Tài liệu Giáo án vật lí lớp 6 cả năm

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 102 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Nguyễn Tiến Hùng Ngày dạy : Tiết 1 : A. Trường THCS Nguyễn Huệ - Cam Lộ ĐO ĐỘ DÀI Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: KÓ tªn mét sè dông cô ®o chiÒu dµi. BiÕt x¸c ®Þnh GH§ vµ §CNN cña dông cô ®o. 2. Kü n¨ng: + BiÕt íc lîng gÇn ®óng ®é dµi cÇn ®o. + BiÕt ®o ®é dµi cña mét sè vËt th«ng thêng. + BiÕt tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh cña c¸c kÕt qu¶ ®o. + BiÕt sö dông thíc ®o phï hîp víi vËt cÇn ®o. 3. Th¸i ®é : + RÌn tÝnh cÈn thËn, ý thøc hîp t¸c trong nhãm. B. Ph¬ng ph¸p : + Thùc nghiÖm + vÊn ®¸p tÝch cùc. C. ChuÈn bÞ: 1. Cho mçi nhãm häc sinh: + Mét thíc kÎ cã §CNN ®Õn mm. + Mét thíc d©y cã §CNN ®Õn mm. + Mét thíc cuén cã §CNN ®Õn 0,5 cm. + Mét tê giÊy kÎ b¶ng 1.1 SGK. 2. Cho c¶ líp: + Tranh vÏ to thíc kÏ cã GH§ 20cm vµ §CNN 2mm. + B¶ng phô ghi kÕt qu¶ b¶ng 1.1 SGK. D. TiÕn tr×nh lªn líp: I. æn ®Þnh tæ chøc. II. KiÓm tra bµi cò. Gi¸o viªn híng dÉn häc tËp cho häc sinh. III. Bµi míi: 1. §Æt vÊn ®Ò: Gi¸o viªn giíi thiÖu ch¬ng tr×nh VËt lÝ. Giíi thiÖu ch¬ng 1: C¬ häc. Yªu cÇu häc sinh më trang 5 SGK. Trong ch¬ng nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò g× ? 2. TriÓn khai bµi míi: Ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh  Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp. - Yªu cÇu häc sinh quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi Häc sinh quan s¸t, c©u hái ®Æt ra ë ®Çu bµi. trao ®æi vµ nªu ph¬ng ¸n tr¶ lêi. - Gi¸o viªn gîi ý ph¬ng ¸n: Cö ®¹i diÖn nªu ph+ §Ó khái tranh c¶i nhau, hai chÞ em cÇn ¬ng ¸n. thèng nhÊt víi nhau ®iÒu g× ?  bµi häc h«m nay sÏ gióp chóng ta tr¶ lêi c©u hái nµy.  Ho¹t ®éng 2: §¬n vÞ ®o ®é dµi. 1. ¤n l¹i mét sè ®¬n vÞ ®o ®ä dµi. + §¬n vÞ ®o ®é dµi hîp ph¸p cña níc ta lµ g× - Trao ®æi nhãm, thèng nhÊt vµ cö ? KÝ hiÖu ? ®¹i diÖn tr¶ lêi. + §¬n vÞ ®o ®é dµi lín h¬n mÐt, nhá h¬n - Th¶o luËn trªn líp mÐt ? Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh - C¸ nh©n tr¶ lêi C1 + + Giáo án Vật lý 6 1 Nguyễn Tiến Hùng Trường THCS Nguyễn Huệ - Cam Lộ c©u C1. - nhãm. KiÓm tra kÕt qu¶ cña c¸c - Giíi thiÖu thªm mét sè ®¬n Ho¹t ®éng theo nhãm: vÞ ®o ®é dµi ®îc sö dông trong thùc tÕ. - ¦íc lîng 1m chiÒu dµi bµn. 2. ¦íc lîng ®o ®é dµi. Yªu cÇu häc sinh ®äc c©u C2 - §o b»ng thíc ®Ó kiÓm tra vµ thùc hiÖn theo yªu cÇu. - tr¶ lêi c©u hái theo yªu cÇu. Quan s¸t häc sinh thùc hiÖn. + Em h·y nhËn xÐt gi¸ trÞ íc lîng vµ gi¸ trÞ - ¦íc lîng, ®o b»ng thíc, nhËn ®o ®îc ? xÐt. - Yªu cÇu häc sinh ®äc c©u C3 vµ thùc hiÖn. - C¸ nh©n häc sinh nhËn xÐt tr¶ lêi. + §é dµi íc lîng vµ ®é dµi ®o ®îc cã gièng nhau hay kh«ng ?  chuyÓn ý: T¹i sao tríc khi ®o ®é dµi ta cÇn íc lîng ®é dµi cÇn ®o ?  Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu dông cô ®o ®é dµi. - Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh 1.1 vµ tr¶ - Nhãm thèng nhÊt tr¶ lêi c©u C4. lêi c©u C4. - §iÒu khiÓn häc sinh th¶o luËn. - Th¶o luËn c©u C4 trªn líp. - Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu SGK vµ cho biÕt GH§ vµ §CNN lµ g× ? - Häc sinh ®äc tµi liÖu vµ tr¶ lêi - Yªu cÇu häc sinh vËn dông ®Ó tr¶ lêi c©u - Ho¹t ®éng c¸ nh©n tr¶ lêi c©u C5 hái C5. - Treo tranh, giíi thiÖu c¸ch x¸c ®Þnh GH§ - Quan s¸t, l¾ng nghe ®Ó hiÓu râ vµ §CNN cña thíc. GH§ vµ §CNN cña thíc. - Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh c©u C6, C7. - Ho¹t ®éng c¸ nh©n tr¶ lêi c©u C6, + T¹i sao ph¶i dïng thíc ®ã ? C7. + ¦íc lîng ®é dµi ®Ó lµm g× ?  §Ó chän thíc cã GH§ vµ §CNN thÝch hîp.  Ho¹t ®éng 4: VËn dông. - Yªu cÇu häc sinh ®äc s¸ch gi¸o khoa vµ - Ho¹t ®éng c¸ nh©n thùc hiÖn theo yªu cÇu. - TiÕn hµnh ®o vµ ghi kÕt qu¶. + T¹i sao em chän thíc ®ã. + Em ®· tiÕn hµnh ®o mÊy lÇn vµ gi¸ trÞ trung b×nh ®îc tÝnh nh thÕ nµo ? IV. Cñng cè: 1. §¬n vÞ ®o ®é dµi chÝnh lµ g× ? 