Tài liệu Giáo án vật lí 9 - trọn bộ

  • Số trang: 133 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n:.......... TiÕt 1 : Ngµy gi¶ng:....... Sù phô thuéc cña dßng ®iÖn vµo hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu d©y dÉn I– Môc tiªu : 1 - .Nªu ®îc c¸c c¸ch bè trÝ vµ tiÕn TN kh¶o s¸t sù phô thuéc cña cêng ®é dßng ®iÖn vµo hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu d©y dÉn . 2 - VÏ vµ sö dông ®îc ®å thÞ biÓu diiÔn mèi quan hÖ I ,U tõ sè liÑu thùc nghiÖm 3 – Nªu ®îc kÕt luËn vÒ sù phô thuéc cêng ®é dßng ®iÖn vµo hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu d©y dÉn . II – ChuÈn bÞ : §èi víi mçi nhãm HS : - 1d©y ®iÖn trë b»ng niken (cãntantan ) chiÒu dµi 1m ,®êng kÝnh 0,3mm ,d©y nµy ®îc quÊn quanh trªn trô sø (®iÖn trë mÉu ) . 1 Ampe kÕ cã giíi h¹n ®o 1,5A vµ §CNN 0,1A: -1v«n kÕ cã GH§ 6V vµ §CNN 0,1V . -1 c«ng t¾c . -1 nguån ®iÖn 6V -7 ®o¹n d©y nèi ,mçi ®o¹n dµi 30cm III – C¸c ho¹t ®éng d¹y häc . 1 - ¤n ®Þnh : 2 – KiÓm tra bµi cò : -HS1 :§Ó ®o cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua bãng ®Ìn vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu bãng ®Ìn ,cÇn nh÷ng dông cô g× ? -HS2 : Nªu nguyªn t¾c sö dông nh÷ng dông cô ®ã ? 3 – Bµi míi : -GV :§Æt vÊn ®Ò nh sgk . Ho¹t déng cña thÇy vµ trß Néi dung kiÕn thøc GV :Y/c HS t×m hiÓu s¬ ®å m¹ch ®iÖn I – ThÝ nghiÖm : h×nh 1.1 sgk . 1.S¬ ®å m¹ch ®iÖn :H×nh 1.1 SGK ?H·y cho biÕt c¸c d/c lµm thÝ nghiÖm ? Vµ c¸ch bè trÝ? GV : Y/c c¸c nhãm HS m¾c m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å h×nh 1.1 sgk .-GV : Theo dâi ,kiÓm tra ,gióp ®ì c¸c nhãm m¾c m¹ch ®iÖn TN . 2 . TiÕn hµnh TN . Giáo án vật lí 9 B¶ng 1 (SGK – 4) HiÖu ®iÖn thÕ (V) 1 2 3 4 5 0 3 6 9 12 Cêng ®é dßng ®iÖn (A) GV : Y/c HS ®äc C1 (sgk –4) – HS th¶o luËn nhãm ®Ó tr¶ lêi . §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi . *)C1(SGK-4). Khi thay ®æi cêng®é dßng ®iÖn gi÷a hai ®Çu d©y dÉn , cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn tØ lÖ thuËn víi hiÖu ®iÖn thÕ . ? VËy ®å thÞ biÓu diÔn sù phô thuéc nµy ntn ? => II - §å thÞ biÓu diÔn sù phô thuéc cña cêng ®é dßng ®iÖn vµo hiÖu ®iÖn thÕ . GV: Y/c HS ®äc phÇn th«ng b¸o SGK . ? §å thÞ biÓu diÔn sù phô thuéc cña c- 1) D¹ng ®å thÞ . êng ®é dßng ®iÖn vµo hiÖu ®iÖn thÕ cã Lµ ®êng th¼ng ®i qua gèc to¹ ®é (NÕu bá qua ®Æc ®iÓm g× ? nh÷ng sai lÖch nhá khi ®o). GV : Y/c HS ®äc vµ tr¶ lêi C2 *) C2 (SGK-5). I(A) GV : Y/c HS th¶o luËn nhãm ,nhËn xÐt d¹ng ®å thÞ ,rót ra kÕt luËn . ? Nãi tãm l¹i bµi häc h«m nay chóng ta 2) KÕt luËn .(SGK-5). cÇn n¾m nh÷ng néi dung chÝnh g× ? O U(V) Giáo án vật lí 9 §Ó kh¾c s©u néi dung bµi häc chóng ta cïng lµm c¸c bµi tËp vËn dông . ? Trªn ®å thÞ lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®îc I khi ®· biÕt U ? ? Lµm thÕ nµo c¸c em t×m ®îc c¸c gi¸ tri cßn thiÕu ? Dùa vµo néi dung nµo trong bµi häc ? HS : Tr ¶ lêi C5 . III – VËn dông . +> C3 : U = 2,5 V -> I = 0,5 A U = 3,5 V -> I = 0,7 A T¹i ®iÓm M bÊt kú trªn ®å thÞ ta cã I = 1,1 A vµ U =5,5 V +> C4 : Qua b¶ng 2 ta ®iÒn ®îc c¸c gi¸ trÞ cßn thiÕu lÇn lît lµ : 0,125A ,4,0V ,5,0V ,0,3A . +>C5 : Cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn tØ lÖ thuËn víi hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo gi÷a hai ®µu d©y dÉn ®ã . IV- Hìng dÉn VÒ nhµ : - Häc thuéc phÇn ghi nhí (sgk – 6) . - §äc cã thÓ em cha biÕt . - Lµm bµi tËp 1.1-> 1.3 (sbt) . V- Rót kinh nghiÖm : ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................... ********************************************************* Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 2: §iÖn trë cña d©y dÉn - §inh luËt «m I. Môc tiªu : -NhËn biÕt ®îc ®¬n vÞ ®iÖn trë vµ vËn dông ®îc c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë ®Ó lµm bµi tËp . - Ph¸t biÓu vµ viÕt ®îc hÖ thøc cña ®Þnh luËt «m . - VËn dông ®¬c ®Þnh luËt «m ®Ó gi¶i mét sè bµi tËp II- ChuÈn bÞ : GV:KÎ s½n b¶ng th¬ng sè U ®èi víi mâi d©y dÉn . I LÇn ®o D©y dÉn 1 D©y dÉn 2 1 2 3 4 Trung b×nh céng III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1.On ®Þnh: 2- KiÓm tra bµi cò: ?Nªu kÕt luËn vÒ mèi quan hÖ gi÷a cêng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ ?§å thÞ biÓu diÔn mèi quan hÖ ®ã cã ®Æc ®iÓm g×? 3- Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung kiÕn thøc Giáo án vật lí 9 ? H·y dùa vµo b¶ng 1 vµ 2 ®Ó tÝnh th¬ng sè U ®èi víi mçi d©y dÉn? I GV:Theo dâi ,kiÓm tra gióp ®ì c¸c HS yÕu tÝnh to¸n cho chÝnh x¸c. GV:Yªu cÇu HS ®äc ?2 ,th¶o luËn vµ tr¶ lêi . GV:Yªu cÇu HS ®äc phÇn th«ng b¸o SGK. ?TÝnh ®iÖn trë cña mçi d©y dÉn ®îc tÝnh b»ng c«ng thøc nµo? HS: R= U I-§iÖn trë d©y dÉn 1) X¸c ®Þnh th¬ng sè U ®èi víi mçi d©y I dÉn. *) C1 sgk tr 7: *) C2 sgk tr 7. Víi mçi d©y dÉn kh¸c nhau th¬ng sè U cã I gi¸ trÞ kh¸c nhau kh«ng ®æi. 2) §iÖn trë . a) C«ng thøc : R= b) KÝ hiÖu : U I I ? Khi t¨ng hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai ®Çu d©y dÉn lªn hai lÇn th× ®iÖn trë cña nã t¨ng mÊy lÇn ? HS: §iÖn trë kh«ng t¨ng . ? HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a 2 ®Çu d©y dÉn lµ 3V ,cêng ®é dßng ®iÖn qua nã lµ 250mA. TÝnh ®iÖn trë cña d©y ? GV: Híng dÉn ®æi 250 mA-> A ¸p dông c«ng thøc:R = U I ?H·y ®æi c¸c ®¬n vÞ sau : 0,5M  =...k  =...  ? ?Nªu ý nghÜa cña ®iÖn trë ? c) §¬n vÞ :  , (k  ) , (M  ) d) ý nghÜa ®iÖn trë :BiÓu thÞ møc ®é c¶n trë cña dßng ®iÖn IV- Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc thuéc phÇn ghi nhí sgk tr 8. - §äc môc cã thÓ em cha biÕt. - Lµm c¸c bµi t¹p 2.1-> 2.4 sbt V – Rót kinh nghiÖm: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................... ==================================== Giáo án vật lí 9 Ngµy so¹n: TiÕt 3: Ngµy gi¶ng: §iÖn trë cña d©y dÉn - §inh luËt «m I. Môc tiªu : -NhËn biÕt ®îc ®¬n vÞ ®iÖn trë vµ vËn dông ®îc c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë ®Ó lµm bµi tËp . - Ph¸t biÓu vµ viÕt ®îc hÖ thøc cña ®Þnh luËt «m . - VËn dông ®¬c ®Þnh luËt «m ®Ó gi¶i mét sè bµi tËp II- ChuÈn bÞ : GV :ga ;sgk HS :Häc bµi chuÈn bÞ bµi III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1 :æn ®Þnh: 2- KiÓm tra bµi cò: ?Nªu kÕt luËn vÒ mèi quan hÖ gi÷a cêng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ ?§å thÞ biÓu diÔn mèi quan hÖ ®ã cã ®Æc ®iÓm g×? 3- Bµi míi: Ho¹t déng cña thÇy vµ trß GV : Yªu cÇu HS viÕt hÖ thøc cña ®Þnh luËt «m . ? Dùa vµo hÖ thøc h·y ph¸t biÓu ®Þnh luËt «m ? ?C«ng thøc R= dïng ®Ó lµm g× ? Tõ c«ng thøc nµy cã nãi r»ng U t¨ng bao nhiªu lÇn th× R t¨ng bÊy nhiªu lÇn ®îc kh«ng? GV: Yªu cÇu HS lµm ?3,?4 ? Muèn biÕt dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn nµo lín h¬n c¸c em ph¶i lµm nh thÕ nµo? I1 I2 =? ?c¸c em t×m tØ sè ®ã nh thÕ nµo ? HS : ¸p dông ®Þnh luËt «m cho tõng d©y dÉn . Giáo án vật lí 9 2) Ph¸t biÓu ®Þnh luËt :(SGK-8) III – VËn dông : U I HS: T×m ®îc tØ sè Néi dung kiÕn thøc II -§Þnh luËt «m . 1) HÖ thøc cña ®Þnh luËt «m. I= U R Trong ®ã I : Cêng ®é dßng ®iÖn (A) U: HiÖu ®iÖn thÕ (V) R : §iÖn trë.(  ) *) C3 sgk tr 8 Tãm t¾t. Gi¶i R = 12 ¸p dông c«ng thøc cña I = 0,5A ®Þnh luËt «m :R = U ta I U=? suy ra :U = R. I = 12 . 0,5 =6(V) §S: 6(V) *) C4 sgk tr 8 Tãm t¾t Gi¶i R 2 =3R 1 I 2 = ? I1 Ta cã : I I 2 = 1 = U R2 U R1 = U 3R2 GV : Yªu cÇu HS tr×nh bµy trªn b¶ng.  I1 I2 =3 I 1= 3 I 2 VËy dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn 2 lín h¬n dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn 1 ,vµ lín gÊp 3 lÇn .  IV- Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc thuéc phÇn ghi nhí sgk tr 8. - §äc môc cã thÓ em cha biÕt. - Lµm c¸c bµi t¹p 2.1-> 2.4 sbt V – Rót kinh nghiÖm: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................... ****************************************************** Ngµy so¹n :.................. Ngµy gi¶ng :........................ X¸c ®Þnh ®iÖn trë cña mét d©y dÉn b»ng ampe kÕ vµ v«n kÕ TiÕt 4: Thùc hµnh : I – Môc tiªu: 1 . Nªu ®îc c¸ch x¸c ®Þnh ®iÖn trë tõ c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë . 2 .M« t¶ ®îc c¸ch bè trÝ vµ tiÕn hµnh ®îc®Þnh ®iÖn trë cña mét d©y dÉn b»ng ampe kÕ vµ v«n kÕ . 3 .Cã ý thøc chÊp hµnh nghiªm tóc quy t¾c sö dông c¸c thiÕt bÞ trong TN. II – ChuÈn bÞ : §èi víi mçi nhãm HS : +) Mét d©y dÉn cã ®iÖn trë cha biÕt gi¸ trÞ. +) 1 nguån ®iÖn . +) 1 ampe kÕ cã GH§ 1,5A vµ §CNN 0,1A. +) 1 v«n kÕ cã GH§ 6V vµ §CNN 0,1V. +) 1 c«ng t¾c ®iÖn . +) 7 ®o¹n d©y nèi mçi ®o¹n dµi 30cm. GV ; ChuÈn bÞ 1 ®ßng hå v¹n n¨ng . III – C¸c ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp : 1 – On ®Þnh : 2– KiÓm tra : 1) KiÓm tra sù chuÈn bÞ bao c¸o TH cña HS. ? PH¸t biÓu vµ viÕt c«ng thøc cña ®Þnh luËt «m ?Nªu ý nghÜa cña tõng ®¹i lîng cã mÆt trong c«ng thøc ? 3 – Néi dung thùc hµnh : Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung kiÕn thøc GV: Nªu yªu cÇu cña thÝ nghiÖm. 1. VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn Giáo án vật lí 9 HS: 1 HS lªn b¶ngVÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn ®Ó ®o R cña d©y dÉn b»ng von kÕ vµ ampe kÕ Chó ý:§¸nh dÊu chèt ©m d¬ng cña (A) vµ (V). HS: Díi líp vÏ s¬ ®å vµo vë GV: Giao dông cô thÝ nghiÖm cho c¸c nhãm. HS: TiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo nhãm: - M¾c m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å. - §o U vµ I 2. M¾c m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å h×nh vÏ - TÝnh R Ghi kÕt qu¶ vµo b¸o c¸o. GV: theo dâi gióp ®ì, kiÓm tra c¸c nhãm 3. B¸o c¸o kÕt qu¶ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo m¾c m¹ch ®iÖn, ®Æc biÖt lµ m¾c (A) vµ (U) mÉu. GV: Nh¾c nhë HS TÝch cù c lµm viÖc U(V) I(A) R() HS: Hoµn thiÖn b¸o c¸o cña nhãm m×nh -> 1 b¸o c¸o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Nhãm kh¸c nhËn xÐt kÕt qu¶ ®o ®îc cña 2 3 nhãm b¹n. 4 5 GV: Cïng c¶ líp kiÓm tra l¹i kÕt qu¶ -> NhËn xÐt. - TrÞ sè trung b×nh céng cña ®iÖn trë. - Nguyªn nh©n g©y ra sù kh¸c nhau (nÕu cã) cña c¸c trÞ sè ®iÖn trë vµ tÝnh ®îc trong mçi lÇn ®o. IV- Tæng kÕt giê thùc hµnh vµ hìng dÉn vÒ nhµ: - Thu b¸o c¸o cña c¸c nhãm. - Yªu cÇu HS thu dän vµ cÊt dông cô. - NhËn xÐt tinh thÇn vµ thÊi ®é thùc hµnh cña c¸c nhãm. - Tuyªn d¬ng c¸c nhãm thùc hiÖn tèt, nh¾c nhë c¸c nhãm lµm cha tèt. - Rót kinh nghiÖm qua tiÕt thùc hµnh. - §äc tríc bµi ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp. V – Rót kinh nghiÖm: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................... ***************************************************** Ngµy so¹n:............ TiÕt5: Giáo án vật lí 9 Ngµygi¶ng:.............. §o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp I- Môc tiªu Suy luËn ®Ó tÝnh ®îc c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë t¬ng®¬ng cña ®o¹n mach gåm hai ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp Rt®= R1+ R2 vµ hÖ thøc - U1 R  1 U 2 R2 tõ c¸c kiÕn thøc ®· häc. M« t¶ ®îc c¸ch bè trÝ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm kiÓm tra c¸c hÖ thøc suy ra tõ lÝ thuyÕt VËn dông ®îc c¸c c«ng thøc ®· häc ®Ó gi¶i thÝch mét sè hiÖn tîng vµ gi¶i bµi tËp vÒ m¹ch nèi tiÕp. II – ChuÈn bÞ: §èi víi nhãm häc sinh: 3 ®iÖn trë mÉu lÇn lît cã gi¸ trÞ 6 ,10 , 16. 1 ampe kÕ cã GH§ 1,5 A vµ §CNN 0,1A 1 V«n kÕ cã GH§6V vµ §CNN 0,1V. 1 nguån ®iÖn 6V 1 c«ng t¾c 7 ®o¹n d©y nèi. III – C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1 – æn ®Þnh: 2 – KiÓm tra: (7’) GV: VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn sau trªn b¶ng phô: A ? H·y cho biÕt cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua mçi ®Ìn cã mèi liªn hÖ nh thÕ nµo víi cêng ®é dßng ®iÖn m¹ch chÝnh? HS: cêng ®é dßng ®iÖn m¹ch chÝnh b»ng cêng ®é dßng diÖn ch¹y qua mâi bãng ®Ìn. ? HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu do¹n m¹ch cã mèiliªn hÖ nh thÕ nµo víi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi bãng ®Ìn? HS: HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu do¹n m¹ch b»ng tæng hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi bãng ®Ìn. GV: ChuÈn l¹i kiÕn thøc. Trong ®o¹n m¹ch gåm hai bãng ®Ìn m¾c nèi m¾c nèi tiÕp ta cã: I = I1 = I 2 <1> U = U1+U2<2> GV: H·y tÝnh ®iÖn trë cña mçi bãng ®Ìn, biÕt r»ng cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch chÝnh lµ 2A, hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc cña 2 bãng ®Ìn lÇn lît lµ 12V, 20V. HS: Thùc hiÖn tÝnh ®îc R1= 6 ,R2 = 10  3. §Æt vÊn ®Ò: Gi¶ sö ta thay 2 bãng ®Ìn b»ng 2®iÖn trë cã gi¸ trÞ nh trªn vµo m¹ch ®iÖn, th× liÖu r»ng cã thÓ thay thÕ hai ®iÖn trë ®ã bëi 1 ®iÖn trë ®Ó dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch ®iÖn kh«ng ®æi(b»ng 2 A)víi hiÖu ®iÖn thÕ cña ®o¹n m¹ch kh«ng thay ®æi(GV: Treo b¶ng phô vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn gåm hai ®iÖn trë R1, R2 m¾c nèi tiÕp). HS: Nªu ý kiÕn cña m×nh. GV: NÕu thay thÕ ®îc th× ®iÖn trë ®ã ®îc gäi lµ g×? C¸ch x¸c ®Þnh nã nh thÕ nµo? => Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung kiÕn thøc I – Cêng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ trong ®o¹n m¹ch nèi tiÕp. Giáo án vật lí 9 GV: Trë l¹i s¬ ®å m¹ch ®iÖn ë phÇnkiÓm tra bµi cò-> Yªu cÇu hS ®äc vµ tr¶ lêi C1(sgk tr 11) HS: ho¹t ®éng c¸ nh©n ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái. ? Trongm¹ch ®iÖn 2 ®iÖn trë R1,R2 cã mÊy ®iÓm chung? HS: Cã mét ®iÓm chung(§iÓm cuèi cña R1 lµ ®iÓm ®Çu cña R2). GV: Th«ng b¸o c¸c hÖ thøc <1> vµ <2> vÉn ®óng víi ®o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp. ? VËn dông kiÕn thøc trªn c¸c em h·y thùc hiÖn C2 sgk tr 11? GV híng dÉn: C¸ch 1: TÝnh U1 =? TÝnh U2 = ? LËp tØ sè U1: U2 - 1. Nhí l¹i kiÕn thøc líp 7 ë phÇn kiÓm tra bµi cò 2. NHËn biÕt ®îc ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp.(7’ ) *) C1(sgk tr 11) R1,R2 vµ ampekÕ ®îc m¾c nèi tiÕp víi nhau. *) C2 sgk tr 11. R1m¾c nèi tiÕp víi R2=> I = I1 = I 2 <=> I = U1 U 2 U R   1  1 (®pcm) R1 R2 U 2 R2 C¸ch 2: I= U1 U 2 U R   1  1 R1 R2 U 2 R2 GV: Yªu cÇu HS ho¹t ®éng theo bµn -> ®¹i diÖn 1 HS lªn b¶ng tr×nh bµy. ? Qua C2 h·y cho biÕt trong ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp, th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi ®iÖn trë cã mèi quan hÖ nh thÕ nµo víi mçi ®iÖn trë ®ã? HS:..................... GV: ChuÈn l¹i kiÕn thøc. GV:Yªu cÇu HS ®äc phÇn th«ng b¸o sgk tr 12. ? C¸c em h·y tr¶ lêi c©u hái ®Æt ra ë ®Çu bµi häc? HS:................... ? C¸ch x¸c ®Þnh ®iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp m¾c nh thÕ nµo? => ? ¸p dông c«ng thøc cña ®Þnh luËt «m, h·y viÕt c«ng thøc tÝnh Rt®, R1, R2? HS:................... ? H·y tÝnh R1+ R2 =? HS:................ GV: §ã còng chÝnh lµ Néi dung C3 sgk tr 12. => Giáo án vật lí 9 II - §iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp. 1. §iÖn trë t¬ng ®¬ng.3’ Kh¸i niÖm sgk tr 12. KÝ hiÖu: Rt® - 2. C«ng thøc tÝnh ®iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp. 7’ *) C3 sgk tr 12. §o¹n m¹ch gåm R1m¾c nèi tiÕp víi R2  I = I1 = I 2 ? Ngoµi ra h·y t×m c¸ch kh¸c ®Ó x©y dùng  U = U1+U2 c«ng thøc. Mµ theo ®Þnh luËt «m ta cã: HS: Rt® = U/I; R1 = U1/I; R2 =U2/I GV: U = U1+U2= I.R1+I.R2 = I.Rt® U U U U U => Rt® = R1+ R2 => R1  R2  1  2  1 2  Rtd I . GV: Yªu cÇu HS ®äc phÇn 3 môc II -> Nªu dông cô, c¸ch bè trÝ, vµ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. HS: §øng t¹i chç tr¶ lêi. GV: Giao dông cô cho c¸c nhãm HS: TiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo nhãm. GV: §i kiÓm tra c¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm. Sau 4’HS b¸o c¸o kÕt qu¶ lµm thÝ nghiÖm. ? Tõ ®ã em cã nhËn xÐt g× ®iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp ? => HS: §äc KL sgk tr 12. GV: TH«ng b¸o vÒ cêng ®é dßng ®iÖn ®Þnh møc sgk tr 12. ? Tãm l¹i bµi häc h«m nay c¸c em cÇn n¾m nh÷ng néi dung kiÕn thøc nµo? HS:............. GV: Chèt l¹i c¸c kiÕn thøc cÇn n¾m cho HS. GV: VËn dông c¸c kiÕn thøc ®ã c¸c em h·y thùc hiÖn C4, C5 sgk tr 12. HS: Thùc hiÖn c¸c nh©n-> §øng t¹i chç tr¶ lêi c©u hái. I I 3. ThÝ nghiÖm kiÓm tra: 10’ LÇn1 LÇn 2 U = 12V U = 12V Rt® = 16V R1+ R2=16 V §O I= I’ = => I .... I’ 4. KÕt luËn: Sgk tr 12 III – VËn dông : 9’ *) C4 sgk tr 12: Trong c¸c trêng hîp bãng ®Ìn ®Òu kh«ng s¸ng, v× m¹ch hë. *) C5 sgk tr 13: R12 = 20 + 20 = 40 RAC = R12 + R3 = 40 + 20 = 60 NhËn xÐt: Trong ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp: §iÖn trë t¬ng ®¬ng lín h¬n mçi ®iÖn trë thµnh phÇn. §iÖn trë t¬ng ®¬ng b»ng tæng c¸c ®iÖn trë thµnh phÇn. IV – H íng dÉn vÒ nhµ: Häc thuéc phÇn ghi nhí sgk tr 13. Lµm c¸c bµi tËp 4.3 , 4.5- 4.7 SBT tr 8. Giáo án vật lí 9 I VËy Rt® = R1+ R2 V – Rót kinh nghiÖm: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ************************************************************ Ngµy so¹n:............ Ngµy gi¶ng:.......... TiÕt 6: I – Môc tiªu: Suy luËn ®Ó tÝnh ®îc c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch gåm hai - §o¹n m¹ch m¾c song song ®iÖn trë m¾c song song 1 1 1   Rtd R1 R2 vµ hÖ thøc I 1 R2  tõ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc. I 2 R1 M« t¶ ®îc c¸ch bè trÝ thÝ nghiÖm vµ tiÕn hµnh thia nghiÖm kiÓm tra l¹i c¸c hÖ thøc suy ra tõ lÝ thuyÕt ®èi víi ®o¹n m¹ch m¾c song song. VËn dông ®îc nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i thÝch mét sè hiÖn tîng thùc tÕ vµ gi¶i bµi t¹p vÒ ®o¹n m¹ch m¾c song song. II – ChuÈn bÞ: §èi víi mçi nhãm häc sinh: - 3 ®iÖn trë mÉu. 1 AmpekÕ cã GH§ 1,5 A vqf §CNN 0,1 A. 1 ampe kÕ cã GH§ 1,5 A vµ §CNN 0,1A 1 V«n kÕ cã GH§6V vµ §CNN 0,1V. 1 nguån ®iÖn 6V 1 c«ng t¾c 9 ®o¹n d©y nèi. III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc 1 – æn ®Þnh : 2 – KiÓm tra bµi cò: ? §iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch lµ g×? Nªu c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch gåm 3 ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp Ch÷a bµi 4.7 sbt tr 8:(5’ ) Rt® = R1+ R2+ R3 = 30 I = U/Rt® = 0,4 A U1= 2V; U2 = 4V; U3 = 6V. - 3 – Bµi míi: §V§: §èi víi ®o¹n m¹ch m¾c song song, ®iÖn trë t¬ng ®¬ng cña do¹n m¹ch cã b»ng tæng c¸c ®iÖn trë thµnh phÇnkh«ng? = > Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß ? Trong ®o¹n m¹ch gåm 2 bãng ®Ìn m¾c song song, hiÖu ®iÖn thÕ vµ cêng ®é dßng ®iÖn cña m¹ch chÝnh cã quan hÖ nh thÕ nµo víi hiÖu ®iÖn thÕ vµ cêng ®é dßng ®iÖn cña c¸c m¹ch rÏ? Giáo án vật lí 9 Néi dung kiÕn thøc I – Cêng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ trong ®o¹n m¹ch//. 