Tài liệu Giáo án vật lí 9 chuẩn ktkn và tích hợp gdbvmt

  • Số trang: 119 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 92 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n VËt lý 9 Ngµy so¹n :22/08/2011 Ch¬ng I: §iÖn häc N¨m häc 2011 - 2012 Ngµy dËy : 23/08/2011 TiÕt 1 : Bµi 1: Sù phô thuéc cña cêng ®é dßng ®iÖn vµo hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu d©y dÉn I. Môc tiªu . 1. KiÕn thøc: - Nªu ®îc c¸ch bè trÝ vµ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm kh¶o s¸t sù phô thuéc cña cêng ®é dßng ®iÖn vµo H§T gi÷a hai ®Çu d©y dÉn. - VÏ ®îc ®å thÞ biÓu diÔn mqh gi÷a U, I tõ sè liÖu thùc nghiÖm. - Ph¸t biÓu ®îc kÕt luËn vÒ sù phô thuéc cña cêng ®é dßng ®iÖn vµo H§T gi÷a hai ®Çu d©y dÉn. 2. Kü n¨ng: - VÏ vµ sö dông ®å thÞ cña häc sinh. - Sö dông s¬ ®å m¹ch ®iÖn ®Ó m¾c m¹ch ®iÖn víi nh÷ng dông cô ®· cho. - RÌn kü n¨ng ®o vµ ®äc kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. 3. Th¸i ®é: - RÌn luyÖn tÝnh ®éc lËp, tinh thÇn hîp t¸c trong häc tËp. - TÝnh trung thùc trong b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hµnh. CÈn thËn, tØ mØ trong vÏ ®å thÞ. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh:. 1. Gi¸o viªn: - B¶ng 1 cho tõng nhãm hs. (Phô lôc 1) - 1 tê giÊy kÎ « li to cì A1 ®Ó vÏ ®å thÞ. 2. Mçi nhãm hs: - 1 d©y ®iÖn trë b»ng nikªlin chiÒu dµi l = 1800mm ®êng kÝnh 0,3mm. - 1 Ampe kÕ 1 chiÒu cã GH§ 3A vµ §CNN 0,1A; 1 V«nkÕ 1 chiÒu cã GH§ 12V vµ §CNN 0,1V. 1 Kho¸ K (c«ng t¾c); BiÕn thÕ nguån. B¶y ®o¹n d©y nèi. 1 B¶ng ®iÖn. IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1- æn ®Þnh tæ chøc: 2- KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong bµi 3 - Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh GV: Giíi thiÖu s¬ bé nh÷ng kiÕn thøc ®îc häc trong ch¬ng I. HS: L¾ng nghe. H§1: T×m hiÓu mqh gi÷a I vµo U gi÷a 2 ®Çu d©y dÉn : GV: Ph¸t dông cô thÝ nghiÖm cho c¸c nhãm. GV: Víi c¸c dông cô ®· cho c¸c nhãm h·y m¾c m¹ch ®iÖn nh s¬ ®å? HS: C¸c nhãm trëng ph©n c«ng nhiÖm vô cho c¸c thµnh viªn. L¾p m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å. GV: Yªu cÇu hs lµm viªc c¸ nh©n ®äc th«ng tin môc 2, th¶o luËn nhãm nªu c¸c tiÕn hµnh c¸c bíc TN? HS: Th¶o luËn trong nhãm nªu ph¬ng ¸n tiÕn hµnh TN. GV: Chèt l¹i c¸c bíc tiÕn hµnh. GV: Yªu cÇu c¸c nhãm tiÕn hµnh ®o. B¸o c¸o kÕt qu¶ vµo B¶ng 1. Lu ý: Nh¾c nhë hs c¸c kü n¨ng trong thao t¸c TN (sau khi ®äc kÕt qu¶ ng¾t m¹ch ngay, kh«ng ®Ó dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn l©u lµm nãng d©y). GV: KiÓm tra, gióp ®ì c¸c nhãm trong qu¸ tr×nh m¾c m¹ch ®iÖn. GV: Th«ng b¸o Dßng ®iÖn qua V«n kÕ cã I rÊt nhá ( 0) => bá qua. Nªn Ampe kÕ ®o ®îc I ch¹y qua ®o¹n d©y MN. HS: L¾ng nghe. GV: Treo b¶ng kÕt qu¶ cña 1 nhãm lªn b¶ng. Yªu cÇu nhËn xÐt råi tr¶ lêi C1. HS: Th¶o luËn trong nhãm råi cö ®¹i diÖn tr¶ lêi C1: Néi dung TiÕt 1 - Bµi 1: Sù phô thuéc . . . I. ThÝ nghiÖm: 1. S¬ ®å m¹ch ®iÖn M N V A K + 2. TiÕn hµnh TN a) Dông cô: A B b) TiÕn hµnh: + Bíc 1: M¾c m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å. + Bíc 2: LÇn lît chØnh BTN ®Ó Ura = 3V, 6V, 9V. §äc sè chØ trªn Ampe kÕ vµ V«n kÕ t¬ng øng ghi vµo b¶ng 1. + Bíc 5: Tõ b¶ng kÕt qu¶ => KL vÒ sù phô thuéc cña I vµo U gi÷a 2 ®Çu d©y dÉn. c) KÕt qu¶: I ch¹y qua d©y dÉn tû lÖ thuËn víi H§T ®Æt vµo 2 ®Çu d©y dÉn ®ã LÇn ®o 1 2 3 Trêng THCS Ng« SÜ Liªn V I Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2011 - 2012 H§2: TiÕn hµnh vÏ vµ dïng ®å thÞ ®Ó rót ra kÕt luËn GV: Yªu cÇu hs ®äc th«ng tin môc 1 phÇn II trong sgk. HS: Lµm viÖc c¸ nh©n, ®äc th«ng tin trong sgk. GV: §å thÞ biÓu diÔn sù phô thuéc cña I vµo U cã ®Æc ®iÓm g×? HS: th¶o luËn, tr¶ lêi GV: §Ýnh giÊy « li lªn b¶ng. Yªu cÇu hs dùa vµo b¸o c¸o kÕt qu¶ h·y vÏ ®å thÞ biÓu diÔn mqh gi÷a I vµ U. Gäi 1 hs lªn b¶ng lµm vµo giÊy « li to cßn c¸c hs kh¸c vÏ vµo vë. Sau ®ã gäi 2 hs nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n ë trªn b¶ng. HS: Lµm viÖc c¸ nh©n, dùa vµo b¶ng kÕt qu¶ vÏ ®å thÞ vµo vë. §¹i diÖn 1 hs lªn b¶ng vÏ. Gîi ý : C¸ch x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm biÓu diÔn b»ng c¸ch vÏ 1 ®êng th¼ng ®i qua gèc to¹ ®é, ®ång thêi ®i qua gÇn tÊt c¶ c¸c ®iÓm biÓu diÔn. NÕu cã ®iÓm nµo n»m qu¸ xa ®êng biÓu diÔn th× yªu cÇu nhãm ®ã tiÕn hµnh ®o l¹i. GV: NÕu bá qua sai sè cña c¸c dông cô th× ®å thÞ kia ntn? GV : Chèt: §å thÞ lµ 1 ®êng th¼ng ®i qua gèc täa ®é (U=0;I=0). GV: Yªu cÇu hs rót ra kÕt luËn. H§5: VËn dông GV: Yªu cÇu hs hoµn thµnh C3, C4, C5. HS: Lµm viÖc c¸ nh©n hoµn thµnh II. §å thÞ biÓu diÔn sù phô thuéc cña I vµo U: 1. D¹ng ®å thÞ: §å thÞ biÓu diÔn sù phô thuéc I vµo H§T gi÷a 2 ®Çu d©y dÉn lµ 1 ®êng th¼ng ®i qua ®i qua gèc täa ®é (U=0, I=0). 2. KÕt luËn: H§T gi÷a 2 ®Çu d©y dÉn t¨ng (gi¶m) bao nhiªu lÇn th× C§DD ch¹y qua d©y dÉn ®ã còng t¨ng (gi¶m) bÊy nhiªu lÇn. III. VËn dông: - C3: U1 = 2,5V -> I1= 0,5A U2 = 3V -> I2 = 0,7A. - C4: 0,125A; 4V; 5V; 0,3A. - C5: I ch¹y qua d©y dÉn tû lÖ thuËn víi H§T ®Æt vµo 2 ®Çu d©y dÉn ®ã. 4. Cñng cè: - §å thÞ biÓu diÔn sù phô thuéc cña C§D§ vµo H§T cã ®Æc ®iÓm g×? - Nªu mèi liªn hÖ gi÷a C§D§ víi H§T? 5. Híng dÉn chuÈn bÞ bµi: - Häc thuéc phÇn ghi nhí. §äc phÇn “Cã thÓ em cha biÕt” - Lµm bµi tËp 1.1 -> 1.4 trong sbt. - §äc tríc sgk bµi 2: §iÖn trë - §Þnh luËt ¤m. Ngµy so¹n : 23/08/2011 TiÕt 2 Trêng THCS Ng« SÜ Liªn Ngµy dËy : 24/08/2011 Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2011 - 2012 Bµi 2: ®iÖn trë cña d©y dÉn - ®Þnh luËt «m I. Môc tiªu tiÕt d¹y: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ®îc ®¬n vÞ ®iÖn trë lµ . VËn dông ®îc c«ng thøc R  U ®Ó gi¶i mét sè bµi tËp. I - BiÕt ®îc ý nghÜa cña ®iÖn trë. - Ph¸t biÓu vµ viÕt ®îc hÖ thøc cña ®Þnh luËt ¤m. 2. Kü n¨ng: - Linh ho¹t trong sö dông c¸c biÓu thøc. - RÌn kü n¨ng tÝnh to¸n. Kü n¨ng so s¸nh, nhËn xÐt 3. Th¸i ®é: - RÌn luyÖn tÝnh ®éc lËp, nghiªm tóc, tinh thÇn hîp t¸c trong häc tËp. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: 1. Gi¸o viªn: - KÎ s½n b¶ng phô ghi gi¸ trÞ th¬ng sè U/I ®èi víi mçi d©y dÉn dùa vµo sè liÖu ë bµi tríc (Phô lôc 2). 