2. Khi dïng thíc ®o cÇn chó ý ®iÒu g× ? V. Híng dÉn vÒ nhµ: 1. Tr¶ lêi l¹i c¸c c©u hái tõ C1 ®Õn C7 SGK. 2. Häc phÇn ghi nhí. 3. Lµm bµi tËp tõ 1-2.1 ®Õn 1-2.6 SBT. 4. §äc môc “ cã thÓ em cha biÕt ”. E. Rót kinh nghiÖm: Giáo án Vật lý 6 2 Nguyễn Tiến Hùng Ngày dạy : Tiết 2 : Trường THCS Nguyễn Huệ - Cam Lộ ĐO ĐỘ DÀI (tiếp theo ) A. Môc tiªu: 1. Kü n¨ng: + Cñng cè viÖc x¸c ®Þnh GH§ vµ §CNN cña thíc + Cñng cè c¸ch x¸c ®Þnh gÇn ®óng ®é dµi cÇn ®o ®Ó chän thíc ®o cho phï hîp + RÌn luyÖn kü n¨ng ®o vµ ghi kÕt qu¶ chÝnh x¸c + BiÕt tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh. 2. Th¸i ®é : RÌn luyÖn tÝnh trung thùc. B. Ph¬ng ph¸p : VÊn ®¸p tÝch cùc. Giáo án Vật lý 6 3 Nguyễn Tiến Hùng Trường THCS Nguyễn Huệ - Cam Lộ C. ChuÈn bÞ : 1. C¶ líp: H×nh phãng to 2.1; 2.2; 2.3 2. Mçi nhãm häc sinh: + Thíc cã §CNN 0,5cm. + Thíc cã §CNN 1mm + Thíc d©y, thíc cuén, thíc kÑp. D. TiÕn tr×nh lªn líp: I. æn ®Þnh tæ chøc. II. KiÓm tra bµi cò. Häc sinh 1: H·y kÓ ®¬n vÞ ®o ®é dµi ? §¬n vÞ chÝnh lµ g× ? Ch÷a bµi tËp sè 1 SBT. Häc sinh 2: GH§ vµ §CNN cña dông cô ®o lµ g× ? Ch÷a bµi tËp 3 SBT. III. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh  Ho¹t ®éng 1: C¸ch ®o ®é dµi. - Yªu cÇu häc sinh ho¹t theo nhãm vµ th¶o - Th¶o luËn nhãm, thèng nhÊt ý luËn c¸c c©u C1, C2, C3, C4, C5. kiÕn vµ ghi vµo phiÕu häc tËp. - Gi¸o viªn kiÓm tra qua c¸c phiÕu häc tËp - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. cña nhãm ®Ó kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c - Häc sinh nhËn xÐt ý kiÕn cña nhãm. nhãm b¹n. - Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ ®é chÝnh x¸c. - Gi¸o viªn nhÊn m¹nh viÖc íc lîng gÇn ®óng - Häc sinh rót ra kÕt luËn ®é dµi ®Ó chän dông cô ®o cho thÝch hîp. - Ghi vë.  Ho¹t ®éng 2: VËn dông. Gi¸o viªn gäi häc sinh lµm lÇn lît c©u - Häc sinh nh¾c l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n. - Ghi vµo vë c¸ch ®o ®é dµi. C7, C8, C9 , C10. Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n cña bµi. - Häc sinh lµm viÖc theo yªu cÇu cña Gäi thªm mét vµi häc sinh ®äc phÇn gi¸o viªn ghi nhí. Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn “ cã thÓ em cha biÕt ” IV. Cñng cè: 1. §o chiÒu dµi quyÓn vë. + ¦íc lîng + Chän thíc ®o 2. Ch÷a bµi tËp 1-2.8 SBT V. Híng dÉn vÒ nhµ: 1. Tr¶ lêi c¸c c©u hái C1 ®Õn C10. 2. Häc phÇn ghi nhí 3. Lµm bµi tËp 1-2.9 ®Õn 1-2.13 SBT. 4. KÎ b¶ng 3.1 SGK voµ phiÕu häc tËp. E. Rót kinh nghiÖm: Giáo án Vật lý 6 4 Nguyễn Tiến Hùng Trường THCS Nguyễn Huệ - Cam Lộ Ngày dạy : Tiết 3 : ĐO THỂ TÍCH A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: + BiÕt mét sè dông cô ®o thÓ tÝch chÊt láng. +BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh thÓ tÝch cña chÊt láng b»ng c«ng cô ®o thÝch hîp. 2. Kü n¨ng: +BiÕt sö dông dông cô do thÓ tÝch chÊt láng. 3. Th¸i ®é +RÌn luyÖn tÝnh trung thùc, tØ mÜ khi ®o thÓ tÝch chÊt láng B. Ph¬ng ph¸p : Ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm + vÊn ®¸p tÝch cùc. C. ChuÈn bÞ : 1. C¶ líp : mét x« níc 2. Mçi nhãm häc sinh : + B×nh 1 : §ùng ®Çy níc cha biÕt dung tÝch. + B×nh 2 : §ùng mét Ýt níc. + Mét b×nh chia ®é. + Mét vµi lo¹i ca ®«ng. D. TiÕn tr×nh lªn líp: I. æn ®Þnh tæ chøc. II. KiÓm tra bµi cò. Häc sinh 1: GH§ vµ §CNN cña thíc ®o lµ g× ? T¹i sao ph¶i íc lîng tríc khi ®o ®é dµi. Häc sinh 2: Ch÷a bµi tËp 1-2.7; 1-2.8; 1-2.9 SBT. III. Bµi míi: 1. §Æt vÊn ®Ò: Bµi häc h«m nay cña chóng ta ®Æt ra c©u hái g× ? Theo em cã ph¬ng ¸n nµo tr¶ lêi c©u hái ®ã ? ( Häc sinh ®äc phÇn më bµi. Gi¸o viªn chän 3 häc sinh nªu ph¬ng ¸n ) 2. TriÓn khai bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh  Ho¹t ®éng 1: §¬n vÞ ®o thÓ tÝch ( 5 phót ). - Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu SGK vµ cho Ho¹t ®éng c¸ nh©n: biÕt : + §äc s¸ch gi¸o khoa + §¬n vÞ ®o thÓ tÝch lµ g× ? + Tr¶ lêi c©u hái + §¬n vÞ ®o thÓ tÝch thêng dïng lµ g× ? - Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh c©u C1 §iÒn vµo chæ trãng hoµn thµnh c©u C1.  