1. Nhí l¹i kiÕn thøc líp 7(5’ ) §o¹n m¹ch gåm hai bãng ®Ìn m¾c //: I = I1 + I 2 <1> U = U1=U2<2> HS:............... GV: Treo bq¶ng phô vÏ s½n s¬ ®å h×nh 5,1 sgk tr 14. HS: Quan s¸t s¬ ®å. ? H·y cho biÕt c¸c ®iÖn trë ®îc m¾c víi nhau nh thÕ nµo. Nªu vai trß cña ampe kÕ vµ v«n kÕ? HS:.............. GV: §ã chÝnh lµ ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë m¾c //. ? Trong ®o¹n m¹ch, U vµ I cña ®o¹n m¹ch cã ®Æc ®iÓm g×? HS:........ GV: HÖ thøc <1> vµ <2> vÉn ®óng ®èi víi ®o¹n m¹ch nµy. ? Dùa vµo 2 hÖ thøc trªn, h·y c/m ? HS: Ho¹t ®éng c¸c nh©n -> 1 HS lªn b¶ng thùc hiÖn. I 1 R2  I 2 R1 ? Qua ®ã h·y cho biÕt, cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua mçi ®iÖn trë cã mèi quan hÖ nh thÕ nµo víi ®iÖn trë ®ã? HS:................... GV: ChuÈn l¹i lêi ph¸t biÓu. GV híng dÉn: ViÕt c«ng thøc tÝnh I= ? ViÕt c«ng thøc tÝnh I2 = ? ViÕt c«ng thøc tÝnh I3 =? Thay I, I1, I2 vµo c«ng thøc <1> HS: Ho¹t ®éng c¸ nh©n -> 1 HS lªn b¶ng tr×nh bµy. HS: §äc vµ nªu c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. GV: Giao dông cô cho c¸c nhãm. HS: Bè trÝ vµ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo nhãm trong 7’ => §¹i diÖn nhãm bao c¸o kÕt qu¶ theo mÉu: Giáo án vật lí 9 2. §o¹n m¹ch gåm hai ®Ön trë m¾c //. (7’) *) C1 sgk tr 14. R1,R2 m¾c // víi nhau. Am pe kÕ ®o I trong m¹ch chÝnh, V«n kÕ ®o U gi÷a hai ®Çu mçi ®iÖn trë ®ång thêi ®o U m¹ch chÝnh. *) C2 sgk tr 14. R1 // R2 => U1= U2 <=> I1.R1 = I2. R2 <=> I 1 R2  (®pcm) I 2 R1 II - §iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch m¾c song song. 1. C«ng thøc tÝnh ®iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë m¾c // . 10’ *) C3 sgk tr 15: §o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë R1 vµ R2 m¾c // => U = U1=U2 I = I1 + I2 <=> <=> U U U   Rtd R1 R2 1 1 1   Rtd R1 R2 (®pcm) 2. ThÝ nghiÖm kiÓm tra (10’) §O LÇn1 U = 12V 1/R1+1/ R2=16 V I= => I .... I’ 3. KÕt luËn: sgk tr 15. LÇn 2 U = 12V Rt® = 16V I’ = ? Tõ kÕt qu¶ cña viÖc suy luËn vµ lµm thÝ nghiÖm kiÓm tra, h·y nªu c¸ch tÝnh ®iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë m¾c //? HS:.............. => GV: Th«ng b¸o vÒ hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc III – VËn dông cña dông cô ®iÖn. *) C4 sgk tr 15. ? Nãi tãml¹i bµi häc h«m nay c¸c em cÇn §Ó ®Ìn vµ qu¹t ho¹t ®éng b×nh thn½m nh÷ng néi dung kiÕn thøc nµo? CÇn êng, th× ®Ìn vµ qu¹t ph¶i m¾c // vµo rÌn luyÖn kÜ n¨ng g×? nguån. HS:.... §äc kÕt luËn sgk tr 16. GV: Chèt l¹i c¸c kiÕn thøc cÇn n¾m. - S¬ ®å m¹ch ®iÖn. *) VËn dông c¸c kiÕn thøc trong bµi, gv yªu cÇu HS thùc hiÖn C4, C5 sgk tr 15,16. HS: §äc néi dung c©u hái M GV: Chia líp thµnh hai nhãm N1: C4 N2: C5. NÕu ®Ìn kh«ng ho¹t ®éng b×nh thêng th× qu¹t vÉn ho¹t ®éng b×nh thêng v× qu¹t vÉn m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ ®· cho. *) C5 sgk tr 16 - C¸c nhãm lµm trong 3’ -> §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. NNhãm kh¸c nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. R1 +) R12 = +) Rt®= 30 15 2 R12 .R3 15.30 30   10 R12  R3 45 3 R2 R3 R1 R2 R12 ? Qua C5 em cã nhËn xÐt g× vÒ ®iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn tr[r m¾c //? HS: ................ Giáo án vật lí 9 *) Chó ý: Trong ®o¹n m¹ch gåm c¸c ®iÖn trë m¾c // th× ®iÖn trë t¬ng ®¬ng nhá h¬n c¸c ®iÖn trë thµnh phÇn. IV – H íng dÉn vÒ nhµ: Häc thuéc phÇn ghi nhí sgk tr 16. Lµm c¸c bµi tËp 5.1; 5.2; 5.6 sbt tr 10. ¤n tËp c¸c c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë t¬ng ®¬ng , hiÖu ®iÖn thÕ vµ cêng ®é dßng ®iÖn ®èi víi ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp, //. V. Rót kinh nghiÖm: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ .................................................................................................................. ***************************************************** Ngµy so¹n:................. TiÕt 7. Ngµy gi¶ng:................. sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo chiÒu dµi d©y dÉn I. Môc tiªu: KT: Nªu ®îc ®iÖn trë cña d©y dÉn phô thuéc vµo chiÒu dµi, tiÕt diÖn,vËt liÖu lµm d©y dÉn. BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh sù phô thuéc cña ®iÑn trë vµo mét trong c¸c yÕu tè trªn. Suy luËn vµ tiÕn hµnh lµm thÝ nghiÖm, kiÓm tra sù phô thuéc cña diÖn trë d©y dÉn vµo chiÒu dµi. Nªu ®îc ®iÖn trë cña c¸c d©y dÉn cã cïng tiÕt diÖn vµ lµm cïng mét vËt liÖu th× tØ lÖ víi chiÒu dµi cña d©y. KN: M¾c m¹ch ®iÖn vµ sö dông dông cô ®o ®Ó ®o ®iÖn trë cña d©y dÉn. T§: Trung thùc cã tinh thÇn hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. II – ChuÈn bÞ: GV: b¶ng 1 sgk tr 20. §èi víi mçi nhãm HS: 1 AmpekÕ cã GH§ 1,5 A vµ §CNN 0,1 A. 1 ampe kÕ cã GH§ 1,5 A vµ §CNN 0,1A 1 V«n kÕ cã GH§6V vµ §CNN 0,1V. 1 nguån ®iÖn 6V 1 c«ng t¾c 8 ®o¹n d©y nèi. 3 d©y ®iÖn trë cïng lo¹i ( Kh¸c chiÒu dµi) III – TiÕn tr×nh d¹y häc: 1 . æn ®Þnh: 2 – KiÓm tra bµi cò : ? H·y nªu c«ng dông cña d©y dÉn trong c¸c m¹ch ®iÖn vµ trong c¸c thiÕt bÞ ®iÖn? HS: Lµ bé phËn quan träng cña m¹ch ®iÖn, nã ®îc dïng ®Ó cho dßng ®iÖn ch¹y qua. ? D©y dÉn thêng ®îc lµm b»ng c¸c vËt liÖu g×? HS:................. GV: D©y dÉn cã thÓ cã kÝch thíc kh¸c nhau, ®îc lµm tõ c¸c vËt liÖu kh¸c nhau vµ cã thÓ ®iÖn trë kh¸c nhau. VËy ®iÖn trë cña d©y dÉn phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo vµ sù phô thuéc ®ã nh thÕ nµo? => Bµi míi: 3- Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung kiÕn thøc ? C¸c d©y dÉn cã ®iÖn trë kh«ng? I. X¸c ®Þnh sù phô thuéc cña ®iÖn trë d©y HS:.......... dÉn vµo trong c¸c yÕu tè kh¸c nhau. Giáo án vật lí 9 GV: Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 7.1 sgk tr ChiÌu dµi cña d©y. 19. TiÕt diÖn cña d©y. ? H·y cho biÕt c¸c cuén d©y cã nh÷ng VËt liÖu lµm d©y dÉn. yÕu tè nµo kh¸c nhau? HS: Kh¸c nhau vÒ chiÒu dµi, tiÕt diÖn, vËt liÖu lµm d©y dÉn. ? §iÖn trë cña c¸c d©y nµy liÖu cã nh nhau hay kh«ng? NÕu cã th× nh÷ng yÕu tè nµo cã thÓ ¶nh hëng ®Õn R cña d©y? HS: Nªu dù ®o¸n cña m×nh. GV: Ghi dù ®o¸n cña HS vµo gãc b¶ng. ? Muèn lµm thÝ nghiÖm kiÓm tra sù phô thuéc cña ®iÖn trë d©y dÉn vµo chiÒu dµi cña d©y th× ta cÇn lµm thÝ nghiÖm víi nh÷ng d©y dÉn cã ®Æc ®iÓm g×? HS: C¸c d©y dÉn cã chiÒu dµi kh¸c nhau,cïng tiÕt diÖn vµ ®îc lµm cïng vËt II. Sù phô thuéc cña R d©y dÉn vµo chiÒu liÖu. dµi d©y dÉn. 1. Dù kiÕn c¸ch lµm. GV: Yªu cÇu HS ®äc môc 1phÇn II sgk - §o ®iÖn trë cña d©y dÉn cã ciÒu dµi lÇn lît lµ tr 19. l, 2l, 3l, cã tiÕt diÖn nh nhau vµ cïng lµm tõ HS: Th¶o luËn theo nhãm -> Tr¶ lêi C1 mét vËt liÖu. sgk tr 19. *) C1 sgk tr 19. §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi. R2 = 2R1 GV: Ghi gãc b¶ng dù ®o¸n cña HS. R3 = 3 R1 ? C¸c dù ®o¸n cña c¸c em cã ®óng 2. ThÝ nghiÖm kiÓm tra. kh«ng? => Chóng ta cïng ®i lµm thÝnghiÖm kiÓm tra. GV: Yªu cÇu HS quan s¸t c¸c s¬ ®å h×nh SGK tr20. 7. 2 sgk tr 20. ? Hayc cho biÕt c¸c dông cô lµm thÝ nghiÖm? B¶ng 1: HS:.................. H§T C§D § §T H·y nªu c¸ch bè trÝ vµ tiÕn hµnh thÝ D©y U1 = I1= R1= nghiÖm? dÉn (l) HS:.................... GV: ChuÈn l¹i. D©y U2 = I2= R2= GV: giao dông cô cho c¸c nhãm -> c¸c dÉn (2l) nhãm tiÕn hµnh lµm thÝ nghiÖm –> Ghi D©y U3= I3= R3= kÕt qu¶ ®o ®îc vµo b¶ng 1 sgk tr 20. dÉn (3l) ? H·y so s¸nh víi kÕt qu¶ mµ c¸c em ®· dù ®o¸n? HS:................. ? Nãi tãm l¹i: R d©y dÉn cã cïng tiÕt diÖn vµ ®îc lµm cïng 1 lo¹i vËt liÖu th× cã mèi quan hÖ nh thÕ nµo víi chiÒu dµi d©y dÉn? Víi 2 d©y dÉn cã R t¬ng øng lµ R1 vµ R2 cã cïng S vµ ®îc lµm cïng 1 lo¹i vËt liÖu, th× cã mèi quan hÖ nh thÕ nµo víi chiÒu dµi *) NhËn xÐt: cña mçi d©y dÉn? Giáo án vật lí 9 HS:................... => - HS: §äc phÇn kÕt luËn sgk tr 20. GV: Yªu cÇu HS ®äc vµ tr¶ lêi C2 sgk tr 21. HS: Ho¹t ®éng c¸ nh©n -> 1, 2 HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi. HS: Ho¹t ®éng c¸ nh©n thùc hiÖn C3 vµ C4 sgk tr 21. R~l R1 l1  R2 l 2 3. KÕt luËn: sgk tr 20. III. VËn dông: *) C2 sgk tr 21. Theo c«ng thøc cña ®Þnh luËt «m, ta cã: U I  (1) R Theo ®Çu bµi: chiÒu dµi d©y dÉn t¨ng -> R d©y dÉn t¨ng (hai d©y cã cïng tiÕt diÖn vµ cïng ®îc lµ tõ 1 lo¹i vËt liÖu) Mµ U kh«ng ®æi. Nªn tõ (1) = > I gi¶m ( tøc lµ cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®Ìn gi¶m) => §Ìn s¸ng yÕu h¬n hoÆc cã thÓ kh«ng s¸ng. *) C3 sgk tr 21. U 20 R 20 l  .4 m 2 I  *) C4 sgk tr 21. l1 R1 I 2   4 l1 4l 2 l 2 R2 I 1 §¹i diÖn 2 HS lªn b¶ng thùc hiÖn. GV: NHËn xÐt, söa sai( nÕu cã) IV – H íng dÉn vÒ nhµ: - Häc thuéc phÇn ghi nhí sgk tr 21. §äc phÇn cã thÓ em cha biÕt sgk tr 21. Lµm c¸c bµi tËp 7.1 -> 7.4 sbt12 V – Rót kinh nghiÖm: ................