Tài liệu Giáo án vật lý 6 trọn bộ_2

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trần Công Chiến Ngày soạn:6/9/06 Tiãút 1 : ÂO ÂÄÜ DAÌI I. MUÛC TIÃU : 1. Biãút xaïc âënh GHÂ vaì ÂCNN cuía duûng cuû âo. 2. Reïn luyãûn âæåüc caïc kyî nàng sau : - Biãút æåïc læåüng gáön âuïng mäüt säú âäü daìi cáön do. - Âo âäü daìi trong mäüt säú tçnh huäúng thäng thæåìng. - Biãút tênh giaï trë trung bçnh cuía caïc kãút quaí âo 3. Reìn luyãûn tênh cáøn tháûn, yï thæïc håüp taïc laìm viãûc trong nhoïm II. CHUÁØN BË + Cho nhoïm HS : - Thæåïc keí coï ÂCNN âãún mm - Thæåïc dáy hoàûc thæåïc meït coï ÂCNN dãún 0,5cm + Cho caí låïp : Tranh veî thæåïc keí coï GHÂ laì 20cm vaì ÂCNN laì 2mm III. HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY HOÜC Phæång phaïp hoüc táûp bäü män : nghe, laìm vaì baïo caïo TN Mäüt säú quy âënh vãö våí : ghi, BT Kiãøm tra : M, 15ph, 1T, HK . Chia nhoïm TN ; báöu nhoïm træåíng, giao nhiãûm vuû GIAÏO VIÃN VAÌ HOÜC SINH Hoaût âäüng 1: tçnh huäúng hoüc táûp GV vaì baìi giäúng SGK. Vç gang tay cuía 2 chë em # nhau Caïch âo, säú gang âãúm âæåüc khäng chênh xaïc.... Âãø traïch tranh caîi, hai chë em phaíi thäúng nháút âiãöu gç ? Hoaût âäüng 2 : Âån vë âo âäü daìi håüp phaïp cuía Viãût nam laì gç ? Âo âäü daìi låïn hån âån vë ? nhoí hån âån vë ? HS : C1 (theo nhoïm) Træåïc khi âo cáön laìm gç ? C2, C3 HS tæû laìm vaì ghi kãút quaí So saïnh æåïc læåüng våïi âäü daìi âo âæåüc Hoaût âäüng 3 : Tçm hiãøu duûng cuû âo C4. muäún âo âäü daìi ta duìng gç ? Giaïo aïn váût lyï låïp 6 1 GHI BAÍNG I. ÂÅN VË ÂO ÂÄÜ DAÌI 1. Än laûi mäüt säú âån vë âo däü daìi Âån vë âo âäü daìi håüp phaïp laì : meït (m) Ngoaìi ra : dm, cm, mm vaì km 2. Æåïc læåüng âäü daìi C2 : theo nhoïm C3 : tæû laìm II. ÂO ÂÄÜ DAÌI Trần Công Chiến Coï nhæîng loaûi thæåïc naìo ? Taûi sao coï nhiãöu loaûi kêch thæåïc nhæ váûy ? Khi duìng thæåïc ta cáön chuï yï âiãöu gç ? GHÂ vaì ÂCNN Taûi sao phaíi biãút ? C5, C6, C7 HS laìm vaì thäng baïo kãút quaí Hoaût âäüng 4 : Phán nhoïm, giao duûng cuû Nháûn xeït kãút quaí TN cuía mäùi nhoïm 1. Tçm hiãøu duûng cuû âo âäü daìi Thæåïc dáy, thæåïc keí, thæåïc thàóng Khi âo cáön biãút : Giåïi haûn âo (GHÂ) vaì âäü chia nhoí nháút (ÂCNN) GHÂ cuía thæåïc laì âäü daìi låïn nháút ghi trãn thæåïc ÂCNN laì âäü daìi giæîa 2 vaûch chia liãn tiãúp trãn thæåïc. C5, C6, C7 (hs) 2. Âo âäü daìi - laìm theo nhoïm - Ghi kãút quaí, baïo caïo VI. CUÍNG CÄÚ : Âån vë âo chiãöu daìi laì gç Thãú naìo laì GHÂ vaì ÂCNN Khi âo tiãún haình âiãöu gç V. DÀÛN DOÌ Hoüc thuäüc pháön ghi nhåï Hoüc baìi vaì chuáøn bë baìi tiãúp theo Laìm baìi táûp Giaïo aïn váût lyï låïp 6 2 Trần Công Chiến Tiãút 2 : ÂO ÂÄÜ DAÌI (tiãúp theo) I. MUÛC TIÃU : 1. Nàõm âæåüc quy tàõc