Tài liệu Giáo án vật lí 9 chi tiết

  • Số trang: 277 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 99 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trang - 1 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giaùo aùn : Vaät lí 9 Trang - 2 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Tuaàn: 1 Tieát: 1 Ngaøy soaïn 01/8/2012 Ngaøy daïy: 06/8/2012 §1 SÖÏ PHUÏ THUOÄC CUÛA CÖÔØNG ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN VAØO HIEÄU ÑIEÄN THEÁ GIÖÕA HAI ÑAÀU DAÂY DAÃN I. MUÏC TIEÂU. - Neâu ñöôïc caùch boá trí vaø tieán haønh TN khaûo saùt söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn. - Veõ vaø söû duïng ñoà thò bieåu dieãn moái quan heä I, U töø soá lieäu thöïc nghieäm. - Neâu ñöôïc keát luaän veà söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn. II. CHUAÅN BÒ. * Ñoái vôùi moãi nhoùm HS. - 1 daây ñieän trôû baèng nikeâlin chieàu daøi 1m, ñöôøng kính 0,3mm, daây naøy ñöôïc quaán saün treân truï söù (goïi laø ñieän trôû maãu). - 1 ampe keá coù giôùi haïn ño 1,5A vaø ñoä chia nhoû nhaát 0,1A. - 1 voân keá coù giôùi haïn ño 6V vaø ñoä chia nhoû nhaát 0,1V. - 1 coâng taéc. - 1 nguoàn ñieän 6V. - 7 ñoaïn daây noái, moãi ñoaïn daøi khoaûng 30cm. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) OÂn laïi nhöõng kieán thöùc lieân quan ñeán baøi hoïc. - GV höôùng daãn HS oân laïi nhöõng kieán thöùc veà ñieän ñaõ hoïc ôû lôùp 7 döïa vaøo sô ñoà hình 1.1 Traû lôøi caâu hoûi cuûa GV. SGK. * Yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi: - Ñeå ño cöôøng ñoä doøng ñieän - Duøng ampe keá. chaïy qua boùng ñeøn vaø hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn, caàn duøng nhöõng duïng cuï NỘI DUNG …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giaùo aùn : Vaät lí 9 Trang - 3 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS gì? - Maéc noái tieáp vôùi nhau. - Neâu nguyeân taéc söû duïng nhöõng duïng cuï ñoù? Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) Tìm hieåu söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn. * Yeâu caàu HS tìm hieåu sô ñoà maïch ñieän hình 1.1 SGK. * Theo doõi, kieåm tra, giuùp ñôõ caùc nhoùm maéc maïch ñieän thí nghieäm. NỘI DUNG a. Tìm hieåu sô ñoà maïch ñieän hình 1.1 nhö yeâu caàu trong SGK. b. Tieán haønh thí nghieäm. - Caùc nhoùm HS maéc maïch ñieän theo sô ñoà hình 1.1 SGK. - Tieán haønh ño, ghi caùc keát quaû ño ñöôïc vaøo baûng 1 trong vôû. - Thaûo luaän nhoùm ñeå traû * Yeâu caàu ñaïi dieän moät vaøi HS lôøi C1. traû lôøi C1. I Thí nghieäm: 1.Sô ñoà maïch ñieän: Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) Veõ vaø söû duïng ñoà thò ñeå ruùt ra keát luaän. II/ ñoà thò bieåu dieán söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo HÑT: 1.Daïng ñoà thò: * Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: Ñoà thò bieåu dieãn söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá coù ñaëc ñieåm gì? * Yeâu caàu HS traû lôøi C2. a. Töøng HS ñoïc phaàn thoâng baùo veà daïng ñoà thò trong SGK ñeå traû lôøi caâu hoûi cuûa GV. b. Töøng HS laøm C2. 2.Tieán haønh thí nghieäm: C1:Töø keát quaû thí nghieäm, ta thaáy: khi taêng, (hoaëc giaûm) hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn bao nhieâu laàn thì cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn cuõng taêng (hoaëc giaûm) baáy nhieâu laàn. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giaùo aùn : Vaät lí 9 Trang - 4 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV - Höôùng daãn HS xaùc ñònh caùc ñieåm bieåu dieãn, veõ moät ñöôøng thaúng ñi qua goùc toïa ñoä, ñoàng thôøi ñi qua gaàn taát caû caùc ñieåm bieåu dieãn. Neáu coù ñieåm naøo naèm quaù xa ñöôøng bieåu dieãn thì phaûi tieán haønh ño laïi. * Yeâu caàu ñaïi dieän moät vaøi nhoùm neâu keát luaän veà moái quan heä giöõa I vaø U. HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS c. Thaûo luaän nhoùm, nhaän xeùt daïng ñoà thò, ruùt ra keát luaän. NỘI DUNG C2: 2.Keát luaän :SGK Hoaït ñoäng 4 (10 phuùt) Cuûng coá vaø vaän duïng * Yeâu caàu HS neâu keát luaän veà moái quan heä giöõa U, I. - Ñoà thò bieåu dieãn moái quan heä naøy coù ñaëc ñieåm gì? - Yeâu caàu HS töï ñoïc phaàn ghi nhôù trong SGK roài traû lôøi caâu hoûi. * Yeâu caàu HS traû lôøi C5 - HS laøm tieáp C3, C4.  Höôùng daãn veà nhaø:  Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù  Ñoïc theâm muïc “Coù theå em chöa bieát”. Laøm BT 1 SBT III/ Vaän duïng: a. Töøng HS chuaån bò traû C3: lôøi caâu hoûi cuûa GV. U=2,5V � I=0,5A U=3,5V � I=0,7A � Muoán xaùc ñònh giaù trò U,I öùng vôùi moät ñieåm M b. Töøng HS chuaån bò traû baát kyø treân ñoà thò ta laøm lôøi C5. nhö sau:  Keû ñöôøng thaúng song song vôùi truïc hoaønh, caét truïc tung taïi ñieåmcoù cöôøng ñoä I töông öùng.  Keû ñöôøng thaúng song song vôùi truïc tung, caét truïc hoaønh taïi ñieåmcoù HÑT U töông öùng. C4:Caùc giaù trò coøn thieáu: 0.125A; 4V; 5V; 0.3A. *Ghi nhôù: -Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua moät daây daãn tæ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giaùo aùn : Vaät lí 9 Trang - 5 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS NỘI DUNG leä thuaän vôùi hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu daây daãn ñoù. -Ñoà thò bieåu dieãn söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo HÑT giöõa hai ñaàu daây daãn laø 1 döôøng thaúng ñi qua goác toïa ñoä …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giaùo aùn : Vaät lí 9 Trang - 6 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Tuaàn: 1 Tieát: 2 Ngaøy soaïn:02/8/2012 Ngaøy daïy: 10/8/2012 §2 ÑIEÄN TRÔÛ CUÛA DAÂY DAÃN ÑÒNH LUAÄT OÂM I. MUÏC TIEÂU. - Neâu ñöôïc ñieän trôû cuûa daây daãn ñaëc tröng cho möùc caûn trôû doøng ñieän cuûa daây daãn ñoù. - Neâu ñöôïc ñieän trôû cuûa daây daãn ñöôïc xaùc ñònh nhö theá naøo vaø coù ñôn vò ño laø gì. Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät Oâm ñoái vôùi ñoaïn maïch coù ñieän trôû Xaùc ñònh ñöôïc ñieän trôû cuûa ñoaïn maïch baèng voân keá vaø ampe keá. II. CHUAÅN BÒ. * Ñoái vôùi GV. Neân keû saün baûng ghi giaù trò thöông soá U/I ñoái vôùi moãi daây daãn döïa vaøo soá lieäu trong baûng 1 vaø baûng 2 ôû baøi tröôùc (coù theå keû theo maãu döôùi daây) Thöông soá U/I ñoái vôùi moãi daây daãn. Laàn ño 1 Daây daãn 1 Daây daãn 2 2 4 3 Trung bình coäng III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV HOÏAT ÑOÄNG CỦA HS Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) OÂn laïi caùc kieán thöùc coù lieân quan ñeán baøi môùi. * Yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu Töøng HS chuaån bò, traû lôøi caâu hoûi cuûa GV. hoûi sau: - Neâu keát luaän veà moái quan heä giöõa cöôøng ñoä doøng ñieän NOÄI DUNG …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giaùo aùn : Vaät lí 9 Trang - 7 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV vaø hieäu ñieän theá? - Ñoà thò bieåu dieãn moái quan heä ñoù coù ñaëc ñieåm gì? * Ñaët vaán ñeà nhö SGK. Hoaït ñoäng 2 (10 phuùt) Xaùc ñònh thöông soá U I ñoái HOÏAT ÑOÄNG CỦA HS NOÄI DUNG I Ñieän trôû cuûa daây daãn 1.xaùc ñònh thöông soá U I a. Töøng HS döïa vaøo baûng 1 vaø baûng 2 ôû baøi tröôùc, ñoái vôùi moãi daây daãn. C2: U tính thöông soá ñoá i vôù i U * Theo doõi, kieåm tra giuùp ñôõ I  Thöông soá khoâng ñoåi I caùc HS yeáu tính toaùn cho moãi daây daãn. b. Töøng HS traû lôøi C2 vaø vôùi vaät daãn coá ñònh. chính xaùc. U * Yeâu caàu moät vaøi HS traû lôøi thaûo luaän vôùi caû lôùp.  