Tài liệu Giáo án vật lí 9 tích hợp hoàn chỉnh

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 122 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng THCS Taân Long Giaùo aùn Vaät lyù 9 Tuaàn 23 - Tieát: 46 Ngaøy soaïn: 15.01.2012 Chöông III: QUANG Baøi 40: HOÏ C HIEÄ N TÖÔÏ N G KHUÙ C XAÏ AÙ N H SAÙ N G I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Phaùt bieåu ñöôïc hieän töôïng aùnh saùng truyeàn töø moâi tröôøng trong suoát naøy sang moâi tröôøng trong suoát khaùc bò gaõy khuùc taïi maët phaân caùch goïi laø hieän töôïng khuùc xaï aùnh saùng. - Phaùt bieåu ñöôïc khi tia saùng truyeàn töø khoâng khí sang nöôùc goùc khuùc xaï nhoû hôn goùc tôùi vaø ngöôïc laïi. 2. Kyõ naêng: - Nhaän bieát ñöôïc hieän töôïng khuùc xaï aùnh saùng. Phaân bieät ñöôïc hieän töôïng khuùc xaï vôùi hieän töôïng phaûn xaï. - Moâ taû ñöôïc TN ñöôøng truyeàn aùnh saùng töø khoâng khí sang nöôùc vaø ngöôïc laïi. - Vaän duïng kieán thöùc giaûi thích moät soá hieän töôïng ñôn giaûn. 3. Thaùi ñoä: - Chaáp nhaän hieän töôïng khuùc xaï aùnh saùng. - Tuaân thuû ñuùng ñònh luaät khuùc xaï aùnh saùng. II. CHUAÅN BÒ: 1. Giaùo vieân: Baûng phuï veõ saün hình aûnh veà söï phaûn xaï aùnh saùng; thöôùc thaúng 2. Hoïc sinh: Ñoái vôùi moãi nhoùm HS: 1 boä TN veà hieän töôïng khuùc xaï, goàm:1 bình nhöïa trong; 1 bình nöôùc saïch; 1 baûng kim loaïi (ñen); 1 mieáng nhöïa phaúng coù chia ñoä ño goùc; 1 ñeøn chieáu taïo khe heïp, 1 bieán theá nguoàn, 2 ñoaïn daây noái. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC CHUÛ YEÁU: NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh - Kieåm tra baøi cuõ - Taïo tình huoáng (5 phuùt) *OÅn ñònh lôùp. *Lôùp tröôûng baùo caùo só soá. * Neâu caâu hoûi tröôùc lôùp, laàn löôït * Hoaït ñoäng caù nhaân: Nghe caâu goïi HS traû lôøi. hoûi, traû lôøi. - Phaùt bieåu ñònh luaät truyeàn - Trong moâi tröôøng trong suoát thaúng cuûa aùnh saùng. vaø ñoàng tính aùnh saùng truyeàn ñi theo ñöôøng thaúng. - Phaùt bieåu ñònh luaät phaûn xaï - Tia phaûn xaï naèm trong maët aùnh saùng. phaúng chöùa tia tôùi vaø phaùp tuyeán taïi ñieåm tôùi Goùc phaûn xaï baèng goùc tôùi. * Goïi HS ñoïc môû ñaàu SGK. * Ñoïc môû ñaàu tröôùc lôùp khi ñöôïc goïi. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu hieän töôïng khuùc xaï aùnh saùng (20 phuùt) I. HIEÄN TÖÔÏNG KHUÙC XAÏ * Cho HS quan saùt, laàn löôït goïi * Hoaït ñoäng caù nhaân: Quan saùt, Giaùo vieân: Huyønh Vaên Nghieäm Trang 136 Tröôøng THCS Taân Long AÙNH SAÙNG: Hieän töôïng tia saùng truyeàn töø moâi tröôøng trong suoát naøy sang moâi tröôøng trong suoát khaùc bò gaõy khuùc taïi maët phaân caùch giöõa hai moâi tröôøng, ñöôïc goïi laø hieän töôïng khuùc xaï aùnh saùng. Giaùo aùn Vaät lyù 9 HS traû lôøi caâu hoûi. - Tia saùng truyeàn töø moâi tröôøng naøo sang moâi tröôøng naøo? - Khi truyeàn töø moâi tröôøng naøy sang moâi tröôøng khaùc tia saùng nhö theá naøo? - Hieän töôïng khuùc xaï aùnh saùng laø gì? * TÍCH HỢP BVMT: traû lôøi caâu hoûi. - Tia saùng truyeàn töø khoâng khí sang nöôùc. - Khi truyeàn tia saùng bò gaõy khuùc. - Traû lôøi khaùi nieäm hieän töôïng khuùc xaï ghi nhôù 1 trang 110 SGK. * Cho HS tìm hieåu caùc khaùi * Töï tìm hieåu caùc khaùi nieäm. nieäm. * Hoaït ñoäng nhoùm: * Phaù t duï n g cuï cho HS tieá n + Nhaän duïng cuï, tieán haønh TN *Moät vaøi khaùi nieäm: haø n h TN. Höôù n g daã n HS quan theo höôùng daãn. ( Muïc 3 trang 109 SGK.) saù t traû lôø i C1, C2, C3. + Traû lôøi C1: Tia khuùc xaï naèm * Khi tia tôùi truyeàn töø khoâng trong maët phaúng tôùi. khí sang nöôùc: Goùc khuùc xaï nhoû hôn goùc tôùi. + Tia khuùc xaï naèm trong maët + Traû lôøi C2: Thay ñoåi höôùng phaúng tôùi. tia tôùi, quan saùt tia khuùc xaï, ñoä + Goùc khuùc xaï nhoû hôn goùc lôùn goùc tôùi, goùc