Tài liệu Giáo án vật lý 6 cả năm_4

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tuaàn 01 tieát 01 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: 15/08 20/08 CHÖÔNG I: CÔ HOÏC Baøi 1: ÑO ÑOÄ DAØI I. MUÏC TIEÂU BAØI Qua baøi hoïc, giuùp HS: - Bieát xaùc ñònh giôùi haïn ño (GHÑ), ñoä chia nhoû nhaát (ÑCNN) cuûa duïng cuï ño. - Bieát öôùc löôïng gaàn ñuùng moät soá ñoä daøi caàn ño, - Ño ñoä daøi trong moät soá tình huoáng thoâng thöôøng, - Bieát tính giaù trò trung bình caùc keát quaû ño, - Caån thaän, coù yù thöùc trong hoïc taäp. II. CHUAÅN BÒ - 01 thöôùc keû coù ÑCNN ñeán mm, 01 thöôùc daây coù ÑCNN ñeán 0,5 Cm. -Keû baûng 1.1. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Hoạt động của cô giáo Hoaït ñoäng cuûa học sinh Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh - Giôùi thieäu baøi 1. OÅn ñònh lôùp :sĩ số 6A 6C 2. Giôùi thieäu baøi: Hoaït ñoäng 2: 6B SGK OÂn laïi ñôn vò ño vaø öôùc löôïng ñoä daøi Cho HS oân laïi ñôn vò ño ñoä daøi vaø traû lôøi C1. Yeâu caàu HS töøng baøn öôùc löôïng ñoä daøi 1m treân caïnh baøn vaø duøng thöôùc kieåm tra ôû caâu C2. Ñôn vò ño ñoä daøi thöôøng duøng laø meùt (m). C1: 1m = 10 dm, 1 cm = 10 mm, 1m = 100 cm, 1 Km = 1000 m . Caù nhaân HS thöïc hieän: öôùc löôïng 1m chieàu daøi baøn, duøng thöôùc kieåm tra. Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu duïng cuï ño vaø ño ñoä daøi Yeâu caàu HS quan saùt h1.1 SGK ñeå traû C4: Thôï moäc duøng thöôùc daây, HS duøng lôøi C4. thöôùc keû. Thoâng baùo khaùi nieäm GHÑ vaø ÑCNN. Höôùng daãn HS laøm C5, C6, C7. - GHÑ cuûa thöôùc laø ñoä daøi lôùn nhaát ghi treân thöôùc. - ÑCNN cuûa thöôùc laø ñoä daøi giöõa hai vaïch chia lieân tieáp treân thöôùc C5: Tuyø thöôùc HS. C6: - Ño chieàu roäng cuoán saùch Vaät lí 6 ta duøng thöôùc coù GHÑ 20 cm, ÑCNN 1 mm. - Ño chieàu daøi cuoán saùch duøn thöôùc GHÑ 30 cm, ÑCNN 1 mm. - Ño chieàu daøi baøn hoïc duøng thöôùc thaúng coù GHÑ 1m, ÑCNN 1 cm. C7: Thôï may thöôøng duøng thöôùc thaúng coù GV kieåm tra vaø hoûi: vì sao khi ño phaûi GHÑ 1m hoaëc 0,5 m ñeå ño chieàu daøi maûnh vaûi, vaø duøng thöôùc daây ñeå ño cô choïn thöôùc ño? theå khaùch haøng. * Giuùp ta ño chính xaùc. Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng Cho HS ñoïc vaø thöïc hieän theo Yeâu Caù nhaân HS thöïc hieän. caàu SGK. Tieán haønh ño 3 laàn vaø ghi soá lieäu vaøo Höôùng daãn HS traû lôøi caâu hoûi. baûng 1.1 roài tính giaù trò trung bình. Hoaït ñoäng 5: Toång keát baøi GV: - Cuûng coá laïi kieán thöùc cô baûn, - Daën HS laøm baøi taäp vaø chuaån bò baøi sau. Ruùt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuaàn 02 tieát 02 Baøi 2: I. MUÏC TIEÂU BAØI Ngaøy soaïn: 23/08 Ngaøy daïy: 27/08 ÑO ÑOÄ DAØI (tieáp theo) Qua baøi hoïc, giuùp HS: - Bieát ño ñoä daøi trong moät soá tình huoáng thoâng thöôøng theo quy taéc bao goàm: + Öôùc löôïng chieàu daøu caàn ño, + Choïn thöôùc ño phuø hôïp, + Xaùc ñònh GHÑ, ÑCNN cuûa thöôùc ño, + Ñaët thöôùc ño cho ñuùng vaø ghi keát quaû ño, + Bieát tính giaù trò trung bình cuûa caùc laàn ño ñoä daøi. - Reøn luyeän tính trung thöïc thoâng qua baûn baùo caùo keát quaû. II. CHUAÅN BÒ thöôùc ño coù GHÑ 0,5 cm, ÑCNN 1 mm, thöôùc daây, thöôùc cuoän. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh - Kieåm tra - Giôùi thieäu baøi 1. OÅn ñònh lôùp 2. KTBC: 2.1. Haõy keå teân moät soá ñôn vò ño chieàu HS1 leân baûng daøi? Ñoåi ñôn vò: 1 Km = … m ; 0,5dm=……mm 1m = … Km, 50mm=….m 2.2. Neâu GHÑ, ÑCNN cuûa duïng cuï ño? HS2 leân baûng 3. Giôùi thieäu baøi: SGK Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùch ño ñoä daøi Yeâu caàu nhoùm HS thaûo luaän ñeå traû C2: Choïn thöôùc daây ñeå ño chieàu daøi baøn lôøi töø C2 ñeán C6. hoïc, choïn thöôùc keû ñeå ño chieàu daøi cuoán saùch vaät lí 6, vì coù GHÑ ñeán mm neân keát quaû chính xaùc hôn. C3: Ñaët thöôùc ño theo chieàu daøi caàn ño, vaïch soá 0 ngang vôùi moät ñaàu cuûa vaät. C4: Ñaët maét theo höôùng vuoâng goùc vôùi caïnh thöôùc ôû ñaàu kia cuûa vaät. C5: Neáu ñaàu cuoái cuûa vaät khoâng ngang baèng vôùi vaïch chia, thì ñoïc vaø ghi keát quaû ño theo vaïch chia gaàn nhaát vôùi ñaàu kia cuûa vaät. C6: 1- Ñoä daøi, 2- GHÑ, 3- ÑCNN, 4- Doïc theo, 5- Ngang baèng vôùi, 6- Vuoâng goùc, 7- Gaàn nhaát. Hoaït ñoäng 3: Vaän duïng Höôùng daãn HS traû C7, C8, C9. Höôùng daãn HS veà nhaø laøm caâu C10 theo hình veõ. C7: C C8: C. C9: (1) ; (2) ; (3) : 7 cm. Hoaït ñoäng 4: Toång keát GV: - Yeâu caàu HS ñoïc phaàn “ Ghi nhôù” vaø “ coù theå em chöa bieát”. - Cuûng coá laïi kieán thöùc troïng taâm, daën HS laøm baøi taäp vaø chuaån bò baøi môùi. Ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Ngaøy soaïn: 07/09 Ngaøy daïy: 10/09 Baøi 3: ÑO THEÅ TÍCH CHAÁT LOÛNG I. MUÏC TIEÂU BAØI Qua baøi hoïc, giuùp HS: - Bieát moät soá duïng cuï ño theå tích chaát loûng, - Bieát caùch xaùc ñònh theå tích cuûa chaát loûng baèng duïng cuï ño thích hôïp, - Bieát söû duïng duïng cuï ñeå ño theå tích chaát loûng, - Reøn luyeän tính trung thöïc vaø yeâu thích moân hoïc. II. CHUAÅN BÒ - Bình 1 ñöïng ñaày nöôùc chöa bieát dung tích, bình 2 ñöïng moät ít nöôùc, - 01 bình chia ñoä, moät vaøi loaïi ca ñong. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Ñieàu khieån cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh - Kieåm tra - Giôùi thieäu baøi 1. OÅn ñònh lôùp 2. KTBC: Neâu GHÑ vaø ÑCNN HS leân baûng cuûa thöôùc ño laø gì? Taïi sao tröôùc khi 1-2.7 B ño ñoä daøi em thöôøng öôùc löôïng roài môùi choïn thöôùc? Laøm baøi 1-2.7 SBT Hoaït ñoäng 2: Ñôn vò ño theå tích Giôùi thieäu ñôn vò ño theå tích vaø yeâu HS ñoïc SGK caàu traû lôøi C1. Ñôn vò ño theå tích: m3, dm3, l … C1: 1 m3 = 103dm3 = 106 cm3. 1 m3 = 103 l = 106 ml = 106 cc. Hoaït ñoäng 3: Ño theå tích chaát loûng 1. Tìm hieåu duïng cuï ño Cho HS quan saùt h.3.2 SGK ñeå tìm HS quan saùt SGK. hieåu bình chia ñoä. Yeâu caàu HS traû lôøi C2, C3, C4, C5. C2: - Ca ñong coù GHÑ 1lvaø ÑCNN 0,5l. - Ca ñong nhoû coù GHÑ vaø ÑCNN 0,5l. - Ca nhöïa coù GHÑ 5lvaø ÑCNN 1l. C3: Chai, loï, bình ñaõ bieát dung tích. C4: Bình a coù GHÑ 100 ml vaø GHÑ 2 ml. Bình b coù GHÑ 250 ml vaø GHÑ 50 ml. Bình c coù GHÑ 300 ml vaø GHÑ 50 ml. C5: Chai, loï, ca ñong coù ghi saün dung tích, caùc loaïi ca ñong bieát tröôùc dung tích, bình chia ñoä, bôm tieâm. 