Tài liệu Giáo án vật lý 6 cả năm_2

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 174 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Bé Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN VẬT LÍ (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2011-2012) PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 Cả năm: 37 tuần (35 tiết) Học kì I: 19 tuần (18 tiết) Học kì II: 18 tuần (17 tiết) Nội dung Chương I. CƠ HỌC Chương II. NHIỆT HỌC Kiểm tra 1 tiết học kì I (học xong bài 8: Trọng lực Đơn vị trọng lực) Ôn tập và kểm tra học kì I (học xong bài 14: Mặt phẳng nghiêng) Kiểm tra 1 tiết học kì II (học xong bài 22: Nhiệt kế Nhiệt giai) Ôn tập và kểm tra học kì II Tổng số tiết trong năm học Tổng số tiết 17 12 1 Lí thuyết 16 11 Thực hành 1 1 Ôn tập, bài tập 2 1 2 35 bé gi¸o ¸n vËt lý 6 chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng 2011-2012 Ch¬ng 1: C¬ häc. TiÕt 1 Ngµy so¹n / Líp d¹y TiÕt Líp d¹y TiÕt / Ngµy d¹y / / SÜ sè Ngµy d¹y / / SÜ sè Bµi 1: / / V¾ng:........................... V¾ng:........................... §o ®é dµi. I – Môc tiªu 1. KiÕn thøc: - KÓ tªn mét sè dông cô ®o chiÒu dµi. - BiÕt x¸c ®Þnh giíi h¹n ®o (GH§), ®é chia nhá nhÊt (§CNN) cña dông cô ®o. 2. KÜ n¨ng: 1 -BiÕt íc lîng gÇn ®óng mét sè ®é dµi cÇn ®o. - BiÕt ®o ®é dµi cña mét sè vËt th«ng thêng. - BiÕt tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh c¸c kÕt qu¶ ®o. - BiÕt sö dông thíc ®o phï hîp víi vËt cÇn ®o. 3. Th¸i ®é : RÌn tÝnh cÈn thËn , ý thøc hîp t¸c trong ho¹t ®éng thu thËp th«ng tin trong nhãm. II – chuÈn bÞ : 1. §èi víi GV - Tranh vÏ to thíc kÎ co GH§ 20cm vµ §CNN lµ 2mm - Tranh vÏ to b¶ng kÕt qu¶1.1. 2. §èi víi HS - Mçi nhãm 1 thíc kÎ cã §CNN lµ 1mm. - Mét thíc d©y cã §CNN lµ 1mm. - Mét thíc cuén cã §CNN lµ 0,5cm. - Mét tê giÊy kÎ b¶ng kÕt qu¶ ®o ®é dµi lµ 1.1. III - TiÕn tr×nh d¹y häc 1. KiÓm tra bµi cò 2. D¹y néi dung bµi míi Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc , giíi thiÖu kiÕn thøc c¬ b¶n cña ch¬ng, ®Æt vÊn ®Ò - Cho HS ®äc vµ cïng trao - HS quan s¸t tranh ®æi xem trong ch¬ng nghiªn cøu vÊn ®Ò g×? - G nªu l¹i c¸c kiÕn thøc sÏ häc trong ch¬ng tr×nh Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp. - GV cho HS quan s¸t tranh vÏ vµ tr¶ lêi c©u hái ®Æt ra ë ®Çu bµi. - ? C©u chuyÖn cña 2 b¹n - HS quan s¸t tranh vµ nªu nªu lªn vÊn ®Ò g×? ph¬ng ¸n tr¶ lêi. H·y nªu c¸c ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt? - GV: §Ó khái tranh c·i , hai chÞ em ph¶i thèng nhÊt víi nhau vÒ ®iÒu g× ? Bµi häc h«m nay sÏ gióp chóng ta tr¶ lêi c©u hái 2 nµy? Ho¹t ®éng 3: ¤n l¹i vµ íc lîng ®é dµi cña mét sè ®¬n vÞ ®o ®é dµi - Yªu cÇu hs ®äc th«ng tin phÇn 1 trong SGK - §¬n vÞ ®o ®é dµi trong hÖ thèng ®o lêng hîp ph¸p cña níc ta lµ g×? KÝ hiÖu ? - Nªu mét sè ®¬n vÞ ®o thêng dïng ? mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ. - Yªu cÇu H lµm C1 : G vµ H cïng kiÓm tra vµ chèt kÕt qu¶ ®óng. Chó ý ®¬n vÞ chÝnh lµ m, nªn ta thêng quy ®æi vÒ m ®Ó tÝnh to¸n G giíi thiÖu thªm 1 vµi ®¬n vÞ ®o ®é dµi sö dông trong thùc tÕ: 1inh = 2,54 cm; 1ft = 30,48cm ; 1 n¨m anh s¸ng ®o kho¶ng c¸ch