2. Häc sinh: - HÖ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc ®îc häc ë bµi 1. III- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1 - æn ®Þnh tæ chøc: 2 - KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong bµi 3 - Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Nội dung H§1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp) GV: ë tiÕt tríc chóng ta ®· biÕt r»ng I ch¹y qua 1 d©y dÉn tû lÖ thuËn víi H§T ®Æt vµo 2 ®Çu d©y dÉn ®ã. VËy nÕu cïng 1 H§T ®Æt vµo 2 ®Çu c¸c d©y dÉn kh¸c nhau th× I qua chóng cã nh nhau kh«ng? §Ó biÕt ®îc ®iÒu ®ã chóng ta cïng t×m hiÓu bµi h«m nay. HS: L¾ng nghe. TiÕt 2 - Bµi 2: §iÖn trë cña d©y dÉn - §Þnh luËt H§2: X¸c ®Þnh th¬ng sè U/I ®èi víi mçi d©y dÉn : ¤m. GV: Ph¸t phô lôc 2 cho c¸c nhãm. Yªu cÇu c¸c I. §iÖn trë cña d©y dÉn: nhãm tÝnh th¬ng sè U/I vµo b¶ng. 1. X¸c ®Þnh th¬ng sè U/I ®èi víi mçi d©y dÉn. HS: Lµm viÖc theo nhãm GV: Theo dâi, kiÓm tra, gióp ®ì c¸c nhãm hs trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh bµi. GV: Yªu cÇu c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶. - Cïng1 d©y dÉn th¬ng sè U/I cã trÞ sè kh«ng ®æi. HS: §¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi. - C¸c d©y dÉn kh¸c nhau th× trÞ sè U/I lµ kh¸c GV: Chèt: Cïng 1 d©y dÉn th× U/I kh«ng ®æi, c¸c nhau. d©y dÉn kh¸c nhau th× U/I kh¸c nhau HS: Ghi vë 2. §iÖn trë: H§3: T×m hiÓu kh¸i niÖm ®iÖn trë ): U - R  . (1): §iÖn trë cña d©y dÉn. U I GV: Th«ng b¸o trÞ sè R  kh«ng ®æi - Ký hiÖu : I ®èi víi mçi d©y vµ ®îc gäi lµ ®iÖn trë cña d©y dÉn ®ã. HoÆc : HS: Th¶o luËn nhãm, cö ®¹i diÖn tr¶ lêi. - §¬n vÞ : ¤m () GV: Th«ng b¸o ký hiÖu vµ ®¬n vÞ ®iÖn trë. 1V HS: L¾ng nghe - ghi vë. ( 1  ) GV: Dùa vµo biÓu thøc h·y cho c« biÕt khi t¨ng H§T 1A ®Æt vµo 2 ®Çu d©y dÉn lªn 2 lÇn th× ®iÖn trë cña nã + 1k = 1000 thay ®æi ntn? + 1M = 106 HS: Th¶o luËn nhãm, cö ®¹i diÖn tr¶ lêi. GV: Yªu cÇu hs lµm viÖc c¸ nh©n hoµn thµnh 2 bµi tËp sau vµo vë. Gäi ®¹i diÖn 2 hs lªn b¶ng ch÷a bµi. 1. TÝnh ®iÖn trë cña 1 d©y dÉn biÕt r»ng H§T gi÷a 2 - ¸p dông: ®Çu d©y lµ 3V dßng ®iÖn ch¹y qua nã cã cêng ®é lµ U 3 12 + R  250mA? I 0,25 (Gîi ý: CÇn ph¶i ®æi ®¬n vÞ I vÒ A (0,25A). 2. §æi ®¬n vÞ sau: 0,1M =. . . . k = . . . . .  +0,1M =. . . . k = . . . . .  HS: Lµm viÖc c¸ nh©n GV: Gäi 2 hs nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. HS: NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. Trêng THCS Ng« SÜ Liªn Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2011 - 2012 GV: Yªu cÇu hs ®äc th«ng tin trong sgk môc d. 1 häc sinh ®äc to tríc líp. HS: Lµm viÖc c¸ nh©n ®äc th«ng tin trong sgk. GV: §iÖn trë d©y dÉn cµng lín th× dßng ®iÖn ch¹y trong nã cµng nhá. HS: Ghi vë H§5: T×m hiÓu néi dung vµ hÖ thøc cña ®Þnh luËt ¤m (7’ ) GV: Yªu cÇu hs ®äc th«ng tin trong sgk phÇn II. Gäi 1 häc sinh ®äc to tríc líp. HS: Lµm viÖc c¸ nh©n ®äc th«ng tin trong sgk. - ý nghÜa cña R: §iÖn trë biÓu thÞ møc ®é c¶n trë dßng ®iÖn nhiÒu hay Ýt cña d©y dÉn. II. §Þnh luËt ¤m - HÖ thøc cña ®Þnh luËt ¤m: I  U . R U . (2) R + U ®o b»ng V. + I ®o b»ng A. HS: Ghi vë + R ®o b»ng . GV: Gäi lÇn lît 2 hs ph¸t biÓu néi dung ®Þnh luËt - Néi dung: sgk (trang 8) ¤m. HS: Ph¸t bÓu néi dung ®Þnh luËt ¤m. GV: Yªu cÇu hs tõ hÖ thøc (2) => c«ng thøc tÝnh U. (2) => U = I.R (3) HS: Lµm viÖc c¸ nh©n rót ra biÓu thøc tÝnh U. H§6: VËn dông GV: Yªu cÇu hs hoµn thµnh C3, C4. Gäi ®¹i diÖn 2 hs lªn b¶ng tr×nh bµy HS: Lµm viÖc c¸ nh©n hoµn thµnh C3, C4 vµo vë GV: NhËn xÐt bµi lµm cña hs. III. VËn dông: HS: Söa sai (nÕu cã) GV: Th«ng b¸o: HÖ thøc cña ®Þnh luËt ¤m I  - C3: 4. Cñng cè bµi: C«ng thøc R  - C4: U dïng ®Ó lµm g×? Tõ c«ng thøc nµy cã thÓ nãi U t¨ng bao nhiªu lÇn th× R t¨ng bÊy nhiªu I lÇn ®îc kh«ng? V× sao? 5. . Híng dÉn chuÈn bÞ bµi: - Häc thuéc phÇn ghi nhí. §äc phÇn “Cã thÓ em cha biÕt” - Lµm bµi tËp 2.1 -> 2.4 trong sbt. - §äc tríc sgk bµi 3. ViÕt s½n mÉu b¸o c¸o ra giÊy. - Tr¶ lêi tríc phÇn 1 vµo mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. Trêng THCS Ng« SÜ Liªn Gi¸o ¸n VËt lý 9 TuÇn S: G: TiÕt 3 N¨m häc 2011 - 2012 Bµi 3: Thùc hµnh x¸c ®Þnh ®iÖn trë cña mét d©y dÉn b»ng ampe kÕ vµ v«n kÕ I. Môc tiªu tiÕt d¹y: 1. KiÕn thøc: - Nªu ®îc c¸ch x¸c ®Þnh ®iÖn trë tõ c«ng thøc R  U . I - VÏ ®îc s¬ ®å m¹ch ®iÖn vµ tiÕn hµnh ®îc thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh ®iÖn trë cña mét d©y dÉn b»ng Ampe kÕ vµ V«n kÕ. 2. Kü n¨ng: - VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn - L¾p c¸c dông cô thÝ nghiÖm ®Ó tiÕn hµnh ®o ®iÖn trë 3. Th¸i ®é: - RÌn tÝnh nghiªm tóc, chÊp hµnh ®óng c¸c quy t¾c vÒ an toµn trong sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trong thÝ nghiÖm. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: 1. Gi¸o viªn: - MÉu b¸o c¸o thùc hµnh cho tõng hs 2. Mçi nhãm hs: - Mét d©y dÉn constantan cã ®iÖn trë cha biÕt gi¸ trÞ. Mét biÕn thÕ nguån - Mét v«n kÕ 1 chiÒu cã GH§ 12V vµ §CNN 0,1V. Mét ampe kÕ 1 chiÒu cã GH§ 3A vµ §CNN 0,1A. - B¶y ®o¹n d©y nèi, mét kho¸ K. 1 B¶ng ®iÖn. - B¸o c¸o thùc hµnh. III- Ph¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B - KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong bµi C - Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t TiÕt 3 - Bµi 3: Thùc hµnh x¸c ®Þnh ®iÖn trë . . . I. ChuÈn bÞ : * Tr¶ lêi c©u hái: H§1:KiÓm tra phÇn tr¶ lêi c©u hái 1 trong mÉu b¸o c¸o thùc hµnh : GV: KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ b¸o c¸o thùc hµnh cña hs. U GV: Gäi 1 hs viÕt c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë. - CT tÝnh ®iÖn trë: R  I HS: §¹i diÖn tr¶ lêi GV: Yªu cÇu 1 hs ®øng t¹i chç tr¶ lêi c©u hái b, c phÇn - V«n kÕ m¾c // víi ®iÖn trë. - Ampe kÕ m¾c nt víi ®iÖn trë. 1. C¸c hs kh¸c nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n. HS: §øng t¹i chç tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn: GV: Gäi 1 hs lªn b¶ng vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn thÝ nghiÖm. HS: 1 hs lªn b¶ng vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn H§2: M¾c m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å vµ tiÕn hµnh ®o : GV: Yªu cÇu hs tiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo nhãm theo c¸c bíc nh bµi 1. II. Néi dung thùc hµnh: HS: Lµm viÖc theo nhãm, m¾c m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å ®· 1. S¬ ®å: vÏ trªn b¶ng. GV: Lu ý theo dâi, kiÓm tra, nh¾c nhë c¸c nhãm trong N M qu¸ tr×nh m¾c m¹ch ®iÖn ®Æc biÖt cÇn m¾c chÝnh x¸c c¸c dông cô. KiÓm tra c¸c mèi nèi cña hs. V A GV: Yªu cÇu c¸c nhãm tiÕn hµnh ®o vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng trong mÉu b¸o c¸o. K + HS: C¸c nhãm tiÕn hµnh ®o vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 2. TiÕn hµnh ®o. - Bíc 1: M¾c m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å. b¸o c¸o thùc hµnh. A B Trêng THCS Ng« SÜ Liªn Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2011 - 2012 GV: Theo dâi nh¾c nhë c¸c hs trong tõng nhãm ®Òu - Bíc 2: LÇn lît chØnh BTN ®Ó Ura cã gi¸ ph¶i tham gia m¾c m¹ch ®iÖn hoÆc ®o mét gi¸ trÞ. trÞ lµ 3V, 6V, 9V. §äc sè chØ trªn Ampe kÕ . vµ V«n kÕ t¬ng øng vµo b¶ng 1. - Bíc 3: Tõ b¶ng kq tÝnh R theo CT: R = U/I. Ghi c¸c gi¸ trÞ R1, R2, R3 vµo b¶ng 1. - Bíc 4: TÝnh R= R + R2 + R3 3 III. B¸o c¸o kÕt qu¶: D. Cñng cè: - Yªu cÇu hs nép b¸o c¸o thùc hµnh - Nªu ý nghÜa cña bµi TH? - Qua bµi TH em cã rót ra nhËn xÐt g×? - nhËn xÐt vµ rót kinh nghiÖm tinh thÇn, th¸i ®é thùc hµnh cña c¸c nhãm E. Híng dÉn chuÈn bÞ bµi: - §äc tríc sgk bµi 4 - §o¹n m¹ch nèi tiÕp. TuÇn TiÕt 4 S: G: I. Môc tiªu tiÕt d¹y: 1. KiÕn thøc: Bµi 4: ®o¹n m¹ch nèi tiÕp - BiÕt c¸ch suy luËn tõ biÓu thøc I = I1 = I2 vµ hÖ thøc cña ®Þnh luËt ¤m ®Ó x©y dùng ®îc hÖ thøc U1 R  1 . U2 R2 - Suy luËn ®îc c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp lµ R t® = R1 + R2. 