âo: - æåïc læåüng chiãöu daìi cáön âo - choün thæåïc âo thêch håüp - Xaïc âënh GHC vaì ÂCNN - Âàût thæåïc âo âuïng - Âàût màõt nhçn vaì âoüc kãút quaí âo âuïng - Biãút tênh giaï trë trung bçnh caïc kãút quaí âo 2. Reìn luyãûn tênh trung thæûc tjhäng qua viãûc ghi kãút quaí âo II. CHUÁØN BË Hçnh 2.1, 2.2, 2.3 , SGK phoïng to. III. HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY HOÜC 1. Kiãøm tra baìi cuî : 10 ph a. Âån vë âo âäü daìi håüp phaïp cuía Viãût nam laì gç ? Âãø âo âäü daìi låïn hån duìng âån vë ? (dm, cm, mm. km). Duûng cuû âo âäü daìi (thæåïc), kãø 1 säú thæåïc em biãút ? . Taûi sao coï nhiãöu loaûi thæåïc ?. b. Khi duìng thæåïc, cáön biãút gç cuía thæåïc ?. Âënh nghéa ÂCNN vaì GHÂ cuía thæåïc ? (GV âæa thæåïc cho HS xaïc âënh) 2. Hoaût âäüng daûy hoüc : GIAÏO VIÃN VAÌ HOÜC SINH Hoaût âäüng 1: Thaío luáûn caïch âo däü daìi (15ph) C1 : Em haîy cho biãút âäü daìi æåïc læåüng vaì kãút quaí âo bao nhiãu ?, nháûn xeït æåïc læåüng caïc nhoïm C2 : Em âaî choün duûng cuû âo naìo ?, taûi sao ? Giaïo viãn læu yï HS : Nãn choün : - thæåïc cuäün âo baìn HS - thæåïc keí âo bãö daìy SGK nãúu âäøi laûi coï nãn khäng ? (khäng, vç khäng phuì håüp) C3 : âàût thæåïc thãú naìo : âàût thæåïc khäng âuïng vaûch 0 coï âæåüc khäng ? tênh thãú naìo ? aïp duûng trong træåìng håüp naìo? Doüc theo laì thãú naìo ? C4: âàût màõt ntn ? khäng âàût màõt vuäng goïc seî xáøy ra âiãöu gç ? C5 :khi âáöu cuäúi cuía váût khäng Giaïo aïn váût lyï låïp 6 3 GHI BAÍNG I. CAÏCH ÂO ÂÄÜ DAÌI C1 : ghi kãút quaí lãn baíng C3 : doüc theo âäü daìi cáön âo C4 : Màõt nhçn vuäng goïc våïi caûnh thæåïc C5 : theo vaûch chia gáön nháút Trần Công Chiến ngang bàòng våïi vaûch chia thç âoüc kãút quaí âo ntn ? Hoaût âäüng 2 : Hæåïng dáùn HS II. RUÏT RA KÃÚT LUÁÛN ruït ra kãút luáûn (5 ph). Hoüc sinh laìm caï nhán räöi ruït ra kãút luáûn C6 chung Hoaût âäüng 3 : Váûn duûng : III. VÁÛN DUÛNG hæåïng dáùn HS laìm C7, C8, C9. coï thåìi gian thi laìm C10 3. Cuíng cäú Xáy dæûng laûi caïch âo âäü daìi (ghi våí) - æåïc læåüng âäü daìi cáön thiãút âãø choün thæåïc âo thêch håüp - âàût thæåïc vaì màõt nhçn âuïng caïch : + âoüc theo thæåïc + vaûch 0 ngang våïi 1 âáöu váût + màõt nhçn theo hæåïng vuäng goïc - âoüc, ghi kãút quaí âuïng quy âënh : + theo vaûch chia gáön nháút + theo ÂCNN laì bäüi säú cuía ÂCNN Giaïo aïn váût lyï låïp 6 4 Trần Công Chiến Ngày soạn: 6/10/06 Tiãút 3 : ÂO THÃØ TÊCH CHÁÚT LOÍNG I. MUÛC TIÃU 1. Kãø tãn âæåüc mäüt säú duûng cuû thæåìng duìng âãø âo thãø têch cháút loíng. 