HS: TiÕn hµnh thÝ nghiÖm ®¸nh dÊu ®îc GV: Yªu cÇu HS hoµn thiÖn vµo môc 2 vïng nh×n thÊy cña g¬ng ph¼ng trong mÉu b¸o c¸o HS: Tù hoµn thiÖn vµo môc 2 trong mÉu GV: Theo dâi; uèn n¾n vµ gióp ®ì c¸c b¸o c¸o nhãm HS Ho¹t ®éng 4:Cñng cè -GV thu bµi b¸o c¸o; nhËn xÐt vÒ ý thøc vµ chÊt lîng giê thùc hµnh -Yªu cÇu c¸c nhãm thu dän dông cô thÝ nghiÖm vµ vÖ sinh líp häc Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn vÒ nhµ -Yªu cÇu HS luyÖn tËp vµ rÌn l¹i kü n¨ng vÏ ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng -§äc tríc bµi 7: G¬ng cÇu låi 9 Thø 4 ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 TiÕt 7 Bµi7 G¬ng cÇu låi A.Môc tiªu 1. KiÕn thøc: - Nªu ®îc nh÷ng tÝnh chÊt cña ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu låi - NhËn biÕt ®îc vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi réng h¬n cña g¬ng ph¼ng cã cïng kÝch thíc.Gi¶i thÝch ®îc c¸c øng dông cña g¬ng cÇu låi 2. Kü n¨ng: - Lµm thÝ nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh ®îc tÝnh chÊt ¶nh cña mét vËt qua g¬ng cÇu låi 3. Th¸i ®é: Trung thùc; cÈn thËn; yªu thÝch m«n häc. B.ChuÈn bÞ GV: Mçi nhãm: 1 g¬ng cÇu låi, 1 g¬ng ph¼ng cã cïng kÝch thíc, 1 qu¶ pin HS: NghiÕn cøu tríc bµi ë nhµ C. ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng1 : KiÓm tra HS1:Nªu c¸c tÝnh chÊt cña ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng? VÏ ¶nh cña mét ®iÓn s¸ng S ®Æt tríc g¬ng theo hai c¸ch ( ¸p dông ®Þnh luËt ph¶n x¹ vµ tÝnh chÊt ¶nh) HS 2: Ch÷a bµi tËp 5.4 (SBT) Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu låi GV: Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. HS: NhËn ®å thÝ nghiÖm l¾p thÝ nghiÖm theo sù híng dÉn cña gi¸o viªn GV: Híng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm HS: TiÕn hµnh thÝ nghiÖm GV: Qua kÕt qu¶ thÝ nghiÖm nhËn xÐt ¶nh HS: ¶nh ¶o v× kh«ng høng ®îc trªn mµn cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu låi? ch¾n. ¶nh nhá h¬n vËt GV: Nªu kÕt luËn. HS: ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu låi lµ ¶nh ¶o, kh«ng høng ®îc trªn mµn ch¾n vµ nhá h¬n vËt. 10 Ho¹t ®«ng 3: X¸c ®Þnh vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi GV: Híng dÉn x¸c ®Þnh vïng nh×n thÊy HS: X¸c ®Þnh theo sù híng dÉn cña GV cña g¬ng cÇu låi §Ó g¬ng ph¼ng ë tríc mÆt, cao h¬n ®Çu, quan s¸t c¸c b¹n trong g¬ng (®Õm sè b¹n). T¹i vÞ trÝ ®ã ®Æt g¬ng cÇu låi, ®Õm sè b¹n quan s¸t ®îc råi so s¸nh. GV: Qua kÕt qu¶ thÝ nghiÖm so s¸nh vïng HS: Qua kÕt qu¶ thÝ nghiÖm nhËn xÐt: nh×n thÊy cña hai g¬ng? Vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi réng h¬n vïng nh×n thÊy cña g¬ng ph¼ng. Ho¹t ®éng 4: VËn dông GV: Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh C3? HS: Th¶o luËn hoµn thµnh C3: Vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi réng h¬n v× vËy gióp ngêi l¸i xe nh×n ®îc kho¶ng réng h¬n ë phÝa sau. GV: Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh C4? C4: Gióp ngêi l¸i xe nh×n thÊy ngêi , xe,...bÞ c¸c vËt c¶n bªn ®êng che khuÊt, tr¸nh ®îc tai n¹n. Ho¹t ®éng5.Cñng cè - Nªu ®Æc ®iÓm ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu låi ? So s¸nh víi ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng? So s¸nh vïng nh×n thÊy cña hai g¬ng? - GV: G¬ng cÇu låi cã thÓ coi nh gåm nhiÒu g¬ng ph¼ng nhá ghÐp l¹i. v× thÕ cã thÓ x¸c ®Þnh tia ph¶n x¹ b»ng ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng cho g¬ng ph¼ng nhá t¹i mçi vÞ trÝ ®ã. Ho¹t ®éng 6.Híng dÉn vÒ nhµ - Häc bµi,tr¶ lêi l¹i c¸c c©u C1- C4 - Lµm bµi tËp 7.1- 7.4 (SBT) - §äc tríc bµi 8: G¬ng cÇu lâm C©u hái tr¾c nghiÖm C©u1: VËt s¸ng AB ®Æt tríc g¬ng cÇu låi cho ¶nh A’B’ cã ®Æc ®iÓm nh thÕ nµo ? A. Lµ ¶nh ¶o, b»ng vËt. B. Lµ ¶nh ¶o, nhá h¬n vËt. C. Lµ ¶nh ¶o, lín h¬n vËt. D. Lµ ¶nh thËt , nhá h¬n vËt. C©u2: Hai vËt gièng hÖt nhau, mét vËt ®Æt tríc g¬ng ph¼ng vµ mét vËt ®Æt tríc g¬ng cÇu låi, thu ®îc hai ¶nh. Cã nhËn xÐt g× vÒ ®Æc ®iÓm cña hai ¶nh ®ã ? A. Cïng lµ ¶nh ¶o, nhá h¬n vËt. B. Cïng lµ ¶nh ¶o, b»ng vËt. C. Cïng lµ ¶nh ¶o, lín h¬n vËt. D. Cïng lµ ¶nh ¶o. C©u3: §Æc ®iÓm nµo sau ®©y kh«ng ®óng víi g¬ng cÇu låi? A: Lµ mÆt cÇu ph¶n x¹ tèt ¸nh s¸ng, mÆt ph¶n x¹ lµ mÆt låi B:Cho ¶nh ¶o nhá h¬n vËt C:Kho¶ng c¸ch tõ vËt tíi g¬ng b»ng kho¶ng c¸ch tõ ¶nh tíi g¬ng C©u4: Chän c©u ®óng: A. VËt ®Æt tríc g¬ng cÇu låi cho ¶nh ¶o, lín h¬n vËt. B. Vïng nh×n thÊy trong g¬ng cÇu låi lín h¬n trong g¬ng ph¼ng. C. C¸c vËt cã d¹ng h×nh cÇu, ph¶n x¹ tèt ¸nh s¸ng cã thÓ coi lµ g¬ng cÇu låi. D. C¶ ba kÕt luËn A, B, C ®Òu ®óng. C©u5: T¹i sao ngêi ta kh«ng ®Æt g¬ng ph¼ng mµ l¹i ®Æt g¬ng cÇu låi ë c¸c khóc ngoÆt trªn ®êng? A.Vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi lín h¬n cña g¬ng ph¼ng. B. V× g¬ng ph¼ng dÔ vì h¬n so víi g¬ng cÇu låi. C. V× gi¸ thµnh g¬ng cÇu låi rÎ h¬n. 11 Thø 5 ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2008 TiÕt 8: Bµi 8: G¬ng cÇu lâm A.Môc tiªu 1. KiÕn thøc: NhËn biÕt ®îc ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu lâm. Nªu ®îc nh÷ng tÝnh chÊt cña ¶nh t¹o bëi g¬ng cÇu lâm. 2. Kü n¨ng: BiÕt c¸ch bè trÝ thÝ nghiÖm ®Ó quan s¸t ¶nh ¶o cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu lâm vµ quan s¸t ®îc tia s¸ng ph¶n x¹ qua g¬ng cÇu lâm. 3.Th¸i ®é: Nghiªm tóc, hîp t¸c khi lµm thÝ nghiÖm vµ yªu thÝch m«n häc B.ChuÈn bÞ GV: Mçi nhãm: 1 g¬ng cÇu lâm, 1 g¬ng ph¼ng, 2 qu¶ pin tiÓu, 1 mµn ch¾n cã 2 khe s¸ng, 1 ®Ìn, tranh vÏ C.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng1: KiÓm tra Nªu ®Æc ®iÓm cña ¶nh t¹o bëi g¬ng cÇu låi.So s¸nh vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi víi vïng nh×n thÊy cña g¬ng ph¼ng ? Ho¹t ®éng 2: Nghiªn cøu ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu lâm GV: Ph¸t ®å thÝ nghiÖm cho häc sinh yªu HS: §¹i diÖn nhãm trëng nhËn ®å thÝ cÇu HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm H8.1 vµ nhËn nghiÖm lµm thÝ nghiÖm theo sù híng dÉn xÐt ¶nh quan s¸t ®îc cña gi¸o viªn: ¶nh quan s¸t ®îc lµ ¶nh ¶o lín h¬n vËt GV:Híng dÉn häc sinh bè trÝ thÝ nghiÖm HS: Tù bè trÝ thÝ nghiÖm ®Ó so s¸nh ®é ®Ó so s¸nh ®é lín cña ¶nh cña mét vËt t¹o lín cña ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu bëi g¬ng cÇu lâm víi ®é lín cña vËt lâm víi ®é