lín trong vò trô. - Yªu cÇu H ®äc vµ thùc hiÖn C2 theo tõng bµn - C3: Yªu cÇu HS íc lîng ®é dµi gang tay cña b¶n th©n vµ tù kiÓm tra xem íc lîng cña em so víi ®é dµi kiªm tra kh¸c nhau bao nhiªu? - GV: C¸c em cã thÓ ghi vë kÕt qu¶ íc lîng vµ kÕt qu¶ kiÓm tra. Tù ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng íc lîng cña b¶n th©n: NÕu sù kh¸c nhau - HS «n l¹i c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi ®· häc. - Tõng HS nªu l¹i kiÕn thøc cò. - 3 HS lªn b¶ng lµm C1. 1m = 10dm; 1m = 100cm; 1cm = 10mm; 1km = 1000m. I - §¬n vÞ ®o ®é dµi 1. ¤n l¹i mét sè ®¬n vÞ ®o ®é dµi. §¬n vÞ chÝnh lµ: MÐt(m) ngoµi ra cßn cã ®¬n vÞ: Kil«mÐt ( km) centimÐt(cm) milimÐt(mm).. 2. ¦íc lîng ®é dµi - HS : ¦íc lîng 1m chiÒu dµi bµn . + §o b»ng thíc kiÓm tra. + NhËn xÐt gi¸ trÞ íc lîng vµ gi¸ trÞ ®o. + Tù ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng íc lîng 3 gi÷a ®é dµi íc lîng vµ ®é dµi kiÓm tra cµng nhá th× kh¶ n¨ng íc lîng cµng tèt. - GV lu ý kiÓm tra c¸ch ®o cña SH sau khi kiÓm tra ph¬ng ph¸p ®o. ? T¹i sao tríc khi ®o ®é dµi, chóng ta thêng ph¶i íc lîng ®é dµi vËt cÇn ®o? Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu dông cô ®o ®é dµi - Yªu cÇu HS quan s¸t h1.1/sgk/7 vµ tr¶ lêi c©u hái C4. - Yªu cÇu H tù ®äc kh¸i niÖm GH§ vµ §CNN. - 3 HS tr¶ lêi: Thî méc dïng thíc: d©y ( cuén);HS dïng thíc kÎ, Ngêi b¸n hµng dïng thíc: mÐt (thíc th¼ng) - Cho HS vËn dông tr¶ lêi C5. - GV treo tranh vÏ to thíc. Giíi thiÖu c¸ch x¸c ®Þnh §CNN vµ GH§ cña thíc. - Yªu cÇu HS thùc hµnh c©u C6, C7. - ? V× sao l¹i chän thíc ®o ®ã? - GV th«ng b¸o:ViÖc chän thíc ®o cã §CNN vµ GH§ phï hîp víi ®é dµi cña vËt ®o gióp ta ®o chÝnh x¸c ( GV lÊy VD cô thÓ) - GV dïng b¶ng kÕt qu¶ ®o ®é dµi ®· vÏ to ®Ó híng dÉn HS ®o ®é dµi vµ ghi kÕt qu¶ ®o vµo b¶ng - HS lµm viÖc c¸ nh©n tr¶ lêi c©u hái vµ thùc hµnh x¸c ®Þnh GH§ vµ §CNN cña 1 sè thíc. II - §o ®é dµi 1. T×m hiÓu dông cô ®o ®é dµi - Giíi h¹n ®o (GH§) cña thíc lµ ®é dµi lín nhÊt ghi trªn thíc. - §é chia nhá nhÊt (§CNN) cña mét thíc lµ ®é dµi gi÷a hai v¹ch chia liªn tiÕp trªn thíc. - HS ho¹t ®éng theo bµn tr¶ lêi C6;C7 - Khi ®o ph¶i íc lîng ®é dµi ®Ó chän thíc cã GH§ vµ §CNN phï hîp . - HS thùc hiÖn theo nhãm - HS thùc hµnh ®o ®é dµi 2. §o ®é dµi 4 1.1sgk. - GV quan s¸t c¸c nhãm vµ híng dÉn cô thÓ c¸ch tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh. - Cho HS so s¸nh kÕt qu¶ gi÷a c¸c nhãm. Chän 1 nhãm tr×nh bµy tiÕn tr×nh ®o. - G V nªu chó ý khi chän thíc ®o vµ c¸ch ®o. theo nhãm vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 1.1/sgk - HS so s¸nh kÕt qu¶ vµ tr×nh bµy tiÕn tr×nh ®o . 3. Cñng cè - luyÖn tËp – H íng dÉn vÒ nhµ. - §¬n vÞ ®o ®é dµi chÝnh lµ g×? - Khi dïng thíc ®o cÇn ph¶i chó ý ®iÒu g×? DÆn H vÒ nhµ ®äc tríc môc I ë bµi 2. Tr¶ lêi c¸c c©u hái C1;2;3;4;5;6;7. Lµm bµi tËp : 1-2.1 ®Õn 1-2.6. 