2. Biãút xaïc âënh thãø têch cháút loíng bàòng duûng cuû âo thãø têch II. CHUÁØN BË : - Cho caí låïp : 1 xä âæûng næåïc - chuáøn bë nhoïm HS : + Bçnh 1 âæûng âáöy næåïc chæa biãút dung têch + Bçnh 2 coï 1 êt næåïc + Mäüt bçnh chia âäü + Mäüt vaìi loaûi ca âong Veî to hçnh 3.3, 3.4, 3.5 III. HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY HOÜC 1. Kiãøm tra baìi cuî : a. khi âo âäü daìi ta cáön phaíi laìm gç ? b. laìm thãú naìo âo âæåìng kênh mäüt quaí boïng baìn ? em choün duûng cuû naìo ? 2. Hoaût âäüng daûy hoüc GIAÏO VIÃN VAÌ HOÜC SINH GHI BAÍNG Hoaût âäüng 1: vaìo baìi giäúng I. ÂÅN VË ÂO THÃØ TÊCH SGK Em haîy kãø mäüt säú duûng cuû chæa cháút loíng ? laìm thãú naìo âãø biãút chuïnh chæïa bao nhiãu lêt hay coìn bao nhiãu lêt Hoaût âäüng 2 : Âån vë thãø têch - meït khäúi (m3) vaì lêt (l) thæåìng duìng ? ngoaìi ra coìn - 1m3 = 1000dm3 = 1000.000 cm3 duìng caïc âån vë naìo ? åí âáu ? = 106cm3 C1 : goüi HS lãn baíng laìm - 1dm3 = 1 l - ml = 1 cm3 = 1cc Hoaût âäüng 3 : muäún âo thãø II. ÂO THÃØ TÊCH CHÁÚT LOÍNG têch duìng gç ? 1. Tçm hiãøu duûng cuû âo thãø têch C2 : tçm hiãøu duûng cuû âo, ÂCNN, - duûng cuû âo : chai, loü, ca....coï GHÂ ghi sàôn dung têch Hæåïng dáùn C3, C4, C5 cho HS ghi vaìo våí Phán biãût thãø têch vaì dung têch Hoaût âäüng 4 : C6, C7, C8 HS 2. Tçm hiãøu caïch âo thãø têch tæû laìm cháút loíng Laìm thãú naìo âãø âo vaì âoüc + Ruït ra kãút luáûn : chênh xaïc cháút loíng ? a. (1) thãø têch BT 3.1, 3.2, 3.3 SBT b. (2) GHÂ, (3) ÂCNN c. (4) thàóng âæïng d. (5) ngang e. (6) gáön nháút Hoaût âäüng 5 : Nãu caïch laìm, 3. Thæûc haình Giaïo aïn váût lyï låïp 6 5 Trần Công Chiến ghi kãút quaí vaìo baíng IV DÀÛN DOÌ : Keî sàôn baíng 4.1 “Kãút quaí âo thãø têch váût ràõn” vaìo våí Giaïo aïn váût lyï låïp 6 6 Trần Công Chiến Ngày soạn: 9/10/06 Tiãút 4 : ÂO THÃØ TÊCH VÁÛT RÀÕN KHÄNG THÁÚM NÆÅÏC MUÛC TIÃU : 1. Biãút sæí duûng caïc duûng cuû âo (bçnh chia âäü, bçnh traìn) âãø xaïc âënh thãø têch cuía váût ràõn coï hçnh daûng báút kyì khäng thaïm næåïc 2. Tuán thuí caïc quy tàõc âo vaì trung thæûc våïi säú liãûu maì mçnh âo âæåüc, håüp taïc trong moüi cäng viãûc cuía nhoïm. II. CHUÁØN BË : Nhoïm HS : - Váût ràõn khäng tháúm næåïc ( quaí gia troüng buäüc dáy) - 1 bçnh chia âäü, 1 chai coï ghi sàôn dung têch - Bçnh traìn - Bçnh chæïa - Khàn tháúm, äúng nhoí gioüt Låïp : - Xä âæûng næåïc - Hçnh veî sàôn 4.2, 4.3, baíng 4.1 III. NÄÜI DUNG 1. Kiãøm tra : a. Âån vë âo thãø têch chênh cuía cháút loíng laì gç ?. Ngoaìi ra coìn coï âån vë naìo ?. Duûng cuû âo thãø têch b. Nãu caïh âo thãø têch cháút loíng bàòng bçnh chia âäü, C, C1 2. Hoaût âäüng daûy hoüc GIAÏO VIÃN VAÌ HOÜC SINH GHI BAÍNG Hoaût âäüng 1: vaìo baìi giäúng I. CAÏCH ÂO THÃØ TÊCH VÁÛT RÀÕN SGK KHÄNG THÁÚM NÆÅÏC Taûi sao phaíi laì váût ràõn khäng 1. Duìng bçnh chia âäü tháúm næåïc C1 : goüi V1 :thãø têch næåïc træåïc C1 : GV duìng hçnh chiãúu vaì cho khi