Ho¹t ®éng 2: §o thÓ tÝch ( 25 phut ). 1. T×m hiÓu dông cô ®o thÓ tÝch . Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n Gi¸o viªn giíi thiÖu b×nh chia ®é. Quan s¸t b×nh chia ®é. Gäi häc sinh tr¶ lêi c©u C2, C3, C4, Tr¶ lêi c©u hái C2, C3, C4, C5. C5. Gi¸o viªn ®iÒu chØnh ®Ó cã c©u tr¶ lêi Tham gia th¶o luËn trªn líp ®óng. Ghi vë. Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu c¸ch ®o thÓ tÝch chÊt láng ( 5 phót ). Yªu cÇu häc sinh ®äc SGK c¸c c©u hái Häc sinh ®äc SGK. C6, C7, C8.  Giáo án Vật lý 6 5 Nguyễn Tiến Hùng - Trường THCS Nguyễn Huệ - Cam Lộ Yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái ®ã. Gäi ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy c©u tr¶ lêi. Híng dÉn häc sinh th¶o luËn vµ thèng nhÊt c©u tr¶ lêi. Gäi 2-3 häc sinh tr¶ lêi c©u C9. - Häc sinh ho¹t ®éng nhãm th¶o luËn c¸c c©u hái C6, C7, C8. §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy . Tham gia th¶o luËn trªn líp - Tr×nh bµy c©u C9 theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. Th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt c©u tr¶ lêi .  Ho¹t ®éng 4: Thùc hµnh ®o thÓ tÝch chÊt láng chøa trong b×nh ( 10 phót ). + Em h·y nªu ph¬ng ¸n ®o thÓ tÝch cña níc C¸ nh©n häc sinh nªu ph¬ng trong Êm vµ trong b×nh ? ¸n + NÕu ®o b»ng ca ®«ng mµ níc trong b×nh cßn l¹i Ýt th× kÕt qu¶ lµ bao nhiªu ? KÕt qu¶ nh vËy lµ gÇn ®óng. Gi¸o viªn ph¸t dông cô thÝ nghiÖm cho c¸c nhãm. Häc sinh nhËn dông cô thÝ Yªu cÇu häc sinh tiÕn hµnh ®o thÓ tÝch. nghiÖm. Gi¸o viªn quan s¸t c¸c nhãm tiÕn hµnh TiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo thÝ nghiÖm ®Ó híng dÉn nh÷ng nhãm tiÕn nhãm. hµnh ®o sai. Ghi kÕt qu¶ vµo phiÕu häc tËp. Yªu cÇu c¸c nhãm nªu kÕt qu¶. Gi¸o viªn nhËn xÐt viÖc tiÕn hµnh thÝ Cö ®¹i diÖn nªu kÕt qu¶. nghiÖm cña c¸c nhãm. IV. Cñng cè: 1. Bµi häc ®· gióp chóng ta tr¶ lêi c©u hái ®Æt ra ë ®Çu bµi nh thÕ nµo ? 2. Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 3.1, 3.2 3. Gi¸o viªn nhËn xÐt buæi häc V. Híng dÉn vÒ nhµ: 1. Lµm l¹i c¸c c©u hái C1 ®Õn C9 SGK. 2. Häc phÇn ghi nhí. Nghiªn cøu l¹i bµi häc. 3. Lµm bµi tËp tõ bµi 3.3 ®Õn bµi 3.7 SBT. 4. Nghiªn cøu tríc bµi míi. E. Rót kinh nghiÖm: Giáo án Vật lý 6 6 Nguyễn Tiến Hùng Ngày dạy : Tiết 4 : Trường THCS Nguyễn Huệ - Cam Lộ §o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc A. Môc tiªu: 1 KiÕn thøc: + Nắm được các đơn vị và cách quy đổi các đơn vị. 2. Kü n¨ng: + BiÕt sö dông c¸c dông cô ®o ®Ó x¸c ®Þnh thÓ tÝch cña c¸c vËt r¾n kh«ng thÊm níc cã h×nh d¹ng bÊt kú. 3. Th¸i ®é + Tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c ®o vµ trung thùc víi c¸c sè liÖu mµ m×nh ®o ®îc, hîp t¸c trong mäi c«ng viÖc cña nhãm. B. Ph¬ng ph¸p : Thùc nghiÖm + VÊn ®¸p tÝch cùc C. ChuÈn bÞ : 1. ChuÈn bÞ cho mçi nhãm häc sinh - VËt r¾n kh«ng thÊm níc, d©y buéc. - Mét b×nh chia ®é, mét chai cã ghi s½n dung tÝch. - Mét b×nh trµn, mét b×nh chøa. - KÎ s½n b¶ng 4.1 SGK. 2. ChuÈn bÞ cho c¶ líp : Mét x« ®ùng ®Çy níc. D. TiÕn tr×nh lªn líp: I. æn ®Þnh tæ chøc. II. KiÓm tra bµi cò. Häc sinh 1: §Ó ®o thÓ tÝch cña chÊt láng em dïng dông cô nµo ? Nªu ph¬ng ¸n ®o ? Häc sinh 2: Ch÷a bµi tËp 3.2 ; 3.5 SBT. III. Bµi míi: 1. §Æt vÊn ®Ò: Dïng b×nh chia ®é c¸c em cã thÓ ®o ®îc thÓ tÝch cña chÊt láng. VËy cã nh÷ng vËt r¾n kh«ng thÊm níc nh h×nh 4.1 th× ta ®o thÓ tÝch chóng b»ng c¸ch nµo ? ( Häc sinh nªu ph¬ng ¸n ). 2. TriÓn khai bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh  Ho¹t ®éng 1: I. C¸ch ®o thÓ tÝch cña vËt r¾n kh«ng thÊm níc. 1. Dïng b×nh chia ®é. Häc sinh quan s¸t h×nh 4.1 vµ - Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh vÏ 4.2 vµ m« t¶ c¸ch ®o thÓ tÝch cña hßn ®¸. tr¶ lêi c©u C1 + T¹i sao ph¶i buéc vËt vµo d©y ? C¸ nh©n häc sinh tr¶ lêi c©u hái. - Yªu cÇu häc sinh ghi kÕt qu¶ theo phiÕu häc tËp. Ghi vë. 2. Dïng b×nh trµn. - Yªu cÇu häc sinh ®äc c©u C2. Tr¶ lêi c©u C2 - Gi¸o viªn híng dÉn c¸ch ®o chÝnh x¸c Th¶o luËn c©u tr¶ lêi cña b¹n. - Yªu cÇu häc sinh rót ra kÕt luËn hoµn thµnh c©u C3. Hoµn thµnh c©u C3, ghi vë.  Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh ®o thÓ tÝch cña vËt r¾n. Giáo án Vật lý 6 7 Nguyễn Tiến Hùng Trường THCS Nguyễn Huệ - Cam Lộ - Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn theo c¸c b- Ho¹t ®éng nhãm: íc. - Tr×nh bµy dông cô thÝ nghiÖm. - LËp kÕ ho¹ch ®o thÓ tÝch. - Gi¸o viªn thèng nhÊt c¸ch tiÕn hµnh thÝ - TiÕn hµnh ®o thÓ tÝch. nghiÖm vµ yªu cÇu c¸c nhãm thùc hiÖn - Ghi kÕt qu¶ - Quan s¸t c¸ch tiÕn hµnh cña häc sinh ®Ó kÞp thêi uèn n¾n. - Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶. Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy kÕt qu¶. Gi¸o viªn cÇn chó ý c¸ch ®äc gi¸ trÞ cña thÓ tÝch theo §CNN cña b×nh chia ®é.  Ho¹t ®éng 3: VËn dông. - Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u C4. - Häc sinh tr¶ lêi c©u C4. - Gi¸o viªn nhÊn m¹nh: Thùc hµnh nh - Th¶o luËn ®Ó cã c©u tr¶ lêi h×nh 4.4 kh«ng hoµn toµn chÝnh x¸c v× ®óng. vËy ph¶i lau s¹ch b¸t, ®Üa, kho¸. IV. Cñng cè: 1. Nªu ph¬ng ¸n ®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc ? 2. NÕu cßn thêi gian cho häc sinh ®äc phÇn “ Cã thÓ em cha biÕt ” V. Híng dÉn vÒ nhµ: 1. Häc phÇn ghi nhí. 2. Nghiªn cøu l¹i bµi häc. 3. Lµm bµi tËp tõ 4.1 ®Õn 4.6 SBT. 4. Mçi nhãm chuÈn bÞ mét c¸i c©n bÊt k×. E. Rót kinh nghiÖm: Giáo án Vật lý 6 8 Nguyễn Tiến Hùng Ngày dạy : Tiết 5 : Trường THCS Nguyễn Huệ - Cam Lộ Khèi lîng - ®o khèi lîng A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ®îc sè chØ khèi lîng trªn tói lµ g× ? - BiÕt ®îc khèi lîng cña qu¶ c©n 1kg. 2. Kü n¨ng: - BiÕt sö dông c©n R« bÐc van - §o ®îc khèi lîng cña mét vËt b»ng c©n 3. Thái độ : - Trung thực, chính xác, biết kết hợp. B. Ph¬ng ph¸p : Thùc nghiÖm + VÊn ®¸p tÝch cùc C. ChuÈn bÞ : 1. Mçi nhãm: - 1 chiÕc c©n R« bÐc van - 1 c©n bÊt k× - 2 vËt ®Ó c©n 2. C¶ líp: Tranh ve phãng to c¸c lo¹i c©n. D. TiÕn tr×nh lªn líp: I. æn ®Þnh tæ chøc. II. KiÓm tra bµi cò. Häc sinh 1: Nªu ph¬ng ph¸p ®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc ? Cho biÕt thÕ nµo lµ GH§ vµ §CNN cña b×nh chia ®é ? III. Bµi míi: 1. §Æt vÊn ®Ò: Em biÕt em nÆng bao nhiªu c©n kh«ng ? B»ng c¸ch nµo em biÕt ? 2. TriÓn khai bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn  Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: I. Khèi lîng - ®¬n vÞ khèi lîng. 1. Khèi lîng - Cho häc sinh xem con sè ghi trªn mét sè tói ®ùng hµng. + Con sè ®ã cho biÕt g× ? - Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi C2 ®Õn C6 - Híng dÉn th¶o luËn - GV th«ng b¸o: + Mäi vËt dï to hay nhá ®Òu cã khèi lîng + Khèi lîng cña mét vËt chØ lîng chÊt t¹o thµnh vËt ®ã. 2. §¬n vÞ khèi lîng + Em h·y nh¾c l¹i ®¬n vÞ khèi lîng ? - Gi¸o viªn nhÊn m¹nh ®¬n vÞ khèi lîng chÝnh lµ kil«gam ( kg ) - C1 Ho¹t ®éng nhãm tr¶ lêi c©u - Tham gia th¶o luËn c©u C1 - C¸ nh©n HS tr¶ lêi C2 ®Õn C6 Tham gia th¶o luËn Ghi vë. - Tr×nh bµy ®¬n vÞ khèi lîng. §äc s¸ch gi¸o khoa, ghi vì. Giáo án Vật lý 6 9 Nguyễn Tiến Hùng Trường THCS Nguyễn Huệ - Cam Lộ - §iÒu khiÓn HS nghiªn cøu mét sè ®¬n vÞ kh¸c.  Ho¹t ®éng 2: §o khèi lîng. 1. T×m hiÓu c©n R« bÐc van - Yªu cÇu HS ph©n tÝch h×nh 5.2 - Yªu cÇu HS tr¶ lêi C7. - Yªu cÇu HS tr¶ lêi C8. - Giíi thiÖu nóm ®iÒu chØnh - Giíi thiÖu v¹ch chia trªn thanh ®ßn 2. C¸ch dïng c©n R« bÐc van - Yªu cÇu HS hoµn thµnh C9 - Yªu cÇu HS ®o vËt ®em theo b»ng c©n R« bÐc van 3. C¸c lo¹i c©n kh¸c Treo tranh c¸c lo¹i c©n Yªu cÇu nªu ph¬ng ph¸p c©n tõng lo¹i - ChØ ra c¸c bé phËn chÝnh cña c©n R« bÐc van. - Ho¹t ®éng nhãm t×m GH§ vµ §CNN cña c©n R« bÐc van. - Ho¹t ®éng nhãm ®iÒn tõ thÝch hîp vµo « trèng. §o vËt theo c¸c bíc ë c©u C9 - Tr¶ lêi c©u C11 Ho¹t ®éng 3: VËn dông. - Yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng nhãm - Häc sinh tr¶ lêi c©u C12, C13. hoµn thµnh c©u C12. - Th¶o luËn ®Ó cã c©u tr¶ lêi - Yªu cÇu HS ho¹t ®éng c¸ nh©n hoµn ®óng. thµnh c©u C13. IV. Cñng cè: 1. Qua bµi häc em rót ra ®îc kiÕn thøc g× ? 