Tài liệu Giáo án vật lý 6 cả năm

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

KEÁ HOAÏCH DAÏY HOÏC Caû naêm : 35 tuaàn x 1 tieát = 35 tieát Hoïc kyø I : 18 tuaàn x 1 tieát = 18 tieát Hoïc kyø II : 17 tuaàn x 1 tieát = 17 tieát PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH ---------- Baøi Teân baøi Soá tieát Tieát HOÏC KYØ I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ño ñoä daøi Ño ñoä daøi ( tieáp theo ) Ño theå tích chaát loûng Ño theå tích chaát raén khoâng thaám nöôùc Khoái löôïng – Ño khoái löôïng + Kieåm tra 15’ Löïc – Hai löïc caân baèng Tìm hieåu keát quaû taùc duïng cuûa löïc Troïng löïc – Ñôn vò löïc Kieåm tra 1 tieát Löïc ñaøn hoài Löïc keá – pheùp ño löïc. Troïng löôïng vaø khoái löôïng Khoái löôïng rieâng. Troïng löôïng rieâng Thöïc haønh xaùc ñònh khoái löôïng rieâng cuaû soûi Maùy cô ñôn giaûn Maët phaúng nghieâng Ñoøn baåy OÂn taäp Kieåm tra hoïc kyø I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 HOÏC KYØ II 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Roøng roïc Toång keát chöông I : Cô hoïc Söï nôû vì nhieät cuûa chaát raén Söï nôû vì nhieät cuûa chaát loûng Söï nôû vì nhieät cuûa chaát khí Moät soá öùng duïng cuûa söï nôû vì nhieät Nhieät keá – Nhieät giai Thöïc haønh: Ño nhieät ñoä Kieåm tra Söï noùng chaûy vaø ñoâng ñaëc Trang 1 25 26 27 28 29 Söï noùng chaûy vaø ñoâng ñaëc ( tieáp theo ) Söï bay hôi vaø ngöng tuï Söï bay hôi vaø ngöng tuï ( tieáp theo ) Söï soâi Söï soâi ( tieáp theo ) Toång keát chöông II : Nhieät hoïc Kieåm tra hoïc kyø II. Trang 2 1 1 1 1 1 1 1 29 30 31 32 33 34 35 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Tieát 1 Tuaàn 1 Baøi 1 : ÑO ÑOÄ DAØI ---------- I. Muïc ñích. 1. Bieát xaùc ñònh giôùi haïn ño (GHÑ), ñoä chia nhoû nhaát (ÑCNN) cuûaduïng cuï ño. 2. Reøn luyeän caùc kyõ naêng: - Bieát öôùc löôïng gaàn ñuùng moät soá ñoä daøi caàn ño. - Bieát ño ñoä daøi trong moät soá tình huoáng thoâng thöôøng. - Bieát tính trung bình caùc keát quaû ño. 3. Reøn luyeän tính caån thaän, yù thöùc hôïp taùc laøm vieäc trong nhoùm. II.Chuaån bò 1. Cho moãi nhoùm hoïc sinh - Moät thöôùc keû coù ÑCNN ñeán mm - Moät thöôùc daây hoaëc thöôùc meùt coù ÑCNN ñeán 0,5 cm - Cheùp saún ra giaáy baûng 1.1 “ Baûng keát quaû ño ñoä daøi” 2. Cho caû lôùp - Tranh veõ to 1 thöôùc keû coù GHÑ laø 20cm vaø ÑCNN laø 2mm - Tranh veõ to baûng 1.1 III. Caùc böôùc leân lôùp. 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ 3. Vaøo baøi môùi. Hoaït ñoäng 1: Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp. Giaùo vieân  Cho HS quan saùt vaø traû lôøi : Taïi sao ño ñoä daøi cuûa cuøng moät ñoaïn daây, maø hai chò em laïi coù keát quaû khaùc nhau? Ñeå khoûi tranh caûi hai chò em phaûi thoáng nhaát vôùi nhau ñieàu gì? Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp chuùng ta traû lôøi Hoïc sinh - Gang tay chò lôùn hôn gang tay em Ñeám soá gang tay khoâng chính xaùc. …… Hoaït ñoäng 2: OÂn laïi vaø öôùc löôïng ñoä daøi (10’) I 1 Ñôn vò ño ñoä daøi chuaån laø meùt Kí hieäu : m Ngoaøi meùt ra coøn coù ñôn vò naøo khaùc nöõa khoâng? Km, hm, dam, m, dm, cm, mm  Cho HS laøm C1: 2. Öôùc löôïng ñoä daøi  Ñôn vò ño ñoä daøi OÂn laïi moät soá ñôn vò ño ñoä daøi C1: 1m = 10dm 1m = 100cm 1cm = 10mm 1km = 1000m 2. Öôùc löôïng ñoä daøi Trang 3 * Höôùng daån HS laøm C2 - Cho töøng baøn öôùc löôïng ñoä daøi 1m treân caïnh baøn - Duøng thöôùc kieåm tra - Goïi 1-2 baøn cho bieát ñoä daøi öôùc löôïng vaø ñoä daøi kieåm tra khaùc nhau bao nhieâu? - Baøn naøo coù söï cheânh leäch giöõa 2 keát quaû caøng ít thì khaû naêng öôùc löôïng caøng toát. * Höôùng daån HS laøm caâu 3. Laøm nhö C2 Cho töøng HS laøm vaø ghi vaøo vôû * Giôùi thieäu cho HS: 1 inch = 2,54 cm 1 ft = 30,48 cm C2: - Öôùc löôïng ñoä daøi 1m treân caïnh baøn - Duøng thöôùc kieåm tra C3: Ñoä daøi öôùc löôïng : 15cm - Ñoä daøi thaät : 17cm Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu duïng cuï ño ñoä daøi       Cho HS quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi. Goïi HS leân laøm Söû duïng moät duïng cuï naøo ñoù ta caàn phaûi bieát GHÑ vaø ÑCNN cuûa noù Treo tranh veõ thöôùc daøi 20cm