thaí váût ràõn HS mä taí goüi V2 :thãø têch næåïc sau GV laìm TN cho HS quan saït khi thaí váût ràõn V âaï = V2-V1 = 200 -150 = 50 (cm3) Hoaût âäüng 2 : 2. Duìng bçnh traìn C2 : nãúu hoìn âaï to khäng boí loüt Thãø têch næåïc traìn ra âuïng bàòng bçnh chia âäü thç phaíi laìm ntn ?. thãø têch cuía váût GV duìng hçnh chiãúu , cho HS mä taí Ruït ra kãút luáûn : vaì laìm TN C3 : (1) thaí chçm GV cho HS ruït ra kãút luáûn (2) dáng lãn (3) thaí (4) traìn ra Hoaût âäüng 3 : Thæûc haình 3. Âo thãø têch váût ràõn (bàòng GV ghi kãút quaí âo cuía caïc nhoïm bçnh chia âäü) vaì nháûn xeït Ghi vaìo baíng veî sàôn Hoaût âäüng 4 : Váûn duûng II. VÁÛN DUÛNG C4 : chuï yï âiãöu gç ? C4 : - lau khä baït BT 4.1, 4.2 SBT - khäng laìm saïnh, âäø næåïc ra baït - âäø hãút (khäng laìm råït næåïc Giaïo aïn váût lyï låïp 6 7 Trần Công Chiến ra ngoaìi) vaìo bçnh chia âäü IV CUÍNG CÄÚ : Thãø têch váût ràõn báút kyì khäng tháúm næåïc coï thãø âo âæåüc bàòng caïch naìo ? V. DÀÛN DOÌ : Laìm BT vaì nghiãn cæïu baìi måïi Giaïo aïn váût lyï låïp 6 8 Trần Công Chiến Ngày soạn 12/10/06 Tiãút 5 : KHÄÚI LÆÅÜNG - ÂO KHÄÚI LÆÅÜNG I. MUÛC TIÃU 1. Traí låìi âæåüc cáu hoíi cuû thãø nhæ : khi âàût 1 tuïi âæåìng lãn mäüt caïi cán, cán chè 1 kg, thç säú âoï chè gç ? 2. Nháûn biãút âæåüc quaí cán 1 kg 3. Trçnh baìy âæåüc caïch âiãöu chènh säú 0 cho cán Rä-beïc-van vaì caïch cán 1 váût bàòng cán Rä-beïc-van 4. Âo âæåüc khäúi læåüng cuía mäüt váût bàòng cán 5. Chè ra âæåüc ÂCNN vaì GHÂ cuía mäüt caïi cán II. CHUÁØN BË - Nhoïm HS : mäùi nhoïm âem âãún låïp 1 caïi cán baït kyì loaûi gç vaì 1 váût âãø cán - Caí låïp : + Mäüt cán Rä-beïc-van vaì häüp quaí cán + Váût âãø cán +Tranh veî to caïc loaûi cán trong SGK III. NÄÜI DUNG 1. Kiãøm tra: a. Caïch âo thãø têch váût ràõn bàòng bçnh chia âäü b. Caïch âo thãø têch váût ràõn bàòng bçnh traìn 2. Hoaût âäüng daûy hoüc GIAÏO VIÃN VAÌ HOÜC SINH GHI BAÍNG Hoaût âäüng 1: Duûng cuû âo khäúi I. KHÄÚI LÆÅÜNG, ÂÅN VË ÂO KHÄÚI læåüng laì gç ? LÆÅÜNG 1. Khäúi læåüng Hoaût âäüng 2 : - moüi váût duì to hay nhoí âãöu coï C1 : trãn häüp sæîa coï ghi 397g coï khäúi læåüng nghéa laì gç ? - khäúi læåüng 1 váût chè læåüng C2 : tuïi bäüt giàût omo coï ghi 500g chè cháút chæa trong âoï gç ? C3 : C3 : (1) 500g C4 C4 : (2) 397g C5 C5 : (3) khäúi læåüng C6 C6 : (4) læåüng Âån vë âo khäúi læåüng håüp phaïp cuía 2. Âån vë khäúi læåüng håüp phaïp Viãût nam laì gç ? a. cuía Viãût nam laì kilägam Kg laì gç ? (kg) Âån vë låïn hån kg ? nhoí hån kg ? Ngoaìi ra : táún, taû, yãún Heïctägam, gam, miligam b. SGK Âo khäúi læåüng bàòng gç ? II. ÂO KHÄÚI LÆÅÜNG : BÀÒNG CÁN Trong phoìng TN duìng gç? trong phoìng TN duìng cán räbecvan 1. Tçm hiãøu cán räbeïcvan GV cho HS quan