2. Kü n¨ng: - BiÕt c¸ch bè trÝ vµ tiÕn hµnh ®îc TN kiÓm tra c¸c hÖ thøc suy ra tõ lý thuyÕt theo s¬ ®å cã s½n. - VËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i thÝch mét sè hiÖn tîng vµ gi¶i c¸c bµi tËp vÒ ®o¹n m¹ch nèi tiÕp. - RÌn kü n¨ng quan s¸t rót ra nhËn xÐt. 3. Th¸i ®é: - Nghiªm tóc trong qu¸ tr×nh lµm thÝ nghiÖm theo nhãm. - TÝch cùc, s«i næi, hµo høng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña nhãm. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: 1. Gi¸o viªn: - HÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc trong ch¬ng tr×nh líp 7 cã liªn quan ®Õn bµi häc. - H×nh vÏ phãng to H27.1a sgk líp 7 (trang 76). H×nh vÏ 4.1, 4.2 phãng to. 2. Mçi nhãm hs: - Ba ®iÖn trë mÉu lÇn lît cã gi¸ trÞ 6, 10, 16. Mét kho¸ K. Mét biÕn thÕ nguån. B¶y ®o¹n d©y nèi. Mét v«n kÕ 1 chiÒu cã GH§ 12V vµ §CNN 0,1V. Mét ampe kÕ 1 chiÒu cã GH§ 3A vµ §CNN 0,1A. 1 B¶ng ®iÖn. III- Ph¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B - KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong bµi C - Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh H§1:HÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc cã liªn quan ®Õn bµi häc : GV: §a tranh vÏ H×nh 27.1a, yªu cÇu hs cho biÕt: Trong ®o¹n m¹ch gåm 2 bãng ®Ìn m¾c nèi tiÕp: 1. Cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua mçi ®Ìn cã mèi liªn hÖ ntn víi cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh? A cã mèi liªn hÖ ntn víi 2. H§T gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch H§T gi÷a 2 ®Çu mçi ®Ìn? HS: Quan s¸t tranh vÏ tr¶ lêi H§2: NhËn biÕt ®o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : KiÕn thøc cÇn ®¹t TiÕt 4 - Bµi 4: §o¹n m¹ch nèi tiÕp. I. I vµ U trong ®o¹n m¹ch nèi tiÕp: 1. Nh¾c l¹i kiÕn thøc ë líp 7: Trong ®o¹n m¹ch gåm §1 nt §2 th×: I = I1 = I2. (1) U = U1 + U2. (2) 2. §o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c nt: Trêng THCS Ng« SÜ Liªn Gi¸o ¸n VËt lý 9 GV: Treo tranh vÏ h×nh 4.1 lªn b¶ng. Yªu cÇu hs quan s¸t vµ nhËn xÐt c¸c ®iÖn trë R1, R2 vµ Ampe kÕ ®îc m¾c ntn trong m¹ch ®iÖn? HS: Quan s¸t h×nh vÏ, lµm viÖc c¸ nh©n víi C1 GV: Th«ng b¸o: Trong ®o¹n m¹ch nèi tiÕp th× 2 ®iÖn trë chØ cã 1 ®iÓm chung, ®ång thêi I ch¹y qua chóng cã cêng ®é b»ng nhau tøc lµ hÖ thøc (1) (2) vÉn ®óng víi ®o¹n m¹ch nt. HS: Ghi vë GV: Yªu cÇu hs vËn dông nh÷ng kiÕn thøc võa «n tËp vµ hÖ thøc cña ®Þnh luËt ¤m ®Ó tr¶ lêi C2. HS: Lµm viÖc c¸ nh©n hoµn thµnh C2. GV: Tuú tõng ®èi tîng hs mµ cã thÓ yªu cÇu hs tù bè trÝ TN ®Ó kiÓm tra l¹i c¸c hÖ thøc (1), (2) H§3: X©y dùng c«ng thøc tÝnh Rt® cña ®o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c nt GV: Yªu cÇu hs ®äc sgk môc 1 phÇn II råi tr¶ lêi c©u hái: ThÕ nµo lµ mét ®iÖn trë t¬ng ®¬ng cña mét ®o¹n m¹ch. HS: C¸ nh©n ®äc sgk t×m hiÓu kh¸i niÖm Rt®. GV: Híng dÉn hs dùa vµo bt (1), (2) vµ hÖ thøc cña §L ¤m ®Ó x©y dùng CT tÝnh Rt®. Gäi ®¹i diÖn 1 hs lªn b¶ng tr×nh bµy c¸ch lµm. HS: Díi sù híng dÉn cña gv c¸ nh©n tù rót ra c«ng thøc tÝnh Rt®. H§4: TiÕn hµnh TN kiÓm tra: GV: Yªu cÇu c¸c nhãm lªn nhËn dông cô TN HS: §¹i diÖn c¸c nhãm lªn nhËn dông cô. Nhãm trëng ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c thµnh viªn trong nhãm GV: Yªu cÇu hs ®äc th«ng tin môc 3 phÇn II trong sgk sau ®ã yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn nªu ph¬ng ¸n tiÕn hµnh TN víi c¸c dông cô ®· cho. HS: Lµm viÖc c¸ nh©n ®äc sgk. Th¶o luËn nhãm nªu ph¬ng ¸n tiÕn hµnh TN. GV: NhËn xÐt - Chèt l¹i c¸c bíc tiÕn hµnh TN. GV: Yªu cÇu hs tiÕn hµnh TN. HS: TiÕn hµnh TN theo nhãm GV: Nh¾c nhë hs ph¶i ng¾t kho¸ K ngay khi ®· ®äc sè chØ trªn Ampe kÕ. Theo dâi kiÓm tra c¸c nhãm trong qu¸ tr×nh l¾p m¹ch ®iÖn - kiÓm tra c¸c mèi nèi vµ m¹ch ®iÖn cña c¸c nhãm. GV: Yªu cÇu 4 nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. HS: §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. GV: NhËn xÐt - kh¼ng ®Þnh kÕt qu¶ ®óng. GV: Yªu cÇu nhãm th¶o luËn rót ra KL. HS: Th¶o luËn nhãm ®Ó rót ra kÕt luËn. GV: Yªu cÇu hs ®äc phÇn th«ng b¸o trong sgk. HS: §äc th«ng b¸o trong sgk. H§4: vËn dông GV: Yªu cÇu hs ®äc vµ hoµn thµnh C4, C5. HS: Lµm viÖc c¸ nh©n tr¶ lêi C4, C5. GV: 1. CÇn mÊy c«ng t¾c ®Ó ®iÒu khiÓn ®o¹n m¹ch nt? 2. Trong s¬ ®å H4.3 sgk cã thÓ chØ m¾c 2 ®iÖn trë cã trÞ sè thÕ nµo nèi tiÕp víi nhau (thay v× ph¶i m¾c 3 ®iÖn trë). 3. Nªu c¸ch tÝnh ®iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch AC. HS: §¹i diÖn tr¶ lêi c¸c c©u hái GV ®a ra N¨m häc 2011 - 2012 a) S¬ ®å: R2 R1 A K + - A ®èi B víi ®o¹n m¹ch gåm R 1 b) C¸c hÖ thøc nt R2. I = I1 = I2 . (1) U = U1 + U2 . (2) U1 R  1 (3) U 2 R2 II. §iÖn trë t¬ng ®¬ng cña mét ®o¹n m¹ch nt: 1. Kh¸i niÖm Rt®: sgk. - Ký hiÖu: Rt® 2. C«ng thøc tÝnh: Theo (2) ta cã U = U1 + U2 = IR1 + IR2 = I(R1 + R2) =IRt®. VËy suy ra Rt® = R1 + R2 (4) 3. ThÝ nghiÖm kiÓm tra: a) S¬ ®å: H4.1. b) TiÕn hµnh: - Bíc 1: M¾c ®iÖn trë R=6 nt víi R=10. HiÖu chØnh biÕn thÕ nguån ®Ó Ura = 6V. §äc I1. - Bíc 2: Thay 2 ®iÖn trë trªn b»ng ®iÖn trë cã R=16. Ura = 6V. §äc I2. - Bíc 3: So s¸nh I1 vµ I2 => mlh gi÷a R1, R2, Rt®. 4. KÕt luËn: §o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c nt cã Rt® = R1 + R2. III. VËn dông: - C4: - C5: D. Cñng cè: + NÕu cã R1, R2...RN m¾c nt víi nhau th× ta cã: Rt® =R1 + R2 +..+RN +NÕu R1=R2=..=RN m¾c nt víi nhau th× RN=NR1 Trêng THCS Ng« SÜ Liªn Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2011 - 2012 E. Híng dÉn chuÈn bÞ bµi: - Häc thuéc phÇn ghi nhí. §äc phÇn cã thÓ em cha biÕt. - §äc tríc sgk bµi 5 - §o¹n m¹ch song song. - Lµm c¸c bµi tËp 4.1 -> 4.6 trong sbt. TuÇn S: G: TiÕt 5 Bµi 5: ®o¹n m¹ch song song I. Môc tiªu tiÕt d¹y: 1. KiÕn thøc: - BiÕt c¸ch suy luËn tõ biÓu thøc U = U1 = U2 vµ hÖ thøc cña ®Þnh luËt ¤m ®Ó x©y dùng ®îc hÖ thøc I1 R  2 I2 R1 . - Suy luËn ®îc c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c song song lµ 1 1 1   Rtd R1 R2 2. Kü n¨ng: - BiÕt c¸ch bè trÝ vµ tiÕn hµnh ®îc TN kiÓm tra c¸c hÖ thøc suy ra tõ lý thuyÕt ®èi víi ®o¹n m¹ch song song theo s¬ ®å cã s½n. - VËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i thÝch mét sè hiÖn tîng thùc tÕ vµ gi¶i c¸c bµi tËp vÒ ®o¹n m¹ch sonh song. - RÌn kü n¨ng quan s¸t rót ra nhËn xÐt. 3. Th¸i ®é: - Nghiªm tóc trong qu¸ tr×nh lµm thÝ nghiÖm theo nhãm. - Tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña nhãm mét c¸ch tÝch cùc. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: 1. Gi¸o viªn: - HÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc trong ch¬ng tr×nh líp 7 cã liªn quan ®Õn bµi häc. - H×nh vÏ phãng to H28.1a sgk líp 7 (trang 79). H×nh vÏ 5.1 phãng to. 2. Mçi nhãm hs: - Ba ®iÖn trë mÉu lÇn lît cã gi¸ trÞ lµ 10, 15, 6. Mét kho¸ K. - Mét biÕn thÕ nguån. B¶y ®o¹n d©y nèi. Mét v«n kÕ 1 chiÒu cã GH§ 12V vµ §CNN 0,1V. Mét Ampe 1 chiÒu kÕ cã GH§ 3A vµ §CNN 0,1A. 1 B¶ng ®iÖn III- Ph¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B - KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong bµi C - Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t H§1:HÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc cã liªn quan ®Õn I. I vµ U trong ®o¹n m¹ch //: 1. Nh¾c l¹i kiÕn thøc líp 7: bµi häc §o¹n m¹ch gåm §1 //§2 th×: I = I1 + I2. (1) GV: §a tranh vÏ H×nh 28.1a, yªu cÇu hs cho biÕt: Trong ®o¹n m¹ch U = U1 = U2. (2) gåm 2 bãng ®Ìn m¾c song song th×: 1. Cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch chÝnh cã mèi liªn 2. §o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c //: hÖ ntn víicêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua c¸c m¹ch rÏ? 2. H§T gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã mèi liªn hÖ ntn víi a) S¬ ®å: H§T gi÷a 2 ®Çu mçi m¹ch rÏ?  §iÖn trë cã thÓ thay ®æi trÞ sè ®îc gäi lµ biÕn trë  Bµi míi H§2:NhËn biÕt ®o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c song song C¸c hÖ thøc ®èi víi ®o¹n m¹ch gåm GV: Treo tranh vÏ h×nh 5.1 lªn b¶ng. Yªu cÇu hs quan b) R 1 // R2. s¸t vµ nhËn xÐt c¸c ®iÖn trë R 1, R2 ®îc m¾c ntn trong I = I1 + I2 . (1) m¹ch ®iÖn? Trêng THCS Ng« SÜ Liªn Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2011 - 2012 HS: Quan s¸t tranh vÏ. Sau ®ã tiÕn hµnh th¶o luËn trong nhãm tr¶ lêi c©u hái GV: Th«ng b¸o: Trong ®o¹n m¹ch // th× 2 ®iÖn trë cã 2 ®iÓm chung vµ hÖ thøc (1) (2) vÉn ®óng víi ®o¹n m¹ch // HS: Ghi vë GV: Nªu vai trß cña Ampe kÕ vµ V«nkÕ trong s¬ ®å? HS: trong nhãm tr¶ lêi. GV: Yªu cÇu hs vËn dông nh÷ng kiÕn thøc võa «n tËp vµ hÖ thøc cña ®Þnh luËt ¤m ®Ó tr¶ lêi C2? HS: Lµm viÖc c¸ nh©n hoµn thµnh C2. GV: yªu cÇu hs tù bè trÝ vµ tiÕn hµnh TN ®Ó kiÓm tra l¹i c¸c hÖ thøc (1), (2). HS: Hoµn thµnh theo nhãm H§3: X©y dùng c«ng thøc tÝnh R t® cña ®o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c //: GV: Híng dÉn hs dùa vµo hÖ thøc (1) vµ (2) vµ hÖ thøc cña §L ¤m ®Ó x©y dùng CT tÝnh Rt®. Gäi ®¹i diÖn 1 hs lªn b¶ng tr×nh bµy c¸ch lµm. HS: Díi sù híng dÉn cña gv hs tù rót ra c«ng thøc H§4: TiÕn hµnh TN kiÓm tra : GV: ph¸t dông cô TN HS: NhËn dông cô vµ tiÕn hµnh TN theo nhãm GV: Yªu cÇu c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ TN. HS: §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o KQ GV: Yªu cÇu hs lµm viÖc nhãm rót ra kÕt luËn. HS: Th¶o luËn trong nhãm rót ra KL U = U1 = U2 . (2) I1 R  2 I2 R1 (3) II. §iÖn trë t¬ng ®¬ng cña mét ®o¹n m¹ch nt: 1. C«ng thøc tÝnh Rt® cña ®o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn trë m¾c //. 1 1 1   (4) Rtd R1 R2 R1R2 (4’) R1  R2 2. ThÝ nghiÖm kiÓm tra: a) S¬ ®å: H5.1. b) C¸c bíc tiÕn hµnh: - Bíc 1: M¾c R=10 // víi R=15. HiÖu chØnh biÕn thÕ nguån ®Ó U lµ 6V. §äc I1. - Bíc 2: Thay 2 ®iÖn trë trªn b»ng ®iÖn trë cã R=6. U= 6V. §äc I2. - Bíc 3: So s¸nh I1 vµ I2 => mlh gi÷a R1, H§4: vËn dông : R2, Rt®. GV: Yªu cÇu hs ®äc vµ hoµn thµnh C4, C5. 4. KÕt luËn: Víi ®o¹n m¹ch gåm 2 ®iÖn GV: Gîi ý cho hs phÇn 2 cña C5: Trong s¬ ®å cã thÓ chØ trë m¾c // th× nghÞch ®¶o cña ®iÖn trë tm¾c 2 ®iÖn trë cã trÞ sè b»ng bao nhiªu // víi nhau (thay ¬ng ®¬ng b»ng tæng c¸c nghÞch ®¶o cña cho viÖc m¾c 3 ®iÖn trë) Nªu c¸ch tÝnh R t® cña ®o¹n tõng ®iÖn trë thµnh phÇn. m¹ch ®ã? III. VËn dông: HS: Lµm viÖc c¸ nh©n tr¶ lêi C4, C5. - C4: D. Cñng cè: Më réng: + NÕu cã R1, R2...RN m¾c // víi nhau th× ta cã: 1 Rt ® = 1 R` + .. + => Rtd  - C5: 1 RN E. Híng dÉn chuÈn bÞ bµi: - Häc thuéc phÇn ghi nhí. - §äc tríc sgk bµi 6 - Bµi tËp vËn dông ®Þnh luËt ¤m. - §äc phÇn cã thÓ em cha biÕt. - Lµm c¸c bµi tËp 5.1 -> 5.6 trong sbt. TuÇn S: G: TiÕt 6 Bµi 6: Bµi tËp vËn dông ®Þnh luËt ¤m I. Môc tiªu tiÕt d¹y: 1. KiÕn thøc: Trêng THCS Ng« SÜ Liªn Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2011 - 2012 - BiÕt c¸ch vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· ®îc häc tõ bµi 1 ®Õn bµi 5 ®Ó gi¶i ®îc c¸c bµi tËp ®¬n gi¶n vÒ ®o¹n m¹ch nèi tiÕp vµ song song (gåm nhiÒu nhÊt 3 ®iÖn trë). - T×m ®îc nh÷ng c¸ch gi¶i kh¸c nhau ®èi víi cïng mét bµi to¸n. 2. Kü n¨ng: - RÌn kü n¨ng vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn vµ kü n¨ng tÝnh to¸n. 3. Th¸i ®é: - Nghiªm tóc, trung thùc trong b¸o c¸o ®¸p sè cña bµi to¸n. - TÝch cùc suy nghÜ ®Ó t×m ra ®îc nh÷ng c¸ch gi¶i kh¸c nhau. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: 1. Gi¸o viªn: - B¶ng liÖt kª c¸c gi¸ trÞ H§T vµ C§DD ®Þnh møc cña mét sè ®å dïng ®iÖn trong gia ®×nh t ¬ng øng víi 2 lo¹i nguån ®iÖn lµ 110V vµ 220V. 2. Mçi nhãm hs: - HÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc. - Ghi nhí c¸c c«ng thøc ®èi víi ®o¹n m¹ch //, ®o¹n m¹ch nèi tiÕp, ®Þnh luËt ¤m. III- Ph¬ng ph¸p: VËn dông, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B - KiÓm tra bµi cò: 1 HS: Ph¸t biÓu vµ viÕt biÓu thøc ®Þnh luËt ¤m. 2 HS: ViÕt c«ng thøc biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a U, I, R trong ®o¹n m¹ch cã 2 ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp, song song. C - Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Gi¶i bµi tËp 1 - Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi bµi 1. - Gäi 1 HS tãm t¾t ®Ò bµi. - Yªu cÇu c¸ nh©n HS gi¶i bµi tËp 1 ra nh¸p. KiÕn thøc cÇn ®¹t 1, Bµi 1 - HS ®äc ®Ò bµi bµi 1. - C¸ nh©n HS tãm t¾t bµi vµo vë vµ gi¶i bµi tËp 1. Tãm t¾t: R =5 - GV híng dÉn chung c¶ líp gi¶i bµi tËp 1 b»ng c¸ch tr¶ U1V = 6V lêi c¸c c©u hái: IA = 0,5A a) Rt® = ? b) R2 = ? + Cho biÕt R1 vµ R2 ®îc m¾c víi nhau nh thÕ nµo? Ampe Bµi gi¶i kÕ, v«n kÕ ®o nh÷ng ®¹i lîng nµo trong m¹ch ®iÖn? PT m¹ch ®iÖn: R1 nt R2 + VËn dông c«ng thøc nµo ®Ó tÝnh ®iÖn trë t¬ng ®¬ng Rt® (A) nt R1 nt R2  IA= IAB = 0,5A vµ R2?  Thay sè tÝnh Rt®  R2 UV = UAB = 6V a) Rt® = UAB/IAB= 6V:0,5A = 12 () - Yªu cÇu HS nªu c¸c c¸ch gi¶i kh¸c. Cã thÓ HS ®a ra §iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch AB lµ 12 . c¸ch gi¶i nh: TÝnh U1 sau ®ã tÝnh U2  R2 HS: ch÷a bµi vµo vë. b) V× R1 nt R2  Rt® = R1 + R2  R2 = Rt® - R1 = 12  - 5  = 7 Gi¶i bµi tËp 2 VËy ®iÖn trë R2 b»ng 7. - Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi bµi 2. 2, Bµi 2 - Yªu cÇu c¸ nh©n HS gi¶i bµi 2 (cã thÓ tham kh¶o gîi ý - HS ®äc ®Ò bµi bµi 2, c¸ nh©n hoµn c¸ch gi¶i trong SGK) theo ®óng c¸c bíc gi¶i. thµnh BT 2. - Sau khi HS lµm bµi xong, GV thu bµi cña 1 sè HS ®Ó kiÓm tra. - Gäi 1 HS lªn ch÷a phÇn a); 1 HS ch÷a phÇn b) - Gäi HS kh¸c nªu nhËn xÐt; Nªu c¸c c¸ch gi¶i kh¸c. - 2 HS lªn b¶ng gi¶i bµi tËp 2. - HS kh¸c nªu nhËn xÐt tõng bíc gi¶i cña c¸c b¹n trªn b¶ng. - Yªu cÇu HS ch÷a bµi vµo vë nÕu sai. Bµi 2: Tãm t¾t R1 = 10 ; IA1= 1,2A IA = 1,8A UAB = ? - PhÇn b) HS cã thÓ ®a ra c¸ch gi¶i kh¸c vÝ dô: V× R 1 //R2 a) b) R = ? 