2. C©n g¹o cã dïng c©n tiÓu li ®îc kh«ng ? V. Híng dÉn vÒ nhµ: 1. Häc phÇn ghi nhí. 2. Tr¶ lêi c©u C1 ®Õn C13. 3. Lµm bµi tËp tõ 5.1 ®Õn 5.5 SBT. E. Rót kinh nghiÖm:  Giáo án Vật lý 6 10 Nguyễn Tiến Hùng Ngày dạy : 03/10/2008 Tiết 6 : Trường THCS Nguyễn Huệ - Cam Lộ Lùc - hai lùc c©n b»ng A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc : + ChØ ra ®îc lùc ®Èy, lùc kÐo, lùc hót... + ChØ ra ®îc ph¬ng vµ chiÒu cña lùc. + Nªu ®îc thÝ dô vÒ hai lùc c©n b»ng. + Sö dông ®óng c¸c thuËt ng÷: lùc ®Èy, lùc hót, lùc kÐo, ph¬ng, chiÒu, hai lùc c©n b»ng. 2. Kü n¨ng : RÌn luyÖn c¸ch l¾p r¸p thÝ nghiÖm tõ kªnh h×nh. 3. Th¸i ®é: Nghiªm tóc kết hợp nhóm. B. Ph¬ng ph¸p : Thùc nghiÖm + VÊn ®¸p tÝch cùc C. ChuÈn bÞ : ChuÈn bÞ cho mçi nhãm häc sinh: - Mét chiÕc xe l¨n, mét lß xo l¸ trßn. - Mét lß xo mÒm dµi, mét thanh nam ch©m th¼ng. - Mét qu¶ nÆng b»ng s¾t. - Gi¸ s¾t. D. TiÕn tr×nh lªn líp: I. æn ®Þnh tæ chøc. II. KiÓm tra bµi cò. Häc sinh 1:Trong bµi khèi lîng, em h·y ph¸t biÓu phÇn ghi nhí. Häc sinh 2: Ch÷a bµi tËp 5.1 vµ 5.2 ( SBT ). III. Bµi míi: 1. §Æt vÊn ®Ò: ( Yªu cÇu HS quan s¸t tranh vÏ SGK ) . Trong hai ngêi ai t¸c dông lùc ®Èy, ai t¸c dông lùc kÐo lªn c¸i tñ ?( HS tr¶ lêi ). T¹i sao gäi lµ lùc ®Èy, lùc kÐo ? Bµi häc h«m nay sÏ nghiªn cøc lùc lµ g×, nh thÕ nµo ®îc gäi lµ hai lùc c©n b»ng ? 2. TriÓn khai bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh  Ho¹t ®éng 1: H×nh thµnh kh¸i niÖm lùc. I. Lùc: 1. ThÝ nghiÖm: - Häc sinh ®äc c©u C1 - Gi¸o viªn giíi thiÖu dông cô. + Ph¬ng ¸n tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh thÕ nµo ? - L¾p vµ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. - Th¶o luËn trªn líp . - Gi¸o viªn thèng nhÊt ph¬ng ¸n - Ghi vë. - Yªu cÇu häc sinh tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. - Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn, th¶o luËn ®Ó ®a ®Õn nhËn xÐt chung. 2. ThÝ nghiÖm 2: - Yªu cÇu häc sinh l¾p r¸p vµ tiÕn hµnh thÝ Ho¹t ®éng nhãm. - §äc c©u C2, tù l¾p thÝ nghiÖm. nghiÖm nh h×nh 6.2. - Gi¸o viªn kiÓm tra thÝ nghiiÖm cña c¸c - TiÕn hµnh thÝ nghiÖm. nhãm. - KiÓm tra nhËn xÐt, gîi ý ®Ó c¸c nhãm cã - NhËn xÐt nhËn xÐt ®óng. - Ghi vë. 3. ThÝ nghiÖm 3: - Yªu cÇu häc sinh lµm thÝ nghiÖm theo yªu Giáo án Vật lý 6 11 Nguyễn Tiến Hùng Trường THCS Nguyễn Huệ - Cam Lộ cÇu c©u C3. - Gi¸o viªn kiÓm tra thÝ nghiÖm vµ yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy nhËn xÐt. - Yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng c¸ nh©n hoµn thµnh c©u C4. -Häc sinh ®äc c©u C3, lµm thÝ nghiÖm. - NhËn xÐt. - C¸ nh©n häc sinh hoµn thµnh c©u C4. - Häc sinh ghi vë. 4. KÕt luËn: - Yªu cÇu häc sinh lÊy thªm thÝ dô vÒ t¸c dông lùc. - LÊy thÝ dô. -Ph¸t biÓu kÕt luËn. Ho¹t ®éng 2: NhËn xÐt vÒ ph¬ng vµ chiÒu cña lùc. - Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøc lùc cña lß xo - Häc sinh lµm l¹i h×nh 6.2 vµ bu«ng dông lªn xe l¨n ë h×nh 6.2. tay ra, nhËn xÐt tr¹ng th¸i cña xe l¨n. - Yªu cÇu häc sinh lµm l¹i thÝ nghiÖm h×nh 6.1 vµ bu«ng tay ra nh h×nh 6.2. - Häc sinh lµm thÝ nghiÖm. - NhËn xÐt. - Yªu cÇu rót ra nhËn xÐt chung. - Ghi vë. - Yªu cÇu häc sinh lµm c©u C5. - Lµm c©u C5.  Ho¹t ®éng 3: Hai lùc c©n b»ng. - Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh 6.4. Tr¶ lêi - Ho¹t ®éng c¸ nh©n tr¶ lêi c©u hái c©u hái C6 ®Õn C8. C6, C7, C8. - KiÓm tra c©u C6, gi¸o viªn nhÊn m¹nh tr- - Th¶o luËn trªn líp. êng hîp hai ®éi m¹nh ngang nhau th× d©y vÉn - Ghi vë. ®øng yªn. - Yªu cÇu häc sinh chØ ra chiÒu cña mçi ®éi. - ChiÒu hai lùc ngîc nhau. - Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh ®iÒn vµo chæ - Hoµn thµnh c©u C8. trèng c©u C8. - Gi¸o viªn nhÊn m¹nh ý c, c©u C8. - Ghi vë.  