5 TiÕt 2 Ngµy so¹n / Líp d¹y TiÕt Líp d¹y TiÕt / Ngµy d¹y / / SÜ sè Ngµy d¹y / / SÜ sè / / V¾ng:........................... V¾ng:........................... Bµi 2 §O ®é dµi ( TiÕp) I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: 2. KÜ n¨ng : + Cñng cè viÖc x¸c ®Þnh GH§ vµ §CNN cña thíc. + Cñng cè c¸ch x¸c ®Þnh gÇn ®óng ®é dµi cÇn ®o ®Ó chän thíc ®o cho phï hîp. + RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®o chÝnh x¸c ®é dµi cña vËt vµ ghi kÕt qu¶ + BiÕt tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh cña ®o ®é dµi. 3. Th¸i ®é, t tëng: - RÌn tÝnh trung thùc th«ng qua b¶n b¸o c¸o kÕt qu¶ . II - ChuÈn bÞ : 1. §èi víi GV - H×nh vÏ phãng to 2.1; 2.2; 2.3. 2. §èi víi hs - C¸c nhãm : + Thíc ®o cã §CNN : 0,5 cm. + Thíc ®o cã §CNN :mm. + Thíc d©y, thíc cuén , thíc kÑp (nÕu cã). III - TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò - HS1: H·y kÓ tªn ®¬n vÞ ®o chiÒu dµi vµ ®¬n vÞ nµo lµ ®¬n vÞ chÝnh. §æi ®¬n vÞ sau: 6 1km = ….m; 1m = ….km;1mm = ….m. 0,5km =….m ; 1m = …..cm; 1m = ……mm. - HS2: GH§ vµ §CNN cña dông cô ®o lµ g×? X¸c ®Þnh GH§ vµ §CNN cña 1 thíc. - G vµ H cïng nhËn xÐt vµ cho ®iÓm hs lªn b¶ng. 2. D¹y néi dung bµi míi Ho¹t ®éng cña GV 1cm = …m. Ho¹t ®éng cña HS Néi dung ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 T×m hiÓu c¸ch ®o ®é dµi - Th¶o luËn theo nhãm ®Ó I - C¸ch ®o ®é dµi tr¶ lêi c©u hái. C1; C2;C3;C4;C5 a, ¦íc lîng ®é dµi cÇn ®o. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh b, Chän thíc cã GH§ vµ bµy c©u tr¶ lêi theo sù §CNN thÝch hîp. ®iÒu khiÓn cña GV. c, §Æt thíc däc theo ®é dµi cÇn ®o sao cho mét - Hs tù lµm C6 nh yªu ®Çu cña vËt ngang b»ng cÇu sgk vµ ghi vµo vë kÕt víi v¹ch sè O cña thíc. qu¶ . d, §Æt m¾t nh×n theo h- H ®äc l¹i toµn bé kÕt íng vu«ng gãc víi c¹nh - Híng dÉn toµn líp th¶o luËn C6. thíc ë ®Çu kia cña vËt . luËn ®Ó thèng nhÊt phÇn e, §äc vµ ghi kÕt qu¶ ®o kÕt luËn . theo v¹ch chia gÇn nhÊt víi ®Çu kia cña thíc . - Yªu cÇu H ho¹t ®éng nhãm vµ th¶o luËn c¸c c©u hái C1; C2; C3; C4 ; C5. - - Ghi ra b¶ng nhãm. - GV cã thÓ híng dÉn: - Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy c©u tr¶ lêi. - GV ®¸nh gi¸ ®é chÝnh x¸c cña tõng c©u tr¶ lêi. - Cho HS tù lµm c©u C6. 3. Cñng cè – luyÖn tËp - GV cho Hs lµm lÇn lît c¸c c©u tõ C7 ®Õn C10 trong sgk. - GV cã thÓ híng dÉn Hs th¶o luËn nh th¶o luËn chung. - Yªu cÇu Hs nh¾c l¹i - Tõng hs hoµn thµnh c¸c c©u hái tõ C7 ; C8 - Hs th¶o luËn C9 ; C10 II – VËn dông C7: c. C8: c. C9: (1); (2); (3): 7cm. C10: Hs tù kiÓm tra 7 kiÕn thøc c¬ b¶n cña bµi. ( phÇn ®ãng khung). 4. Híng dÉn hs tù häc ë nhµ GV cho hs nhí l¹i kiÕn thøc bµi 1 vµ bµi 2 - yªu cÇu HS §o chiÒu dµi quyÓn vë: Em íc lîng lµ bao nhiªu vµ nªn chän dông cô cã §CNN lµ? - Ch÷a bµi 1-2.8/sbt/5. - Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc phÇn ghi nhí. - Bµi tËp: 1-2.9; 1-2.10; 1-2.11; 1-2.12; 1-2.13/ §äc phÇn cã thÓ em cha biÕt. §äc tríc bµi 3: §o thÓ tÝch chÊt láng. KÎ b¶ng 3.1: KÕt qu¶ ®o thÓ tÝch chÊt láng liªn hÖ theo ®t 0168.921.86.68 cã theo ph©n phèi ch¬ng tr×nh míi 2011-2012 chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng 8 TiÕt 3 Ngµy so¹n / Líp d¹y TiÕt Líp d¹y TiÕt / Ngµy d¹y / / SÜ sè Ngµy d¹y / / SÜ sè / / V¾ng:........................... V¾ng:........................... Bµi 3: §o thÓ tÝch chÊt láng. I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc : + BiÕt mét sè dông cô ®o thÓ tÝch chÊt láng. + BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh thÓ tÝch cña chÊt láng b»ng dông cô ®o thÝch hîp. 2. KÜ n¨ng: BiÕt sö dông dông cô ®o thÓ tÝch chÊt láng. 3.Th¸i ®é: RÌn tÝnh trung thùc,tØ mØ , thËn träng khi ®o thÓ tÝch chÊt láng vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ®o thÓ tÝch chÊt láng. II - ChuÈn bÞ : 1. §èi víi GV: - Mét sè vËt dông ®ùng chÊt láng, 1 sè ca cã ®Ó s½n chÊt láng( níc). 