2. Tìm hieåu caùch ño theå tích Yeâu caàu HS quan saùt h.3.3, 3.4, 3.5 ñeå tìm hieåu caùch ño theå tích vaø traû lôøi C6, C7, C8, C9. C6: Hb – ñaët thaúng ñöùng. C7: caùch b – ñaët maét naèm ngang vôùi möïc chaát loûng ôû giöõa bình. C8: a. 700 cm3, b. 500 cm3 , c. 40 cm3 . C9: 1 – theå tích; 2 – GHÑ; 3– ÑCNN; 4 – Thaúng ñöùng; 5 – Ngang ; 6 – Gaàn nhaát. Hoaït ñoäng 4:Thöïc haønh ño theå tích Höôùng daãn HS ño theo SGK vaø ghi Nhoùm HS thöïc haønh ño. Keát quaû ño ghi keát quaû vaøo baûng 3.1. vaøo baûng 3.1. Hoaït ñoäng 5: Toång keát GV: - Yeâu caàu HS ñoïc phaàn “ Ghi nhôù” vaø “ coù theå em chöa bieát”. - Cuûng coá laïi kieán thöùc troïng taâm, daën HS laøm baøi taäp vaø chuaån bò baøi môùi. Ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Tieát 04 Baøi 4: Ngaøy soaïn:13/09/2011 Ngaøy daïy: 17/09/2011 ÑO THEÅ TÍCH VAÄT RAÉN KHOÂNG THAÁM NÖÔÙC I. MUÏC TIEÂU BAØI Qua baøi hoïc, giuùp HS: - Bieát ño theå tích cuûa vaät raén khoâng thaám nöôùc. - Bieát söû duïng caùc duïng cuï ño ñeå ño chaát loûng ñeå ño theå tích cuûa vaät khoâng thaám nöôùc. - Tuaân thuû quy taéc ño vaø trung thöïc vôùi caùc soá lieäu maø mình ño ñöôïc, hôïp taùc trong moïi coâng vieäc cuûa nhoùm. II. CHUAÅN BÒ Vaät raén khoâng thaám nöôùc ( ñaù, soûi… ), bình chia ñoä, bình traøn, baûng 4.1 SGK. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Ñieàu khieån cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh - Kieåm tra - Giôùi thieäu baøi 1. OÅn ñònh lôùp 2. KTBC: Ñeå ño theå tích chaát loûng HS leân baûng ngöôøi ta duøng duïng cuï naøo? Neâu phöông phaùp ño? Laøm baøi 3.2, 3.3 SBT? 3. Giôùi thieäu baøi: SGK Hoaït ñoäng 2:Caùch ño theå tích vaät raén khoâng thaám nöôùc 1. Duøng bình chia ñoä Yeâu caàu HS quan saùt h.4.2, 4.3 C1: Theå tích nöôùc cuûa bình chia ñoä V1 = 150 SGK ñeå traû lôøi C1. cm3. Thaû hoøn ñaù vaøo bình chia ñoä, theå tích nöôùc daâng leân trong bình V2 = 200 cm3. Theå tích hoøn ñaù V = V2 - V1 = 50 cm3. 2. Duøng bình traøn Yeâu caàu HS quan saùt h. 4.3 SGK C2: Hoøn ñaù khoâng boû loït vaøo bình chia ñoä, ñeå traû lôøi C2. ta ñoå ñaày nöôùc vaøo bình traøn, ñoàng thôøi höùng nöôùc traøn ra ngoaøi vaøo bình chöùa. Ño theå tích traøn ra baèng bình chia ñoä, ñoù chính laø theå tích hoøn ñaù. Cho HS hoaøn thaønh C3. Höôùng daãn HS thöïc haønh theo C3: 1- Thaû; 2- Daâng leân; 3- Thaû; 4Traøn ra. 3. Thöïc haønh ño theå vaät raén nhoùm. Thöc haønh ño theo nhoùm Ghi keát quaû ño vaøo baûng 4.1. GV quan saùt vaø kieåm tra. Vaät Theå Duïng cuï ño caàn tích ño öôùc GHÑ ÑCNN theå löôïng tích (cm3) 1… 2… 3… 4… Tính giaù trò trung bình: Vtb = Hoaït ñoäng3: Vaän duïng Höôùng daãn HS traû lôøi C4. Theå tích ño ñöôïc (cm3) 5… V1  V2  V3 3 C4: Lau khoâ baùt to tröôùc khi duøng, Khi nhaác ca ra khoâng laøm ñoå hoaëc saùnh nöôùc ra baùt. Ñoå heát nöôùc töø baùt vaøo bình chia ñoä, khoâng laøm ñoå nöôùc ra ngoaøi. Höôùng daãn HS veà nhaø traû lôøi C5 , C6. HS veà nhaø laøm C5, C6. Hoaït ñoäng 4: Toång keát - Yeâu caàu HS ñoïc phaàn “ Ghi nhôù” vaø “ coù theå em chöa bieát”. - Cuûng coá laïi kieán thöùc troïng taâm, daën HS laøm baøi taäp vaø chuaån bò baøi môùi. Ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ******************* Tuaàn 05 tieát 05 Ngaøy soaïn:21/09 Ngaøy daïy: 24/09 KHOÁI LÖÔÏNG - ÑO KHOÁI LÖÔÏNG Baøi 5: I. MUÏC TIEÂU BAØI Qua baøi hoïc, giuùp HS: - Bieát ñöôïc soá chæ khoái löôïng treân tuùi ñöïng laø gì? - Bieát ñöôïc khoái löôïng cuûa quaû caân 1 Kg. - Bieát söû duïng caân Roâbecvan, ño ñöôïc khoái löôïng cuûa moät vaät baèng caân, chæ ra ñöôïc GHÑ vaø ÑCNN cuûa caân. - Yeâu thích moân hoïc. II. CHUAÅN BÒ 01 chieác caân baát kì, 01 chieác caân Roâbecvan, 02 vaät ñeå caân. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Ñieàu khieån cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh - Kieåm tra - Giôùi thieäu baøi 1. OÅn ñònh lôùp 2. KTBC: Neâu caùch ño theå tích vaät HS leân baûng raén khoâng thaám nöôùc? Laøm baøi 4.1, 4.1. C, 4.2. C. 4.2 SBT? 3. Giôùi thieäu baøi: SGK Hoaït ñoäng 2: Khoái löôïng - Ñôn vò khoái löôïng Höôùng daãn HS traû lôøi töø C1  C6. C1: 397g ghi treân hoäp söõa laø löôïng söõa chöùa trong hoäp. C2: 500g chæ löôïng boät giaët trong tuùi. C3: 1- 500g, C4: 2- 397g, C5: 3- khoái löôïng, C6: 4- löôïng. Cho HS ruùt ra nhaän xeùt. Nhaän xeùt: Moïi vaät duø to hay nhoû ñeàu coù Cho HS tìm hieåu ñôn vò ño khoái khoái löôïng. löôïng vaø ñoåi moät soá ñôn vò ño cô baûn. Ñôn vò khoái löôïng chuaån trong heä thoáng ño löôøng cuûa Vieät Nam laø Kilogam ( kg ). Kilogam laø khoái löôïng cuûa moät quaû caân maãu, ñaët ôû Vieän ño löôøng quoác teá Phaùp. 1kg = ………………… g, 1 taï = …………………… kg Yeâu caàu HS laøm ví duï. 1 taán = ………………..kg, 1g = ………………………..kg. Hoaït ñoäng 3: Ño khoái löôïng Cho HS tìm hieåu caáu taïo caân Caáu taïo: SGK Roâbecvan. Höôùng daãn HS traû lôøi C8, C9. C8: GHÑ cuûa caân Roâbecvan laø toång khoái löôïng caùc quaû caân trong hoäp quaû caân, ÑCNN cuûa caân laø khoái löôïng cuûa quaû caân nhoû nhaát trong hoäp quaû caân. C9: 1- ñieàu chænh soá 0, 2- vaät ñem caân, 3- quaû caân, 4- thaêng baèng, 5- ñuùng giöõa, 6- quaû caân, 7- vaät ñem caân. Nhoùm HS thöïc haønh Höôùng daãn HS thöïc haønh caân moät vaät baèng caân “R”. Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng Höôùng daãn HS traû lôøi C12, C13. C12: Tuyø töøng caân. C13: Soá 5T chæ daãn xe coù khoái löôïng treân 5T khoâng ñöôïc ñi qua caàu. Hoaït ñoäng 5: Toång keát GV: - Yeâu caàu HS ñoïc phaàn “ Ghi nhôù” vaø “ coù theå em chöa bieát”. - Cuûng coá laïi kieán thöùc troïng taâm, daën HS laøm baøi taäp vaø chuaån bò baøi môùi. Ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ***************** Tuaàn 06 tieát 06 soaïn: 14/09/’10 Ngaøy Ngaøy daïy: 21/09/’10 Baøi 6: LÖÏC - HAI LÖÏC CAÂN BAÈNG I. MUÏC TIEÂU BAØI Qua baøi hoïc, giuùp HS: - Chæ ra ñöôïc löïc ñaåy, löïc huùt, löïc keùo khi vaät naøy taùc duïng vaøo vaät khaùc, chæ ra ñöôïc phöông chieàu cuûa löïc ñoù. - Neâu ñöôïc ví duï veà hai löïc caân baèng. - Nhaän xeùt ñöôïc traïng thaùi cuûa vaät khi chòu taùc duïng cuûa löïc, - Bieát caùch laép raùp vaø tieán haønh TN. - Yeâu thích moân hoïc. II. CHUAÅN BÒ Nhoùm HS: 01 chieác xe laên, 01 loø xo laù troøn, 01 thanh Nam chaâm, 01 quaû gia troïng, giaù saét. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Ñieàu khieån cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh - Kieåm tra - Giôùi thieäu baøi 1. OÅn ñònh lôùp Đáp án: 2. Kiểm tra 15 phút: Cho bộ quả cân của cân Robecvan lần lượt là 1g, 5g, 10, GHĐ = 1g + 5g + 10g + 1000g = 1016g. ĐCNN: 1g. 1kg. Xác định GHĐ và ĐCNN của cân Robecvan trên? 3. Giôùi thieäu baøi: SGK Hoaït ñoäng 2: Hình thaønh khaùi nieäm löïc Höôùng daãn HS laøm TN h. 6.1, 6.2, 6.3 Nhoùm HS laøm TN vaø traû lôøi C1, C2, C3, C4. C1: Khi ta taùc duïng ñaåy thì loø xo neùn laïi. C2: Khi ta taùc duïng keùo thì loø xo giaõn laïi. C3: Khi Nam chaâm huùt thanh saét laøm cho thanh saét leäch khoûi vò trí caân baèng. C4: 1- löïc ñaåy; 2- löïc eùp; 3- löïc keùo; 4- löïc keùo; 5- löïc huùt. H 6.1 H 6.2 Keát luaän: khi vaät naøy ñaåy hoaëc keùo vaät kia, ta noùi vaät naøy taùc duïng löïc leân vaät kia. H 6.3 Yeâu caàu HS ruùt ra keát luaän. Hoaït ñoäng 3: Phöông vaø chieàu cuûa löïc Yeâu caàu HS laøm laïi TN 6.1, 6.2 vaø Nhoùm HS laøm TN buoâng tay ra ñeå xaùc ñònh phöông vaø chieàu cuûa löïc. Nhaän xeùt: löïc coù phöông vaø chieàu xaùc ñònh. Yeâu caàu HS ruùt ra nhaän xeùt vaø traû lôøi C5: löïc coù phöông naèm ngang, chieàu töø C5. traùi sang phaûi. Hoaït ñoäng 4: Hai löïc caân baèng Cho HS quan saùt h.6.4 ñeå traû lôøi C6, C6: HS töï traû lôøi. C7. C7: Phöông doïc theo sôïi daây, hai löïc ngöôïc chieàu nhau. Thoâng baùo: sôïi daây chòu taùc duïng cuûa hai löïc cuûa hai ñoäi keùo maø vaãn ñöùng yeân, thì sôïi daây chòu taùc duïng cuûa hai löïc caân baèng. Yeâu caàu HS laøm caâu C8. Hoaït ñoäng 5: Höôùng daãn HS traû lôøi C9. C8: 1- caân baèng; 2- ñöùng yeân; 3chieàu; 4- phöông, 5- chieàu. Vaän duïng C9: a. löïc ñaåy; b. löïc keùo. Hoaït ñoäng 6: Toång keát GV: - Yeâu caàu HS ñoïc phaàn “ Ghi nhôù” vaø “ coù theå em chöa bieát”. - Cuûng coá laïi kieán thöùc troïng taâm, daën HS laøm baøi taäp vaø chuaån bò baøi môùi. ***************** Tuaàn 07 tieát 07 Ngaøy soaïn:20/09/2010 Ngaøy daïy: 28/09/ 2010 Baøi 7: TÌM HIEÅU KEÁT QUAÛ TAÙC DUÏNG LÖÏC I. MUÏC TIEÂU BAØI Qua baøi hoïc, giuùp HS: - Bieát ñöôïc nguyeân nhaân bieán ñoåi chuyeån ñoäng vaø bieán daïng cuûa vaät, neâu ví duï minh hoaï. - Bieát laép raùp, phaân tích vaø tieán haønh TN ñeå ruùt ra quy luaät cuûa vaät chòu taùc duïng cuûa löïc. - Ngheâm tuùc nghieân cöùu hieän töôïng vaät lí ñeå xöû lí thoâng tin thu thaäp ñöôïc. II. CHUAÅN BÒ Nhoùm HS: 01 xe laên, 01 maùng nghieâng, 01 loø xo laù troøn, 01 loøø xo xoaén, 01 sôïi daây. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Ñieàu khieån cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh - Kieåm tra - Giôùi thieäu baøi 1. OÅn ñònh lôùp. 2. KTBC: 2.1. Löïc laø gì? Laøm baøi 6.1 SBT? HS1 leân baûng 2.2. Theá naøo laø hai löïc caân baèng? 6.1. C. Laøm baøi 6.2 SBT? 3. Giôùi thieäu baøi: HS2 leân baûng Hoaït ñoäng 2: Nhöõng hieän töôïng xaûy ra khi coù löïc taùc duïng Yeâu caàu HS ñoïc SGK ñeå tìm hieåu veà Ñoïc SGK söï bieán ñoåi chuyeån ñoäng vaø söï bieán daïng cuûa vaät, ñoàng thôøi traû lôøi C1, C2. C1: HS töï laáy ví duï. C2: ngöôøi ñang göông cung ñaõ taùc duïng löïc vaøo daây cung, laøm cho daây cung vaø caùnh cung bò bieán daïng. Hoaït ñoäng 3: Nhöõng keát quaû taùc duïng cuûa löïc Höôùng daãn HS laøm laïi TN 6.1 ôû baøi 6 Nhoùm HS laøm TN ñeå traû lôøi C3. C3: loø xo taùc duïng moät löïc leân xe choáng laïi söï bieán daïng cuûa loø xo. Nhoùm HS laøm TN Höôùng daãn HS laøm TN h.7.1, 7.2 ñeå C4: keát quaû löïc maø tay ta taùc duïng leân xe traû lôøi C4, C5, C6. thoâng qua sôïi daây laøm cho xe döøng laïi löng chöøng doác. C5: löïc maø loø xo taùc duïng leân hoøn bi khi va chaïm laøm cho hoøn bi chuyeån ñoäng ngöôïc laïi. h7.1 h7.2 C6: löïc tay ta taùc duïng leân loø xo laøm cho Yeâu caàu HS ruùt ra keát luaän baèng vieäc loø xo neùn laïi ( bieán daïng). hoaøn thaønh C7, C8. C7: 1, 2,3 - bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa … 4- bieán daïng. C8: 1- bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa 2- bieán daïng. Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng Höôùng daãn HS traû lôøi C9, C10, C11. HS töï laáy ví duï. Hoaït ñoäng 5: Toång keát GV: - Yeâu caàu HS ñoïc phaàn “ Ghi nhôù” vaø “ coù theå em chöa bieát”. - Cuûng coá laïi kieán thöùc troïng taâm, daën HS laøm baøi taäp vaø chuaån bò baøi môùi. ***************** Tuaàn 08 tieát 08 Ngaøy soaïn: 28/09/2010 Ngaøy daïy: 05/10/ 2010 Baøi 8: TROÏNG LÖÏC – ÑÔN VÒ LÖÏC I. MUÏC TIEÂU BAØI Qua baøi hoïc, giuùp HS: - Hieåu ñöôïc troïng löïc hay troïng löôïng laø gì? - Neâu ñöôïc phöông vaø chieàu cuûa troïng löïc, naém ñöôïc ñôn vò ño cöôøng ñoä löïc laø Nöutôn. - Söû duïng daây doïi ñeå xaùc ñònh phöông thaúng ñöùng. - Yeâu thích moân hoïc. II. CHUAÅN BÒ Nhoùm HS: 01 giaù treo, 01 loø xo, 01 quaû naëng, 01 daây doïi, 01 khay nöôùc, 01 chieác eke. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Ñieàu khieån cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh - Kieåm tra - Giôùi thieäu baøi 1. OÅn ñònh lôùp 2. KTBC: Neâu keát quaû taùc duïng cuûa HS leân baûng löïc? Laøm baøi 7.1 SBT? 3. Giôùi thieäu baøi: SGK Hoaït ñoäng 2: Phaùt hieän söï toàn taïi cuûa löïc Höôùng daãn HS laøm TN h.8.1 SGK vaø Nhoùm HS laøm TN traû lôøi C1. C1: loø xo giaõn ra ñaõ taùc duïng moät löïc vaøo quaû naëng. Löïc naøy coù phöông thaúng ñöùng, chieàu töø döôùi leân treân. Quaû naëng ñöùng yeân chöùng toû coù moät löïc caân baèng cuøng phöông nhöng chieàu höôùng töø treân xuoáng Yeâu caàu caù nhaân HS laøm TN thaû döôùi. vieân phaán töø treân cao vaø traû lôøi C2. Caù nhaân HS thöïc hieän. C2: vieân phaán rôi, chöùng toû coù löïc taùc Höôùng daãn HS ñieàn töø thích hôïp vaøo duïng. Löïc naøy coù phöông thaúng ñöùng vaø choã troáng ôû caâu C3. chieàu töø treân xuoáng döôùi. C3: 1- caân baèng, 2,5 - Traùi ñaát, 3- bieán Yeâu caàu HS ñoïc SGK ñeå ruùt ra keát ñoåi, 4- löïc huùt. luaän. Keát luaän: SGK Hoaït ñoäng 3: Phöông vaø chieàu cuûa troïng löïc Höôùng daãn HS laøm TN h.8.2 ñeå traû Nhoùm HS laøm TN lôøi C4, C5. C4: 1- caân baèng; 2- daây doïi; 3- thaúng ñöùng, 4- töø treân xuoáng döôùi. C5: 1- thaúng ñöùng; 2- töø treân xuoáng döôùi. Hoaït ñoäng 4: Ñôn vò löïc Cho HS tìm hieåu ñoä lôùn vaø ñôn vò Ñoä lôùn löïc goïi laø c. ñoä löïc, ñ.vò laø Nöutô löïc. (N). Yeâu caàu HS laøm ví duï. Troïng löôïng cuûa quaû caân 100g laø 1 N. Ví duï: m = 1 kg  P = ? m = 200 g  P = ? P=2N  m=? Höôùng daãn HS laøm TN caâu C6. Nhoùm HS laøm TN Hoaït ñoäng 5: Toång keát GV: - Yeâu caàu HS ñoïc phaàn “ Ghi nhôù” vaø “ coù theå em chöa bieát”. - Cuûng coá laïi kieán thöùc troïng taâm, daën HS laøm baøi taäp vaø chuaån bò tieát sau kieåm tra. Tuaàn 09 tieát 09 Ngaøy soaïn: 09/10/’10 Ngaøy daïy: 12/10/’10 KEÅM TRA (1 TIEÁT) I. MUÏC TIEÂU BAØI Qua tieát kieåm tra: - GV ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS, töø ñoù ruùt ra phöông phaùp daïy phuø hôïp. - HS tích cöïc hoïc taäp vaø yeâu thích moân hoïc. II. ÑEÀ KIEÅM TRA PHAÀN I: TRAÉC NGHIEÄM (4 ñieåm) I. Khoanh troøn nhöõng caâu maø em cho laø ñuùng nhaát sau (4 ñieåm ): 1. Giôùi haïn ño (GHÑ) cuûa moät thöôùc laø: A. Soá lôùn nhaát ghi treân thöôùc, C. Ñoä daøi nhoû nhaát ghi treân thöôùc, B. Ñoä daøi lôùn nhaát ghi treân thöôùc, D. Caû A, B, C ñeàu ñuùng. 