khuùc xaï. tôùi. + Traû lôøi C3: Veõ hình. S N i KK  O Nöôùc r N’ K Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu söï khuùc xaï cuûa tia saùng töø nöôùc sang khoâng khí (13 phuùt) II. SÖÏ KHUÙC XAÏ CUÛA TIA * Goïi hS ñoïc C4, cho HS neâu döï * Hoaït ñoäng caù nhaân: Ñoïc C4 SAÙNG KHI TRUYEÀN TÖØ ñoaùn vaø trình baøy phöông aùn + Neâu döï ñoaùn. + Ñeà xuaát phöông aùn TN: NÖÔÙC SANG KHOÂNG KHÍ: TN. Chieáu tia saùng töø nöôùc ra khoâng khí. * Phaù t duï n g cuï cho HS tieá n * Hoaït ñoäng nhoùm: Nhaän duïng - Tia khuùc xaï naèm trong maët haønh TN. cuï, tieán haønh TN. phaúng tôùi. * Traû lôøi C5. - Goùc khuùc xaï lôùn hôn goùc tôùi. * Yeâu caàu ñaïi dieän nhoùm traû lôøi C5 * Veõ hình. K N r * Goïi HS veõ hình theå hieän TN * Döïa treân hình veõ chæ ra tia tôùi. KK  treân. Goùc khuùc xaï lôùn hôn goùc tôùi. O Nöôùc - Trình baøy keát luaän 3 trang 110 i * Yeâu caàu HS traû lôøi C6. SGK. N’ S - Keát luaän veà tia saùng truyeàn töø nöôùc sang khoâng khí. Giaùo vieân: Huyønh Vaên Nghieäm Trang 137 Tröôøng THCS Taân Long III. VAÄN DUÏNG: Giaùo aùn Vaät lyù 9 Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng (5 phuùt) * Laàn löôït goïi HS ñoïc vaø traû lôøi * Hoaït ñoäng caù nhaân: Ñoïc vaø traû C7, C8, coù nhaän xeùt. lôøi, nhaän xeùt C7, C8. -GV coù theå treo baûng phuï coù + HS1 ñoïc vaø traû lôøi C7: hình veõ ñaõ chuaån bò saün ñeå HS Phaûn xaï: tia tôùi gaëp maët phaân deã so saùnh. caùch bò haét trôû laïi moâi tröôøng cuõ. Goùc phaûn xaï baèng goùc tôùi. Khuùc xaï: tia tôùi gaëp maët phaân caùch bò gaõy khuùc khi truyeàn qua moâi tröôøng môùi. Goùc khuùc xaï khaùc goùc tôùi. + HS2 nhaän xeùt. + HS3 traû lôøi C8. + HS4 nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 5: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2 phuùt) + Veà hoïc baøi. + Xem tröôùc baøi: Quan heä * Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh * Nghe vaø ghi nhaän daën doø cuûa giöõa goùc tôùi vaø goùc khuùc xaï. hoïc ôû nhaø theo höôùng daãn beân. GV ñeå thöïc hieän. Tìm hieåu moái quan heä giöõa goùc tôùi vaø goùc khuùc xaï. * TÍCH HÔÏP BVMT: - Các chất khí NO, NO2, CO, CO2, …khi được tạo ra sẽ bao bọc trái đất. Các khí này sẽ ngăn cản sự khúc xạ của ánh sáng và phản xạ phần lớn các tia nhiệt trở lại mặt đất. Do vậy chúng là những tác nhân làm cho Trái Đất nóng lên. - Tại các đô thị lớn việc sử dụng kính xây dựng đã trở thành phổ biến. Kính xây dựng ảnh hưởng đến con người thể hiện qua: + Bức xạ mặt trời qua kính: Bên cạnh hiệu ứng nhà kính, bức xạ mặt trời còn nung nóng các thiết bị nội thất, trong khi dó các bề mặt nội thất luôn trao đổi nhiệt bằng bức xạ với con người. + Ánh sáng qua kính: Kính có ưu điểm hơn hẳn các vật liệu khác là được lấy trực tiếp ánh sáng tự nhiên, đây là nguồn ánh sáng phù hợp với thị giác của con người. Chất lượng của ánh sáng trong nhà được đánh giá qua độ rọi trên mặt phẳng làm việc, để có thể nhìn rõ được các chi tiết vật làm việc. Độ rọi không phải là càng nhiều càng tốt. Ánh sáng dư thừa sẽ gây ra chói sẽ dẫn đến sự căng thẳng, mệt mỏi cho con người khi làm việc, đây là ô nhiễm ánh sáng. -Các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của kính xây dựng: + Mở cửa thông thoáng để có gió thổi trên bề mặt kết cấu do đó nhiệt độ bề mặt sẽ giảm, dẫn đến nhiệt độ không khí. + Có biện pháp che chắn nắng hiệu quả khi trời nắng gắt. * NHÖÕNG THAY ÑOÅI CAÀN BOÅ SUNG: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………..