vaø coù ÑCNN 2mm Höôùng daãn HS xaùc ñònh GHÑ Höôùng daãn xaùc ñònh ÑCNN Höôùng daãn HS laøm C5,C6,C7. I. Ño ñoä daøi: 1. Tìm hieåu duïng cuï ño ñoä daøi: C4: - Thô moäc: thöôùc daây ( thöôùc ) - HS : thöôùc keû - Ngöôøi baùn vaûi: thöôùc meùt GHÑ cuûa thöôùc laø ñoä daøi lôùn nhaát ghi treân thöôùc. ÑCNN cuûa thöôùc laø ñoä daøi giöõa 2 vaïch chia lieân tieáp treân thöôùc . C5 C6 a. Thöôùc 2 b. Thöôùc 3 c. Thöôùc 1 C7: - Ño chieàu daøi maûnh vaûi vaø baûng 1.1 - Soá ño cô theå: thöôùc daây. Hoaït ñoäng 4: Ño ñoä daøi    Treo baûng 1.1. Höôùng daãn HS ño ñoä daøi vaø caùch ghi keát quaû Caùch tính giaù trò trung bình Giôùi thieäu duïng cuï vaø phaùt cho HS 2. Ño ñoä daøi: Thöïc haønh vaø ghi keát quaû vaø baûng 1.1. Phaân coâng coâng vieäc cho töøng thaønh vieân cuûa nhoùm. Noäp baûng 1.1 cho Giaùo vieân. IV. Cuûng Coá: - Cho HS cheùp ghi nhôù - Laøm baøi taäp 2.1-2.2. V. Daën Doø: Veà nhaø hoïc baøi, laøm baøi taäp 2.3, 2.4, 2.5 xem tröôùc baøi 2. Trang 4 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Tieát 2 Tuaàn 2 Baøi 2 : ÑO ÑOÄ DAØI ( tt ) ---------- I. Muïc tieâu: 1. Cuûng coá caùc muïc tieâu ôû tieát 1, cuï theå laø: Bieát ño ñoä daøi trong moät soá tình huoáng thoâng thöôøng theo quy taéc ño, bao goàm: - Öôùc löôïng chieàu daøi caàn ño - Choïn thöôùc ño thích hôïp - Xaùc ñònh GHÑ vaø ÑCNN cuûa thöôùc ño. - Ñaët maét ñeå nhìn vaø ñoïc keát quaû ño ñuùng - Bieát tính giaù trò trung bình caùc keát quaû ño 2. Reøn tính trung thöïc thoâng qua vieäc ghi keát quaû ño II. Chuaån bò - Veõ to hình 2.1, 2.2 (sgk) - Veõ to hình 2.3 III. Caùc böôùc leân lôùp 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ 1. Ñôn vò ño ñoä daøi hôïp phaùp cuûa nöôùc Vieät Nam laø gì? 2. Khi duøng thöôùc ño caàn bieát gì ? 3. Laøm baøi taäp 1, 2, 3 saùch baøi taäp. 3. Vaøo baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän veà caùch ño ñoä daøi Giaùo Vieân Hoïc Sinh I. Caùch ño ñoä daøi: * Baøi tröôùc caùc em ñaõ thöïc haønh ño chieàu daøi baøn hoïc vaø beà daøy cuoán saùch. Haõy xem laïi keát quaû baûng 1.1.  Cho HS laøm C1. - Goïi 1 vaø 2 nhoùm ñoïc keát quaû öôùc löôïng töøng nhoùm.  Cho HS laøm C2 Muoán choïn thöôùc ño phuø hôïp thì phaûi öôùc löôïng gaàn ñuùng ñoä daøi caàn ño. Taïi sao khoâng choïn thöôùc daây ñeå ño beà daøy saùch vaät lyù vaø thöôùc keû ñeå ño chieàu daøi baøn hoïc?  Cho HS laøm C3: Cho HS thaûon luaän vaø traû lôøi. + Ñaët ñaàu thöù nhaát cuûa chieàu daøi caàn ño truøng vôùi vaïch soá 0 hoaëc truøng vôùi vaïch khaùc soá 0 vaø tính ñoä daøi ño ñöôïc baèng hieäu 2 giaù trò töông öùng vôí 2 ñaàu cuûa chieàu daøi caàn ño. + Caùch thöù 2 chæ söû duïng khi ñaàu Trang - Xem keát quaû baûng 1.1 C1: Laøm caâu C1. C2: - Thöôùc daây ño chieàu daøi baøn hoïc - Thöôùc keû ño saùch vì thöôùc keû coù ÑCNN nhoû hôn thöôùc daây neân chính xaùc hôn. C3: - Ñaët thöôùc doïc theo chieàu daøi caàn ño, vaïch soá 0 ngang vôùi moät ñaàu cuûa vaät. 5 thöôùc bò gaõy hoaëc vaïch soá 0 bò môø vaø thoáng nhaát ñaët thöôùc sao cho 1 ñaàu cuûa vaät truøng vôùi vaïch soá 0 cuû thöôùc. + Chæ tình huoáng ñaët thöôùc leäch Doïc theo chieàu daøi caàn ño.  Cho HS laøm C4: - HS thaûo luaän vaø traû lôøi - Ñaët maét xieân hay vuoâng goùc vôí caïnh thöôùc  Cho HS laøm C5: Treo hình veõ 3 TH  cho HS thaûo luaän vaø traû lôøi. C4: - Ñaët maét nhìn theo höôùng vuoâng goùc vôùi caïnh thöôùc ôû ñaàu kia cuûa vaät. C5: - Ñoïc vaø ghi keát quaû theo vaïch chia gaàn nhaát vôùi ñaàu kia cuûa vaät Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh ruùt ra keát luaän Ruùt ra keát luaän: C6: (1) Ñoä daøi (2) GHÑ (3) ÑCNN (4) Doïc theo - Choïn töø thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng - Goïi töøng HS leân laøm. - Thoáng nhaát keát quaû. (5) Ngang baèng vôùi (6) Vuoâng goùc (7) Gaàn nhaát Hoaït ñoäng 3: Vaän duïng II. Vaän duïng: C7:  Cho HS laøm C7 Caâu C. ( H. C ) Treo hình cho HS choïn  caâu traû lôøi C8:  Cho HS laøm C8 Caâu C. ( H. C ) Treo hình : HS quan saùt vaø choïn caâu traû lôøi. C9:  Cho HS laøm C9 a. l1 = 7cm Treo hình: Höôùng daãn HS laøm. b. l2 = 7cm c. l3 = 7cm C10:  Cho HS laøm C10 1-2.7 B: 50dm  Laøm baøi taäp 1-2.8 c: 24cm 1-2.7 1-2.9 a: 0,1cm(1mm) 1-2.8 b: 1cm 1-2.9 c: 0,1cm(0,5cm) IV. Cuûng coá: - Cho HS ghi “ ghi nhôù ” - Neâu caùch ño ñoä daøi - Ñoïc “ coù theå em chöa bieát “ V: Daën doø: Xem baøi 3, hoïc ghi nhôù vaø laøm baøi taäp coøn laïi. Trang 6 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Tieát 3 Tuaàn 3 I. Baøi 3 : ÑO THEÅ TÍCH CHAÁT LOÛNG ---------- Muïc ñích 1. Keå teân ñöôïc moät soá duïng cuï thöôøng duøng ñeå ño theå tích chaát loûng. 