Giaù trò khaùc nhau vôùi I C2 vaø cho caû lôùp thaûo luaän. caùc vaät daãn khaùc nhau. vôùi moãi daây daãn. Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) Tìm hieåu khaùi nieäm ñieän trôû. * Yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi sau: - Tính ñieän trôû cuûa moät daây daãn baèng coâng thöùc naøo? - Khi taêng hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu daây daãn leân hai laàn thì ñieän trôû cuûa noù taêng maáy laàn? Vì sao? - Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn laø 3V, doøng ñieän chaïy qua coù coù cöôøng ñoä laø 250mA. Tính ñieän trôû cuûa daây. - Haõy ñoåi caùc ñôn vò sau: 0,5 MΩ = ………KΩ = ………..Ω. - Neâu yù nghóa cuûa ñieän trôû. Hoaït ñoäng 4 (5 phuùt) 2. Ñieän trôû: a. Coâng thöùc tính ñieän trôû: U a. Töøng hoïc sinh ñoïc phaàn R= I thoâng baùo khaùi nieäm ñieän b. Kí hieäu: trôû trong SGK. b. Caù nhaân suy nghó vaø traû lôøi caùc caâu hoûi GV ñöa ra. c. Ñôn vò: Ñôn vò ñieån trôû laø OÂm. Kí hieäu:  .  Caùc ñôn vò khaùc: Kíloâoâm(K  )1K  =1000  Meâgaoâm(M  ): 1M  =1.000.000   Yù nghóa:ñieän trôû bieåu thò möùc ñoä caûn trôû doøng ñieän nhieàu hay ít cuûa daây daãn. II/ Ñònh luaät OÂm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giaùo aùn : Vaät lí 9 Trang - 8 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV HOÏAT ÑOÄNG CỦA HS Phaùt bieåu vaø vieát heä thöùc cuûa ñònh luaät Oâm * Yeâu caàu moät vaøi HS phaùt Töøng HS vieát heä thöùc cuûa ñònh luaät OÂm vaøo vôû vaø bieåu ñònh luaät OÂm. phaùt bieåu ñònh luaät. NOÄI DUNG 1. Heä thöùc ñònh luaät: I U R U:ño baèng voân.(V) I: ño baèng Ampe(A) R: ño baèng OÂm(  ). 2.Ñònh luaät OÂm: SGK. Hoaït ñoäng 5 (10 phuùt) Cuûng coá baøi hoïc vaø vaän a) Töøng HS traû lôøi caùc caâu hoûi GV ñöa ra. duïng. III/ Vaän duïng: C3: * Yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu b) Töøng HS giaûi C3 vaø C4. - Duøng ñeå xaùc ñònh ñieän Toùm taét: hoûi: U trôû cuûa maïch ñieän R=12  - Coâng thöùc R  I duøng ñeå I=0,5A laøm gì? U=? - Töø coâng thöùc naøy coù theå noùi - Vì U vaø R laø 2 ñaïi löôïng HÑT giöõa hai ñaàu daây toùc raèng U taêng bao nhieâu laàn thì tæ leä thuaän neân coù theå noùi U I  � U=I.R=12.0,5=6V R taêng baáy nhieâu laàn ñöôïc nhö vaäy. R khoâng? Taïi sao? C4: * Goïi moät vaøi HS leân baûng Vì cuøng 1 HÑT ñaët vaøo hai giaûi C3, C4 vaø trao ñoåi vôùi caû ñaàu caùc daây daãn khaùc lôùp. nhau, I tæ leä nghòch vôùi R. * GV chính xaùc hoùa caùc caâu Neân R2=3R1thì I1=3I2. hoûi traû lôøi cuûa HS. Ghi nhôù:  Höôùng daãn veà nhaø:  Ñònh luaät OÂm:  OÂn laïi baøi 1 vaø ñoïc kyõ baøi cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn tæ leä thuaän vôùi 2. hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu  Chuaån bò maüu baùo caùo daây vvaø tæ leä nghòch vôùi thöïc haønh. ñieän trôû cuûa daây. Laøm BT 2 SBT Ñieän trôû daây daãn ñöôïc …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giaùo aùn : Vaät lí 9 Trang - 9 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV HOÏAT ÑOÄNG CỦA HS NOÄI DUNG U tính baèng coâng thöùc R  I Tuaàn: 2 Tieát: 3 Ngaøy soaïn06/8/2012 Ngaøy daïy:13/8/2012 §3 THÖÏC HAØNH XAÙC ÑÒNH ÑIEÄN TRÔÛ CUÛA MOÄT DAÂY DAÃN BAÈNG AMPE KEÁ VAØ VOÂN KEÁ I. MUÏC TIEÂU. - Xaùc ñònh ñöôïc ñieän trôû cuûa daây daãn baèng voân keá vaø ampe keá. II. CHUAÅN BÒ. * Ñoái vôùi moãi nhoùm HS. - 1 daây daãn coù ñieän trôû chöa bieát giaù trò.- 1 nguoàn ñieän coù theå ñieàu chænh ñöôïc caùc giaù trò hieäu ñieän theá töø 0 ñeán 6V moät caùch lieân tuïc. - 1 ampe keá coù giôùi haïn ño 1,5A vaø ñoä chia nhoû nhaát 0,1A. - 1 voân keá coù giôùi haïn ño 6V vaø ñoä chia nhoû nhaát 0,1V - 1 coâng taéc ñieän. - 7 ñoaïn daây noái, moãi ñoaïn daây daøi khoaûng 30cm. Moãi HS chuaån bò saün baùo caùo thöïc haønh nhö maãu, trong ñoù ñaõ traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa phaàn 1. * Ñoái vôùi GV. Chuaån bò ít nhaát moät ñoàng hoà ña naêng. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH. HOÏAT ÑOÄNG HOÏC CUÛA HS TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) Trình baøy phaàn traû lôøi caâu hoûi trong baùo caùo thöïc haønh. * Kieåm tra vieäc chuaån bò baùo caùo thöïc haønh cuûa a. Töøng HS chuaån bò traû lôøi caâu hoûi HS. neáu GV yeâu caàu. U * Yeâu caàu moät HS neâu coâng thöùc tính ñieän trôû. - Coâng thöùc tính ñieän trôû R  I * Yeâu caàu moät vaøi HS traû lôøi caâu b vaø caâu c. - Muoán ño cöôøng ñoä doøng ñieän ta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giaùo aùn : Vaät lí 9 Trang - 10 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. duøng ampe keá, caàn ño hieäu ñieän theá thì duøng voân keá b. Töøng HS veõ sô ñoà maïch ñieän TN * Yeâu caàu moät HS leân baûng veõ sô ñoà maïch ñieän (coù theå trao ñoåi nhoùm) thí nghieäm. * Nhaéc laïi caùch maéc caùc duïng cuï vaøo maïch ñieän. * höôùng daãn hoïc sinh ñoïc caùc giaù trò treân duïng cuï ño. Hoaït ñoäng 2 (35 phuùt) Maéc maïch ñieän theo sô ñoà vaø tieán haønh ño. - Hs lieät keâ caùc thieát bò nhö : ampe keá, voân keá, nguoàn, khoùa K, ñieän trôû. - Ampe keá ñöôïc maéc noái tieáp vôùi ñieän trôû vaø voân keá ñöôïc maéc song song vôùi ñieän trôû. a. Caùc nhoùm HS maéc maïch ñieän theo sô ñoà ñaõ veõ. b. Tieán haønh ño, ghi keát quaû vaøo baûng. c. Caù nhaân hoaøn thaønh baûn baùo caùo ñeå noäp d. Nghe giaùo vieân nhaän xeùt ñeå ruùt kinh nghieäm cho baøi sau. - Neâu caùc thieát bò ñieän coù trong sô ñoà ñieän ? - Nguyeân taéc ñeå maéc ampe keá vaø voân keá ? * Theo doõi, giuùp ñôõ, kieåm tra caùc nhoùm maéc maïch ñieän, ñaëc bieät laø khi maéc voân keá vaø ampe keá. * Theo doõi, nhaéc nhôõ moïi HS ñeàu phaûi tham gia hoaït ñoäng tích cöïc. * Yeâu caàu HS noäp baùo caùo thöïc haønh. * Nhaän xeùt keát quaû, tinh thaàn vaø thaùi ñoä thöïc haønh cuûa moät vaøi nhoùm. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giaùo aùn : Vaät lí 9 Trang - 11 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Tuaàn: 2 Tieát: 4 Ngaøy soaïn11/8/2012 Ngaøy daïy:18/8/2012 §4 ÑOAÏN MAÏCH NOÁI TIEÁP I. MUÏC TIEÂU. U1 R1 - Vieát ñöôïc coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông Rtñ = R1 + R2 và U  R 2 2 - Xaùc ñònh ñöôïc baèng thí nghieäm moái quan heä giöõa ñieän tröû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch noái tieáp vôùi caùc ñieän trôû thaønh phaàn. - Vaän duïng tính ñöôïc ñieän trôû töông ñöôngcuûa ñoaïn maïch maéc noái tieáp goàm nhieàu nhaát ba ñieän trôû thaønh phaàn. II. CHUAÅN BÒ. * Ñoái vôùi moãi nhoùm HS. - 3 ñieän trôû maãu laàn löôït coù giaù trò 6Ω, 10Ω, 16Ω - 1 ampe keá coù giôùi haïn ño 1,5A vaø ñoä chia nhoû nhaát 0,1A. - 1 voân keá coù giôùi haïn ño 6V vaø ñoä chia nhoû nhaát 0,1V - 1 nguoàn ñieän 6V. - 1 coâng taéc ñieän. - 7 ñoaïn daây noái, moãi ñoaïn daây daøi khoaûng 30cm. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) OÂn laïi nhöõng kieán thöùc coù lieân quan ñeán baøi môùi. * Yeâu caàu HS cho bieát, trong ñoaïn maïch goàm hai boùng ñeøn maéc noái tieáp: - Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua moãi ñeøn coù moái lieân heä HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS NOÄI DUNG I/ cöôøng ñoä doøng ñieän vaø HÑT trong ñoaïn maïch noái tieáp . 1.kieán thöùc lôùp 7: Töøng HS chuaån bò, traû lôøi caùc Xeùt ñoaïn maïch goàm hai boùng caâu hoûi cuûa GV. ñeøn maéc noái tieáp Ta coù:I=I1=I2 (1 ) - Cöôøng ñộ doøng ñieän baèng U=U1+U2 (2) nhau taïi moïi ñieåm. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giaùo aùn : Vaät lí 9 Trang - 12 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN nhö theá naøo vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän maïch chính? - Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch coù moái lieân heä nhö theá naøo vôùi hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu moãi ñeøn? HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS Hieäu ñieän theá cuûa maïch baèng toång caùc hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu moãi boùng ñeøn. Hoaït ñoäng 2 (7 phuùt) Nhaän bieát ñöôïc ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc noái tieáp * Yeâu caàu HS traû lôøi C1 vaø cho bieát hai ñieän trôû coù maáy ñieåm chung. * Höôùng daãn HS vaän duïng caùc kieán thöùc vöøa oân taäp vaø heä thöùc cuûa ñònh luaät OÂm ñeå traû lôøi C2. * Yeâu caàu HS laøm thí nghieäm kieåm tra caùc heä thöùc (1) vaø (2) ñoái vôùi ñoaïn maïch goàm caùc ñieän trôû maéc noái tieáp. Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) Xaây döïng coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc noái tieáp. * Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: Theá naøo laø ñieän trôû cuûa moät ñoaïn maïch? * Höôùng daãn HS xaây döïng coâng thöùc 4. NOÄI DUNG 2.Ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc noái tieáp a. Töøng HS traû lôøi C1: R1,R2 vaø Ampe keá ñöôïc maéc noái tieáp vôùi nhau. b. Töøng HS laøm C2: U U 1 2 I1=I2 hay R  R 1 2 U1 R 1 Suy ra: U  R (ñpcm) 2 2 C1: R1,R2 vaø Ampe keá ñöôïc maéc noái tieáp vôùi nhau. C2: U U 1 2 Ta coù: I1=I2 hay R  R 1 2 U1 R 1 Suy ra: U  R (ñpcm) 2 2 II/ Ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch noái tieáp. 1.Ñieän trôû töông ñöông: SGK 2.Coâng thöùc tính ñieän trôû a. Töøng HS ñoïc phaàn khaùi töông ñöông cuûa ñoaïn maïch nieäm ñieän trôû töông ñöông goàm hai ñieän trôû maéc noái tieáp: trong SGK. C3: b. Töøng HS laøm C3. Rtñ=R1+R2 CM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giaùo aùn : Vaät lí 9 Trang - 13 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN - Kí hieäu hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch laø U, giöõa hai ñaàu moãi ñieän trôû laø U1, U2. Haõy vieát heä thöùc lieân heä giöõa U, U1 vaø U2. - Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua ñoaïn maïch laø I. Vieát bieåu thöùc tính U, U1 vaø U2 theo I vaø R töông öùng. Hoaït ñoäng 4 (10 phuùt) Tieán haønh thí nghieäm kieåm tra. * Höôùng daãn HS laøm thí nghieäm nhö trong SGK. Theo doõi vaø kieåm tra caùc nhoùm HS maéc maïch ñieän theo sô ñoà. * Yeâu caàu moät vaøi HS phaùt bieåu keát luaän. Hoaït ñoäng 5 (13 phuùt) Cuûng coá baøi hoïc vaø vaän duïng * Caàn maáy coâng taéc ñeå ñieàu khieån ñoaïn maïch noái tieáp? * Trong sô ñoà hình 4.3b SGK, coù theå chæ maéc hai ñieän trôû coù trò soá theá naøo noái tieáp vôùi nhau (thay cho vieäc maéc ba ñieän trôû)? Neâu caùch tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch AC.  Daën doø: HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS NOÄI DUNG UAB=U1+U2 I.Rtñ=I.R1+I.R2 Chia hai veá cho I Rtñ=R1+R2 3.Thí nghieäm kieåm tra: a. Caùc nhoùm maéc maïch ñieän vaø tieán haønh thí nghieäm theo höôùng daãn cuûa SGK. b. Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra 4.Keát luaän: Đoạn mạch gồm hai điện trở măc nôi tiêp co điện trở keát luaän. tương đương bằng tổng cac điện trở thành phần. a. C4. b. C5. III/ Vaän duïng: C4:  Khi K môû, hai ñeøn khoâng Töøng HS traû lôøi hoaït ñoäng vì maïch hôû.  Khi k ñoùng, caàu chì bò Töøng HS traû lôøi ñöùt, 2 ñeøn cuõng khoâng hoaït ñoäng vì maïch hôû.  Khi k ñoùng, daây toùc Ñ1 bò ñöùt Ñ2 cuõng khoâng hoaït ñoäng vì maïch hôû. C5:  R1,2=R1+R2=20+20=40   RAC=R1,2+R3=40+20=60  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giaùo aùn : Vaät lí 9 Trang - 14 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN  Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù.  