Tài liệu Giáo án vật liệu và dụng cụ gieo trồng rau, hoa

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 190 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VAÄT LIEÄU VAØ DUÏNG CUÏ GIEO TROÀNG RAU, HOA I. Môc ®Ých - yªu cÇu -HS bieát ñöôïc ñaëc ñieåm, taùc duïng cuûa caùc vaät lieäu, duïng cuï thöôøng duøng ñeå gieo troàng, chaêm soùc rau, hoa. -Bieát caùch söû duïng moät soá duïng cuï lao ñoäng troàng rau, hoa ñôn giaûn. -Coù yù thöùc giöõ gìn, baûo quaûn vaø baûo ñaûm an toaøn lao ñoäng khi duøng duïng cuï gieo troàng rau hoa. ii. §å dïng d¹y häc: -Maãu: haït gioáng, moät soá loaïi phaân hoaù hoïc, phaân vi sinh, cuoác, caøo, voà ñaäp ñaát, daàm xôùi, bình coù voøi hoa sen, bình xòt nöôùc. iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: ho¹t ®éng cña gi¸o viªn A. Kiểm tra bài cũ Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp. ho¹t ®éng cña häc sinh -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp. B. Bài mới a)Giôùi thieäu baøi: Vaät lieäu vaø duïng cuï gieo troàng rau hoa. b)Höôùng daãn caùch laøm: * Hoaït ñoäng 1: GV höôùng daãn tìm hieåu nhöõng vaät lieäu chuû yeáu ñöôïc söû duïng khi gieo troàng rau, hoa. -Höôùng daãn HS ñoïc noäi dung 1 SGK. +Em haõy keå teân moät soá haït gioáng rau, hoa maø em bieát? +ÔÛ gia ñình em thöôøng boùn nhöõng loaïi phaân naøo cho caây rau, hoa? +Theo em, duøng loaïi phaân naøo laø toát nhaát? -GV nhaän xeùt vaø boå sung phaàn traû lôøi cuûa HS vaø keát luaän. * Hoaït ñoäng 2: GV höôùng daãn HS tìm hieåu caùc duïng cuï gieo troàng, chaêm soùc rau,hoa. -GV höôùng daãn HS ñoïc muïc 2 SGK vaø yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi veà ñaëc ñieåm, hình daïng, caáu taïo, caùch söû duïng thöôøng duøng ñeå gieo troàng, chaêm soùc rau, hoa. * Cuoác: Löôõi cuoác vaø caùn cuoác. +Em cho bieát löôõi vaø caùn cuoác thöôøng -HS ñoïc noäi dung SGK. -HS keå: rau caûi, rau muøi, rau xaø laùch, rau deàn,... -Phaân chuoàng, phaân xanh, phaân vi sinh, phaân ñaïm, laân, kali…. -HS traû lôøi. -HS laéng nghe. ñöôïc laøm baèng vaät lieäu gì? +Cuoác ñöôïc duøng ñeå laøm gì? * Daàm xôùi: + Löôõi vaø caùn daàm xôùi laøm baèng gì? +Daàm xôùi ñöôïc duøng ñeå laøm gì ? * Caøo: coù hai loaïi: Caùo saét, caøo goã. - Caøo goã: caùn vaø löôõi laøm baèng goã - Caøo saét: Löôõi laøm baèng saét, caùn laøm baèng goã. + Hoûi: Theo em caøo ñöôïc duøng ñeå laøm gì? * Voà ñaäp ñaát: -Quaû voà vaø caùn voà laøm baèng tre hoaëc goã. +Hoûi: Quan saùt H.4b, em haõy neâu caùch caàm voà ñaäp ñaát? * Bình töôùi nöôùc: coù hai loaïi: Bình coù voøi hoa sen, bình xòt nöôùc. +Hoûi: Quan saùt H.5, Em haõy goïi teân töøng loaïi bình? +Bình töôùi nöôùc thöôøng ñöôïc laøm baèng vaät lieäu gì? -GV nhaéc nhôû HS phaûi thöïc hieän nghieâm tuùc caùc quy ñònh veà veä sinh vaø an toaøn lao ñoäng khi söû duïng caùc duïng cuï … -GV boå sung: Trong saûn xuaát noâng nghieäp ngöôøi ta coøn söû duïng coâng cuï: caøy, böøa, maùy caøy, maùy böøa, maùy laøm coû, heä thoáng töôùi nöôùc baèng maùy phun möa… Giuùp coâng vieäc lao ñoäng nheï nhaøng hôn, nhanh hôn vaø naêng suaát cao hôn. -GV toùm taét noäi dung chính. C. Củng cố, dặn dò - HS xem tranh caùi cuoác SGK. - Caùn cuoác baèng goã, löôõi baèng saét. - Duøng ñeå cuoác ñaát, leân luoáng, vun xôùi. - Löôõi laøm baèng saét, caùn baèng goã. -Duøng ñeå xôùi ñaát vaø ñaøo hoác troàng caây. -HS xem tranh trong SGK. -HS traû lôøi. -HS neâu. -HS traû lôøi. -HS traû lôøi. -HS laéng nghe. -Nhaän xeùt tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. -HS ñoïc phaàn ghi nhôù SGK. -Höôùng daãn HS ñoïc tröôùc baøi “Yeâu caàu ñieàu kieän ngoaïi caûnh cuûa caây rau, hoa”. -HS caû lôùp.
- Xem thêm -