lín cña vËt. GV: Khi mét vËt ®Æt gÇn s¸t g¬ng cÇu lâm HS: T×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng th× ¶nh cña nã cã tÝnh chÊt g× ? trong phÇn kÕt luËn KÕt luËn: §Æt mét vËt gÇn s¸t g¬ng cÇu lâm, nh×n vµo g¬ng thÊy mét ¶nh ¶o kh«ng høng ®îc trªn mµn ch¾n vµ lín h¬n vËt. Ho¹t ®éng 3: Nghiªn cøu sù ph¶n x¹ ¸nh s¸ng trªn g¬ng cÇu lâm GV: Híng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm víi hai HS: TiÕn hµnh thÝ nghiÖm, quan s¸t vµ tr¶ trêng hîp : Chïm tia tíi song song vµ lêi c¸c c©u C3 & C5: chïm tia tíi ph©n k× C3: ChiÕu mét chïm tia tíi song song lªn mét g¬ng cÇu lâm, ta thu ®îc mét chïm tia ph¶n x¹ héi tô t¹i mét ®iÓm ë tríc g¬ng. C5: Mét nguån s¸ng nhá ®Æt tríc g¬ng cÇu lâm ë mét vÞ trÝ thÝch hîp, cã thÓ cho mét chïm tia ph¶n x¹ song song. GV: Híng dÉn häc sinh quan s¸t H8.3, HS: MÆt trêi ë rÊt xa nªn chïm s¸ng tõ giíi thiÖu thiÕt bÞ høng ¸nh s¸ng mÆt trêi mÆt trêi ®Õn g¬ng coi lµ chïm tia tíi song ®Ó lµm nãng vËt. Yªu cÇu häc sinh gi¶i song, cho chïm tia ph¶n x¹ héi tô t¹i mét thÝch? ®iÓm ë tríc g¬ng. ¸nh s¸ng mÆt trêi cã nhiÖt n¨ng nªn ®Ó vËt ë chç ¸nh s¸ng héi tô sÏ lµm vËt nãng lªn Ho¹t ®éng 4: VËn dông 12 GV: Treo (H8.5) phãng to yªu cÇu häc sinh t×m hiÓu cÊu t¹o cña ®Ìn pin ? GV: Híng dÉn häc sinh bËt ®Ìn s¸ng, xoay nhÑ pha ®Ìn ®Ó thay ®æi vÞ trÝ cña bãng ®Ìn HS: HS nªu ®îc cÊu t¹o cña ®Ìn: Pha ®Ìn gièng g¬ng cÇu lâm Bãng ®Ìn ®Æt tríc g¬ng cã thÓ di chuyÓn vÞ trÝ HS: TiÕn hµnh theo sù híng dÉn cña gi¸o viªn, quan s¸t vµ gi¶i thÝch: C6: Nhê cã g¬ng cÇu nªn khi xoay pha ®Ìn ®Õn vÞ trÝ thÝch hîp sÏ thu ®îc chïm s¸ng ph¶n x¹ song song, ¸nh s¸ng sÏ tuyÒn ®i xa ®îc, kh«ng bÞ ph©n t¸n C7: Bãng ®Ìn pin ra xa t¹o chïm tia tíi g¬ng lµ chïm song song, cho chïm ph¶n x¹ héi tô. Ho¹t ®éng 5: Cñng cè - §Æt vËt ë vÞ trÝ nµo tríc g¬ng cÇu lâm th× cã ¶nh ¶o?¶nh ®ã cã tÝnh chÊt g×? - §Æt vËt ë vÞ trÝ nµo th× cã ¶nh thËt vµ ¶nh thËt cã tÝnh chÊt g×? (GV th«ng b¸o néi dung phÇn: Cã thÓ em cha biÕt ) - ¸nh s¸nh chiÕu tíi g¬ng cÇu lâm ph¶n x¹ l¹i cã tÝnh chÊt g×? - Cã nªn dïng g¬ng cÇu lâm ë phÝa tríc ngêi l¸i xe ®Ó quan s¸t vËt phÝa sau kh«ng ? Ho¹t ®éng 6:Híng dÉn vÒ nhµ - Häc bµi,tr¶ lêi l¹i c¸c c©u C1- C7 vµ lµm c¸c bµi tËp 8.1- 8.3 (SBT) - ChuÈn bÞ tríc bµi : Tæng kÕt ch¬ng 1: Quang häc - Tr¶ lêi 9 c©u hái trong phÇn tù kiÓm tra vµo vë - Nghiªn cøu tríc phÇn vËn dông C©u hái tr¾c nghiÖm: C©u1: ¶nh ¶o cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu lâm : A: Nhá h¬n vËt B: B»ng vËt C: Lín h¬n vËt D: B»ng nöa vËt C©u2: Cïng mét vËt ®Æt tríc ba g¬ng , c¸ch g¬ng cïng mét kho¶ng. G¬ng nµo t¹o ¶nh ¶o lín nhÊt? A: G¬ng ph¼ng B: G¬ng cÇu låi C: G¬ng cÇu lâm D: Ba g¬ng cho ¶nh b»ng nhau. Thø 5 ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2008 TiÕt 9: Tæng kÕt ch¬ng i : Quang häc A.Môc tiªu: - ¤n tËp nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ sù nh×n thÊy vËt s¸ng, sù truyÒn ¸nh s¸ng, sù ph¶n x¹ ¸nh s¸ng, tÝnh chÊt cña ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng,g¬ng cÇu låi vµ g¬ng cÇu lâm, c¸ch vÏ ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng, x¸c ®Þnh vïng nh×n thÊycña g¬ng ph¼ng, so s¸nh víi vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi - LuyÖn thªm c¸ch vÏ tia ph¶n x¹ trªn g¬ng ph¼ng vµ ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng B.ChuÈn bÞ: GV: VÏ s½n « ch÷ H9.3 (SGK) HS : ChuÈn bÞ tríc c¸c c©u tr¶ lêi cho phÇn “Tù kiÓm tra” c. ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: ¤n l¹i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n GV: Yªu cÇu HS tr¶ lêi lÇn lît tõng c©u HS: Tr¶ lêi lÇn lît c¸c c©u hái phÇn “Tù hái mµ HS ®· chuÈn bÞ ë phÇn “Tù kiÓm kiÓm tra”.HS kh¸c bæ xung tra” GV: Híng dÉn HS th¶o luËn ®Ó thèng GV: Th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt c©u tr¶ lêi nhÊt c©u tr¶ lêi, yªu cÇu söa ch÷a nÕu cÇn vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái GV yªu cÇu 13 * §èi víi mét sè vÊn ®Ò cã thÓ nªu thªm mét sè c©u hái yªu cÇu m« t¶ l¹i c¸ch bè trÝ thÝ nghiÖm hay c¸ch lËp luËn * Bè trÝ thÝ nghiÖm nh thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®îc ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng? * M« t¶ l¹i thÝ nghiÖm ®Ó kiÓm tra dù ®o¸n vÒ ®é lín cña ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng? * Bè trÝ thÝ nghiÖm nh thÕ nµo ®Ó quan s¸t ®îc ¶nh ¶o cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu lâm? * Bè trÝ thÝ nghiÖm nh thÕ nµo ®Ó so s¸nh ®îc vïng nh×n thÊy cña g¬ng ph¼ng víi vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi?....v...v. 1.C 2.B 3.Trong m«i trêng trong suèt vµ ®ång tÝnh ¸nh s¸ng truyÒn ®i theo ®êng th¼ng 4.Tia ph¶n x¹ n»m trong cïng mÆt ph¼ng víi tia tíi vµ ®êng ph¸p tuyÕn Gãc ph¶n x¹ lu«n lu«n b»ng gãc tíi 5.¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng lµ ¶nh ¶o,®é lín cña ¶nh vµ kho¶ng c¸ch tõ ¶nh ®Õn g¬ng b»ng ®é lín vµ kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn g¬ng 6.¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu låi la ¶nh ¶o vµ nhá h¬n vËt. 7.VËt ®Æt gÇn s¸t g¬ng cÇu lâm cho ¶nh ¶o, lín h¬n vËt 9.Vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi réng h¬n vïng nh×n thÊy cña g¬ng ph¼ng. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp kÜ n¨ng vÏ tia ph¶n x¹, vÏ ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng GV: Yªu cÇu HS t¶ lêi lÇn lît c¸c c©u C1, HS: LÇn lît tr¶ lêi c¸c c©u C1, C2,C3 díi C2, C3. sù híng dÉn cña GV. GV: Gäi 2 HS lªn b¶ng lµm c©u C1, C3 HS: Lªn b¶ng lµm c©u C1, C3 (GV vÏ s½n H9.1 & H9.2 trªn b¶ng). Yªu C1: S1 cÇu HS vÏ thªm S2 GV: Muèn nh×n thÊy b¹n th× nguyªn t¾c ph¶i nh thÕ nµo? (¸nh s¸ng ®i tõ b¹n tíi m¾t m×nh). Yªu cÇu HS kÎ tia s¸ng GV: Söa cho HS c¸ch ®¸nh mòi tªn chØ chiÒu truyÒn ¸nh s¸ng. C3: An Thanh H¶i Hµ An + + Thanh H¶i + + + + + Hµ + Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc trß ch¬i « ch÷ GV: LÇn lît ®äc néi dung cña tõng hµng HS n¾m ®îc luËt ch¬i: Trong 15s HS ph¶i tõ trªn xuèng ®a ra tõ t¬ng øng ë mçi hµng GV: Ghi b¶ng nh÷ng tõ ®óng Mçi nhãm cö mét b¹n tham gia trß ch¬i Mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®îc 2 ®iÓm (Cã thÓ ch¬i tiÕp søc) Tõ hµng däc : 5 ®iÓm §éi ®îc nhiÒu ®iÓm nhÊt lµ ®éi th¾ng TÝnh ®iÓm céng cho c¶ nhãm. 1.VËt s¸ng 2.Nguån s¸ng 3.