2. Bieát xaùc ñònh theå tích cuûa chaát loûng baèng caùc duïng cuï ño thích hôïp II. Chuaån bò - 1 chaäu nöôùc - 1 bình ñöïng ñaày nöôùc chöa bieát dung tích - 1 bình ñöïng ít nöôùc - 1 bình chia ñoä - 1 vaøi loaïi ca ñong III. Caùc böôùc leân lôùp 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ 1. Neâu caùch ño ñoä daøi 2. Baøi taäp trong saùch baøi taäp 3. Vaøo baøi môùi ÔÛ lôùp döôùi caùc em ñaõ hoïc caùch tính theå tích cuûa caùc hình hoäp chöõ nhaät, hình laäp phöông ….. Vaäy Coâ coù caùi aám hoaëc caùi bình naøy caùc em coù tính ñöôïc theå tích cuûa noù khoâng? Neáu coâ ñoå nöôùc vaøo trong bình. Laøm theá naøo caùc em bieát noù ñang chöùa bao nhieâu nöôùc. Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp chuùng ta traû lôøi ñieàu ñoù. Hoaït ñoäng 1: OÂn laïi ñôn vò ño theå tích Giaùo vieân Hoïc sinh I. Ñôn vò ño theå tích. * Moïi vaät duø to hay nhoû ñeàu chieám 1 theå tích trong khoâng gian. - Ñôn vò chuaån ñeå ño theå tích laø gì? - Ñôn vò thöôøng duøng laø m3 vaø lít (l) * Cho HS laøm C1. C1: Goïi 2 HS leân baûng  cho HS nhaän xeùt keát 1m3 = 1000 dm3 = 1000.000 cm3 1m3 = 1000 lít = 1000.000 ml quaû. = 1000.000 cc * Cho HS xem chai 1 lít vaø bôm tieâm ñeå HS bieát 1cc baèng bao nhieâu? Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùc duïng cuï ño theå tích chaát loûng I. Ño theå tích chaát loûng 1. Tìm hieåu duïng cuï ño theå tích C2: * Cho HS laøm C2: Höôùng daãn HS : ñeám töø vaïch ñaàu  vaïch - Ca ñong lôùn: GHÑ: 18 ; ÑCNN: 0,5l - Ca ñong nhoû: GHÑ: ½ l; ÑCNN: ½ l cuoái giöõa 2 soá  laáy hieäu soá vaïch. - Bình nhöïa : GHÑ : 5 l; ÑCNN: 1 l * HS laøm caâu C3 - Ngöôøi baùn xaêng leû thöôøng duøng duïng cuï C3: Chai, loï, ca, bình. naøo ñeå ñong xaêng cho khaùch? Trang 7 - Nhaân vieân y teá duøng duïng cuï naøo? VD: Lon Coca cola, Lon bia, chai nöôùc - Thuøng, xoâ, ñöïng nöôùc nhaø em chöùa bao khoaùng 1 l hoaëc 2 l nhieâu nöôùc ? - Ca, coác, lon bia, chöùa bao nhieâu?  Cho HS traû lôøi. C4: * Höôùng daãn HS laøm C4: GHÑ ÑCNN - Cho HS xem vaät thaät 100ml 2ml a - Xaùc ñònh GHÑ vaø ÑCNN 250ml 50ml b 300ml 50ml c C5: * Cho HS laøm C5: - Chai, loï, ca coù ghi saün dung tích - Bình chia ñoä, bôm tieâm. Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu caùch ño theå tích chaát loûng 2. Tìm hieåu caùch ño theå tích chaát loûng C6: * Cho HS laøm caâu C6: Hình b. Ñaët thaúng ñöùng Hình 3.3 choïn caùch ñaët bình chia ñoä C7: * Cho HS laøm caâu C7: Hình b. Ngang möïc chaát loûng Xem hình 3.4 choïn caùch ñaët maét ñeå ñoïc ñuùng theå tích. C8: * Cho HS laøm caâu C8: a. 70 Ñoïc theå tích ño hình 3.5 b. 50 c. 40 * Ruùt ra keát luaän. C9: (1) theå tích (4) thaúng ñöùng Cho HS thaûo luaän vaø thoáng nhaát keát luaän (2) GHÑ (5) ngang (3) ÑCNN (6) gaàn nhaát Hoaït ñoäng 5: Thöïc haønh ño theå tích chaát loûng trong bình. 3. Thöïc haønh - Xaùc ñònh dung tích vaø theå tích nöôùc coù Tieán haønh thí nghieäm vaø ghi keát quaû. trong bình. - Ño theå tích nöôùc chöùc trong 2 bình vaø giôùi thieäu duïng cuï. - Duøng baûng 3.1 höôùng daãn HS thöïc haønh vaø ghikeát quaû. * Höôùng daãn HS laøm 2 caùch: - Ñoå nöôùc vaøo bình tröôùc roài ñoå nöôùc ra ca ñong hoaëc bcñ - Laáy ca hoaëc bcñ ñong nöôùc roài ñoå vaøo bình chöùa cho ñeán khi ñaày. Hoaït ñoäng 6: Vaän duïng II. Vaän duïng: 3.1  3.3 (Saùch baøi taäp) Höôùng daãn HS laøm baøi taäp (Saùch baøi taäp) IV. Cuûng coá: ghi “ghi nhôù” V. Daën doø: Xem baøi 4 vaø chuaån bò ñinh oác hay soûi, daây buoäc. Trang 8 Baøi 4 : ÑO THEÅ TÍCH VAÄT RAÉN KHOÂNG THAÁM NÖÔÙC ---------- Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Tieát 4 Tuaàn 4 I. Muïc Ñích: 1. Bieát söû duïng caùc duïng cuï ño ñeå xaùc ñònh theå tích cuûa vaät raén coù hình daïng baát kyø khoâng thaám nöôùc . 