2. §èi víi HS Mçi nhãm 2 ®Õn 3 lo¹i b×nh chia ®é. III - TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. KiÓm tra bµi cò: - KiÓm tra: - HS 1: GH§ vµ §CNN cña thíc ®o lµ g×? T¹i sao khi ®o ®é dµi ta thêng íc lîng råi míi chän thíc? - HS 2: Ch÷a bµi tËp 1-2.7/sbt. 2. D¹y néi dung bµi míi Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Néi dung ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 9 §Æt vÊn ®Ò - GV cho HS quan s¸t h×nh vÏ sgk ( ë phÇn më bµi) ? Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt trong b×nh níc cßn chøa bao nhiªu níc? - Bµi häc h«m nay sÏ gióp chóng ta tr¶ lêi c¸c c©u hái võa nªu. Ho¹t ®éng 2 HS ®a ra c¸ch kiÓm tra T×m hiÓu ®¬n vÞ ®o thÓ tÝch I - §¬n vÞ ®o thÓ tÝch - Cho H ®äc phÇn th«ng tin 1 vµ tr¶ lêi c©u hái: - §¬n vÞ ®o thÓ tÝch lµ g×? - GV Nªu mét sè ®¬n vÞ ®o ®· häc? - Cho hs lªn x¸c ®Þnh GH§ vµ §CNN cña c¸c dông cô trong h×nh 3.1 GSK - Gäi Hs lªn b¶ng lµm C1. - HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái: - §¬n vÞ ®o thÓ tÝch lµ mÐt khèi (m3). - H s lªn b¶ng kiÓm tra: GH§, §CNN:… - Tõng HS lµm C1 1 hs lªn b¶ng tr¶ lêi . - Gäi c¸c Hs bæ sung, G thèng nhÊt kÕt qu¶ ®æi ®¬n vÞ ®o. Ho¹t ®éng 3 - §¬n vÞ ®o thÓ tÝch thêng dïng lµ mÐt khèi (m3) vµ lÝt (l) ngoµi ra cßn cã ®¬n vÞ dm3 ; cm3; mililÝt(ml) cc.. C1: 1 m3 = 1000 dm3 = 1000000cm3. 1m3 = 1000 lÝt = 1000000 ml = 106 cc. T×m hiÓu dông cô ®o thÓ tÝch - Yªu cÇu Hs tù lµm viÖc c¸ nh©n: §äc môc II.1 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái C2; C3; C4; C5 vµo vë. - GV cã thÓ híng dÉn HS th¶o luËn vµ thèng nhÊt tõng c©u tr¶ lêi: - Hs tù ®äc vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái theo sù híng dÉn cña GV: - C2: Ca ®ong to cã GH§ 1lÝt; §CNN lµ 0,5lÝt. Ca ®ong nhá cã GH§ vµ §CNN lµ 0,5lÝt II - §o thÓ tÝch chÊt láng 1. Dông cô ®o thÓ tÝch Chai lä ca ®ong cã s½n dung tÝch ; c¸c lo¹i ca ®ong ( ca, x«, thïng) ®· biÕt tríc dung tÝch; b×nh 10 - C2: Gäi H tr¶ lêi. G Can nhùa cã gh® lµ 5lÝt chia ®é, b¬m tiªm nhËn xÐt Kq vµ ®a ra kªt vµ §CNN lµ 1l qu¶ ®óng. - C3: Chai lä ®· biÕt s½n - C3: Gîi ý: dung tÝch: chai cocac«la + Ngêi b¸n x¨ng dÇu lÎ 1lÝt; can 10 lÝt; … thêng dïng dông cô nµo - C4: B×nh a: ®Ó ®ong? GH§:100ml; + §Ó lÊy ®óng lîng §CNN:2ml. thuèc cÇn tiªm, nh©n B×nh b:GH§: viªn y tÕ thêg dïng dông 250ml; §CNN: 50ml cô nµo? … B×nh c: GH§: 300ml; - C4: Cho HS quan s¸t vµ §CNN: 50ml. t×m GH§ vµ §CNN cña - C5: Chai lä ca ®ong cã mét sè b×nh chia ®é. s½n dung tÝch ; c¸c lo¹i ca - C5: HS th¶o luËn liÖt kª ®ong ( ca, x«, thïng) ®· c¸c dông cô ®o ®· biÕt . biÕt tríc dung tÝch; b×nh - GV ®iÒu chØnh ®Ó HS chia ®é, b¬m tiªm ghi vë. Ho¹t ®éng 4 T×m hiÓu c¸ch ®o