¶nh ¶o 4.Ng«i sao 5.§êng ph¸p tuyÕn 6.Bãng tèi 14 7.G¬ng ph¼ng Tõ hµng däc: ¸nh s¸ng Ho¹t ®éng 4: Cñng cè GV: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ý thøc chuÈn bÞ bµi vµ th¸i ®é häc tËp cña HS GV: Kh¸i qu¸t l¹i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña ch¬ng 1: Quang häc Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn vÒ nhµ ¤n tËp toµn bé néi dung ch¬ng 1 chuÈn bÞ cho giê kiÓm tra 1 tiÕt Thöù 2 ngaøy 27 thaùng 10 naêm 2008 KiÓm tra TiÕt 10: I. ma trËn hai chiÒu Môc tiªu §iÒu kiÖn nh×n thÊy mét vËt §Þnh luËt truyÒn th¼ng cña ¸nh s¸ng §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng G¬ng ph¼ng.¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng G¬ng cÇu låi G¬ng cÇu lâm Tæng NhËn biÕt TNKQ TL 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 5 0,5 2,5 1,5 1 1,5 C¸c cÊp ®é t duy Th«ng hiÓu VËn dông TNKQ TL TNKQ TL Tæng 1 1 0,5 1 1 1 3 0,5 1 1 0,5 0,5 1,5 1,5 2 1 3 1 4,5 0,5 3 4 2,5 4,5 1 2 0,5 1,5 12 10 - Ch÷ sè bªn trªn ë gãc bªn tr¸i mçi « lµ sè c©u hái - Ch÷ sè bªn díi ë gãc bªn ph¶i mçi « lµ tæng sè ®iÓm cña c©u hái trong mçi « ®ã II. néi dung kiÓm tra: 1. PhÇn tr¾c nghiÖm: C©u 1: Khi nµo ta nh×n thÊy mét vËt: A.Khi m¾t ta híng vµo vËt B.Khi cã ¸nh s¸ng híng vµo m¾t ta C.Khi cã ¸nh s¸ng tõ vËt truyÒn vµo m¾t ta C.Khi vËt ®Ó tríc m¾t C©u 2: §Þnh luËt truyÒn th¼ng cña ¸nh s¸ng: A.Trong m«i trêng trong suèt, ¸nh s¸ng truyÒn ®i theo ®êng th¼ng B.Trong m«i trêng ®ång tÝnh, ¸nh s¸ng truyÒn ®i theo ®êng th¼ng C.Trong m«i trêng trong suèt vµ ®ång tÝnh ¸nh s¸ng truyÒn ®i theo mäi ®êng D.Trong m«i trêng trong suèt vµ ®ång tÝnh ¸nh s¸ng truyÒn ®i theo ®êng th¼ng C©u 3: Tia ph¶n x¹ n»m trong cïng mÆt ph¼ng víi: A.Tia tíi vµ ®êng ph¸p tuyÕn cña g¬ng B.Tia tíi vµ ®êng ph¸p tuyÕn cña g¬ng t¹i ®iÓm tíi. 15 C.Tia tíi vµ ®êng vu«ng gãc víi tia tíi D.Tia tíi vµ ®êng vu«ng gãc víi ph¸p tuyÕn C©u 4: Khi gãc tíi b»ng 45o th× gãc ph¶n x¹ b»ng: A. 45o B. 60o C. 90o D. 30o C©u 5: VËt nµo sau ®©y cã thÓ xem lµ g¬ng ph¼ng? A.Trang giÊy tr¾ng B.Mét tÊm kim lo¹i máng ®îc ®¸nh bãng C.GiÊy bãng mê D.KÝnh ®eo m¾t C©u 6: Khi cho m¾t vµ g¬ng ph¼ng tiÕn l¹i gÇn nhau th×: A.Vïng nh×n thÊy më réng ra B.Vïng nh×n thÊy thu hÑp l¹i C.Vïng nh×n thÊy kh«ng ®æi D.Vïng nh×n thÊy më réng hay thu hÑp l¹i phô thuéc vµo sè lîng vËt tríc g¬ng C©u 7: ¶nh t¹o bëi g¬ng cÇu låi: A.¶nh ¶o b»ng vËt B.¶nh ¶o lín h¬n vËt C.¶nh thËt nhá h¬n vËt C.¶nh ¶o nhá h¬n vËt C©u 8: G¬ng chiÕu hËu cña «t« dïng g¬ng cÇu låi v×: A.Cho ¶nh râ nÐt h¬n B.Cho ¶nh thËt h¬n C.Quan s¸t ®îc ë phÝa sau mét vïng réng h¬n D.Quan s¸t ®îc ë phÝa sau mét vïng râ h¬n 2. PhÇn tù luËn: C©u 9: Trªn h×nh vÏ,tia s¸ng SI chiÕu lªn mét g¬ng ph¼ng. Gãc t¹o bëi tia SI víi mÆt g¬ng b»ng 30o.H·y vÏ tia ph¶n x¹ vµ tÝnh gãc ph¶n x¹ C©u 10: Nªu tÝnh chÊt ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng? C©u 11: a)VÏ ¶nh A’B’ cña AB qua g¬ng ph¼ng b)Khi nµo ¶nh vµ vËt song song víi nhau C©u 12: Gi¶i thÝch v× sao cã thÓ dïng g¬ng cÇu lâm høng ¸nh s¸ng mÆt trêi ®èt nãng ®îc vËt ®Æt ë tríc g¬ng? III. ®¸p ¸n: I.