… Giaùo vieân: Huyønh Vaên Nghieäm Trang 138 Tröôøng THCS Taân Long Giaùo aùn Vaät lyù 9 Tuần 24 – Tiết 47 Ngày soạn: 22.01.2012 Baøi 42. THAÁU KÍNH HOÄI TUÏ I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Nhaän daïng ñöôïc thaáu kính hoäi tuï. - Moâ taû ñöôïc söï khuùc xaï cuûa caùc tia saùng ñaëc bieät (tia tôùi qua quang taâm, qua tieâu ñieåm vaø tia song song truïc chính) qua thaáu kính hoäi tuï. - Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi baøi toaùn ñôn giaûn veà thaáu kính hoäi tuï vaø giaûi thích hieän töôïng thöôøng gaëp trong thöïc teá. 2. Kó naêng: - Bieát laøm thí nghieäm döïa treân caùc yeâu caàu cuûa kieán thöùc trong SGKà tìm ra ñaëc ñieåm cuûa thaáu kính hoäi tuï. 3. Thaùi ñoä: - Nhanh nheïn, nghieâm tuùc. II. CHUAÅN BÒ: 1. Giaùo vieân: 1 giaù quang hoïc, 1 thaáu kính hoäi tuï, 1 maøn höùng, 1 nguoàn saùng phaùt ra 3 chuøm tia. 2. Hoïc sinh: Xem vaø chuaån bò tröôùc baøi 42 III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC CHUÛ YEÁU: NOÄI DUNG HOẠT ĐỘNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoâng1: Kieåm tra + Giôùi thieäu baøi môùi (5 phuùt) - HS1: “Khi tia saùng truyeàn töø *Kieåm tra baøi cuõ: - Goïi HS1:“haõy neâu quan heä khoâng khí sang caùc moâi tröôøng trong suoát raén, loûng khaùc nhau thì giöõa goùc tôùi vaø goùc khuùc xaï?”. goùc khuùc xaï nhoû hôn goùc tôùi. Khi àGoïi HS khaùc nhaän xeùt. goùc tôùi taêng (giaûm), goùc khuùc xaï àGV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. - Goïi HS2 söõa baøi taäp 40-41.2 cuõng taêng (giaûm)” - HS2 söõa: “a-5, b-3, c-1, d-2, e-4”. (SBT) àHS khaùc nhaän xeùt. àGoïi HS khaùc nhaän xeùt. àGV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. *Ñaët vaán ñeà: Gv keå laïi caâu chuyeän “ cuoäc du lòch cuûa vieân thuyeàn tröôûng haùt teâ rat” ñaõ laáy baêng (nöôùc ñaù) ñeå laáy löûa. Vaø ñeán naêm 1763 caùc nhaø vaät lyù Anh cuõng thaønh coâng thí nghieäm naøy”à baøi môùi. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu ñaëc ñieåm cuûa thaáu kính hoäi tuï (15 phuùt) I. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA THAÁU -HS ñoïc taøi lieäu SGK vaø trình baøycaùc böôùc tieán haønh thí KÍNH HOÄI TUÏ: Giaùo vieân: Huyønh Vaên Nghieäm Trang 139 Tröôøng THCS Taân Long - Tia saùng ñi tôùi thấu kính goïi laø tia tôùi. Tia khuùc xaï ra khoûi thaáu kính goïi laø tia loù. - Thaáu kính laøm baèng vaät lieäu trong suoát (thöôøng laø thuûy tinh hoaëc nhöïa). - Phaàn rìa moûng hôn phaàn giöõa. - Kyù hieäu cuûa thaáu kính hoäi tuï: -GV cho HS nghieân cöùu SGK vaø neâu caùc böôùc tieán haønh thí nghieäm. -Cho HS tieán haønh thí nghieäm theo nhoùm vaø hoaït ñoäng nhoùm caâu C1. -Yeâu caàu ñaïi dieän nhoùm baùo caùo keát quaû C1. -Goïi caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt laãn nhau àGV nhaän xeùt chung. -GV cho HS ñoïc thoâng tin veà tia tôùi, tia loù. -GV moâ taû thoâng tin cuûa HS baèng caùc kyù hieäuàYeâu caàu HS ñoïc C2 vaø traû lôøi. -GV thoâng baùo cho HS:“thaáu kính vöøa laøm thí nghieäm laø thaáu kính hoäi tuï” -GV cho HS quan saùt thaáu kính hoäi tuï. -GV cho HS ñoïc C3 vaø goïi HS traû lôøi. Giaùo aùn Vaät lyù 9 nghieäm. - HS tieán haønh thí nghieäm theo nhoùm vaø hoaït ñoäng nhoùm C1. -HS ñaïi dieän nhoùm trình baøy C1:“ chuøm tia khuùc xaï qua thaáu kính hoäi tuï taïi 1 ñieåm” -HS nhoùm khaùc nhaän xeùt laãn nhau. -HS ñoïc thoâng tin tia tôùi, tia loù. -HS ñoïc C2 vaø traû lôøi: SI:Tia tôùi IK: Tia loù” -HS quan saùt thaáu kính hoäi tuï. -HS ñoïc vaø traû lôøi C3: “phaàn rìa cuûa thaáu kính hoäi tuï moûng hôn phaàn giöõa” -HS nghe thoâng baùo cuûa GV vaø nhaän daïng thaáu kính hoäi tuï. -GV thoâng baùo: “Thaáu kính hoäi tuï laøm baèng vaät lieäu trong suoát (thuûy tinh hoaëc nhöïa)” -GV höôùng daãn caùch bieåu dieãn thaáu kính hoäi tuï. Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu khaùi nieäm truïc chính, quang taâm, tieâu ñieåm, tieâu cöï (16 phuùt) II. TRUÏC CHÍNH, QUANG -GV laøm laïi thí nghieäm hình -HS quan saùt thí nghieäm. TAÂM, TIEÂU ÑIEÅM, TIEÂU 42.2. - GV goïi HS ñoïc C3 vaø goïi HS - HS ñoïc C3 vaø traû lôøi:“ tia ôû giöõa CÖÏ CUÛA TKHT: traû lôøi. truyeàn thaúng khoâng bò ñoåi höôùng” 1. Truïc chính: àHS khaùc nhaän xeùt. Tia saùng tôùi vuoâng goùc maët thaáu kính hoäi tuï coù moät àGoïi HS khaùc nhaän xeùt. tia truyeàn thaúng khoâng ñoåi àGV nhaän xeùt Giaùo vieân: Huyønh Vaên Nghieäm Trang 140 Tröôøng THCS Taân Long Giaùo aùn Vaät lyù 9 höôùng truøng vôùi 1 ñöôøng thaúng goïi laø truïc chính. 2. Quang taâm: Truïc chính caét thaáu kính hoäi tuï taïi ñieåm O, ñieåm O laø quang taâm. Tia saùng ñi qua quang taâm ñi thaúng khoâng ñoåi höôùng. 3. Tieâu ñieåm: Moät chuøm tai tôùi song song vôùi truïc chính cuûa thaáu kính hoäi tuï cho chuøm tia loù hoäi tuï taïi moät ñieåm F naèm treân truïc chính. Ñieåm ñoù goïi laø tieâu ñieåm cuûa thaáu kính hoäi tuï. Moåi thaáu kính hoäi tuï coù hai tieâu ñieåm F vaø F/ naèm veà hai phía cuûa thaáu kính caùch ñeàu quang taâm. 4. Tieâu cöï: Khoaûng caùch töø quang taâm ñeán tieâu ñieåm OF= OF /=f goïi laø tieâu cöï. 5. Ñöôøng truyeàn cuûa 3 tia saùng ñaëc bieät qua TKHT: - Tia tôùi ñeán quang taâm thì tia loù tieáp tuïc truyeàn thaúng theo phöông cuûa tia tôùi. - Tia tôùi song song truïc chính thì tia loù qua tieâu ñieåm. - Tia tôùi qua tieâu ñieåm tia loù song song truïc chính. III. VAÄN DUÏNG: C7: -GV kieåm tra laïi cho HS thaáy baèng caùch duøng thöôùc thaúng kieåm tra. -Cho HS ñoïc thoâng tin veà khaùi nieäm truïc chính. -GV cho HS ñoïc thoâng tin veà quang taâm. -GV hoûi:“quang taâm laø ñieåm naøo?” -HS ñoïc vaø phaùt bieåu khaùi nieäm truïc chính. -HS ñoïc thoâng tin veà quang taâm. -HS neâu:“ truïc chính caét thaáu kính hoäi tuï taïi O, ñieåm O laø quang taâm”. -HS quan saùt vaø neâu nhaän xeùt: “tia saùng ñi qua quang taâm ñi thaúng -GV laøm thí nghieäm:“ khi chieáu khoâng ñoåi höôùng” tai saùng baát kyø qua quang taâm” ( khoâng vuoâng goùc ) vaø cho HS -HS traû lôøi C5: “ñieåm hoäi tuï F cuûa chuøm tia tôùi song song vôùi truïc ruùt ra nhaän xeùt. chính cuûa thaáu kính, naèm treân truïc -Yeâu caàu HS traû lôøi C5. chính” à HS nhaän xeùt. àGoïi HS khaùc nhaän xeùt. -HS ñoïc C6 vaø traû lôøi: “ khi ñoù chuøm tia loù vaãn hoäi tuï taïi 1 ñieåm àGV nhaän xeùt treân truïc chính (ñieåm I/) -Cho HS ñoïc C6 vaø traû lôøi. -Yeâu caàu HS ñoïc thoâng tin - HS ñoïc thoâng tin SGK veà tieâu ñieåm. SGK. -HS: “1 chuøm tia tôùi song song truïc chính cuûa thaáu kính hoäi tuï taïi 1 -GV hoûi:“ tieâu ñieåm cuûa thaáu ñieåm F naèm treân truïc chính. Ñieåm ñoù goïi laø tieâu ñieåm” kính laø gì?” -HS: “moãi thaáu kính coù 2 tieâu ñieåm laø F vaø F/ naèm veà hai phía cuûa thaáu kính, caùch ñeàu quang -GV: “moãi thaáu kính coù maáy taâm” tieâu ñieåm? Vò trí cuûa chuùng coù -HS nhaéc laïi. ñaëc ñieåm gì?” -HS nghe vaø nhaéc laïi veà ñöôøng -GV thoâng baùo khaùi nieäm tieâu truyeàn cuûa 3 tia saùng qua thaáu kính hoäi tuï cöï. -GV thoâng baùo veà ñöôøng truyeàn cuûa 3 tia saùng ñaëc bieät qua thaáu kính hoäi tuï à goïi HS khaùc nhaéc laïi. Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng – Cuûng coá (8 phuùt) -GV:“neâu caùch nhaän bieát thaáu -HS neâu:“ thaáu kính hoäi tuï coù phaàn kính hoäi tu?” rìa moûng hôn phaàn giöõa” -GV:“cho bieát ñaëc ñieåm ñöôøng -HS neâu:“3 tia ñaëc bieät qua thaáu truyeàn cuûa moät soá tai saùng qua kính hoäi tuï” thaáu kính hoäi tuï” -1HS leân baûng veõ. -Yeâu caàu HS ñoïc C7 vaø 1HS leân Giaùo vieân: Huyønh Vaên Nghieäm Trang 141 Tröôøng THCS Taân Long Giaùo aùn Vaät lyù 9 baûng veõàGoïi HS nhaän xeùt àGV nhaän xeùt -GV cho HS ñoïc C8 vaø goïi 1HS -1HS traû lôøi C8:“ thaáu kính hoäi tuï coù phaàn rìa moûng hôn phaàn giöõa. traû lôøi C8. C8: Thaáu kính hoäi tuï coù phaàn Neáu chieáu 1 chuøm tia tôùi song rìa moûng hôn phaàn giöõa. Neáu song truïc