saït cán räbeïcvan, chè C7 : (1) : âoìn cán ra caïc bäü pháûn cuía cán (2) : âéa cán (3) : kim cán Giaïo aïn váût lyï låïp 6 9 Trần Công Chiến Giåïi thiãûu con maî vaì taïc duûng Cho HS âiãön C9 C10 : cán bàòng cán räbeïcvan GV uäún nàõn, chè caïch âoüc kãút quaí theo con maî (4) : häüp quaí cán C8 : GHÂ, ÂCNN 2. Caïch duìng cán räbeïcvan âãø cán mäüt váût C9 : (1) âiãöu chènh säú 0 (2) váût âem cán (3) quaí cán (4) thàng bàòng (5) âæïng giæîa (6) quaí cán (7) váût âem cán Caïc loaûi cán khaïc ? chuïng âæåüc sæí duûng åí âáu 3. Caïc loaûi cán Cán ytãú, cán taû, cán âoìn, cán âäöng häö C13 : säú 5 táún coï yï nghéa gç ? 3. BT : 5.3/8 SBT Giaïo aïn váût lyï låïp 6 10 III. VAÛN DUÛNG C13 : xe coï khäúi læåüng trãn 5 táún khäng âæåüc qua cáöu Trần Công Chiến Ngày soạn 18/10/06 Tiãút 6 : LÆÛC - HAI LÆÛC CÁN BÀÒNG I. MUÛC TIÃU : 1. Nãu âæåüc caïc thê duû vãö læûc âáøy, læûc keïo. Cjè ra âæåüc phæång vaì chiãöu caïc læûc âoï 2. Nãu âæåüc thê duû vãö 2 læûc cán bàòng 3. Nãu nháûn xeït sau khi quan saït TN 4. Sæí duûng âuïng thuáût ngæî : læûc âáøy, læûc keïo, phæång, chiãöu, 2 læûc cán bàòng II. CHUÁØN BË Nhoïm HS : xe làn, loì xo laï troìn, loì xo xoàõn, nam chám thàóng, cáy âinh, dáy chè, giaï TN III. NÄI DUNG : 1. Kiãøm tra : a. Khäúi læåüng 1 váût cho biãút gç ? vê duû âån vë âo khäúi læåüng 1táún = ? taû = ? kg = ? gam = ? mg b. Duûng cuû âo khäúi læåüng ? caïch duìng cán räbeïcvan 2. Hoaût âäüng daûy hoüc GIAÏO VIÃN VAÌ HOÜC SINH GHI BAÍNG Hoaût âäüng 1: Âàût váún âãö I. LÆÛC nhæ SGK 1. Thê nghiãûm ai âáøy, ai keïo ? Hoaût âäüng 2 : Hçnh thaình khaïi C1 : loì xo âáøy xe niãûm læûc Xe eïp loì xo Taûi sao xe laûi chuyãøn âäüng ? - Phaït duûng cuû, bäú trê TN theo H.6.1 taûi sao xe laûi c/â vãö phêa giaï TN, C2 : loì xo keïo xe taûi sao loì xo giaîn ra ? C3 : Nam chám huït âinh C2 : taïc duûng giæîa loì xo vaì xe C3 : taïc duûng cuía nam chám C4 : cho HS âiãön C4, GV sæía chæîa C4 : (1) : læûc âáøy (2) : læûc eïp (3) : læûc keïo (4) : æûc keïo (5) : læûc huït Qua nhæîng TN trãn, em ruït ra kãút 2. Ruït ra kãút luáûn : SGK luáûn gç ? Hoaût âäüng 3 : Phæång vaì II. PHÆÅNG VAÌ CHIÃÖU CUÍA LÆÛC chiãöu cuía læûc Mäùi læûc coï phæång vaì chiãöu xaïc âënh C5 ? C5 : Phæång ngang, chiãöu tæì traïi sang phaíi Hoaût âäüng 4 : nghiãn cæïu hai III. HAI LÆÛC CÁN BÀÒNG læûc cán bàòng Laì hai læûc nhæ nhau, cuìng C6 : Såüi dáy chuyãøn âäüng ntn phæång vaì ngæåüc chiãöu nãúu traïi maûnh hån ?, yãúu hån ?, maûnh nhæ nhau ? Giaïo aïn váût lyï låïp 6 11 Trần Công Chiến Nháûn xeït vãö phæång vaì chiãöu ? (cuìng phæång, ngæåüc chiãöu) C8 C8 : (1) : cán bàòng (2) : âæïng yãn (3) : chiãöu (4) : phæång (5) : chiãöu C9 : a. læûc âáøy b. læûc keïo C9 C10 : thê