2. Tuaân thuû caùc quy taéc ño, trung thöïc vôùi caùc soá lieäu maø mình ño ñöôïc, hôïp taùc trong coâng vieäc cuûa nhoùm. II. Chuaån bò: - Vaät raén khoâng thaám nöôùc ( ñinh oác ) - 1 bình chia ñoä, 1 chai coù ghi saún dung tích, daây buoäc. - 1 bình traøn - 1 bình chöùa - 1 thau ñöïng nöôùc. III. Leân lôùp: 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ. ( Baøi taäp: 3.1, 3.2, 3.3 ) 3. Vaøo baøi môùi. Baøi tröôùc chuùng ta ñaõ hoïc duøng bình chia ñoä ñeå xaùc ñònh dung tích bình chöùa vaø theå tích chaát loûng coù trong bình. Nhöng vaät raén coù hình daïng baát kyø khoâng thaám nöôùc thì ta coù duøng bình chia ñoä ñeå ño theå tích cuûa chuùng ñöôïc khoâng? Baøi hoïc hoâm nay seõ gíuùp chuùng ta traû lôøi. Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu caùch ño theå tích vaät Giaùo Vieân Hoïc sinh I. Caùch ño vaät raén khoâng thaám nöôùc: * Giôùi thieäu vaät ño theå tích : hoøn ñaù nhoû vaø to.  laøm caùch naøo? - Höôùng daãn HS laøm theo nhoùm: + Daõy 1: laøm caùch 1: bình chia ñoä. + Daõy 2: laøm caùch 2: bình traøn.  Bình chia ñoä: + Xaùc ñònh GHÑ vaø ÑCNN ? + Ño theå tích nöôùc coù saún trong bình + Khi boû hoøn ñaù vaøo nöôùc trong bình chia ñoä nhö theá naøo ? + Tính theå tích vaät raén? ( hoøn ñaù ) V = V1 – V2  Hoøn ñaù khoâng boû loït bình chia ñoä ta duøng bình traøn + Möïc nöôùc trong bình traøn ( ñaày ) + Khi boû hoøn ñaù vaøo nöôùc trong bình traøn nhö theá naøo? 1. Duøng bình chia ñoä. C1: Ño theå tích nöôùc ban ñaàu trong bcñ ( V1 = 150cm3 ). Ño theå tích nöôùc daâng leân trong bình ( V2 = 200cm3 ) Theå tích hoøn ñaù: V = V2 - V1 = 50cm3 2. Duøng bình traøn. C2: Khi hoøn ñaù khoâng boû loït bcñ thì ñoå ñaày nöôùc vaøo bình traøn, thaû hoøn ñaù vaøo bình traøn, ñoàng thôøi höùng nöôùc traøn ra vaøo bình chöùa. Ñoå nöôùc bình chöùa vaøo bcñ. Ñoù laø theå tích hoøn ñaù. Trang 9 + Sau ñoù laøm sao bieát ñöôïc theå tích hoøn ñaù? * Ruùt ra keát luaän - Goïi HS ñieàn ( ghi nhôù ) vaøo choã troáng. - Thoáng nhaát keát luaän * Höôùng daãn HS laøm C4: - Tröôùc khi ño toâ phaûi nhö theá naøo? - Ñem ca ra khoûi toâ phaûi chuù yù gì? - Ñoå nöôùc töø toâ vaøo bcñ phaûi nhö theá naøo? C3: C4: - (1) (2) (3) (4) Thaû chìm Daâng leân Thaû Traøn ra Lau khoâ toâ . Chuù yù khoâng ñöôïc rôi nöôùc ra ngoaøi khi laáy ca ra kh3oi baùt. Caån thaän khi ñoå nöôùc töø toâ vaøo bcñ. Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh ño theå tích. * Giôù thieäu duïng cuï. - Höôùng daãn Hoïc sinh laøm. + Öôùc löôïng theå tích nöôùc trong bình + Cho 1 hoaëc 2 Hoïc sinh leân laøm Laøm thöïc haønh Ghi keát quaû vaøo baûng 4.1 IV. Cuûng coá: - Laøm C5, C6: 2 tuaàn sau noäp - Ghi nhôù - Laøm baøi taäp saùch baøi taäp 4.1, 4.2 V. Daën doø: Hoïc baøi vaø xem tröôùc baøi 5. Trang 10 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Tieát 5 Tuaàn 5 Baøi 5 : KHOÁI LÖÔÏNG ÑO KHOÁI LÖÔÏNG ---------- I. Muïc ñích: 1. Traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi cuï theå nhö: khi ñaët 1 tuùi ñöôøng leân 1 caùi caân, caân chæ 1 kg thì ñoù chæ gì? 2. Nhaän bieát ñöôïc quaû caân 1 kg. 3. Trình baøy ñöôïc caùch ñieàu chænh soá 0 cho caân Robecvan vaø caùch caân 1 vaät baèng caân Robecvan. 4. Ño khoái löôïng cuûa vaät baèng caân. 5. Chæ ra ñöôïc GHÑ vaø ÑCNN cuûa 1 caùi caân. II. Chuaån bò: - Caân Robecvan vaø hoäp quaû caân - Vaät ñeå caân - Coù theå: Tranh veõ caùc loaïi caân trong saùch. III. Leân lôùp: 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ a. Neâu caùch ño theå tích cuûa moät vaät raén khoâng thaám nöôùc baèng bcñ vaø bình traøn b. Baøi taäp: 4.1, 4.2 3. Vaøo baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Ñaët vaán ñeà. ÔÛ caùc baøi tröôùc chuùng ta bieát caùch ño chieàu daøi moät vaät, ño theå tích cuûa noù. Vaäy chuùng ta coù bieát ñöôïc vaät ñoù naëng bao nhieâu khoâng? Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp chuùng ta tìm hieåu. Hoaït ñoäng 2: Khoái löôïng – Ñôn vò khoái löôïng * Thoâng baùo: moïi vaät duø to hay nhoû ñeàu coù khoái löôïng. * Höôùng daãn HS laøm C1: Soá ñoù chæ söùc naëng cuûa hoäp söõa hay löôïng söõa chöùa trong hoäp? * Cho HS laøm C2; - Chæ söùc naëng cuûa tuùi OMO hay löôïng OMO chöùa trong tuùi? * Choïn töø ñieàn vaøo choã troáng. - Goïi HS laøm - Thoáng nhaát keát quaû. - Cho HS ghi vaøo. - Ñôn vò thöôøng ñöôïc duøng laø gì? - Kilogam laø khoái löôïng cuûa quaû caân I. Khoái löôïng – Ñôn vò khoái löôïng 1. Khoái löôïng: C1: 397g chæ löôïng söõa chöùa trong hoäp. C2: 500g chæ löôïng OMO chöùa trong tuùi. C3: C4: (1) 500g (2) 397g C5: C6: (3) Khoái löôïng (4) Löôïng 2. Ñôn vò khoái löôïng. - Ñôn vò khoái löôïng laø kg - Ngoaøi ra coøn coù: Trang 11 maãu ñaët ôû vieän ño löôøng quoác teá. - Ñöôøng kính cuûa quaû caân bao nhieâu? - Chieàu cao bao nhieâu? - Ngoaøi Kg coøn ñôn vò naøo khaùc khoâng? * Cho HS ñoåi moät soá ñôn vò 1kg = g 1g = mg 1kg = mg Taán, taï, yeán, hg, dag, g, mg. 1 1g = 1000 kg 1 1mg = 1000 g 1hg = 100g = 1 laïng Hoaït ñoäng 2: Ño khoái löôïng. II. Ño khoái löôïng Ngöôøi ta thöôøng duøng gì ñeå ño khoái Ngöôøi ta duøng caân ñeå ño khoái löôïng. löôïng? Chuùng ta tìm hieåu 1 loaïi caân cuï theå. Ñoù laø caân Robecvan 1. Tìm hieåu caân Robecvan: C7: - Giôùi thieäu caân cho HS xem Caân Robecvan goàm caùc boä phaän: ñoøn - Goïi HS leân chæ caùc boä phaän cuûa caân. Sau caân, ñóa caân, kim caân vaø hoäp quaû caân khi giôùi thieäu caân thaät vaø hình veõ. * Höôùng daãn HS laøm C8. - GHÑ laø gì? Ghi soá quaû caân trong hoäp ( 100g+50g+20g+20g+10g+5g )  Toång khoái löôïng caùc quaû caân laø GHÑ - ÑCNN cuûa caân laø bao nhieâu? - Caân Robecvan coù theå caân moät vaät lôùn nhaát laø bao nhieâu? Moät vaät nhoû nhaát laø bao nhieâu? 2. Caùch duøng caân Robecvan: * Duøng caân nhö theá naøo ñeå caân moät vaät cho ñuùng vaø chính xaùc? - Goïi HS laøm caâu C9. - Thoáng nhaát keát quaû chung cho HS * Döïa vaøo caâu C9 ñeå thöïc hieän pheùp caân moät vaät baèng caân Robecvan. - Goïi 1,2 HS leân caân - Chuù yù ghi keát quaû theo ÑCNN 3. Caùc loaïi caân khaùc. * Höôùng daãn HS laøm caâu C11 - Treo hình caùc loaïi caân - Giôùi thieäu töøng loaïi caân - Cho HS xem caân ñoàng hoà thaät vaø xaùc ñònh GHÑ vaø ÑCNN. Hoaït ñoäng 3: Vaän duïng III. Vaän duïng: * Cho HS veà nhaø laøm caâu C12 * Suy nghó vaø laøm caâu C13 IV. Cuõng coá: Ghi nhôù vaø coù theå em chöa bieát V. Daën doø: Laøm baøi taäp vaø xem baøi môùi. Trang 12 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Tieát 6 Tuaàn 6 Baøi 6 : LÖÏC – HAI LÖÏC CAÂN BAÈNG ---------- I. Muïc ñích: 1. Neâu ñöôïc caùc ví duï veà löïc ñaåy, löïc keùo vaø chæ ra ñöôïc phöông vaø chieàu cuûa löïc ñoù. 2. Neâu ñöôïc ví duï veà hai löïc caân baèng. 3. Neâu ñöôïc caùc nhaän xeùt sau khi quan saùt thí nghieäm. 4. Söõ duïng ñuùng caùc thuaät ngöõ: löïc ñaåy, löïc keùo, phöông vaø chieàu, löïc caân baèng. II. Chuaån bò: Cho moãi nhoùm HS: - 1 xe laên - 1 loø xo laù troøn - 1 loø xo meàm daøi 10cm - 1 thanh nam chaâm thaúng - 1 quaû giaù troïng baèng saét - 1 caùi giaù keïp. III. Leân lôùp: 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ a. Ñôn vò khoái löôïng laø gì? b. Ngöôøi ta duøng gì ñeå ño khoái löôïng? c. Baøi taäp 5.1;5.2 saùch baøi taäp 3. Vaøo baøi môùi. Hoaït ñoäng 1: Toå chöùc tình huoáng hoïc taâp HS quan saùt hình veõ : Trong 2 ngöôøi ai taùc duïng löïc ñaåy, ai taùc duïng löïc keùo leân caùi tuû? Löïc laø gì? Taïi sao caùi tuû ñöùng yeân khi caû hai ñeàu ñaåy vaø keùo? Vaøo baøi môùi - Löïc – Hai löïc caân baèng Hoaït ñoâng 2: Hình thaønh khaùi nieäm löïc I. Löïc 1. Thí nghieäm: * Boá trí thí nghieäm nhö hình veõ 6.1 - Höôùng daãn HS laøm thí nghieäm. + Duøng tay ñaåy xe laên eùp loø xo laïi vaø giöõ yeân.  Nhaän xeùt veà taùc duïng cuûa xe leân loø xo? + Tay ta (thoâng qua xe laên) ñaõ taùc duïng leân loø xo 1 löïc gì? ( löïc eùp ) + Buoâng tay ra coù nhaän xeùt gì veà taùc duïng cuûa loø xo bò neùn leân xe laên? ( löïc ñaåy ) * Boá trí thí nghieäm hình 6.2 - Duøng tay keùo loø xo daõn ra vaø giöõ yeân  Nhaän xeùt taùc duïng cuûa xe leân loø xo? - Loø xo daõn chöùng toû ñieàu gì? - Buoâng tay ra coù nhaän xeùt gì veà taùc duïng cuûa loø xo leân xe? Laøm thí nghieäm, nhaän xeùt. Traû lôøi C1 - Xe taùc duïng leân loø xo löïc eùp - Loø xo taùc duïng leân xe löïc ñaåy Tieán haønh thí nghieäm Thoáng nhaát traû lôøi C2 Trang 13 * Boá trí thí nghieäm hình 6.3 Ñöa nam chaâm laïi gaàn quaû naëng  hieän töôïng gì xaûy ra? Laøm caâu C3. * Höôùng daãn HS döïa vaøo 3 thí nghieäm treân ñeå laøm caâu C4. - Goïi HS laøm - Thoáng nhaát keát quaû.  