(4 ®iÓm): Mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®îc 0,5 ®iÓm 1.C 2.D 3.B 4.A 5.B 6.A 7.C 8C II.(6 ®iÓm) 9.(1,5 ®iÓm): -VÏ ®îc tia ph¶n x¹ (0,75 ®iÓm) -TÝnh ®îc gãc ph¶n x¹ (0,75 ®iÓm) 10.(1,5 ®iÓm): Cã 3 tÝnh chÊt :Nªu ®îc mçi tÝnh chÊt ®îc 0,5 ®iÓm 11.(2 ®iÓm): a) VÏ ®óng ¶nh (1,5 ®iÓm) b) Khi vËt ®Æt song song víi g¬ng th× ¶nh vµ vËt song song víi nhau (0,5 ®iÓm) 12.(1 ®iÓm): V× mÆt trêi ë rÊt xa nªn coi ¸nh s¸ng mÆt trêi chiÕu ®Õn g¬ng lµ chïm s¸ng song, sÏ cho chïm ph¶n x¹ héi tô t¹i mét ®iÓm ë tríc g¬ng.Mµ ¸nh s¸ng mÆt trêi cã nhiÕt n¨ng nªn ®Æt vËt t¹i ®iÓm ¸nh s¸ng héi tô sÏ lµm vËt nãng lªn Thöù 2 ngaøy 3 thaùng 11 naêm 2008 Ch¬ng 2: ©m häc TiÕt 11: Nguån ©m A.Môc tiªu: - Nªu ®îc ®Æc ®iÓm chung cña c¸c nguån ©m. NhËn biÕt ®îc mét sè nguån ©m thêng gÆp. 16 - Quan s¸t thÝ nghiÖm kiÓm chøng ®Ó rót ra ®Æc ®iÓm cña nguån ©m lµ dao ®éng - Th¸i ®é yªu thÝch m«n häc,nghiªm tóc khi lµm thÝ nghiÖm B.ChuÈn bÞ: GV: Sîi d©y cao su, dïi trèng vµ trèng, ©m thoa, bóa cao su, tê giÊy, gi¸ thÝ nghiÖm, qu¶ cÇu nhùa HS: Häc bµi ë nhµ C.tiÕn tr×nh d¹y häc: §Æt vÊn ®Ò: Chóng ta sèng trong thÕ giíi ©m thanh(gäi t¾t lµ ©m).VËy ©m thanh ®îc t¹o ra nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng 1: NhËn biÕt nguån ©m - Yªu cÇu ®äc C1 vµ t¶ lêi C1: HS tù nªu - GV th«ng b¸o vËt ph¸t ra ©m gäi lµ - VËt ph¸t ra ©m gäi lµ nguån ©m nguån ©m C2: Trèng, ®µi, …. - H·y lÊy vÝ dô vÒ nguån ©m ? Ho¹t ®éng 2: C¸c nguån ©m cã chung ®Æc ®iÓm g×? GV: Cho HS ®äc TN1 1- VÞ trÝ c©n b»ng cña sîi d©y cao su lµ vÞ GV: VÞ trÝ c©n b»ng cña gi©y lµ g× ? trÝ ®øng yªn, n»m trªn ®êng th¼ng. GV: Cho c¸c nhãm lµm TN -HS lµm TN GV: Yªu cÇu tr¶ lêi C3 C3: D©y cao su rung ®éng vµ nghª ®îc ©m ph¸t ra GV: Lµm thÝ nghiÖm 2 2-Gâ vµo thµnh cèc thuû tinh máng GV: Yªu cÇu quan s¸t ®Ó tr¶ lêi C4 C4: VËt ph¸t ra ©m lµ thµnh cèc thuû tinh GV:VËt nµo ph¸t ra ©m ? VËt ®ã cã dao ®éng VËt ®ã cã rung ®éng kh«ng ? NhËn biÕt : Sõ tay hoÆc ®æ níc vµo NhËn biÕt b»ng c¸ch nµo ? trong cèc thÊy níc dao ®éng. ( VËt ph¸t ra ©m lµ mÆt trèng, mÆt trèng cã dao ®éng, nhËn biÕt b»ng c¸ch : §Æt -Yªu cÇu tr¶ lêi t¬ng tù mÈu giÊy lªn mÆt trèng thÊy giÊy nÈy lªn hoÆc dïng qu¶ cÇu bÊc treo vµo gi¸ ®Æt s¸t mÆt trèng th× khi ®ã qu¶ cÇu n¶y lªn ) * Sù rung ®éng ( chuyÓn ®éng) qua l¹i vÞ trÝ c©n b»ng gäi lµ dao ®éng. 3- HS lµm TN theo nhãm GV: Th«ng b¸o klh¸i niÖm dao ®éng C5: ¢m thoa cã dao ®éng GV: Yªu cÇu HS lµm TN3 quan s¸t vµ tr¶ KiÓm tra : Dïng qu¶ cÇu treo trªn gi¸ ®Æt lêi C5 s¸t vµo mét nh¸nh ©m thoa th× qu¶ cÇu n¶y lªn khi ©m thoa dao ®éng. * KÕt luËn : Khi ph¸t ra ©m c¸c vËt ®Òu dao ®éng GV: Cho ®iÒn kÕt luËn Ho¹t ®éng 3: VËn dông C6: Tê giÊy : Bóng vµo tê giÊy nã dao ®éng vµ ph¸t ra ©m L¸ chuèi lµm t¬ng tù hoÆc cuén vµo lµm kÌn thæi C7: S¸o : Cét kh«ng kÝ trong èng s¸o dao - T×m hiÓu xem bé phËn nµo dao ®éng ®éng ph¸t ra ©m. - Yªu cÇu ®äc ghi nhí - Cho lµm C6 17 ph¸t ra ©m ë mét sè nh¹c cô ? §µn ghi ta : D©y ®µn dao ®éng ph¸t ra ©m. §µn bÇu : D©y ®µn vµ cét kh«ng khÝ trong ®µn