duû vãö hai læûc cán bàòng BT : 6.1 - 6.2 3. Dàûn doì : chuáøn bë tiãút sau 1 viãn bi/nhoïm Giaïo aïn váût lyï låïp 6 12 Trần Công Chiến Ngày soạn 23/10/06 Tiãút 7 : TÇM HIÃØU KÃÚT QUAÍ TAÏC DUÛNG CUÍA LÆÛC I. MUÛC TIÃU 1. Nãu âæåüc mäüt säú thi duû vãö læûc taïc duûng lãn mäüt váût laìm biãún âäøi chuyãøn âäüng cuía læûc âoï 2. Nãu âæåüc mäüt säú thê duû vãö læûc taïc duûng lãn mäüt váût laìm biãún daûng váût âoï II. CHUÁØN BË Mäùi nhoïm HS : xe làn, maïng nghiãng, loì xo, loì xo laï troìn, hoìn, såüi dáy. III. NÄÜI DUNG : 1. Kiãøm tra : a. Thãú naìo laì læûc, cho vê duû; Chè ra læûc phæång, chiãöu cuía læûc b. Thãú naìo laì hai læûc cán bàòng ? cho vê duû, giaíi thêch 2. Hoaût âäüng daûy hoüc : GIAÏO VIÃN VAÌ HOÜC SINH GHI BAÍNG Hoaût âäüng 1: Cho HS âoüc måí I. NHÆÎNG HIÃÛN CÁÖN CHUÏ YÏ baìi. QUAN SAÏT KHI COÏ LÆÛC TAÏC GV : muäún biãút coï læûc taïc duûng DUÛNG vaìo mäüt váût hay khäng nhçn vaìo kãút quaí t/d cuía læûc 1. Nhæîng biãún âäøi cuía chuyãøn Cho HS âoüc SGK, traí låìi C1 âäüng : SGK Cho HS laïy thãm VD vãö sæû biãún 2. Nhæîng suû biãún daûng : thay daûng âäøi vãö hçnh daûng cuía mäüt váût HS traí låìi C2 II. NHÆÎNG KÃÚT QUAÍ TAÏC DUÛNG CUÍA LÆÛC. 1. Thê nghiãûm : C3 :TN h.6.1, âäüt nhiãn thaí tay C3 : xe âang âæïng yãn bàõt âáöu C4 :xe âang chaûy bäøng nhiãn giæî chuyãøn âäüng. dáy -nháûn xeït C4 : xe âang chaûy bäøng dæìng laûi C5 luïc âáöu xe chuyãøn âäüng gç ? C5 : Luïc âáöu bë chuyãøn âäüng Sau khi va chaûm vaìo loì xo ? thàóng, sau va chaûm bë âäøi C6 : láúy tay eïp 2 âáöu 1 loì xo, keïo hæåïng daìi loì xo, nháûn xeït. 2. Kãút luáûn : Læûc taïc duûng lãn váût coï thãø laìm biãún âäøi C7 : âiãön chäù träúng chuyãøn âäüng cuía váût hoàûc laìm C8 : , C9, C10, C11 váût biãún daûng Co HS âoüc pháön ghi nhåï. III. VÁÛN DUÛNG IV DÀÛN DOÌ :Hoüc baìi, xem baìi måïi Ngày soạn 23/10/06 Giaïo aïn váût lyï låïp 6 13 Trần Công Chiến Tiãút 8 : TROÜNG LÆÛC - ÂÅN VË LÆÛC I. MUÛC TIÃU 1. traí låìi âæåüc cáu hoíi troüng læåüng cuía mäüt váût laì gç ? 2. Nãu âæåüc phæång vaì chiãöu cuía troüng læûc 3. traí låìi âæåüc cáu hoíi âån vë âo cæåìng âäü læûc laì gç ? 4. Sæí duûng âæåüc dáy doüi âãø xaïc âënh phæång thàóng âæïng II. CHUÁØN BË : Mäùi nhoïm HS : 1 giaï treo, 1loì xo, 1 quaí nàûng 100g coï moïc treo, 1 dáy doüi, 1 khay næåïc, 1 chiãúc ãke III. NÄÜI DUNG 1.Kiãøm tra : Læûc taïc duûng lãn mäüt váût coïthãø gáy ra kãút quaí naìo ? cho vê duû 2. Hoaût âäüng daûy hoüc GIAÏO VIÃN VAÌ HOÜC SINH GHI BAÍNG Hoaût âäüng 1: cho HS âoüc máùu âäúi thoaûi Bäú con Nam, âàût váún âãö laì phaíi laìm TN âãø khàóng âënh âiãöu âoï Hoaût âäüng 2 : phaït hiãûn sæû I. TROÜNG LÆÛC LAÌ GÇ ? täön taûi cuía troüng læûc 1. Thê nghiãûm Nãu phæång cuía