2 Trêng THCS Ng« SÜ Liªn Gi¸o ¸n VËt lý 9 I 1 R2   C¸ch tÝnh R2 víi R1; I1 ®· biÕt; I2 = I - I1. I 2 R1 HoÆc ®i tÝnh RAB: U 12V 20  ( ) RAB = AB  I AB 1,8 A 3  N¨m häc 2011 - 2012 Bµi gi¶i a) (A) nt R1  I1 = IA1 = 1,2A (A) nt (R1 // R2)  IA = IAB = 1,8A Tõ c«ng thøc: I = U  U  I .R R  U1 = I1.R1 = 1,2.10 = 12 (V) R1 //R2  U1 = U2 = UAB = 12V HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a 2 ®iÓm AB lµ 12V 1 3 1 1 b) V× R1//R2     R2 20() R2 20 10 20  I2 = I - I1 = 1,8A - 1,2 A = 0,6A U2 = 12 V theo c©u a) Sau khi biÕt R2 còng cã thÓ tÝnh UAB = I.RAB U 2 12V - Gäi HS so s¸nh c¸c c¸ch tÝnh R 2  c¸ch lµm nµo  20()  R2 = R2 0,6 A nhanh gän, dÔ hiÓu  Ch÷a 1 c¸ch vµo vë. VËy ®iÖn trë R2 b»ng 20 D. Cñng cè: (Híng dÉn BT3) Bµi 3: Tãm t¾t (1 ®iÓm) R1 = 15 ; R2 = R3 = 30 UAB = 12V a) RAB = ? b) I1, I2, I3 = ? Bµi gi¶i a) (A) nt R1 nt (R2//R3) (1®iÓm) V× R2 = R3  R2,3 = 30/2 = 15 () - T¬ng tù híng dÉn HS gi¶i bµi tËp 3. (1®iÓm) (Cã thÓ tÝnh kh¸c kÕt qu¶ ®óng còng cho 1 Yªu cÇu HS ®æi bµi cho nhau ®Ó chÊm ®iÓm cho c¸c ®iÓm) b¹n trong nhãm. RAB = R1 + R2,3 = 15 + 15 = 30 - Lu ý c¸c c¸ch tÝnh kh¸c (1®iÓm) §iÖn trë cña ®o¹n m¹ch AB lµ 30 (0,5®iÓm) b) ¸p dông c«ng thøc ®Þnh luËt ¤m U AB 12V  0,4( A) I = U/R  IAB = R AB 30 I1 = IAB = 0,4A (1,5 ®iÓm) U1 = I1.R1 = 0,4.15 = 6(V) (1®iÓm) U2 = U3 = UAB - U1 = 12V- 6V = 6V (0,5®iÓm) U 6 I2 = 2  0,2( A) (1 ®iÓm) R2 30 I2 = I3 = 0,2A (0,5®iÓm) VËy cêng ®é dßng ®iÖn qua R1 lµ 0,4A; Cêng ®é dßng ®iÖn qua R2; R3 b»ng nhau vµ b»ng 0,2A. (1®iÓm) E. Híng dÉn chuÈn bÞ bµi: - §äc tríc sgk bµi 7 - Sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo chiÒu dµi d©y dÉn. - Lµm c¸c bµi tËp 6.1 -> 6.5 trong sbt. 1 1 1 1 1 1      R AB R1 R2 R2 R AB R1 TuÇn TiÕt 7 S: Bµi 7: Sù phô thuéc cña ®iÖn trë G: vµo chiÒu dµi d©y dÉn I- Môc tiªu 1- KiÕn thøc: - Nªu ®îc ®iÖn trë cña d©y dÉn phô thuéc vµo chiÒu dµi, tiÕt diÖn vµ vËt liÖu lµm d©y dÉn. - BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo mét trong c¸c yÕu tè (chiÒu dµi, tiÕt diÖn, vËt liÖu lµm d©y dÉn). - Suy luËn vµ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm kiÓm tra sù phô thuéc cña ®iÖn trë d©y dÉn vµo chiÒu dµi. - Nªu ®îc ®iÖn trë cña c¸c d©y dÉn cã cïng tiÕt diÖn vµ ®îc lµm tõ cïng mét vËt liÖu th× tØ lÖ víi chiÒu dµi cña d©y. Trêng THCS Ng« SÜ Liªn Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2011 - 2012 2- KÜ n¨ng: - M¾c m¹ch ®iÖn vµ sö dông dông cô ®o ®Ó ®o ®iÖn trë cña d©y dÉn. 3- Th¸i ®é: Trung thùc, cã tinh thÇn hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. II- §å dïng d¹y häc * Mçi nhãm HS: - 1 ampe kÕ cã GH§ 1,5A vµ §CNN 0,1A - 1 v«n kÕ cã GH§ 6V vµ §CNN 0,1V - 1 nguån ®iÖn 3V, 1 c«ng t¾c, 8 ®o¹n d©y nèi. - 3 d©y ®iÖn trë cã cïng tiÕt diÖn, ®îc lµm b»ng cïng mét lo¹i vËt liÖu: 1 d©y dµi l, 1 d©y dµi 2 l, 1d©y dµi 3 l. Mçi d©y ®îc quÊn quanh mét lâi c¸ch ®iÖn ph¼ng, dÑt vµ dÔ x¸c ®Þnh sè vßng d©y. * GV: ChuÈn bÞ giÊy trong ®· kÎ s½n b¶ng 1 (tr20 - SGK); §Ìn chiÕu III- Ph¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B - KiÓm tra bµi cò: KT 15 phót (Bµi tËp 6.2 phÇn a _ SBT) Bµi gi¶i a) V× hai c¸ch m¾c ®Òu ®îc m¾c vµo cïng mét hiÖu ®iÖn thÕ U = 6V C1: §iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch lµ Rtd1 = U/I1  Rtd1 = 6V/0,4A = 15 C2: §iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch lµ Rtd2 = U/I2  Rtd2 = 6V/1,8A = 10/3 Rtd1 > Rtd2  C¸ch 1: R1 nt R2 C¸ch 2: R1//R2 HS cã thÓ kh«ng cÇn tÝnh cô thÓ nhng gi¶i thÝch ®óng ®Ó ®i ®Õn c¸ch m¾c.(5®) VÏ s¬ ®å ®óng (5®) C - Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu ®iÖn trë d©y dÉn phô thuéc I- X¸c ®Þnh sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo nh÷ng yÕu tè nµo? d©y dÉn vµo mét trong nh÷ng yÕu tè kh¸c nhau. - HS quan s¸t h×nh 7.1, nªu ®îc c¸c d©y - Yªu cÇu HS quan s¸t c¸c ®o¹n d©y dÉn ë h×nh 7.1 cho dÉn nµy kh¸c nhau: biÕt chóng kh¸c nhau ë yÕu tè nµo? §iÖn trë cña c¸c + ChiÒu dµi d©y d©y dÉn nµy liÖu cã nh nhau kh«ng?  YÕu tè nµo cã + TiÕt diÖn d©y + ChÊt liÖu lµm d©y dÉn thÓ g©y ¶nh hëng ®Õn ®iÖn trë cña d©y dÉn. - Yªu cÇu th¶o luËn nhãm ®Ò ra ph¬ng ¸n kiÓm tra sù - Th¶o luËn nhãm ®Ò ra ph¬ng ¸n kiÓm tra phô thuéc cña ®iÖn trë d©y dÉn vµo chiÒu dµi d©y. - GV cã thÓ gîi ý c¸ch kiÓm tra sù phô thuéc cña mét sù phô thuéc cña ®iÖn trë d©y dÉn vµo ®¹i lîng vµo 1 trong c¸c yÕu tè kh¸c nhau ®· häc ë líp chiÒu dµi d©y. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy ph¬ng ¸n, HS díi. - Yªu cÇu ®a ra ph¬ng ¸n thÝ nghiÖm tæng qu¸t ®Ó cã nhãm kh¸c nhËn xÐt  ph¬ng ¸n kiÓm tra thÓ kiÓm tra sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo 1 trong 3 ®óng. yÕu tè cña b¶n th©n d©y dÉn Ho¹t ®éng 2: X¸c ®Þnh sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo chiÒu dµi d©y dÉn II- Sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo chiÒu - Dù kiÕn c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. dµi d©y dÉn. - C¸ nh©n HS nªu ph¬ng ¸n lµm thÝ nghiÖm kiÓm tra: Tõ s¬ ®å m¹ch ®iÖn sö dông c¸c dông cô ®o ®Ó ®o ®iÖn trë cña d©y dÉn  Dông cô cÇn thiÕt, c¸c bíc tiÕn - Yªu cÇu HS nªu dù ®o¸n vÒ sù phô thuéc cña ®iÖn trë hµnh thÝ nghiÖm, gi¸ trÞ cÇn ®o. vµo chiÒu dµi d©y b»ng c¸ch tr¶ lêi c©u C1. - HS nªu dù ®o¸n.  GV thèng nhÊt ph¬ng ¸n thÝ nghiÖm  M¾c m¹ch - C¸c nhãm chän dông cô ®Ó tiÕn hµnh thÝ ®iÖn theo s¬ ®å h×nh 7.2a  Yªu cÇu c¸c nhãm chän nghiÖm. TiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo nhãm dông cô thÝ nghiÖm, tiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo nhãm,  Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 1. ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 1 (GV ph¸t giÊy trong cho c¸c nhãm). - GV thu b¶ng qu¶ thÝ nghiÖm cña c¸c nhãm. ChiÕu kÕt qu¶ cña 1 sè nhãm  Gäi c¸c b¹n nhãm kh¸c - Tham gia th¶o luËn kÕt qu¶ b¶ng 1. - So s¸nh víi dù ®o¸n ban ®Çu  §a ra kÕt nhËn xÐt. - Yªu cÇu nªu kÕt luËn qua thÝ nghiÖm kiÓm tra dù luËn vÒ sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo Trêng THCS Ng« SÜ Liªn Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2011 - 2012 ®o¸n. - GV: Víi 2 d©y dÉn cã ®iÖn trë t¬ng øng R1, R2 cã cïng tiÕt diÖn vµ ®îc lµm tõ cïng mét lo¹i vËt liÖu R l chiÒu dµi d©y dÉn t¬ng øng lµ l1 vµ l2 th×: 1  1 R 2 l2 Ho¹t ®éng 3: VËn dông - Yªu cÇu c¸ nh©n HS hoµn thµnh c©u C2. - Híng dÉn HS th¶o luËn c©u C2. HS: hoµn thµnh c©u C2 - T¬ng tù víi c©u C4. HS: hoµn thµnh c©u C4 D. Cñng cè: HDHS hoµn thµnh C3 C3: §iÖn trë cña cuén d©y lµ: R  ChiÒu dµi cña cuén d©y lµ: l  chiÒu dµi d©y dÉn. - Ghi vë: §iÖn trë cña c¸c d©y dÉn cã dïng tiÕt diÖn vµ ®îc lµm tõ cïng mét lo¹i vËt liÖu th× tØ lÖ thuËn víi chiÒu dµi cña mçi d©y. III. VËn dông - C2 Yªu cÇu gi¶i thÝch ®îc: ChiÒu dµi d©y cµng lín (l cµng lín)  §iÖn trë cña ®o¹n m¹ch cµng lín (R cµng lín). NÕu gi÷ hiÖu ®iÖn thÕ (U) kh«ng ®æi  Cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch cµng nhá (I cµng nhá)  §Ìn s¸ng cµng yÕu. - C©u C4: V× hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo 2 ®Çu d©y kh«ng ®æi. I1 = 0,25I2  R2 =0,25 R1 hay R1 = R l 4R2 .Mµ 1  1  l1 = 4 l2. R2 l2 U  20 I 20 .4  40m 2 E. Híng dÉn chuÈn bÞ bµi: - §äc tríc sgk bµi 8 - Sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo tiÕt diÖn d©y dÉn. - Lµm c¸c bµi tËp 7.1 -> 7.4 trong sbt. - §äc cã thÓ em cha biÕt. Häc thuéc ghi nhí. TuÇn TiÕt 8 S: Bµi 8: sù phô thuéc cña biÕn trë G: vµo tiÕt diÖn cña d©y dÉn I. Môc tiªu tiÕt d¹y: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ®îc ®iÖn trë cña d©y dÉn phô thuéc vµo chiÒu dµi, tiÕt diÖn vµ vËt liÖu lµm d©y dÉn. - BiÕt c¸ch suy luËn r»ng c¸c d©y dÉn cã cïng chiÒu dµi vµ cïng vËt liÖu th× ®iÖn trë cña chóng tû lÖ nghÞch víi tiÕt diÖn cña d©y. - BiÕt c¸ch bè trÝ vµ tiÕn hµnh ®îc thÝ nghiÖm kiÓm tra sù phô thuéc cña ®iÖn trë d©y dÉn vµo tiÕt diÖn cña d©y. - Nªu ®îc ®iÖn trë cña c¸c d©y dÉn cã cïng chiÒu dµi vµ ®îc lµm tõ cïng mét vËt liÖu th× tû lÖ nghÞch víi tiÕt diÖn cña d©y. 2. Kü n¨ng: - RÌn kü n¨ng quan s¸t suy luËn, l¾p m¹ch ®iÖn vµ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm, ®äc b¸o c¸o sè liÖu. 3. Th¸i ®é: - Nghiªm tóc, trung thùc trong b¸o c¸o sè liÖu. - TÝch cùc suy nghÜ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña nhãm. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: 1. Gi¸o viªn: - B¶ng 1 cho c¸c nhãm. 2. Mçi nhãm hs: - 2 d©y constantan cã cïng chiÒu dµi: l= 1800mm, vµ cã tiÕt diÖn lÇn lît lµ: 0,3mm, 0,6mm. - 1 BiÕn thÕ nguån. 1 v«nkÕ 1 chiÒu (GH§:12V), 1 ampe kÕ 1 chiÒu (GH§: 3A). Kho¸ K, b¶ng ®iÖn vµ mét sè ®o¹n d©y nèi (7 ®o¹n). III- Ph¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B - KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong bµi C - Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t Trêng THCS Ng« SÜ Liªn Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2011 - 2012 H§1: Nªu t×nh huèng vµo bµi míi GV: ë bµi tríc chóng ta ®· ®îc biÕt ®iÖn trë d©y dÉn tû lÖ thuËn víi chiÒu dµi cña d©y. Bµi nµy chóng ta tiÕp tôc t×m hiÓu xem ®iÖn trë cña nã phô thuéc ntn vµo tiÕt diÖn cña d©y. HS : L¾ng nghe. H§2: Nªu dù ®o¸n vÒ sù phô thuéc cña ®iÖn trë d©y dÉn vµo tiÕt diÖn GV: Yªu cÇu c¸c nhãm nªu dù ®o¸n ®Ó xÐt sù phô thuéc cña R d©y dÉn vµo tiÕt diÖn ta cÇn ph¶i sd c¸c d©y dÉn cã ®Æc ®iÓm ntn? HS : Th¶o luËn theo nhãm. Cö ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi. GV: Yªu cÇu c¸c nhãm quan s¸t t×m hiÓu m¹ch ®iÖn H8.1 vµ hoµn thµnh C1? HS : Lµm viÖc theo nhãm. §¹i diÖn tr¶ lêi GV: NÕu c¸c d©y dÉn trong H8.1b,c ®îc chËp s¸t vµo nhau thµnh 1 d©y dÉn duy nhÊt => cã tiÕt diÖn t¬ng øng lµ 2S, 3S =.> cã ®iÖn trë R2, R3 nh trªn. H·y nªu dù ®o¸n vÒ mqh gi÷a ®iÖn trë vµ tiÕt diÖn cña chóng? HS: Th¶o luËn nhãm, ®¹i diÖn c¸c nhãm nªu dù ®o¸n cña nhãm m×nh. GV: §Ó kiÓm tra xem dù ®o¸n cña nhãm nµo chÝnh x¸c chóng ta sang phÇn II. H§3: TiÕn hµnh TN kiÓm tra dù ®o¸n: GV: Yªu cÇu hs vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn vµo vë. HS : Lµm viÖc c¸ nh©n vÏ s¬ ®å vµo vë. I. Dù ®o¸n s phô thuéc cña ®iÖn trë vµo tiÕt diÖn d©y dÉn: R 2 C1: R R3 = 3 R2 = Nhãm 1,3,4: §iÖn trë d©y dÉn tû lÖ nghÞch víi tiÕt diÖn d©y. - Nhãm 2 : §iÖn trë d©y dÉn tû lÖ thuËn víi tiÕt diÖn d©y. II. TN kiÓm tra : 1. S¬ ®å: + K - S1 R1 GV : Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. HS: C¸c nhãm lªn nhËn dông cô TN. Th¶o luËn nhãm 2. TiÕn hµnh TN:: nªu c¸c bíc bíc tiÕn hµnh TN. - B1: M¾c d©y dÉn cã l = 1800mm, 0.3mm vµo m¹ch ®iÖn. §iÒu chØnh BTN ®Ó Ura = 3V. Ghi sè chØ U1, I1. - B2: Thay d©y trªn b»ng d©y dÉn cã cïng l, 0.6mm. Ura = 3V. Ghi sè chØ U2, I2. GV: Yªu cÇu c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶, nhËn xÐt. - B3: Tõ b¶ng KQ tÝnh R1, R2 => mlh HS: §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o KQ gi÷a R vµ tiÕt diÖn d©y dÉn. 2 3. NhËn xÐt: S2 d 2 GV: NhËn xÐt vµ Yªu cÇu hs tÝnh = 2 so s¸nh víi - D©y dÉn cã tiÕt diÖn cµng lín th× R d©y S1 d1 dÉn cµng nhá. CM: R1 2 . S2 πr2 R2 = = S1 2 R S d HS: TÝnh tØ sè 2 = 22 = 1 R2 S1 d1 2 2 Lu ý: Trong kü thuËt  cã nghÜa lµ ®êng kÝnh tiÕt diÖn d©y dÉn. S = r2 (TiÕt diÖn - mÆt c¾t cña vËt h×nh trô => tiÕt diÖn 2 lµ diÖn tÝch h×nh trßn) πr1 2 S2 πr2 π(d 2 )2 / 4 d 2 = 2 = = S1 πr1 π(d1 )2 / 4 d12 π(d 2 )2 / 4 d 2 = = π(d1 )2 / 4 d12 2 S2 d 2 R = 2 = 1 S1 d1 R2 GV: Yªu cÇu hs nªu KL vÒ sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo 4. KÕt luËn: tiÕt diÖn d©y dÉn? §iÖn trë cña d©y dÉn tû lÖ nghÞch víi tiÕt HS: Lµm viÖc theo nhãm rót ra KL. diÖn cña d©y. H§4: VËn dông : GV: Yªu cÇu hs lµm viÖc c¸ nh©n hoµn thµnh C3, C4, C5. III. VËn dông: Gîi ý C3 : TiÕt diÖn cña d©y 2 gÊp mÊy lÇn d©y 1? VËn Trêng THCS Ng« SÜ Liªn Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2011 - 2012 dông KL so s¸nh ®iÖn trë 2 d©y. - C3: C4: VD CT rót ra ë phÇn 3 => R2 GV: Gîi ý C5: Víi nh÷ng bµi to¸n d¹ng nµy ta ph¶i xÐt - C4: 2 lÇn. S - LÇn 1: XÐt 1 d©y dÉn cã cïng chiÒu dµi nhng tiÕt diÖn R2 = R1 1 = 1,1Ω S2 kh¸c nhau. - LÇn 2: XÐt d©y dÉn ®ã víi d©y dÉn cã cïng tiÕt diÖn nhng cã l kh¸c nhau. HoÆc ngîc l¹i. HS: Lµm viÖc c¸ nh©n hoµn thµnh C3->C5. - C5: GV: Yªu cÇu hs ®äc phÇn ghi nhí. 2 hs ph¸t biÓu l¹i. HS : §äc ghi nhí GV: NÕu cßn thêi gian cho hs ®äc "Cã thÓ em cha biÕt ” D. Cñng cè: GV dïng C6 ®Ó cñng cè bµi E. Híng dÉn chuÈn bÞ bµi: - §äc tríc sgk bµi 9 - Sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo vËt liÖu lµm d©y dÉn. - Häc thuéc ghi nhí. §äc Cã thÓ em cha biÕt - Lµm c¸c bµi tËp 8.1 -> 8.5 trong sbt. Hoµn thµnh C5, C6. TuÇn TiÕt 9 S: Bµi 9: Sù phô thuéc cña ®iÖn trë G: vµo vËt liÖu lµm d©y dÉn I- Môc tiªu 1- KiÕn thøc: - Bè trÝ vµ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm kiÓm chøng tá r»ng ®iÖn trë cña c¸c d©y dÉn cã cïng chiÒu dµi, tiÕt diÖn vµ ®îc lµm tõ c¸c vËt liÖu kh¸c nhau th× kh¸c nhau. - So s¸nh ®îc møc ®é dÉn ®iÖn cña c¸c chÊt hay c¸c vËt liÖu c¨n cø vµo b¶ng gi¸ trÞ ®iÖn trë suÊt cña chóng. - VËn dông c«ng thøc R =  . l ®Ó tÝnh ®îc mét ®¹i lîng khi biÕt c¸c ®¹i lîng cßn l¹i. S 2- KÜ n¨ng: - M¾c m¹ch ®iÖn vµ sö dông dông cô ®o ®Ó ®o ®iÖn trë cña d©y dÉn. - Sö dông b¶ng ®iÖn trë suÊt cña mét sè chÊt. 3- Th¸i ®é: Trung thùc, cã tinh thÇn hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. II- §å dïng d¹y häc * Mçi nhãm HS: - 1 cuén d©y b»ng inox, trong ®ã d©y dÉn cã tiÕt diÖn S = 0,1mm2 vµ cã chiÒu dµi l=2m ®îc ghi râ. - 1 cuén d©y b»ng nikªlin, trong ®ã d©y dÉn cã tiÕt diÖn S = 0,1mm2 vµ cã chiÒu dµi l=2m. - 1 cuén d©y b»ng nicr«m, trong ®ã d©y dÉn cã tiÕt diÖn S = 0,1mm2 vµ cã chiÒu dµi l=2m. - 1 ampe kÕ cã GH§ 1,5A vµ §CNN 0,1A - 1 v«n kÕ cã GH§ 6V vµ §CNN 0,1V - 1 nguån ®iÖn 6V. - 1 c«ng t¾c. - 7 ®o¹n d©y nèi. - 2 chèt kÑp d©y dÉn. * GV: - Tranh phãng to b¶ng ®iÖn trë suÊt cña mét sè chÊt. (NÕu cã ®iÒu kiÖn d¹y trªn m¸y vi tÝnh, cã thÓ kÎ s½n b¶ng nµy). - KÎ s½n B¶ng 2 trªn b¶ng phô hoÆc ph« t« Ðp plastic (®Ó cã thÓ dïng bót d¹ ®iÒn vµo chç trèng vµ xo¸ ®i ®îc khi sai hoÆc ®Ó dïng cho líp kh¸c). III- Ph¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B - KiÓm tra bµi cò: - Yªu cÇu 1 HS tr¶ lêi c©u hái: + §iÖn trë cña mét d©y dÉn phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nµo? Phô thuéc nh thÕ nµo? + Muèn