dao ®éng ph¸t ra ©m. C8: - HS lµm theo HD cña GV KiÓm tra : Gi¸n m¶nh giÊy nhá ë trªn -Yªu cÇu tr¶ lêi C8 miÖng èng khi thæi th× giÊy dao ®éng. - Cã thÓ cho HS thæi n¾p bót, yªu cÇu nªu C9:a) Bé phËn dao ®éng ph¸t ra ©m : PhÇn ph¬ng ¸n kiÓm tra cét kh«ng khÝ trong níc ë trong èng èng dao ®éng. b) èng ph¸t ra ©m trÇm nhÊt : ång nhiÒu - GV lµm TN ®µn èng nghiÖm, cho HS níc quan s¸t vµ tr¶ lêi èng ph¸t ra ©m bæng nhÊt : èng Ýt níc c) Cét kh«ng khÝ trong èng d) èng ph¸t ra ©m trÇm nhÊt, bæng nhÊt ngîc l¹i phÇn b) Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn vÒ nhµ - Häc bµi - §äc cã thÓ em cha biÕt - Lµm bµi tËp SBT vµ ®äc tríc bµi sau. C©u1:¢m thanh ®îc t¹o ra nhê: A: NhiÖt B: §iÖn C: ¸nh s¸ng D: Dao ®éng C©u2: VËt ph¸t ra ©m khi nµo? A: Khi lµm vËt dao ®éng B: Khi uèn cong vËt C: Khi nÐn vËt D: Khi kÐo c¨ng vËt Thöù 2 ngaøy 10 thaùng 11 naêm 2008 TiÕt 12: Bµi 11 ®é cao cña ©m A. môc tiªu KiÕn thøc: HS hiÓu ®îc mèi quan hÖ gia dao ®éng nhanh, chËm – TÇn sè, ©m cao, ©m thÊp phô thuéc vµo tÇn ¸« nh thÕ nµo ? KÜ n¨ng: Lµm thÝ nghiÖm rót ra lÕt luËn Th¸i ®é: Nghiªm tóc trong lµm thÝ nghiÖm vµ ho¹t ®éng nhãm b. ChuÈn bÞ GV: Gi¸ treo TN; hai con l¾c cã l = 20cm vµ l = 40cm; ®ång hå ®Õm thêi gian; thíc thÐp; hép gç; ®Üa nhùc ®ôc lç; nguån ®iÖn; miÕng phim nhùa c.TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò - C¸c nguån ©m cã chung nhau ®Æc ®iÓm g× ? - H·y lÊy vÝ dô vÒ nguån ©m ? Ho¹t ®éng 2: Dao ®éng nhanh, chËm – TÇn sè GV: Yªu cÇu ®äc TN, nªu dông cô TN HS: C1: GV: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu nh thÕ Con Dao ®éng Sè dao Sè dao nµo lµ mét dao ®éng l¾c nhanh, ch©m ®éng/1s ®éng/1s GV: H·y quan s¸t vµ ®Õm sè dao ®éng a d ® chËm 20 2 cña tõng con l¾cn trong 10s vµ ghi kÕt b d ® nhanh 30 3 qu¶ vµo b¶ng Sè dao ®éng trong 1s gäi lµ tÇn sè  GV: ThuyÕt tr×nh kh¸i niÖm tÇn sè vµ §¬n vÞ cña tÇn sè lµ hÐc kÝ hiÖu lµ HZ yªu cÇu HS ghi vë  18 HS: NhËn xÐt : GV: Yªu cÇu tr¶ lêi C2 ®Ó ®iÒn tõ thÝch Dao ®éng cµng nhanh ( chËm ) tÇn sè dao hîp vµo nhËn xÐt ®éng cµng lín (nhá ) Ho¹t ®éng 3: ¢m cao (©m bæng), ©m thÊp (©m trÇm) GV: Yªu cÇu c¸c nhãm lµm TN ®Ó tr¶ lêi HS: Lµm TN C3? HS: PhÇn tù do cña thíc dµi dao ®éng chËm ©m ph¸t ra thÊp PhÇn tù do cña thíc ng¾n dao ®éng nhanh ©m ph¸t ra cao *ThÝ nghiÖm 3 : C4: Khi ®Üa quay chËm, gãc miÕng b×a dao GV: T¬ng tù TN3 tr¶ lêi C4 ®éng chËm, ©m ph¸t ra thÊp Khi ®Üa quay nhanh, gãc miÕng b×a dao ®éng nhanh, ©m ph¸t ra cao * KÕt luËn : Dao ®éng cµng nhanh ( chËm ), tÇn sè GV: Tõ TN 1,2,3 h·y ®iÒn vµo kÕt luËn dao ®éng cµng lín ( nhá ) ©m ph¸t ra cµng cao (thÊp) GV: Yªu cÇu ®äc ghi nhí GV: Cho lµm C5 Ho¹t ®éng 4: VËn dông HS: VËt cã tÇn sè 70HZ dao ®éng nhanh h¬n VËt cã tÇn sè 50HZ ph¸t ra ©m thÊp h¬n HS: Khi vÆn d©y ®µn c¨ng nhiÒu th× tÇn sè GV: Khi vÆn ®ay ®µn c¨ng nhiÒu, c¨ng Ýt, dao ®éng lín ©m ph¸t ra cao. th× ©m ph¸t ra cao thÊp nh thÕ nµo ? TÇn Khi vÆn d©y ®µn c¨ng Ýt th× tÇn sè dao sè lín nhá ra sao ? ®éng nhá ©m ph¸t ra thÊp. HS: Ch¹m miÕng b×a vµo hµng lç ë gÇn GV: Trong TN H11.3 th× ch¹m miÕng b×a t©m ®Üa ©m ph¸t ra cao