TN; nháûn xeït loì C1 : loì xo taïc duûng vaìo quaí nàûng xo træåïc vaì sau khi treo váût 1 læûc, læûc coï phæång thaíng nàûng. âæïng, chiãöu tæì dæåïi lãn trãn. Phán têch læûc, kãút quaí Do 2 læûc cán bàòng nãn quaí C2 : cho HS traí låìi nàûng âæïng yãn. C3 : HS âiãön tæì C2 : C3 : (1) cán bàòng (2) traïi âáút (3) biãún âäøi (4) læûc huït (5) traïi âáút Hoaût âäüng 3 : Phæång vaì 2. Kãút luáûn : SGK chiãöu cuía læûc Traïi âáút taïc duûng læûc gç lãn moüi váût ? Læûc naìy goüi laì gç ? Troüng læûc taïc duûng lãn 1 váût goüi laì gç ? II. PHÆÅNG VAÌ CHIÃÖU CUÍA TN dáy doüi : thåü xáy duìng dáy TROÜNG LÆÛC doüi âãø laìm gç ? Phæång cuía dáy 1. Phæång vaì chiãöu cuía troüng doüi laì phæång gç ? læûc: coï phæång thàóng âæïng, chiãöu tæì trãn xuäúng C4 : HS C4 : (1) cán bàòng (2) dáy doüi (3) thàóng âæïng (4) tæì trãn xuäúng dæåïi 2. Kãút luáûn C5 : HS C5 : (1) hàóng âæïng Giaïo aïn váût lyï låïp 6 14 Trần Công Chiến Hoaût âäüng 4 : Âån vë læûc Âãø âo cæåìng âäü (âäü maûnh) cuía læûc duìng âån vë Niutån (N) C6 : laìm TN, cho HS traí låìi (2) tæì trãn xuäúng dæåïi III. ÂÅN VË LÆÛC : NIUTÅN (N) m = 100g  P = 1N m = 1 kg  P = 10N IV. VÁÛN DUÛNG Troüng læûc laì gç ? Phæång chiãöu cuía troüng læûc ? Troüng læûc coìn goüi laì gç ? Âån vë ? m = 1kg  P =? BT : 8.1  8.4 SBT Giaïo aïn váût lyï låïp 6 15 Trần Công Chiến Giaïo aïn váût lyï låïp 6 16 Trần Công Chiến Ngày soạn 24/11/06 Tiãút 10 : LÆÛC ÂAÌN HÄÖI I. MUÛC TIÃU 1. Nháûn biãút âæåüc thãú naìo laì læûc âaìn häöi cuía 1 loì xo 2. Traí låìi cáu hoíi âàûc âiãøm cuía læûc âaìn häöi 3. Sæû phuû thuäüc cuía Fâh vaìo loì xo. II. CHUÁØN BË : Mäùi nhoïm hoüc sinh : Giaï TN; 1 chiãúc loì xo (læûc kãúchæa chia âäü); thæåïc chia âãún mm; häüp quaí nàûng giäúng nhau III. NÄÜI DUNG 1. Kiãøm tra : a. Troüng læûc laì gç ? troüng læûc coï phæång vaì chiãöu ntn ? b. troüng læûc taïc duûng lãn 1 váût coìn goüi laì gç ? âån vë ? troüng læåüng 1 quaí cán 250g = ?N 2. Hoaût âäüng daûy hoüc GIAÏO VIÃN VAÌ HOÜC SINH GHI BAÍNG Hoaût âäüng 1 : Tçnh huäúng hocü I. BIÃÚN DAÛNG ÂAÌN HÄÖI táûp : 1. Âäü biãún daûng cho HS âoüc GSK Hoaût âäüng 2 : nghiãn cæïu biãún - biãún daûng cuía 1 loì xo daûng âaìn häöi (qua loì xo). Âäü biãún daûng Âoüc taìi liãûu, laìm TN theo nhoïm. Xaïc âënh âäü biãún daûng, nháûn xeït ghi vaìo baíng TN C1 : HS Ruït ra kãút luáûn Biãún daûng cuía loì xo coï âàûc âiãøm C1 : (1) daîn ra gç ? (2) tàng lãn (3) bàòng Biãún daûng cuía loì xo goüi laì biãún daûng âaìn häöi C2 : HS 2. Âäü biãún daûng cuía loì xo Âäü biãún daûng cuía loì xo âæåüc l-l0 : âäü biãún daûng tênh ntn ? Hoaût âäüng 3 : Fâh vaì âàûc âiãøm II. LÆÛC ÂAÌN HÄÖI VAÌ ÂÀÛC ÂIÃØM cuía noï CUÍA NOÏ Læûc âaìn häöi laì gç ? 