chính cuûa thaáu kính hoäi chieáu 1 chuøm tia tôùi song song tuï thì chuøm tia loù seõ hoäi tuï taïi tieâu truïc chính cuûa thaáu kính hoäi tuï ñieåm cuûa thaáu kính” thì chuøm tia loù seõ hoäi tuï taïi -HS nhaän xeùt. tieâu ñieåm cuûa thaáu kính àGoïi HS nhaän xeùt. àGV nhaän xeùt Hoaït ñoäng 5: Höôùng daãn veà nhaø (1 phuùt) -Caàn nhaän daïng ñöôïc thaáu kính hoäi tuï. -Moâ taû ñöôïc söï khuùc xaï cuûa caùc tia saùng ñaëc bieät qua thaáu kính hoäi tuï. -Naém khaùi nieäm truïc chính, quang taâm, tieâu ñieåm, tieâu cöï. -Ñoïc phaàn “Coù theå em chöa bieát”. -Laøm baøi taäp 42.1-42.3/SBT. -Xem tröôùc baøi 43/113 SGK. * NHÖÕNG THAY ÑOÅI CAÀN BOÅ SUNG: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………..… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………..… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………..… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….. Giaùo vieân: Huyønh Vaên Nghieäm Trang 142 Tröôøng THCS Taân Long Giaùo aùn Vaät lyù 9 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………..… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………..… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………..… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………..… Giaùo vieân: Huyønh Vaên Nghieäm Trang 143 Tröôøng THCS Taân Long Giaùo aùn Vaät lyù 9 Tuaàn 24 – Tieát 48 Ngày soạn: 22.01.2012 Baøi 43. AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT TAÏO BÔÛI THAÁU KÍNH HOÄI TUÏ I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Neâu ñöôïc trong tröôøng hôïp naøo thaáu kính hoäi tuï cho aûnh thaät vaø cho aûng aûo cuûa moät vaät vaø chæ ra ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa caùc aûnh naøy. - Duøng caùc tia saùng ñaëc bieät döïng ñöôïc aûnh thaät vaø aûnh aûo cuûa moät vaät qua thaáu kính hoäi tuï. 2. Kó naêng: - Reøn luyeän kyõ naêng nghieân cöùu hieän töôïng taïo aûnh cuûa thaáu kính hoäi tuï baèng thöïc nghieäm. 3. Thaùi ñoä: - Phaùt huy ñöôïc söï say meâ khoa hoïc. II. CHUAÅN BÒ: 1. Giaùo vieân: Thaáu kính hoäi tuï, 1 giaù quang hoïc, 1 caây neán, 1 maøn ñeå höùng, 1 baät löûa 2 Hoïc sinh: Xem vaø chuaån bò tröôùc baøi 43 III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: NOÄI DUNG HOẠT ĐỘNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoâng1:  Kieåm tra + Giôùi thieäu baøi môùi (5 phuùt) Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu ñaëc ñieåm cuûa aûnh cuûa 1 vaät taïo bôûi thaáu kính hoäi tuï (15 phuùt)Lôùp tröôûng baùo caùo.* OÅn ñònh lôùp. - HS traû lôøi: “+Tia tôùi ñeán quang taâm thì tia loù tieáp tuïc truyeàn thaúng theo phöônhg tia tôùi. + Tia tôùi song song truïc chính thì tia loù qua tieâu ñieåm. + Tia tôùi qua tieâu ñieåm thì tia loù song song truïc chính”. - HS nhaän xeùt. - 1 HS veõ hình. - HS nhaän xeùt. Giaùo vieân: Huyønh Vaên Nghieäm Trang 144 Tröôøng THCS Taân Long Giaùo aùn Vaät lyù 9 *Kieåm tra baøi cuõ: - GV: “Neâu ñöôøng truyeàn cuûa 3 tia saùng ñaëc bieät qua thaáu kính hoäi tuï?” - GV goïi HS nhaän xeùt. - GV nhaän xeùt. - GV cho HS veõ tia loù cuûa 3 ñöôøng truyeàn cuûa tia tôùi. - Goïi HS nhaän xeùt. *Ñaët vaán ñeà: “1 thaáu kính hoäi tuï ñöôïc ñaët saùt vaøo maët trang saùch. Haõy quan saùt doøng chöõ qua thaáu kính hoäi tuï. Hình aûnh doøng chöõ naøy thay ñoåi theá naøo khi töø töø dòch chuyeån thaáu kính ra xa trang saùch?”àbaøi môùi. I. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA AÛNH CUÛA VAÄT TAÏO BÔÛI TKHT: 1. Thí nghieäm: (Hình 43.2 SGK) 2. Keát luaän: - Vaät ñaët ngoaøi khoaûng tieâu cöï cho aûnh thaät, ngöôïc chieàu vôùi vaät. - Khi vaät ñaët raát xa thaáu kính thì aûnh thaät coù vò trí caùch thaáu kính moät khoaûng baèng tieâu cöï. - Vaät ñaët trong khoaûng tieâu cöï cho aûnh aûo, lôùn hôn vaät vaø cuøng chieàu vôùi vaät. -Vaät ñaët vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa thaáu kính cho aûnh cuõng vuoâng goùc vôùi truïc chính. Hoaït ñoäng 3: Döïng aûnh cuûa vaät taïo bôûi thaáu kính hoäi (14 phuùt)- HS nghieân cöùu caùch boá trí thí nghieäm.