Ruùt ra keát luaän: Laøm thí nghieäm Traû lôøi caâu C3 C4: (1) Löïc ñaåy (4) Löïc keùo (2) Löïc eùp (5) Löïc huùt (3) Löïc keùo 2. Keát Luaän: Khi vaät naøy ñaåy hoaëc keùo vaät kia ta noùi vaät naøy taùc duïng leân vaät kia. Hoaït ñoäng 3: Nhaän xeùt veà phöông vaø chieàu cuûa löïc. II. Phöông vaø chieàu cuûa löïc Laøm laïi thí nghieäm vaø tìm hieåu veà * Cho HS laøm laïi TN 6.1;6.2. phöông vaø chieàu cuûa 1 löïc H6.1;6.2 * Giaûi thích phöông vaø chieàu H 6.2 - Vaäy löïc keùo do tay ta taùc duïng leân loø xo coù C5: Phöông : Truøng phöông nam chaâm phöông vaø chieàu nhö theá naøo? Chieàu: Töø quaû naëng ñeán nam chaâm. * Giaûi thích phöông vaø chieàu H 6.1. - Löïc do tay ta taùc duïng vaøo loø xo coù phöông vaø chieàu nhö theá naøo? * Moãi löïc coù phöông vaø chieàu xaùc ñònh. * Cho HS tìm phöông vaø chieàu ôû H 6.3 Hoaït ñoäng 4: Hai löïc caân baèng. * Cho HS laøm caâu C6: - Sôïi daây dòch chuyeån ntn neáu ñoäi beân traùi maïnh hôn, yeáu hôn, neáu 2 ñoäi maïnh ngang nhau? * Cho HS laøm caâu C7: - Löïc ñoäi beân traùi taùc duïng leân daây laø löïc gì? Coù phöông vaø chieàu nhö theá naøo? - Löïc ñoäi beân phaûi tduïng leân daây laø löïc gì? Coù phöông vaø chieàu nhö theá naøo? * Cho HS laøm caâu C8: - Cho HS ñieàn - Thoáng nhaát keát quaû III. Hai löïc caân baèng. C6: - Neáu ñoäi beân traùi maïnh hôn: sôïi daây qua vaïch beân traùi. - Neáu yeáu hôn: daây qua beân phaûi - Maïnh ngang nhau: daây ñöùng yeân. C7: Beân traùi Phöông: doïc theo sôïi daây. Chieàu: Töø phaûi qua traùi. Beân phaûi Phöông: doïc theo sôïi daây Chieàu: töø traùi qua phaûi C8: (1) Caân baèng (3) Chieàu (2) Ñöùng yeân (4) Phöông (5) Chieàu Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng IV. Vaän duïng C9: a. löïc ñaåy C10: b. Löïc keùo * Cho HS laøm caâu C9 * Laøm caâu C10 IV: Cuûng coá: - Ghi nhôù - Cho VD veà 2 löïc caân baèng. - Coù theå em chöa bieát. V: Daën doø: Hoïc baøi, laøm baøi vaø xem baøi môùi. Baøi taäp: 6.1 6.3 Sbt Trang 14 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Tieát 7 Tuaàn 7 Baøi 7 : TÌM HIEÅU KEÁT QUAÛ TAÙC DUÏNG CUÛA LÖÏC ---------- I. Muïc tieâu: 1. Neâu ñöôïc moät soá VD veà löïc tduïng leân 1 vaät vaø laøm bieán ñoåi vaän toác cuûa vaät ñoù. 2. Neâu moät soá VD veà löïc tduïng leân vaät vaø laøm bieán daïng vaät ñoù. II. Chuaån bò: Cho moãi nhoùm hoïc sinh: - 1 xe laên - 1 maùng nghieâng - 1 loø xo - 1 hoøn bi - 1 sôïi daây. III. Leân lôùp: 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ a. Neâu ghi nhôù b. Neâu VD veà 2 löïc caân baèng c. Baøi taäp 6.1 3. Vaøo baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp. Cho HS quan saùt H veõ: Laøm theá naøo ñeå bieát ñöôïc ai ñang giöông cung, ai chöa giöông cung. Laøm theá naøo ñeå bieát ñöôïc coù löïc taùc duïng vaøo 1 vaät hay khoâng? Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu hieän töôïng xaûy ra khi löïc taùc duïng. I. Nhöõng hieän töôïng caàn chuù yù quan saùt khi coù löïc taùc duïng: 1. Nhöõng söï bieán ñoåi cuûa cñ: C1: - HS baét quaû boùng - Neùm hoøn ñaù - HS ñaù quaû boùng ñang laên - Xe ñaïp ñang chaïy - Baén hoøn bi - Vaät ñang chuyeån ñoäng, bò döøng laïi: + Cho HS laáy Ví duï - Vaät ñang ñöùng yeân, baét ñaàu chuyeån ñoäng: + Laáy VD. - Vaät chuyeån ñoäng nhanh leân. + Laáy VD. - Vaät chuyeån ñoäng chaäm daàn. + Laáy VD. - Vaät ñang cñoäng theo höôùng naøy boãng chuyeån ñoäng theo höôùng khaùc. + Laáy VD. 2. Nhöõng söï bieán daïng: * Cho HS laøm caâu C1: C2: * Bieán daïng laø söï thay ñoåi hình daïng cuûa 1 vaät Hình a: Ngöôøi giöông cung ñaõ td * HS traû lôøi caâu C2 vaøo daây cung laøm cho daây cung vaø * Cho HS laáy VD veà söï bieán daïng caùnh cung bò bieán daïng. Hoaït ñoäng 3: Nghieân cöùu nhöõng keát quaû taùc duïng cuûa löïc II. Nhöõng keát quaû taùc duïng cuûa löïc Trang 15 1. Thí nghieäm * Cho HS quan saùt laïi TN 6.1 vaø