1. Læûc âaìn häöi : læûc loì xo biãún HS : C3 daûng taïc duûng lãn váût C4 : HS choün cáu âuïng C3 : troüng læåüng quaí nàûng 2. Âàûc âiãøm cuía læûc âaìn häöi C4 :C Hoaût âäüng 4 : Váûn duûng III. VÁÛN DUÛNG C5 : (1) tàng gáúp âäi (2) tàng gáúp 3 C6 : cuìng tênh cháút âaìn häöi Hoaût âäüng 5 :Cuíng cäú Âoüc GSK Coï thç giåì :âoüc thãm “coï thãø em Giaïo aïn váût lyï låïp 6 17 Trần Công Chiến chæa biãút” Chuï yï khi sæí duûng loì xo ? (nãúu væåüt quaï giåïi haûn âaìn häöi loì xo máút tênh âaìn häöi IV. DÀÛN DOÌ : IV. DÀÛN DOÌ : laìm BT; soaûn baìi måïi Giaïo aïn váût lyï låïp 6 18 Trần Công Chiến Ng ày soạn 25/11/06 Tiãút 11 : LÆÛC KÃÚ - PHEÏP ÂO LÆÛC, TROÜNG LÆÅÜNG VAÌ KHÄÚI LÆÅÜNG I. MUÛC ÂÊCH 1. Nháûn biãút âæåüc cáúu taûo cuía mäüt læûc kãú, GHÂ vaì ÂCNN cuía mäüt læûc kãú 2. Sæí duûng âæåüc cäng thæïc liãn hãû giæîa troüng læåüng vaì khäúi læåüng cuía cuìng mäüt váût âãø tênh troüng læåüng cuía váût, biãút khäúi læåüng cuía noï II. CHUÁØN BË : Mäùi nhoïm HS : 1 læûc kãú loì xo ; 1 såüi dáy maînh âãø buäüc vaìo cuäún SGK våïi nhau III. NÄI DUNG : 1. Kiãøm tra a. Thãú naìo laì váût âaìn häöi, xuáút hiãûn khi naìo ? cho vê duû b. Thãú naìo laì læûc âaìn häöi ? Noï phuû thuäüc vaìo yãúu täú naìo ? 2. Baìi måïi : GIAÏO VIÃN VAÌ HOÜC SINH GHI BAÍNG Hoaût âäüng 1 : Tçm hiãøu læûc kãú I TÇM HIÃØU LÆÛC KÃÚ Læûc kãú laì gç ? caïc loaûi ? duìng âãø 1. Læûc kãú laì duûng cuû duìng âãø âo laìm gç ? læûc Coï nhiãöu loaûi læûc kãú. Ta nghiãn cæïu læûc kãú loì xo Phaït læûc kãú cho HS. Em haîy mä taí 2. Mä taí læûc kãú âån giaín : læûc kãú âån giaín C1 : (1) loì xo (2) kim chè thë (3) baíng chia âäü GHÂ vaì ÂCNN cuía læûc kãú ? C2 : Hoaût âäüng 2 : Âo læûc bàòng læûc II. ÂO MÄÜT LÆÛC BÀÒNG LÆÛC KÃÚ : kãú 1. Caïch âo : C3 : (1) vaûch 0 C3 :HS (2) læûc cáön âo Hæåïng dáùn HS âiãöu chènh säú 0 (3) phæång Âo troüng læåüng cuäún SGK 2. Thæûc haình âo læûc : C4 C5 C5 : Cáöm læûc kãú sao cho loì xo åí tæ thãú thàóng âæïng vç læûc cáön âo laì troüng læûc coï phæång thàóng âæïng Hoaût âäüng 3 : Xáy dæûng cäng III. CÄNG THÆÏC LIÃN HÃÛ GIÆÎA thæïc liãn hãû giæîa P vaì m TROÜNG LÆÅÜNG VAÌ KHÄÚI LÆÅÜNG C6 : (1) :1N m = 100g  P = 1N (2) : 200g m = ? g  P = 2N (3) : 10N m = 1kg  P = ? N váûy : P = 10m (*) váûy giæîa P vaì m coï mäúi quan hãû trong âoï : P - troüng læåüng cuía váût ntn ? (N) Giaïo aïn váût lyï låïp 6 19 Trần Công Chiến m - khäúi læåüng cuía váût tæì (*)  m = P/10 tæì (*)  m= ? m = 3,2 táún = ? kg P = 10 m = ? N IV. CUÍNG CÄ Ú: IV. VÁÛN DUÛNG : C7 : - vç troüng læåüng tyí lãû våïi khäúi læåüng - læûc kãú loì xo C9 : m =3,2 táún = 3200 kg  P = 10m = 32000 N - Læûc kãú duìng âãø laìm gç ? - Mäúi quan hãû giæîa m vaì P ? Giaïo aïn váût lyï låïp 6 20
- Xem thêm -