Ho¹t ®éng 4: VËn dông  - Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu tr¶ lêi c©u C9. - Gi¸o viªn gäi 1, 2 häc sinh tr¶ lêi. - Ho¹t ®éng c¸ nh©n tr¶ lêi c©u C9 - Th¶o luËn trªn líp. IV. Cñng cè: Gi¸o viªn nh¾c l¹i phÇn hai lùc c©n b»ng. V. Híng dÉn vÒ nhµ: - Yªu cÇu häc sinh lµm l¹i c¸c c©u tõ c©u C1 ®Õn c©u C9. - Häc phÇn ghi nhí + vë ghi. - Lµm bµi tËp C10 + bµi tËp SBT. E. Rót kinh nghiÖm: Ngày dạy : 10/10/2008 Tiết 7 : T×m hiÓu kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc Giáo án Vật lý 6 12 Nguyễn Tiến Hùng Trường THCS Nguyễn Huệ - Cam Lộ A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc : + Nªu ®îc mét sè vÝ dô vÒ lùc t¸c dông lªn mét vËt lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña vËt ®ã + Nªu ®îc mét sè vÝ dô vÒ t¸c dông cña lùc lªn mét vËt lµm biÕn d¹ng vËt ®ã. 2. Kĩ năng : + Phân tích, so sánh. 3. Thái độ : + Nghiêm túc, kết hợp theo nhóm. B. Ph¬ng ph¸p : Thùc nghiÖm + VÊn ®¸p tÝch cùc C. ChuÈn bÞ : ChuÈn bÞ cho mçi nhãm häc sinh: - Mét chiÕc xe l¨n, mét lß xo l¸ trßn. - Mét m¸ng nghiªng, mét hßn bi s¾t. - Mét lß xo mÒm dµi, mét sîi d©y. D. TiÕn tr×nh lªn líp: I. æn ®Þnh tæ chøc. II. KiÓm tra bµi cò. Häc sinh 1: H·y nªu vÝ dô vÒ t¸c dông cña lùc ? Nªu kÕt qu¶ cña t¸c dông lùc ? Häc sinh 2: Ch÷a bµi tËp 6.3 vµ 6.4 ( SBT ). III. Bµi míi: 1. §Æt vÊn ®Ò: H·y quan s¸t tranh vÏ vµ tr¶ lêi c©u hái trang 24 SGK. Gi¶i thÝch ph¬ng ¸n nªu ra. Muèn x¸c ®Þnh ý kiÕn ®ã th× ph¶i ph©n tÝch hiÖn tîng x·y ra khi cã lùc t¸c dông. 2. TriÓn khai bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu nh÷ng hiÖn tîng x·y ra khi cã lùc t¸c dông. + ThÕ nµo lµ sù biÕn ®æi chuyÓn ®éng ? - Yªu cÇu häc sinh t×m vÝ dô. - Häc sinh ®äc SGK vµ tr¶ lêi + ThÕ nµo lµ sù biÕn d¹ng ? - Hoµn thµnh c©u C1. - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C2 - Th¶o luËn trªn líp .   - Tr¶ lêi C2. Ho¹t ®éng 2: Nghiªn cøu nh÷ng kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc. 1. ThÝ nghiÖm - Yªu cÇu HS tr¶ lêi C3. - C¸ nh©n HS tr¶ lêi C3 - Yªu cÇu häc sinh lµm TN C4. - Häc sinh lµm thÝ nghiÖm c©u C4. - Híng dÉn häc sinh rót ra nhËn xÐt, th¶o - NhËn xÐt. luËn - Th¶o luËn trªn líp. - Yªu cÇu HS lµm TN C5, C6 vµ rót ra nhËn - Ho¹t ®éng nhãm: Lµm thÝ nghiÖm, xÐt. rót ra nhËn xÐt - Gi¸o viªn kiÓm tra, chØnh s÷a lçi - Tr×nh bµy kÕt qu¶, nhËn xÐt. - Yªu cÇu HS rót ra kÕt luËn hoµn thµnh c©u - Ho¹t ®éng c¸ nh©n tr¶ lêi C7, C8 C7, C8 - Gäi HS th¶o luËn ®Ó t×m ra kÕt luËn ®óng  Ho¹t ®éng 4: VËn dông - Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu tr¶ lêi c©u C9, - Ho¹t ®éng c¸ nh©n tr¶ lêi c©u C9, C10, C11. C10, C11. - Gi¸o viªn gäi häc sinh tr¶ lêi. - Th¶o luËn trªn líp. - §iÒu khiÓn häc sinh th¶o luËn Giáo án Vật lý 6 13 Nguyễn Tiến Hùng Trường THCS Nguyễn Huệ - Cam Lộ IV. Cñng cè: Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn ghi nhí. Yªu cÇu häc sinh ®äc môc “ cã thÓ em cha biÕt ” V. Híng dÉn vÒ nhµ: - Yªu cÇu häc sinh lµm l¹i c¸c c©u tõ c©u C1 ®Õn c©u C11. - Häc phÇn ghi nhí + vë ghi. - Lµm bµi tËp 7.1 ®Õn 7.5 SBT. E. Rót kinh nghiÖm: Giáo án Vật lý 6 14 Nguyễn Tiến Hùng Ngày dạy : Tiết 8 : Trường THCS Nguyễn Huệ - Cam Lộ Träng lùc - ®¬n vÞ lùc. A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: + HiÓu ®îc träng lùc hay träng lîng lµ g× ? + Nªu ®îc ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc. + N¾m ®îc ®¬n vÞ ®o cêng ®é cña lùc lµ Niut¬n. 2. Kü n¨ng: + BiÕt vËn dông kiÕn thøc thu nhËn ®îc vµo thùc tÕ vµ kØ thuËt. + BiÕt vËn dông d©y däi ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng th¼ng ®øng. 3. Th¸i ®é: + Cã ý thøc vËn dông kiÕn thøc vµo cuéc sèng. B. Ph¬ng ph¸p : Thùc nghiÖm + vÊn ®¸p tÝch cùc. C. ChuÈn bÞ: Mçi nhãm häc sinh: +Mét gi¸ treo + Mét lß xo. + Mét qu¶ nÆng. + Mét d©y däi. + Mét khay níc. + Mät chiÕc ªke. D. TiÕn tr×nh lªn líp. I. æn ®Þnh tæ chøc. II. KiÓm tra bµi cò. ThÕ nµo lµ hai lùc c©n b»ng ? cho vÝ dô. III. Bµi míi: 1. §Æt vÊn ®Ò: Tr¸i ®Êt cã h×nh g× ? (H×nh cÇu ). VÞ trÝ cña con ngêi ë trªn tr¸i ®Êt nh thÕ nµo ? (ë kh¾p n¬i ). Lµm thÕ nµo ®Ó con ngêi ®øng v÷ng ®îc trªn tr¸i ®Êt ?.