laøm caâu 6.1 C3: - Khi ta ñoät nhieân buoâng tay khoâng giöõ xe nöõa Loø xo laù troøn laøm xe laên cñoäng. thì xe nhö theá naøo? - Nhaän xeùt veà keát quaû taùc duïng cuûa loø xo laù troøn C4: leân xe? Xe ñang chuyeån ñoäng thì döøng laïi * Laøm thí nghieäm H 7.1 - Taïi sao xe ñang chuyeån ñoäng laïi bò döøng laïi? C5: ( tay coâ keùo laïi ) Hoøn bi thay ñoåi chuyeån ñoäng. - Neáu keát quaû cuûa löïc maø tay ta taùc duïng leân xe thoâng qua sôïi daây? C6:  Taùc duïng löïc keùo  Keát quaø laøm cho xe ñöùng Laøm loø xo bò bieán daïng. yeân khoâng chuyeån ñoäng nöõa ( xe bñcñ) * Cho HS laøm caâu C4 * Laøm thí nghieäm H 7.2: - Khi hoøn bi va chaïm vaøo loø xo, loø xo ñaõ taùc 2. Ruùt ra keát luaän duïng vaøo hoøn bi moät löïc? C7: - Keát quaû cuûa löïc do loø xo taùc duïng leân hoøn bi (1) Bieán ñoåi chuyeån ñoäng of laøm cho hoøn bi nhö theá naøo? laøm cho hoøn bi bò (2) Bieán ñoåi chuyeån ñoäng of leäch höôùng cñ  bieán ñoåi chuyeån ñoäng (3) Bieán ñoåi chuyeån ñoäng of * Laøm thí nghieäm (4) Bieán daïng - Laáy tay eùp 2 ñaàu loø xo - Nhaän xeùt kquaû tduïng ñoù  loø xo bò neùn laïi C8: (1) Bieán ñoåi chuyeån ñoäng * Döïa vaøo caùc TN treân ñeå Ruùt ra keát luaän (2) Bieán daïng * Cho HS laøm caâu C7 - Goïi HS laøm vieäc caù nhaân - Thoáng nhaát keát quaû. * Cho HS laøm caâu C8 - Neâu Kquaû tduïng cuûa löïc bñcñ vaø bieán daïng. Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng * Höôùng daãn cho HS laøm caâu C9 ; C10 ; C11. III. Vaän duïng: C9: - Neùm hoøn ñaù - Ñaù quaû boùng - Chaïy xe ñaïp C10: - Neùm quaû boùng - Neùn loø xo C11: - Ñaù quaû boùng IV. Cuûng coá: Ghi nhôù vaø ñoïc “ coù theå em chöa bieát” V. Vaän duïng: Hoïc baøi vaø laøm baøi taäp. Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Tieát 8 Tuaàn 8 Trang 16 Baøi 8 : TROÏNG LÖÏC – ÑÔN VÒ LÖÏC ---------I. Muïc ñích: 1. Hieåu ñöôïc troïng löïc hay troïng löôïng laø gì? Neâu ñöôïc phöông vaø chieàu cuûa troïng löïc. Naém ñöôïc ñôn vò ño cöôøng ñoä cuûa löïc laø Niutôn. 2. Bieát vaän duïng kieán thöùc thu nhaän ñöôïc vaøo thöïc teá vaø kyõ thuaät: söû duïng daây doäi ñeå xaùc ñònh phöông thaúng ñöùng. 3. Coù yù thöùc vaän duïng kieán thöùc vaøo cuoäc soáng. II. Chuaån Bò: - 1 giaù treo - 1 quaû naëng coù moùc treo - 1 khay nöôùc - 1 loø xo - 1 daây doäi - 1 chieác eâke III. Leân Lôùp: 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ a. Neâu keát quaû löïc taùc duïng leân 1 vaät? b. Baøi taäp 7.1 vaø 7.2 Sbt c. Baøi taäp 7.3 vaø 7.4 Sbt 3. Vaøo baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp. Traùi ñaát cuûa chuùng ta hình gì? Chuùng ta hay con Traû lôøi caâu hoûi cuûa Giaùo vieân. ngöôøi soáng ôû ñaâu treân traùi ñaát? Ñoïc maåu ñoái thoaïi Cho moãi HS ñoïc maãu ñoái thoaïi vaø vaøo baøi môùi. Hoaït ñoäng 2: Phaùt hieän söï toàn taïi cuûa troïng löïc I. Troïng löïc laø gì? 1. Thí nghieäm C1: * Höôùng daãn HS laøm thí nghieäm : - Loø xo ñaõ tduïng vaøo quaû naëng. - Quaû naëng taùc duïng löïc laøm loø xo daõn ra. - Löïc ñoù coù phöông vaø chieàu: - Loø xo coù taùc duïng leân quaû naëng khoâng? + Phöông: thaúng ñöùng - Löïc coù phöông vaø chieàu nhö theá naøo? + Chieàu: Töø döôùi leân. - Taïi sao quaû naëng laïi ñöùng yeân? - Quaû naëng ñöùng yeân vì quaû naëng * Cho HS laøm caâu C1: chòu tduïng bôûi 2 löïc caân baèng. * Laøm thí nghieäm b . C2: * Cho HS suy nghó vaø laøm caâu C2 - Vieân phaán bò traùi ñaát huùt neân rôi - Phaán naèm yeân trong tay, khi coâ thaû tay ra thì xuoáng ñaát. vieân phaán seõ nhö theá naøo? Löïc ñoù coù phöông vaø chieàu:  chuyeån ñoäng ( rôi xuoáng ) bò traùi ñaát huùt. + Phöông: Thaúng ñöùng. - Löïc ñoù coù phöông vaø chieàu nhö theá naøo? + Chieàu: Töø treân xuoáng. * Cho HS laøm caâu C3: C3: - Goïi caù nhaân HS laøm. (1) Caân baèng (4) Löïc huùt - Thoáng nhaát keát quaû. Trang 17 (2) Traùi ñaát (3) Bieán ñoåi 2. Keát luaän: (5) Traùi ñaát * Töø thí nghieäm treân chuùng ta ruùt ra keát luaän: - Traùi ñaát taùc duïng gì leân moïi vaät? - Löïc naøy coøn goïi laø troïng löïc. Cho HS ñoïc keát luaän vaø traû lôøi caâu hoûi - Ngöôøi ta coøn goïi troïng löïc taùc duïng leân 1 vaät laø cuûa Giaùo vieân. troïng löôïng