2. Treân hoäp möùt teát coù ghi 250g, soá ñoù chæ: A. Söùc naëng cuûa hoäp möùt, C. Khoái löôïng cuûa hoäp möùt, B. Theå tích cuûa hoäp möùt, D. Troïng löôïng cuûa hoäp möùt. 3. Duøng tay keùo daây chun, khi ñoù: A. Chæ coù löïc taùc duïng vaøo tay, B. Chæ coù löïc taùc duïng vaøo daây chun, C. Coù löïc taùc duïng vaøo tay vaø löïc taùc duïng vaøo daây chun, D. Khoâng coù löïc taùc duïng. 4. Theá naøo laø hai löïc caân baèng? A. Cuøng cöôøng ñoä, cuøng phöông, ngöôïc chieàu, ñaët vaøo hai vaät, B. Cuøng cöôøng ñoä, cuøng phöông, ngöôïc chieàu, ñaët vaøo moät vaät, C. Cuøng cöôøng ñoä, cuøng phöông, cuøng chieàu, D. Cuøng cöôøng ñoä, cuøng phöông, ñaët vaøo moät vaät. 5. Choïn keát luaän ñuùng trong caùc keát luaän sau: A. Löïc laø nguyeân nhaân laøm cho vaät chuyeån ñoäng, B. Löïc laø nguyeân nhaân laøm cho vaät bieán ñoåi chuyeån ñoäng, C. Löïc laø nguyeân nhaân laøm cho vaät bieán daïng, D. Löïc laø nguyeân nhaân laøm cho vaät bieán ñoåi chuyeån ñoäng hoaëc bieán daïng hoaëc caû hai coù theå xaûy ra. 6. Khi ñoùng ñinh vaøo töôøng: A. Buùa chæ laøm ñinh bò bieán daïng, C. Ñinh bò bieán daïng vaø ngaäp saâu vaøo töôøng, B. Buùa chæ laøm töôøng bò bieán daïng, D. Khoâng vaät naøo bò bieán daïng. 7. Quaû boùng ñaäp vaøo töôøng thì löïc böùc töôøng taùc duïng leân quaû boùng gaây ra nhöõng keát quaû gì? A. Chæ laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa quaû boùng, B. Chæ laøm quaû boùng bò bieán daïng, C. Khoâng coù taùc duïng gì xaûy ra vôùi quaû boùng, D. Quaû boùng vöøa bò bieán daïng vöøa bò bieán ñoåi chuyeån ñoäng. 8. Nöutôn laø ñôn vò cuûa: A. Löïc, B. Khoái löôïng, C. Theå tích, D. Ño ñoä daøi. II. Ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng ( 2 ñieåm). 1. Troïng löïc laø huùt cuûa …………………………………………… 2. ………………………………………………cuûa thöôùc laø ñoä daøi lôùn nhaát ghi treân thöôùc. 3. ……………………………………………… cuûa thöôùc laø ñoä daøi giöõa hai vaïch chia lieân tieáp treân thöôùc. 4. Ñeå ño löïc ta duøng ………………………………… PHAÀN II: TÖÏ LUAÄN (4 ñieåm ). Caâu 1( 2ñ): Moät boä caân Roâbecvan goàm caùc quaû caân coù khoái löôïng 1g, 2g, 5g, 10g, 0,2kg. Haõy xaùc ñònh giôùi haïn ño vaø ñoä chia nhoû nhaát cuûa caân. Caâu 2( 2ñ): Vì sao khi treo ñeøn treân traàn nhaø, ñeøn khoâng bò rôi xuoáng? ÑAÙP AÙN + THANG ÑIEÅM PHAÀN I: TRAÉC NGHIEÄM (6 ñ) Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0,5 ñieåm: 1B, 2C, 3C, 4B, 5D, 1. Traùi ñaát, 2. Giôùi haïn ño, 6C, 7D, 8A. 3. Ñoä chia nhoû nhaát, 4. löïc keá. PHAÀN II: TÖÏ LUAÄN (4 ñ) Caâu 1 (2 ñ): GHÑ cuûa caân: 1 + 2 + 5 + 10 + 200 = 218 (g). ÑCNN cuûa caân: 1 (g). Caâu 2 (2 ñ): Vì ñeøn chòu taùc duïng cuûa caëp löïc caân baèng: löïc giöõ cuûa daây treo vaø troïng löïc. *************** Tuaàn 10 tieát 10 Ngaøy soaïn: 12/10/’10 Ngaøy