( Do tr¸i ®Êt hót mäi vËt ). B©y giê chóng ta t×m hiÓu lùc hót cña tr¸i ®Êt lªn mäi vËt. 2. TriÓn khai bµi míi: Ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn  Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: Ph¸t hiÖn sù tån t¹i cña träng lùc. I. Träng lùc lµ g× ? 1. ThÝ nghiÖm: - Yªu cÇu häc sinh nªu ph¬ng ¸n thÝ nghiÖm. Ho¹t ®éng nhãm: - §äc phÇn thÝ nghiÖm. - NhËn dông cô vµ hoµn thµnh + Tr¹ng th¸i cña lß xo nh thÕ nµo ? thÝ nghiÖm. - gäi 1,2 häc sinh lªn tr¶ lêi c©u C1. - NhËn xÐt, gi¶i thÝch. - Híng dÉn th¶o luËn. + Viªn phÊn chÞu t¸c dông cña lùc nµo ? KÕt - Tr¶ lêi c©u C1. qu¶ cña hiÖn tîng t¸c dông ®ã ? - Th¶o luËn vµ ghi vë. - Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u C2. - Tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn. - Yªu cÇu häc sinh t×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chæ trèng hoµn thµnh c©u C3. - §iÒu khiÓn häc sinh th¶o luËn. - Häc sinh hoµn thµnh c©u C3. 2. KÕt luËn: + Tr¸i ®Êt t¸c dông lªn vËt mét lùc nh thÕ nµo ? Gäi lµ lùc g× ? - Th¶o luËn nhãm, tr¶ lêi. + Ngêi ta gäi träng lùc lµ g× ? Giáo án Vật lý 6 15 Nguyễn Tiến Hùng Trường THCS Nguyễn Huệ - Cam Lộ - Häc sinh ®äc phÇn kÕt luËn vµ tr¶ lêi.  Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc. - L¾p thÝ nghiÖm nh h×nh 8.2. 1. Ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc. - C¸ nh©n häc sinh tr¶ lêi c©u hái - Yªu cÇu häc sinh l¾p thÝ nghiÖm h×nh 8.2. + Ngêi thî x©y dïng d©y däi ®Ó lµm g× ? cña gi¸o viªn. -Th¶o luËn trªn líp.` + D©y däi cã cÊu t¹o nh thÕ nµo ? + Ph¬ng cña d©y däi ? - Tr¶ lêi c©u C4. - Th¶o luËn trªn líp - Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh c©u C4. -§iÒu khiÓn häc sinh th¶o luËn. 2. KÕt luËn: - Gi¸o viªn gäi 5 häc sinh ®iÒn tõ hoµn thµnh - Ho¹t ®éng c¸ nh©n hoµn thµnh kÕt luËn kÕt luËn.  Ho¹t ®éng 3: §¬n vÞ lùc - Gi¸o viªn th«ng b¸o ®¬n vÞ lùc. - Häc sinh ®äc SGK, ghi vë.  Ho¹t ®éng 4: VËn dông - Yªu cÇu häc sinh lµm thÝ nghiÖm theo yªu - Ho¹t ®éng nhãm: cÇu c©u C6 + TiÕn hµnh thÝ nghiÖm - Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ + Tr×nh bµy kÕt qu¶. IV. Cñng cè: 1. Träng lùc lµ g× ? 2. Ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc ? 3. Träng lùc cßn ®îc gäi lµ g× ? 4. §¬n vÞ cña träng lùc ? m = 1kg  P = ? m = 100g  P = ? V. Híng dÉn vÒ nhµ: - Tr¶ lêi c©u hái tõ c©u C1 ®Õn C6. - Häc phÇn ghi nhí. - Lµm bµi tËp 8.1 ®Õn 8.4 (SBT) - Xem l¹i tÊt c¶ c¸c kiÕn thøc ®· häc vµ c¸c d¹ng bµi tËp ®· ch÷a ®Ó chuÈn bÞ cho tiÕt kiÓm tra vµo h«m sau. E. Rót kinh nghiÖm: Giáo án Vật lý 6 16 Nguyễn Tiến Hùng Ngày dạy : Tiết 9 : Trường THCS Nguyễn Huệ - Cam Lộ KiÓm tra 1 tiÕt. A. Môc tiªu: + §¸nh gi¸ kiÕn thøc mµ häc sinh ®· n¾m ®îc. + §¸nh gi¸ kÜ n¨ng vËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó lµm mét sè bµi tËp + Gi¸o dôc tÝnh trung thùc khi lµm bµi kiÓm tra. B. §Ò kiÓm tra. Giáo án Vật lý 6 17 Nguyễn Tiến Hùng Ngày dạy : 31/10/2008 Tiết 10 : Trường THCS Nguyễn Huệ - Cam Lộ Lùc ®µn håi. A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: + NhËn biÕt ®îc lùc ®µn håi. + Tr¶ lêi ®îc ®Æc ®iÓm cña lùc ®µn håi. + Rót ra ®îc nhËn xÐt vÒ sù phô thuéc cña lùc ®µn håi vµo ®é biÕn d¹ng cña lùc ®µn håi. 2. Kü n¨ng: + L¾p thÝ nghiÖm qua kªnh h×nh. + Nghiªn cøu häc tËp ®Ó rót ra quy luËt vÒ sù biÕn d¹ng cña luËt ®µn håi. 3. Th¸i ®é: + Cã ý thøc t×m tßi quy luËt VËt lý. B. Ph¬ng ph¸p : Thùc nghiÖm + vÊn ®¸p tÝch cùc. C. ChuÈn bÞ: Mçi nhãm häc sinh: + Mét gi¸ treo + Mét lß xo. + Mét c¸i thíc ®o ®é chia ®Õn mm. + 4 qu¶ nÆng gièng nhau, mçi qu¶ nÆng 50g. D. TiÕn tr×nh lªn líp. I. æn ®Þnh tæ chøc. II. KiÓm tra bµi cò. Träng lùc lµ g× ? Ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc ? KÕt qu¶ cña träng lùc lªn vËt ? III. Bµi míi: 1. §Æt vÊn ®Ò: C¸c em h·y quan s¸t sîi d©y cao su vµ lß xo ( gi¸o viªn cho hä sinh quan s¸t ). Sîi d©y cao su vµ lß xo cã ®Æc ®iÓm g× gièng nhau. (häc sinh dù ®o¸n - gi¸o viªn vµo bµi ). 