Laøm BT 4 SBT Tuaàn: 3 Tieát: 5 Ngaøy soaïn:12/8/2012 Ngaøy daïy:20/8/2012 HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS NOÄI DUNG §5 ÑOAÏN MAÏCH SONG SONG I. MUÏC TIEÂU. Vieát ñöôïc coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc song song 1 1 1   RTd R1 R 2 . - Xaùc ñinh ñöôïc baèng thí nghieäm moái quan heä giöõa ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch song song vôùi caùc ñieän trôû thaønh phaàn. - Vaän duïng tính ñöôïc ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch maéc song song goàm nhieàu nhaát ba ñieän trôû thaønh phaàn. II. CHUAÅN BÒ. * Ñoái vôùi moãi nhoùm HS. - 3 ñieän trôû maãu, trong ñoù coù moät ñieän trôû laø ñieän trôû töông ñöông caûu hai ñieän trôû kia khi maéc song song. - 1 ampe keá coù giôùi haïn ño 1,5A vaø ñoä chia nhoû nhaát 0,1A. - 1 voân keá coù giôùi haïn ño 6V vaø ñoä chia nhoû nhaát 0,1V - 1 nguoàn ñieän 6V. - 1 coâng taéc ñieän. - 9 ñoaïn daây noái, moãi ñoaïn daây daøi khoaûng 30cm. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO HOÏAT ÑOÄNG CUÛA NOÄI DUNG VIEÂN HS * Yeâu caàu HS traû lôøi caâu I/Cöôøng ñoä doøng ñieän vaø HÑT hoûi: Trong ñoaïn maïch goàm Töøng hoïc sinh chuaån trong ñoaïn maïch song song …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giaùo aùn : Vaät lí 9 Trang - 15 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN hai boùng ñeøn maéc song song, hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän cuûa ñoaïn maïch coù quan heä theá naøo vôùi hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän cuûa caùc maïch reõ? HOÏAT ÑOÄNG CUÛA NOÄI DUNG HS bò, traû lôøi caùc caâu hoûi 1.oân laïi kieán thöùc lôùp 7: cuûa Trong Ñm goàm 2 boùng ñeøn giaùo vieân. maéc song song, - Trong ñoaïn maïch ta coù: I = I1 + I2 (1) maéc song giöõa hai ñeøn U = U1 = U2 (2) thì hieäu ñieän theá baèng nhau taïi moãi ñieåm, cöôøng ñoä doøng ñieän cuûa maïch baèng toång cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän qua caùc ñeøn. Hoaït ñoäng 2 (7 phuùt) Nhaän bieát ñöôïc ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc song song * Yeâu caàu HS traû lôøi C1. - Cho bieát ñieän trôû coù maáy ñieåm chung? - Cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá cuûa ñoaïn maïch naøy coù ñaëc ñieåm gì? * Höôùng daãn HS vaän duïng caùc kieán thöùc vöøa oân taäp vaø heä thöùc cuûa ñònh luaät OÂm ñeå traû lôøi C2. * Yeâu caàu HS laøm thí nghieäm kieåm tra caùc heä thöùc (1) vaø (2) ñoái vôùi ñoaïn maïch goàm caùc ñieän trôû maéc song song. . Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) Xaây döïng coâng thöùc a. Töøng HS traû lôøi C1. b. Moãi HS töï vaän duïng caùc heä thöùc (1), (2) vaø heä thöùc cuûa ñònh luaät OÂm, chöùng minh ñöôïc heä thöùc 3. - Cho HS thaûo luaän nhoùm. 2. Ñoaïn maïch goàm 2 boùng ñeøn maéc song song. C1:  R1, R2 maéc song song.  Ampe keá ño cöôøng ñoä doøng ñieän qua maïch chính.  Voân keá ño HÑT giöõa 2 ñaàu moãi ñieän trôû, ñoàng thôøi laø HÑT caû ñoaïn maïch C2: I R 1 2 CM: I  R 2 1 Ta coù: U1=R1.I1; U2=R2.I2 Maø U1 = U2 Neân : R1.I1=R2.I2 I R 1 2 Suy ra: I  R (ñpcm) 2 1 II/ Ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch maéc song song: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giaùo aùn : Vaät lí 9 Trang - 16 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc song song. * Höôùng daãn HS xaây döïng coâng thöùc 4. - Vieát heä thöùc lieân heä giöõa I, I1, I2 theo U, Rtñ, R1, R2. - Vaän duïng heä thöùc (1) ñeå suy ra (4). HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS NOÄI DUNG 1.coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc song song Töøng HS vaän duïng C3: 1 1 1 kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå   Rtd R1 R2 xaây döïng ñöôïc coâng Suy ra: thöùc 4 RR -Traû lôøi C3. � Rtd  1. 