daïy: 19/10/’10 Baøi 9: LÖÏC ÑAØN HOÀI I. MUÏC TIEÂU BAØI Qua baøi hoïc, giuùp HS: - Nhaän bieát ñöôïc theá naøo laø bieán daïng ñaøn hoài cuûa moät loø xo. - Ruùt ra ñöôïc nhaän xeùt veà söï phuï thuoäc cuûa löïc ñaøn hoài vaø ñoä bieán daïng cuûa vaät ñaøn hoài. - Tieán haønh ñöôïc TN veà löïc ñaøn hoài, - Nghieân cöuù caùc hieän töôïng ñeå ruùt ra quy luaät veà söï bieán daïng vaø ñaëc ñieåm cuûa löïc ñaøn hoài. - Yeâu thích moân hoïc. II. CHUAÅN BÒ Nhoùm HS: 01 giaù treo, 01 loø xo, 03 quaû naëng, 01 thöôùc coù ñoä chia ñeán mm. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Ñieàu khieån cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh - Giôùi thieäu baøi 1. OÅn ñònh lôùp 2. Giôùi thieäu baøi: SGK Hoaït ñoäng 2: Bieán daïng ñaøn hoài. Ñoä bieá daïng 1. Bieán daïng cuûa moät loø xo Höôùng daãn HS laøm TN h.9.1 SGK ñeå Nhoùm HS laøm TN, ghi keát quaû vaøo baûng. traû lôøi C1. C1: 1- daõn ra, 2- taêng leân, 3- baèng. Thoâng baùo: bieán daïng cuûa loø xo coù ñaëc ñieåm treân laø bieán daïng ñaøn hoài. Loø xo laø vaät coù tònh chaát ñaøn hoài. Yeâu caàu HS traû lôøi C2. 2. Ñoä bieá daïng cuûa loø xo    0 goïi laø ñoä bieán daïng cuûa loø xo. C2: HS tính toaùn ghi keát quaû vaøo baûng 9.1. Hoaït ñoäng 3: Löïc ñaøn hoài vaø ñaëc ñieåm cuûa noù Cho HS ñoïc SGK ñeå tìm hieåu khaùi Khaùi nieäm: löïc maø khi loø xo khi bieán daïng nieäm vaø ñaëc ñieåm cuûa löïc ñaøn hoài. taùc duïng vaøo quaû naëng goïi laø löïc ñaøn hoài. Yeâu caàu HS traû lôøi C3, C4. C3: cöôøng ñoä cuûa löïc ñaøn hoài cuûa loø xo baèng cöôøng ñoä troïng löôïng cuûa quaû naëng. C4: C. Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng Höôùng daãn HS traû lôøi C5, C6. C5: 1 -taêng gaáp ñoâi, 2- taêng gaáp ba. C6: Sôïi daây cao su, chieác loø xo cuøng coù tính chaát ñaøn hoài. Hoaït ñoäng 5: Toång keát GV: - Yeâu caàu HS ñoïc phaàn “ Ghi nhôù” vaø “ coù theå em chöa bieát”. - Cuûng coá laïi kieán thöùc troïng taâm, daën HS laøm baøi taäp vaø chuaån bò baøi môùi. ***************** Tuaàn 11 tieát 11 Ngaøy soaïn:12/10/’10 Ngaøy daïy: 26/10/’10 Baøi 10: LÖÏC KEÁ - PHEÙP ÑO LÖÏC. TROÏNG LÖÔÏNG VAØ KHOÁI LÖÔÏNG I. MUÏC TIEÂU BAØI Qua baøi hoïc, giuùp HS: - Bieát ñöôïc caáu taïo cuûa löïc keá, xaùc ñònh ñöôïc GHÑ, ÑCNN cuûa löïc keá. - Bieát ño löïc baèng löïc keá. - Bieát moái lieân heä giöõa troïng löôïng vaø khoái löôïng. - Bieát söû duïng löïc keá trong moïi tröôøng hôïp ño. - Yeâu thích moân hoïc. II. CHUAÅN BÒ Nhoùm HS: 01 löïc keá, 01 quaû naëng, 01 sôïi daây maûnh. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Ñieàu khieån cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh - Kieåm tra - Giôùi thieäu baøi 1. OÅn ñònh lôùp 2. KTBC: 2.1. Theá naøo laø bieán daïng ñaøn hoài? HS1 leân baûng Laøm baøi 9.1 SBT? 9.1. C. 2.2. Theá naøo laø löïc ñaøn hoài vaø ñaëc HS2 leân baûng. ñieåm cuûa noù? Laøm baøi 9.2 SBT? 3. Giôùi thieäu baøi: SGK Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu löïc keá Cho HS ñoïc SGK ñeå tìm hieåu veà löïc Löïc keá laø duïng cuï ño löïc. keá. Löïc keá coù nhieàu loaïi nhö löïc keá ño löïc ñaåy, löïc keá ño löïc keùo … Löïc keá thöôøng duøng laø löïc keá loø xo. C1: 1- Loø xo, 2- Kim chæ thò, 3- Baûng
- Xem thêm -