2. TriÓn khai bµi míi: Ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh  Ho¹t ®éng 1: Nghiªn cøu biÕn d¹ng ®µn håi. §é biÕn d¹ng. ( 15 phót ). 1. §é biÕn d¹ng cña lß xo. - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc tµi liÖu - Nghiªn cøu tµi liÖu vµ lµm viÖc theo nhãm. - L¾p thÝ nghiÖm. - TiÕn hµnh thÝ nghiÖm. + §é dµi tù nhiªn l0 . + §o ®é dµi lß xo khi mãc mét vËt nÆng . + Ghi P qu¶ nÆng vµo cét 2. + So s¸nh l víi l0. - Gi¸o viªn theo dâi c¸c bíc tiÕn hµnh + Mãc thªm qu¶ nÆng 2,3,4 vµo cña häc sinh. thÝ nghiÖm , ®o l2 ,l3, l4 , ghi kÕt qu¶. + TÝnh P2, P3, P4 . Ghi kÕt qu¶. - ChÊn chØnh häc sinh lµm theo thø tù. - KiÓm tra tõng bíc thÝ nghiÖm. - Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n tr¶ - Häc sinh tr¶ lêi c©u C1. lêi c©u C1. - Gi¸o viªn kiÓm tra c©u C1 , thèng nhÊt - Ghi vë c©u C1. ®¸p ¸n. - Häc sinh nghiªn cøu c¸ nh©n + BiÕn d¹ng cña lß xo cã ®Æc ®iÓm g× ? Giáo án Vật lý 6 18 Nguyễn Tiến Hùng Trường THCS Nguyễn Huệ - Cam Lộ + lß xo cã tÝnh chÊt g× ? tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn - Ghi vë. 2. §é biÕn d¹ng cña lß xo. - Yªu cÇu häc sinh ®äc tµi liÖu ®Ó tr¶ lêi c©u hái. + §é biÕn d¹ng cña lß xo ®îc tÝnh nh thÕ nµo ? - Gi¸o viªn kiÓm tra c©u C2.  - Häc sinh nghiªn cøu tµi liÖu. + §é biÕn d¹ng cña lß xo: l - l0. - Tr¶ lêi c©u C2 . Ghi vµo cét 4 cña b¶ng 9.1. Ho¹t ®éng 2: Lùc ®µn håi vµ ®Æc ®iÓm cña nã. 1. Lùc ®µn håi. + Lùc ®µn håi lµ g× ? - Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u C3. 2. §Æc ®iÓm cña lùc ®µn håi. - Gi¸o viªn kiÓm tra c©u C4. Häc sinh ho¹t ®éng c¸ nh©n: - Nghiªn cøu tµi liÖu vµ kÕt qu¶ thÝ nghiÖn tr¶ lêi. - Tr¶ lêi c©u C3. - Häc sinh nghiªn cøu ®Ó tr¶ lêi c©u nãi ®óng.  Ho¹t ®éng 4: VËn dông - Gi¸o viªn kiÓm tra phÇn tr¶ lêi cña häc sinh - Häc sinh nghiªn cøu tr¶ lêi c©u C5, C6. c©u C5, C6. - Gi¸o viªn thèng nhÊt. - Ghi vë. IV. Cñng cè: 1. Qua bµi häc c¸c em rót ra ®îc kiÕn thøc vÒ lùc ®µn håi nh thÕ nµo ? 2. Yªu cÇu häc sinh ®äc môc ghi nhí. 3. Yªu cÇu häc sinh ®äc môc cã thÓ em cha biÕt . Híng dÉn häc sinh trong kü thuËt kh«ng kÐo gi·n lß xo qu¸ lín, mÊt tÝnh ®µn håi. V. Híng dÉn vÒ nhµ: 1. Tr¶ lêi l¹i tõ c©u C1 ®Õn C7. 2. Häc phÇn ghi nhí. 3. Lµm bµi tËp trong s¸ch bµi tËp. E. Rót kinh nghiÖm: Ngày dạy : 07/11/2008 Tiết 11 : A. Lùc kÕ - phÐp ®o lùc Träng lùc vµ khèi lîng. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - NhËn biÕt ®îc cÊu t¹o cña lùc kÕ, x¸c ®Þnh ®îc GH§ vµ §CNN cña mét lùc kÕ. - BiÕt ®o lùc b»ng lùc kÕ. - BiÕt mèi liªn hÖ gi÷a träng lîng vµ khèi lîng ®Ó tÝnh träng lîng cña mét vËt khi biÕt khèi lîng hoÆc ngîc l¹i. 2. Kü n¨ng: - BiÕt t×m tßi cÊu t¹o cña dông cô ®o. Giáo án Vật lý 6 19 Nguyễn Tiến Hùng Trường THCS Nguyễn Huệ - Cam Lộ - BiÕt c¸ch sö dông lùc kÕ trong mäi trêng hîp ®o. 3. Th¸i ®é: - RÌn luyÖn tÝnh s¸ng t¹o, cÈn thËn. B. Ph¬ng ph¸p : Thùc nghiÖm + vÊn ®¸p tÝch cùc. C. ChuÈn bÞ: Mçi nhãm häc sinh: + Mét lùc kÕ lß xo. + Mét sîi d©y m¶nh nhÑ ®Ó buéc vµo SGK. C¶ líp: + Mét cung tªn. + Mét xe l¨n. + Mét vµi qu¶ nÆng. D. TiÕn tr×nh lªn líp. I. æn ®Þnh tæ chøc. II. KiÓm tra bµi cò. Lùc ®µn håi phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo ? Em h·y chøng minh. III. Bµi míi: 1. §Æt vÊn ®Ò: C¸c em nh×n vµo tranh vÏ h×nh 1 SGK vµ cho biÕt ngêi ta ®ang lµm g× ? ( §ang gi¬ng cung ). D©y cung t¸c dông vµo mòi tªn mét c¸i g× ? ( Mét lùc ). Lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®îc lùc nµy ? C¸c em h·y quan s¸t vµo tranh 2. ngêi ta dïng dông cô g× ®Ó ®o lùc mµ d©y cung t¸c dông vµo mòi tªn ? ( Lùc kÕ ). VËy lùc kÕ dïng ®Ó lµm g× ? (§o lùc ). Ngoµi lùc kÕ dïng ®Ó ®o lùc, thÇy cßn cã sö dông lùc kÕ ®Ó x¸c ®Þnh träng lîng cña mét vËt, cã ®îc kh«ng ? §ã chÝnh lµ néi dung cña bµi häc h«m nay. Giáo án Vật lý 6 20
- Xem thêm -