thÓ tÝch chÊt láng - Cho HS th¶o luËn theo nhãm nhá thèng nhÊt c©u tr¶ lêi c©u C6; C7; C8. - Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi. - GV vµ HS cïng nhËn xÐt ®a ra kÕt qu¶ ®óng. - Yªu cÇu hs tù nghiªn cøu C9 vµ tr¶ lêi. - GV gäi HS ®äc kÕt qu¶ . - GV ®a ra kÕt luËn . - Gäi HS ®äc l¹i C9 sau khi ®· ®iÒn ®ñ c¸c yªu cÇu. 2. T×m hiÓu c¸ch ®o thÓ tÝch chÊt láng C¸ch ®o : - C6: b) ®Æt th¼ng ®øng. a, ¦íc lîng thÓ tÝch cÇn - C7: b) ®Æt m¾t nh×n ®o . ngang víi mùc chÊt láng b, Chän b×nh chia ®é cã ë gi÷a b×nh. GH§ vµ §CNN thÝch hîp - C8: a)70cm3; b) 50cm3; . c) 40cm3. c,§Æt b×nh chia ®é th¼ng - hs lµm viÖc c¸ nh©n ®øng . §Æt m¾t nh×n ®iÒn vµo chç trèng cña ngang c©u C9 ®Ó rót ra kÕt luËn d, víi ®é cao mùc níc vÒ c¸ch ®o thÓ tÝch chÊt trong b×nh . láng. e, §äc vµ ghi kÕt qu¶ ®o (1)- thÓ tÝch; (2)- GH§; theo v¹ch chia gÇn nhÊt (3)- §CNN; (4): Th¼ng víi mùc chÊt láng . ®øng; (5): ngang; (6): gÇn nhÊt. - HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái: Ho¹t ®éng 5 11 Thùc hµnh ®o thÓ tÝch chÊt láng chøa trong b×nh - GV dïng b×nh 1 vµ 2 ®Ó minh ho¹ l¹i 2 c©u hái ®· ®Æt ra ë ®Çu bµi ( x¸c ®Þnh dung tÝch b×nh chøa vµ thÓ tÝch níc cßn cã trong b×nh), ®«ng thêi nªu môc ®Ých cña thùc hµnh. - Cho HS quan s¸t b¶ng 3.1 ®Ó híng dÉn HS thùc - HS thùc hµnh theo hµnh theo nhãm vµ ghi nhãm kÕt qu¶ thùc hµnh. ? Nªu ph¬ng ¸n ®o thÓ tÝch cña níc trong Êm vµ trong b×nh? - §o b»ng ca mµ níc trong Êm cßn Ýt th× kÕt qu¶ lµ bao nhiªu . KÕt qu¶ nh vËy lµ gÇn ®óng. - §o b»ng b×nh chia ®é. So s¸nh kÕt qu¶ ®o b»ng b×nh chia ®é vµ b»ng ca ®ong. NhËn xÐt. 3. Thùc hµnh 3. Cñng cè – LuyÖn tËp Bµi häc ®· gióp chóng ta tr¶ lêi c©u hái ban ®Çu cña tiÕt häc nh thÕ nµo ? Cho hs Lµm bµi 3.1; 3.2. 4. Híng dÉn hs tù häc ë nhµ + Lµm l¹i c¸c c©u: C1 ®Õn C9; häc phÇn ghi nhí. + Lµm bµi tËp: 3.3 ®Õn 3.7. liªn hÖ theo ®t 0168.921.86.68 cã theo ph©n phèi ch¬ng tr×nh míi 2011-2012 chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng 12 TiÕt 4 Ngµy so¹n / Líp d¹y TiÕt Líp d¹y TiÕt / Ngµy d¹y / / SÜ sè Ngµy d¹y / / SÜ sè / / V¾ng:........................... V¾ng:........................... Bµi 4 §o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc. I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - HS biÕt ®o thÓ tÝch c¸c vËt r¾n kh«ng thÊm níc. BiÕt sö dông c¸c dông cô ®o thÓ tÝch vËt r¾n bÊt k× kh«ng thÊm níc. - Tu©n thñ c¸c quy t¾c ®o vµ trung thùc víi c¸c sè liÖu mµ m×nh ®o ®îc, hîp t¸c trong mäi c«ng viÖc cña nhãm häc tËp. II - ChuÈn bÞ 1. §èi víi GV + VËt r¾n kh«ng thÊm níc ( mét vµi hßn ®¸ hoÆc ®inh èc). + 1 b×nh chia ®é , 1 chai ( lä hoÆc ca ®ong) cã ghi s½n dung tÝch d©y buéc. + 1 b×nh trµn( nÕu kh«ng cã th× thay b»ng ca, b¸t ,hoÆc b×nh chøa lät vËt r¾n). + 1 b×nh chøa( nÕu kh«ng cã th× thay b»ng ®Üa hoÆc khay ®Æt díi b×nh trµn). + KÎ s½n b¶ng4.1 ( kÕt qu¶ ®o thÓ tÝch vËt r¾n) vµo vë + 1 x« ®ùng níc. 2. §èi víi HS: §äc tríc bµi míi. III - TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. KiÓm tra bµi cò: ? §Ó ®o thÓ tÝch cña chÊt láng em dïng dông cô nµo? Nªu quy t¾c ®o? §¬n vÞ ®o thÓ tÝch lµ g×? 