-GV cho HS nghieân cöùu caùch boá trí thí nghieäm nhö hình 43.2 SGK. -HS laøm thí nghieäm theo nhoùm. -HS tieán haønh thí nghieäm theo nhoùm theo yeâu caàu C1,C2, C3 vaø ghi keát quaû laøm ñöôïc: “+Ñaët vaät ngoaøi tieâu cöï. C1: Vaät ñaët xa thaáu kínhàdòch chuyeån maøn ñeå höùng ñöôïc aûnh, nhaän xeùt aûnh. C2:Dòch chuyeån vaät gaàn thaáu Giaùo vieân: Huyønh Vaên Nghieäm Trang 145 Tröôøng THCS Taân Long Giaùo aùn Vaät lyù 9 kính hôn theo d>2f, f2f ). ∆ F’ A 3. Giảng bài mới: O A F - Giới thiệu bài: (1’) Để củng cố những kiến thức B’ cơ bản về cách dựng ảnh của một vật qua TKHT hôm nay chúng ta học tiết bài tập . - Tiến trình bài dạy: Hình 2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt đông 1: Giải bài tập 1 (10 phút) Bài tập 1: Trên hình 3 chỉ vẽ các tia tới thấu kính và các tia ló ra khỏi thấu kính.Hãy vẽ thêm cho đầy đủ các tia tới và các tia ló. - Yêu cầu HS dựa vào tính chất - Làm việc cá nhân vận dụng đường truyền của ba tia sáng đường truyền của ba tia sáng (1) (2) đặc biệt qua thấu kính hội tụ vẽ đặc biệt qua thấu kính hội tụ: ’ hai tia tới của hai tia ló (2),(3) +Tia tới qua quang tâm cho tia F và tia ló của tia tới (1). ló tiếp tục truyền thẳng. Vẽ ∆ F O được tia ló của tia tới (1). (3) + Tia tới song song với trục chính cho tia ló qua tiêu điểm F'. Vẽ được tia tới của tia ló (3). Hình 3 + Tia tới qua tiêu điểm F cho Giaùo vieân: Huyønh Vaên Nghieäm Trang 150 (1) Giaùo aùn Vaät lyù 9 Tröôøng THCS Taân Long (1) ∆ (2) F F’ O (3) ∆ (2) F O F’ (3) - Cho HS nhận và GV kết luận tia ló song song với trục chính. lại như hình 4 Vẽ được tia tới của tia ló (2). - Ghi vào vở. Hình 3 Hình 4 SS SS Hoạt đông 2: Giải bài tập 2 (15 phút) Bài tập 2: Cho vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự bằng 12cm. Điểm A nằm trên trục chính, AB = h = 2cm và cách thấu kính một khoảng d = 36cm. a. Dựng ảnh A’B’ của AB. b. Tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính và chiều cao ảnh. - Cho HS tóm tắt đề bài. -HS: B h=AB= 2cm, AB vuông góc trục I chính f = OF =OF’ = 12cm ’ ∆ F’ A d=OA = 36cm A F O b, Tính OA’ =?, A’B’ =? H - Yêu cầu HS nêu cách dựng a- Sử dụng hai trong 3 tia tới ảnh A’B’ của AB.Cho biết tính đặc biệt để dựng ảnh B’.Sau đó chất của ảnh? dựng ảnh A’(là giao điểm giữa Hình 5 đường thẳng vuông góc với  a- Ta dựng được ảnh A’B’ của AB kẻ từ B’) như hình 5. Ta được ảnh A’B’ của AB như - Tính chất của ảnh:ảnh thật , ngược hình 1. chiều và nhỏ hơn vật. - Yêu cầu HS tính khoảng cách - Tính chất của ảnh:ảnh thật , b Tính OA’ và A’B’: từ ảnh đến thấu kính và chiều ngược chiều và nhỏ hơn vật. Xét hai cặp tam giác đồng dạng: cao của ảnh b- Tính OA’ và A’B’:  OHF. -  ABF Xét hai cặp tam giác đồng  A’B’O. -  ABO dạng:  OHF. Ta có các hệ thức đồng dạng: -  ABF   - ABO A’B’O. AB AF  (mà OH=A’B’) Ta có các hệ thức đồng dạng: OH OF AB AF AB AF AB.OF  (mà OH=A’B’)  � A' B '  OH OF A ' B ' OF AF AB.OF 2.12 A'B '    1(cm ) Từ AB AF AB.OF OA-OF 36  12  � A ' B '  A ' B ' OF AF đó tính được A’B’ = 1(cm) AB.OF 2.12 AB OA A'B'.OA A' B '    1(cm)  � OA '  OA-OF 36  12 A ' B ' OA' AB Từ đó tính được A’B’ = 1(cm) 1.36 O ' A'   18(cm) AB OA A'B'.OA 2  � OA '  A ' B ' OA' AB Từ đó tính được OA’= 18 cm 1.36 O ' A'   18(cm) 2 Từ đó tính được OA’= 18 cm Hoạt đông 3: Giải bài tập 3 (7 phút) Bài tập 3: Trên hình vẽ A’B’ là ảnh của AB;xy là trục chính. Bằng phép vẽ hãy xác định vị trí,loại và tiêu Giaùo vieân: Huyønh Vaên Nghieäm Trang 151 Tröôøng THCS Taân Long Giaùo aùn Vaät lyù 9 điểm của thấu