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................... ********************************************* Ngµy so¹n:................... TiÕt 8. Ngµy gi¶ng:..................... Sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo tiÕt diÖn d©y dÉn I . Môc tiªu: KT: - Hs suy luËn ®îc r»ng c¸cd©y dÉn cã cïng chiÒu dµi vµ ®îc lµm tõ cïng 1 lo¹i vËt liÖu th× R cña chóng tØ lªn nghÞch víi tiÕt diÖn cña d©y.( Trªn c¬ së vËn dông hiÓu biÕt vÒ R t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch //). Bè trÝ vµ tiÕn hµnh ®îc thÝ nghiÖm kiÓm tra mèi quan hÖ gi÷a R vµ tiÕt diÖn cña d©y dÉn. Giáo án vật lí 9 - Nªu ®îc R cña c¸c d©y dÉn cã cïng chiÒu dµi vµ ®îc lµm tõ cïng 1 lo¹i vËt liÖu th× R cña chóng tØ lªn nghÞch víi tiÕt diÖn cña d©y. KN: M¾c m¹ch ®iÖn vµ sö dông dông cô ®o R cña d©y dÉn. T§: Trung thùc vµ cã tinh thÇn hîp t¸c trong nhãm. II – ChuÈn bÞ: GV: b¶ng 1 sgk tr 23. §èi víi mçi nhãm HS: 1 ampe kÕ cã GH§ 3 A vµ §CNN 0,1A 1 V«n kÕ cã GH§6V vµ §CNN 0,1V. 1 nguån ®iÖn 6V 1 c«ng t¾c 7 ®o¹n d©y nèi. 2 ®o¹n d©y dÉn hîp kim cïng chiÒu dµi, cïng lµm tõ 1 lo¹i vËt liÖu, nhng cã tiÕt diÖn kh¸c nhau. III – C¸c ho¹t ®éng day – häc: 1 – æn ®Þnh: 2 – KiÓm tra bµi cò HS1: ? trong ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë m¾c // U vµ I cña ®o¹n m¹ch cã mèi quan hÖ nh thÕ nµo Víi U vµ I cña m¹ch rÏ? H·y viÕt c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch ®ã? HS2: ? ®Ó x¸c ®Þnh R cña d©y dÉn phô thuéc vµo chiÒu dai d©y dÉn ta cÇn ph¶i lµm g×? 3 – Bµi míi: §V§: nh SGK H¹ot ®éng cña thÇy vµ trß Néi dungkiÕn thøc GV: Yªu cÇu HS VËn dông c«ng thøc I – Dù ®o¸n sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo tÝnh ®iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch tiÕt diÖn d©y dÉn. gåm c¸c ®iÖn trë m¾c // ®Ó tr¶ lêi C1 sgk *) C1 sgk tr 22. tr 22. R2 = R/2 HS: Ho¹t ®éng c¸c nhËn tr¶ lêi C1. R3 = R/3. ? Tõ C1 h·y dù ®o¸n sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo tiÕt diÖn cña d©y qua C2? *) C2 sgk tr 23. Trêng hîp hai d©y dÉn cã cïng chiÒu dµi vµ cïng ®îc lµm tõ cïng mét lo¹i vËt liÖu, th× R tØ lÖ nghÞch víi tiÕt diÖn cña d©y dÉn. II . ThÝ nghiÖm kiÓm tra. 1. Dông cô thÝ nghiÖm: 2. S¬ ®å m¹ch ®iÖn: H 8.3 sgk tr 23. GV: Yªu cÇu hS ®äc phÇn II sgk tr 23. 3. TiÕn hµnh thÝ nghiÖm: HS: §äc-> T×m hiÓu c¸c dông cô lµm thÝ nghiÖm c¸ch bè trÝ thÝ nghiÖm, c¸ch lµm LÇn 1: lµm thÝ nghiÖm víi d©y cã tiÕt diÖn S1. §o U1, I1= thÝ nghiÖm. TÝnh R1=? ? H·y nªu c¸c dông cô lµm thÝ nghiÖm, LÇn 2: Thay d©y cã S1 = d©y cã S2 = 2 S1. c¸ch lµm thÝ nghiÖm? §o U2, I2 HS:.................... TÝnh R2 GV: Giao dông cô cho c¸c nhãm. HS: Lµm thÝ nghiÖm theo nhãm -> §iÒn B¶ng 1 sgk tr 23. kÕt qu¶ vµo b¶ng 1 sgk tr23. GV: §i c¸c nhãm kiÓm tra c¸ch m¾c HiÖu Cêng §iÖn m¹ch ®iÖn cña HS. ®iÖn ®é trë d©y thÕ(V) dßng dÉn(  Giáo án vật lí 9 ? Dùa vµo b¶ng kÕt qu¶ h·y tÝnh TÝnh d2 2 S2  2  S1 d1 R1  R2 R S So s¸nh 2 vµ 1 R2 S1 TÝnh Víi d©y U1= cã tiÕt diÖn S1 Víi d©y U2= cã tiÕt diÖn S2 *) NhËn xÐt: ®iÖn(A) ) I1= R1= I2= R2= 2 S2 d2 R 1  2  1 R ~ S1 R2 S d1 => Rót ra kÕt luËn vÒ sù phô thuéc cña ®iÖn trë d©y dÉn vµo tiÕt diÖn cña d©y? HS: Thùc hiÖn vµ tr¶ lêi. ? VËy dù ®o¸n cña c¸c em cã ®óng kh«ng? HS:......... GV: Lu ý: d1, d2 lµ ®êng kÝnh t¬ng øng cña tiÕt diÖn 2 d©y dÉn ®îc ghi s½n cho mèi lo¹i d©y: KÝ hiÖu: φ GV: Chia líp thµnh 4 nhãm. HS: ho¹t ®éng theo nhãm. Lµm ra phiÕu häc tËp N1: C3 N2: C4 N3: C5. N4:C6 Sau 3 phót GV thu phiÕu häc tËp GV:ChÊm phiÕu häc tËp -> Lu ý HS c¸ch lµm bµi. IV – H íng dÉn vÒ nhµ: Häc thuéc phÇn ghi nhí sgk §äc phÇn cã thÓ em cha biÕt. Lµm c¸c bµi tËp 8.1 -> 8.5 sbt Híng dÉn lµm bµi tËp 8.5 Giáo án vật lí 9 4. kÕt luËn: sgk tr 23. III. VËn dông *) C3 sgk tr 24. V× 2 d©y dÉn®Òu b»ng ®ång vµ cã cïng chiÒu dµi => R1 S 2 6   3 R1 3R2 R 2 S1 2 VËy ®iÖn trë cña d©y dÉn 1 gÊp 3 lÇn ®iÖn trë cña d©y dÉn 2. *) C4 sgk tr 24. R2  R1 . S1 1,1 S2 *) C5 sgk tr 24. D©y thø 2 cã chiÒu dµi l2= l1/2 => Cã ®iÖn trë nhá h¬n 2 lÇn. ®ång thêi S2=5S1 => D©y thø 2 cã ®iÖn trë nhá h¬n 10 lÇn so víi ®iÖn trë d©y thø nhÊt: R2 = R1/10= 50  *) C6 sgk tr 24. XÐt mét ®o¹n d©y s¾t dµi l2 = 50m= l1/4 cã ®iÖn tr¬R1 = 120  th× ph¶i cã tiÕt diÖn lµ: S =S1/4 VËy d©y s¾t dµi l2= 50 vµ cã R2 = 45  th× ph¶i cã tiÕt diÖn lµ: S 2 S . R1 2  mm 2 R2 15  16,8 5,6 D©y nh«m cã tiÕt diÖn S1= 1mm2 vµ R1=16,8 => l= l1 = 16,8 =>l = 2l = 1200m. VËy d©y nh«m cã tiÕt diÖn S2= 2mm2= 2 S1 vµ R2 2 1  V – Rót kinh nghiÖm: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ .................................................................................................................. ****************************************************** Ngµy so¹n:........... Tݪt 9. Ngµy gi¶ng:............... Sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo vËt liÖu lµm d©y dÉn I. Môc tiªu: KT:- Bè trÝ vµ tiÕn hµnh ths nhgiÖm kiÎm tra chøng tá r»ng ®iÖn trë cña d©y dÉn cã cïng chiÒu dµi, tiÕt diÖn vµ ®îc lµm tõ c¸c vËt liÖu kh¸c nhau th×kh¸c nhau. So s¸nh ®îc møc ®é dÉn ®iÖn cña c¸c chÊthay c¸c vËt liÖu c¨n cø vµo b¶ng gi¸ trÞ ®iÖn trë suÊt cña chóng. l VËn dông ®îc c«ng thøc R ρ. S ®Ó tÝnh mét sè ®¹i lîng khi biÕt c¸c ®¹i lîng cßn l¹i KN: m¾c m¹ch ®iÖn vµ sö dông cô ®o ®Ó ®o ®iÖn trë d©y dÉn. Sö dông b¶ng ®iÖn trë suÊt cña mét sè chÊt T§: Trung thùc vµ cã tinh thÇn hîp t¸c trong nhãm. II – ChuÈn bÞ: GV: b¶ng ®iÖn trë suÊt cña mét sè chÊt B¶ng 1 vµ b¶ng 2 sgk tr 26. §èi víi mçi nhãm HS: 1 cuén d©y inox cã S = 0,1 mm2 l = 2m 1 cuén d©y nikªlin ,NØc«m cã S = 0,1 mm2 l = 2m 1 ampe kÕ cã GH§ 3 A vµ §CNN 0,1A 1 V«n kÕ cã GH§6V vµ §CNN 0,1V. 1 nguån ®iÖn 6V 1 c«ng t¾c 7 ®o¹n d©y nèi. 2 chèt kÑp d©y dÉn. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc: 1 – æn ®Þnh: 2- KiÓm tra bµi cò: ? Ta ®· biÕt ®iÖn trë cña ®ay dÉn phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo? Sù phô thuéc ®ã nh thÐ nµo? HS: 3- Bµi míi: §V§: Nh sgk tr 25. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dông kiÕn thøc GV: Chóng ta h·y t×m hiÓu xem R cã I Sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo vËt liÖu phô thuéc vµo vËt liÖu lµm d©y dÉn lµm d©y dÉn. kh«ng? §Ó x¸c ®Þnh sù phô thuéc ®ã - Giáo án vật lí 9 chóng ta cÇn ph¶i tiÕn hµnh víi nh÷ng d©y dÉn cã ®Æc ®iÓm nh thÕ nµo? HS:...... => ? §Ó thùc hiÖn thÝ nghiÖm nµy chóng ta cÇn: Nh÷ng dông cô nµo? VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn ntn? C¸ch bè trÝ vµ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm? B¶ng ghi kÕt qu¶ thÝ nghiÖm? HS Tr¶ lêi lÇn lît theo tõng ý. GV: giao dông cô cho c¸c nhãm. HS: tiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo nhãm -> Ghi kÕt qu¶ ®o ®îc vµo b¶ng . ? Tõ b¶ng kÕt ®o, h·y nªu nhËn xÐt vÒ sù phô thuéc cña R vµo vËt liÖu lµm d©y dÉn? HS:..... GV: ChuÈn l¹i kiÕn thøc => KÕt luËn GV: Yªu cÇu HS ®äc môc i phÇn II sgk tr 26 ? §iÖn trë suÊt cña mét vËt liÖu ( 1 chÊt) lµ g×? HS: ............. ? §iÖn trë suÊt ®îc kÝ hiÖu nh thÕ nµo? HS:............ ? §¬n vÞ cña ®iÖn trë suÊt? HS:.......... GV: treo b¶ng ®iÖn trë suÊt cña mét sè chÊt -> Giíi thiÖu vµ nªu ý nghÜa. GV: yªu cÇu HS thùc hiÖn C2 sgk tr 26. GV híng dÉn: ? Ta cã ®iÖn trë suÊt cña constan lµ 0,5.10-6  m cã nghÜa nh thÕ nµo? ? VËy ®o¹n d©y constan cã chiÒu dµi 1m vµ tiÕt diÖn lµ 1mm2 th× ®iÖn trë cña nã lµ? HS:.......... GV híng dÉn:HS thùc hiÖn C3 Giáo án vật lí 9 *) C1 sgk tr 25: §Ó x¸c ®Þnh sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo vËt liÖu lµm d©y dÉn th× phØa tiÕn hµnh ®o R cña c¸c d©y d·n cã cïng l cïng S nhng lµm b»ng c¸c vËt liÖu kh¸c nhau. I Sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo vËt liÖu lµm d©y dÉn. 1. ThÝ nghiÖm: LÇn lît thay c¸c d©y ®· chuÈn bÞ vµo m¹ch ®iÖn, ®ãng khoa k -> §äc kÕt qu¶ ®o vµ ghi vµo b¶ng: U(V) I(A) R(  ) D©y U1= I1= R1= inox D©y U2= I2= R2= nikªlin D©y U3= I3= R3= nØc«m *) NhËn xÐt: C¸c d©y dÉn kh¸c nhau cã ®iÖn trë kh¸c nhau. 2. KÕt luËn: sgk tr 25. II – §iÖn trë suÊt- c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë. 1. §iÖn trë suÊt. *) KN: SGK tr 26. *) KÝ hiÖu: ρ (r«) *) §¬n vÞ:  m *) C2 sgk tr 26 Ta cã ®iÖn trë suÊt cña constan lµ 0,5.10-6  m. Cã nghÜa lµ:Mét d©y dÉn h×nh trô ®îc lµm b»ng constan cã chiÒu dµi 1m vµ tiÕt diÖn lµ 1m2 th× ®iÖn trë cña nã lµ 0,5.10-6  m. VËy ®o¹n d©y constan cã chiÒu dµi 1m vµ tiÕt diÖn lµ 1mm2 th× ®iÖn trë cña nã lµ 10-6  m. 2. C«ng thøc tÝnh ®iÖn trë. *) C3 sgk tr 26
- Xem thêm -