2 R1  R2 CM: Ta coù: I U U U � I1  ; I 2  R R1 R2 (1) Maëc khaùc: U = U1 = U2 (2 ) I = I1 + I2 (3) Thay (1),(2) vaøo (3) U U U   Rtd R1 R2 Chia 2 veá cho U, ta ñöôïc 1 1 1   Rtd R1 R2 (ñpcm) Hoaït ñoäng 4 (10 phuùt) Tieán haønh thí nghieäm kieåm tra. * Höôùng daãn, theo doõi, kieåm tra caùc nhoùm HS maéc maïch ñieän vaø tieán haønh thí nghieäm theo höôùng daãn trong SGK. * Yeâu caàu moät vaøi HS phaùt bieåu keát luaän. Hoaït ñoäng 5(13phuùt) Cuûng coá vaø vaän duïng. 2.Thí nghieäm kieåm tra. H 5.1 3.Keát luaän: Đôi vơi đoạn mạch a. Caùc nhoùm maéc gồm hai điện trở măc song song maïch ñieän vaø tieán thì nghịch đảo của điện trở haønh thí nghieäm theo tương đương bằng tổng các nghịch đảo của các điện trở höôùng daãn cuûa SGK. thành phần. b. Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra keát luaän. III/ Vaän duïng: C4: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giaùo aùn : Vaät lí 9 Trang - 17 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO HOÏAT ÑOÄNG CUÛA VIEÂN HS Töøng HS traû lôøi C4. * Yeâu caàu HS traû lôøi C4. - Yeâu caàu HS laøm tieáp C5. * Höôùng daãn cho HS phaàn 2 cuûa C5. Trong sô ñoà hình 5.2b SGK, coù theå chæ maéc hai ñieän trôû coù trò soá baèng bao nhieâu song song vôùi nhau (thay cho vieäc maéc ba ñieän trôû)? - Neâu caùch tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch ñoù.  Daën doø:  Ghi phaàn ghi nhôù vaøo vôû vaø hoïc thuoäc loøng.  Laøm caùc BT trong vôõ BT.  Ñoïc theâm phaàn coù theå em chöa bieát. NOÄI DUNG  Vì HÑT nguoàn laø 220V baèng vôùi HÑT ñònh möùc cuûa ñeøn vaø quaït neân ñeøn vaø quaït phaûi maéc song song vôùi nhau ñeå chuùng hoaït ñoäng bình thöôøng.  Neáu ñeøn khoâng hoaït ñoäng thì quaït vaãn hoaït ñoäng bình thöôøng vì quaït vaãn ñöôïc maéc vaøo HÑT ñaõ cho. C5: R1.R2 30.30   15 R1  R2 30  30 R .R 15.30 Rtd  1,2 3   10 R1,2  R3 45  R1,2  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giaùo aùn : Vaät lí 9 Trang - 18 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Tuaàn: 3 Tieát: 6 Ngaøy soaïn:17/8/2013 §6 BAØI TAÄP VAÄN DUÏNG ÑÒNH LUAÄT OÂM I. MUÏC TIEÂU. 1. Kiến thức: - Củng cố cho học sinh các kiến thức liên quan đến định luật Ôm. 2. Kĩ năng - Vaän duïng ñònh luaät Oâm cho ñoaïn maïch maéc noái tieáp goàm nhieàu nhaát 3 ñieän trôû. - Vaän duïng ñöôïc ñònh luaät Oâm cho ñoaïn maïch maéc song song goàm nhieàu nhaát 3 ñieän trôû. - Vaän duïng ñöôïc ñònh luaät Oâm Cho ñoaïn maïch vöøa maéc noái tieáp, vöøa maéc song song gồm nhieàu nhaát 3 ñieän trôû. 3. Thái độ: - Hs thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của giáo viên trong việc vận dụng các kiến thức vào giải các bài tập. II. CHUAÅN BÒ. * Ñoái vôùi GV. Baûng lieät keâ caùc giaù trò hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän ñònh möùc cuûa moät soá ñoà duøng ñieän trong gia ñình, vôùi hai loaïi nguoàn ñieän 110V vaø 220V. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN Hoaït ñoäng 1 (15 phuùt) Giaûi baøi 1. * Yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi sau: - Haõy cho bieát R1 vaø R2 ñöôïc maéc vôùi nhau nhö theá naøo? - Ampe keá vaø voân keá ño nhöõng ñaïi löôïng naøo trong maïch? HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS NOÄI DUNG Baøi taäp 1: Toùm taét: Töøng HS chuaån bò traû lôøi R1= 5  caâu hoûi cuûa GV. UAB=6V - R1 và R2 được mắc nối I=0,5A tiếp với nhau Rtñ=? -Ampe kế dùng để đo R2=? cường độ dòng điện của cả Giaûi đoạn mạch, Vôn kế dùng …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giaùo aùn : Vaät lí 9 Trang - 19 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS để đo cường độ dòng điện của cả đoạn mạch U 6  12 - Khi bieát hieäu ñieän theá giöõa hai - Rtd   I 0,5 ñaàu ñoaïn maïch vaø cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua maïch chính, vaän duïng coâng thöùc naøo ñeå tính Rtñ? - Rtñ = R1 + R2 * Vaän duïng coâng thöùc naøo ñeå � R2 = Rtñ – R1 tính R2 khi bieát Rtñ vaø R1? * Höôùng daãn HS tìm ra caùch giaûi khaùc. - Tính hieäu ñieän theá U2 giöõa hai ñaàu R2. - Töø ñoù tính R2. Hoaït ñoäng 2 (10 phuùt) Giaûi baøi 2. *Yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi sau: - Haõy cho bieát R1 vaø R2 ñöôïc maéc vôùi nhau nhö theá naøo? - Caùc ampe keá ño nhöõng ñaïi löôïng naøo trong maïch? NOÄI DUNG a.ñieän trôû töông döông cuûa ñoaïn maïch Rtd  U 6   12 I 0,5 b. Giá trò ñieän trôû R2 ta coù: Rtñ = R1 + R2 � R2 = Rtñ – R1 = 12 – 5 = 7  Baøi Taäp 2: Toùm taét: R1 = 10  I1 = 1,2 A I = 1,8 A a. UAB = ? b. R2 = ? a.HÑT UAB cuûa ñoaïn maïch UAB = I1. R1= 12.10=12  b. Ñieän trôû R2 Cöôøng ñoä doøng ñieän qua  R2 I2 = I – I1 = 1,8-1,2=0,6A Ñieän trôû R2  a. Töøng HS chuaån bò traû lôøi caâu hoûi cuûa GV ñeå laøm caâu a. - R1 và R2 được mắc song song với nhau - A1 dùng để đo cường độ dòng điện của R1, A dùng để đo cường độ dòng điện của cả đoạn mạch. - Có thể tính UAB theo mạch rẽ - Có thể tính theo mạch rẽ nào ? Vì sao ? R1 vì khi mắc song song thì U bằng nhau tại mọi điểm. - Tính UAB theo maïch reõ R1. - UAB = I1. R1=12.10=12  - Tính I2 chaïy qua R2, töø ñoù tính U 12 U 12 R2  2   20 R2  2   20 R2. I 2 0, 6 I 2 0, 6 * Höôùng daãn HS tìm caùch giaûi khaùc: - Töø keát quaû caâu a, tính Rtñ. - Bieát Rtñ vaø R1, haõy tính R2. Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt) Baøi taäp 3: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giaùo aùn : Vaät lí 9 Trang - 20 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS Giaûi baøi 3. * Yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi caâu a. Töøng HS chuaån bò traû lôøi caâu hoûi cuûa GV ñeå hoûi sau: laøm caâu a. - Haõy cho bieát R2 vaø R3 ñöôïc - R2 và R3 được mắc song song với nhau maéc vôùi nhau nhö theá naøo? - R1 ñöôïc maéc nhö theá naøo vôùi ñoaïn maïch MB. Ampe keá ño ñaïi - Trong đoạn mạch R1 được mắc nối tiếp với R23 löôïng naøo trong maïch? ( RMB ) - Vieát coâng thöùc tính Rtñ theo R1 RAB = R1 + RMB vaø RMB. - Có thể tính I1 bằng đại lượng - Tính đại lượng IAB thay thế nào ? * Vieát coâng thöùc tính cöôøng ñoä U 12 I1  AB   0, 4 A doøng ñieän chaïy qua R1. RAB 30 - Vieát coâng thöùc tính hieäu ñieän - UMB = RMB.I1 theá UMB töø ñoù tính I2, I3. = 15.0,4 =6V I2  U MB 6   0, 2 A R2 30 * Höôùng daãn HS tìm caùch giaûi U 6 I 3  MB   0, 2 A khaùc: R3 30 Sau khi tính ñöôïc I1, vaän duïng heä I3 R2 NOÄI DUNG Toùm taét: R1 = 15  R2 = R3 = 30  UAB = 12 V a. RAB = ? b. I1 = ?; I2 = ? I3 = ? Giaûi a.Ñieän trôû ñoaïn maïch AB RAB = R1 + RMB R 30 Vôùi RMB = 22  2  15 � RAB = 15+15=30  b.cöôøng ñoä doøng ñieän qua moãi ñieän trôû. Cöôøng ñoä d ñ qua R1  I1   U AB 12   0, 4 A RAB 30 Cöôøng ñoä d ñ qua R2, R3 Ta coù UMB = RMB.I1 = 15.0,4 =6V I2  U MB 6   0, 2 A R2 30 I3  U MB 6   0, 2 A R3 30 thöùc I  R vaø I = I1 + I2, töø ñoù 2 3 tính ñöôïc I2 vaø I3. Hoaït ñoäng 4 (5 phuùt) Thaûo luaän nhoùm ñeå traû lôøi Cuûng coá. * Yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi caâu caâu hoûi cuûa GV, cuûng coá hoûi: Muoán giaûi baøi taäp veà vaän naøi hoïc. duïng ñònh luaät OÂm cho caùc loaïi ñoaïn maïch, caàn tieán haønh theo maáy böôùc. - Cho HS ghi laïi caùc böôùc giaûi baøi taäp phaàn naøy nhö ñaõ noùi ôû phaàn Thoâng tin boå sung. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giaùo aùn : Vaät lí 9
- Xem thêm -