kính? (Hình 6) A ' A B x Hình 6 y A ' A I ∆ x B ' B F ' O F B ' y Hình 7 - HD HS tìm cách xác định - HS: loại TK, vị trí ,tiêu điểm của + Ảnh ảo A’B’lớn hơn vật nên TK ( như hình 7 ) TK là TKHT. + Vẽ tia tới xuất phát từ A kéo dài đi qua A’, cắt trục chính tại O (là chỗ đặt TKHT). + Vẽ tia tới AI//  cho tia ló kéo dài đi qua B’, cắt  tại F’( đó là tiêu điểm của TK) từ đó suy ra tiêu F ( lấy OF=OF’) Hoạt động 4: Củng cố (3 phút) - Dựa vào bài tập vừa giải trả - Yêu cầu HS trình bày lại cách lời (dựa các tia sáng tới đặc biệt dựng ảnh của một vật AB đặt trước để dựng ảnh). TKHT ( AB  , A � ). - Muốn tính khoảng cách từ ảnh đến - Dựa vào các bài tập vừa giải trả lời (xét các cặp tam giác thấu kính và chiều cao của ảnh. đồng dạng, lập tỉ số dựa vào giả thuyết tính toán tìm kết quả) * Dặn dò: (1 phút) - Về nhà chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. - Ôn lại toàn bộ phần lí thuyết và bài tập TKHT và làm lại các bài đã giải.. - Chuẩn bị trước bài: “Thấu kính phân kỳ”. * NHỮNG THAY ĐỔI CẦN BỔ SUNG: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Giaùo vieân: Huyønh Vaên Nghieäm Trang 152 Tröôøng THCS Taân Long Giaùo aùn Vaät lyù 9 Tuaàn 25 - Tieát 50 Ngaøy soaïn: 29.01.2012 Baøi 44: THAÁ U KÍNH PHA N KYØ I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: -Nhaän daïng ñöôïc thaáu kính phaân kyø. -Veõ ñöôïc ñöôøng truyeàn cuûa hai tia saùng ñaëc bieät qua thaáu kính. -Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi thích moät vaøi hieän töôïng ñaõ hoïc trong thöïc tieãn. 2. Kó naêng: -Bieát tieàn haønh thí nghieäm baèng caùc phöông phaùp nhö baøi thaáu kính hoäi tuï. -Reøn ñöôïc kyõ naêng veõ hình. 3. Thaùi ñoä: Nghieâm tuùc, coäng taùc vôùi baïn ñeå thöïc hieän ñöôïc thí nghieäm. II. CHUAÅN BÒ: 1. Giaùo vieân: 1 thaáu kính phaân kyø, 1 giaù quang hoïc, 1 nguoàn saùng, 1 maøn höùng. 2. Hoïc sinh: xem vaø chuaån bò tröôùc baøi 44 III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC CHUÛ YEÁU: NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS HOẠT ĐỘNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ + Giôùi thieäu baøi môùi (5 phuùt) - HS traû lôøi: “Vaät ñaët ngoaøi *Kieåm tra baøi cuõ: - GV: “Ñoái vôùi thaáu kính hoäi tuï khoaûng tieâu cöï cho aûnh thaät khi naøo ta thu ñöôïc aûnh thaät, ta ngöôïc chieàu vaät. Vaät ñaët trong thu ñöôïc aûnh aûo?” vaø cho HS söûa khoaûng tieâu cöï cho aûnh aûo cuøng chieàu lôùn hôn vaät”. baøi 42-43.1/SBT. - Baøi 42-43.1/SBT:S/ laø aûnh aûo. - Goïi HS nhaän xeùt. - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. *Ñaët vaán ñeà: “Thaáu kính phaân kyø coù ñaëc ñieåm gì khaùc vôùi thaáu kính hoäi tuï?”à Baøi môùi. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu ñaëc ñieåm thaáu kính phaân kyø (16phuùt) I. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA THAÁU - GV ñöa ra cho HS hai loaïi htaáu - HS thöïc hieän theo nhoùm caâu kính, yeâu caàu nhaän bieát thaáu kính C1 vaø C2. KÍNH PHAÂN KYØ: - Thaáu kính phaân kyø thöôøng coù hoäi tuï. Thaáu kính coøn laïi khaùc vôùi - HS ñaïi dieän nhoùm traû lôøi: thaáu kính hoäi tuï ôû ñieåm naøo? Cho “C1: thaáu kính hoäi tuï coù ñoä daøy phaàn rìa daøy hôn phaàn giöõa. phaàn rìa moûng hôn ñoä daøy phaàn - Chuøm tia tôùi song song vôùi HS thöïc hieän. giöõa” truïc chính cuûa thaáu kính phaân - Goïi ñaïi dieän nhoùm traû lôøi à HS nhoùm khaùc nhaän xeùt à ñaïi dieän nhoùm khaùc nhaän kyø cho chuøm tia loù phaân kyø. - Kyù hieäu cuûa TKPK: àGV nhaän xeùt. xeùt. - Yeâu caàu HS thöïc hieän thí - HS tìm hieåu thí nghieäm ôû nghieäm theo nhoùm vaø hoaït ñoäng SGK vaø laøm thí nghieäm theo Giaùo vieân: Huyønh Vaên Nghieäm Trang 153 Tröôøng THCS Taân Long Giaùo aùn Vaät lyù 9 nhoùm caâu C3 nhoùm, thaûo luaän caâu C3. à Goïi HS nhoùm khaùc nhaän xeùt - HS caùc nhoùm trình baøy C3: “chuøm tia loù loe roäng (chuøm à GV nhaän xeùt. - GV thoâng baùo: “tieát dieän cuûa phaân kyø) neân ta goïi thaáu kính thaáu kính phaân kyø bò caét theo moät ñoù laø thaáu kính phaân kyø” maët phaúng vuoâng goùc nhö theá à HS nhoùm khaùc nhaän xeùt. naøo?” vaø neâu kyù hieäu thaáu kính phaân kyø. Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu truïc chính, quang taâm, tieâu ñieåm, tieâu cöï thaáu kính phaân kyø (15 phuùt) II. TRUÏC CHÍNH, QUANG - GV cho caùc nhoùm thí nghieäm - HS laøm thí nghieäm. TAÂM, TIEÂU ÑIEÅM, TIEÂU laïi. - GV kieåm tra laïi thí nghieäm cuûa CÖÏ CUÛA TKPK: - HS theo caùc böôùc HS yeâu caàu: * Ñöôøng truyeàn cuûa 2 tia saùng caùc nhoùm. - GV yeâu caàu HS duøng buùt chì “3 tia loù loe roäng nhöng coù 1 tia ñaëc bieät qua TKPK: - Tia tôùi song song vôùi truïc keùo daøi 3 tia loù. Nhaän xeùt coù tia saùng tôùi qua thaáu kính vaãn tieáp chính thì tia loù keùo daøi qua saùng naøo qua thaáu kính khoâng bò tuïc truyeàn thaúng”àtruïc chính. khuùc xaï” tieâu ñieåm. - HS traû lôùi: “truïc chính caét - Tia tôùi ñeán quang taâm thì tia - Yeâu caàu HS ñoïc taøi lieäu vaø traû thaáu kính taïi O: O laø quang taâm loù tieáp tuïc truyeàn thaúng theo lôøi quang taâm laø gì? tieáp tuïc truyeàn thaúng” phöông cuûa tia tôùi. - HS ñoïc C5,C6. - Yeâu caàu HS ñoïc C5, C6. - HS laøm vieäc theo nhoùm. - Yeâu caàu HS keùo daøi caùc tia loù baèng buùt chì. - HS leân baûng veõ: - Yeâu caàu 1HS leân baûng veõ laïi thí nghieäm. - GV thoâng baùo: “Caùc tia loù keùo daøi gaëp nhau taïi ñieåm treân truïc chính goïi laø tieâu ñieåm. Moãi thaáu kính phaân kyø coù hai tieâu ñieåm”. - HS khaùc nhaän xeùt. - GV yeâu caàu HS ñoïc thoâng tin veà - HS ñoïc thoâng tin veà tieâu cöï. tieâu cöï. - HS: “Khoaûng caùch töø quang - GV: “Tieâu cöï cuûa thaáu kính laø taâm ñeán tieâu ñieåm goïi laø tieâu gì?” cöï OF=OF/ =f” - GV thoâng baùo veà ñöôøng truyeàn cuûa hai tia saùng ñaëc bieät. Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng – Cuûng coá (8 phuùt) -Yeâu caàu HS laøm C7. -HS leân laøm baøi C7. III. VAÄN DUÏNG: -Goïi 1HS leân baûng söûa. -1HS leân baûng veõ: “ C7: C8: +Phaàn rìa daøy hôn phaàn giöõa (thaáu kính phaân kyø) +Ñaët thaáu kính gaàn doøng chöõ. Nhìn qua kính thaáy aûnh doøng chöõ nhoû hôn so vôùi nhìn tröïc tieáp C9: thaáu kính phaân kyø coù phaàn Giaùo vieân: Huyønh Vaên Nghieäm -Yeâu caàu HS ñoïc C8 vaø thaûo luaän nhoùm C8 àGoïi ñaïi dieän nhoùm traû lôøi. àNhoùm khaùc nhaän xeùt. àGV nhaän xeùt. -Yeâu caàu HS ñoïc C9 vaø goïi HS traû lôøi. -HS thaûo luaän nhoùm C8 vaø traû lôøi:” -HS ñoïc C9 vaø traû lôøi: “ thaáu kính phaân kyø coù phaàn rìa daøy hôn phaàn giöõa, chuøm tia tôùi Trang 154 Tröôøng THCS Taân Long Giaùo aùn Vaät lyù 9 rìa daøy hôn phaàn giöõa, chuøm àHS nhoùm khaùc nhaän xeùt. song song truïc chính cuûa thaáu tia tôùi song song truïc chính àGV nhaän xeùt. kính phaân kyø, cho chuøm tia loù cuûa thaáu kính phaân kyø, cho phaân kyø”. chuøm tia loù phaân kyø. Hoaït ñoäng 5: Höôùng daãn veà nhaø (1 phuùt) -Caàn naém ñaëc ñieåm cuûa thaáu kính phaân kyø vaø veõ ñöôïc ñöôøng truyeàn cuûa hai tia saùng ñaëc bieät qua thaáu kính. -Laøm baøi 44-45.1 vaø 44-45.2/ SBT. -Ñoïc phaàn “coù theå em chöa bieát”. -Xem tröôùc baøi 45: “Aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi thaáu kính phaân kì”. * NHÖÕNG THAY ÑOÅI CAÀN BOÅ SUNG: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………..… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………..… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………..… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………..… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Giaùo vieân: Huyønh Vaên Nghieäm Trang 155
- Xem thêm -