kiÓm tra sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo vËt liÖu lµm d©y dÉn ta ph¶i tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh thÕ nµo? C - Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu xem ®iÖn trë cã phô thuéc I- Sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo vËt liÖu Trêng THCS Ng« SÜ Liªn Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2011 - 2012 vµo vËt liÖu lµm d©y dÉn hay kh«ng? - Gäi HS nªu c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm kiÓm tra sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo vËt liÖu lµm d©y dÉn. - Yªu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm theo nhãm, thùc hiÖn tõng bíc a), b), c), d) cña phÇn 1. ThÝ nghiÖm (tr.25). - Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm nªu nhËn xÐt rót ra tõ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ ®iÖn trë suÊt - Yªu cÇu HS ®äc th«ng tin môc 1. §iÖn trë suÊt (tr.26), tr¶ lêi c©u hái: + §iÖn trë suÊt cña mét vËt liÖu (hay 1 chÊt) lµ g×? + KÝ hiÖu cña ®iÖn trë suÊt? + §¬n vÞ ®iÖn trë suÊt? - GV treo b¶ng ®iÖn trë suÊt cña mét sè chÊt ë 20 0C. Gäi HS tra b¶ng ®Ó x¸c ®Þnh ®iÖn trë suÊt cña mét sè chÊt vµ gi¶i thÝch ý nghÜa con sè. - Yªu cÇu c¸ nh©n HS hoµn thµnh c©u C2. - Gäi HS tr×nh bµy c©u C2 theo gîi ý sau: + §iÖn trë suÊt cña constantan lµ bao nhiªu? ý nghÜa con sè ®ã? + Dùa vµo mèi quan hÖ gi÷a R vµ tiÕt diÖn cña d©y dÉn  TÝnh ®iÖn trë cña d©y constantan trong c©u C2. Ho¹t ®éng 3: X©y dùng c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë - Híng dÉn HS tr¶ lêi c©u C3. Yªu cÇu thùc hiÖn theo c¸c bíc hoµn thµnh b¶ng 2 (tr.26)  Rót ra c«ng thøc tÝnh R. - Yªu cÇu HS ghi c«ng thøc tÝnh R vµ gi¶i thÝch ý nghÜa c¸c kÝ hiÖu, ®¬n vÞ cña tõng ®¹i lîng trong c«ng thøc vµo vë. lµm d©y dÉn. - HS nªu ®îc c¸c dông cô thÝ nghiÖm cÇn thiÕt, c¸c bíc tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ®Ó kiÓm tra sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo vËt liÖu lµm d©y. - HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo nhãm, th¶o luËn nhãm ®Ó rót ra nhËn xÐt vÒ sù phô thuéc cña ®iÖn trë d©y dÉn vµo vËt liÖu lµm d©y dÉn. - Nªu ®îc kÕt luËn: §iÖn trë cña d©y dÉn phô thuéc vµo vËt liÖu lµm d©y dÉn. II-§iÖn trë suÊt - C«ng thøc ®iÖn trë 1- §iÖn trë suÊt - HS ®äc th«ng b¸o môc 1  Tr¶ lêi c©u hái  Ghi vë. - Dùa vµo b¶ng ®iÖn trë suÊt cña mét sè chÊt, HS biÕt c¸ch tra b¶ng vµ dùa vµo kh¸i niÖm vÒ ®iÖn trë suÊt ®Ó gi¶i thÝch ®îc ý nghÜa con sè. - C2: Dùa vµo b¶ng ®iÖn trë suÊt biÕt constantan = 0,5.10-6m cã nghÜa lµ mét d©y dÉn h×nh trô lµm b»ng constantan cã chiÒu dµi 1m vµ tiÕt diÖn lµ 1m 2 th× ®iÖn trë cña nã lµ 0,5.10-6. VËy ®o¹n d©y constantan cã chiÒu dµi 1m, tiÕt diÖn 1mm2 = 10-6m2 cã ®iÖn trë lµ 0,5. 2- C«ng thøc ®iÖn trë - Hoµn thµnh b¶ng 2 theo c¸c bíc híng dÉn.  C«ng thøc tÝnh R: R =  . l S + Điện trở của dây dẫn là nguyên nhân làm tỏa nhiệt trên dây. Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn là nhiệt vô ích, làm hao phí điện năng. + Mỗi dây dẫn làm bằng một chất xác định chỉ chịu được một cường độ dòng điện xác KiÕn thøc tÝch hîp định. Nếu sử dụng dây dẫn không đúng cường độ dòng điện cho phép có thể làm dây dẫn nóng chảy, gây ra hỏa hoạn và những hậu quả môi trường nghiêm trọng. - Biện pháp bảo vệ môi trường: Để tiết kiệm năng lượng, cần sử dụng dây dẫn có điện trở suất nhỏ. Ngày nay, người ta đã Ho¹t ®éng 4: VËn dông phát hiện ra một số chất có tính chất đặc - GV híng dÉn HS hoµn thµnh c©u C4: + §Ó tÝnh ®iÖn trë ta cÇn vËn dông nh÷ng c«ng thøc biệt, khi giảm nhiệt độ của chất thì điện trở nµo? suất của chúng giảm về giá trị bằng không (Th¶o luËn, cö ®¹i diÖn tr¶ lêi) (siêu dẫn). Nhưng hiện nay việc ứng dụng  TÝnh S råi thay vµo c«ng thøc vật liệu siêu dẫn vào trong thực tiễn còn l gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do các vật liệu R =  . ®Ó tÝnh R. S đó chỉ là siêu dẫn khi nhiệt độ rất nhỏ (dưới 00C rất nhiều). III- VËn dông: C4: HD Trêng THCS Ng« SÜ Liªn Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2011 - 2012 2 3 2 S =  d 3,14. (10 ) 4 4 4.4 l R =  .  R = 1,7.10  8. 3,14.(10  3 ) 2 S R = 0,087() D. Cñng cè: - §iÖn trë cña d©y dÉn phô thuéc vµo mÊy yÕu tè? ®ã lµ nh÷ng yÕu tè nµo? E. Híng dÉn vÒ nhµ: - §äc phÇn "cã thÓ em cha biÕt". - Tr¶ lêi c©u C5, C6 (SGK - tr.27) vµ lµm bµi tËp 9 (SBT). TuÇn TiÕt 10 S: Bµi 10: BiÕn trë - §iÖn trë dïng trong kÜ thuËt G: I- Môc tiªu 1- KiÕn thøc: - Nªu ®îc biÕn trë lµ g× vµ nªu ®îc nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña biÕn trë. - M¾c ®îc biÕn trë vµo m¹ch ®iÖn ®Ó ®iÒu chØnh cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch. - NhËn ra ®îc c¸c ®iÖn trë dïng trong kÜ thuËt. 2- KÜ n¨ng: - M¾c vµ vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn cã sö dông biÕn trë. 3- Th¸i ®é: Ham hiÓu biÕt. Sö dông an toµn ®iÖn. II- ChuÈn bÞ ®å dïng * Mçi nhãm HS: - 1 biÕn trë con ch¹y (20  - 2A), 1 nguån ®iÖn 3 V. - 1 bãng ®Ìn 2,5V - 1W. - 1 c«ng t¾c. - 7 ®o¹n d©y nèi. - 3 ®iÖn trë kÜ thuËt cã ghi trÞ sè. - 3 ®iÖn trë kÜ thuËt lo¹i cã c¸c vßng mµu. * GV: - Mét sè lo¹i biÕn trë: tay quay, con ch¹y, chiÕt ¸p. - Tranh phãng to c¸c lo¹i biÕn trë. III- Ph¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B - KiÓm tra bµi cò: 1- §iÖn trë cña d©y dÉn phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo? phô thuéc nh thÕ nµo? ViÕt c«ng thøc biÓu diÔn sù phô thuéc ®ã. 2- Tõ c«ng thøc trªn, theo em cã nh÷ng c¸ch nµo ®Ó lµm thay ®æi ®iÖn trë cña d©y dÉn. C - Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp: Trong 2 c¸ch thay ®æi trÞ sè cña ®iÖn trë, theo em c¸ch nµo dÔ thùc hiÖn ®îc? (GV cã thÓ ®a ra gîi ý).  §iÖn trë cã thÓ thay ®æi trÞ sè ®îc gäi lµ biÕn trë  Bµi míi Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña I- BiÕn trë 1- T×m hiÓu cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña biÕn biÕn trë - GV treo tranh vÏ c¸c lo¹i biÕn trë. Yªu cÇu HS trë. quan s¸t ¶nh chôp c¸c lo¹i biÕn trë, kÕt hîp víi h×nh C1: C¸c lo¹i biÕn trë: Con ch¹y, tay quay, biÕn trë than (chiÕt ¸p). 10.1 (tr.28-SGK), tr¶ lêi c©u C1. (- HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi C1) - GV ®a ra c¸c lo¹i biÕn trë thËy, gäi HS nhËn d¹ng c¸c lo¹i biÕn trë, gäi tªn chóng. C2: Yªu cÇu HS chØ ra ®îc 2 chèt nèi víi hai (NhËn d¹ng c¸c lo¹i biÕn trë) Dùa vµo biÕn trë ®· cã ë c¸c nhãm, ®äc vµ tr¶ lêi c©u ®Çu cuén d©y cña biÕn trë lµ ®Çu A, B trªn C2. Híng dÉn HS tr¶ lêi theo tõng ý: h×nh vÏ  NÕu m¾c 2 ®Çu A, B cña cuén (HS th¶o luËn nhãm, tr¶ lêi c©u C2.) d©y nµy nèi tiÕp vµo m¹ch ®iÖn th× khi dÞch - GV gäi HS nhËn xÐt, bæ sung. NÕu HS kh«ng nªu chuyÓn con ch¹y C kh«ng lµm thay ®æi ®îc ®ñ c¸ch m¾c, GV bæ sung. chiÒu dµi cuén d©y cã dßng ®iÖn ch¹y qua - GV giíi thiÖu c¸c kÝ hiÖu cña biÕn trë trªn s¬ ®å  Kh«ng cã t¸c dông lµm thay ®æi ®iÖn trë. m¹ch ®iÖn. C4: (HS ghi vë). Gäi HS tr¶ lêi c©u C4. Trêng THCS Ng« SÜ Liªn Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2011 - 2012 (C¸ nh©n HS hoµn thµnh c©u C4.) ChuyÓn ý: §Ó t×m hiÓu xem biÕn trë ®îc sö dông nh thÕ nµo? Ta t×m hiÓu tiÕp phÇn 2. Ho¹t ®éng 3: Sö dông biÕn trë ®Ó ®iÒu chØnh cêng ®é dßng ®iÖn Yªu cÇu HS quan s¸t biÕn trë cña nhãm m×nh, cho biÕt sè ghi trªn biÕn trë vµ gi¶i thÝch ý nghÜa con sè ®ã. (HS quan s¸t biÕn trë cña nhãm m×nh, ®äc sè ghi trªn biÕn trë vµ thèng nhÊt ý nghÜa con sè.) - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C5. (C¸ nh©n hoµn thµnh c©u C5. 