2. D¹y néi dung bµi míi Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Néi dung ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 Tæ chøc t×nh huèng häc tËp - ë bµi tríc c¸c em ®· ®îc häc vÒ ®o thÓ tÝch cña chÊt láng.Ta thÊy dïng - H quan s¸t h×nh 4.1/sgk 13 b×nh chia ®é cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc dung tÝch b×nh chøa vµ thÓ tÝch chÊt láng cã trong b×nh, cßn nh÷ng vËt r¾n kh«ng thÊm níc nh ®inh èc, hßn ®¸ th× ®o nh thÕ nµo? Ta nghiªn cøu bµi h«m nay. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch ®o thÓ tÝch cña nh÷ng vËt r¾n kh«ng thÊm níc. - GV giíi thiÖu:Ngêi ta cã thÓ x¸c ®Þnh thÓ tÝch vËt r¾n b¨ng b×nh chia ®é, b×nh trµn vµ b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. Nhng ë bµi nµy ta n/c 2 c¸ch ®o thÓ tÝch vËt r¾n b»ng h.4.2 vµ h.4.3/sgk. - C¸c em h·y quan s¸t h×nh vÏ vµ m« t¶ l¹i c¸ch lµm? - GV: §a b¶ng phô ghi c¸c bíc ®o thÓ tÝch cña vËt r¾n kh«ng thÊm níc b»ng b×nh chia ®é: vµ b»ng b×nh trµn . * GV chó ý cho hs : B×nh chia ®é chØ ®o ®îc thÓ tÝch cña 1 sè vËt r¾n nhá bá lät b×nh cßn ph¬ng ph¸p ®o thÓ tÝch b»ng b×nh trµn cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc thÓ tÝch cña nhiÒu vËt h¬n nhng ®é chÝnh x¸c ®o ®îc th× kÐm h¬n. V× vËy khi sö dông ph¬ng ph¸p nµy cÇn chó ý ®æ níc ®Çy miÖng b×nh trµn vµ cè g¾ng tr¸nh lµm I - C¸ch ®o thÓ tÝch cña nh÷ng vËt r¾n kh«ng thÊm níc. - HS quan s¸t h×nh vÏ vµ m« t¶ l¹i theo yªu cÇu cña GV. - H th¶o luËn theo nhãm. - D·y 1 lµm viÖc víi h.4.2; d·y 2 lµm viÖc víi h.4.3.Th¶o luËn theo nhãm ®Ó m« t¶ c¸ch ®o thÓ tÝch cña hßn ®¸ t¬ng øng víi h×nh vÏ ®· giao. Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm m« t¶ l¹i c¸ch ®o. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung nÕu cÇn. 1.Dïng b×nh chia ®é 2. Dïng b×nh trµn: 3. KÕt luËn: - §èi víi b×nh chia ®é: Th¶ ch×m vËt vµo chÊt láng ®ùng trong b×nh chia ®é. ThÓ tÝch phÇn chÊt láng d©ng lªn b»ng thÓ tÝch cña vËt. - §èi víi b×nh trµn: Th¶ vËt ®ã vµo b×nh trµn. ThÓ tÝch phÇn chÊt láng trµn ra b»ng thÓ tÝch cña vËt. 14 thÊt tho¸t níc trµn ra ngoµi khi ®o. G: cho H tù lµm C3. Gäi c¸c H ®äc kÕt qu¶. G vµ H nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng. Ho¹t ®éng3: Thùc hµnh ®o thÓ tÝch - GV: Ph¸t dông cô thùc hµnh vµ yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm : - Thùc hµnh ®o thÓ tÝch vËt r¾n ( hßn sái) b»ng 1 trong 2 c¸ch võa häc tuú theo dông cô cho phÐp. - GV quan s¸t vµ híng dÉn cô thÓ c¸c nhãm . - GV ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh lµm viÖc còng nh kÕt qu¶ thùc hµnh cña c¸c nhãm. - H S thùc hµnh theo 3. Thùc hµnh ®o thÓ nhãm vµ ghi kÕt qu¶ thùc tÝch vËt r¾n hµnh vµo b¶ng 4.1 ®· kÎ s½n. 3. Cñng cè – LuyÖn tËp - Yªu cÇu hs lµm C4;C5;C6 - HS th¶o luËn nhãm Vµ ®a ra chó ý. II – VËn dung C4.Khi ®ã cµn chó ý: - Ph¶i ®¶m b¶o cho ca vµ b¸t lu«n kh« . - Khi ®æ níc vµo ca ph¶i ®æ b»ng mÆt ca. 4. Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ - Híng dÉn C5; C6 trong sgk vµ giao vÒ nhµ lµm. - Cho H S lµm bµi tËp 4.1 vµ 4.2sbt Híng dÉn bµi 4.2. vµ cho vÒ nhµ lµm bµi tËp: 4.3; 4.4 sbt. liªn hÖ theo ®t 0168.921.86.68 cã theo ph©n phèi ch¬ng tr×nh míi 2011-2012 chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng 15 TiÕt 5 Ngµy so¹n / Líp d¹y TiÕt Líp d¹y TiÕt / Ngµy d¹y / / SÜ sè Ngµy d¹y / / SÜ sè / / V¾ng:........................... V¾ng:........................... Bµi 5: Khèi lîng - §o khèi lîng. I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - Tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái cô thÓ nh: Khi ®Æt mét tói ®êng lªn mét c¸i c©n , c©n chØ 1 kg,th× sè ®ã chØ g×? - Tr×nh bµy ®îc c¸ch ®iÒu chØnh sè 0 cho c©n R«becvan vµ c¸ch c©n mét vËt b»ng c©n R«becvan. 2. KÜ n¨ng: - NhËn biÕt ®îc qu¶ c©n 1kg. - §o ®îc khèi lîng mét vËt b»ng c©n. - ChØ ra ®îc §CNN vµ GH§ cña mét c¸i c©n. II - ChuÈn bÞ : 1. §èi víi GV C¶ líp: + 1 c¸i c©n R«becvan vµ hép qu¶ c©n. + VËt ®Ó c©n. + Tranh vÏ to c¸c lo¹i c©n trong sgk. 2. §èi víi HS: Mçi nhãm HS: 1 chiÕc c©n bÊt k× vµ 1 vËt ®Ó c©n. III - TiÕn tr×nh lªn líp: 1. KiÓm tra bµi cò: - ? §Ó ®o thÓ tÝch cña vËt r¾n kh«ng thÊm níc ta cã thÓ dïng nh÷ng dông cô nµo ®Ó ®o? - Tr×nh bµy c¸ch ®o thÓ tÝch cña vËt r¾n kh«ng thÊm níc b»ng b×nh chia ®é, b×nh trµn? 2. D¹y néi dung bµi míi : 3. 16 Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Néi dung ghi b¶ng 1. Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp GV: C¸i c©n lµ dông cô mµ nhiÒu em trong sè c¸c em ngåi ë ®©y ®· dïng h»ng ngµy.§Ó t×m hiÓu kÜ h¬n xem c¸i c©n dïng ®Ó ®o ®¹i lîng nµo, cÊu t¹o vµ c¸ch dïng c©n nh thÕ nµo th× bµi h«m nay c« cïng c¸c em sÏ nghiªn cøu. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu Khèi lîng . §¬n vÞ khèi lîng - C¸c em h·y nghiªn cøu vµ tr¶ lêi C1/sgk. - Gäi HS tr¶ lêi. - GV kÕt luËn: Nh vËy sè ®ã chØ lîng s÷a chøa trong hép. - Th¶o luËn C2? - GV ®a b¶ng phô ghi s½n c¸c c©u C3; C4; C5; C6 cho H th¶o luËn ®Ó ®iÒn. - GV gäi c¸c nhãm HS ®äc kÕt qu¶ . Nh vËy dùa vµo thùc tÕ s¶n xuÊt chØ cã hép s÷a míi ghi 397g, chø kh«ng cã tói bét giÆt 397g. - Qua c¸c c©u hái trªn ta thÊy mäi vËt dï to hay nhá ®Òu cã khèi lîng. - HS th¶o luËn lµm C1 I - Khèi lîng . §¬n vÞ khèi lîng. 1. Khèi lîng - C1: Sè ®ã chØ lîng s÷a chøa trong hép. - C2: 500 g chØ lîng bét giÆt trong tói. - C3: 500g lµ khèi lîng cña bét … - C4: 397g lµ khèi lîng cña s÷a trong hép. - C5: Mäi vËt ®Òu cã khèi lîng. - C6: Khèi lîng cña 1 vËt chØ lîng… H ghi bµi. - Khèi lîng cña 1 vËt chØ lîng chÊt chøa trong vËt. Hay nãi cô thÓ h¬n khèi lîng cña mét vËt lµm b»ng chÊt nµo chØ lîng chÊt ®ã chøa trong vËt. 17 - GV nhÊn m¹nh C6: VËy ®¬n vÞ ®o khèi lîng lµ ®¬n 2. §¬n vÞ khèi lîng vÞ nµo ta n/c sang phÇn2. - Trong hÖ thèng ®o lêng - ? §¬n vÞ ®o khèi lîng lµ hîp ph¸p cña VN ®¬n vÞ ®o g×? khèi lîng lµ kil«gam. KÝ - GV nh¾c l¹i : (h.5.1). - HS: Kil«gam. hiÖu: Kg. - kg lµ khèi lîng cña mét - GV gi¶i thÝch thªm: qu¶ c©n mÉu ®Æt ë viÖn ®o Kg mÉu lµ khèi lîng cña - HS ghi nhí lêng quèc tÕ ë Ph¸p - Ngoµi ra cßn: mét khèi h×nh trô trßn C¸c ®¬n vÞ ®o khèi lîng xoay cã ®êng kÝnh vµ kh¸c: g ; hg (l¹ng); mg; tÊn chiÒu cao ®Òu b»ng 39mm t¹. lµm b»ng b¹ch kim pha 1g = 1/1000kg. iri®i ®Æt ë viÖn ®o lêng 1mg = 1/1000g = quèc tÕ ë Ph¸p. 1/1000000kg. - Ngoµi ®¬n vÞ ®o khèi l- HS ®a ra c¸c ®¬n vÞ ®o kh¸c. 1l¹ng = 100g. îng lµ kg cßn cã c¸c ®¬n 1tÊn (t) = 1000kg. vÞ ®o khèi lîng nµo ? 