h¬n vµo hµng lç ë gÇn vµnh ®Üa vµ hµng lç ë gÇn t©m ®Üa trêng hîp nµo ©m ph¸t ra cao h¬n ? C©u hái tr¾c nghiÖm: C©u1: Sè dao ®éng träng mét gi©y gäi lµ.....................cña ©m. A: VËn tèc B: TÇn sè C: Biªn ®é D: §é cao C©u2 : ©m ph¸t ra cµng cao ( cµng bæng ) khi tÇn sè dao ®éng.............. A: Cµng lín B: Cµng nhá C: cµng m¹nh D: cµng yÕu C©u3 : ©m ph¸t ra cµng thÊp ( cµng trÇm ) khi tÇn sè dao ®éng............... A: Cµng lín B: Cµng nhá C: cµng m¹nh D: cµng yÕu C©u4: Th«ng thêng , tai ngêi cã thÓ nghe ®îc ©m cã tÇn sè: A Nhá h¬n 20Hz B: Lín h¬n 20000Hz C: Trong kho¶ng 20Hz ®Õn 20000Hz D: KÕt hîp A,B,C C©u6: TÇn sè lµ g×? A: TÇn sè lµ sè dao ®éng trong mét giê B:TÇn sè lµ sè dao ®éng trong mét gi©y C: TÇn sè lµ sè dao ®éng trong mét phót 19 D: Sè dao ®éng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc bµi, ®äc cã thÓ em cha biÕt - Lµm bµi tËp SBT Thöù 2 ngaøy 17 thaùng 11 naêm 2008 TiÕt 13 Bµi 12 ®é to cña ©m a. môc tiªu KiÕn thøc: Häc sinh hiÓu mèi quan hÖ gi÷a biªn ®é dao ®éng vµ ®é to cña ©m, biªn ®é cµng lín ©m cµng to BiÕt ®îc ®¬n vÞ ®é to cña ©m lµ §ªxiben VËn dông ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hoit thùc tÕ KÜ n¨ng:Lµm TN ®Ó rót ra kÕt lu¹n vÒ ®é to cña ©m phô thuéc vµo biªn ®é dao ®éng nh thÕ nµo ? Th¸i ®é: Nghiªm tóc trong ho¹t ®éng nhãm B. chuÈn bÞ GV: Hép gç; thÐp ®µn håi; trèng, dïi; qu¶ cÇu bÊc HS: §äc tríc bµi ë nhµ c. tiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra HS1: TÇn sè lµ g×? §¬n vÞ cña tÇn sè? §é cao cña ©m phô thuéc nh thÕ nµo vµo tÇn sè? Ch÷a bµi tËp 11.1 & 11.2 (SBT) HS2: Ch÷a bµi tËp 11.4 (SBT) Ho¹t ®éng 2: Nghiªn cøu vÒ biªn ®é dao ®éng vµ mèi liªn hÖ gi÷a biªn ®é dao ®éng vµ ®é to cña ©m ph¸t ra GV: Yªu cÇu HS ®äc thÝ nghiÖm ®Ó thu HS lµm viÖc c¸ nh©n: nghiªn cøu SGK thËp th«ng tin GV: Ph¸t dông cô vµ yªu cÇu HS lµm thÝ HS: NhËn dông cô vµ lµm thÝ nghiÖm theo nghiÖm 1 theo nhãm nhãm, quan s¸t vµ l¾ng nghe ©m ph¸t ra. GV: Yªu cÇu HS hoµn thµnh c©u C1 vµo HS: C¸c nh©n HS hoµn thµnh b¶ng 1 b¶ng 1 GV: Híng dÉn HS toµn líp th¶o luËn vÒ HS: Th¶o luËn kÕt qu¶ thÝ nghiÖm 1 kÕt qu¶ thÝ nghiÖm 1 GV: Giíi thiÖu vÒ biªn ®é dao ®éng HS: N¾m ®îc kh¸i niÖm: §é lÖch lín nhÊt cña vËt dao ®éng so víi vÞ trÝ c©n b»ng gäi lµ biÖn ®é dao ®éng GV: Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n hoµn HS: Tr¶ lêi C2. Th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt thµnh c©u C2 c©u tr¶ lêi C2: §Çu thíc lÖch khái vÞ trÝ c©n b»ng nhiÒu, biªn ®é dao ®éng cµng lín, ©m ph¸t ra cµng to GV: Yªu cÇu HS nghiªn cøu thÝ nghiÖm 2 HS: Lµm thÝ nghiÖm 2 theo nhãm, quan Híng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm 2 vµ hoµn s¸t, nghe ©m ph¸t ra.Hoµn thµnh c©u C3 thµnh c©u C3. Tæ chøc th¶o luËn ®Ó thèng C3: Qu¶ cÇu bÊc lÖch cµng nhiÒu, chøng nhÊt c©u tr¶ lêi tá biªn ®é dao ®éng cña mÆt trèng cµng lín, tiÕng trèng cµng to. GV: Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n ®Ó HS: C¸ nh©n HS hoµn thµnh c©u kÕt luËn. hoµn thµnh phÇn kÕt luËn Th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt c©u tr¶ lêi 20
- Xem thêm -