cuûa vaät. Hoaït ñoång3: Tìm hieåu veà phöông vaø chieàu cuûa troïng löïc. II. Phöông vaø chieàu cuûa troïng löïc: 1. Phöông vaø chieàu cuûa troïng löïc: * Goïi HS ñoïc phaàn:  - Ngöôøi thôï xaây duøng daây doäi ñeå laøm gì? - Daây doäi coù caáu taïo nhö theá naøo? - Daây doäi coù phöông ra sao? * Cho HS laøm caâu C4 - Goïi HS laøm vieäc caù nhaân - Thoáng nhaát keát quaû. - Ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi cuûa GV. C4: (1) Caân baèng (3) Thaúng ñöùng (2) Daây doäi (4) Höùng töø treân  * Keát luaän: Töø phaàn treân Keát luaän veà phöông vaø chieàu cuûa C5: troïng löïc. (1) Thaúng ñöùng Troïng löïc ñöôïc duøng ñôn vò laø gì? (2) Töø treân xuoáng döôùi Hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu veà ñôn vò löïc * Cho HS ñoïc phaàn:  - Ñôn vò troïng löïc laø gì? - Quaû caân 100g coù p laø bao nhieâu? - m = 1kg  p = 10 N m = 50kg  p = 500N m = 10kg  p = 100N - Coù theå vieát 10kg=100N ñöôïc khoâng? Vì sao? III. Ñôn vò löïc - Ñôn vò löïc laø Niutôn Kí hieäu laø: N - Khoái löôïng vaät laø: 100g  P = 1N - Khoái löôïng vaät laø 1kg  P =10N - Traû lôøi caù nhaân. Hoaït ñoäng 5: Vaän duïng. * Höôùng daãn HS laøm TN ñeå tìm moái lieân heä V. Vaän duïng. giöõa phöông thaúng ñöùng vaø maët naèm ngang. C6: Phöông thaúng ñöùng vaø maët phaúng naèm ngang vuoâng goùc vôùi nhau. IV. Cuûng coá: - Cheùp “ Ghi nhôù” - Troïng löïc laø gì? - Phöông vaø chieàu cuûa troïng löïc? - Ñôn vò löïc laø gì? V. Daën doø: Hoïc baøi vaø laøm baøi taäp 8.1  8.4 saùch baøi taäp Xem tröôùc baøi 9 ( kieåm tra 1 tieát ) Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Tieát 10 Tuaàn 10 Trang 18 Baøi 9 : LÖÏC ÑAØN HOÀI ---------- I. Muïc ñích – yeâu caàu: 1. Nhaän bieát ñöôïc vaät ñaøn hoài ( qua söï ñaøn hoài cuûa loø xo ). Traû lôøi ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa löïc ñaøn hoài. Ruùt ra ñöôïc nhaän xeùt veà söï phuï thuoäc ñaøn hoài vaø ñoä bieán daïng cuûa vaät ñaøn hoài. 2. Nghieân cöùu hieän töôïng ñeå ruùt ra quy luaät veà söï bieán daïng vaø löïc ñaøn hoài. 3. Reùn luyeän yù thöùc tìm toøi quy luaät vaät lyù qua caùc hieän töôïng töï nhieân. II. Chuaån bò - 1 giaù treo - 1 loø xo - 1 thöôùc chia ñoä ñeán mm - 4 quaû naëng gioáng nhau, moãi quaû 50g. III. Leân Lôùp: 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ : khoâng coù 3. Baøi môùi: ÔÛ ñaây Coâ coù 1 sôïi daây cao su vaø 1 loø xo. Em naøo haõy cho bieát 2 vaät naøy coù tính chaát gì gioáng nhau? HS : ? Hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu ñoä bieán daïng. Bieán daïng ñaøn hoài I. Bieán daïng ñaøn hoài. Ñoä bieán daïng 1. Bieán daïng cuûa moät loø xo. - Yeâu caàu HS ñoïc taøi lieäu - GV laøm thí nghieäm cho HS quan saùt. - Cho HS ño chieàu daøi lo - Ñoåi khoái löôïng  Troïng löôïng 50g  100g  150g  - Cho HS ño chieàu daøi l khi treo 1,2,3 quaû naëng. * Ruùt ra keát luaän - Yeâu caàu HS laøm caâu C1  thoáng nhaát keát quaû. + Loø xo bieán daïng coù ñaëc ñieåm gì? + Loø xo coù tính chaát gì? Quan saùt, traû lôøi vaø ghi vaøo baûng 9.1 * Ruùt ra keát luaän C1: (1) Daõn ra (2) Taêng leân (3) Baèng 2. Ñoä bieán daïng cuûa loø xo: Ñoä bieán daïng cuûa loø xo laø hieäu giöõa chieàu - Ñoä daøi töï nhieân cuûa loø xo lo = 3cm - Khi treo vaät vaøo chieàu daøi loøxo laø: 5cm = l daøi khi bieán daïng vaø chieàu daøi töï nhieân cuûa loø xo: l - lo . - Tính xem loø xo daõn bao nhieâu? * Tính  nhaän xeùt caùch tính. l - lo = 5 – 3 = 2cm * Höôùng daãn HS laøm C2. C2: Laøm vaø ghi vaøo baûng. Trang 19 Hoaït ñoäng 2: Löïc ñaøn hoài vaø ñaëc ñieåm cuûa noù. - Löïc ñaøn hoài laø gì? Höôùng daãn HS laøm C3. Höôùng daãn HS laøm caâu C4. II. Löïc ñaøn hoài vaø ñaëc ñieåm cuûa noù. 1. Löïc ñaøn hoài - Ñoïc taøi lieäu. C3: - Löïc ñaøn hoài caân baèng vôùi troïng löôïng cuûa vaät. - Cöôøng ñoä löïc ñaøn hoài baèng cöôøng ñoä troïng löôïng. 2. Ñaëc ñieåm cuûa löïc ñaøn hoài C4: Hoaït ñoäng 3: Vaän duïng – cuûng coá – daën doø. - Höôùng daãn HS laøm caâu C5, C6. thoáng III. Vaän duïng. nhaát caâu traû lôøi. C5: - Cheùp “ghi nhôù” ; “ coù theå em chöa bieát” C6: - Baøi taäp: saùch baøi taäp. Laøm theo yeâu caàu GV Trang 20
- Xem thêm -