1 t¹ = 100 kg H·y ®æi g ra kg? 1kg ra g? 1mg ra g vµ kg? 1hect«gam( cßn gäi lµ 1 l¹ng) ra g? 1 tÊn ra kg? 1 t¹ ra kg? VÒ nhµ c¸c em ®æi ngîc l¹i tõ kg= ? t= ?t¹. Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu c©n vµ c¸ch ®o khèi lîng - ? Ta sö dông dông cô nµo ®Ó ®o khèi lîng? - GV giíi thiÖu c¸c lo¹i c©n thêng dïng. - Trong phßng thÝ nghiÖm ngêi ta dïng c©n R«becvan ®Ó ®o khèi lîng. - T×m hiÓu vÒ c©n R«becvan: - HS ®a ra mét sè c©n. II - §o khèi lîng 1. T×m hiÓu vÒ c©n R«becvan 18 - Cho HS quan s¸t chiÕc c©n R«becvan vµ n/ c h×nh vÏ 5.2/sgk t×m ®ßn c©n; ®Üa c©n; kim c©n vµ hép qu¶ c©n? - H·y cho biÕt GH§ vµ §CNN cña c¸i c©n? - Nh vËy ë hép qu¶ c©n nµy qu¶ nhá nhÊt lµ 5g ®ã chÝnh lµ §CNN. Cßn tæng khèi lîng c¸c qu¶ c©n lµ….g lµ GH§. - ? VËy dïng c©n R«becvan ntn ta sang phÇn 2. - Yªu cÇu H th¶o luËn vµ lµm C9. Cho c¸c nhãm tr¶ lêi,GV thèng nhÊt ý kiÕn vµ ghi b¶ng phô. - Yªu cÇu thùc hiÖn phÐp c©n 1 vËt b»ng c©n R. - Gäi 2H lªn b¶ng thùc hiÖn phÐp c©n. - GV: chó ý nh¾c nhë H S c¸c thao t¸c vi ph¹m quy t¾c b¶o vÖ c©n. - ? Trong thùc tÕ c¸c em thÊy cã nh÷ng lo¹i c©n nµo? ? H·y nh×n vµo h.5.3;5.4;5.5;5.6 vµ cho biÕt ®au lµ c©n t¹; c©n ®ßn; c©n y tÕ; c©n ®ång hå? - GV: Lu ý HS h.5.6/sgk - HS t×m hiÓu cÊu t¹i cña c©n. - GH§ lµ tæng khèi lîng cña c¸c qu¶ c©n trong hép qu¶ c©n. §CNN lµ khèi lîng cña qu¶ c©n nhá nhÊt trong hép qu¶ c©n. H x¸c ®Þnh GH§ vµ §CNN cña c©n . - HS th¶o luËn nhãm lµm C9 - C9: (1): ®iÒu chØnh sè 0. (2): vËt ®em c©n. (3): qu¶ c©n; (4) th¨ng b»ng; (5): ®óng gi÷a ; (6): qu¶ c©n; (7): vËt ®em c©n. - HS lªn b¶ng thùc hiÖn phÐp c©n. 2. C¸ch dïng c©n R«becvan (1): ®iÒu chØnh sè 0. (2): vËt ®em c©n. (3): qu¶ c©n; (4) th¨ng b»ng; (5): ®óng gi÷a ; (6): qu¶ c©n; (7): vËt ®em c©n 3. C¸c lo¹i c©n - Cã lo¹i : c©n t¹; c©n ®ßn; c©n y tÕ; c©n ®ång hå; … h.5.3: …. - HS tù nhËn diÖn c¸c lo¹i c©n. - HS suy nghÜ tr¶ lêi 19 lµ ¶nh chôp c©n 1kg cam b»ng c©n ®ång hå cã GH§ lµ 1000g sao kh«ng thÊy kim c©n bÞ lÖch? - NÕu kh«ng cã H tr¶ lêi ; G gi¶i thÝch: TH nµy kim c©n ®· quay ®óng 1 vßng trªn mÆt sè v× GH§ cña c©n = 1000g nªn nã trïng víi v¹ch sè 0. 2. Cñng cè – LuyÖn tËp III – VËn dông - VÒ nhµ c¸c em lµm - HS: Sè 5T chØ dÉn r»ng C12/sgk. xe cã khèi lîng trªn 5 tÊn - C13: Quan s¸t h×nh5.7 kh«ng ®îc ®i qua. sgk vµ cho biÕt em hiÓu g× vÒ biÓn b¸o giao th«ng nµy? - Trong hÖ thèng ®o lêng hîp ph¸p cña VN th× tÊn cã kÝ hiÖu t . Do ®ã biÓn b¸o nµy ®¸ng lÏ ph¶i ghi lµ 5t. 4. Híng dÉn HS tù häc ë nhµ: ? Khèi lîng cña 1 vËt chØ g×? ? §¬n vÞ ®o khèi lîng? ? Dông cô ®o khèi lîng? Häc bµi vµ lµm bµi 5.1 ®Õn 5.4/sbt. so¹n: ......../........... Líp d¹y: 6A 6B 6C TiÕt 20 häc k×2 TiÕt(TKB): TiÕt(TKB): TiÕt(TKB): Ngµy d¹y: Ngµy d¹y: Ngµy d¹y: SÜ sè: SÜ sè: SÜ sè: Bµi 17: Tæng kÕt ch¬ng I: C¬ Häc I. Môc tiªu : 1. kiÕn thøc : ¤n l¹i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña ch¬ng I 2. Kü n¨ng : VËn dông nh÷ng kiÕn thøc trong thùc tÕ , gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng 20
- Xem thêm -