1 HS lªn b¶ng vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn trªn b¶ng.) - Híng dÉn th¶o luËn  S¬ ®å chÝnh x¸c. - Yªu cÇu c¸c nhãm m¾c m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å, lµm thÝ nghiÖm theo híng dÉn ë c©u C6. Th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u C6. (M¾c m¹ch ®iÖn theo nhãm, lµm thÝ nghiÖm, trao ®æi ®Ó tr¶ lêi c©u C6.) - Qua thÝ nghiÖm, híng dÉn HS ®a ra KL (Th¸o luËn ®a ra KL vµ ghi vë) Ho¹t ®éng 4: NhËn d¹ng hai lo¹i ®iÖn trë dïng trong kÜ thuËt - Híng dÉn chung c¶ líp tr¶ lêi c©u C7. (Tham gia th¶o luËn trªn líp vÒ c©u tr¶ lêi.) GV cã thÓ gîi ý: Líp than hay líp kim lo¹i máng cã tiÕt diÖn lín hay nhá  R lín hay nhá. - Yªu cÇu HS quan s¸t c¸c lo¹i ®iÖn trë dïng trong kÜ thuËt cña nhãm m×nh, kÕt hîp víi c©u C8, nhËn d¹ng 2 lo¹i ®iÖn trë dïng trong kÜ thuËt. 2- Sö dông biÕn trë ®Ó ®iÒu chØnh dßng ®iÖn. (20 - 2A) cã nghÜa lµ ®iÖn trë lín nhÊt cña biÕn trë lµ 20 , cêng ®é dßng ®iÖn tèi ®a qua biÕn trë lµ 2A. C5: C6: kÕt luËn: BiÕn trë lµ ®iÖn trë cã thÓ thay ®æi trÞ sè vµ cã thÓ ®îc dïng ®Ó ®iÒu chØnh cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch. II- C¸c ®iÖn trë dïng trong kÜ thuËt C7. Yªu cÇu nªu ®îc: + §iÖn trë dïng trong kÜ thuËt ®îc chÕ t¹o b»ng mét líp than hay líp kim lo¹i máng  S rÊt nhá  Cã kÝch thíc nhá vµ R cã thÓ rÊt lín. - Quan s¸t c¸c lo¹i ®iÖn trë dïng trong kÜ thuËt, nhËn d¹ng ®îc 2 lo¹i ®iÖn trë qua dÊu hiÖu: + Cã trÞ sè ghi ngay trªn ®iÖn trë. + TrÞ sè ®îc thÓ hiÖn b»ng c¸c vßng mµu trªn ®iÖn trë. - GV nªu vÝ dô cô thÓ c¸ch ®äc trÞ sè cña 2 lo¹i ®iÖn trë dïng trong kÜ thuËt. III- VËn dông: C9 : D. Cñng cè: HD HS lµm bµi 10.2 (tr.15 - SBT). Tãm t¾t BiÕn trë (50 - 2,50A)  = 1,1.10-6.m l = 50m a) Gi¶i thÝch ý nghÜa con sè b) Umax = ? c) S = ? Bµi gi¶i a) ý nghÜa cña con sè: 50 lµ ®iÖn trë lín nhÊt cña biÕn trë; 2,5A lµ cêng ®é dßng ®iÖn lín nhÊt mµ biÕn trë chÞu ®îc. b) HiÖu ®iÖn thÕ lín nhÊt ®îc phÐp ®Æt lªn 2 ®Çu d©y cè ®Þnh cña biÕn trë lµ: Umax = Imax.Rmax = 2,5.50 = 125(V) c) Tõ c«ng thøc: l  .l 50 R  .  S  1,1.10  6. S R  S = 1,1.10 m = 1,1mm -6 2 50 2 E. Híng dÉn vÒ nhµ: - §äc phÇn cã thÓ em cha biÕt. - ¤n l¹i c¸c bµi ®· häc. -Lµm nèt bµi tËp 10 (SBT). TuÇn S: G: TiÕt 11 Bµi 11. Bµi tËp vËn dông ®Þnh luËt «m vµ c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë cña d©y dÉn. Trêng THCS Ng« SÜ Liªn Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2011 - 2012 I- Môc tiªu 1. KiÕn thøc: VËn dông ®Þnh luËt ¤m vµ c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë cña d©y dÉn ®Ó tÝnh c¸c ®¹i lîng cã liªn quan ®èi víi ®o¹n m¹ch gåm nhiÒu nhÊt lµ ba ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp, song song, hçn hîp. 2. KÜ n¨ng:  Ph©n tÝch, tæng hîp kiÕn thøc.  Gi¶i bµi tËp theo ®óng c¸c bíc gi¶i. 3. Th¸i ®é: Trung thùc, kiªn tr×. II- chuÈn bÞ: - GV: Bµi tËp vµ ®¸p ¸n - HS: SGK, ®å dïng häc tËp III – Ph¬ng ph¸p: VËn dông, ho¹t ®éng nhãm, vÊn ®¸p IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B - KiÓm tra bµI cò: (KT 15 phót) Yªu cÇu 1HS lµm bµi tËp 1 SGK §A: Tãm t¾t: L =30m S = 0,3mm2 = 0,3.10-6m2  = 1,1.10-6m U = 220V I =? C - Bµi míi: Bµi gi¶i ¸p dông c«ng thøc: R = . l S Thay sè: R = 1,1.10-6. = 110() §iÖn trë cña d©y nicr«m lµ 110 U ¸p dông c«ng thøc ®/l ¤m: I = R 220 Thay sè: I = = 2A 110 VËy cêng ®é dßng ®iÖn qua d©y dÉn lµ 2A. - HS tham gia th¶o luËn bµi 1 trªn líp, ch÷a bµi vµo vë nÕu sai Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ho¹t ®éng 1: Gi¶i bµi tËp 2 - Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi bµi 2. Tù ghi phÇn tãm t¾t vµo vë. - Híng dÉn HS ph©n tÝch ®Ò bµi, yªu cÇu 1,2 HS nªu c¸ch gi¶i c©u a) ®Ó c¶ líp trao ®æi, th¶o luËn. GV chèt l¹i c¸ch gi¶i ®óng. GV cã thÓ gîi ý cho HS nÕu HS kh«ng nªu ®îc c¸ch gi¶i: + Ph©n tÝch m¹ch ®iÖn + §Ó bãng ®Ìn s¸ng b×nh thêng cÇn cã ®iÒu kiÖn g×? + §Ó tÝnh ®îc R2, cÇn biÕt g×? (Cã thÓ cÇn biÕt U 2, I2 hoÆc cÇn biÕt Rt® cña ®o¹n m¹ch). - §Ò nghÞ HS tù gi¶i vµo vë. - Gäi 1 HS lªn b¶ng gi¶i phÇn a), GV kiÓm tra bµi gi¶i cña 1 sè HS kh¸c trong líp. - Gäi HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. Nªu c¸ch gi¶i kh¸c cho phÇn a). Tõ ®ã so s¸nh xem c¸ch gi¶i nµo ng¾n gän vµ dÔ hiÓu h¬n  ch÷a vµo vë. KiÕn thøc cÇn ®¹t 1, Bµi 2 Tãm t¾t: Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ R1= 7,5; I = 0,6A U = 12V a) §Ó ®Ìn s¸ng b×nh thêng R2 = ? Bµi gi¶i C1: Ph©n tÝch m¹ch: R1 nt R2 V× ®Ìn s¸ng b×nh thêng do ®ã. I1 = 0,6A vµ R1 = 7,5 R1 nt R2  I1 = I2 = I = 0,6A 12 U ¸p dông CT: R = = = 20() 0, 6 I Mµ R = R1 + R2R2 = R - R1 R2 = 20 - 7,5 =12,5 §iÖn trë R2 lµ 12,5 C2: U ¸p dông CT: I = U = I.R R U1 = I.R1= 0,6A.7,5 = 4,5V V× R1 nt R2 U = U1 + U2 U2 = U - U1 = 12V - 4,5V = 7,5V V× ®Ìn s¸ng b×nh thêng mµ I1 = I2 Trêng THCS Ng« SÜ Liªn Gi¸o ¸n VËt lý 9 N¨m häc 2011 - 2012 - T¬ng tù, yªu cÇu c¸ nh©n HS hoµn thµnh phÇn b). = 0,6AR2 = C3: U2 = = 12,5() R2 U  U = I.R R U1 = I.R1 = 0,6A. 7,5 = 4,5V U1 + U2 = 12VU2 = 7,5V U1 R1  V× R1 nt R2  R2 = 12,5 U 2 R2 b) Tãm t¾t Rb = 30 S = 1mm2 = 10-6m2  = 0,4.10-6m 1=? Bµi gi¶i l ¸p dông c«ng thøc: R = . S R.S l= = = 75(m)  VËy chiÒu dµi d©y lµm biÕn trë lµ 75m 2, Bµi 3 Tãm t¾t R1 = 600; R2 = 900 UMN = 220V 1=200m; S=0,2mm2  = 1,7.10-8m Bµi gi¶i. ¸p dông c«ng thøc: l R =. = 1,7.10-8. = 17() S §iÖn trë cña d©y (Rd) lµ 17() R1.R2 600.900 V×R1//R2R1,2= = =360 R1  R2 600  900 () Coi Rdnt (R1//R2) RMN = R1,2 + Rd RMN = 360 +17 = 377 VËy ®iÖn trë ®o¹n m¹ch MN b»ng 377. ¸p dông CT: I = Ho¹t ®éng 2: Gi¶i bµi tËp 3 - GV yªu cÇu HS ®äc vµ lµm phÇn a) bµi tËp 3. - GV cã thÓ gîi ý: D©y nèi tõ M tíi A vµ tõ N tíi B ®îc coi nh mét ®iÖn trë R® m¾c nèi tiÕp víi ®o¹n m¹ch gåm 2 bãng ®Ìn (R® nt (R1//R2). VËy ®iÖn trë ®o¹n m¹ch MN ®îc tÝnh nh víi m¹ch hçn hîp ta ®· biÕt c¸ch tÝnh ë c¸c bµi tríc. - Yªu cÇu c¸ nh©n HS lµm phÇn a) bµi 3. NÕu vÉn cßn thÊy khã kh¨n cã thÓ tham kh¶o gîi ý SGK. D. Cñng cè: HD HS lµm BT3 phÇn b - NÕu cßn ®ñ thêi gian th× cho HS lµm phÇn b). NÕu hÕt thêi gian th× cho HS vÒ nhµ hoµn thµnh bµi b) vµ t×m c¸c c¸ch gi¶i kh¸c nhau. - Víi phÇn b), GV yªu cÇu HS ®a ra c¸c c¸ch gi¶i kh¸c nhau. Gäi 2 HS lªn b¶ng gi¶i ®éc lËp theo 2 c¸ch kh¸c nhau. - Gäi HS kh¸c nhËn xÐt xem c¸ch nµo gi¶i nhanh vµ gän h¬n. Lêi gi¶i: U b) ¸p dông c«ng thøc: I  R 220 � I MN  377 220 UAB = IMN.R1,2 = . 360  210(V) 377 Trêng THCS Ng« SÜ Liªn
- Xem thêm -